Tài liệu PHIEU CHI

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 98 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Đơn vị: Công ty TNHH Việt Trung Địa chỉ: Ninh Sơn, Trường Lâm, Tĩnh Gia Mẫu số 02 - TT (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU CHI Ngày 10 tháng 12 năm 2011 Quyển số: 23 Số: ……… Nợ: 1562 Có:111 Họ và tên người nhận tiền: Lê Hoàng Dung Địa chỉ: 21 Lê Hoàn Thị trấn Thọ Xuân, Thanh Hóa Lý do chi: Chi trả tiền thuê vận tải Số tiền: 2.601.074 (Viết bằng chữ): Hai triệu không trăm sáu mốt nghìn không trăm bảy tư đồng. Kèm theo: HĐ GTGT Chứng từ gốc. N g à y 1 0 t h á n g 1 2
- Xem thêm -