Tài liệu Phép biện chứng về cái riêng và cái chung

  • Số trang: 37 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 A. Lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ níc ta ®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn ®¸ng kÓ. C¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp-c«ng nghiÖp-dÞch vô ®ang dÇn ®îc thay thÕ theo híng c«ng nghiÖp-n«ng nghiÖp-dÞch vô. Sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n¬c mµ §¶ng ®Ò ra bíc ®Çu ®· ®¹t ®îc nh÷ng th¾ng lîi. §êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n ®îc c¶i thiÖn. Hoµ m×nh vµo sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt níc, huyÖn Th¹ch ThÊt-TØnh Hµ T©y còng ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ vÒ kinh tÕ, ®Æc biÖt lµ c«ng nghiÖp-tiÓu thñ c«ng nghiÖp. Nhê cã vÞ trÝ ®Þa lý vµ ®iÒu kiÖn lÞch sö thuËn lîi cho ph¸t triÓn c«ng nghiÖp-tiÓu thñ c«ng nghiÖp nªn nh÷ng n¨m qua huyÖn Th¹ch ThÊt ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ, c¸c lµng nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng ngµy cµng ph¸t triÓn, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt c«ng nghiÖp trong huyÖn còng nh thuª ®Þa ®iÓm trªn ®Þa bµn huyÖn ngµy mét t¨ng. Tõ ®ã, ®· gãp phÇn vµo c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp, n«ng th«n ë níc ta hiªn nay. Song qu¸ tr×nh ph¸t triÓn c«ng nghiÖp-tiÓu thñ c«ng nghiÖp ë huyÖn Th¹ch ThÊt cßn nhiÒu bÊt cËp cÇn ph¶i cã nhng ph¬ng híng, gi¶i ph¸p ®Ó gi¶i quyÕt gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ cña huyÖn nãi riªng vµ cña c¶ níc nãi chung. ChÝnh v× vËy em xin tr×nh bµy ®Ò tµi: “Ph¬ng híng vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn c«ng nghiÖp-tiÓu thñ c«ng nghiÖp cña huyÖn Th¹ch ThÊt-tØnh Hµ T©y giai ®o¹n 2001-2005”. Bµi viÕt gåm 3 phÇn: më ®Çu, néi dung vµ phÇn kÕt luËn. Trong ®ã, phÇn néi dung bao gåm: Ch¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ c«ng nghiÖp-tiÓu thñ c«ng nghiÖp. I. VÞ trÝ, vai trß cña c«ng nghiÖp-tiÓu thñ c«ng nghiÖp. II. Quy luËt kh¸ch quan cña c«ng nghiÖp-tiÓu thñ c«ng nghiÖp. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp-tiÓu thñ c«ng nghiÖp huyªn Th¹ch ThÊt-tØnh Hµ T©y. I. §iÒu kiÖn tù nhiªn cña huyÖn. II. Thùc tr¹ng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña huyÖn (1995-1997). III. Thùc tr¹ng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp-tiÓu thñ c«ng nghiÖp. Ch¬ng III: Ph¬ng híng vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn c«ng nghiÖp-tiÓu thñ c«ng nghiÖp giai ®o¹n 2001-2005. I. Ph¬ng híng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña huyÖn giai ®o¹n2001-2010. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II. Ph¬ng híng vµ môc tiªu ph¸t triÓn c«ng nghiÖp-tiÓu thñ c«ng nghiÖp giai ®o¹n 2001-2005. III. Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn c«ng nghiÖp-tiÓu thñ c«ng nghiÖp. Do kiÕn thøc vµ thêi gian cã h¹n nªn bµi viÕt kh«ng thÓ tr¸nh ®îc nh÷ng sai sãt. Em kÝnh mong sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o ®Ó em hoµn thµnh tèt bµi viÕt nµy. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B. Néi Dung Ch¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ c«ng nghiÖp vµ tiÓu thñ c«ng nghiÖp. I.VÞ trÝ vµ vai trß cña c«ng nghiÖp - tiÓu thñ c«ng nghiÖp trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. 1.Kh¸i niÖm c«ng nghiÖp vµ tiÓu thñ c«ng nghiÖp . * Kh¸i niÖm c«ng nghiÖp . C«ng nghiÖp lµ nghµnh kinh tÕ thuéc lÜnh vùc s¶n xuÊt vËt chÊt mét bé phËn cÊu thµnh nÒn s¶n xuÊt vËt chÊt cña x· héi. C«ng nghiÖp bao gåm 3 lo¹i ho¹t ®éng chñ yÕu; khai th¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn t¹o ra nguån nguyªn liÖu nguyªn thuû; s¶n xuÊt vµ chÕ biÓn s¶n phÈm cña c«ng nghiÖp khai th¸c vµ cña n«ng nghiÖp thµnh nhiÒu lo¹i s¶n phÈm nh»m tho¶ m·n c¸c nhu cÇu kh¸c nhau cña x· héi; kh«i phôc gi¸ trÞ sö dông cña s¶n phÈm ®îc tiªu dïng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ trong sinh ho¹t. Thùc hiÖn 3 ho¹t ®éng c¬ b¶n ®ã, díi sù ph©n c«ng cña lao ®éng x· héi trªn c¬ së tiÕn bé cña khoa häc vµ c«ng nghÖ, trong nÒn kinh tÕ quèc d©n h×nh thµnh hÖ thèng c¸c nghµnh c«ng nghiÖp; khai th¸c tµi nguyªn kho¸ng s¶n, ®éng vËt, thùc vËt, c¸c nghµnh s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn s¶n phÈm vµ c¸c nghµnh c«ng nghiÖp dÞch vô söa ch÷a. Ho¹t ®éng khai th¸c lµ ho¹t ®éng khëi ®Çu cña toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp . tÝnh chÊt ho¹t ®éng cña s¶n phÈm nµy lµ c¾t ®øt c¸c ®èi tîng lao ®éng ra khái m«i trêng tù nhiªn. ChÕ biÕn lµ c¸ ho¹t ®éng lµm thay ®æi hoµn toµn vÒ chÊt cña c¸c nguyªn liÖu nguyªn thuû, ®Ó t¹o ra c¸c s¶n phÈm trung gian vµ tiÕp tôc chÕ biÕn thµnh c¸c s¶n phÈm cuèi cïng ®a vµo tiªu dïng trong s¶n xuÊt vµ tiªu dïng trong ®êi sèng. Qu¸ tr×nh chÕ biÕn tõ mét nguyªn liÖu cã thÓ t¹o ra mét lo¹i s¶n phÈm t¬ng øngvµ còng cã thÓ lµ mét lo¹i s¶n phÈm nµo ®ã ®îc t¹o ra tõ c¸c nguyªn liÖu kh¸c nhau. S¶n phÈm trung gian ®îc coi lµ nguyªn liÖu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp tiÕp theo. S¶n phÈm cuèi cïng lµ s¶n phÈm ®· ra khái qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ®Ó ®a vµo trong s¶n xuÊt vµ tiªu dïng trong ®êi sèng. Söa ch÷a lµ mét ho¹t ®éng kh«ng thÓ thiÕu ®îc nh»m kh«i phôc, kÐo dµi tuæi thä cña c¸c t liÖu lao ®éng trong c¸c nghµnh s¶n xuÊt vµ kÐo d¸i thêi gian sö dông cña c¸c s¶n phÈm dïng trong ®êi sèng . c«ng nghiÖp s÷a ch÷a lµ h×nh thøc cã sau so víi c«ng nghiÖp khai th¸c vµ chÕ biÕn. Lóc ®Êu c¸c ho¹t ®éng nµy ®îc thùc hiÖn ngay trong c¸c nghµnh c«ng nghiÖp khai th¸c, chÕ biÕn vµ trong ®êi sèng sinh ho¹t cña d©n c, do lùc lîng lao ®éng chÝnh trong c¸c nghµnh vµ lÜnh vùc ®ã thùc hiÖn. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sau ®ã, do sù ph¸t triÓn cña c¬ së vËt chÊt kü thuËt trong c¸c ngµnh s¶n xuÊt, dÞch vô, do sù ph¸t triÓn ®a d¹ng ho¸ cña s¶n phÈm tiªu dïng trong sinh ho¹t, ho¹t ®éng söa ch÷a ®îc t¸ch ra thµnh mét ngµnh chuyªn m«n ho¸ thùc hiÖn dÞch vô söa ch÷a cã tÝnh chÊt x· héi. * TiÓu thñ c«ng nghiÖp lµ ngµnh c«ng nghiÖp mµ s¶n phÈm lµm ra chñ yÕu b»ng thñ c«ng víi quy m« nhá. TiÓu thñ c«ng nghiÖp ë n«ng th«n thêng g¾n liÒn víi thêi gian n«ng nhµn, nhng nã l¹i cã thu nhËp cao h¬n s¶n xuÊt n«ng nghiÖp v× vËy mµ nhiÒu hé ®· rêi h¼n n«ng nghiÖp sang s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp. Cho nªn tiÓu thñ c«ng nghiÖp ph¸t triÓn manh ë n«ng th«n thêng g¾n liÒn víi c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng-HiÖn nay cha cã mét ®Þnh nghÜa nµo vÒ lµng nghÒ nhng cã thÓ thÊy r»ng lµng nghÒ lµ n¬i cã trªn 50% hé d©n lµm nghÒ ®ã víi tæng thu nhËp tõ nghÒ ®ã ph¶i chiÕm trªn 50% tæng thu nhËp c¶ lµng. 2. VÞ trÝ cña c«ng nghiÖp-tiÓu thñ c«ng nghiÖp trong nÒn kinh tÕ x· héi. C«ng nghiÖp-tiÓu thñ c«ng nghiÖp lµ mét trong nh÷ng ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt cã vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, vÞ trÝ ®ã xuÊt ph¸t tõ c¸c lý do chñ yÕu sau: - C«ng nghiÖp-tiÓu thñ c«ng nghiÖp lµ mét bé phËn hîp thµnh c¬ cÊu c«ng nghiÖp-n«ng nghiÖp-dÞch vô, do nh÷ng ®Æc ®iÓm vèn cã cña nã. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ lªn s¶n xuÊt lín, c«ng nghiÖp ph¸t triÓn tõ vÞ trÝ thø yÕu trë thµnh ngµnh cã vÞ trÝ hµng ®Çu trong c¬ cÊu kinh tÕ ®ã. - Môc tiªu cuèi cïng cña nÒn s¶n xuÊt x· héi lµ t¹o ra s¶n phÈm ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu ngµy cµng cao cña con ngêi. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt, c«ng nghiÖp-tiÓu thñ c«ng nghiÖp kh«ng nh÷ng chØ lµ ngµnh khai th¸c tµi nguyªn, mµ cßn tiÕp tôc chÕ biÕn c¸c lo¹i nguyªn liÖu nguyªn thuû ®îc khai th¸c vµ s¶n xuÊt tõ c¸c lo¹i tµi nguyªn, kho¸ng s¶n, ®éng thùc vËt thµnh c¸c s¶n phÈm trung gian ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm cuèi cïng, nh»m tho¶ m·n nhu cÇu vËt chÊt vµ tinh thÇn cho con ngêi. - Sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp- tiÓu thñ c«ng nghiÖp lµ mét yÕu tè cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸-hiÖn ®¹i ho¸ toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ lªn nÒn s¶n xuÊt lín, tuú theo tr×nh ®é ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp-tiÓu thñ c«ng nghiÖp vµ cña toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n, xuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Æc ®iÓm cô thÓ cña mçi níc, mçi thêi kú cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®óng ®¾n vÞ trÝ cña c«ng nghiÖp-tiÓu thñ c«ng nghiÖp trong nÒn kinh tÕ quèc d©n h×nh thµnh ph¬ng ¸n c¬ cÊu c«ng nghiÖp-n«ng nghiÖp-dÞch vô vµ ®Þnh híng tõ chuyÓn dÞch c¬ cÊu ®ã mét c¸ch cã hiÖu qu¶. §ã lµ mét nhiÖm 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vô quan träng cña viÖc tæ chøc nÒn kinh tÕ, nh»m ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt níc. ë níc ta, c¬ cÊu c«ng nghiÖp-n«ng nghiÖp ®ang lµ c¬ cÊu kinh tÕ quan träng nhÊt, §¶ng ta ®ang cã chñ tr¬ng x©y dùng nÒn kinh tÕ níc ta cã c¬ cÊu c«ng nghiÖp-n«ng nghiÖp hiÖn ®¹i vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu ®ã theo híng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. 3. Vai trß chñ ®¹o cña c«ng nghiÖp trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ViÖt nam ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Vai trß chñ ®¹o cña c«ng nghiÖp trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ lªn nÒn s¶n xuÊt lín lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan. TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan ®ã xuÊt ph¸t tõ b¶n chÊt, nh÷ng ®Æc ®iÓm vèn cã cña c«ng nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ níc ta theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, c«ng nghiÖp lu«n lu«n gi÷ vai trß chñ ®¹o. Vai trß chñ ®¹o cña c«ng nghiÖp ®îc hiÓu lµ: Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ, c«ng nghiÖp lµ ngµnh cã kh¶ n¨ng t¹o ra ®éng lùc vµ ®Þnh híng sù ph¸t triÓn cu¶ c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c lªn nÒn s¶n xuÊt lín. Vai trß chñ ®¹o ®ã ®îc thÓ hiÖn trªn c¸c mÆt chñ yÕu sau: - Do ®Æc ®iÓm cña nÒn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp cã nh÷ng ®iÒu kiÖn t¨ng nhanh tèc ®é ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ, øng dông c¸c thµnh tùu khoa häc c«ng nghÖ ®ã vµo s¶n xuÊt, cã kh¶ n¨ng vµ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt hoµn thiÖn. Nhê ®ã lùc lîng s¶n xuÊt trong c«ng nghiÖp ph¸t triÓn nhanh h¬n c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c. Do quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt ph¶i phï hîp víi tr×nh ®é vµ tÝnh chÊt ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt, trong c«ng nghiÖp cã ®îc h×nh thøc quan hÖ s¶n xuÊt tiªn tiÕn. TÝnh tiªn tiÕn vÒ c¸c h×nh thøc quan hÖ s¶n xuÊt, sù hoµn thiÖn nhanh vÒ c¸c m« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt ®· lµm cho c«ng nghiÖp cã kh¶ n¨ng ®Þnh híng cho c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c tæ chøc ®i lªn nÒn s¶n xuÊt lín theo “h×nh mÉu”, kiÓu “c«ng nghiÖp”. - Còng do ®Æc ®iÓm cña s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, ®Æc ®iÓm lµ ®Æc ®iÓm vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt, ®Æc ®iÓm vÒ c«ng dông s¶n phÈm c«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp lµ ngµnh duy nhÊt t¹o ra s¶n phÈm lµm chøc n¨ng t liÖu lao ®éng trong c¸c ngµnh kinh tÕ, tõ ®ã mµ c«ng nghiÖp cã vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc cung cÊp c¸c yÕu tè ®Çu vµo ®Ó x©y dùng c¬ së vËt chÊt cho toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. - Tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt, tr×nh ®é trang bÞ c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ tr×nh ®é hoµn thiÖn vÒ tæ chøc s¶n xuÊt, h×nh thµnh mét ®éi ngò lao ®éng cã tÝnh tæ chøc, tÝnh kû luËt vµ tr×nh ®é trÝ tuÖ cao, céng víi tÝnh ®a d¹ng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt, c«ng nghiÖp lµ mét trong nh÷ng ngµnh ®ãng gãp phÇn quan träng 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vµo viÖc t¹o ra thu nhËp quèc d©n, tÝch luü vèn ®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ, tõ ®ã, c«ng nghiÖp cã vai trß quan träng gãp phÇn vµo viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng nhiÖm vô cã tÝnh chiÕn lîc cña nÒn kinh tÕ x· héi nh t¹o viÖc lµm cho lùc lîng lao ®éng, xo¸ bá sù c¸ch biÖt thµnh thÞ n«ng th«n, gi÷a miÒn xu«i víi miÒn nói,… - Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ë níc ta hiÖn nay, §¶ng cã chñ tr¬ng “coi n«ng nghiÖp lµ mÆt trËn hµng ®Çu”, gi¶i quyÕt vÒ c¬ b¶n vÊn ®Ò l¬ng thùc, cung cÊp nguyªn liÖu ®éng thùc vËt ®Ó ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vµ ®Èy m¹nh xuÊt khÈu n«ng s¶n hµng ho¸ nh»m t¹o ra nh÷ng tiÒn ®Ò ®Ó thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸. §Ó thùc hiÖn ®îc nh÷ng nhiÖm vô c¬ b¶n ®ã, c«ng nghiÖp cã vai trß quan träng cung cÊp c¸c yÕu tè ®Çu vµo “níc, ph©n, cÇn, gièng” b»ng nh÷ng c«ng nghÖ ngµy cµng hiÖn ®¹i ®Ó ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, g¾n c«ng nghiÖp chÕ biÕn víi n«ng nghiÖp, ph¸t triÓn c«ng nghiÖp n«ng th«n, ®a n«ng nghiÖp lªn nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 4. Mét sè ph¬ng híng biÖn ph¸p chñ yÕu nh»m ph¸t huy vai trß chñ ®¹o cña c«ng nghiÖp trong nÒn KTQD. ®Ó ph¸t huy vai trß chñ ®¹o cña c«ng nghiÖp cÇn ph¶i thùc hiÖn toµn diÖn vµ ®ång bé nhiÒu biÖn ph¸p. Nh÷ng ph¬ng híng, biÖn ph¸p ®ã cã thÓ tæng hîp vµ kh¸i qu¸t thµnh mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n sau: - X¸c ®Þnh ®óng ®¾n môc tiªu, nhiÖm vô x©y dùng, tæ chøc vµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, phèi hîp víi môc tiªu kinh tÕ x· héi cña nÒn kinh tÕ, ®¸p øng tèt nhÊt nh÷ng yªu cÇu cña c¸c môc tiªu kinh tÕ x· héi ®ã nh»m n©ng cao n¨ng lùc, ph¸t huy cã hiÖu qu¶ vai trß chñ ®¹o cña c«ng nghiÖp quèc doanh trong c¸c nghµnh kinh tÕ. §Ó n©ng cao tÝnh chñ ®¹o cña c«ng nghiÖp quèc doanh ®èi víi sù ph¸t triÓn cña c¸c nghµnh kinh tÕ, th× b¶n th©n c«ng nghiÖp tõ viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh, c¬ cÊu thµnh phÇn tæ chøc vµ tæ chøc l¹i s¶n xuÊt c«ng nghiÖp trªn ph¹m vi l·nh thæ vµ trong tõng doanh nghiÖp, ph¶i ®îc thùc hiÖn theo híng c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸; c«ng nghiÖp ph¶i gãp phÇn quan träng vµo sù nghiÖp CNHH§H nÒn kinh tÕ; tríc hÕt ph¶i tËp trung ®Èy m¹nh CNH-H§H n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n tÝnh c¶ c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ph¬ng híng vµ nhiÖm vô ph¸t triÓn cña ngµnh m×nh. CÇn ph¶i ¸p dông toµn diÖn, ®ång bé c¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng tiÕp thu cã hiÖu qu¶ cña vai trß chñ ®¹o cña c«ng nghiÖp quèc doanh víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cã hiÖu qu¶ vµ ®óng ®Þnh híng víi mäi ngµnh kinh tÕ cÇn t¨ng trëng víi mét sè vÊn ®Ò sau: + X¸c ®Þnh dóng ®¾n híng chuyÓn dÞch c¬ cÊu néi bé ngµnh, tæ chøc l¹i nÒn s¶n xuÊt thÝch øng víi c¸c nhu cÇu tiÕp thu t¸c ®éng chñ ®¹o cña c«ng nghiÖp . + Thu hót ®îc c¸c nguån vèn, b¶o ®¶m ®îc vèn ®Ó ¸p dông c«ng nghÖ míi, ®Ó thùc hiÖn l¹i c¸c ph¬ng ¸n tæ chøc l¹i nÒn kinh tÕ. + ChuÈn bÞ nguån lao ®éng ®ñ sè lîng, c¬ cÊu, tr×nh ®é ®Ó ®¸p øng yªu cÊñ dông cã hiÖu qu¶ c¸c yÕu tè vËt chÊt kü thuËt ngµy cµng cã tr×nh ®é hiÖn ®¹i cao h¬n. - T¨ng cêng hiÖu lùc qu¶n lý cña nhµ níc trong c¸c lÜnh vùc x©y dùng hÖ thèng kÕ ho¹ch ®Þnh híng x©y dùng vµ n©ng cao hiÖu lùc cña hÖ thèng luËt, x©y dùng toµn diÖn vµ ®ång bé hÖ thèng c¬ së qu¶n lý vÜ m«, nh»m n©ng cao hiªu qu¶ ph¸t huy vai trß chñ ®¹o cña c«ng nghiÖp; t¨ng n¨ng lùc vai trß chñ ®¹o cña tõng ngµnh kinh tÕ kh¸c; ®inh híng vµ tæ chøc phèi hîp ho¹t ®éng cña tÊt c¶ c¸c ngµnh kinh tÕ, c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng v¨n ho¸, x· héi vµo viÖc phôc vô cã hiÖu qu¶ qu¸ tr×nh thùc hiÖn vai trß chñ ®¹o vµ tiÕp thu vai trß chñ ®¹o cña c«ng nghiÖp ®èi víi toµn bé nÒn kinh tÕ. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 5.C«ng nghiÖp – TiÓu thñ c«ng nghiÖp phôc vô sù nghiÖp CNH-H§H ë n«ng th«n níc ta hiÖn nay. CNH, H§H n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ®· ®îc kh¼ng ®Þnh t¹i nghÞ quyÕt sè 06/NQTW ngµy 10/11/1998 cña bé chÝnh trÞ trung ¬ng §¶ng vµ nghÞ quyÕt héi nghÞ BCHTW lÇn thø 4 vµ 6 kho¸ VIII. §©y lµ con ®êng tÊt yÕu ®Ó ®a n«ng nghiÖp, n«ng th«n níc ta t¸ch khá t×nh tr¹ng nghÌo nµn, l¹c hËu. Trong h¬n 2 n¨m qua, bé c«ng nghiÖp ®· chó träng chØ ®¹o chùc hiÖn chñ ch¬ng lín nµy cña §¶ng vµ nhµ níc ta vµ ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan. 5.1 §Çu t c¬ së s¶n xuÊt ë c¸c ®Þa ph¬ng, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm vµ thu hót lao ®éng tõ n«ng th«n. Cïng víi viÖc s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm phôc vô n«ng nghiÖp, lÊy ®Þa bµn n«ng th«n lµm môc tiªu phôc vô chÝnh, c¸c c¬ së thuéc bé cßn tÝch cùc ®Çu t më réng s¶n xuÊt ë n«ng th«n, vïng s©u, vïng xa. Më réng diÖn tÝch trång rõng (phôc vô s¶n xuÊt giÊy) gióp bµ con n«ng d©n chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång sang trång c©y nguyªn liªu phôc vô cho c«ng nghiÖp vµ gãp phÇn xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. Ngoµi ra cßn liªn doanh ®Çu t c¸c xÝ nghiÖp ë n«ng th«n thu hót hµng v¹n lao ®éng lµ con em n«ng d©n. Trong chÝnh s¸ch ®µo t¹o, Bé c«ng nghiÖp ®· chØ ®¹o c¸c trêng cao ®¼ng, trung häc, d¹y nghÒ më réng ngµnh nghÒ ®µo t¹o liªn quan ®Õn nhu cÇu sö dông lao ®éng kü thuËt vµ qu¶n lý vËn hµnh, sö dông c¸c c«ng cô thiÕt bÞ c¬ ®iÖn ë n«ng th«n. Do vËy c¸c trêng ®· t¨ng ®¸ng kÓ vÒ sè lîng tuyÓn sinh vµ thu hót häc sinh tõ n«ng th«n chiÕm kho¶ng 70% sè lîng nµy (riªng trong 2 n¨m 1999-2000 c¸c trêng thuéc bé ®· tuyÓn 17.700 häc sinh tõ n«ng th«n). C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp, n«ng th«n lµ träng t©m hµng ®Çu cña sù nghiÖp CNH, HDH ®Êt níc. §Ó gãp phÇn ®Èy m¹nh ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, n«ng th«n, trong h¬n 2 n¨m qua, cïng víi c¸c bé, c¸c ngµnh, Bé c«ng nghiÖp ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo viÖc ®Èy m¹nh c¬ së vËt chÊt-kü thuËt trªn c¬ së cña nh÷ng thµnh tùu cña c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ, ®Èy m¹nh x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ-kü thuËt vµ kinh tÕ-x· héi cho viÖc ph¸t triÓn n«ng th«n (®iÖn, ®êng, trêng, tr¹m,…vµ c¸c dÞch vô ®Çu vµo ®Çu ra), gãp phÇn ®µo t¹o nguån nh©n lùc, thùc hiÖn ph©n c«ng míi lao ®éng x· héi trong n«ng nghiÖp trªn c¬ së hç trî c¸c ngµnh, nghÒ thñ c«ng nghiÖp, c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng vµ dÞch vô (t¹o nªn thÕ ch©n kiÒng: n«ng nghiÖp-c«ng nghiÖp-dÞch vô trªn ®Þa bµn n«ng th«n). TÊt c¶ c¸c kÕt qu¶ ®ã ®· gãp phÇn tõng bíc ph¸t triÓn nÒn n«ng nghiÖp sinh th¸i vµ t¹o nªn bé mÆt n«ng th«n míi theo diÖn 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 m¹o cña c«ng nghiÖp vµ ®« thÞ víi môc tiªu ®Õn n¨m 2020 n¬c ta c¬ b¶n trë thµnh níc c«ng nghiÖp. 5.2 Gi¶i quyÕt ®Çu ra cho n«ng nghiÖp, n«ng th«n. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, ngµnh c«ng nghiÖp ®· thu mua ®îc rÊt nhiÒu s¶n phÈm ®Çu ra cho n«ng nghiÖp n«ng th«n, gióp cho n«ng nghiÖp, n«ng th«n më réng ®îc s¶n xuÊt còng nh t¨ng thu nhËp cho n«ng d©n, vÝ dô: Ngµnh dÖt-may ®· thu mua ®îc 29.340 tÊn b«ng h¹t, ngoµi ra cßn cã chÝnh s¸ch hç trî cho n«ng d©n, nh cho vay u ®·i ®Ó ®Çu t trång b«ng (29 tû ®ång víi l·i suÊt 5%/n¨m), øng tríc toµn bé gièng, ph©n bãn, thuèc trõ s©u cho n«ng d©n trång b«ng kh«ng tÝnh l·i (> 10 tû ®ång/n¨m), b¶o hiÓm gi¸ mua ngay tõ ®Çu vô cho n«ng d©n. Ngµnh giÊy ®· c¶i tiÕn, n©ng s¶n lîng s¶n xuÊt bét giÊy, vît c«ng suÊt tõ 1020%, ®· t¨ng lîng tiªu thô gç lµm nguyªn liÖu giÊy cho n«ng d©n. Ngµnh s÷a liªn tôc t¨ng lîng s÷a mua cña n«ng d©n tõ 27.510 tÊn n¨m 1997 lªn 50.549 tÊn n¨m 2000, t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn ®µn tr©u bß ë c¸c vïng n«ng th«n tõ 17.200 con lªn 31.000 con gióp n«ng d©n c¸c vïng nu«i tr©u bß lÊy s÷a xo¸ h¼n ®îc thùc tr¹ng nghÌo ®ãi. 5.3 §iÖn khÝ ho¸ n«ng th«n. Ngµnh ®iÖn ®· nhanh chãng , khÈn tr¬ng ®a diÖn tÝch vÒ n«ng th«n, gi¶m gi¸ thµnh phôc vô cho n«ng nghiÖp, n«ng th«n, vïng s©u, vïng xa, t¹o tiÒn ®Ò cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi n«ng th«n, thùc hiÖn chÝnh s¸ch n«ng nghiÖp-n«ng th«n-n«ng d©n cña §¶ng, gãp phÇn xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, thùc hiÖn tiÕn bé, c«ng b»ng x· héi. ChÝnh phñ ®· chØ ®¹o c¸c ®Þa ph¬ng vµ tæng c«ng ty ®iÖn lùc ViÖt nam ( EVN) thùc hiÖn chÝnh s¸ch “nhµ níc vµ nh©n d©n, trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng cïng lµm”. Nhê sù cè g¾ng chung vµ phèi hîp cã hiÖu qu¶ gi÷a c¸c ngµnh, c¸c cÊp cã liªn quan, ch¬ng tr×nh ®a ®iÖn vÒ n«ng th«n ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ tèt. ChØ riªng tõ n¨m 1998-2000 EVN ®· dµnh gÇn 1000 tû ®ång tõ nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n vµ trªn 73 tû ®ång vay tÝn dông ®Ó ®Çu t ®iÖn vÒ trung t©m 20 huyÖn vµ 555 x·. TÝnh ®Õn 31/5/2001, ®iÖn líi quèc gia ®· ®îc ®a ®Õn 61 tØnh,thµnh phè trªn c¶ níc, 100% sè huyÖn ®· cã ®iÖn líi vµ ®iÖn t¹i chç, trong ®ã 97,2% sè huyÖn cã ®iÖn líi quèc gia vµ 2,8% sè huyÖn cã ®iÖn t¹i chç nh thuû ®iÖn nhá, diesel, ®iÖn mÆt trêi,…, 83,7% sè x· ®· cã ®iÖn (7476/8935 x·) vµ 74,8% sè hé n«ng d©n cã ®iÖn (9.615.300/12.855.200 hé) ®Ó sö dông cho s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t (hiÖn t¹i sè x·, sè hé n«ng d©n cã ®iÖn sö dông ë níc ta ®· cao h¬n mét sè níc trong khu vùc: sè x· cã ®iÖn ë Indonesial lµ 82%, Philipines lµ 77%, Ên §é lµ 9%, …). Tuy nhiªn tû lÖ sè x· vµ sè hé d©n n«ng th«n cã ®iÖn ch a ®ång ®Òu gi÷a c¸c 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vïng d©n c. ë c¸c tØnh miÒn nói, T©y Nguyªn, c¸c huyÖn vïng s©u, vïng xa tû lÖ nµy th©p h¬n ë c¸c vïng kh¸c. Trong nh÷ng n¨m tíi ®©y víi viÖc triÓn khai c¸c dù ¸n lín vÒ ®iÖn n«ng th«n, ngµnh ®iÖn ®ang tËp trung cho nh÷ng ®Þa ph¬ng mµ tû lÖ sè x·, sè hé d©n n«ng th«n cã ®iÖn cßn thÊp. Ngµnh ®iÖn ®· ®Ò ra môc tiªu lµ ®Õn hÕt n¨m 2005 sÏ hoµn thµnh viÖc ®a ®iÖn vÒ 1459 x· cha cã ®iÖn cßn l¹i, b¶o ®¶m 100% trung t©m x· cã ®iÖn líi hoÆc ®iÖn t¹i chç (trong ®ã 1139 x· ®a ®iÖn líi vµ 320 x· ®îc cÊp ®iÖn t¹i chç); ®¹t tû lÖ 85% sè hé d©n n«ng th«n cã ®iÖn (t¨ng thªm kho¶ng 1,3 triÖu hé); c¶i t¹o n©ng cao chÊt lîng líi ®iÖn trung-h¹ ¸p c¸c x· ®· cã ®iÖn; ®¶m b¶o gi¸ b¸n ®iÖn ®Õn hé n«ng d©n thÊp h¬n gi¸ trÇn do chÝnh phñ quy ®Þnh. 5.4. C¸c s¶n phÈm c¬ khÝ- ®iÖn phôc vô cho n«ng nghiÖp. C¸c c«ng ty m¸y ®éng lùc vµ m¸y n«ng nghiÖp, m¸y vµ thiÕt bÞ c«ng nghiÖp ®· ®Çu t nghiªn cøu s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm cã tÝnh n¨ng kü thuËt tèt, ®¶m b¶o ®é bÒn, tuæi thä, phï hîp víi n«ng th«n ViÖt nam vµ thãi quen sö dông cña n«ng d©n tõng miÒn, tiÖn Ých trong sö dông vµ cã gi¸ thµnh rÎ h¬n hµng ngo¹i nhËp 20%-30% ®îc n«ng d©n chÊp nhËn vµ ®¸nh gi¸ cao. C¸c tæng c«ng ty nÇy ®· cung cÊp ®îc c¸c s¶n phÈm chñ yÕu sau: TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tªn SP §éng c¬ Diesle M¸y kÐo vµ xe vËn chuyÓn M¸y xay x¸t B¬m thuèc trõ s©u Rul« xay x¸t g¹o Phô tïng m¸y n«ng nghiÖp Dµn cµy c¸c lo¹i Lìi phay ®Êt c¸c lo¹i B¬m tíi tiªu c¸c lo¹i (tõ 1.000 m3/h ®Õn 8.000 m3/h) §éng c¬ ®iÖn c¸c lo¹i §ång hå ®o ®iÖn BiÕn dßng h¹ thÕ D©y c¸p ®iÖn c¸c lo¹i KhÝ cô ®iÖn c¸c lo¹i BiÕn ¸p 1 pha, 3 pha §VT ChiÕc ChiÕc ChiÕc ChiÕc CÆp Sè lîng 41.000 4.750 44.000 13.000 310.000 ChiÕc 71.000 ChiÕc 1.839.763 ChiÕc 89.000 Ghi chó >51 tû ®ång >4 tû ®ång >1,5 tû ®ång 33,55 tû ®ång 92 tû ®ång 194 tû ®ång 6,5 tû ®ång 20 tû ®ång 54 tû ®ång #51 tû ®ång 5.5. Ph©n bãn thuèc trõ s©u phôc vô n«ng nghiÖp. Trong 2 n¨m (1999-2000) c¸c lo¹i ph©n bãn nh ph©n l©n, NPK, ®¹m urª ®· ®îc s¶n xuÊt vµ cung cÊp cho n«ng nghiÖp ®¹t 4.831.154 tÊn, víi tæng gi¸ trÞ 1.404 tû ®ång, mÆc dï gi¸ ®Çu vµo t¨ng nhng gi¸ ph©n bãn trong níc t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ. TÝnh ®Õn th¸ng 6/2001 tæng gi¸ trÞ ph©n bãn b¸n tr¶ chËm cho n«ng d©n 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lªn tíi 500 tû ®ång. S¶n xuÊt thuèc trõ s©u ®¹t 31.204 tÊn, ®¹t gi¸ trÞ 5.322 triÖu ®ång. TiÕp tôc hoµn thiÖn c«ng nghÖ s¶n xuÊt thuèc b¶o vÖ thùc vËt dïng níc thay cho dung m«i h÷u c¬, gi¶m thiÓu « nhiÔm m«i trêng. C¸c lo¹i thuèc trõ s©u b¶o vÖ thùc vËt ®· ®îc chó ý h¬n vÒ chÊt lîng, mÉu m· vµ tÝnh n¨ng sö dông. Cïng víi viÖc cung cÊp c¸c s¶n phÈm trªn cho n«ng nghiÖp, ngµnh ho¸ chÊt cßn chó träng ®Õn c«ng t¸c phæ biÕn, tuyªn truyÒn, tËp huÊn cho n«ng d©n c¸ch sö dông ph©n bãn, tÝnh n¨ng t¸c dông cña ph©n bãn cho tõng lo¹i c©y trång, c¸ch sö dông vµ phßng tr¸nh c¸c t¸c dông phô cã h¹i cña thuèc trõ s©u. Ngoµi ra c¸c s¶n phÈm ho¸ chÊt tiªu dïng ®· tho¶ m·n nhu cÇu cña n«ng d©n nh chÊt tÈy röa, s¨m lèp « t«, xe ®¹p, m¸y kÐo,… 5.6. C¸c ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc ®· ®îc øng dông trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Thùc hiÖn ch¬ng tr×nh hµnh ®éng v× n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, c¸c viÖn nghiªn cøu thuéc Bé c«ng nghiÖp vµ c¬ së nghiªn cøu gièng c©y trång cña c¸c tæng c«ng ty trong toµn ngµnh ®· cã c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu thiÕt thùc phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ chÕ biÕn n«ng s¶n. Ngoµi ra cßn nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu cña c¸c viÖn nghiªncøu vÒ lÜnh vùc chÕ biÕn vµ b¶o qu¶n s¶n phÈm n«ng nghiÖp sau khi thu ho¹ch. II. Quy luËt ph¸t triÓn kh¸ch quan cña c«ng nghiÖptiÓu thñ c«ng nghiÖp. 1. C«ng nghiÖp-tiÓu thñ c«ng nghiÖp tõ mét ngµnh cã vÞ trÝ thø yÕu, ph¸t triÓn thµnh mét ngµnh to lín cã vÞ trÝ hµng ®Çu trong c¬ cÊu kinh tÕ. TÝnh quy luËt trªn do ®Æc ®iÓm, ®Æc ®iÓm lµ ®Æc ®iÓm vÒ mÆt kü thuËt s¶n xuÊt cña 2 ngµnh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ n«ng nghiÖp chi phèi. §Æc ®iÓm cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, chñ yÕu lµ ®Æc ®iÓm c«ng nghÖ thÓ hiÖn kh¶ n¨ng sinh trëng cña c¸c ®èi tîng lao ®éng thµnh s¶n phÈm, vµ n«ng nghiÖp chØ cã thÓ ®¸p øng nhu cÇu thiÕt yÕu c¬ b¶n cña con ngêi. Trong khi ®ã, do c¸c ®Æc ®iÓm cña b¶n th©n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, c«ng nghiÖp ngµy cµng ph¸t triÓn t¹o ra c¸c s¶n phÈm ®¸p øng nhu cÇu cã tÝnh ®a d¹ng, víi tr×nh ®é tho¶ m·n nhu cÇu cña x· héi ngµy cµng cao h¬n; tõ tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu c¬ b¶n thiÕt yÕu ®Õn tho¶ m·n nhiÒu lo¹i nhu cÇu cã tÝnh cao cÊp, tõ ®¸p øng nhu cÇu cÊp 1 ®Õn ®¸p øng nhu cÇu cÊp 2,3,… TÝnh quy luËt ®ã n¶y sinh do sù ph¸t triÓn nhu cÇu cña con ngêi : Tõ chç ®¶m b¶o c¸c nhu cÇu c¬ b¶n thiÕt yÕu, khi tr×nh ®é kinh tÕ, x· héi, tr×nh ®é v¨n minh c«ng nghiÖp ph¸t triÓn, con ngêi ®ßi hái nhu cÇu toµn diÖn h¬n vµ ë tr×nh ®é cao h¬n. Nghiªn cøu tÝnh quy luËt nµy cho ta thÊy, do ®iÒu kiÖn cô thÓ vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn ë mçi níc mµ m« h×nh c¬ cÊu kinh tÕ cã thÓ kh¸c nhau, song xu thÕ ph¸t triÓn 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chung cña x· héi loµi ngêi th× chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ cña mçi níc ®îc chuyÓn dÞch tõ c¬ cÊu n«ng-c«ng nghiªp sang c«ng- n«ng nghiÖp hiÖn ®¹i. 2. LÞch sö ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp-tiÓu thñ c«ng nghiÖp t¸ch ra khái n«ng nghiÖp. XÐt trong mèi quan hÖ ph©n c«ng lao ®éng x· héi gi÷a hai ngµnh c«ng nghiÖp vµ n«ng nghiÖp, thêng tr¶i qua mét chu tr×nh bao gåm 3 giai ®o¹n c¬ b¶n : s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ra ®êi trong n«ng nghiÖp-mét ho¹t ®éng n»m trong n«ng nghiÖp; t¸ch ra khái n«ng nghiÖp thµnh mét ngµnh ®éc lËp; quay trë l¹i kÕt hîp víi n«ng nghiÖp b»ng nhiÒu h×nh thøc tæ chøc mèi liªn hÖ s¶n xuÊt ®a d¹ng ë tr×nh ®é hoµn thiÖn vµ tiªn tiÕn h¬n. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp xuÊt hiÖn trong lÞch sö ph¸t triÓn cña loµi ngêi rÊt sím, tõ khi loµi ngêi b¾t ®Çu s¨n b¾t h¸i lîm, ho¹t ®éng khai th¸c tµi nguyªn ®éng thùc vËt trong tù nhiªn t¹o nguån thùc phÈm ®Ó sinh sèng. Sau ®ã lµ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt thñ c«ng nghiÖp chÕ t¹o ra nh÷ng dông cô lao ®éng vµ c¸c ®å dïng th« s¬ phôc vô cho ho¹t ®éng h¸i lîm, s¨n b¾t vµ sinh ho¹t. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt, do yªu cÇu tho¶ m·n nhu cÇu cña loµi ngêi, c¸c ho¹t ®éng n«ng nghiÖp ph¸t triÓn thµnh lo¹i h×nh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp n»m trong c«ng nghiÖp. H×nh thøc s¶n xuÊt nµy cã tÝnh tù cung, tù cÊp do sö dông thêi gian n«ng nhµn ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt. Sù ph¸t triÓn nÒn s¶n xuÊt x· héi g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn cña ph©n c«ng lao ®éng x· héi, cuéc ph©n c«ng lao ®éng lín lÇn thø hai, c«ng nghiÖp ®· t¸ch ra ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®éc lËp. Tuy cã qu¸ tr×nh hoµn thµnh ph¸t triÓn rÊt sím, song c«ng nghiÖp cho ®Õn thêi kú tiÒn t b¶n chñ nghÜa vÒ c¬ b¶n vÉn lµ mét nÒn s¶n xuÊt nhá, c¸ thÓ cña nh÷ng ngêi thî thñ c«ng tiÕn hµnh. C«ng nghiÖp t¸ch khái n«ng nghiÖp thµnh mét ngµnh s¶n xuÊt ®éc lËp. Tuy vËy, gi÷a hai ngµnh nµy cã mèi liªn hÖ s¶n xuÊt rÊt mËt thiÕt víi nhau. Do ®ã, ®ßi hái c«ng nghiÖp ph¶i quay l¹i kÕt hîp víi n«ng nghiÖp b»ng c¸c h×nh thøc tæ chøc mèi liªn hÖ s¶n xuÊt víi nh÷ng h×nh thøc ®a d¹ng vµ ngµy cµng hoµn thiªn nh : tæ chøc vµ cung øng nguyªn liÖu vµ t liÖu lao ®éng cho nhau; c¸c h×nh thøc liªn kÕt liªn doanh, c¸c lo¹i h×nh xÝ nghiÖp liªn kÕt s¶n xuÊt, c¸c c«ng ty, tæng c«ng ty n«ng-c«ng nghiÖp hoÆc c«ng-n«ng nghiÖp … 3. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn c«ng nghiÖp tõ nÒn s¶n xuÊt nhá lªn nÒn s¶n xuÊt lín. §©y lµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn hoµn thiÖn vÒ tæ chøc s¶n xuÊt, øng dông tiÕn bé khoa häc vµ c«ng nghÖ. Qu¸ tr×nh ®ã tr¶i qua 3 giai ®o¹n chñ yÕu : hiÖp t¸c gi¶n ®¬n; c«ng trêng thñ c«ng; c«ng xëng-®¹i c«ng nghiÖp c¬ khÝ. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 TÝnh quy luËt nµy cña sù ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ®· ®îc Lªnin ph¸t hiÖn vµ ®îc ®Ò cËp trong t¸c phÈm “sù ph¸t triÓn cña chñ nghÜa t b¶n ë níc Nga”. C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn trªn cã nhiÒu ®iÓm kh¸c nhau, trong ®ã cã 2 ®iÓm næi bËt lµ sù kh¸c nhau vÒ møc ®é ph¸t triÓn ph©n c«ng lao ®éng x· héi vµ sù hoµn thiÖn cña c¸c c«ng cô lao ®éng. So víi giai ®o¹n hiÖp t¸c gi¶n ®¬n, ë giai ®o¹n c«ng trêng thñ c«ng, ngêi ta vÉn sö dông c«ng cô thñ c«ng, nhng do cã sù ph©n c«ng vµ hiÖp t¸c lao ®éng nªn søc s¶n xuÊt giai ®o¹n nµy t¨ng lªn nhiÒu. Trong giai ®o¹n ®¹i c«ng nghiÖp c¬ khÝ, ph©n c«ng lao ®éng vµ c«ng cô lao ®éng ®· cã sù thay ®æi c¨n b¶n : c«ng cô c¬ khÝ ®îc sö dông phæ biÕn, ph©n c«ng vµ hiÖp t¸c lao ®éng ®îc thùc hiÖn s©u réng h¬n. chÝnh v× vËy, kh¶ n¨ng s¶n xuÊt ®îc më réng, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt ®îc n©ng cao. Sù ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cã thÓ diÔn ra tuÇn tù theo c¸c giai ®o¹n nªu trªn, nhng còng cã thÓ ph¸t triÓn nh¶y vät tõ tr×nh ®é thÊp lªn tr×nh ®é cao, khi nã ®îc b¶o ®¶m nh÷ng ®iÒu kiÖn phï hîp. Trong thêi ®¹i ngµy nay, con ®êng ph¸t triÓn nh¶y vät ®îc ¸p dông ngµy cµng phæ biÕn ë c¸c níc ®ang ph¸t triÓn. Nhê chÝnh s¸ch huy ®éng hîp lý c¸c nguån lùc bªn trong vµ sù hç trî cã hiÖu qu¶ tõ bªn ngoµi, nhiÒu níc ®· rót ng¾n qu¸ tr×nh x©y dùng nÒn ®¹i c«ng nghiÖp, tõ mét níc l¹c hËu trë thµnh níc cã nÒn c«ng nghiÖp ph¸t triÓn. C¸c níc c«ng nghiÖp míi (NIC) lµ nh÷ng ®iÓn h×nh vÒ sù ph¸t triÓn nµy. Nghiªn cøu tÝnh quy luËt nµy kh«ng nh÷ng cã ý nghÜa thùc tiÔn vÒ tæ chøc s¶n xuÊt, øng dông m¸y mãc thiÕt bÞ mµ cßn gãp phÇn thóc ®Èy viÖc thùc hiÖn c«ng cuéc c¶i t¹o quan hÖ s¶n xuÊt trong c«ng nghiÖp. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng II Thùc tr¹ng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp-tiÓu thñ c«ng nghiÖp ë HuyÖn Th¹ch ThÊt-TØnh Hµ T©y I. §iÒu kiÖn tù nhiªn cña huyÖn. -VÞ trÝ ®Þa lý: Th¹ch ThÊt lµ mét vïng b¸n s¬n ®Þa, n»m ë phÝa t©y b¾c tØnh Hµ T©y. Víi diÖn tÝch tù nhiªn 119,5km2. Cã to¹ ®é ®Þa lý 20o58’23”-21o06’10” ®é vÜ b¾c 105o27’54”-105o32’22” ®é kinh ®«ng. PhÝa b¾c gi¸p huyÖn Phóc Thä; phÝa nam, ®«ng gi¸p huyªn Quèc Oai; phÝa t©y gi¸p huyÖn L¬ng S¬n-Hoµ B×nh, huyÖn Ba V×, thÞ x· S¬n T©y. Trung t©m huyÖn c¸ch thÞ x· 13km vÒ phÝa T©y B¾c, c¸ch thÞ x· Hµ §«ng 28km vÒ phÝa §«ng nam, c¸ch thñ ®« Hµ Néi kho¶ng 40km vÒ phÝa §«ng, gåm 19 x· vµ 1 thÞ trÊn. Cã ®êng quèc lé 32 ch¹y qua phÝa b¾c huyÖn, quèc lé 21A ë phÝa T©y, ®êng cao tèc L¸ng-Hoµ L¹c ch¹y qua ë phÝa Nam huyÖn, tØnh lé 80, 84 ch¹y qua huyÖn t¹o nªn m¹ng líi giao th«ng kh¸ thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi. §Þa h×nh huyÖn lµ khu vùc chuyÓn tiÕp cña vïng nói tØnh Hoµ B×nh xuèng ®ång b»ng s«ng Hång. H×nh d¸ng ®Þa h×nh cã xu híng dèc tõ phÝa T©y-B¾c xuèng §«ng-Nam, nghiªng tõ T©y sang §«ng, ®îc chia thµnh 2 vïng chÝnh: + Vïng ®åi gß b¸n s¬n ®Þa: N»m phÝa h÷u ng¹n s«ng TÝch thuéc khu vùc phÝa T©y huyÖn víi diÖn tÝch 70,56km2 chiÕm 60,7% diÖn tÝch toµn huyÖn. + Vïng ®ång b»ng: N»m phÝa t¶n ng¹n s«ng TÝch thuéc khu vùc phÝa §«ng cña huyÖn, nãi chung ®Þa h×nh t¬ng ®èi b»ng ph¼ng, ë phÝa ®«ng nam cã nhiÒu vïng tròng. -VÒ khÝ hËu: Th¹ch ThÊt thuéc vïng khÝ hËu miÒn b¾c ViÖt Nam, khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa, mïa nãng Êm vµ mïa kh« hanh, nhiÖt ®é trung b×nh hµng n¨m 23,8oC. §é Èm kh«ng khÝ trung b×nh tõ 80%- 85%.lîng ma trung b×nh 1753mm, sè ngµy n¾ng trong n¨m kho¶ng 270 ngµy. Híng giã chñ yÕu lµ t©y- b¾c, ®«ngnam, ngoµi ra cßn chÞu ¶nh hëng cña giã Lµo kho¶ng tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 7. Víi ®Æc ®iÓm khÝ hËu nªu trªn lµ ®iÒu kiÖn thËn lîi ®Ó nu«i trång c¸c lo¹i c©y, con vïng nhiÖt ®íi, nhng còng cã h¹n chÕ lµ mïa ma thêng ngËp óng, mïa kh« hanh thêng bÞ h¹n ®Æc biÖt lµ vïng ®åi gß, cßn gÇn 800 ha thêng bÞ h¹n do cha cã c«ng tr×nh tíi níc. -VÒ tµi nguyªn: 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn cña HuyÖn Th¹ch ThÊt 11948,84 ha trong ®ã ®· khai th¸c ®a vµo sö dông 10775,45 ha chiÕm 90,18% quÜ ®Êt, chö dông 1173,39 ha b»ng 9,82%. + Theo hÖ thèng ph©n lo¹i ®Êt ViÖt Nam vÓ thæ nhìng ®Êt ®ai cña huyÖn ®îc chia lµm 4 nhãm chÝnh. - Nhãm ®Êt phï sa: víi diÖn tÝch 7.979 ha b»ng 90,31%. - Nhãm Feralit: víi diÖn tÝch 138 ha chiÕm 1,56%. - Nhãm dèc tô: diÖn tÝch 407 ha b»ng 4,61%. - Nhãm ®Êt vµng ®á trªn ®åi cao diÖn tÝch 311 ha b»ng 3,52%. Nh×n chung ®Êt ®ai ë c¸c vïng ®ång b»ng cã ®é ph× nhiªu cao, víi nhiÒu lo¹i ®Þa h×nh nªn cã thÓ bè trÝ nhiÒu lo¹i c©y trång. + Tæng quü ®Êt cña huyÖn ph©n bè kh«ng ®Òu, c¸c x· vïng ®åi gß b¸n s¬n ®Þa d©n c tha, diÖn tÝch lín, c¸c x· vïng ®ång b»ng d©n c ®«ng ®óc, diÖn tÝch nhá. B×nh qu©n diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn trªn ®Çu ngêi kho¶ng 0,09 ha. §Êt n«ng nghiÖp chiÕm 65%, b×nh qu©n khÈu n«ng nghiÖp 562m 2/ngêi. §Êt l©m nghiÖp cã kho¶ng 905,06 ha thuéc lo¹i rõng trång. §Êt chuyªn dïng 2.070,81 ha chiÕm 17,33% diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn. + Tµi nguyªn níc: Níc mÆt chñ yÕu ë c¸c s«ng, suèi trong néi huyÖn cung cÊp vµ sù ®iÒu tiÕt ë n¬i kh¸c ®Õn b»ng c¸c hÖ thèng c«ng tr×nh thñy lîi nh tr¹m b¬m tíi phï sa vµ hå §ång m«. Níc ngÇm ë vïng ®ång b»ng t¬ng ®èi dåi dµo vµ ë møc n«ng, vïng ®åi gß cha cã tµi liÖu khoan ®Þa chÊt nhng víi giÕng ®µo cña d©n kho¶ng 6-10m ®· cã níc. + Kho¸ng s¶n: Tõ tríc ®Õn nay cha cã tµi liÖu nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ nguån kho¸ng s¶n trªn ®Þa bµn 20 x· cña huyÖn, chØ cã ph¸t hiÖn ra ®Êt sÐt ë Minh NghÜa, §¹i §ång vµo n¨m 1971 do ®oµn ®Þa chÊt 307 lËp n¨m 1982. + Ph©n vïng sinh th¸i: Do ®Æc ®iÓm tù nhiªn vÒ khÝ hËu, ®Þa h×nh thæ nhìng, thuû v¨n huyÖn Th¹ch ThÊt cã thÓ ph©n ra hai vïng sinh th¸i: - TiÓu vïng ®åi gß b¸n s¬n ®Þa thuéc hÖ sinh th¸i ®åi vên vµ trång lóa níc, rÊt thÝch hîp c¸c lo¹i c©y c«ng nghiÖp, c©y ¨n qu¶ vµ ch¨n nu«i tr©u, bß. - TiÓu vïng ®ång b»ng: Thuéc hÖ sinh th¸i ®ång b»ng, chÕ ®é canh t¸c chÝnh lµ 2 vô lóa, mét vô mµu, cã lîi thÕ víi c©y ¨n qu¶ vµ ch¨n nu«i lîn, gia cÇm vµ nu«i thuû s¶n. + VÒ c¶nh quan, di tÝch lÞch sö vµ du lÞch: Th¹ch ThÊt lµ mét vïng ®Êt cæ, h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn sím ë níc ta. Theo thèng kª cña ngµnh v¨n ho¸ cã 98 di tÝch nh ®×nh chïa, ®Òn miÕu, v¨n chØ, trong ®ã cã 30 di tÝch ®· ®îc xÕp h¹ng. Næi bËt 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cã ®Òn thê tr¹ng Bïng Phïng Kh¾c Khoan, chïa T©y Ph¬ng, cïng nhiÒu lÔ héi lµng ViÖt cæ, lµng nghÒ truyÒn thèng. Sù hiÖn diÖn cña vïng ®åi thÊp, bªn c¹nh cã hå níc T©n X· c©y xanh bèn mïa n»m ë khu vùc phÝa T©y cña huyÖn vµ s«ng TÝch uèn khóc ch¶y tõ B¾c xuèng Nam. Víi tµi nguyªn nh©n v¨n vµ c¶nh quan du lÞch víi vÞ trÝ kh«ng xa thñ ®« Hµ Néi nªn cã nhiÒu thuËn lîi trong ph¸t triÓn du lÞch. + D©n sè vµ lao ®éng: D©n sè Th¹ch ThÊt n¨m 1997 lµ 137.202 ngêi, tèc ®é t¨ng b×nh qu©n 1,2%. MËt ®é d©n sè trung b×nh 1.142 ngêi/km2, trong ®ã vïng ®ång b»ng 1.942 ngêi/km2, vïng b¸n s¬n ®Þa 635 ngêi/km2. Lao ®éng cã 63.773 ngêi trong ®ã lao ®éng vïng n«ng nghiÖp 84,5%, lao ®éng c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp 10,5%, cßn l¹i lµ lao ®éng ngµnh dÞch vô, cã 8/20 x· trong huyÖn cã lµng nghÒ thñ c«ng nghiÖp. II. Thùc tr¹ng kinh tÕ x· héi cña huyÖn Th¹ch ThÊt giai ®o¹n 1995-1997. 1. Kinh tÕ. 1.1 .VÒ s¶n xuÊt: - Tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt 1995: 270,237 tû ®ång, n¨m 1996: 294,43 tû ®ång, n¨m 1997: 322,734 tû ®ång. Tèc ®é t¨ng b×nh qu©n 3 n¨m (1995-1997) lµ 8,2%. Tæng gi¸ trÞ t¨ng thªm (GDP) n¨m 1995 lµ 165,938 tû ®ång, n¨m1996 lµ 184,907 tû ®ång, n¨m 1997 lµ 194,773 tû ®ång. Tèc ®é t¨ng GDP b×nh qu©n 3 n¨m (1995-1997) lµ 7,2%, trong ®ã: n«ng nghiÖp t¨ng 2,2%, c«ng nghiÖp, thñ c«ng nghiÖp-x©y dùng c¬ b¶n t¨ng 12,5%, dÞch vôdu lÞch t¨ng 13,4%. - Huy ®éng ng©n s¸ch tõ GDP n¨m 1995 lµ 3,15%, n¨m 1996 lµ 3,3%, n¨m 1997 lµ 2,86%. GDP b×nh qu©n ®Çu ngêi n¨m 1995 lµ 1,237 triÖu ®ång, n¨m 1996 lµ 1,362 triÖu ®ång, n¨m 1997 lµ 1,419 triÖu ®ång, b×nh qu©n t¨ng 3 n¨m lµ 8,5%, b×nh qu©n l¬ng thùc ®Çu ngêi n¨m 1995 lµ 357kg, n¨m 1996 lµ 333kg, n¨m 1997 lµ 320kg. Trong 3 n¨m qua, møc t¨ng trëng kinh tÕ ë møc trung b×nh, nhng ®iÓm xuÊt ph¸t trªn 3 mÆt chñ yÕu lµ GDP b×nh qu©n ®Çu ngêi, møc l¬ng thùc b×nh qu©n vµ tû lÖ huy ®éng ng©n s¸ch do cha cã xuÊt khÈu nªn cã møc thu nhËp thÊp. Tuy ®êi sèng nh©n d©n cã ®îc c¶i thiÖn h¬n song vÉn cßn khã kh¨n. a. N«ng nghiÖp: S¶n xuÊt n«ng nghiÖp nh×n chung cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn do ®îc ®Çu t vÒ c¬ së vËt chÊt nªn gi¸ trÞ trång trät n¨m 1995, vô xu©n n¨m 1996, 1997 cã bíc ph¸t triÓn kh¸, n¨ng xuÊt cao nhÊt tõ tríc tíi nay (trªn 50 t¹/ha/vô). Nhng vô mïa 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cña 2 n¨m 1996-1997 do s©u bÖnh vµ ngËp óng nÆng nªn s¶n lîng l¬ng thùc gi¶m. Ch¨n nu«i tõng bíc ph¸t triÓn, c¬ cÊu ngµnh ®· cã bíc chuyÓn dÞch. - C©y l¬ng thùc chiÕm tû träng cao vÒ diÖn tÝch: 88,3%, ng« vµ c©y rau mµu kh¸c chiÕm tû träng rÊt thÊp, cÇn ®Èy m¹nh c©y vô ®«ng lªn 62% diÖn tÝch lóa vô mïa. - Ngµnh ch¨n nu«i cña huyÖn Th¹ch ThÊt còng tõng bíc ®îc ph¸t triÓn, trong c¬ cÊu ngµnh c«ng nghiÖp tû träng ngµnh ch¨n nu«i cã xu híng t¨ng dÇn, nhng møc t¨ng vÉn cßn chËm. Mét sè vËt nu«i chu yÕu: §µn tr©u n¨m 1997 t¨ng 5% so víi n¨m 1995, ®µn bß t¨ng 14%, ®µn lîn t¨ng 5,5% vµ gia cÇm t¨ng gÇn 30% (n¨m 1997 so víi n¨m 1995). Tõng bíc ®· ®a c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo ch¨n nu«i nh bß lai sind, lîn híng n¹c… Song viÖc ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc cßn chËm, cha cã híng ®Çu t ch¨n nu«i, c¸c con vËt nu«i cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao nh dª, bß s÷a… b. L©m nghiÖp: Toµn huyÖn cã 9.055,06 ha ®Êt l©m nghiÖp chiÕm7,57% diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn vµ 8,4% diÖn tÝch ®Êt sñ dông.§Êt l©m nghiÖp cña Thach ThÊt chñ yÕu trång keo, b¹ch ®µn vµ mét sè lo¹i c©y kh¸c ®îc trång tõ nh÷ng n¨m 80 theo ch¬ng tr×nh dù ¸n 327,dù ¸n PAM.ViÖc khai th¸c gç, cñi chØ míi tiÕn hµnh gÇn ®©y song gi¸ trÞ rÊt nhá: n¨m 1995 lµ 467 triÖu ®ång, n¨m 1996 lµ 557 triÖu ®ång, n¨m 1997 lµ 685 triÖu ®ång. c.Thuû s¶n: HiÖn t¹i huyÖn Th¹ch ThÊt cã 219 ha mÆt níc nu«i trång thuû s¶n chiÕm 3,12% ®Êt n«ng nghiÖp vµ 306,2 ha mÆt níc cha sö dông.ViÖc nu«i thuû s¶n trong mét vµi n¨m gÇn ®©y cã xu thÕ gi¶m.Tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt n¨m 1995 lµ 1.200 triÖu ®ång, n¨m 1996 lµ 2.494 triÖu ®ång, n¨m 1997 lµ 2.711 triÖu ®ång, tèc ®é b×nh qu©n 3 n¨m lµ 5%. Híng tËp trung khai th¸c ®a vµo sö dông hÕt diÖn tÝch mÆt níc cha ch¨n th¶ c¸, ph¸t ®éng n«ng d©n ph¸t triÓn m¹nh nu«i trång thuû ®Æc s¶n ®Ó t¨ng nhanh gi¸ trÞ s¶n phÈm vÒ thuû s¶n. d. C«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp: S¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ tiÓu thñ c«ng nghiÖp ®· ®îc tæ chøc l¹i thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ trêng, chuyÓn híng s¶n xuÊt kinh doanh c¶i tiÕn mÉu m· tõng bíc ®¹t kÕt qu¶ kh¸. - Tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt n¨m 1995 lµ 59.694 triÖu ®ång, n¨m 1997 lµ 81.399 triÖu ®ång. Tèc ®é t¨ng b×nh qu©n 3 n¨m (1995-1997) lµ 12,5%. - HiÖn t¹i cã mét doanh nghiÖp nhµ níc (g¹ch CÈm Thanh) tæng vèn kinh doanh lµ 5,52 tû ®ång víi 220 c«ng nh©n. Cã 4 c«ng ty TNHH hµnh nghÒ x©y dùng vµ trang trÝ néi thÊt tæng sè vèn ®¨ng ký 6,172 tû ®ång víi 196 lao ®éng. Cã 2714 hé c¸ thÓ s¶n xuÊt thñ c«ng nghiÖp víi gÇn 8.695 lao ®éng. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Thñ c«ng nghiÖp cña Th¹ch ThÊt chñ yÕu lµ lµng nghÒ truyÒn thèng, cã 5 lµng nghÒ víi 2.270 hé lµm nghÒ thñ c«ng tËp trung vµo mét sè ngµnh nh kim khÝ, chÕ biÕn l©m s¶n, s¶n xuÊt ®å méc, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, lµm hµng m©y tre ®an, … 1.2. Lu th«ng hµng ho¸: a. Th¬ng m¹i dÞch vô: Trong nh÷ng n¨m qua ho¹t ®éng dÞch vô ë c¸c côm d©n c, ë trung t©m c¸c x·, c¸c thÞ trÊn, c¸c chî trªn ®Þa bµn huyÖn ph¸t triÓn m¹nh. N¨m 1997 cã kho¶ng 3.200 lao ®éng tham gia vµo ngµnh th¬ng m¹i dÞch vô vµ kho¶ng 2.700 lao ®éng n«ng nghiÖp kÕt hîp tham gia ho¹t ®éng th¬ng m¹i. Tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt n¨m 1995 lµ 28.808 triÖu ®ång, n¨m 1997 lµ 38.251 triÖu ®ång, tèc ®é t¨ng b×nh qu©n 3 n¨m lµ 16% ®· ®¸p øng ®îc nhu cÇu phôc vô s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. b. DÞch vô c¸c ngµnh phi vËt chÊt: Do nhu cÇu ngµy cµng t¨ng nhanh vÒ s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ ®êi sèng nh©n d©n nªn c¸c dÞch vô vÒ tµi chÝnh ng©n hµng, bu ®iÖn, y tÕ, b¶o hiÓm,…ngµy cµng t¨ng. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt n¨m 1995 lµ 35.644 triÖu ®ång, chiÕm 55,3% trong c¬ cÊu lu th«ng, n¨m 1997 lµ 54.460 triÖu ®ång, chiÕm 58,8% c¬ cÊu lu th«ng dÞch vô. §· ®¸p øng ®îc nhu cÇu phôc vô ®êi sèng vµ qu¶n lý Nhµ Níc. c. Du lÞch: HuyÖn Th¹ch ThÊt thuéc côm du lÞch S¬n T©y-Th¹ch ThÊt-Quèc Oai, cã chïa T©y Ph¬ng, hå T©n X·, c¸c ®×nh, chïa, di tÝch lÞch sö v¨n ho¸, c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng vµ c¸c lÔ héi truyÒn thèng. Nhng trong nh÷ng n¨m qua cha ®îc ®Çu t x©y dùng ®iÓm tham quan du lÞch, nªn nÒn kinh tÕ du lÞch cha ®îc h×nh thµnh. d. Tµi chÝnh-ng©n hµng: Ngµnh tÝn dông, ng©n hµng ®· cã nhiÖu ®æi míi vÒ ho¹t ®éng, huy ®éng vèn, cho vay, thu nî doanh sè cho vay n¨m 1997 lµ 41,9 tû ®ång t¨ng 5% so víi n¨m 1996. §èi tîng cho vay n«ng nghiÖp chiÕm 66,7%, c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp chiÕm 24,1%, dÞch vô lµ 9,2%. Sè d nî tiÕt kiÖm n¨m 1997 lµ 16,96 tû ®ång t¨ng h¬n n¨m 1996 lµ 24,2%. §èi tîng vµ ngµnh nghÒ cho vay ®îc më réng, tõng bíc ®· ®¸p øng ®îc nhu cÇu vÒ vèn phôc vô nh©n d©n ®Çu t ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c hé nghÌo ®· cã vèn ®Ó xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo mét c¸ch cã hiÖu qu¶. 1.3.VÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ kÕt cÊu h¹ tÇng a. Thuû lîi: - Thuû n«ng: Toµn huyÖn cã 43 tr¹m b¬m, trong ®ã 24 tr¹m b¬m tíi vµ 19 tr¹m b¬m tiªu. Tæng c«ng suÊt lµ 224.910m3/h. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - §ª ®iÒu: HuyÖn Th¹ch ThÊt cã tuyÕn ®ª t¶ ng¹n s«ng TÝch do nhµ níc qu¶n lý víi chiÒu dµi 16,5km. Cã 18 cèng tiªu díi ®ª lµm nhiÖm vô tiªu níc vÒ mïa ma. b. §iÖn: - Nguån ®iÖn: hiÖn t¹i huyÖn Th¹ch ThÊt ®îc cÊp ®iÖn b»ng 3 tr¹m biÕn ¸p trung gian víi tæng c«ng suÊt 9.000 KVA. + Khu vùc 1: CÊp tõ tr¹m trung gian Th¹ch ThÊt víi c«ng suÊt 3.600 KVA lÊy tõ tr¹m E7 S¬n T©y cÊp cho c¸c x· phÝa b¾c. + Khu vùc 2: CÊp tõ tr¹m trung gian Th¹ch Hoµ c«ng suÊt 1.800 KVA lÊy tõ nguån E7 S¬n T©y cÊp cho c¸c x· phÝa t©y huyÖn. + Khu vùc 3: Tõ tr¹m trung gian B×nh Phó c«ng suÊt 3.600 KVA lÊy nguån tõ Quèc Oai cÊp cho c¸c x· phÝa Nam. - Líi ®iÖn: Líi ®iÖn ë Th¹ch ThÊt chñ yÕu lµ 2 cÊp ®iÖn ¸p 35KV vµ 10KV nhng chñ yÕu lµ cÊp ®iÖn ¸p 10KV. HiÖn t¹i cã 65 tr¹m biÕn ¸p tiªu thô, sè m¸y biÕn ¸p lµ 69 víi tæng c«ng suÊt lµ 9.770 KVA. §êng d©y cao thÕ lµ 125,8 km, ®êng d©y h¹ thÕ lµ 169,2 km, tæng phô t¶i 17.776 kw. c. Giao th«ng vËn t¶i: M¹ng líi ®êng bé ®· ®îc ph¸t triÓn ®ång bé tõ vïng ®åi gß ®Õn vïng ®ång b»ng, mËt ®é lµ 2,21km/km2. §êng quèc lé thuéc ®Þa phËn lµ 13 km bao gåm ®êng 21A, 32. §êng tØnh lé thuéc ®Þa phËn huyªn lµ 22 km gåm tØnh lé 80, 84 trong ®ã ®êng r¶i nhùa 14 km, ®êng cÊp phèi lµ 8 km. §êng liªn x· 65 km trong ®ã cã 9,2 km r¶i nhùa. §êng th«n xãm 163,6 km, trong ®ã ®êng nhùa 7,5 km, ®êng bª t«ng, ®¬ng g¹ch 45 km, ®êng cÊp phèi 111,1 km. d. Th«ng tin liªn l¹c: M¹ng líi th«ng tin liªn l¹c hiÖn nay ®· cã 3 tæng ®µi kü thuËt sè víi dung lîng 3000 sè, sè m¸y ®iÖn tho¹i cã trªn m¹ng lµ 1800, mËt ®é lµ 1,31 m¸y trªn 100 d©n. Sè bu côc lµ 3, b¸n kÝnh phôc vô b×nh qu©n mçi bu côc lµ 4km, m¹ng th«ng tin tuyªn truyÒn ph¸t hµnh b¸o trÝ ®îc tæ chøc tèt ë tÊt c¶ c¸c x·. 2. X· héi 1.1 Thu nhËp vµ ®êi sèng: Sau nh÷ng n¨m ®æi míi víi t×nh h×nh kinh tÕ cña huyÖn Th¹ch ThÊt ®· cã nh÷ng sù t¨ng trëng nhÊt ®Þnh (Tèc ®é t¨ng b×nh qu©n tõ 1995-1997 lµ 7,2%). PhÇn lín d©n c ë c¸c thÞ trÊn, x·, côm d©n c ®· t×m ®îc viÖc lµm, khu vùc n«ng 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 th«n s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ph¸t triÓn më ra triÓn väng míi. Nhê vËy, ®êi sèng nh©n d©n ®îc æn ®Þnh, mét bé phËn ®îc c¶i thiÖn râ rÖt. Gi¸ trÞ b×nh qu©n thu nhËp ®Çu ngêi n¨m 1995 lµ 1,237 tiÖu ®ång, n¨m 1997 lµ 1,419 triÖu ®ång. Bé mÆt d©n c ë mét sè côm, thÞ trÊn ®îc ®æi míi nh nhµ cöa, cöa hµng, cöa hiÖu khang trang h¬n. ë khu vùc n«ng th«n nhê chÝnh s¸ch kho¸n giao ruéng ®Êt æn ®Þnh nªn ®· ph¸t huy ®îc søc s¶n xuÊt, n«ng d©n tËp trung ®Çu t th©m canh, chuyÓn dÞch c¬ cÊu c©y trång, vËt nu«i kÕt hîp s¶n xuÊt thñ c«ng nghiÖp nªn ®êi sèng còng ®îc æn ®Þnh. 1.2. Gi¸o dôc ®µo t¹o: M¹ng líi gi¸o dôc ®îc ph¸t triÓn réng kh¾p huyÖn, sè häc sinh ®Õn trêng ngµy cµng cao, tû lÖ häc sinh bá häc gi¶m ®¸ng kÓ, chÊt lîng gi¸o dôc ®µo t¹o ®îc n©ng cao. HiÖn t¹i 19 x·, 1 thÞ trÊn trong huyÖn ®· cã trêng tiÓu häc vµ trung häc c¬ së. Cã 2 trêng PTTH ë 2 khu vùc trung t©m, cã 27,2% d©n c ®ang ®i häc ë c¸c cÊp häc. Trong hai n¨m trung t©m híng nghiÖp d¹y nghÒ ®· më ra c¸c líp cho häc sinh phæ th«ng nh: Tin häc, ®iÖn tö, ®iÖn d©n dông, c¾t may,…cho 7.748 häc sinh vµ 600 thanh niªn. 1.3. Y tÕ, d©n sè: HuyÖn Th¹ch ThÊt cã 1 bÖnh viÖn, cã phßng kh¸m ®a khoa khu vùc, tæng sè c¸n bé y tÕ 146 ngêi. Trong ®ã b¸c sÜ lµ 24 ngêi, b×nh qu©n 5.448 ngêi d©n cã 1 b¸c sü. M¹ng líi tr¹m y tÕ x· cã c¶ ë 20 x· víi sè c¸n bé y tÕ x· lµ 76 ngêi. Tæng d©n sè huyÖn n¨m 1997 lµ 137.202 ngêi, tèc ®é t¨ng d©n sè tõ n¨m 19951997 lµ 1,2%. 1.4. VÒ v¨n ho¸ th«ng tin: §êi sèng tinh thÇn cña nh©n d©n ngµy mét n©ng cao, ®µi truyÒn thanh huyÖn vµ x· ®¶m b¶o thêi lîng truyÒn thanh. Kho¶ng 98% sè hé ®îc nghe ®µi vµ 60% sè hé ®îc xem truyÒn h×nh. 100% c¸c x· cã b¸o nh©n d©n, b¸o Hµ T©y. NÕp sèng v¨n ho¸ ®îc ®Èy m¹nh, cã 14.300/30.890 hé ®îc c«ng nhËn gia ®×nh v¨n ho¸. Cã 19/45 lµng x· x©y dùng h¬ng íc lµng x·, cã 30/98 di tÝch ®îc nhµ níc c«ng nhËn di tÝch lÞch sö. III. Thùc tr¹ng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp-tiÓu thñ c«ng nghiÖp giai ®o¹n 1996-2000. 1. Nh÷ng ®Æc ®iÓm chÝnh: - Th¹ch ThÊt cã diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn 12.807 ha, gåm 20 x· thÞ trÊn, lµ huyÖn n«ng nghiÖp cã 11 x· vïng n«ng giang, 9 x· vïng ®åi gß. 20
- Xem thêm -