Tài liệu Phép biện chứng về cái riêng và cái chung

  • Số trang: 41 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Môc lôc A Lêi nãi ®Çu Trang 2 B Néi dung I . PhÐp biÖn chøng vÒ c¸i chung vµ c¸i riªng Trang 3 1. Ph¹m trï c¸i chung vµ c¸i riªng Trang 3 2. Mèi quan hÖ c¸i chung vµ c¸i riªng Trang 3 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3. ý nghÜa ph-¬ng ph¸p luËn Trang 4 II. VËn dông vµo kinh tÕ thÞ tr-êng x· héi chñ nghÜa 1. Kinh tÕ thÞ tr-êng vµ ®Æc ®iÓm chung cña kinh tÕ thÞ tr-êng Trang 5 2. Kinh tÕ thÞ truêng ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa Trang 8 C/ KÕt luËn Trang 10 Tµi liÖu tham Trang 11 2 kh¶o Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 A./ Lêi nãi ®Çu Më ®Çu cña bµi viÕt xin ®-îc b¾t ®Çu bëi c©u nãi cña Lª-Nin “tr­íc con ng­êi ,cã m¯ng l­íi nh÷ng hiÖn t-îng tù nhiªn .Con ng-êi b¶n n¨ng ng-êi man rî ,kh«ng tù t¸ch khái giíi tù nhiªn, nh÷ng ph¹m trï lµ nh÷ng giai ®o¹n cña sù t¸ch khái ®ã, tøc lµ cña sù nhËn thøc thÕ giíi ,Chóng lµ nh÷ng ®iÓm nót cña mµng l-íi ,gióp ta nhËn thøc vµ n¾m v÷ng mµng l­íi”.C²c cÆp ph³m trï l¯ nh÷ng bËc thang cða qu² tr×nh nhËn thøc ,lµ h×nh ¶nh chñ quan cña thÕ giíi kh¸ch quan .Trong sè c¸c cÆp ph¹m trï triÕt häc,cÆp ph¹m trï c¸i riªng- c¸i chung vµ c¸i ®¬n nhÊt lµ cÆp ph¹m trï c¬ b¶n ®Æc tr-ng trong hÖ thèng c¸c ph¹m 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 trï cña phÐp biÖn chøng, sù nhËn thøc th-êng b¾t ®Çu tõ ®ã.Mèi quan hÖ gi÷a c¸i chung vµ c¸i riªng lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng nhÊt cña triÕt häc nãi riªng vµ sù nhËn thøc bËc thang cña nh©n lo¹i nãi chung . Mét trong nh÷ng nguyªn lÝ c¬ b¶n cã ý nghÜa ph-¬ng ph¸p luËn phæ biÕn cña viÖc nghiªn cøu sù qu¸ ®é tõ chñ nghÜa t- b¶n lªn chñ nghÜa x· héi lµ quan ®iÓm biÖn chøng duy vËt vÒ mèi t-¬ng quan gi÷a c¸i chung vµ c¸i riªng .Sù ph¸t triÓn vµ x©y dùng kinh tÕ thÞ tr-êng lµ qui luËt phæ biÕn cña sù ph¸t triÓn lùc l-îng s¶n xuÊt .Nh-ng ®iÒu kiÖn kinh tÕ ,chÝnh trÞ vµ x· héi kh¸c nhau nªn mçi n-íc cã m« h×nh kinh tÕ thÞ tr-êng kh¸c nhau. §¶ng ta ®· chØ râ 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 “vËn dông c²c h×nh thøc v¯ ph­¬ng ph²p qu°n lÝ nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng lµ ®Ó sö dông mÆt tÝch cùc cña nã phôc vô x©y dùng chñ nghÜa x· héi chø kh«ng theo con ®­êng t­ b°n chð nghÜa”. Bµi tiÓu luËn trªn c¬ së ph©n tÝch mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a c¸i chung vµ c¸i riªng ®Ó vËn dông vµo thùc tiÔn x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa ë n-íc ta. PhÇn ®Çu bµi tiÓu luËn sÏ ®Ò cËp ®Õn kh¸i niÖm cÆp ph¹m trï c¸i chung- c¸i riªng, mèi quan hÖ c¸i chung- c¸i riªng trªn quan niÖm cña c¸c tr-êng ph¸i triÕt häc .PhÇn tiÕp sÏ ph©n tÝch ®Õn nh÷ng ®Æc ®iÓm cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng sau ®ã nªu lªn nh÷ng c¸i ®Æc thï cña kinh tÕ thÞ tr-êng ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 .PhÇn cuèi lµ nh÷ng nhËn xÐt vÒ sù ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr-êng ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn nay . Do n¨ng lùc chñ quan vµ tµi liÖu tham kh¶o h¹n chÕ nªn bµi tiÓu luËn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt .Em rÊt mong nhËn ®-îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c« vµ c¸c b¹n.Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n . 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B./ Néi dung : I . PhÐp biÖn chøng vÒ c¸i riªng vµ c¸i chung : 1.Ph¹m trï c¸i riªng vµ c¸i chung : C¸i riªng lµ mét ph¹m trï ®-îc dïng ®Ó chØ mét sù vËt, mét hiÖn t-îng, mét qu¸ tr×nh riªng lÎ nhÊt ®Þnh . C¸i chung lµ mét ph¹m trï triÕt häc dïng ®Ó chØ nh÷ng mÆt, nh÷ng thuéc tÝnh chung kh«ng nh÷ng cã ë mét kÕt cÊu vËt chÊt nhÊt ®Þnh mµ cßn ®-îc lÆp l¹i trong nhiÒu sù vËt hay qu¸ tr×nh riªng lÎ. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ThÝ dô : Cuéc c¸ch m¹ng lµ c¸i chung,®ã lµ sù thay ®æi tõ c¸i nµy sang c¸i kh¸c tiÕn bé h¬n .Nh-ng trong c¸c cuéc c¸ch m¹ng th× cã nhiÒu lo¹i (c¸ch m¹ng t- s¶n ,c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ …) ®ã lµ nh÷ng c¸i riªng. Trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu mçi quan hÖ c¸i chung vµ c¸i riªng cÇn ph©n biÖt c¸i riªng vµ c¸i ®¬n nhÊt .C¸i ®¬n nhÊt lµ ph¹m trï ®-îc dïng ®Ó chØ nh÷ng nÐt, nh÷ng mÆt, nh÷ng thuéc tÝnh ….chØ cã ë mét kÕt cÊu vËt chÊt nhÊt ®Þnh vµ kh«ng ®-îc lËp l¹i ë tÊt c¶ mét kÕt cÊu nµo kh¸c .VÝ dô : Mçi ng-êi trong chóng ta cã nh÷ng ®Æc ®iÓm chung nhÊt ®Þnh ®ã lµ nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng cña con ng-êi nh-ng mçi 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ng-êi l¹i cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng biÖt kh«ng gièng ai ®ã lµ nh÷ng c¸i ®¬n nhÊt . 2. Mèi quan hÖ gi÷a c¸i chung vµ c¸i riªng. a, Quan hÖ cña ph¸i duy thùc : C¸i chung tån t¹i ®éc lËp kh«ng phô thuéc c¸i riªng, cßn c¸i riªng kh«ng tån t¹i lµ do c¸i chung s¶n sinh ra vµ chØ t¹m thêi .C¸i chung tån t¹i vÜnh viÔn,cßn c¸i riªng sinh ra vµ tån t¹i trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh råi mÊt ®i .§¹i biÓu cña ph¸i duy thùc lµ Plat«n . ¤ng quan niÖm r»ng c¸i chung lµ nh÷ng ý niÖm tån t¹i ®éc lËp bªn c¸i riªng . b, Quan niÖm cña ph¸i duy danh : Ng-îc h¼n víi quan niÖm cña ph¸i duy thùc ®· nªu ë trªn . Nh÷ng nhµ triÕt häc cña ph¸i duy danh 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cho r»ng c¸i riªng tån t¹i thùc sù cßn c¸i chung chØ lµ tªn gäi do lÝ trÝ ®Æt ra , chø kh«ng ph¶n ¸nh mét c¸i g× trong hiÖn thùc . Trong hiÖn thùc kh«ng hÒ cã c¸i chung, c¸c kh¸i niÖm c¸i chung chØ lµm cho con ng-êi lÉn v× con ngõ¬i t-ëng r»ng sau c¸c kh¸i niÖm Êy lµ nh÷ng sù vËt hiÖn t-îng thùc tÕ nµo ®ã cã ¶nh h-ëng ®Õn ®êi sèng cña chóng ta . Trªn hai quan ®iÓm cña ph¸i duy danh vµ duy thùc, chóng ta sÏ kh«ng thÓ t×m ra nh÷ng ph-¬ng ph¸p khoa häc gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cña thùc tiÔn . C¸ch gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy chØ cã trong chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng . c, Quan ®iÓm duy vËt biÖn chøng : 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C¸i chung chØ tån t¹i trong c¸i riªng vµ thÓ hiÖn th«ng qua c¸i riªng bÊt cø c¸i riªng nµo còng ®Òu mang trong m×nh nã mét c¸i chung nµo ®ã, tån t¹i trong mèi liªn hÖ chung víi c¸c hiÖn t-îng vµ qu¸ tr×nh riªng kh¸c .C¸i chung cã thÓ lµ b¶n chÊt cña hiÖn t-îng hoÆc lµ mét mÆt, mét bé phËn cña hiÖn t-îng . C¸i riªng chØ tån t¹i trong mèi liªn hÖ ®-a ®Õn c¸i chung . NghÜa lµ c¸i riªng tån t¹i nh-ng kh«ng cã nghÜa lµ c¸i riªng hoµn toµn c« lËp víi c¸i kh¸c mµ c¸i riªng bao giê còng tån t¹i trong mét m«i tr-êng, mét hoµn c¶nh nhÊt ®Þnh, t-¬ng t¸c víi m«i tr-êng, hoµn c¶nh Êy, do ®ã ®Òu ph¶i tham gia vµo c¸c mèi liªn hÖ qua l¹i hÕt søc ®a d¹ng víi c¸c sù vËt, 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hiÖn t-îng kh¸c xung quanh m×nh .C¸c mèi liªn hÖ nµy tr¶i réng dÇn,gÆp gì c¸c mèi liªn hÖ qua l¹i kh¸c dÉn ®Õn c¸i chung nµo ®ã .Vµ bÊt k× c¸i riªng nµo còng tån t¹i vÜnh viÔn . C¸i riªng xuÊt hiÖn tån t¹i trong thêi gian nhÊt ®Þnh biÕn thµnh c¸i riªng kh¸c, tÊt c¶ sù biÕn hãa nµy cã mèi liªn hÖ víi nhau .C¸c sù vËt hiÖn t-îng trong tù nhiªn d-êng nh- kh¸c h¼n nhau nh-ng chóng ®Òu do nh÷ng nguyªn tö ,®iÖn tö t¹o nªn. Lª-Nin ®± khµng ®Þnh “c²i riªng kh«ng tån t¹i nh- thÕ nµo kh¸c ngoµi mèi liªn hÖ dÉn tíi c¸i chung ,th«ng qua hµng ngh×n sù chuyÓn ho¸, nã cßn liªn hÖ víi nh÷ng c²i riªng thuéc lo³i kh²c”. C¸i chung lµ mét bé phËn cña c¸i riªng, c¸i riªng kh«ng gia nhËp hÕt vµo c¸i chung . C¸i chung lµ 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c¸i s©u s¾c h¬n c¸i riªng bëi v× nã ph¶n ¸nh nh÷ng mÆt, nh÷ng thuéc tÝnh , nh÷ng mèi liªn hÖ c¬ b¶n , æn ®Þnh , phæ biÕn tån t¹i trong c¸i riªng cïng lo¹i . V× vËy nã g¾n liÒn víi c¸i b¶n chÊt quy ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña sù vËt , hiÖn t-îng . Tuy vËy c¸i riªng phong phó h¬n c¸i chung ngoµi ®Æc ®iÓm c¸i chung ,c¸i riªng cßn cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng biÖt mµ chØ riªng nã cã – c¸i ®¬n nhÊt .Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kh¸ch quan cña sù vËt c¸i ®¬n nhÊt vµ c¸i chung cã thÓ chuyÓn hãa cho nhau. NghÜa lµ c¸i ®¬n nhÊt víi t- c¸ch lµ c¸i míi trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn sÏ dÇn dÇn m¹nh lªn trë thµnh c¸i phæ biÕn,c¸i chung vµ c¸i cò ngµy cµng mÊt ®i tõ chç lµ c¸i chung nã biÕn thµnh c¸i ®¬n nhÊt .Ch¼ng h¹n do qu¸ tr×nh lao ®éng vµ tiÕn 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hãa con ng-êi dÇn dÇn cã nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c biÖt ®éng vËt vµ ®ã ®· trë thµnh ®Æc ®iÓm chung cho x· héi loµi ng-êi sau nµy . Mèi t-¬ng quan c¸i chung vµ c¸i ®¬n nhÊt chÞu sù ¶nh h-ëng cña nh÷ng ®iÒu kiÖn lich sö cô thÓ trong ®ã nã ®-îc thÓ hiÖn .VÝ dô : Trong bø¬c qu¸ ®é tõ chñ nghÜa phong kiÕn lªn chñ nghÜa x· héi ®iÒu ®ã quy ®Þnh bëi sù kh¸c nhau c¨n b¶n gi÷a h×nh th¸i kinh tÕ x· héi t- b¶n chñ nghÜa vµ x· héi chñ nghÜa .Tõ sù qu¸ ®é tõ chñ nghÜa t- b¶n lªn chñ nghÜa x· héi ®ã lµ sù qu¸ ®é sang mét x· héi kiÓu míi vÒ nguyªn t¾c, nã lu«n bao hµm mét tÝnh ®a d¹ng vÒ ®-êng ®i,ph-¬ng thøc, h×nh thøc cßn sù qu¸ ®é tõ chñ nghÜa phong kiÕn lªn chñ nghÜa t- b¶n diÔn ra qu¸ 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr×nh thay thÕ nh÷ng h×nh th¸i kinh tÕ x· héi cïng mét kiÓu nh- nhau . Sù t¸c ®éng lÉn nhau cña c¸i chung vµ c¸i riªng cã nh÷ng giai ®o¹n hoÆc thêi k× kh¸c nhau. Trong nh÷ng giai ®o¹n nhÊt ®Þnh c¸i riªng cã thÓ ®-îc ®-a lªn hµng ®Çu kh«ng nh÷ng víi ý nghÜa nhËn thøc mµ cßn víi ý nghÜa thùc tiÔn .DÜ nhiªn vai trß quyÕt ®Þnh cña c¸i chung ®èi víi c¸i riªng vÉn kh«ng h¹ thÊp . VÝ dô : Trªn nh÷ng qui luËt chung vÒ x©y dùng chñ nghÜa x· héi ,n-íc ta trong thêi ®iÓm hiÖn nay ®ang chó träng vµo viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ .Ph¸t triÓn kinh tÕ nh-ng dùa trªn c¬ së nh÷ng qui luËt chung ®ã h-íng vµo môc tiªu x©y dùng chñ nghÜa x· héi 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3. ý nghÜa ph-¬ng ph¸p luËn : C¸i chung vµ c¸i riªng thèng nhÊt víi nhau vµ kh¸c biÖt nhau ë c¸i ®¬n nhÊt .Do vËy ®Ó nhËn thøc mét c¸ch s©u s¾c vµ thÊu ®¸o mét ®èi t-îng nµo ®ã kh«ng thÓ dõng l¹i ë nh÷ng thuéc tÝnh chung mµ cÇn ph¶i n¾m v÷ng c¶ nh÷ng nÐt ®Æc tr-ng riªng cña tõng sù vËt, hiÖn t-îng nh- thÕ ho¹t ®éng nhËn thøc míi ®¹t hiÖu qu¶ cao. Gi÷a c¸i chung vµ c¸i ®¬n nhÊt cã sù chuyÓn hãa lÉn nhau, tõ ®ã sù vËt míi dÇn dÇn ®-îc ra ®êi. NÕu yÕu tè míi phï hîp ®iÒu kiÖn kh¸ch quan th× chóng sÏ më réng dÇn ph¹m vi tån t¹i nghÜa lµ c¸i ®¬n nhÊt trë thµnh c¸i phæ biÕn .ChÝnh v× vËy trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn chóng ta kh«ng chØ nhËn biÕt c¸i 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 míi mµ cßn ph¶i duy tr×, b¶o vÖ, t¹o ®iÒu kiÖn ®¸p øng cho kh¶ n¨ng tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña nã . C¸i riªng g¾n bã víi c¸i chung, kh«ng tån t¹i bªn ngoµi mèi liªn hÖ dÉn tíi c¸i chung. cho nªn ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò riªng mét c¸ch ®óng ®¾n th× kh«ng thÓ l¶ng tr¸nh viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò chung .NÕu kh«ng gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò lÝ luËn chung th× sÏ kh«ng tr¸nh khái t×nh tr¹ng mß mÉn, tuú tiÖn, v« nguyªn t¾c . Nh-ng ®Ó ph¸t hiÖn ra c¸i chung cÇn xuÊt ph¸t tõ c¸i riªng ,tõ nh÷ng sù vËt hiÖn t-îng riªng lÎ chø kh«ng xuÊt ph¸t tõ muèn chñ quan cña con ng-êi . II./ VËn dông vµo kinh tÕ thÞ tr-êng ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa : 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1, Kinh tÕ thÞ tr-êng vµ ®Æc tr-ng chung cña kinh tÕ thÞ tr-êng : Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn x· héi, nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng gi÷ vai trß ®Æc biÖt quan träng . Kinh tÕ thÞ tr-êng lµ s¶n phÈm cña nÒn v¨n minh nh©n lo¹i nã t¹o ra ®éng lùc thóc ®Èy s¶n xuÊt x· héi ph¸t triÓn ®Èy nhanh qu¸ tr×nh x· héi hãa s¶n xuÊt lµm thay ®æi cung cÇu theo huíng cã lîi cho s¶n xuÊt,c¶i thiÖn ®êi sèng .Kinh tÕ thÞ tr-êng lµ c¬ héi ®Ó céng ®ång më cöa tiÕp xóc víi bªn ngoµi ,nã t¹o ra nh÷ng mèi quan hÖ hîp t¸c c¸c bªn cïng cã lîi t¹o ®IÒu kiÖn n©ng cao chÊt l-îng vµ sè l-îng s¶n phÈm cho toµn x· héi. Cèt lâi cña kinh tÕ thÞ tr-êng lµ s¶n xuÊt, trao ®æi mua b¸n hµng ho¸ dÞch vô trªn thÞ tr-êng theo 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nguyªn t¾c b×nh ®¼ng, hai bªn cïng cã lîi . Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ trao ®æi x¶y ra khi c¸c chñ thÓ tham gia vµo nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ý thøc râ vÒ së h÷u vËt ®em trao ®æi còng nh- lîi Ých tõ sù trao ®æi ®ã C¸c chñ thÓ tham gia ph¶i c¹nh tranh víi nhau, c¹nh tranh lµ m«i tr-êng tån t¹i cña c¬ chÕ kinh tÕ thÞ tr-êng. Nã cã t¸c ®éng t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm ,khuyÕn khÝch tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o tõ ®ã t¹o ra hiÖu qu¶ t¨ng tr-ëng kinh tÕ cao . Quan hÖ kinh tÕ thÞ tr-êng cã sù c¹nh tranh quyÕt liÖt cña c¸c chñ thÓ tham gia c¬ chÕ vËn hµnh kinh tÕ thÞ tr-êngkh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn vai trß cña ph¸p luËt .Ph¸p luËt lµ m«i tr-êng ph¸p lÝ c¸ t¸c dông h-íng dÉn ,hç trî vµ xö lÝ tranh chÊp trong ho¹t ®éng 20
- Xem thêm -