Tài liệu Phát triển tư duy tích cực sáng tạo của học sinh trong môn anh văn thcs

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trêng THCS VÜnh T©n Gv: Phïng ThÞ B×nh §Ò tµi: Phát triển tư duy tích cực sáng tạo của học sinh trong môn Anh văn THCS I. Lý do chän ®Ò tµi: Trong c¸c s¸ch lÝ luËn d¹y häc cã nhiÒu ®Þnh nghÜa kh¸c nhau vÒ ph¬ng ph¸p d¹y häc, mçi ®Þnh nghÜa nhÊn m¹nh mét vµi khÝa c¹nh nµo ®ã, ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn nhËn thøc cña c¸c nhµ khoa häc, c¸c nhµ s ph¹m, vÒ b¶n chÊt kh¸i niÖm ph ¬ng ph¸p d¹y häc ë mét thêi kú x¸c ®Þnh. Trong bèi c¶nh toµn ngµnh GÝao Dôc vµ §µo T¹o ®ang nç lùc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc theo híng ph¸t huy tÝnh tÝch cùc chñ ®éng cña häc sinh trong ho¹t ®éng häc tËp. VËy chóng ta ph¶i lµm thÕ nµo? II. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò: Nh chóng ta ®· thÊy ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh trong häc tËp kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò míi nã ®· ® îc ®Æt ra trong ngµnh gi¸o dôc níc ta tõ nh÷ng n¨m 60 cña thËp kû XX, thÕ nh ng cho ®Õn nay sù chuyÓn biÕn vÒ ph¬ng ph¸p d¹y häc trong tr êng phæ th«ng cha ®îc lµ bao, phæ biÕn vÉn lµ c¸ch d¹y th«ng b¸o kiÕn thøc, c¸ch d¹y häc thô ®éng, s¸ch vë. B©y giê t«i xin ®Ò cËp thuËt ng÷ “d¹y häc” (d¹y viÖc häc, d¹y c¸ch häc) vèn ®îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh ho¹t ®éng cña ng êi d¹y, ®èi tîng cña ho¹t ®éng nµy lµ ng êi häc. Nh÷ng ngêi häc võa lµ ®èi t îng cña ho¹t ®éng d¹y l¹i võa lµ chñ ®Ò cña ho¹t ®éng häc. NÕu ng êi häc kh«ng chñ ®éng häc, kh«ng cã c¸ch häc tèt th× viÖc d¹y khã mµ ®¹t kÕt qña mong muèn. Bëi vËy ph ¬ng ph¸p d¹y häc bao gåm c¶ c¸ch thøc d¹y cña gi¸o viªn vµ c¸ch thøc häc cña häc sinh. Quan niÖm trong qu¸ tr×nh d¹y häc cã hai chñ thÓ: Gi¸o viªn lµ chñ thÓ cña ho¹t ®éng d¹y, häc sinh lµ chñ thÓ cña ho¹t ®éng häc. Hai chñ thÓ nµy ph¶i hîp t¸c víi nhau míi t¹o ra hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh d¹y häc. Trong quan hÖ hîp t¸c Êy, gi¸o viªn gi÷ vai trß chñ ®¹o v× d¹y häc lµ mét qu¸ tr×nh cã môc ®Ých, cã kÕ ho¹ch, ® îc tiÕn hµnh díi sù chØ ®¹o chÆt chÏ cña gi¸o viªn, cßn häc sinh cã vai trß chñ ®éng v× trong lao ®éng S¸ng kiÕn kinh nghiÖm trang 1 Trêng THCS VÜnh T©n Gv: Phïng ThÞ B×nh häc tËp, ngêi häc ph¶i tù c¶i biÕn chÝnh m×nh kh«ng ai lµm thay cho m×nh ®îc. Nh chóng ta thÊy ph ¬ng ph¸p d¹y häc nã cã mçi quan hÖ gi÷a mÆt bªn trong vµ mÆt bªn ngoµi: + MÆt bªn trong lµ c¸ch tæ chøc ho¹t ®éng nhËn thøc cña häc sinh, lµ con ®êng gi¸o viªn dÉn d¾t häc sinh lÜnh héi néi dung bµi häc: gi¶i thÝch, minh ho¹, t×m tßi tõng phÇn, ®Æt vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, quy n¹p diÔn dÞch. . . + MÆt bªn ngoµi lµ tr×nh tù hîp lý c¸c thao t¸c hµnh ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh trong bµi lªn líp, cã thÓ dÔ dµng quan s¸t : gi¸o viªn gi¶ng gi¶i, ®Æt c©u hái, treo tranh, biÓu diÔn, thÝ nghiÖm . . . häc sinh l¾ng nghe, tr¶ lêi c¸c c©u hái, quan s¸t tranh, gi¶i thÝch ®iÒu ®· quan s¸t ®îc trong thÝ nghiÖm. MÆt bªn trong phô thuéc mét c¸ch kh¸ch quan vµo néi dung d¹y häc vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn t duy cña häc sinh. MÆt bªn ngoµi tuú thuéc vµo kinh nghiÖm s ph¹m cña gi¸o viªn vµ chÞu ¶nh h ëng cña c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ d¹y häc. MÆt bªn trong kh«ng dÔ quan s¸t vµ l©u nay kh«ng ®îc, cha ®îc ®«ng ®¶o gi¸o viªn thùc sù quan t©m. Muèn ph¸t triÓn t duy tÝch cùc s¸ng t¹o cña häc sinh th× kh«ng thÓ kh«ng quan t©m nhiÒu h¬n tíi mÆt bªn trong cña ph ¬ng ph¸p d¹y häc. Theo kinh nghiÖm d¹y häc vµ c¸c nghiªn cøu thùc nghiÖm cho thÊy ®Ó h×nh thµnh, ph¸t triÓn høng thó nhËn thøc cña häc sinh cÇn cã c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: - Ph¸t huy tèi ®a ho¹t ®éng t duy tÝch cùc cña häc sinh. Hay nhÊt lµ tæ chøc nh÷ng t×nh huèng vÊn ®Ò ®ßi hái dù ®o¸n, nªu gi¶ thiÕt, tranh luËn nhiÒu ý kiÕn tr¸i ng îc. - TiÕn hµnh ë møc ®é thÝch hîp nhÊt ®èi víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña häc sinh. Mét néi dung qu¸ dÔ hoÆc qu¸ khã ®Òu kh«ng g©y ra ® îc høng thó, cÇn thiÕt dÉn d¾t ®Ó häc sinh lu«n lu«n t×m thÊy c¸i míi, cã thÓ tù lùc giµnh lÊy kiÕn thøc, c¶m thÊy m×nh mçi ngµy mét tr ëng thµnh. - T¹o ra kh«ng khÝ thuËn lîi cho líp häc, lµm cho häc sinh thÝch thó ®îc ®Õn líp, mong ®îi ®Õn giê häc. Muèn thÕ, ph¶i t¹o ra sù giao tiÕp thuËn lîi gi÷a thÇy vµ trß, gi÷a trß víi trß. B»ng tr×nh ®é chuyªn m«n vµ nghiÖp vô cña m×nh gi¸o viªn t¹o ® îc uy tÝn cao. B»ng t¸c S¸ng kiÕn kinh nghiÖm trang 2 Trêng THCS VÜnh T©n Gv: Phïng ThÞ B×nh phong gÇn gòi th©n mËt, gi¸o viªn chiÕm ® îc sù tin cËy cña häc sinh. B»ng c¸ch tæ chøc vµ ®iÒu khiÓn hîp lý c¸c ho¹t ®éng cña tõng c¸ nh©n vµ tËp thÓ líp häc sinh, gi¸o viªn sÏ t¹o ® îc høng thó cho c¶ líp vµ niÒm vui häc tËp cña tõng häc sinh. Nh chóng ta thÊy t duy tÝch cùc vµ s¸ng t¹o cã mçi quan t©m chÆt chÏ víi nhau. Nh÷ng tr¾c nghiÖm vµ nghiªn cøu khoa häc cho thÊy: S¸ng t¹o lµ mét tiÒm n¨ng vèn cã trong mçi con ng êi, khi gÆp dÞp th× béc lé. Mçi ngêi chØ quen s¸ng t¹o trong mét vµi lÜnh vùc nµo ®ã (to¸n, v¨n, ©m nh¹c, kiÕn tróc . . .) vµ cã thÓ luyÖn tËp ®Ó ph¸t triÓn ãc s¸ng t¹o trong lÜnh vùc ®ã. TÝnh s¸ng t¹o th êng liªn quan tíi t duy tÝch cùc, chñ ®éng, ®éc lËp, tù tin. Ng êi cã trÝ s¸ng t¹o kh«ng chÞu suy nghÜ theo lÒ thãi chung, kh«ng bÞ rµng buéc bëi nh÷ng quy t¾c hµnh ®éng cøng nh¾c ®· häc ® îc, Ýt chÞu ¶nh hëng cña ngêi kh¸c. Muèn ph¸t triÓn trÝ s¸ng t¹o cña häc sinh, ph¶i ¸p dông kiÓu d¹y tÝch cùc - ph©n ho¸. Gi¸o viªn ph¶i biÕt h íng dÉn, tæ chøc cho häc sinh tù m×nh kh¸m ph¸ kiÕn thøc míi, d¹y cho häc sinh kh«ng chØ cã kiÕn thøc mµ c¶ ph¬ng ph¸p häc, trong ®ã cèt lâi lµ ph ¬ng ph¸p tù häc. ChÝnh c¸c ho¹t ®éng tù lùc, ® îc giao cho tõng c¸ nh©n hay theo nhãm nhá, tiÒm n¨ng s¸ng t¹o cña häc sinh míi ® îc béc lé. H¬n n÷a ®Ó ph¸t triÓn c¸c ph¬ng ph¸p tÝch cùc, trong kh©u so¹n bµi cÇn coi träng viÖc chuÈn bÞ c¸c c©u hái. CÇn tr¸nh khuynh h íng h×nh thøc, ®Æt c©u hái ë chç dÔ hái kh«ng ph¶i lµ chç cÇn hái, c©u hái cã yªu cÇu cao vÒ nhËn thøc, mçi bµi cÇn cÇn cã mét sè c©u hái then chèt, nh»m vµo nh÷ng môc ®Ých nhËn thøc x¸c ®Þnh nhÊt lµ ë nh÷ng phÇn träng t©m, trªn c¬ së ®ã sÏ ph¸t triÓn thªm nhiÒu c©u hái phô tuú theo diÔn biÕn cña tiÕt häc . §Ó tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp cña häc sinh ng êi ta dïng c¸c phiÕu ho¹t ®éng häc tËp, gäi t¾t lµ phiÕu häc tËp (Activity sheet) §©y lµ nh÷ng tê giÊy rêi, cã s½n nh÷ng c«ng t¸c ®éc lËp hoÆc theo nhãm ®îc ph¸t cho häc sinh ®Ó hoµn thµnh trong mét thêi gian ng¾n cña tiÕt häc. Bªn c¹nh viÖc n©ng cao chÊt l îng c¸c h×nh thøc kiÓm tra truyÒn thèng, gi¸o viªn nªn t×m hiÓu ¸p dông thö vµ ph¸t triÓn. C¸c ph¬ng ph¸p tr¾c nghiÖm kh¸ch quan ®óng sai (True, False) vµ c©u nhiÒu lùa chän, c©u ghÐp ®«i, c©u ®iÒn, c©u hái vµ tr¶ lêi ng¾n, tr¾c nghiÖm th¸i ®é . . .) Sau ®©y t«i xin m¹nh d¹n ® a ra mét trong nh÷ng tiÕt häc mµ t«i ®· ¸p dông ph¬ng ph¸p nh trªn: S¸ng kiÕn kinh nghiÖm trang 3 Trêng THCS VÜnh T©n Gv: Phïng ThÞ B×nh Unite 4: AT SCHOOL (A6 - Schools in USA) 1) Warm up: Thursday - Teacher asks pupils to write the subjects on Thursday - Pupils answer somes questions: What’s your favorite subjects? and why? 2) Presentation: Pupils answer some questions: - In America, which country has capital city as Washington DC? - What do you think about USA? - What do you know / want to know about USA? - Now, you will read a passage about schools in America and decide the statements are True or False - Teacher gives some new words S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Pupils answer Pupils answer USA = the United States of America Pupils answer New words - Tobe different from: kh¸c víi c¸i g×, ai - School unniform (n): ®ång phôc - Start (v) =begin (v) - end (v) =finish (v) - a 20-minute break: giê ra ch¬i dµi 20 phót - Shool cafeteria / - snacks : mãn ¨n nhÑ - football : bãng bÇu dôc - baseball : bãng chµy - basketball : bãng ræ trang 4 Trêng THCS VÜnh T©n 3) Practice: - Pupils read the passage silently and do. - Pupils compare their answer with others - Pupils read the answer alound before class - Teacher remarks and give the correct answer. 4) Comprehension check Pupils work in pairs Gv: Phïng ThÞ B×nh a) T b) F (there are no lessons on saturday) c) F (one break is in the morning, the other is in the afternoon) d) T e) F (the school cafeteria is open at lunch time and also at break) f) F (basketball is one of the most popular after school activities) School in VN School in USA -start: at 7.00 -start: at 8.30 -end : at 11.15 -end : at 3.30 -saturday: lessons -saturday: no lessons 5) Summary Pupils writing about the education of Vietnam -break: 15 minutes -break: 20 minutes III. KÕt luËn §èi víi ph¬ng ph¸p d¹y häc theo híng tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng häc tËp cña häc sinh lµ mét qu¸ tr×nh l©u dµi: kh«ng thÓ ngµy mét ngµy hai mµ ®«ng ®¶o gi¸o viªn tõ bá ® îc kiÓu d¹y truyÒn thô kiÕn thøc, tiÕp thu thô ®éng ®· quen thuéc tõ l©u. ViÖc ph¸t triÓn c¸c ph ¬ng ph¸p tÝch cùc ®ßi hái mét sè ®iÒu kiÖn trong ®ã quan träng nhÊt lµ båi dìng gi¸o viªn, ®èi víi kh©u ®¸nh gi¸ häc sinh vµ gi¸o viªn. Yªu cÇu ®µo t¹o líp ng êi n¨ng ®éng s¸ng t¹o, ®Èy nhanh sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n íc ®ßi hái ®éi ngò gi¸o viªn chóng ta ph¶i quyÕt t©m nhanh chãng ®æi míi néi dung, ph ¬ng ph¸p d¹y häc, kh«ng thÓ chËm ch¹p tõ Êy thËp kû võa qua. H·y phÊn ®Êu ®Ó trong mçi tiÕt häc b×nh th êng ë trêng trung häc s¬ së häc sinh cña chóng ta ®îc ho¹t ®éng nhiÒu h¬n thùc hµnh nhiÒu h¬n vµ quan träng lµ ®îc suy nghÜ nhiÒu h¬n trªn con ® êng chñ ®éng chiÕm lÜnh néi dung häc tËp. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm trang 5 Trêng THCS VÜnh T©n Gv: Phïng ThÞ B×nh VÜnh T©n, ngµy 12 th¸ng 02 n¨m 2006 Ngêi thùc hiÖn Phïng ThÞ B×nh S¸ng kiÕn kinh nghiÖm trang 6
- Xem thêm -