Tài liệu Phát triển thị trường giao sau một công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá ngành xuất nhập khẩu nông sản việt nam nguyên nhân và giải pháp

 • Số trang: 106 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 38 |
 • Lượt tải: 0
sakura

Đã đăng 11429 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ---- K --- HÀ NHẬT TIẾN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG GIAO SAU MỘT CÔNG CỤ PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ NGÀNH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN VIỆT NAM: NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN: PGS.TS NGUYỄN NGỌC ĐỊNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 2009  !∀ #∃ %∃& %∋()∗+,  %−.%/0∗123 ∃4∗5678∗9:;9:33<,2=> %0? (≅%ΑΒ%3 %∃& )Χ:∀ %∃& ) %∋ ∀% #∃ # %∋ ∗+∆∀23∗Ε%2 :%>Α%∀2Φ∀∆∀? ∗∃%Γ<ΑΗ∗7∆Ι #∃ :%6:∀ 3ϑΚ:∀ %0Λ Μ%% Α∗+5:∗46>:∋,023%8 :%∀=∋∀:∋ 2Φ∀∆∀? Ν−Ο∗+>%%:33,2=2 ΠΗΘ<ΡΗ %,2= Σ6% 6ΤΜ%7;Υϑ:%∆Ι #∃, ςΡΗ:?>Ο% %Γ∗7ΠΗΠΗ∋% Α<ΑΗ3Π? ΩΧ≅ϑ%ΞΨ=ΖΨΨ[ Χ3 , 7 ∴(]∴ ∀∗:∀ ⊥%∗∃<3% %8!∀;_ Φ #∃ %−.23Μ%% Α∗+Η?Ε−%%82367∆Η :%∗43 3∃<3 %23 ∀Φ%∗ ∀%Ρ> :%ΡΠ8% 3:? ΩΧ≅ϑ%ΞΨ=ΖΨΨ[ %Η    ! ∀ #∃%%&∋(%%)∗% +,−./0 %%% 12345∗% ) Α% ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????  αα 2 6 78 ! 9& ∗ :;< ! ∋(∋:/ 2; => %%?%%)≅Α ∗ ; Β Χ8 ∋∆ /Ε ! ≅Α ∗∗ 8Β /Φ ∃> ( Γ∋( /Φ ∃> .Β∃ ΗΙ! ≅& ∗9Φ=ϑΚ8 Λ88Η∃Μ Β∃ 78 Α% ∗≅Φ=ϑΚ8 Λ8( 48 ! ( ΓΑ ∗Α6.Ν <Ο Π88 ( (  2;ΑΘ ∗&ΡΟ =Μ 8(; ΝΝ Ο Σ  + ϑ ΤΤΤΙ≅8Υς Υ5 &9 α?β?α?(>2 %−∀%∀) Α%%∀:∀χδ%∀:−)%∀:∀? ??????????????????????  εε ∗)ΩΙ >=Μ 8Η∃Μ( 78 ! )& Ξ Ψ.Ψ8Ζ Ζ 3[∴ ]Ξ ⊥3_ αβχδε ε Θ  ≅∋(≅  #∃%%ΘΘ Ξ Ψ Ψ8  3φ  ]Ξ  ⊥3  γ αη _ χ −ιϕ η ≅ κ%%ΘΘ∗ Ξ ΨΨ8∗ λµνο3[ ⊥3 γ αη_χ−ιϕη ΘΑ ≅ κπ%%ΘΘΑ Ξ ΨΨ89Ζ Ζ 3[∴ ]Ξ ⊥3_ αβχδε ε π%%)Θ& Ξ ΨΨ8≅Ζ Ζ θ ιϕ3[∴ ]Ξ ⊥3_ 3ρβ χδεε δ ιστΞ+ ∋( #∃%%&5Θ) Ξ ∀% Ξ Ψ.Ψ8Ζ Ζ 3[∴ ]Ξ ⊥3_ αβχδε ε Θ  ≅∋(≅  #∃%%ΘΘ Ξ Ψ Ψ8  3φ  ]Ξ  ⊥3  γ αη _ χ −ιϕ η ≅ κ%%ΘΘ∗ Ξ ΨΨ8∗ λµνο3[ ⊥3 γ αη_χ−ιϕη ΘΑ ≅ κπ%%ΘΘΑ Ξ ΨΨ89Ζ Ζ 3[∴ ]Ξ ⊥3_ αβχδε ε π%%)Θ& Ξ ΨΨ8≅Ζ Ζ θ ιϕ3[∴ ]Ξ ⊥3_ 3ρβ χδεε δ ιστΞ+ ∋( #∃%%&5Θ) 2 4η κΡχ  ∋ Ρ! :;< .Β∃ ΗΙ! ( ( #∃%%&∋(%%)Θ Ρ! −2∃< >≅ =υ #∃%%Θ∗∗ Ρ! 9−2∃< 89 =υ #∃%%Θ+ ϑ − ς5∗Α Ρ! ≅Ρ! ∃ϖ 8(; Νµϖ9) Ρ! ΑΡ! < Σ;.2 .Ν Ψ89) Ρ! ∗Ο∀!; Β Χ8 /Ε ιωωσ %Θξ%%)&≅ + ϑ ΤΤΤΙ≅8Υς Υ5&≅ Ρ! ∗,ψ8=ζ∃88 0;=ϑ 8(; Ν{ 7 ∋(ςΤβ<) 4η κ Ζ   ! ∀ #∃%%&∋(%%)∗% +,−./0 %%% 12345∗% 2 6 78 ! 9& ∗ :;< ! ∋(∋:/ 2; => %%?%%)≅Α ∗ ; Β Χ8 ∋∆ /Ε ! ≅Α ∗∗ 8Β /Φ ∃> ( Γ∋( /Φ ∃> .Β∃ ΗΙ! ≅& ∗9Φ=ϑΚ8 Λ88Η∃Μ Β∃ 78 Α% ∗≅Φ=ϑΚ8 Λ8( 48 ! ( ΓΑ ∗Α6.Ν <Ο Π88 ( (  2;ΑΘ ∗&ΡΟ =Μ 8(; ΝΝ Ο Σ  + ϑ ΤΤΤΙ≅8Υς Υ5 &9 ∗)ΩΙ >=Μ 8Η∃Μ( 78 ! )& 2 οι|,}3 ∼8υ Ο8Η=∆( φ∀,0Θ8 %57% γη ]ι<3Ε :%Μ%62Ο% ∆∀ ∋%∗>2 467ϕ ∀?Υ%∀,023:467:3#Σ∀%∗7 Μ%Ε ∗90 9 %Ρ5∗;Β%∀%<548236; 6=:467?κδ<Σ6Ε,023: 467 7% Β%;Μ%Η δ%Π∗)∗7467 3? 467/%∀Σ0Η∗ %∗#2 Μ%ϑ5 ∀!∀ 63∗ΝΡ467∀%Ν%ϑ %%0 ∀3%)4 ! :4? ΚΟ6%∗ :%∗ % ! :2.<− :%∋∆∃7∗)∗# ∀∃%∀:−)6−:∀!∀−:∀%0? Ο∃λ:8∗Ε ! :;9%∃ ∀Μ% 5243ϑ %Β%;9∗µ∃−:∀%023: 5%66, ϑ0Η?ϕ 2,∃ :%:5∗Ε%!∀ Ε∗478∆∀ ∋%3∋−:∀ %0#0Η<∆∀∗;<3νοΗ ) ! :? >∗43∃Σ%/0−:∀ %0 :Ν%Η9Μ%53 ! :;9%∃ ∀? Ο%2 3230 9!∀467) Α%δ ∀ ! :23 ∆Η ) ! :3ϑ%3∃3%,∗ ∆∀!∀3∗# Β% 367∋?−)2π0 νΧ0∗≅%6θ5γρ: σ∀ −ιΧ0∗≅% %<∀ γρ λιΧ0∗≅%∆∃4∋γ:0:ι23Χ0∗≅%:∗Θγσ∀0ιτ∗∀%∗ %  <3Μ%%π0υ%%Φ∀ ! :;∆Η∀::−:∀%0? ∃ −:∃#24∆∃0∗≅%%∀:−)230ϑΡΤ ∀∗90υ%%Φ∀ ! :# 7%π; 6;;90−π%∗ ∗>2 −:∀%0Λ∗> % Α%8%)4 ! :ΠΡδΜ%Ρ7∗Ε% ) Α%? ϕ 3) Α%%∀:∀%Ηϕ ∀⊥π∗ϑ%Η∆∃7∗# ∀:% Α%−∋<3% Α5: ∀%Η3%;∀23Β%<3% Α%) Μ% ! :24%4Π?Ν6 :%∆ Ε,067Κ:∀ %0ϕ ∀6%96%∀∃∗Θ0 %86−:∀<_ΑΡ⊥% 0 %86−:∀7 7% 3 0 9∗+Γ−π%3% ? (;<3<Ι−:3/%%8∗43νΩ 9) Α%%∀:∀ϖΕ% π0υ%%Φ∀ ! :%3Π,06µ%Ηϕ ∀∀Ε,0η ]? Ψ8Ν8Η=∆( π!∀∗43<3%ΤΜ%Ε−%∀ν Λ∃7> ! :230υ%%Φ∀ ! : :%ΗΠ6−:∀∀∃;%? 2 ΛΩϑ 5% %∀:−)%Ηδ ∀23∃7>,< 6;6= :%2π%ΗΦ∗;Π∃#∆∀ ∋%) Α%%∀:∀ :% 26−:∀3%%ΗΠ6µ? Λ δ<Ι<,230ϑ 5%Φ∗;∗ ∀ ∀Ε>%Η00%/00 9) Α%%∀:∀%Η23∗ ∀ −67!∀3%∀:∀%Ηδϕ ∀? ∗,6/0 ∋(; >∃∋ Ν 8Λ Λ(> %%8!∀∗43<30ϑ Ρ7∗Ε%%%Ηϕ ∀23 924) Α%%∀:∀Φ∗;∗4%)Ε>%Η00%/00 9) Α%%∀:∀;∆Η? ΛΩ52%8ν ) Α%%∀:∀∗+ 3Φ<δ4 7 % %δϕ ∀2.υ 23 ∀,:3?ϕ 2,∃∗43ς,0 % 23:%Η00∗90 9) Α%%∀:∀%Η∀%ϑ∗) %23> %%∗ ∀ ∀ −676Η3%∀:∀%Η :% %<∀%#? 9Ξ /Φ ; ; Ν 8Λ χΓ−π%0 %00ν,0>%6Θ%0230ϑ%< ∆∀∗7) Α%%∀:∀Φ <Ρ:λ λ?? ≅8 Μ7 Ν 8Λ %:30#δ∗#2367<,∗43∗  Ρ3∃%≅α %∀ν  Θ%∆∀<Ι∃724ω! :230υ%%Φ∀ ! : ) Α%%∀:∀Λ Ε%π0υ%%Φ∀ ! :23 ) Α%%∀:∀!∀Ε>  7% ?  5%24 %∀:−)23π%Η5ϕ ∀? %Η000 9) Α%%Η%∀:∀δϕ ∀,η ]? 2 ν€ Ω3η−‚µαιµδ−εΞ ƒ„ηµαιµδ1 λµνοιηδη3…_Ξ ƒ„ηµαιµδ−ε λµνοιηδη3α煆퇵ˆ ‰ι‡ι 8Η7 2;−2∃ ψ;; !< < 7  2∃8 ∋∆Η ω! :∗ 9 <3Μ%Ρ7−& ∀λ:∆∃<,:Ν−: %∃ ∀Β%;∗6 ! :−::% Α%∃ ∀?Υ ! :Η∃ ∀;9−.∗7Θ Π24#:ΝΘΠ242,Πξ:ΝΗ∀?π9 <3:−:∀%0Ρ) Π<, :%6−:∀,ϑ0Η∀∃<3Θ5:ΝΠ∃ϑ!∀−:∀ %0? Κ∀23:2λψΘΠ3 ! :%∃ ∀:−:∀%0Μ%% Α <+∗5:;9Ρ)6ζ<,:ΝΡ) ∃8 3ϑ:Ν ? ;Ε%)<Ι≅5<3 ! :3%∀: <,3%∀:23<{23:3ϑ ! : <,6%Π0−.?−:∀%0<< ⊥% ! : Π∗∀−5% 23%∃ ∀ ! : Π0850? 8 Β 6 ΒΙΗ Λ<:5600<ΙΗ∃ ∀%:3Ι>!∀:% Α−& ∀λ:∆∃<, γΓι:Ν−:5: ∀γΡ+:<π;%# ∀∗<>:∃∗Ε%∗Π τι?χ6Β%;9−:ΡΗ:% Α%∃ ∀ %6%−:Ι>!∆∀ !∀:% Αγ∀5 ! :ι∀∃−:3∗Ε%;π∗ϑ!∀:% Αγ−:;Ε2= ΡΗ ∗ Ρ∀3ι? ΛΧ32νΧ32<33∗Ε%!∀!9;9;Ι8:Ν6%;Ι8γ> Ι:Ν2Ιι? ∃32Ρ∀:%≅Η3223ΡΠ27ψΦ%;∗Ε6 ∀γ2ϑ−πνλ%ΠΕ05<332 %6%6∀Ρ:Ε05<3ΡΠ2?Η ∀∗4∀%∗7,∆Η00<Ιι :%6−:∀∗∃<3∃7> Α%%Ν023<3∃7>; 9<:5ΡΤ∗ ? ∗8 Λ8Η Χ#7Κ:∀%0∗40Η∗>Ν2 ! :6−:∀<3 ! :;<∆∀ ∗7ΡΗΠ!∀:Ν∗Ε%ΗΠ236−:∀? ! :Ε24ΡΗΠ6 −:∀ <3−:;∃7>∀ν ∀ΛκΗΠ!∀ΡΠΘ−:∀>λ:6θ6−:∀ν Κ:∀%02 −:∀>;6∃ %−∀:∗Ε%< λ:6θ6−:∀ Α%;4 ! :6−:∀?|%5ϑΡΠΘ∀:∗Ε :%%33% 6%<3∋∀ }Π24 Α%0 ! :6−:∀? Ξ ΡΛκΗΠ!∀ΡΠΘ :%%Ρν :%23%3%%0%Η;9Θ∗)Φ=3∃∀%=6?(4 3∃∗/%:4Η0µ−Ο% ><234<:50µ7Ρ7∼? % <5δΕ>%36Θ∗)%Η<3∗4ϑ4 %3 6∀−#Τ ,02Φ∀∆∀%−#∗+ ≅πΡΠ Α%ΦαΨχΚ€Ο% ≅=%<εΨχΚ€Ο%∗7∀∃23:%€ΖΨ؁%=%< %#ΞΖΨχΚ€Ο%? υ%3%%0%ΡΡ−∀:∗Ε%<πλ:#) Α%τ? Λ5 ∀ % Α%ν Κ:∀%0;85) Α%< %∃κ|%5Α∆∃ ∀∃−:Π /!∀%3%%0 :%∗;∋5 ∀ Α%;46Η =%∗969:0ϑ23%ΗΗ0µ!∀∋Κ:∀%0:Ν∗Ε% :% Α%5 ∀?ϕ 2,∃85) Α%!∀ΕΚ:∀%03%<  ! :6−:∀!∀Κ:∀%03∃3%Τ? −Λ(# ϑ<Β∃3Κ:∀%0∗+∆∀Α%∀ν ∗# 3∃3Κ:∀%0Σ5 ∀8∗Ε85) Α%3−:∀ %0ΣδΜ238∗Ε∗)0ϑ :%∆∃ ΗΠ?υΚ:∀%0 :% %3Ρ<Σ7Ρ70µ23−)2π;8∗Ε ! :6−:∀Π0? % <5Κ:∀%0ΗΠ3%;∀<Ρ4ΗΠ3%%%023 +%3%6% Α%;8∗Ε ! :∀:? ;<5ΠΗ∃7> ∗4∀%ϑΠ!∀ω! :>%Λχ∃λ∀ 6 <3 ! :6%9∗∀−5%;∀∗ ?(∃<3Ε−5% ! :Ε24ΡΗΠ%<42 _%3%46−:∀Π∗)%3%43:Β%; ! :6−:∀Ε24 ΡΗΠ? %#7 ! :6−:∀<36%90υ%%Φ∀−:‚6%9∀ ∗Ρ<5∗ ƒΛυ%∋<3 ! :) Α%? Ν6 ! :6−:∀υ0−:∆∃7∗)∆Η )∗ΝΟ!∀ΡΗ Κ:∀%0? Μ%∆∃7∗)∆Η )∗ΝΟ!∀Κ:∀%0 ν∀ 3%δ∗Γ−π%∗≅%43: :%%∀:−) %5∆>7τ<3Μ% ! :6−:∀?(∃<3−5% ! :;9∗∀−5%;∀:Ν;9ψ ∗ ∗ %∋<3 ω! :6%>%ϖ∃λ∀ 6? Κ:∀%0∀∃υ Α%∃0Η∗>Ν2 Μ%∗Ε5∃ΗΦ >) Α% <+Πζ%%Η3%;∀238%6:/%∀%∋∗Ε 5∃ΗΦ>%Η) Α%∗Ε%∗7,0Κ:∀%0<3 ! :6 %3ϑ? 2,∃ ! :3ϑ2Φ∀3Ι 5% ! :6%23υ;<Μ% ! :−:−:∀%0Γ−π%∗υΡµ∃3ϑΛΓ−π%%≅2>2∀∃Λ :%6−:∀? Ζ 9Ξ Β .>Η 9µΗ8ΓΙΟ6 /Σ8 ( ∀Λ ν ⊥ΡΗ:Ε4ΗΠ :% ∗ΝΡ<3 0 9Γ−π%%3∃3%4232 3:Η %5∗9%=Ν ,0) Α%∗>2 3%;∀Π6µΦ 6Π<3Φ ∗∀%0 9? 7 Ρ007∆∀ Π } 3%23−&−∗: Ρ0007∆∀ ;90Η6% %<75 ∀−:∗;<3&ϑς−.∆∃7 ∗)!∀−:∀%03%<3=% ! ::−:∀%0 :%%∀∗:5Ε,0? κ5∗;ΡΕ∃ %5∆Η<Ι∆∀<=%<Π0!∀2 Η∆∀2=ΡΗ00<Ι6%∗ %6∀;9λ <3Ε 3:Η6% ϑ8<3=% ! :%=Η−:∀%070,) Α%? /0− Ρ3 ΡΗ:286Τλ:% Α∗Ε%2,3%∃23 Α%23−: ∗Ε∀:!∀Ε>% 0 9; %Γ−π% Α%∃γ,ϑ <5−π%ιΡ00 3% 3:6„,>% Π0>%Ρ0%τ⊥ ΡΗ:ΕΗΠ :% 2∗ ∀ ∀Μ%∆∃∗)6„,∆66λ23Ρ)69 :%Ν%…:%∃ ∀4 ! :23ΘΠ: ∗∀%0 923 %…:; ∗Ε6„, ∀∀:? ΡΛΧ>%<,00ν 0 9∃−%23Ρ∀3>%00<, δµ∆>7Φ∗;0<536%00<Ι%2 <3 ‚<,%ƒ%∆∀∗;<−π% 7!∀ 0 9∗9…ψ0 ∗∀% 0 923 %…:? ΛχΡΠ,0Φ ∗∀%0 9236ψ0 9ν ∗∀%0 9 23 %…:)υ−:6%;4 7 :%5 ∀2  %3? 74 ∗∀%0 9∗4<Π∃) Α%!∀ %%00 9<3) Α%!<∗9%∀:6%5Π,06µ?ΧΜ∀ Π4 ∗∀%0 9 %Α23:%≅2>Φ %%00 9:4 67!∀ 3∃0πΕ23: 5%6723:‚∗Εƒ Γ!∀ %%00 9ξ23<Ε%# :3:3Π∃%#8∀∗%Ε ! :7 8% ∋%<3∗Θ21∗ΕΡ7δΕ3:∀∃ 3:∗;;9%∃8% <∀Τ∀∀% 623−Ε6? −Λχ∀∃∗Θ∆∀%#23,0∆−Ο%ν(Α>%:% Α%∀∃3% ∗ Η−:2Φ∀ δ%3∆Η!∀5%6:∀∋23%%?: % Α;Α%∀%{% %+∆∀∗7Μ%2Π∗4<∆∀∗786Τλ :% ΑΦ∗;∗+<304# 23>∗Ε∀∃∗Θ#Β%∀ Α6θ Π4<#?ϕ :3#;∀% Α−Ο%3%;4Ε∗9 α <∀∋Η0µ−)2πΤ∀+#!∀ ?ϕ∗08%Ε#; Σ<3 Π ! :23;6υ#ΠΡ5−:∗;∗υΤ_−:∀%00ΗΡ7∗; ∗##235: ∀# :% Α−Ο%∗9%37!∗Ε%%Η9 ! :? λΛ ∀∃∗Θ%23ζ%ν :3#;∀67∗+/∗µ∃4670 92  Ρ, %Β%:ΡΕ<Ε }ϑΡΠ0Ρ−&∀:∗Η:!∀>%3ϑ47 % ? χ∀66!%:Η%3ϑ4 (%23(% ∀†ξ 6!%:Η%%−#Τ∗#=ΖΨΨα236!%:Η%3ϑ „ΖΨ؁:Π∃ Η δ%∀%ϑ−∃∃4!∀6∗743ϑ 78:< ? χΡ7∗Ε%243ϑδ‚∗#3ƒ67턇 ,∗4Η δ%∗7:5 ∗Ε%3ϑ!∀6223!∀_ ? Ε−:∀%060:Ν6−:∀ 705Ε∆>%∀3∗≅%4 ;Ρ7∗Ε%Σ0Η) Π4 ! : ν Λω! :∃9∗Θν9Π24% )3Η>∗)€<,6 ∃9∗ΘΦΕ<:543∃∀%Ε<:546? Λω! : :%%∀:−)ν9%Η/24<,€<_673:5∗Ε% %∀:−)∆>7?ω! :3∃Π0Φ7∗Εϑ−π% :% %5 :%∀: ∆>7? Λω! :67ν9 5%%∀=%<+%0ϑ6,0< %∗#232369Η 6Π< %∗# ∀−:Ρ7∗Ε%24ζ%>∗:? Λ∴νˆΕ>∆>%∀ ∀ϑ )ΡΠΘ;6Η∃ ∀Η6!% Ρ>7 ∀ 2Θ ∀Ε6!%:Η%3ϑ4∗≅%4Π%4 < %7%Η∗ %Ρ+%Θ ∀∀%ϑ0ΘΡ7+Ε80 9!∀ 467%Η/?Χ:5∗Ε%6−:∀ 3∗#∃ ! :ΡΠ ? 9µΗ7ΙΟ6 /Σ8 ∀Λ ∀67∀Ε,0η ]ϕ ∀ΡΕ0Η∀∃∗Θϑ :0Ο02 %<∆>723∗ ∀Μ%∗4<,∆>723: :%2=ΡΗ<,ϕ ∀2∗4ς3∃∗ Ε%Π0 /∗9∗ΗΡΗ:<Ε Ε,0!∀ ∀∗/% −67−:∗;6%;4Α%∀:−:∀%0 9ϑ %2 Μ%∆∃∗)µ Ρ∀3∗9∗4ς:5∗Ε%!∀−:∀ %0:∗/%2 ∗ Α%<>23! %!∀ 3 ? ΡΛΧ>%<,006%Ρ5νΝ−Ο2υ%∗30:%0 %2 Χ:∀ Υθ3% %0ΗΦ∀,Ε7<3>%00<,ϕ ∀ ∀ β Ρ5?Χ∀∃υΕ<:52=ΡΗ!∃7 :%<{2−)2π %−.3 ,∗# ,Κ:∀%0τ0Η6)0:3:6)0<Ε ∀67? Χ500<,ϕ ∀ ∀9%∋<3Ρ52 4<Ι−:ν <Σ ∀% Α−ς#Ρ7∗7<,86%#Ρ7∗7%)∗)% γ2 ∗;<32=ΡΗ00∆∃!∀∆∀300ς0−π%:Μ%∆∀3∃ι %∀∃% Α−23−:∀%00Η!Η>%2=ΡΗ3∆∀ 300∗Ν ∀? <Σ ∀υ∀ςΓλ:<,23< %∀∃υ∀ςΓλ:<,%) ∗)23% ? ψ24∆∃ :5Η:<, ∗5Ρ9ο>Ε0Η!∗Ε%:523 −<, %∀∃<,<5−:κΕ!∆Η:5Η:? ΛκΗ:∗Η∀86Τλ:% Α∗Ε%2,3%∃23 Α%νΒ% Μ%∆>%∀∗+%∀,0η ]Ρ5Μ%:5∗Ε% /7 %5067?ϕ ∀Β%0Η/ ∋%∆∀∗72Π∗4ΡΗ: ∗Η∀∗Π %ΜΡ Θϑ )=<:86Τλ:% Α6∀; ∆Η%≅∗Ε%2,3%∃23 Α%? −Λ5 ∀%Μ∀−:∀%0 :%6−:∀ν =%<5 ∀!∀ Κ:∀%0ϕ ∀∗ 708‰ε 7% ∀6ψ4 :%62 νχ%∀0: λ∀<∀∃∀ ∀?? 4Κ:∀%0υΡ)∗Ε% :%5 ∀ 6><!∀) Α%?Κ:∀!∀Ε>Κ:∀%0;9∀: %<, ∗ 6% %8%−:>6ψ :%0ϑΗΠ−∃∃4<5,=%Π 6%∀:? 5%5 ∀6%<35%Μ∀Κ:∀%0 :% 2 ∀∗+2 6 +0 9%−&−.∗70Η%∃9<3−&Ρ) ,0∗:3 %:3‚ϑƒ? Μ%∃7>6 ν%≅< %:36%Θ∗);∆λ6−:∀ ∃4>%‚∀∗8Ρ∗:5ƒτΒ%<3Ε> δ%5 Π< Ρ ∗ Α%0 9−:∀%0? 9∗µΗ< 8 ∀ Μ% ! : :%<:53∃:% Α6%−Ρ:∗:< Α%ϑ2 2,∃ −:∀%06%9!∗Ε%−Ρ:23∆Η<Ι> ! :<:53∃6 ! :6∆∀ 3∃Η∃ ∀ Α%−:∀%00Η %Α23:ϑ_ !∀ 3 ∗92  ∆∀ ! :6∆∀3∃? ∀Λ ∀Η∃ ∀ Α%∃236%−Ρ:∗ νΟ%2 0 9< 5!∀467:3#;∀∗∀%23ΣΗ δ% Π Ε%∗7ΠΗ 23<3∃:%≅3%∃56%≅=%< %<3Π Š Ρ⊥%%∃ ∀ %;%#∗Ε%∗Π5Ρ+:<π Α%∃23 6%9−Ρ:∗ ϑ? ΡΛ−)Ρ0 9; %%3∃3%=%23<∀∀νκ7∗Θ6ϑ , Α%<3<30 ∀4<:5−)Ρ <53<:3% Α ∀ Ρ7? %6ϑ,∗:∀Β%<3Ρ7∗Θ:Ν%∀=% 8−) Ρ∗+∗ Ρ7 ∗∃? Λ ∗Ε%!∀:% Α∗>2 Α%ν:% Α2 }∀+ #6%% 5!∀ ∗+Ρ⊥%∋%∗9∗5∗ π0 967, ϑ∗∗ΘΗ Α%‚ƒ!∀Ε>%:% Α?ϑ∃7> Α% <3‚∗#23:ƒ!∀∆ ΗΠ23:5∗Ε%>%!∀:% Α %Β%ϑ Α%Β%<5<38∀∗%∗≅%;∀‚∗# ∀ƒΠΗ!∀∆ :5 ∗Ε%ΗΠ23∗Α>%?Κ:Ι86ψ6%,8∗ ,∆Η!∀2Π∗4Γ −π%ΡΦ∀Ρ+56%≅3%∃23Η ∀ Α%4ΠΗ∗Ε56% Γ<Ι:% Α∀∃∗∀%0Η<+),∆ΗΦΜ%3∗Ε%7Ι8!∀ ? 99µΗ8 Η∀ ∀Λ Φ−:∀%0∗> %:3ν :3#;∀δ Ε%Γ∀∗96∀< 75 ∀,0∗:367Π672 ∀∗9%3∃3%δ Ε%∆∃∀: /%) Α%7% −:7∗ 2) ϑ>%<{∗Ε∆∃4ξ5: ∀Μ% 3:Η2 %=Η−:∀%06,0%3? χ:2 Κ:∀%0ϕ ∀Κ:∀%0 %:3;46% :%6−:∀23 Π2Μ%00<, δ5Β% <3∗4 ∆>7 :%<{2∋:5∗Ε%γ9 Π }ϑ∃%0232Μ%23% :%∗3 0µ∗)∗>6Ι670∗≅%ι? 23:∗;=%<5 ∀∀:;6Η=% ∗ΗΡΗ:Π< %∗5µ>< %∗08%λ:Φ%∗3%.+0:% 0/23%∀:3%∗/%‹? ΦΡΗ−:∀%0ν ∀? %8%24) Α%2363% Π6%∗ / ∋%ν ΛΚ:∀%0∗;%∗ΝΡ<3%24−Ρ:%#%Η237 Ρ7∗Ε%%? Λ %24) Α%2363% υ3 ∀∗ >%230 ϑ,∗)∗9∗) %::5∗Ε%!∀−:∀%0? Λ %246Η=%3ϑ!∀63%6;,0−:6%∗5∗ ∗Ε ,∃ :%%∀:67Β% <30ϑ∀−:∀%0ϕ ∀ ∀;∗Ε%%6∀ Ξ  !∀ ‰ 6Η=%3ϑ!∀ ?(∃<3>78∆∀ ∋%∗Ε%∗7∆∃7∗)!∀ −:∀%0 :%2<∀∋63%<3∗>? Ρ? <Ι6−:∀!∆∀;%ν ΛΚ:7∗# ∀Κ:∀%0;% :%2Π0,63%<3 ∗>%∀:670∗≅%ξΠ0,)∀∗9;Ε6Ι∗ 0∗≅% ,0) Α%,ϑ∼3%Ρ0%? Λ;6%ϑ−:∀%0Ρ)∗> %:3<Φ∀∗Η:∗+0Η%)Μ%Θ Π:< 24Ν2,Π23Η δ%∗7∃ϑ :%6−:∀ξ ? ∀ }00<,230:%π,0∆∆>7ν Λ 4−:∀%0 ∀∗ %∃%∃<Ι∗4ς!∀>% ∗4 ∆>7?ϕ >%00<, %:323∗4ς!∀/%∗>2 0∗≅% 73:−:∀%0Β%? Λ; Π4%<23,0∆∗ 0−π%60ΘΡ7 :%%∀:−) % 5∆>7 %−:∀%0 ∀2Μ%,ϑ ∀Ρ72,−π%?Ω>0 ∃7>%#%Μ∀) Α% :% 23) Α%7% ∀)03%ν 9≅µΗ< 8 %:3Μ% ! :ϑ69 :%∆ 6−:∀λ:∗46η ] −:∀%0ϕ ∀υ;9%Ν0Ε> ! :6 ν Λω! : :%∆ ∃δ Λω! : :%∆ Ρ>−1%∀:, Λω! : :%∆ ΡΗ:∆Η< 6: Λω! :Μ% Α%0#<.ΡδΜ%%∃6∀? Ξ Š ‹Η  2∃ Ωυ%%Φ∀ ! :ϑ<3Ε0#!∀7 Θ%9∗ %∋<3∆Η ) ! :? Ωυ%%Φ∀ ! :<3Ε Α%0π9!∀∆Η ) ! :2 π∗ϑ<3%Η9 ! :? ;∀<:50υ%%Φ∀ ! :νΩυ%%Φ∀2)7Ρ23Ωυ%%Φ∀2)7∀? ΛΩυ%%Φ∀2)7Ρ<30υ%%Φ∀Ρ⊥%Ρ ) Α%%∀:∀? ΛΩυ%%Φ∀2)7∀<30υ%%Φ∀Ρ⊥%∀ ) Α%%∀:∀? ∼8υ Ο; !; Š ‹Η Χ∀∃%∃ Π>0υ%%Φ∀ ! :∀∃υ%∋∆Η ) ! :Ρδ2 :5∗Ε%∆Η ) ! :6%Μ%<3%Η9 ! :3υ<5<3%∀=%% ) ε %∃?/%∀;9∀:5∗Ε%∆Η ) ! :3∀−5%7,23 7< ? Ω! Η8 Ο : Λϕ,−π%∆Η ) ! :∗9<3%Η0ϑ3 −∀ 3∗Ε%λ:∆∀ ∗9νχΗ0µ∆Η ) ! :;9∗ Γ−π%2 Μ%−Ρ:248<+Π? 7 3∆Η )%∃ ⊥%Ε8<+ΠΣ%Η∋Σ3∗Ε%−∀ ∆∀ ∗93∃Ρ⊥%∀%∀23:Ε0∗≅%:∗Θ‚ ΗΗΘƒ? 7<+Π%Η 0ϑ<+2∀∃!∀%∃Σ%Η? Λϕ,−π%∆Η ) ! :∗9<3%Η0ϑ3 Ρ⊥%) Α%‚6−:∀ <%ƒνΥ−:∀<%∗ 9λ: %Γ−π%0∗≅%: ∗Θ <367∆Η!∀Μ%ΡΠ:3Η: ) Α%|%5 <3Μ%∆∃∗) ∗+76∀!∀ϑ0!? Λϕ,−π%∆Η ) ! :∗9<3%Η0ϑ3 Ρ⊥%%Η0ϑ%∀:−)ν Ε :%Μ%8∆∀ ∋%Π3%∀:−):∗Θ;9<3%Η 0ϑ3 ϑ<3<3%Η0ϑ%∀:−)∗∃<3∆ΗΦ∆∃7∗)∃∗Ε%2>!∀ %∃?0ϑ3∃Ρ∀:%≅6:Ηπ <∀ϖΡ,0% 23∀6:Η? Λϕ,−π%∆Η ) ! :∗9<3%Η0ϑ3 Ρ⊥%Ρ∆∃4∋ν(9 <3%Η0ϑ3 Ε%∃;9<∀∋Ρ∀∃2 ∀∆∃4∋?ϕϑ−πΕ %∃∗ 3 2 6:Η;<+ΠΗΘ;9∀Μ%∆∃4∋ #<+ Π∗9ΡΗ:2%∃ 2<+ΠΗΘ;9ΡΕ∆∃4∋3<+Π∗9 <3%Η0ϑ3 ? ϖΩ! Η8 Ο ./08 ΛοΗ ) ! :;9<3=%% )%∃%∆∀∗Ε%<3%Η7νφΗ Γ,0 7!∀Ε%∃;>∆∀2 <+Πζ%23Ε><:5% 3%;∀? 7%∃6%0υ%%Φ∀ ! : 00>,0 7!∀% ∃;9∀::ΝΠ0Η∀ Α%0∗4;Π<3ŠΨŒ?υ7%∃ Ε % ∆Η ) ! :∆Η ,0 7Π023,0 7∀:∗4Σ−∃924% ) %Ρ ? 2,∃ 00>,0 7 !∀%∃Σ<3Ε∗9−∃Πνφ ) %Ρ ? ΛοΗ ) ! :;9<3=%% )%∃%∆∀∗Ε%<3%Η0ϑ6 ∆3ϑνοΗ )3ϑ;9<3%Η0ϑ3∃ 83:υ0πΕ 23:∀>νΠ!∀20Η∗>Ν2 6∆3ϑ7%∃6% 0υ%%Φ∀ ! :230ϑ66∆3ϑΗ∃ ∀?Π6∆3ϑ:Ν 0ϑ−:;%∃ ∀3%< %∃3%,∗ 4<ϑΦ2∆Η ) ! :?  ΛοΗ ) ! :;9<3=%% )%∃%∆∀25:∗46:− ∗# ∋ν(Ε%−.∗7ΦΡΤ−;%# Ωϕ− %Β%; 9Πδ%∃ ∗ 20Η? Μ%∗Ε%3∃Π2 Μ%µ%Μ∀ !23Θ∗%2><367∆Η!∀Μ%6Ρ :%∆∃4 <3_Ρ%Μ? Ν !∀Ωυ%%Φ∀ ! :<3/%;6Η=% <:5 ΦΕ Μ% 76∗46) Α%,<? ;60υ%%Φ∀ ! :Ε Ν<3%Η∗6:Η<_ %Ν6/%Β%<3%Η∗6:Η<+4 =%?Ωυ%%Φ∀ ! :0Η;∋<∋%{∀<3Ε> ! :Π∗)3:∗;<3%Η ∗ :%62.−∃ <5Ε>5∃Η#7⊥,−π%Μ% 7Π∗) !∀/%?(;Β%<3<Ι−:ϑ3Ε>%∃6%0υ%%Φ∀ ! :?#Π 5<5 ⊥%νΩυ%%Φ∀ ! :# 6%93: :3:3 ! :ς; 9<3%Η986%93:<:5 Φ ! :?ϑ2 7 ;∗υΤ ⊥% −∃ Ε> ! :∗9;9,−5%2369:/%? 2,∃Ωυ%%Φ∀ ! :<3Ε30#!∀Ε7 Θ%9∗ %∋<3∆Η ) ! :Λ∗;ϑ<3 <67%Μ∀8∗Ε ! :2 8∗Ε ! ::%∗? ∗Φ8 Ο8Η; Š ‹=Φ Ωυ%%Φ∀%∆∀0∗≅%%∀:∀:0ψ03ΗΠ7<,0Ε8 %>∗)?Κ:ΡΗΠΡΟ Φ!∀0∗≅%%∀:∀230∗≅%%∀:%∀∃ΡΠ6θ 6:Η<_γ:Ν<+ι3: :%Ε) Α%3∃Σ∗ ΡΟ ΦΡ⊥%Ε6:Η<+γ:Ν<_ι :%) Α%6?ϕΠ∗4∆∀ ∋%23Β%<367∆Η>Ο%!∀2∀%∀23: Ε0∗≅%%∀:∀<33ΗΠΣ;6Η=%><58%>∗): 23 8%>Ο%∗>2 3ΗΠ 73:Σ0πΕ23:Ρ∀? ΛΩυ%%Φ∀2)7Ρν % Α0υ%%Φ∀ ! :∗∀%%ΜΕ3Η23 ∗∀%<:%524Επ%Η%Η!∀3Η;9λψ0υ%%Φ∀2 2)7Ρ 0∗≅%%∀:∀? 7%%∀:%∀∃23%%∀:∀−∃9Ο%2 ∀0υ%%Φ∀ ! :Σ<3%Η9∗ Ε>%∃?ϕϑ−π 7%%∀:%∀∃%Η%%∀: ∀Β%Σ%Η?κδ2 % Α0υ%%Φ∀δ2)7Ρ 0∗≅%%∀:∀%∀:−) %∀:∀Σ5: ∀Ε6:Η<+ϑΠ∗!∗9ΡΟ∗00#<_Η∃ ∀ 2)7%∀:%∀∃?(∃ ∗ %∋<30υ%%Φ∀2)7Ρ? ΛΩυ%%Φ∀2)7∀νΕ−5%6!∀ >%0υ%%Φ∀ ! :63Ρ5 ∗∀%−∗)∀Ε3Η23:Ε%3∃ :% %<∀?Κ:<:%5 ⊥%%3ΗΣ =%<Ρ5∀Ε0∗≅%%∀:∀?χ∀∗;7%3ΗΣ=%<%%∀:∀ Β%Σ=%<235: ∀Ε6:Η<+ 2)7%∀:∀?Υ:Η<+ϑΠ∗!∗9ΡΟ∗0 0#0#0ϑ∀:6∀3Η?(∃∗ %∋<30υ%%Φ∀2)7∀? [ :%_ Α%0 % Α0υ%%Φ∀ ! :∗+%ΜΕ2)7 ) Α%%∀:%∀∃23−:∗;0Η) ! :?φ∀:−)%∀:∀∗ λ <3Ε∀∃ 75Α:%∀:−)%∀:%∀∃? 76Ρ5%Μ3Η23<:%5 ⊥%% %Η %<56%>Ρ/%∗Ρ5;9Ρ%∀:∀?κ0∗≅%%∀:∀Σ ∀∃7:2Ρ3%;∀? ?Γ∃Œ88 6 ; Š ‹ ,∆<2 ∃ Ι ∀? %Μ3Η Ρ?∀Ε3Η ?κ%∀:∀3Η µΗ φ3Η;9%Η φ3Η;9=% φ3Η;9=% Ξ Š ‹7∼<Ο Ωυ%%Φ∀2)7Ρ Ωυ%%Φ∀2)7∀ Ωυ%%Φ∀2)7∀ ΛΩυ%%Φ∀2)7Ρ%{∀<3∀%∀:%∀∃Ρ%∀:∀ξ ΛΩυ%%Φ∀2)7∀%{∀<3Ρ%∀:%∀∃∀%∀:∀? ∗88 Ο ./08; Š ‹ΗϖΟ =Μ  ( Γϖ 0;=ϑ  Λ %∃!∀7< 0υ%%Φ∀ ! :Ρ7∗Ε%%3%;∀Ρ⊥%0∗≅% %∀:∀ν Υ∀%∀) Α%%∀:∀2 π∗ϑ<30υ%%Φ∀ ! :Ρ7∗Ε%% /%∀Σ%Η9<_−:2%ΗΡ7∗Ε%ΡΠ<8<3/%∀∗+∃9%∀: ! :Ρ7∗Ε%%:% Α6?ϕ0υ%%Φ∀Ρ⊥%25: ∀Ε 5%∗Η:%  ) Α%%∀:∀23Ρ⊥%∗/%2 5% ) Α%3%:? Λ7< 0υ%%Φ∀∀ Ρ⊥%2 ∀0∗≅%%∀:∀23Ρ0∗≅% 3%;∀? Λ7< 0υ%%Φ∀Ρ Ρ⊥%2 Ρ0∗≅%%∀:∀23∀0∗≅% 3%:? ϕ4Ν<Ι∃77< 0υ%%Φ∀ ! :Ρ7∗Ε%%%/0%Η ! :% >%8Ψ?+:Ν<_ ) Α%3%;∀Ρ⊥%2 <_:Ν<+ ) Α% %∀:∀? :%7# 6%;7< 0υ%%Φ∀ ! :Ρ7∗Ε%%:3Η: 2 ν ∀∃∗Θ%Η ) Α%3%:23%∀:∀ Α%6% ∀? ∗Ν∗9Π< % ) Α%%∀:∀;962 ∗Ν∗9 ) Α%3% :?Χ0∗≅%%∀:∀;%3∃∗:5:Ν%∀:3%>∗)?Χ0∗≅%%∀:∀; 6>< %µ:? ∗ Ο ./08; Š ‹∃/Σ8 ∀0∗≅%%∀:∀∗9ΡΗ:26Τ6Η=%%3%:=%6Ρ5 0Η∀ :% %<∀?ΥΡ5∗+∀3%:Σ∀<Ι 5%∗+δ24 ΞΨ 0∗≅%%∀:∀∀ ∗;Ρ⊥%2Ρ<5Ε>< %0∗≅%%∀:∀ % ∗ % ∗ Ο ./08; Š ‹ϖ /Σ8 κ0∗≅%%∀:∀∗9ΡΗ:26Τ6Η=%%3%:%Η6 Ρ50ΗΡ :% %<∀?ΥΡ5∗+Ρ3%:Σ∀<Ι 5%∗+δ 240∗≅%%∀:∀Ρ ∗;Ρ⊥%2∀<5Ε>< %0∗≅%%∀:∀ % ∗ %? 988 8Ψ; Š ‹Η 9 2∃∋∆8 8Ψ(8 Χ ;  %π3ϑ0 ∗ 9<3Μ%%π∗ 03 δ Μ%%π3ϑ∗+;⊥4π6∀ 0 ! :ΡΗ:2< ,:Ν5: ∀<,?φ )!∀%π0Ρ%≅ΦΕ>%πδ 6 ς% )%Θ07 07<+Π??%π3ϑ0Π<# ∗#⊥%Η9:Ν<:5ΡΤ:3:3 ! : :%∗; Α%∗ Γ−π%∀: Π<30∗≅%6θ5γρ: σ∀ −: ∀ι0∗≅% %<∀γρ λ: ∀ι? Μ% %π υ;96702 ∀2 Μ%6:Η2∀∃∗95:%π<∀ 5:? Ν−ΟΠ<#∗#2 <3Ε%π0υ%>% ! : % Ο%2 < 5230850!∀) Α%3ϑ%π3ϑ0 Β%∗ Γ−π%4∗9 67<,23 :5∗Ε%∗#? ϑ2 Μ%Ρ7 6%0Η ! :%∃%∗:5< ∗Ε ! :% Α%? χπ0∗Θ!∀) Α%3 ϑΘ07„=Ξ[εϑ∗ ∗µ∃∀ΑΓ−π% Ε% +6„,ΡΗ: 9Κλ<∀∗ ∀Ρ0∗≅%ΡΗ:9−∀π∗# ? Μ%% ΑΡΗ:9 3∃∗+∗# 523:) Α%37 6%;6„,3∃ ;9∋∗+ 6%<3 2,∃?Υπ%Η!∀) Α%6ϑ:5ΡΗ:96>< %Ρ∗Ε %Ε%∃ ∀Ε%∗:523) Α%π0∗Θ? ∃2,∃%π3ϑ02.0 95Σ23∗ Γ−π% Ε% +5) Α%3ϑ< !∀7% ? %∃6%⊥%:32∗;<3 0 %8−∃Π∗9!9 ) Α%0υ%>% ! :? λ:∗4 ∀∗> 2 ŠΨΨ%∃< Π7% 5Ζ‰∆>%∀6∀ ; [ΖŒ%∃ Η <Α ⊥%∋ Α%∃Γ−π%%π3ϑ0∗90υ%%Φ∀23∆Η<Ι ! :? 9 /Ε 8 8Ψ(8 Χ ;  ΞΞ :%) Α%3Η2∀ΡυΤ3%:0Η∗ %∀:,:Ν <3%∀∃<,08:Ν<3ςϑ<∀∗;?ϕ∀:Β% Α%∗ 8Α Ν−Ος:Η%Β%; Α%0Γ−π%Ε>:Η,ϑ−π%?Κ:∗Ν∗9 2,∃/%∀ Α%%∋<3) Α%4Ν:Ν<3) Α%%∀:%∀∃γ; ∃<ςι?Κ:∀>∗ 6:Η∀:∗ :3 Η233%:8% 6:∗ %∀:,? :% >%63%:2.∗ %∀:,23:Ε%3∃ ∀∗; %;:Η,%/0:% υΡ:Ν% Α∀∗ ∋<3; Ρ∀∃6%<:5:Η,3∃23%02π3∃∗  :%) Α%0? ) Α%0<3) Α%−3:%π3ϑ0Μ%% π∀%ϑ0∗≅%33∆Η!∀/%∗ ∗) Ε:ΝΕ>% π3Η6?/%∀λ%π0 <30∗≅%23%>% ΠΗ 0∗≅%/%∗ :Η,%Μ∀∀Ρ% Α∀23% ΑΡ :%∗;_ΡΣ %{∀2π% ∗;:Ρ6∀?0∗≅%3∃;%Η23% Α∀Σ>%% ∀2 %Η Ž23% ΑΡ>%%Ρ2 %∀:Π?<:5%π06 ∀Ρ∀:%≅νΧ0∗≅%6θ5Χ0∗≅%%∀:∀∆∃4∋:∗Θ238%6: <∀50? 0;=ϑ <Ž > +ΥΤ75ν<3%π<∗ΑΠ23;ϑ0850Π?Χ0 ∗≅%6θ5<30∗≅%%Μ∀∀Ρ? % Α∀23% ΑΡ∗9∀:ΝΡ3Η 23:Ε%3∃ :% %<∀2 %∗+:Η,%3∃∀∃? 723:%3∃∗:5% 7∀:%7 % ΑδΜ0∗≅%Σ67∗ <,ξ7% <5 % ΑδΜ0∗≅%Σ)Ε6:Η<_?κΗ0∗≅%6θ5∀% :% Ρ∀<:5 ! :?  7%723:%3∃∗:50∗≅%∀:%:%∗ ! :2> ;!∀%∃Σ<3%Η% )%∃ %π%Η3∃Σ∗ ∗4ΡΟΡ⊥%< ,!∀0∗≅%6θ5?ϕ 2,∃0∗≅%6θ5%Π0Ε0υ%%Φ∀ ! : :3Η:? ω! :ϑ−π%∀∃ ! :6%;6Η=% Η!∀0∗≅%?ω! :3∃ ;∀4% ΑδΜ0∗≅%:Ν<3% Α,∗  :Ν<3% Α Η0π Ε23:Ρ7∗Ε%%Η7!∀3Ηδ? φ )!∀0∗≅%6θ5ς∗ %∀:,23:%3∃3:∗:5!∀0 ∗≅%6%;6:Η Η3:∗ 23:%3∃6Ι67:Ν :%Α5!∀ 0∗≅%?ϕ,∃ΡΗΜ%0∗≅%6θ5;8∀4 ! :Π :% %π0? ΞΖ
- Xem thêm -