Tài liệu Phát triển thị trường bánh mềm hải châu - thực trạng và giải pháp

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa qu¶n lý doanh nghiÖp Ch-¬ng i : Giíi thiÖu vÒ c«ng ty b¸nh kÑo h¶I ch©u I Th«ng tin chung vÒ c«ng ty b¸nh kÑo H¶I ch©u. 1. Th«ng tin chung vÒ doanh nghiÖp Tªn Doanh nghiÖp Tªn giao dÞch quèc tÕ §Þa chØ §iÖn tho¹i Fax Email Website : : : : : : : C«ng ty Cæ phÇn B¸nh kÑo H¶i Ch©u Hai Chau Confectionary Joint Stock Company 15-M¹c ThÞ B-ëi -Hai Bµ Tr-ng-Hµ Néi (04) 8624826 / 8621664 (04) 8621520 haichau@fpt.vn http://www.haichau.com.vn C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u lµ doanh nghiÖp nhµ n-íc trùc thuéc Bé N«ng nghiÖp - C«ng nghiÖp thùc phÈm, nay lµ Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh chuyªn ngµnh: B¸nh kÑo c¸c lo¹i, bét canh, bao b× thùc phÈm. H¶i Ch©u lµ mét trong nh÷ng c«ng ty s¶n xuÊt b¸nh kÑo cã quy m« lín nhÊt n-íc ta hiÖn nay. 2 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. C«ng ty Cæ phÇn B¸nh kÑo H¶i Ch©u thµnh lËp tõ n¨m 1965 trùc thuéc Tæng c«ng ty mÝa ®-êng I, Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n.Tõ kHi thµnh lËp ®Õn nay, H¶i Ch©u ®· tr¶i qua 4 giai ®o¹n ph¸t triÓn chÝnh: a.Giai ®o¹n tõ n¨m 1965-1975. Ngµy 16/11/1964 theo QuyÕt ®Þnh sè 305/Q§BT, Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ®· thµnh lËp Ban kiÕn thiÕt vµ chuÈn bÞ s¶n xuÊt gia c«ng bét mú nh»m x©y dùng Nhµ m¸y mú H¶i Ch©u. §Õn ngµy 2/9/1965 th× chÝnh thøc kh¸nh thµnh nhµ m¸y mú H¶i Ch©u. N¨m 1967, nhµ m¸y l¾p ®Æt thªm d©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh quy, l-¬ng kh« vµ kÑo. b..Giai ®o¹n tõ 1976-1990. N¨m 1976, C«ng ty thµnh lËp ph©n x-ëng sÊy phun s¶n xuÊt s÷a ®Ëu nµnh vµ bét canh. N¨m 1978 thµnh lËp ph©n x-ëng m× ¨n liÒn víi s¶n l-îng 50-60 tÊn/ ngµy nh-ng ®Õn ®Õn n¨m 1989 th× ngõng s¶n xuÊt. N¨m 1982, C«ng ty ®Çu t- 12 lß s¶n xuÊt B¸nh kem xèp. §©y lµ s¶n phÈm kem xèp ®Çu tiªn ë phÝa B¾c. Trong nh÷ng n¨m 89-90, c¶ n-íc tr¶i qua nhiÒu khã kh¨n NguyÔn ThÞ Thanh MSV : 2002D4643N LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa qu¶n lý doanh nghiÖp khñng ho¶ng, H¶i Ch©u ho¹t ®éng kh«ng hiÖu qu¶, s¶n phÈm kh«ng ®ñ søc c¹nh tranh, thiÕt bÞ cò, l¹c hËu. c.Giai ®o¹n 1991-2003 Th¸ng 9/1994 Nhµ m¸y ®æi tªn thµnh C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u Trong thêi gian nµy, c«ng ty ®· thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng ®Çu t- sau : N¨m 1991 ®Çu t- d©y chuyÒn b¸nh quy §µi Loan c«ng suÊt 2.12 tÊn /ca. N¨m 1993 ®Çu t- d©y chuyÒn kem xèp cña §øc c«ng suÊt 1 tÊn/ca. N¨m 1994 ®Çu t- d©y chuyÒn kem xèp phñ s«c«la cña §øc víi c«ng suÊt 0.5 tÊn / ca. N¨m 1996 ®Çu t- c«ng nghÖ s¶n xuÊt bét canh Ièt vµo s¶n xuÊt 24 tÊn/ ca liªn doanh víi BØ s¶n xuÊt S«c«la. N¨m1997 C«ng ty l¾p ®Æt thªm 2 d©y chuyÒn s¶n xuÊt kÑo cøng vµ mÒm cña §øc. N¨m 1998 C«ng ty ®Çu t- më réng d©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh quy H¶i Ch©u . N¨m 2001, C«ng ty ®Çu t- më réng d©y chuyÒn s¶n xuÊt B¸nh kem xèp cña §øc c«ng suÊt thiÕt kÕ 1,6 tÊn/ca vµ dÇy chuyÒn s¶n xuÊt S«c«la cã n¨ng suÊt rãt khu«n 200kg/giê. N¨m 2003 ®Çu t- míi d©y chuyÒn s¶n xuÊt B¸nh mÒm (Hµ Lan), ®©y lµ d©y chuyÒn hiÖn ®¹i, tù ®éng ho¸ hoµn toµn c«ng suÊt thiÕt kÕ 375kg/h. d.Giai ®o¹n 2004 ®Õn nay Tõ th¸ng 12/2004 C«ng ty chÝnh thøc chuyÓn sang h×nh thøc c«ng ty cæ phÇn víi tªn gäi : C«ng ty Cæ phÇn b¸nh kÑo H¶i Ch©u nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty vµ ph¸t huy tèi ®a nguån vèn gãp cña Nhµ n-íc còng nh- c¸c nguån vèn kh¸c. C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u b-íc vµo mét giai ®o¹n ph¸t triÓn míi . II. chøc n¨ng, nhiÖm vô, lÜnh vùc ho¹t ®éng. C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u s¶n xuÊt - Kinh doanh c¸c lo¹i mÆt hµng sau: + S¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm b¸nh kÑo c¸c lo¹i. + S¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm bét gia vÞ c¸c lo¹i + Kinh doanh vËt t- nguyªn liÖu bao b× ngµnh c«ng nghiÖp thùc phÈm + XuÊt khÈu trùc tiÕp c¸c mÆt hµng C«ng ty ®-îc phÐp kinh doanh nhvËt t- nguyªn liÖu cña ngµnh bét mú, s÷a, mú chÝnh kh«ng qua uû th¸c xuÊt khÈu vµ liªn doanh liªn kÕt víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c. + Ngoµi ra sÏ ph¸t triÓn thªm ngµnh nghÒ kinh doanh th-¬ng m¹i - dÞch vô tæng hîp, cho thuª v¨n phßng, nhµ x-ëng. NguyÔn ThÞ Thanh MSV : 2002D4643N LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa qu¶n lý doanh nghiÖp III C¬ cÊu tæ chøc. 1. S¬ ®å tæ chøc. Do ®Æc thï vÒ lo¹i h×nh kinh doanh, quy m« s¶n xuÊt vµ ®Æc biÖt ®Ó qu¶n lý tèt ho¹t ®éng kinh doanh, C«ng ty sö dông m« h×nh tæ chøc trùc tuyÕn chøc n¨ng. C¸ch qu¶n lý nµy thÓ hiÖn c¶ tÝnh tËp trung vµ phi tËp trung. Do ®ã bé m¸y qu¶n lý còng ®-îc tæ chøc theo mét c¬ cÊu æn ®Þnh, khoa häc, phï hîp nhÊt, ®¶m b¶o sù qu¶n lý thèng nhÊt, hiÖu qu¶. Gi¸m ®èc Phßng tæ chøc lao ®éng Phßng kü thuËt Ph©n x-ëng b¸nh I Ph©n x-ëng b¸nh II Phßng hµnh chÝnh Ph©n x-ëng b¸nh III Phßng kÕ ho¹ch - vËt t- Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Ph©n x-ëng b¸nh mÒm Ban x©y dùng c¬ b¶n Ph©n x-ëng kÑo Phßng b¶o vÖ Ph©n x-ëng bét canh Ph©n x-ëng phôc vô 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô c¸c bé phËn, phßng ban. Gi¸m ®èc: lµ ng-êi l·nh ®¹o cao nhÊt, ng-êi ®iÒu hµnh toµn bé c«ng ty mét c¸ch trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp. Phßng kü thuËt: Lµ bé phËn chøc n¨ng qu¶n lý c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ, thiÕt kÕ nghiªn cøu s¶n phÈm, mÉu m· phôc vô s¶n xuÊt. Phßng tæ chøc: Phô tr¸ch vÒ c«ng t¸c nh©n sù, kÕ ho¹ch tiÒn l-¬ng, gióp gi¸m ®èc x©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n tæ chøc bé m¸y qu¶n lý, ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. NguyÔn ThÞ Thanh MSV : 2002D4643N LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa qu¶n lý doanh nghiÖp Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh: qu¶n lý c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª tµi chÝnh, tham m-u cho gi¸m ®èc c¸c c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª, tµi chÝnh, tæ chøc thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô tµi chÝnh. Phßng kÕ ho¹ch vËt t-: x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n xuÊt t¸c nghiÖp, kÕ ho¹ch gi¸ thµnh vµ tiªu thô s¶n phÈm, tham gia x©y dùng c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, qu¶n lý vµ chÞu tr¸ch nhiÖm cung cÊp c¸c lo¹i vËt t-, m¸y mãc còng nh- phô tïng thay thÕ cho qu¸ tr×nh söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ. Phßng hµnh chÝnh: qu¶n lý c«ng t¸c hµnh chÝnh qu¶n trÞ, tham m-u cho gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c hµnh chÝnh ®êi sèng qu¶n trÞ, tæ chøc nhµ ¨n, nhµ trÎ, mÉu gi¸o, y tÕ, qu¶n lý søc khoÎ, qu¶n lý v¨n th-, l-u gi÷ tµi liÖu. Ban b¶o vÖ: tæ chøc c«ng t¸c b¶o vÖ c«ng ty, tham m-u cho gi¸m ®èc vÒ: c«ng t¸c b¶o vÖ tµi s¶n, tuÇn tra canh g¸c ra vµo c«ng ty, phßng ngõa téi ph¹m, xö lý vi ph¹m tµi s¶n, tæ chøc huÊn luyÖn, b¶o vÖ, tù vÖ, qu©n sù vµ thùc hiÖn nghÜa vô qu©n sù. Ban x©y dùng c¬ b¶n: thùc hiÖn c«ng t¸c thiÕt kÕ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ®Ó tiÕp nhËn m¸y mãc thiÕt bÞ míi hoÆc ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông cña m¸y mãc thiÕt bÞ cò, kÕ ho¹ch x©y dùng dµi h¹n vµ ng¾n h¹n, kÕ ho¹ch söa ch÷a nhá. C¸c ph©n x-ëng: qu¶n ®èc ph©n x-ëng lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc c«ng ty vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ. C¸c phã qu¶n ®èc, c¸c nh©n viªn nghiÖp vô gióp qu¶n ®èc hoµn thµnh nhiÖm vô s¶n xuÊt. IV ®Æc ®iÓm c¸c nguån lùc cña c«ng ty b¸nh kÑo h¶I ch©u. 1.§Æc ®iÓm vÒ lao ®éng. Lao ®éng n÷ chiÕm tû lÖ t-¬ng ®èi cao nh-ng phï hîp víi c«ng viÖc s¶n xuÊt b¸nh kÑo ë c¸c kh©u bao gãi thñ c«ng, v× c«ng nh©n n÷ th-êng cã tÝnh bÒn bØ, chÞu khã vµ khÐo tay. Tuy nhiªn nhiÒu c«ng nh©n n÷ còng cã mÆt h¹n chÕ do ¶nh h-ëng vÒ nghØ chÕ ®é thai s¶n, nu«i con èm... lµm ¶nh h-ëng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Sang n¨m 2005, c«ng ty chuyÓn sang cæ phÇn ho¸ nªn cã gi¶m biªn chÕ lao ®éng. Qua c¸c n¨m sè l-îng lao ®éng biÕn ®éng kh«ng nhiÒu, ®iÒu ®ã cho thÊy c«ng ty kh¸ æn ®Þnh vÒ mÆt nh©n lùc. Quy chÕ tuyÓn dông cña c«ng ty cæ phÇn b¸nh kÑo H¶i Ch©u lµ chØ tuyÓn lao ®éng Ýt nhÊt ph¶i tèt nghiÖp PTTH , nªn 100% lao ®éng cña c«ng ty cã tr×nh ®é tõ PTTH trë lªn. Dùa vµo b¶ng c¬ cÊu lao ®éng cã thÓ thÊy lao ®éng cã tr×nh ®é PTTH lu«n chiÕm sè l-îng lín, ®©y lµ lùc l-îng c«ng nh©n s¶n xuÊt chÝnh lµm viÖc t¹i c¸c ph©n x-ëng. Bªn c¹nh ®ã sè lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc lu«n chiÕm tû lÖ t-¬ng ®èi, ®Æc biÖt lµ tõ sau cæ NguyÔn ThÞ Thanh MSV : 2002D4643N LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa qu¶n lý doanh nghiÖp phÇn ho¸, lµ 17.21%, hä chÝnh lµ c¸c kü s- phô tr¸ch vÒ mÆt kü thuËt, cö nh©n kinh tÕ ®¶m nhiÖm c¸c kh©u qu¶n lý chiÕn l-îc cña c«ng ty. C«ng ty cæ phÇn b¸nh kÑo H¶i Ch©u lµ mét trong nh÷ng c«ng ty ®µn anh vÒ c¶ tuæi ®êi vµ kinh nghiÖm trong ngµnh b¸nh kÑo ViÖt Nam nªn cã lùc l-îng lao ®éng kh¸ æn. ChÝnh v× vËy mµ l-îng lao ®éng kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n lu«n chiÕm tû lÖ cao trªn 50%. C¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty qua 3 n¨m 2003 -2005 So s¸nh t¨ng, gi¶m 2004/2003 Sè Sè Sè Sè Tû Tû Tû l-îng l-îng l-îng tuyÖt (%) träng träng träng (ng-êi) (ng-êi) (ng-êi) ®èi N¨m2003 Tiªu thøc ph©n lo¹i Theo giíi tÝnh Nam N÷ Theo hîp ®ång Hîp ®ång kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n Hîp ®ång 1- 3 n¨m Hîp ®ång thêi vô Theo tr×nh ®é lao ®éng ®¹i häc trë lªn Cao ®¼ng, trung cÊp C«ng nh©n kü thuËt Lao ®éng phæ th«ng N¨m 2004 N¨m 2005 So s¸nh t¨ng gi¶m 2005/2004 Sè tuyÖt (%) ®èi 355 715 33.18 66.82 365 735 33.18 66.28 359 710 33.58 66.4 10 20 102.82 102.8 -6 -25 98.36 96.6 599 56 606 55.1 600 56.13 7 101.17 -6 99.01 372 34.77 374 34 363 33.96 2 100.54 -11 97.06 99 9.23 120 10.9 106 9.92 21 121.21 -14 88.33 170 15.89 190 17.3 184 17.21 20 111.76 -6 96.84 70 6.54 65 5.9 59 5.52 -5 92.86 -6 90.77 711 66.45 730 66.36 721 67.45 19 12.67 -9 98.77 119 11.12 115 10.44 105 9.82 -4 96.64 -10 91.3 Do s¶n phÈm cña c«ng ty cã tÝnh mïa vô cao nªn c«ng ty duy tr× lao ®éng theo hîp ®ång thêi vô v× vËy gi¶m bít c¸c lo¹i chi phÝ. §iÒu nµy gióp c«ng ty lu«n duy tr× ®-îc chÊt l-îng lao ®éng ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®-îc trong nÒn kinh tÕ. 2. §Æc ®iÓm kü thuËt - c«ng nghÖ. C«ng nghÖ: Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt ë c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u gièng nh- nhiÒu doanh nghiÖp s¶n xuÊt b¸nh kÑo kh¸c, ®ã lµ s¶n xuÊt NguyÔn ThÞ Thanh MSV : 2002D4643N LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa qu¶n lý doanh nghiÖp theo quy tr×nh s¶n xuÊt gi¶n ®¬n. C«ng ty cã nhiÒu ph©n x-ëng, mçi ph©n x-ëng cã mét quy tr×nh s¶n xuÊt riªng biÖt vµ cho ra nh÷ng s¶n phÈm kh¸c nhau, trªn cïng mét d©y chuyÒn c«ng nghÖ cã thÓ s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm thuéc cïng mét chñng lo¹i. Trong tõng ph©n x-ëng, viÖc s¶n xuÊt ®-îc tæ chøc khÐp kÝn, riªng biÖt vµ s¶n xuÊt lµ s¶n xuÊt hµng lo¹t, chu k× s¶n xuÊt rÊt ng¾n, hÇu nh- kh«ng cã s¶n phÈm dë dang, s¶n l-îng æn ®Þnh. Sau khi s¶n phÈm cña ph©n x-ëng s¶n xuÊt hoµn thµnh, bé phËn KCS sÏ kiÓm tra ®Ó x¸c nhËn chÊt l-îng cña s¶n phÈm. D-íi ®©y lµ quy tr×nh c«ng nghÖ cña mét sè s¶n phÈm tiªu biÓu cña H¶i Ch©u. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt kÑo Phèi trén NVL NÊu §ãng gãi C¾t vµ bao gãi Lµm nguéi Trén h-¬ng liÖu QuËt kÑo Vuèt kÑo Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt bét canh Trén víi phô gia Rang muèi Xay nghiÒn Bao gãi ®ãng hép Sµng läc Trén víi ièt Trén víi phô gia Bao ®ãng gãi hép Quy tr×nh s¶n xuÊt b¸nh mÒm Phèi trén NVL B«ng b¸nh §æ nh©n N-íng b¸nh Bao gãi ®ãng hép C¬ së vËt chÊt kü thuËt C«ng ty cã 6 ph©n x-ëng víi c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt riªng (xem phô lôc 1.b). Trong c¸c d©y chuyÒn thiÕt bÞ nµy, cã nh÷ng d©y chuyÒn ®· tån t¹i 40 n¨m, sö dông hÕt khÊu hao nh-ng ch-a ®-îc thay thÕ lµm ¶nh h-ëng ®Õn chÊt l-îng, gi¸ thµnh s¶n phÈm. NguyÔn ThÞ Thanh MSV : 2002D4643N LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa qu¶n lý doanh nghiÖp ThiÕt bÞ c«ng nghÖ lµ yÕu tè trùc tiÕp n©ng cao chÊt l-îng vµ c¶i tiÕn mÉu m· s¶n phÈm, lµ yÕu tè quan träng gãp phÇn n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, chÊt l-îng vµ quy m« s¶n phÈm cña C«ng ty ®-îc n©ng lªn rÊt nhiÒu v× ®· cã sù ®Çu t- ®æi míi mét sè d©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh kÑo hiÖn ®¹i. HiÖn nay, C«ng ty cã mét hÖ thèng trang thiÕt bÞ còng kh¸ hiÖn ®¹i. (xem phô lôc 1 ) Nh×n chung trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty ®· chó träng ®Õn viÖc ®æi míi trang thiÕt bÞ víi chi phÝ ®Çu t- t-¬ng ®èi lín. Tuy nhiªn, t×nh h×nh chung vÒ trang thiÕt bÞ vÉn lµ ch-a ®ång bé. Bªn c¹nh nh÷ng d©y chuyÒn s¶n xuÊt míi cßn cã nh÷ng d©y chuyÒn s¶n xuÊt s¶n phÈm truyÒn thèng qu¸ cò kü l¹c hËu nh- d©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh H-¬ng Th¶o. Ngoµi ra, C«ng ty cßn ch-a cã sù chuÈn bÞ chu ®¸o c¸c thiÕt bÞ phï trî nh- m¸y næ, do ®ã khi gÆp sù cè th× s¶n xuÊt bÞ gi¸n ®o¹n g©y thiÖt h¹i lín cho C«ng ty. VÞ trÝ mÆt b»ng s¶n xuÊt DiÖn tÝch mÆt b»ng ( tÝnh c¶ phÇn më réng ) 55.000m2 . Trong ®ã : Nhµ x-ëng : 23.000m2 Kho b·i : 5.000m2 V¨n phßng : 3.000m2 Phôc vô c«ng céng : 24.000m2 3. §Æc ®iÓm vÒ vèn. Trong kinh doanh, vèn lµ yÐu tè v« cïng quan träng ®èi víi doanh nghiÖp. Cã ®-îc nguån vèn lín, æn ®Þnh lµ ®iÒu kiÖn lý t-ëng cho viÖc ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. C¬ cÊu vèn cña c«ng ty cæ phÇn b¸nh kÑo H¶i Ch©u nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã sù biÕn ®æi theo h-íng tèt, nÕu ph©n bæ hîp lý th× c«ng ty cã thÓ khai th¸c ®-îc lîi thÕ vÒ vèn. NguyÔn ThÞ Thanh MSV : 2002D4643N LuËn v¨n tèt nghiÖp N¨m 2003 Khoa qu¶n lý doanh nghiÖp N¨m 2004 Sè l-îng (tû ®ång) Tû träng % Vèn chñ së h÷u 27,782.7 Nî ph¶i tr¶ N¨m 2005 So s¸nh t¨ng gi¶m 2004/2003 So s¸nh t¨ng gi¶m 2005/2004 Sè tuyÖt ®èi (tû ®ång) Sè t-¬ng ®èi % Sè tuyÖt ®èi (tû ®ång) t-¬ng ®èi % Sè Sè l-îng (tû ®ång) Tû träng % (tû ®ång) Tû träng % 21 22,477.4 14.24 27,047.9 16.29 -5305.3 80.9 24,570.7 109.33 104,535.2 79 135,342.9 85.76 139,014.7 83.71 30,807.7 129.47 3,671.8 102.7 Vèn cè ®Þnh 83,107.2 62.81 108,297.2 68.62 115,897.1 69.79 25,190 130.31 7,599.9 107.2 Vèn l-u ®éng 49,210.7 37.19 49,523.1 31.38 50,165.5 30.21 312.4 100.63 642.4 101.3 Tæng vèn 132,317.9 25,502.4 141.95 8,242.3 105.22 Sè l-îng ChØ tiªu 1. Theo nguån vèn 2. Theo tÝnh chÊt vèn 157,820.3 166,062.6 Tæng nguån vèn cña c«ng ty n¨m 2005 lµ 166062.6 tû ®ång. Trong 3 n¨m võa qua, c«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh cã lîi nhuËn, trÝch lËp ®-îc c¸c quü nªn tæng sè vèn t¨ng ®Òu. N¨m 2003 tæng vèn lµ 157,820.3 tû ®ång, n¨m 2004 lµ 157,820.3 tû ®ång, t¨ng 41.95 %. §Õn n¨m 2005 tæng vèn t¨ng 5.22% so 2004. Vèn chñ së h÷u t¨ng lªn ®¸ng kÓ, so s¸nh hai n¨m 2004 vµ 2005, vèn CSH ®· t¨ng 9.33%. §©y lµ thµnh qu¶ rÊt lín cña H¶i Ch©u, nã cho thÊy c«ng ty ®· chñ ®éng h¬n trong s¶n xuÊt, kinh doanh, kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî cao dÇn. Trong c¬ cÊu vèn kinh doanh cña c«ng ty, vèn cè ®Þnh lu«n chiÕm tû träng lín. Nguyªn nh©n lµ do trong 3 n¨m gÇn ®©y khi chuÈn bÞ vµ b¾t tay vµo cæ phÇn ho¸, c«ng ty ph¶i ®Çu t- sè l-îng lín m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn s¶n xuÊt míi víi gi¸ trÞ lín. C«ng ty hiÖn ®ang rÊt cè g¾ng ®Ó t¨ng tû träng vèn l-u ®éng trong c¬ cÊu vèn, ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng. NguyÔn ThÞ Thanh MSV : 2002D4643N LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa qu¶n lý doanh nghiÖp 4. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm vµ thÞ tr-êng. a.§Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm b¸nh kÑo + S¶n phÈm b¸nh kÑo kh«ng ph¶i lµ thøc ¨n chÝnh mµ thuéc vµo nhãm ®å ¨n nhÑ, gi¸ trÞ ®¬n vÞ cña s¶n phÈm nãi chung lµ nhá, vµ lµ s¶n phÈm ®-îc ph©n phèi réng kh¾p c¶ n-íc. ChÝnh ®Æc tÝnh cÇu vÒ s¶n ph¶m nµy quyÕt ®Þnh ®Õn tèc ®é vµ kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. + B¸nh kÑo lµ s¶n phÈm ®-îc chÕ biÕn tõ nhiÒu nguyªn vËt liÖu lµ s¶n phÈm cña ngµnh thùc phÈm nh-: ®-êng kÝnh, ®-êng gluc«za, b¬, s÷a, trøng, h-¬ng liÖu phô gia kh¸c. Do ®Æc ®iÓm nguyªn liÖu dÔ bÞ vi sinh vËt ph¸ huû nªn b¸nh kÑo cã thêi gian b¶o qu¶n ng¾n, yªu cÇu vÖ sinh c«ng nghiÖp cao. §Æc ®iÓm nµy ¶nh h-ëng ®Õn c¸c quyÕt ®Þnh vÒ ph-¬ng thøc b¶o qu¶n, vËn chuyÓn, c¸ch tæ chøc hÖ thèng kªnh ph©n phèi. + Thêi gian s¶n xuÊt b¸nh kÑo ng¾n, th-êng chØ 3 - 4 giê nªn kh«ng cã s¶n phÈm dë dang. C«ng nghÖ cµng hiÖn ®¹i th× s¶n phÈm t¹o ra cµng cã chÊt l-îng cao, mÉu m· ®Ñp, tû lÖ phÕ phÈm nhá. + ViÖc tiªu thô b¸nh kÑo mang tÝnh chÊt thêi vô. MÆt kh¸c s¶n phÈm nµy cã chu kú sèng ng¾n vµ chñng lo¹i cã thÓ thay thÕ lÉn nhau, do ®ã ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng ph¸t triÓn s¶n phÈm míi. HiÖn nay, c«ng ty ®ang duy tr× c¬ cÊu s¶n phÈm víi 7 nhãm s¶n phÈm chÝnh: b¸nh quy, kÑo, s«c«la, bét canh, b¸nh mÒm, l-¬ng kh«, kem xèp1. b. §Æc ®iÓm vÒ thÞ tr-êng. §Ó ®-a s¶n phÈm tiªu thô trªn mäi miÒn ®Êt n-íc, C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u ®· tæ chøc m¹ng l-íi tiªu thô trªn c¶ 3 miÒn B¾c, Trung, Nam. Trong ®ã thÞ tr-êng miÒn B¾c vÉn lµ thÞ tr-êng träng ®iÓm cña C«ng ty, sù tham gia cña 2 thÞ tr-êng miÒn Trung vµ miÒn Nam vÉn tån t¹i ë møc cßn h¹n chÕ (xem phô lôc 3). Së dÜ nh- vËy lµ v× miÒn B¾c cã mïa l¹nh, mïa tiªu thô b¸nh kÑo cao nhÊt trong n¨m. Khèi l-îng tiªu thô cña thÞ tr-êng nµy lu«n chiÕm kho¶ng 70% tæng khèi l-îng tiªu thô trong c¶ n¨m. ThÞ tr-êng ngoµi n-íc lµ rÊt nhá chØ chiÕm 0,53% tæng s¶n l-îng tiªu thô toµn C«ng ty (N¨m 2005: 132,99 tÊn s¶n phÈm). S¶n phÈm cña C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u chñ yÕu ®-îc xuÊt sang c¸c n-íc Ch©u ¸ nh- Lµo, Campuchia, Trung Quèc vµ mét sè n-íc Ch©u ¢u. 1 Xem phô lôc 2 NguyÔn ThÞ Thanh MSV : 2002D4643N LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa qu¶n lý doanh nghiÖp V kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh trong 3 n¨m 2003 -2005. B¶ng 1.5 Tæng hîp kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh tõ 2003-20052 Stt ChØ tiªu 2003 2004 2005 1 Gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng (tÊn) 156,931 176,943 177,531 So kÕ ho¹ch (%) 107 103 99 So n¨m tr-íc (%) 117 113 100.3 186,869 185,936 2 3 Doanh thu ( triÖu ®ång) 170,855 So kÕ ho¹ch (%) 115 105 96 So n¨m tr-íc (%) 115 109.3 99.5 18,286 19,745 16,383 So kÕ ho¹ch (%) 117 100 102 So n¨m tr-íc (%) 110 108 83 400.4 121 15.3 Nép ng©n s¸ch ( triÖu ®ång) 4 Lîi nhuËn thùc hiÖn 5 Lao ®éng Sè L§ (ng) 1,070 1,100 1,069 T. nhËp BQ ( triÖu ®ång) 1,030 1,200 1,300 Qua b¶ng biÓu 1.5 cã thÓ thÊy cã sù kh¸c biÖt gi÷a sù thay ®æi gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng vµ doanh thu qua c¸c n¨m: gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng n¨m nµo còng t¨ng mÆc dï tèc ®é t¨ng cã gi¶m cßn doanh thu th× n¨m 2005 gi¶m so víi 2004 (gi¶m 0.05 %). §iÒu nµy do nhiÒu nguyªn nh©n mµ nguyªn nh©n quan träng nhÊt lµ do gi¸ c¸c yÕu tè ®Çu vµo ®Òu t¨ng nh-ng c«ng ty vÉn cè g¾ng duy tr× møc gi¸ b¸n nh- cò ®Ó kh«ng ¶nh h-ëng ®Õn s¶n l-îng tiªu thô. Thu nhËp cho ng-êi lao ®éng trong c«ng ty còng t¨ng lªn. §iÒu nµy chøng tá H¶i Ch©u rÊt quan t©m tíi ®êi sèng c¸n bé - c«ng nh©n viªn vµ v× thÕ mµ hä cã thÓ yªn t©m g¾n bã l©u dµi cïng sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. 2 B¸o c¸o t×nh h×nh tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 4 n¨m tõ 2002-2005 cña c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u göi ®¹i héi cæ ®«ng s¸ng lËp c«ng ty cæ phÇn b¸nh kÑo H¶i Ch©u NguyÔn ThÞ Thanh MSV : 2002D4643N LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa qu¶n lý doanh nghiÖp Còng nh- bÊt kú mét doanh nghiÖp nhµ n-íc nµo, c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u lu«n cè g¾ng ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ ®Ó mang l¹i nguån thu ng©n s¸ch lín cho nhµ n-íc. Tuy nhiªn, do n¨m 2005 cã nhiÒu khã kh¨n nªn c«ng ty ®· kh«ng thÓ duy tr× møc t¨ng tiÒn nép ng©n s¸ch cho nhµ n-íc (n¨m 2005 gi¶m 17% so víi 2004) . NguyÔn ThÞ Thanh MSV : 2002D4643N LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa qu¶n lý doanh nghiÖp Ch-¬ng ii : thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng nghiªn cøu ph¸t triÓn thÞ tr-êng cho s¶n phÈm b¸nh mÒm h¶I ch©u I - kh¸I qu¸t vÒ thÞ tr-êng b¸nh mÒm viÖt nam. Bánh mềm vào thị trường Việt Nam khoảng đầu những năm 1990 với nguån sản phÈm duy nhất là bánh Thái Lan nhằm phục vụ nhu cầu của những người tiêu dùng có thu nhập cao.Trong những năm đó, bánh trứng Thái lan không có đối thủ cạnh tranh trên thị trường mà chỉ có một số sản phẩm thay thÕ như : bánh Chocopie của Orion, bánh bông lan kẹp kem Hura của Bibica… Đến năm 2002, trên thị trường mới xuất hiện thêm một hãng sản xuất bánh trứng đó là bánh Huế được làm với mẫu mã sản phẩm và bao bì giống của bánh Thái nhưng chất lượng kém hơn vì thế có thể gây ra sự nhầm lẫn của khách hàng nhưng không thể cạnh tranh được với bánh Thái. B¸nh Th¸i B¸nh Malaisia Đến năm 2003, Công ty bánh kẹo Hải Châu nhập dây chuyền sản xuất bánh mÒm của Hà Lan với tên gọi Custard Cake. Năm 2004, Công ty Orion cũng đưa ra sản phẩm bánh mềm mang tên Custard Cake. Đầu năm 2005, Công ty Kinh đô đưa ra thị trường sản phẩm bánh mềm mang tên Solite Ngoµi ra trªn thÞ tr-êng cßn cã c¸c s¶n phÈm b¸nh trøng Jacker, Kumho, Buttercake...cña Malaisia, Indonesia, Hµn Quèc. Tuy nhiªn, c¸c s¶n phÈm nµy th-êng ®-îc b¸n t¹i c¸c siªu thÞ, c¸c cöa hµng cao cÊp vµ mét sè h·ng t- nh©n NguyÔn ThÞ Thanh MSV : 2002D4643N LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa qu¶n lý doanh nghiÖp mµ s¶n phÈm chØ phôc vô t¹i mét vïng thÞ tr-êng nhÊt ®Þnh nªn sè l-îng kh¸ch hµng biÕt ®Õn kh«ng nhiÒu. Ii ph©n tÝch thÞ tr-êng b¸nh mÒm h¶i ch©u 1.VÒ s¶n phÈm. Tháng 11/2001 công ty bánh kẹo Hải Châu lập kế hoạch đầu tư dây chuyền sản xuất một loại sản phẩm mới với công nghệ hiện đại, công suất lớn và sản phẩm được lựa chọn là bánh mềm cao cấp Custard Cake với công suất 375 kg/ h . §ến năm 2003, dây chuyền chính thức đi vào hoạt động. B¸nh mÒm H¶i Ch©u lµ mét lo¹i s¶n phÈm cao cÊp, chÊt l-îng cao cã thÓ thay thÕ s¶n phÈm nhËp ngo¹i cã kh¶ n¨ng ®¸p øng nhiÒu lo¹i nhu cÇu: ¨n bæ xung, t¨ng dinh d-ìng, c-íi hái, du lÞch, biÕu tÆng.... §Æc ®iÓm : Sản phẩm có độ xốp (dạng bánh gatô), có thể sử dụng nhiều loại nhân khác nhau như : nhân kem trứng, nhân sôcôla, nhân mứt quả… Bánh cã hình chén, đường kính : 60-70 mm, cao 35 mm.. Nhân bánh : kem trứng, sôcôla, mứt quả ( khoảng 20-30 % träng l-îng b¸nh ). Tõng chiÕc b¸nh ®-îc đóng gói thành gói riêng, sau đó ®óng vào hộp carton tuỳ theo yêu cầu thị trường. Thời hạn bảo quản từ 6 tháng trở lên. B¸nh ®-îc s¶n xuÊt tõ c¸c nguyªn liÖu chÝnh trøng gµ, ®-êng, bét mú.. .3 H×nh 2.2.H×nh ¶nh hép b¸nh mÒm H¶i Ch©u 2.VÒ kh¸ch hµng. §Ó hiÓu vÒ kh¸ch hµng tiªu dïng b¸nh mÒm, t¸c gi¶ sö dông hai nguån th«ng tin : Thø nhÊt lµ tõ c¸c cöa hµng b¸n lÎ - n¬i tiÕp xóc trùc tiÕp víi kh¸ch hµng, th«ng qua ý kiÕn cña hä cã thÓ x¸c ®Þnh ®-îc mét phÇn ý kiÕn cña kh¸ch hµng. Trong 6 cöa hµng quan s¸t th× mét lo¹i s¶n phÈm mµ c¸c cöa hµng ®Òu b¸n ®ã lµ b¸nh trøng Th¸i mµ theo c¸c chñ cöa hµng th× nguyªn nh©n hä lùa chän s¶n phÈm nµy lµ do chÊt l-îng tèt vµ thãi quen xÝnh hµng ngo¹i. Nh- vËy, kh¸ch hµng lùa chän lo¹i s¶n phÈm th-êng c¨n cø chñ yÕu vµo së thÝch còng nh- chÊt l-îng cña s¶n phÈm. Ngoµi ra còng theo c¸c chñ cöa hµng, l-îng mua b¸nh mÒm kh«ng cè ®Þnh th-êng t¨ng khi cã c¸c dÞp LÔ, TÕt vµ gi¶m vµo mïa hÌ. Ng-êi ®Õn mua thuéc mäi lo¹i ®èi t-îng nh-ng chñ yÕu lµ phô n÷ mua ®Ó sö dông hoÆc ®Ó biÕu. Nguån th«ng tin thø hai quan träng vµ chÝnh x¸c h¬n ®ã lµ th«ng tin vÒ kh¸ch hµng tiªu dïng s¶n phÈm. §Ó ®¸nh gi¸ vÒ kh¸ch hµng cña b¸nh 3 Xem phô lôc 4 NguyÔn ThÞ Thanh MSV : 2002D4643N LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa qu¶n lý doanh nghiÖp mÒm, ng-êi viÕt ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu thÞ tr-êng th«ng qua ph-¬ng ph¸p ®iÒu tra kh¸ch hµng b»ng b¶ng hái4. §Ó thuËn tiÖn cho viÖc ®¸nh gi¸, trong phiÕu ®iÒu tra cã mét sè c©u hái vÒ kh¸ch hµng nh- tuæi (ph©n chia thµnh 6 nhãm tuæi ), thu nhËp (ph©n thµnh 6 nhãm ), giíi tÝnh, nghÒ ngiÖp vµ t×nh tr¹ng h«n nh©n 5. ViÖc ®iÒu tra ®-îc tiÕn hµnh t¹i ®Þa bµn Hµ Néi. §Ó cã c¬ së ®¸nh gi¸ th× ph¹m vi ®iÒu tra chung vÒ thÞ tr-êng b¸nh mÒm trong ®ã cã ®iÒu tra riªng vÒ b¸nh mÒm H¶i Ch©u. Mét sè kÕt qu¶ trong ®iÒu tra nh÷ng ng-êi ®· tõng mua s¶n phÈm hoÆc sö dông s¶n phÈm b¸nh mÒm ®-îc thèng kª trong phô lôc 6. Theo kÕt qu¶ thèng kª trong th× lo¹i b¸nh mÒm ®-îc kh¸ch hµng sö dông nhiÒu nhÊt lµ b¸nh trøng Th¸i Lan (chiÕm 28.17 %) ®øng thø 2 lµ b¸nh cña Orion (22.54 %). Nh- vËy, trong c¸c lo¹i b¸nh n-íc ngoµi tiªu thô t¹i ViÖt Nam th× kh¸ch hµng chñ yÕu sö dông cña Th¸i Lan vµ Orion. So s¸nh gi÷a c¸c s¶n phÈm trong n-íc th× b¸nh trøng cña H¶i Ch©u vµ Kinh ®« gÇn b»ng nhau. Qua sè liÖu thèng kª trong phô lôc 7 vÒ “ c¨n cø, môc ®Ých còng nhtÇn suÊt mua cña kh¸ch hµng” cho thÊy yÕu tè mµ mäi kh¸ch hµng quan t©m tr-íc hÕt chÝnh lµ chÊt l-îng s¶n phÈm ( chiÕm 56 %) sè phiÕu tr¶ lêi ®iÒu nµy còng gièng nh÷ng thèng kª vÒ riªng kh¸ch hµng mua b¸nh mÒm H¶i Ch©u (chiÕm 57.14 %) . Nh- vËy, ®èi víi kh¸ch hµng th× chÊt l-îng lµ yÕu tè hµng ®Çu sau ®ã míi ®Õn gi¸ c¶. C¸c c«ng ty muèn tiªu thô ®-îc nhiÒu s¶n phÈm th× viÖc cÇn lµm tr-íc tiªn lµ ph¶i n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm.Tuy nhiªn, mét ®iÓm kh¸c cña riªng kh¸ch hµng mua b¸nh mÒm H¶i Ch©u ®ã lµ hä quan t©m tíi yÕu tè mµu s¾c bao gãi h¬n. Do ®ã, ®èi víi H¶i Ch©u, c«ng ty cÇn ph¶i ®Æc biÖt quan t©m ®Õn mµu s¾c bao gãi cña s¶n phÈm. §èi víi môc ®Ých mua, kÕt qu¶ thèng kª cho thÊy viÖc kh¸ch hµng mua b¸nh víi môc ®Ých lµ ®Ó thØnh tho¶ng ¨n (chiÕm 53.3 %) cßn Ýt nhÊt lµ ®Ó ¨n s¸ng (11.1 %). Riªng víi nh÷ng ng-êi cã mua b¸nh mÒm H¶i Ch©u th× tû lÖ lùa chän mua ®Ó ¨n s¸ng ®¹t 17 %. C¨n cø vµo ®©y, c«ng ty cã thÓ ®-a ra mét sè gi¶i ph¸p lµm t¨ng l-îng tiªu thô nh- : t¨ng träng l-îng vµ gi¶m bít chi phÝ bao b× ®i. VÒ tÇn suÊt mua b¸nh, kh¸ch hµng chñ yÕu lµ kh«ng cè ®Þnh ( chiÕm 60 %). Nguyªn nh©n cña viÖc nµy xuÊt ph¸t tõ chÝnh môc ®Ých cña viÖc tiªu dïng khi mµ ®a sè kh¸ch hµng mua b¸nh trøng ®Ó thØnh tho¶ng ¨n v× kho¶ng 4 5 Xem phô lôc 5 Xem phô lôc 5 NguyÔn ThÞ Thanh MSV : 2002D4643N LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa qu¶n lý doanh nghiÖp thêi gian ®Ó hä tiªu thô hÕt l-îng b¸nh hä mua sÏ kh«ng cè ®Þnh vµ phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè nh- : së thÝch, th¸i ®é, sù bËn rén cña c«ng viÖc. Tõ c¸c kÕt qu¶ trªn cã thÓ rót ra c¸c kÕt luËn chung vÒ kh¸ch hµng tiªu dïng b¸nh mÒm nh- sau : Thø nhÊt : Kh¸ch hµng chñ yÕu sö dông c¸c lo¹i b¸nh ngo¹i mµ nhiÒu nhÊt lµ b¸nh Th¸i vµ Orion vµ c¨n cø quyÕt ®Þnh chñ yÕu xuÊt ph¸t tõ chÊt l-îng s¶n phÈm. Thø hai : Môc ®Ých mua b¸nh cña kh¸ch hµng chñ yÕu lµ ®Ó sö dông (®Ó thØnh tho¶ng ¨n) Thø ba : TÇn suÊt mua b¸nh cña kh¸ch hµng chñ yÕu lµ kh«ng cè ®Þnh. Theo thèng kª kÕt qu¶ ®iÒu tra th× cã 16.9 % kh¸ch hµng sö dông b¸nh mÒm H¶i Ch©u. (xem Phô lôc 6) §Ó xem xÐt sù kh¸c nhau gi÷a c¸c th«ng tin c¸ nh©n gi÷a kh¸ch hµng cña b¸nh mÒm nãi chung vµ b¸nh mÒm H¶i Ch©u nãi riªng, t¸c gi¶ ®· sö dông b¶ng trong phô lôc 8. So víi kh¸ch hµng chung, th× kh¸ch hµng mua b¸nh mÒm H¶i Ch©u ë ®é tuæi d-íi 18 chiÕm tØ lÖ lín h¬n 16.67 % so víi 14.43 % còng nh- ë løa tuæi 36 ®Õn 45 ( 25 % so víi 9.5 % ). VÒ nghÒ nghiÖp, kh¸ch hµng mua b¸nh mÒm H¶i Ch©u nhiÒu nhÊt lµ thuéc nhãm nghÒ nh©n viªn trong khi kh¸ch hµng chung lµ häc sinh sinh viªn. VÒ thu nhËp l-îng mua nhiÒu nhÊt lµ nhãm kh¸ch hµng cã møc thu nhËp kh¸ cao: tõ 2 ®Õn 3.5 % cßn ®èi víi kh¸ch hµng mua chung th× kh¸ch hµng tËp trung nhiÒu nhÊt vµo nhãm cã thu nhËp tõ 1 - 2 triÖu . 3. Ph©n tÝch thÞ phÇn vµ ®èi thñ c¹nh tranh. a.ThÞ phÇn. §Ó ®¸nh gi¸ sù thµnh c«ng cña mét doanh nghiÖp trªn mét vïng thÞ tr-êng ng-êi ta th-êng c¨n cø vµo thÞ phÇn mµ nã chiÕm lÜnh ®-îc nh-ng ®èi víi s¶n phÈm b¸nh mÒm th× rÊt khã ®Ó x¸c ®Þnh ®-îc thÞ phÇn cña tõng doanh nghiÖp v× hiÖn t¹i l-îng b¸nh mÒm ®-îc tiªu thô lín nhÊt lµ b¸nh trøng Th¸i Lan nh-ng lo¹i b¸nh nµy l¹i chñ yÕu ®-îc nhËp lËu vµo ViÖt Nam nªn kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®-îc tæng l-îng tiªu thô lµ bao nhiªu. ChÝnh v× vËy khi ®Ò cËp ®Õn thÞ phÇn cña b¸nh mÒm H¶i Ch©u t¸c gi¶ ph¶i sö dông c¸c con sè -íc ®o¸n vµ ®Ó cho sè liÖu s¸t thùc, nh÷ng con sè -íc ®o¸n vÒ thÞ phÇn ®ã xuÊt ph¸t tõ 3 nguån Thø nhÊt : Tõ c¸c nh©n viªn c«ng ty: theo -íc tÝnh cña mét sè nh©n viªn phßng thÞ tr-êng c«ng ty th× thÞ phÇn cña b¸nh mÒm H¶i Ch©u hiÖn nay vµo kho¶ng 25 %. NguyÔn ThÞ Thanh MSV : 2002D4643N LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa qu¶n lý doanh nghiÖp Thø hai : Tõ c¸c ®¹i lý cña c«ng ty6: theo thèng kª tõ kÕt qu¶ ®iÒu tra 15 ®¹i lý t¹i mét sè khu vùc: Hµ Néi, ViÖt Tr×, Tuyªn Quang, Nam §Þnh, B¾c Ninh, H-ng Yªn, §«ng Nam Bé th× thÞ phÇn cña c«ng ty ®¹t kho¶ng 20.8 % t¹i khu vùc thÞ tr-êng cña hä riªng b¸nh mÒm, thÞ phÇn ®¹t kho¶ng 17 %. So víi n¨m 2004, n¨m 2005 tèc ®é t¨ng tiªu thô c¸c s¶n phÈm cña H¶i Ch©u gi¶m ®¸ng kÓ. Thø ba : Tõ c¸c cöa hµng cã b¸n s¶n phÈm b¸nh mÒm : theo kÕt qu¶ ®iÒu tra t¹i 6 cöa hµng trªn ®Þa bµn Hµ Néi th× cã 4 cöa hµng b¸n b¸nh mÒm H¶i Ch©u vµ tû lÖ b¸nh mÒm H¶i Ch©u tiªu thô ®-îc so víi c¸c lo¹i kh¸c t¹i tõng cöa hµng rÊt kh¸c nhau7 nh-ng møc tiªu thô trung b×nh cña s¶n phÈm nµy so c¸c s¶n phÈm kh¸c ®¹t kho¶ng 13 %. Do c¸c kÕt qu¶ thu ®-îc tõ ba nguån th«ng tin trªn lµ kh«ng ®ång nhÊt nªn rÊt khã cã thÓ x¸c ®Þnh ®-îc thÞ phÇn cña b¸nh mÒm H¶i Ch©u nh-ng nh÷ng con sè -íc tÝnh trªn ®©y còng cã thÓ cho thÊy thÞ phÇn thùc tÕ cña c«ng ty giµnh ®-îc lµ kh«ng cao. §iÒu nµy ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã sù nç lùc nhiÒu h¬n ®Ó t¨ng thÞ phÇn cña lo¹i s¶n phÈm nµy mÆc dï tèc ®é tiªu thô b¸nh mÒm H¶i Ch©u cã t¨ng : So víi n¨m 2004, n¨m 2005 : tèc ®é tiªu thô (T§TT) tÊt c¶ c¸c lo¹i s¶n phÈm lµ : T§TT c¸c s¶n phÈm2005 /2004 = 19976tÊn /20656tÊn *100 = 96.71 % Riªng b¸nh mÒm :T§TT b¸nh mÒm2005 /2004= 103tÊn/161tÊn *100 = 63.98 % b.§èi thñ c¹nh tranh Trong c¸c lo¹i thùc phÈm, cã lÏ kh«ng cã ngµnh nµo mµ møc ®é c¹nh tranh l¹i lín nh- trong s¶n xuÊt b¸nh kÑo víi rÊt nhiÒu nhµ s¶n xuÊt trong vµ ngoµi n-íc t¹o ra mét thÞ tr-êng rÊt phong phó vµ ®a d¹ng phôc vô mäi lo¹i nhu cÇu. BÊt cø mét doanh nghiÖp nµo muèn t×m ra ®-îc mét kho¶ng trèng trªn thÞ tr-êng b¸nh kÑo ®Ó chiÕm lÜnh th× thËt sù rÊt khã kh¨n. ChØ lµ mét trong v« sè lo¹i b¸nh nh-ng b¸nh mÒm H¶i Ch©u còng cã rÊt nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh vµ khã cã thÓ x¸c ®Þnh hÕt . Mét sè ®èi thñ c¹nh tranh chÝnh cña b¸nh mÒm H¶i Ch©u: Thø nhÊt b¸nh trøng Th¸i Lan : vµo thÞ tr-êng ViÖt Nam ®Çu tiªn, b¸nh trøng Th¸i Lan ®· gi÷ ®-îc vÞ trÝ ®éc quyÒn trong mét thêi gian dµi trë nªn quen thuéc víi ng-êi tiªu dïng cã thu nhËp cao vµ trung b×nh vµ chØ cÇn nh¾c ®Õn b¸nh trøng lµ ng-êi ta cã thÓ nghÜ tíi b¸nh trøng Th¸i Lan. HiÖn nay, mÆc 6 7 Th«ng tin thu thËp t¹i héi nghÞ kh¸ch hµng ngµy 25/3/2005 Xem phô lôc 9 NguyÔn ThÞ Thanh MSV : 2002D4643N LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa qu¶n lý doanh nghiÖp dï cã hµng lo¹t c«ng ty kh¸c tham gia vµo thÞ tr-êng th× b¸nh trøng Th¸i Lan vÉn gi÷ mét thÞ phÇn rÊt lín. Do kh«ng ®-îc ®-a vµo ViÖt Nam theo con ®-êng chÝnh thøc nªn møc gi¸ b¸n cña b¸nh trøng Th¸i Lan rÊt biÕn ®éng tuú thuéc vµo l-îng b¸nh nhËp vµo nhiÒu hay Ýt mµ ng-êi b¸n ®-a ra møc gi¸ cho ng-êi tiªu dïng. Thø hai lµ b¸nh HuÕ : do c«ng ty l-¬ng thùc thùc phÈm HuÕ s¶n xuÊt. §©y lµ c«ng ty trong n-íc ®Çu tiªn s¶n xuÊt s¶n phÈm nµy nh-ng do chÊt l-îng s¶n phÈm kh«ng cao nªn chñ yÕu phôc vô ng-êi tiªu dïng thu nhËp trung b×nh vµ thÊp víi l-îng tiªu thô còng kh«ng lín. Thø ba lµ b¸nh Orion : ®-îc ®-a vµo thÞ tr-êng tõ cuèi n¨m 2004, c«ng ty nµy ®ang thùc hiÖn mét chiÕn dÞch tiÕp thÞ lín ®-îc thùc hiÖn t¹i c¸c cöa hµng vµ c¸c siªu thÞ víi c¸c ch-¬ng tr×nh tr-ng bµy s¶n phÈm, tÆng quµ mua s¶n phÈm víi møc gi¸ b¸n thÊp. §Ó t¹o sù kh¸c biÖt víi c¸c h·ng kh¸c c«ng ty nhÊn m¹nh s¶n phÈm cña m×nh cã hµm l-îng Canxi cao (Mçi chiÕc b¸nh Custard chøa l-îng Canxi lµ 456mg, chiÕm tíi 65 % tØ lÖ Canxi ®-îc khuyÕn khÝch bæ sung cho c¬ thÓ trong 1 ngµy. V× vËy, h·y bæ sung Canxi cÇn thiÕt cho c¬ thÓ víi Orion Custard8) vµ tËp trung vµo kh¸ch hµng môc tiªu lµ trÎ em. Thø t- lµ b¸nh Solite . Kinh §« lµ mét th-¬ng hiÖu m¹nh ( ®øng thø 14 trong 100 th-¬ng hiÖu m¹nh ViÖt Nam) vµ ®øng vÞ trÝ ®Çu tiªn trong c¸c doanh nghiÖp hµng ViÖt Nam chÊt l-îng cao trong lÜnh vùc thùc phÈm, ®©y lµ mét ®iÒu kiÖn rÊt thuËn lîi khi hä tung ra s¶n phÈm míi. Tuy nhiªn, kh¸c víi Orion Kinh ®« ch-a thùc hiÖn nh÷ng ®ît tiÕp thÞ lín cho s¶n phÈm nµy mµ chñ yÕu thùc hiÖn qua viÖc tr-ng bµy t¹i mét sè cöa hµng . Thø n¨m lµ mét sè lo¹i b¸nh ngo¹i cña Malaisia, Hµn Quèc, Indonesia nh- : Jacker, Kumho, Butter cake. L-îng tiªu thô cña c¸c lo¹i b¸nh nµy kh«ng nhiÒu, th-êng ®-îc b¸n t¹i c¸c siªu thÞ vµ c¸c cöa hµng lín phôc vô nh÷ng ng-êi tiªu dïng thu nhËp cao. Thø s¸u lµ mét sè lo¹i b¸nh cña c¸c h·ng t- nh©n, gia c«ng: c¸c h·ng nµy cã s¶n l-îng thÊp vµ mÉu m· kh«ng ®Ñp, th-êng ®-îc b¸n trong ph¹m vi mét tØnh phôc vô nhu cÇu ng-êi tiªu dïng thu nhËp trung b×nh ë c¸c tØnh. HiÖn nay, H¶i Ch©u vÉn x¸c ®Þnh ®èi thñ c¹nh tranh lín cña m×nh lµ b¸nh trøng Th¸i Lan v× c¸c s¶n phÈm cña c¸c h·ng kh¸c vÉn ch-a ®ñ søc m¹nh ®Ó thay thÕ ®-îc vÞ trÝ cña b¸nh trøng Th¸i Lan. §Ó t¨ng thÞ phÇn cña m×nh ®ßi hái H¶i Ch©u ph¶i ®¸p øng tèt h¬n yªu cÇu cña kh¸ch hµng môc tiªu 8 Qu¶ng c¸o cña Orion trªn b¸o TiÕp thÞ gia ®×nh NguyÔn ThÞ Thanh MSV : 2002D4643N LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa qu¶n lý doanh nghiÖp vµ giµnh lÊy thÞ phÇn cña b¸nh trøng Th¸i Lan . XÕp vÞ trÝ thø hai ®ã lµ Kinh §« : mÆc dï míi vµo thÞ tr-êng, ch-a cã c¸c ch-¬ng tr×nh tiÕp thÞ lín nh-ng víi mét th-¬ng hiÖu m¹nh nh- cña Kinh §« ch¾c ch¾n h·ng nµy sÏ nhanh chãng chiÕm ®-îc mét thÞ phÇn lín gièng nh- c¸c s¶n phÈm kh¸c cña Kinh §« khi ®-a ra thÞ tr-êng. XÕp vÞ trÝ thø ba lµ Orion, kh«ng cÇn t¹o ra sù c¹nh tranh gay g¾t, h·ng nµy t¹o ra sù kh¸c biÖt víi c¸c s¶n phÈm kh¸c khi nhÊn m¹nh vµo hµm l-îng Canxi cao vµ lùa chän kh¸ch hµng môc tiªu lµ trÎ em . §©y lµ mét chiÕn l-îc tèt cña h·ng bëi ®êi sèng cña ng-êi d©n cµng n©ng cao th× vÊn ®Ò søc khoÎ l¹i cµng ®-îc hä quan t©m h¬n . H¬n n÷a, hiÖn nay trong mçi gia ®×nh chØ cã mét ®Õn hai con nªn phô huynh sÏ kh«ng ngÇn ng¹i chi c¸c kho¶n tiÒn ®Ó cho con m×nh ®-îc ph¸t triÓn toµn diÖn nh- nh÷ng ®øa trÎ kh¸c. ( H-íng ®i nµy cña Orion còng gièng c¸c h·ng s÷a kh¸c nh- : Enfa grow, Nuti food khi kh¸ch hµng môc tiªu mµ hä h-íng tíi lµ trÎ em ) Do s¶n phÈm cña c¸c h·ng kh¸c nhau cã träng l-îng hép b¸nh kh¸c nhau nªn ®Ó thuËn tiÖn so s¸nh, møc gi¸ ®-îc sö dông lµ møc gi¸ b¸n/gr s¶n phÈm ( Møc gi¸ nµy ®-îc tÝnh theo møc gi¸ b¸n lÎ ). Qua so s¸nh cã thÓ thÊy b¸nh mÒm H¶i Ch©u cã møc gi¸ thÊp h¬n h¼n so víi møc gi¸ cña c¸c h·ng kh¸c. §©y lµ mét lîi thÕ ®èi víi c«ng ty ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu cña kh¸ch hµng môc tiªu cña c«ng ty.( xem p.lôc 10) §Ó ®¶m b¶o sù tån t¹i cña m×nh, c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i t×m mäi c¸ch ®Ó b¸n ®-îc s¶n phÈm trªn thÞ tr-êng vµ mét trong c¸c biÖn ph¸p ®ang ®-îc nhiÒu c«ng ty chó ý ®ã lµ th-¬ng m¹i ®iÖn tö. C¸c c«ng ty b¸nh kÑo lín cña ViÖt Nam ®Òu x©y dùng ®-îc Website cho m×nh nh- : Kinh §«, H¶i Ch©u, H¶i Hµ, Bibica 9 . So víi c¸c h·ng kh¸c, website cña H¶i Ch©u ®-îc x©y dùng sím nhÊt nh-ng ch-a ®-îc n©ng cÊp nªn c¸c th«ng tin cña c«ng ty ®· qu¸ cò vµ thiÕu th«ng tin vÒ s¶n phÈm míi. §iÒu nµy lµm cho website cña c«ng ty kh«ng thÓ trë thµnh mét c«ng cô hç trî ®¾c lùc cho viÖc s¶n xuÊt vµ tiªu thô cña c«ng ty. Quan s¸t mét sè website cã thÓ thÊy nhiÒu c«ng ty ®· x©y dùng ®-îc h×nh ¶nh tèt trªn c¸c Website nh- : Bibica víi c¸c néi dung : giíi thiÖu, ®Æt hµng, ph©n phèi, tin tøc, cæ ®«ng, ®èi tho¹i còng nh- liÖt kª c¸c thµnh tÝch cña c«ng ty, c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty vµ g¾n liÒn víi møc gi¸ cña c¸c s¶n phÈm, hay cña Kinh §« víi c¸c néi dung: tin tøc, tuyÓn dông, hái ®¸p, ®¬n hµng... §Ó sö dông website cña m×nh hiÖu qu¶ h¬n, H¶i Ch©u cÇn ph¶i cã sù söa ®æi 9 : http://www.kinhdofood.com.vn, http://www.Haichau.com.vn, http://www.haiha.com.vn, http://www.bibica.com.vn, http://www.vinabico.com.vn . NguyÔn ThÞ Thanh MSV : 2002D4643N LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa qu¶n lý doanh nghiÖp néi dung phong phó h¬n, cËp nhËp h¬n ®Ó kh¸ch hµng, nhµ cung cÊp, nhµ ph©n phèi hiÓu râ vÒ c«ng ty vµ t¨ng niÒm tin vµo s¶n phÈm cña c«ng ty còng nh- sö dông nã nh- mét c«ng cô qu¶ng c¸o h÷u hiÖu. 4.Ph©n tÝch hÖ thèng kªnh ph©n phèi. S¶n phÈm b¸nh mÒm míi ®-a vµo s¶n xuÊt ®-îc 2 n¨m ®©y lµ mét kho¶ng thêi gian rÊt ng¾n so víi c¸c s¶n phÈm kh¸c: b¸nh quy, kÑo, l-¬ng kh« (gÇn 40 n¨m), bét canh (kho¶ng 30 n¨m), kem xèp (gÇn 20 n¨m ), chÝnh v× vËy nªn s¶n phÈm nµy chiÕm mét tØ lÖ rÊt nhá trong tæng s¶n phÈm chØ kho¶ng 1%. §iÒu nµy ®ßi hái rÊt nhiÒu sù nç lùc cña c«ng ty trong viÖc n©ng cao tû lÖ s¶n l-îng lo¹i s¶n phÈm nµy. §Ó ®¸nh gi¸ cô thÓ t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm b¸nh mÒm, t¸c gi¶ dùa vµo c¸c sè liÖu trong phô lôc 3. Gi÷a c¸c khu vùc th× møc t¨ng l-îng tiªu thô cao nhÊt lµ ë xuÊt khÈu ®¹t gÊp 10 lÇn n¨m 2004 nh-ng ®iÒu nµy kh«ng gióp t¨ng l-îng tiªu thô cña c«ng ty do khu vùc xuÊt khÈu chØ chiÕm mét tû träng rÊt thÊp (cã thÓ thÊy râ qua biÓu ®å trong p.lôc 3). Tuy nhiªn ®©y lµ mét thµnh c«ng cña c«ng ty trong t¨ng tiªu thô s¶n phÈm ë n-íc ngoµi vµ ®iÒu nµy sÏ gãp phÇn më réng thÞ tr-êng cña c«ng ty trong t-¬ng lai nÕu tû lÖ t¨ng nµy vÉn ®-îc duy tr× æn ®Þnh trong c¸c n¨m sau. 5. Ph©n tÝch chÝnh s¸ch Marketing cña c«ng ty. a.ChÝnh s¸ch s¶n phÈm §Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng tiªu thô, c«ng ty ®· ®Ò ra chÝnh s¸ch s¶n phÈm sau: VÒ chÊt l-îng: §©y lµ yªu cÇu ®Çu tiªn vµ quan träng nhÊt ®èi víi c«ng ty v× trong ho¹t ®éng tiÕp thÞ c«ng ty nhÊn m¹nh vÒ chÊt l-îng còng nh- c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm. Do ®ã b¸nh mÒm H¶i Ch©u ph¶i cã chÊt l-îng t-¬ng ®-¬ng b¸nh ngo¹i (Th¸i Lan, Korea), v-ît tréi so víi c¸c s¶n phÈm néi hiÖn cã, g©y niÒm tin cho ng-êi tiªu dïng ngay tõ ®Çu. VÒ bao b×: B¸nh ®-îc bao gãi ®¬n chiÕc b»ng m¸y. Trªn nh·n cã ghi c¸c th«ng tin: tªn b¸nh, tªn c«ng ty, khèi l-îng, l«g« cña H¶i Ch©u, ®Þa chØ, thµnh phÇn nguyªn liÖu, thêi h¹n sö dông, m· sè - m· v¹ch. Bao b× ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu : ®Ñp, Ên t-îng (vÒ sù ngon miÖng, bæ d-ìng cña s¶n phÈm), phong phó, mµu s¾c t-¬i s¸ng. VÒ ®ãng gãi: Ph¶i ®a d¹ng. Dïng cho nhu cÇu cao cÊp: §ãng hép duplex 06 chiÕc, 12 chiÕc. Dïng cho nhu cÇu phæ th«ng: §ãng bÞch nilon tõ 08 ®Õn 10 chiÕc/tói. NguyÔn ThÞ Thanh MSV : 2002D4643N LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa qu¶n lý doanh nghiÖp VÒ chñng lo¹i: ®ßi hái b¸nh mÒm ph¶i ®a d¹ng nh»m ®¸p øng mäi yªu cÇu cña kh¸ch hµng môc tiªu. Bao gåm 2 lo¹i lµ b¸nh mÒm : Cã nh©n: Nh©n cream, nh©n møt qu¶ (nhiÒu h-¬ng vÞ ) Kh«ng nh©n: Phôc vô nhu cÇu phæ th«ng (gi¸ rÎ ) b.ChÝnh s¸ch gi¸ c¶ Mét trong nh÷ng quyÕt ®Þnh khã kh¨n cho ng-êi s¶n xuÊt ®ã lµ quyÕt ®Þnh vÒ ®Þnh gi¸ s¶n phÈm v× cã nhiÒu nh©n tè ¶nh h-ëng mµ doanh nghiÖp kh«ng chi phèi ®-îc nh- ¶nh h-ëng cña kh¸ch hµng, cña ®èi thñ c¹nh tranh. Do ®©y lµ lÇn ®Çu tiªn ®-a b¸nh mÒm ra thÞ tr-êng v× vËy môc tiªu cña c«ng ty tr-íc hÕt ®ã lµ: s¶n phÈm ph¶i tån t¹i ®-îc trªn thÞ tr-êng vµ sau ®ã lµ thÞ phÇn. Môc tiªu vÒ lîi nhuËn t¹m thêi ch-a thùc hiÖn. Víi môc tiªu nhvËy, ph-¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ mµ c«ng ty lùa chän lµ ®Þnh gi¸ dùa theo gi¸ hiÖn hµnh cã nghÜa lµ c«ng ty ®Þnh gi¸ dùa trªn gi¸ b¸n cña ®èi thñ c¹nh tranh. Møc gi¸ b¸n cho b¸nh mÒm mµ c«ng ty ®-a ra lµ gi¸ trung b×nh (thÊp h¬n gi¸ b¸n cña c¸c s¶n phÈm ngo¹i nhËp nh-ng cao h¬n gi¸ b¸n c¸c s¶n phÈm trong n-íc ) ®Ó t¹o sù chó ý, hÊp dÉn cho ng-êi tiªu dïng.(xem p.lôc 10) c.ChÝnh s¸ch ph©n phèi Do b¸nh mÒm lµ lo¹i s¶n phÈm cao cÊp, thêi h¹n b¶o qu¶n kh«ng dµi nªn chÝnh s¸ch ph©n phèi cña c«ng ty ®èi víi s¶n phÈm nµy kh¸c víi c¸c s¶n phÈm kh¸c. §Ó chän nhµ ph©n phèi b¸n hµng: ë Hµ Néi: trung t©m kinh doanh s¶n phÈm dÞch vô trùc tiÕp thùc hiÖn ph©n phèi ®Õn c¸c kªnh tiªu thô cÊp II. ë c¸c tØnh vµ thµnh phè: §èi víi kªnh b¸n bu«n: c«ng ty x¸c ®Þnh kh«ng thùc hiÖn b¸n bu«n réng r·i mµ x©y dùng m« h×nh b¸n bu«n qua nhµ ph©n phèi (lùa chän nhµ ph©n phèi ®· cã kinh nghiÖm b¸n s¶n phÈm cïng lo¹i vµ cã kh¶ n¨ng b¸n víi l-îng lín). §èi víi kªnh b¸n lÎ: (tõ ®¹i lý cÊp II ®Õn ng-êi b¸n lÎ): Kªnh b¸n lÎ do c¸c nhµ ph©n phèi trong ®Þa bµn thiÕt lËp cã sù hç trî cña c«ng ty. Riªng t¹i ®Þa bµn Hµ Néi cã Cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm ®¶m nhiÖm chøc n¨ng lµ nhµ ph©n phèi trùc tiÕp mang hµng th¼ng ®Õn ®¹i lý cÊp II vµ ng-êi b¸n lÎ nh»m t¨ng tèi ®a thÞ phÇn. Trong hÖ thèng b¸n lÎ tËp trung chó ý ®Õn c¸c siªu thÞ, ®©y lµ trung t©m b¸n lÎ cho c¸c ®èi t-îng cã thu nhËp cao vµ hiÖn ®ang cã xu h-íng ph¸t triÓn tèt t¹i mét sè thµnh phè trung t©m, rÊt phï hîp víi mÆt hµng b¸nh mÒm. NguyÔn ThÞ Thanh MSV : 2002D4643N
- Xem thêm -