Tài liệu Phát triển quản trị nhân sự tại công ty tnhh bảo hiểm nhân thọ aia (việt nam)chuyên ngành qtkd

  • Số trang: 74 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 145 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH *** LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đề tài: PHÁT TRIỂN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA (VIỆT NAM) GVHD : ThS LÊ ĐÌNH THÁI SVTH : NGUYỄN PHƯỚC ANH TRÂM KHOÁ : 06 VQT1 Thành phố Hồ Chí Minh tháng 07 năm 2010 MỤC LỤC ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT LỜI NÓI ĐẦU Lý do chọn đề tài Xác định và giới hạn đề tài Phƣơng pháp nghiên cứu Nội dung nghiên cứu CHƢƠNG I : NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 1.1.Các khái niệm cơ bản về quản trị nhân sự 1 1.1.1. Khái niệm chung về quản trị nhân sự. 1 1.1.2. Mục tiêu của quản trị nhân sự 1 1.1. 3.Vai trò và chức năng của quản trị nhân sự 2 · Vai trò 2 · Chức năng 3 1.2. Nội dung của quản trị nhân sự 4 1.2.1.Hoạch định nhân sự 4 1.2.2.Tuyển dụng nhân viên 7 · Tuyển mộ 7 · Tuyển chọn 8 1.2.3. Đào tạo và phát triển 10 · Khái niệm 10 · Tiến trình đào tạo và phát triển 10 1.2.4. Đánh giá nhân viên 12 · Định nghĩa 12 · Mục tiêu và chính sách 12 1.2.5. Lƣơng bổng và đãi ngộ 13 1.3. Văn hoá của công ty 16 CHƢƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA VIỆT NAM 2.1. Giới thiệu về công ty 18 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 18 2.1.2.Chức năng,nhiệm vụ và quyền hạn của công ty 19 · Chức năng 19 · Nhiệm vụ 19 2.2.Bộ máy quản lý của công ty 20 2.2.1. Cơ cấu tổ chức 20 2.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban 22 2.3. Tình hình hoạt động của công ty 23 2.3.1. Tình hình nhân sự 2.3.2. Tình hình tài chính 2.3.3. Chiến lƣợc dài hạn của công ty 23 24 25 CHƢƠNG 3 : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA VIỆT NAM 3.1. Tình hình sử dụng lao động và trình độ ngƣời lao động 27 3.1.1. Tình hình sử dụng lao động 27 3.1.2. Trình độ ngƣời lao động 28 3.2. Tình hình tổ chức nhân sự tại công ty 31 3.2.1. Chính sách tuyển dụng của công ty 31 · Xác định nhu cầu tuyển dụng 31 · Quy trình tuyển dụng 32 3.2.2. Tiêu chuẩn tuyển dụng 34 3.2.3. Đào tạo và phát triển nhân viên 34 3.3. Đánh giá tình hình quản trị nhân sự tại công ty 35 3.4. Điều kiện làm việc tại công ty 39 3.4.1. Điều kiện cơ sở vật chất 39 3.4.2. Điều kiện tinh thần 39 · Các khoản trợ cấp 39 · Nhu cầu giải trí 40 · Nghỉ phép 40 3.5. Lƣơng bổng và đãi ngộ tại công ty 40 3.5.1. Chính sách đãi ngộ của công ty 40 3.5.2. Hệ thống lƣơng bổng tại công ty 41 · Xây dựng quỹ lƣơng 41 · Hình thức trả lƣơng 42 · Tiền thƣởng 42 v Các loại phụ cấp và mức phụ cấp áp dụng tại công ty 43 3.6.Các biện pháp khuyến khích phi vật chất 44 3.6.1. Hệ thống thông tin phản hồi 44 3.6.2. Khả năng, cơ hội thăng tiến 44 3.6.3. Sự thú vị trong công việc 45 3.6.4. Sự tôn trọng thành tích 45 CHƢƠNG 4: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA VIỆT NAM 4.1. Cải tiến hoạt động tuyển dụng nhân sự 46 4.2. Nâng cao hoạt động đào tạo và phát triển 47 4.3. Nâng cao điều kiện làm việc 48 4.3.1. Cải tiến điều kiện làm việc 48 4.3.2. Cải tiến môi trƣờng làm việc 48 4.4. Hoàn thiện chính sách lƣơng bổng đãi ngộ 49 4.4.1. Chính sách tiền lƣơng 49 4.4.2. Chính sách khen thƣởng đãi ngộ 49 4.4.5. Hoàn thiện các chính sách động viên phi vật chất 50 4.5.1. Hệ thống thông tin phản hồi 50 4.5.2. Khả năng, cơ hội thăng tiến 50 4.5.3. Sự thú vị trong công việc 50 KẾT LUẬN PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 54 56 LỜI CẢM ƠN Trƣớc khi hoàn thành luận văn tốt nghiệp và hoàn thành 4 năm họ ở trƣờng Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM, tôi xin gửi lời cảm ơn đến : gia đình tôi, bạn bè và đồng nghiệp tôi. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các giảng viên của trƣờng, cảm ơn thầy cô khoa Quản Trị Kinh Doanh đã cung cấp cho tôi nhiều kiến thức hữu ích qua sự tận tình giảng dạy và hƣớng dẫn cho chúng tôi trong thời gian qua. Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy Lê Đình Thi đã hƣớng dẫn và góp ý xây dựng để tôi hoàn thành luận văn này. Tôi cũng chân thành cảm ơn toàn thể cán bộ – công nhân viên Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam), nơi tôi đang làm việc, đặc biệt là các anh chị trong phòng Nhân Sự đã tận tình giúp đỡ tôi để hòan thành đề tài này. Sau cùng tôi xin chúc thầy cô và tất cả các anh chị trong công ty sức khoẻ và đạt hiệu quả trong công việc. Thành Phố Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2010 Sinh viên Nguyễn Phƣớc Anh Trâm LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế cạnh tranh gay gắt nhƣ hiện nay và nhất là vào tháng 10 năm nay (2006) Việt Nam chúng ta đã gia nhập tổ chức Thƣơng Mại Thế Giới (WTO) đòi hỏi các doanh nghiệp chúng ta phải phấn đấu không ngừng để có thể tồn tại và phát triển một khi đã hội nhập vào sân chơi chung. Theo kinh nghiệm của các nƣớc phát triển đi trƣớc thì ngoài những nguồn lực nhƣ : tài nguyên thiên nhiên, tài chính, máy móc trang thiết bị,… thì một yếu tố khác mà doanh nghiệp còn phải chú trọng và thậm chí phải đặt lên hàng đầu đó chính là nguồn lực con ngƣời trong doanh nghiệp. Thật vậy, nếu không có con ngƣời thì máy móc không thể hoạt động đƣợc, các hoạt động sản xuất sẽ bị ngƣng trệ, và không có con ngƣời thì không tồn tại sự sống. Quản trị nhân sự ra đời khi con ngƣời kết hợp lại với nhau thành tổ chức để thực hiện một mục tiêu nào đó mà với cá nhân riêng lẻ họ không thực hiện đƣợc. Trong tất cả các loại quản trị thì quản trị nhân sự là khó khăn và quan trọng nhất vì tất cả mọi vấn đề đều chịu ảnh hƣởng của con ngƣời, liên quan đến con ngƣời, tình cảm, tính khí, năng lực,… cụ thể khác nhau. Thực tế gần đây cho thấy rằng nhiều vụ sụp đổ của những đại gia khổng lồ nhƣ : Enron, Worldcom, … ít nhiều liên quan đến khâu quản trị nhân sự. Do vậy, việc quản trị nhân sự hơn bao giờ hết trở thành vấn đề cấp thiết trong hoạt động ngày nay của các doanh nghiệp. Với tầm quan trọng của mình, quản trị nhân sự sẽ giúp cho các công ty, doanh nghiệp mở ra một hƣớng đi mới cho riêng mình. Đó cũng là lý do tôi chọn đề tài “Cải Tiến Quản Trị Nhân Sự tại công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)” và phƣơng pháp thực hiện đề tài này là nghiên cứu tại nơi làm việc nhƣ thu thập số liệu, dữ liệu liên quan đến đề tài, đồng thời tôi còn sử dụng phƣơng pháp thực địa nhƣ trao đổi ý kiến với nhân viên công ty, thực hiện bảng câu hỏi và phỏng vấn trực tiếp nhân viên. Vì thời gian thực tập khá ngắn, mà quản trị nhân sự là một đề tài rất rộng cùng với kiến thức và kinh nghiệm còn hạn hẹp của tôi nên đề tài này không thể không có những thiếu sót, có những nhận định và đánh giá chƣa xác thực về những vấn đề trong đề tài. Tôi rất mong nhận đƣợc những ý kiến đóng góp của thầy cô và các anh chị trong công ty để tôi có thể nhìn nhận vấn đề hợp lý và chính xác hơn. Đề tài nghiên cứu sẽ đƣợc chia thành 4 phần cơ bản: -Chƣơng 1: “Các khái niệm về quản trị nhân sự” sẽ giúp chúng ta có những cái nhìn tổng quát về quản trị nhân sự. -Chƣơng 2: “Giới thiệu về công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam” sẽ nêu lên một số vấn đề liên quan đến công ty: lịch sử hình thành, chức năng, bộ máy quản lý,… -Chƣơng 3: “Phân tích tình hình quản trị nhân sự tại công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)” tôi muốn đi sâu phân tích tình hình sử dụng lao động, tổ chức nhân sự , chế độ lƣơng bổng và đãi ngộ,… -Chƣơng 4 “Một số biện pháp nhằm nâng cao hoạt động quản trị nhân sự tại công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)” dựa trên các nội dung nghiên cứu nêu trên về những vấn đề cơ bản của quản trị nhân sự kết hợp với những kiến thức, kinh nghiệm có đƣợc tác giả sẽ đƣa ra một số nhận xét và đề xuất những giải pháp nhằm góp phần cải thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN MỤC LỤC ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT LỜI NÓI ĐẦU Lý do chọn đề tài Xác định và giới hạn đề tài Phƣơng pháp nghiên cứu Nội dung nghiên cứu CHƢƠNG I : NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 1.1.Các khái niệm cơ bản về quản trị nhân sự 1 1.1.1. Khái niệm chung về quản trị nhân sự. 1 1.1.2. Mục tiêu của quản trị nhân sự 1 1.1. 3.Vai trị v chức năng của quản trị nhân sự 2 · Vai trị 2 · Chức năng 3 1.2. Nội dung của quản trị nhân sự 4 1.2.1.Hoạch định nhân sự 4 1.2.2.Tuyển dụng nhân viên 7 · Tuyển mộ 7 · Tuyển chọn 8 1.2.3. Đào tạo và phát triển 10 · Khái niệm 10 · Tiến trình đào tạo và phát triển 10 1.2.4. Đánh giá nhân viên 12 · Định nghĩa 12 · Mục tiêu và chính sách 12 1.2.5. Lƣơng bổng và đi ngộ 13 1.3. Văn hoá của công ty 16 CHƢƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA VIỆT NAM 2.1. Giới thiệu về công ty 18 2.1.1. Lịch sử hình thnh v pht triển của cơng ty 18 2.1.2.Chức năng,nhiệm vụ và quyền hạn của công ty 19 · Chức năng 19 · Nhiệm vụ 19 2.2.Bộ my quản lý của cơng ty 20 2.2.1. Cơ cấu tổ chức 20 2.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng phịng ban 22 2.3. Tình hình hoạt động của công ty 23 2.3.1. Tình hình nhn sự 23 2.3.2. Tình hình ti chính 24 2.3.3. Chiến lƣợc dài hạn của công ty 25 CHƢƠNG 3 : PHN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NHN SỰ TẠI CƠNG TY TNHH BẢO HIỂM NHN THỌ AIA VIỆT NAM 3.1. Tình hình sử dụng lao động và trình độ ngƣời lao động 27 3.1.1. Tình hình sử dụng lao động 27 3.1.2. Trình độ ngƣời lao động 28 3.2. Tình hình tổ chức nhân sự tại công ty 31 3.2.1. Chính sách tuyển dụng của công ty 31 · Xác định nhu cầu tuyển dụng 31 · Quy trình tuyển dụng 32 3.2.2. Tiêu chuẩn tuyển dụng 34 3.2.3. Đào tạo và phát triển nhân viên 34 3.3. Đánh giá tình hình quản trị nhn sự tại công ty 35 3.4. Điều kiện làm việc tại công ty 39 3.4.1. Điều kiện cơ sở vật chất 39 3.4.2. Điều kiện tinh thần 39 · Các khoản trợ cấp 39 · Nhu cầu giải trí 40 · Nghỉ phép 40 3.5. Lƣơng bổng và đi ngộ tại cơng ty 40 3.5.1. Chính sách đi ngộ của cơng ty 40 3.5.2. Hệ thống lƣơng bổng tại công ty 41 · Xây dựng quỹ lƣơng 41 · Hình thức trả lƣơng 42 · Tiền thƣởng 42 v Các loại phụ cấp và mức phụ cấp áp dụng tại công ty 43 3.6.Các biện pháp khuyến khích phi vật chất 44 3.6.1. Hệ thống thông tin phản hồi 44 3.6.2. Khả năng, cơ hội thăng tiến 44 3.6.3. Sự thú vị trong công việc 45 3.6.4. Sự tôn trọng thành tích 45 CHƢƠNG 4: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA VIỆT NAM 4.1. Cải tiến hoạt động tuyển dụng nhân sự 46 4.2. Nâng cao hoạt động đào tạo và phát triển 47 4.3. Nâng cao điều kiện làm việc 48 4.3.1. Cải tiến điều kiện làm việc 48 4.3.2. Cải tiến môi trƣờng làm việc 48 4.4. Hoàn thiện chính sách lƣơng bổng đi ngộ 49 4.4.1. Chính sách tiền lƣơng 49 4.4.2. Chính sách khen thƣởng đi ngộ 49 4.4.5. Hoàn thiện các chính sách động viên phi vật chất 50 4.5.1. Hệ thống thông tin phản hồi 50 4.5.2. Khả năng, cơ hội thăng tiến 50 4.5.3. Sự thú vị trong công việc 50 KẾT LUẬN PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 54 56 LỜI CẢM ƠN Trƣớc khi hoàn thành luận văn tốt nghiệp và hoàn thành 4 năm họ ở trƣờng Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM, tôi xin gửi lời cảm ơn đến : gia đình tơi, bạn b v đồng nghiệp tôi. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các giảng viên của trƣờng, cảm ơn thầy cô khoa Quản Trị Kinh Doanh đ cung cấp cho tơi nhiều kiến thức hữu ích qua sự tận tình giảng dạy v hƣớng dẫn cho chúng tôi trong thời gian qua. Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy Lê Đình Thi đ hƣớng dẫn v gĩp ý xy dựng để tôi hoàn thành luận văn này. Tôi cũng chân thành cảm ơn toàn thể cán bộ – công nhân viên Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam), nơi tôi đang làm việc, đặc biệt là các anh chị trong phịng Nhn Sự đ tận tình gip đỡ tôi để hịan thành đề tài này. Sau cùng tôi xin chúc thầy cô và tất cả các anh chị trong công ty sức khoẻ và đạt hiệu quả trong công việc. Thành Phố Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2010 Sinh viên Nguyễn Phƣớc Anh Trâm LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế cạnh tranh gay gắt nhƣ hiện nay và nhất là vào tháng 10 năm nay (2006) Việt Nam chúng ta đ gia nhập tổ chức Thƣơng Mại Thế Giới (WTO) địi hỏi cc doanh nghiệp chng ta phải phấn đấu không ngừng để có thể tồn tại và phát triển một khi đ hội nhập vào sân chơi chung. Theo kinh nghiệm của các nƣớc phát triển đi trƣớc thì ngồi những nguồn lực nhƣ : ti nguyn thin nhin, ti chính, my mĩc trang thiết bị,… thì một yếu tố khc m doanh nghiệp cịn phải ch trọng v thậm chí phải đặt lên hàng đầu đó chính là nguồn lực con ngƣời trong doanh nghiệp. Thật vậy, nếu không có con ngƣời thì my mĩc khơng thể hoạt động đƣợc, các hoạt động sản xuất sẽ bị ngƣng trệ, và không có con ngƣời thì khơng tồn tại sự sống. Quản trị nhân sự ra đời khi con ngƣời kết hợp lại với nhau thành tổ chức để thực hiện một mục tiêu nào đó mà với cá nhân riêng lẻ họ không thực hiện đƣợc. Trong tất cả cc loại quản trị thì quản trị nhn sự l khĩ khăn và quan trọng nhất vì tất cả mọi vấn đề đều chịu ảnh hƣởng của con ngƣời, liên quan đến con ngƣời, tình cảm, tính khí, năng lực,… cụ thể khác nhau. Thực tế gần đây cho thấy rằng nhiều vụ sụp đổ của những đại gia khổng lồ nhƣ : Enron, Worldcom, … ít nhiều liên quan đến khâu quản trị nhân sự. Do vậy, việc quản trị nhân sự hơn bao giờ hết trở thành vấn đề cấp thiết trong hoạt động ngày nay của các doanh nghiệp. Với tầm quan trọng của mình, quản trị nhn sự sẽ gip cho cc cơng ty, doanh nghiệp mở ra một hƣớng đi mới cho riêng mình. Đó cũng là lý do tôi chọn đề tài “Cải Tiến Quản Trị Nhân Sự tại công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)” và phƣơng pháp thực hiện đề tài này là nghiên cứu tại nơi làm việc nhƣ thu thập số liệu, dữ liệu liên quan đến đề tài, đồng thời tôi cịn sử dụng phƣơng pháp thực địa nhƣ trao đổi ý kiến với nhân viên công ty, thực hiện bảng câu hỏi và phỏng vấn trực tiếp nhân viên. Vì thời gian thực tập kh ngắn, m quản trị nhn sự l một đề tài rất rộng cùng với kiến thức và kinh nghiệm cịn hạn hẹp của tơi nn đề tài này không thể không có những thiếu sót, có những nhận định và đánh giá chƣa xác thực về những vấn đề trong đề tài. Tôi rất mong nhận đƣợc những ý kiến đóng góp của thầy cô và các anh chị trong công ty để tôi có thể nhìn nhận vấn đề hợp lý và chính xác hơn. Đề tài nghiên cứu sẽ đƣợc chia thành 4 phần cơ bản: -Chƣơng 1: “Cc khi niệm về quản trị nhn sự” sẽ gip chng ta cĩ những ci nhìn tổng qut về quản trị nhn sự. -Chƣơng 2: “Giới thiệu về công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam” sẽ nêu lên một số vấn đề liên quan đến công ty: lịch sử hình thnh, chức năng, bộ my quản lý,… -Chƣơng 3: “Phn tích tình hình quản trị nhn sự tại cơng ty TNHH Bảo Hiểm Nhn Thọ AIA (Việt Nam)” tơi muốn đi sâu phân tích tình hình sử dụng lao động, tổ chức nhân sự , chế độ lƣơng bổng và đi ngộ,… -Chƣơng 4 “Một số biện pháp nhằm nâng cao hoạt động quản trị nhân sự tại công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)” dựa trên các nội dung nghiên cứu nêu trên về những vấn đề cơ bản của quản trị nhân sự kết hợp với những kiến thức, kinh nghiệm có đƣợc tác giả sẽ đƣa ra một số nhận xét và đề xuất những giải pháp nhằm góp phần cải thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty.
- Xem thêm -