Tài liệu Phát triển nguồn nhân lực thương mại trước yêu cầu công nghiệp hoá và hội nhập kinh tế

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu Doanh nghiÖp lµ mét céng ®ång ngêi s¶n xuÊt ra nh÷ng cña c¶i vËt chÊt ®ãng vai trß cÇn thiÕt nhÊt ®Þnh cña ®êi sèng ®Þa ph¬ng. Doanh nghiÖp còng lµ mét hÖ thèn, mét tËp hîp c¸c yÕu tè cã quan hÖ logÝc vµ t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau. TËp hîp nµy ®îc tæ chøc theo kiÓu liªn kÕt chÆt chÏ c¸c ho¹t ®éng riªng lÎ cña tõng c¸ nh©n hîp thµnh. Mçi tæ chøc cã c¬ cÊu riªng, vËn ®éng theo mét c¬ chÕ nhÊt ®Þnh vµ ®îc ®iÒu khiÓn bëi trung t©m ®Çu n·o ®Ó thù hiÖn nh÷ng nhiÖm vô nh»m ®¹t ®îc môc tiªu do doanh nghiÖp ®Ò ra. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn c¸c m« h×nh c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý lµ qu¸ tr×nh ph©n tÝch kÕ thõa nh÷ng u ®iÓm hîp lý vµ lo¹i trõ nh÷ng nhîc ®iÓm h¹n chÕ cña c¸c c¬ cÊu tríc. C¸c m« h×nh c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý ngµy cµng hoµn thiÖn vµ cã tÝnh u viÖt h¬n. Trong bµi tiÓu luËn nµy em chän ®Ò tµi: "C¸c c¨n cø ®Ò h×nh thµnh c¬ cÊu tæ chøc trùc tuyÕn – chøc n¨ng u nhîc ®iÓm vµ ph¹m vi ¸p dông". M« h×nh nµy ®îc kÕt hîp tõ m« h×nh c¬ cÊu trùc tuyÕn vµ c¬ cÊu chøc n¨ng kh¾c phôc ®îc c¸c nhîc ®iÓm cña hai m« h×nh ®ã. Néi dung bµi tiÓu luËn ®îc chia nh sau: Ch¬ng I : Tæng qu¸t vÒ c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý Ch¬ng II : Nghiªn cøu c¬ c©ó tæ chøc trùc tuyÕn - chøc n¨ng Ch¬ng III : M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc cña má Gi¸p KhÈu Bµi tiÓu luËn nµy em viÕt kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt do kiÕn thøc cña em cßn h¹n chÕ . KÝnh mong thÇy c« gãp ý, bæ sung ®Ó nh÷ng bµi viÕt cña em ®îc tèt h¬n trong c¸c lÇn sau. Em xin c¶m ¬n thÇy §oµn H÷u Xu©n, ngêi trùc tiÕp híng dÉn, cïng c¸c thÇy c« gi¸o viªn gi¶ng d¹y ®· gióp em hoµn thµnh tèt bµi tiÓu luËn nµy. Néi dung Ch¬ng I: Tæng qu¸t vÒ c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý I. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n 1. Tæ chøc: Lµ mét c¬ cÊu ( bé m¸y hoÆc hÖ thèng bé m¸y) ®îc x©y dùng cã chñ ®Þnh vÒ vai trß vµ chøc n¨ng ( ®îc hîp thøc ho¸) trong ®ã c¸c 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thµnh viªn cña nã thùc hiÖn tõng phÇn viÖc ®îc ph©n c«ng víi sù liªn kÕt h÷u c¬ nh»m ®¹t tíi môc tiªu chung. 2. Tæ chøc qu¶n lý: Lµ sù thiÕt lËp vµ vËn hµnh hÖ thèng c¬ quan qu¶n lý ®iÒu hµnh ë tõng tæ chøc s¶n xuÊt trong c¶ doanh nghiÖp ( hoÆc c¶ ngµnh, c¶ nÒn kinh tÕ). Tæ chøc qu¶n lý gåm ba yÕu tè t¹o thµnh: Chøc n¨ng , c¬ cÊu vµ chÕ ®é vËn hµnh. HiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña tæ chøc hoÆc hiÖu lùc ®iÒu hµnh cña tæ chøc qu¶n lý doanh nghiÖp phô thuéc vµo 3 yÕu tè: Chøc n¨ng kh«ng râ sÏ kh«ng phôc vô ®óng môc tiªu, c¬ cÊu kh«ng hîp lý sÏ kh«ng thùc hiÖn tèt chøc n¨ng, c¬ chÕ kh«ng phï hîp sÏ g©y rèi lo¹n sù vËn hµnh c¬ cÊu. 3. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý: C¬ cÊu lµ bé khung, lµ nÒn t¶ng, lµ bé x¬ng cña tæ chøc ®îc thÓ hiÖn trªn s¬ ®å hÖ thèng tæ chøc cña mçi ®¬n vÞ víi c¸c vÞ trÝ x¸c ®Þnh ( ë tuyÕn däc hoÆc hµng ngang) theo nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý: lµ tËp hîp c¸c bé phËn kh¸c nhau cã mèi quan hÖ vµ quan hÖ phô thuéc lÉn nhau ®îc chuyªn m«n ho¸ vµ cã tr¸ch nhiÖm quyÒn h¹n nhÊt ®Þnh, ®îc bè trÝ theo nh÷ng cÊp, nh÷ng kh©u kh¸c nhau, nh»m ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n lý vµ phôc vô môc ®Ých chung x¸c ®Þnh cña hÖ thèng. C¬ cÊu cña mét tæ chøc qu¶n lý lµ kÕt qu¶ tæng hîp cña sù bè trÝ c¸c bé phËn g¾n bã víi nhau mét c¸ch hîp lý t¹o thµnh mét hÖ thèng vµ khi c¸c bé phËn ho¹t ®éng th× bé m¸y vËn hµnh ¨n khíp nhÞp nhµng theo sù ®iÒu khiÓn thèng nhÊt cña mét trung t©m, t¹o ra hiÖu lùc qu¶n lý chung. C¬ cÊu tæ chøc ph¶i hîp lý míi cho phÐp sö dông tèt c¸c nguån lùc, cã c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n vµ tæ chøc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c quyÕt ®Þnh ®ã. II. Nh÷ng yªu cÇu ®èi víi c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý ViÖc x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu sau: 1. TÝnh tèi u: - Sè lîng c¸c cÊp, c¸c kh©u ®îc x©y dùng võa vµ ®ñ, phï hîp víi chøc n¨ng qu¶n lý c¸c céng ®o¹n trong chu tr×nh kinh doanh. - Nguyªn t¾c: B¶o d¶m, qu¸n xuyÕn hÕt khèi lîng c«ng viÖc vµ cã thÕ qu¶n lý kiÓm tra ®îc. C¸c nhµ nghiªn cøu vÒ tæ chøc qu¶n lý cho r»ng mçi cÊp kh«ng nªn vît qu¸ 6 -7 ®Çu mèi. T¹i ViÖt nam, nhiÒu Doanh nghiÖp cã trªn 20 ®Çu mèi trùc thuéc gi¸m ®èc hoÆc 10-15 ®Çu mèi trùc thuéc qu¶n ®èc ph©n xëng. Nh vËy, doanh nghiÖp sÏ cã c¸ch biÖt, kÐm nhanh nh¹y trong ®iÒu hµnh vµ 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cång kÒnh, l·nh phÝ, trïng chÐo trong chøc n¨ng, tr¸ch nhiÖm thiÕu râ rµng, nhiÒu ngêi chØ ®¹o mét ngêi. 2. TÝnh linh ho¹t: - C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý ph¶i ®¶m b¶o tÝnh linh ho¹t víi bÊt kú mét t×nh huèng nµo x¶y ra trong hÖ thèng, còng nh m«i trêng. - Ho¹t ®éng kinh doanh phô thuéc vµ diÔn biÕn cña thÞ trêng lu«n thay ®æi víi c¸c yÕu tè chÝnh trÞ, x· héi phøc t¹p ®ßi hái tÝnh n¨ng ®éng cao trong qu¶n lý. Doanh nghiÖp lu«n ®øng tríc nh÷ng nguy c¬ nay cÇn kÞp thêi n¾m b¾t còng nh nh÷ng nguy c¬ cÇn kÞp thêi ®èi phã. 3. TÝnh æn ®Þnh t¬ng ®èi TÝnh æn ®Þnh t¬ng ®èi ®îc thÓ hiÖn trªn viÖc lùa chän m« h×nh tæ chøc phï hîp víi chøc n¨ng chÝnh cña doanh nghiÖp sù thËn träng khi quyÕt ®Þnh ®iÒu ®ã ph¶i cã ®ñ c¨n cø thùc tÕ vµ ®iÒu kiÖn thùc sù chÝn muåi. + Khi tiÕn hµnh ®iÒu chØnh ph¶i cã sù chuÈn bÞ chu ®¸o mäi mÆt vµ triÓn khai nhanh gän, ®Çy ®ñ. 4. §é tin cËy: Sù ®iÒu hµnh, phèi hîp vµ kiÓm tra mäi ho¹t ®éng trong doanh nghiÖp ®ßi hái th«ng tin ph¶i ®îc cung cÊp chÝnh x¸c vµ kÞp thêi. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý ph¶i ®¶m b¶o ®îc tÝnh tin cËy cao c¸c th«ng tin ®ã. Mçi bé phËn trong doanh nghiÖp ph¶i hiÓu râ vµ lµm ®óng chøc n¨ng, chÞu tr¸ch nhiÖm vµ sö dông ®óng quyÒn h¹n cña m×nh. Mçi con ngêi trong hÖ thèng c¬ cÊu ®ã ph¶i lµm ®Çy ®ñ tr¸ch nhiÖm ®îc giao, cÊp trªn yªn t©m, cÊp díi tin tëng vµo cÊp trªn. 5. TÝnh kinh tÕ (TKT): TÝnh kinh tÕ ®îc thÓ hiÖn ë sù tinh gän cña bé m¸y, hiÖu qu¶ lµm viÖc tÝnh kinh tÕ còng cã nghÜa lµ tÝnh hiÖu qu¶ cña bé m¸y, thÓ hiÖn qua sù t¬ng quan gi÷a chi phÝ bá ra vµ kÕt qu¶ thu vÒ, mÆc dï khã ®¸nh gi¸ vÒ sè liÖu. III. Nh©n tè ¶nh hëng ®Õn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý: Cã 2 nhãm nh©n tè ¶nh hëng ®Õn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý: 1. Nhãm nh©n tè thuéc ®èi tîng c¬ cÊu qu¶n lý: - T×nh tr¹ng vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña hÖ thèng - TÝnh chÊt vµ ®Æc ®iÓm cña môc tiªu cña hÖ thèng. C¸c nh©n tè trªn ®Òu ¶nh hëng ®Õn thµnh phÇn vµ néi dung chøc n¨ng cña hÖ thèng vµ th«ng qua ®ã chóng ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý. 2. Nhãm nh÷ng nh©n tè thuéc lÜnh vùc qu¶n lý 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Quan hÖ lîi Ých tån t¹i gi÷a c¸c c¸ nh©n trong hÖ thèng - Møc ®é chuyªn m«n ho¸ vµ tËp trung ho¸ c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý - Tr×nh ®é c¬ giíi ho¸ vµ tù ®éng ho¸ c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý, tr×nh ®é kiÕn thøc tay nghÒ cña c¸n bé qu¶n lý, hiÖu suÊt lao ®éng, uy tÝn cña hä cña ngêi l·nh ®¹o ®èi víi ho¹t ®éng cña nh÷ng ngêi cÊp díi. - ChÝnh s¸ch sö dông cña hÖ thèng ®èi víi ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý trong hÖ thèng. Ch¬ng II C¬ cÊu tæ chøc " trùc tuyÕn - chøc n¨ng” I. Sù h×nh thµnh c¬ cÊu "Trùc tuyÕn – chøc n¨ng": C¬ cÊu Trùc tuyÕn – chøc n¨ng lµ mét trong 3 lo¹i h×nh cña c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý doanh nghiÖp. §Ó kh¾c phôc c¸c nhîc ®iÓm cña c¬ cÊu trùc tuyÕn vµ chøc n¨ng. KiÓu c¬ cÊu kÕt hîp " Trùc tuyÕn – chøc n¨ng " ra ®êi vµ ®îc ¸p dông réng r·i phæ biÕn trong c¸c doanh nghiÖp. Theo kiÓu c¬ cÊu nµy, bªn c¹nh ®êng trùc tuyÕn ®Æt mét hay nhiÒu bé phËn tham mu bao gåm nhiÒu chuyªn gia ®¶m b¶o tr¸ch nhiÖm lµm râ c¸c quyÕt ®Þnh cña tæng gi¸m ®èc vµ c¸c gi¸m ®èc c¬ së. Bé phËn tham mu kh«ng cã quyÒn chØ huy ®èi víi c¸c gi¸m ®èc c¬ së. * Nguyªn lý tuyÓn kÐp: "Staff and line": Mét tuyÕn cã quyÒn lùc chung : quyÒn chØ ®¹o Mét tuyÕn cã quyÒn lùc chuyªn m«n: QuyÒn cè vÊn. Nh vËy, 1 mét doanh nghiÖp cã 2 lo¹i ngêi cña 2 tuyÕn. Nh÷ng thao t¸c chÞu mét sù thèng nhÊt chØ huy râ rÖt. TuyÕn ph©n cÊp : Lµ tuyÕn cña nh÷ng ngêi ®a ra quyÕt ®Þnh bao gåm nh÷ng thao t¸c chÞu mét sù thèng nhÊt chØ huy râ rÖt. TuyÕn cè vÊn gåm nh÷ng nh©n viªn nghiªn cøu, ®a ra nh÷ng khuyÕn nghÞ mµ kh«ng ra quyÕt ®Þnh . §ã lµ c¸c tham mu, cè vÊn c¸c lÜnh vùc trong doanh nghiÖp. C¬ cÊu kÕt hîp Trùc tuyÕn – chøc n¨ng, lµ sù kÕt hîp c¸c quan hÖ ®iÒu khiÓn - phôc tïng gi÷a c¸c cÊp vµ quan hÖ tham mu - híng dÉn ë mçi cÊp. C¬ cÊu nµy t¹o cho tæ chøc mét khung hµnh chÝnh v÷ng ch¾c vµ sö dông tÝnh u viÖt cña viÖc híng dÉn c«ng t¸c th«ng qua c¸c chuyªn gia ®Ó qu¶n lý ®iÒu hµnh cã hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶. Qua s¬ ®å ta thÊy, c«ng nh©n ®îc chia vµo nhiÒu tæ, ®øng ®Çu tæ lµ c¸c tæ trêng. C«ng nh©n phô thuéc vµo c¸c tæ trëng nµy, tæ trëng phô thuéc vµo ®èc c«ng, ®èc c«ng th× trùc tiÕp phô thuéc vµo qu¶n ®èc ph©n xëng vÒ toµn bé c«ng viÖc ph¶i lµm ®Ó hoµn thµnh tr¸ch nhiÖm. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngêi phô tr¸ch ë mçi cÊp nhËn sù híng dÉn vµ kiÓm tra vÒ tõng lÜnh vùc cña c¸c bé phËn chøc n¨ng t¬ng øng cña cÊp tr©nm c¸c bé phËn chøc n¨ng ë mçi cÊp l¹i lµ c¬ quan tham mu cho ngêi thñ trëng cña cÊp m×nh. Cung cÊp th«ng tin ®· ®îc xö lý tæng hîp vµ c¸c kiÕn nghÞ gi¶i ph¸p ®Ó thñ trëng ra quyÕt ®Þnh. Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng ban Qu¶n ®èc vµ bé m«n Phã gi¸m ®èc Phßng ban Phã gi¸m ®èc Phßng ban Phßng ban Qu¶n ®èc vµ bé m«n Phßng ban Qu¶n ®èc vµ bé m«n Phã gi¸m ®èc Phßng ban Qu¶n ®èc vµ bé m«n Qu¶n ®èc vµ bé m«n §èc c«ng §èc c«ng §èc c«ng I. ¦u ®iÓm 1. KÕt hîp c¸c u ®iÓm cña thèng nhÊt chØ huy víi u ®iÓm cña chuyªn m«n ho¸: Tæ Tæ Tæ s¶n xuÊt s¶n xuÊt s¶n xuÊt 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sù thèng nhÊt chØ huy trong c¬ cÊu Trùc tuyÕn – chøc n¨ng ®îc thùc hiÖn trong quan hÖ ®iÒu khiÓn phôc tïng gi÷a c¸c cÊp: CÊp bËc trªn ®iÒu khiÓn, ra quyÕt ®Þnh, ra mÖnh lÖnh, trùc tiÕp , kiÓm tra cÊp díi; cÊp díi phôc tïng cÊp trªn. §iÒu khiÓn lµ h×nh thøc t¸c ®éng tÝch cùc nhÊt, linh ho¹t nhÊt nh»m thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô vµ kiÓm tra ®Ó ng¨n chÆn, kh¾c phôc c¸c sai lÖch cña tõng bé phËn thõa hµnh. Cô thÓ lµ gi¸m ®èc ®iÒu khiÓn trùc tiÕp qu¶n ®èc ph©n xëng. Sù ®iÒu khiÓn ®ã ph¶i dùa trªn ph¬ng thøc t¸c ®éng cã tæ chøc vµ dùa vµo chøc n¨ng, quyÒn h¹n tr¸ch nhiÖm cña mçi cÊp trong mçi thø bËc cña hÖ thèng tæ chøc qu¶n lý. NÕu nh chØ cã tÝnh thèng nhÊt chØ huy mµ kh«ng cã sù chuyªn m«n ho¸ chøc n¨ng th× c¬ c©ó sÏ trë vÒ c¬ cÊu trùc tuyÕn. Mçi cÊp qu¶n lý ph¶i thùc hiÖn chøc n¨ng cña mét kh©u qu¶n lý víi nhiÒu viÖc phøc t¹p ®ßi hái kiÕn thøc chuyªn s©u mµ ngêi qu¶n lý ph¶i dùa vµo ®ã míi n¾m ch¾c ®îc t×nh h×nh vµ ra quyÕt ®Þnh ®îc ®óng ®¾n. Gi¸m ®èc kh«ng ph¶i tù m×nh ph©n tÝch tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò vµ theo dâi t×nh h×nh s©u cña tõng mÆt. Th«ng thêng ë mçi lÜnh vùc Gi¸m ®èc giao cho mét cÊp phã phô tr¸ch ( kü thuËt, kinh tÕ, nghiÖp vô…) c¸c bé phËn chøc n¨ng ® îc uû quyÒn chØ ®¹o ra quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò chuyªn m«n do m×nh phô tr¸ch nhê ®ã, c¸c ®iÒu kiÖn sö dông khai th¸c tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸c chuyªn gia ®îc n©ng cao vÒ chÊt lîng, hiÖu qu¶ dÇn ®i ®Õn chuyªn m«n ho¸ tõng chøc n¨ng. Sù kÕt hîp c¸c u ®iÓm cña hai m« h×nh c¬ cÊu trùc tuyÕn vµ c¬ cÊu chøc n¨ng t¹o nªn tÝnh linh ho¹t hµi hoµ, kh«ng cøng nh¾c ®¬n ®iÖu trong qu¶n lý. 2. Qu¶n lý ®ång thêi dµi h¹n ( b»ng c¸c chøc n¨ng) vµ ng¾n h¹n ( b»ng thùc hµnh). * Qu¶n lý dµi h¹n - qu¶n lý chøc n¨ng NhiÖm vô qu¶n lý ®îc ph©n chia cho c¸c ®¬n vÞ riªng biÖt theo c¸c chøc n¨ng qu¶n lý vµ h×nh thµnh nªn nh÷ng ngêi ®øng ®Çu c¸c ph©n hÖ ®îc chuyªn m«n ho¸ chØ ®¶m nhËn thùc hiÖn mét chøc n¨ng nhÊt ®Þnh. * Qu¶n lý ng¾n h¹n - b»ng thõa hµnh Qu¶n lý b»ng thõa hµnh ®îc hiÓu lµ qu¶n lý theo chiÒu däc ( Theo thø bËc qu¶n lý). Ngêi thõa hµnh mÖnh lÖnh chØ nhËn mÖnh lÖnh qua cÊp trªn trùc tiÕp vµ chØ thi hµnh mÖnh lÖnh ®ã mµ th«i, C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý " Trùc tuyÕn – chøc n¨ng” kÕt hîp ®ång thêi qu¶n lý theo chiÒu däc vµ chiÒu ngang, t¹o cho c¬ cÊu qu¶n lý kh«ng bÞ víng m¾c, chång chÐo, c¶n trë lÉn nhau, t¹o ®îc mèi quan hÖ g¾n bã cña c¸c thµnh phÇn trong tæ chøc. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II. Nhîc ®iÓm 1. Cã nguy c¬ do khã kh¨n cña mèi quan hÖ thõa hµnh vµ chøc tr¸ch : Mèi liªn hÖ gi÷a c¸c nh©n viªn trong hÖ thèng rÊt phøc t¹p. Ngêi l·nh ®¹o cÊp cao nhÊt vÉn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi mÆt c«ng viÖc vµ toµn quyÒn trong ph¹m vi hÖ thèng, viÖc truyÒn lÖnh vÉn theo tuyÕn. Do ®ã, ngêi l·nh ®¹o dÔ l¹m dông chøc quyÒn, chøc tr¸ch cña m×nh tù ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh, råi b¾t cÊp díi ph¶i thõa hµnh mÖnh lÖnh. 2. Sè c¬ quan chøc n¨ng t¨ng lªn dÔ lµm cho bé m¸y cång kÒnh nhiÒu ®Çu mèi : Ngêi l·nh ®¹o ph¶i cã tr×nh ®é vµ n¨ng ùc cao míi liªn kÕt phèi hîp gi÷a hai khèi trùc tuyÕn vµ chøc n¨ng. 3. Ngêi l·nh ®¹o ( cÊp trªn) xa rêi c¬ së: CÊp trªn kh«ng biÕt t×nh h×nh ë cÊp díi: Hä chØ quan hÖ víi cÊp díi qua quan hÖ ®iÒu khiÓn, th«ng qua c¸c mÖnh lÖnh, chØ thÞ, th«ng b¸o cÊp trªn göi cho cÊp díi. CÊp trªn vµ cÊp díi cã sù ph©n c¸ch. IV. Ph¹m vi ¸p dông Tríc tiªn khi x¸c ®Þnh quy m« cña doanh nghiÖp ta ph¶i dùa chñ yÕu vµo môc ®Ých kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tõ ®ã ta sÏ cã nh÷ng quyÕt ®Þnh hîp lý vÒ c¬ cÊu tæ chøc doanh nghiÖp, quy m« cña doanh nghiÖp phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè nh nguån nh©n lùc, chÝnh s¸ch vèn, m«i trêng kinh doanh. C¬ cÊu tæ chøc cña doanh nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o cho c¸n bé qu¶n lý c¸c ph©n hÖ cã quy m« thËt hîp lý : - Mçi c¸n bÞ qu¶n lý chØ ®iÒu hµnh kh«ng qu¸ 10 ngêi v× nÕu qu¸ ®«ng nh©n sù sÏ khã bÒ kiÓm so¸t, g©y ra t×nh tr¹ng " lo·ng" trong c«ng viÖc vµ kh¶ n¨ng t¸c nghiÖp gi÷a c¸c nh©n viªn - 1 cÊp díi chÞu sù ®iÒu hµnh cña 1 cÊo trªn: Gióp cho th«ng tin ®îc chÝnh x¸c, nhanh chãng, c«ng viÖc ®îc xö lý kÞp thêi. - 1 cÊp trªn chØ qu¶n lý 4-5 cÊp díi gióp cho viÖc chØ ®¹o ®«n ®èc ®îc s¸t xao, thêng xuyªn. C¬ cÊu tæ chøc " trùc tuyÕn – chøc n¨ng" thêng ®îc ¸p dông víi doanh nghiÖp quy m« võa vµ lín. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng III S¬ ®å tæ chøc Má Gi¸p KhÈu (Qu¶ng Ninh) Gi¸m ®èc Má Gi¸p KhÈu Phã gi¸m ®èc S¶n xuÊt Phßng Tæ chøc C«ng trêng 1 phßng KÕ to¸n Phã gi¸m ®èc Kinh tÕ Phßng Kü ThuËt Phßng KÕ ho¹ch ®Çu t Phßng An toµn s¶n xuÊt C«ng trêng 4 C«ng trêng 2 Phã gi¸m ®èc Kü thuËt Phßng Tµi vô C«ng trêng 5 C«ng trêng 3 Tæ 1 s¶n xuÊt Tæ 2 s¶n xuÊt Tæ 3 s¶n xuÊt I. Ph©n tÝch s¬ ®å tæ chøc má Gi¸p KhÈu 1. CÊp l·nh ®¹o §øng ®Çu lµ gi¸m ®èc: ChÞu tr¸ch nhiÖm chung vÒ ®iÒu hµnh qu¶n lý cña má. - 3 phã gi¸m ®èc: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt; kinh tÕ; thuËt. 2. C¸c phßng ban chøc n¨ng tham mu: 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - C¸c phßng ban nµy chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp tõ gi¸m ®èc ®ång thêi lµm chøc n¨ng tham mu, kÕ ho¹ch, xö lý th«ng tin theo nhiÖm vô cña mçi phßng bµn: Tæ chøc, tµi vô, ®iÒu khiÓn s¶n xuÊt. C¸c phßng ban nµy cã quan hÖ phèi hîp - céng t¸c víi nhau trong ho¹t ®éng 3. TuyÕn ®¬n vÞ trùc tiÕp s¶n xuÊt Mçi c«ng trêng trùc tiÕp khai th¸c chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý cña qu¶n ®èc. Trong mét c«ng trêng cã 3 tæ s¶n xuÊt. C¸c tæ trëng cã tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc, qu¶n lý c¸c c«ng nh©n ®ång thêi phôc tïng sù ®iÒu khiÓn cña qu¶n ®èc. II. ¦u ®iÓm vµ nhîc ®iÓm 1. ¦u ®iÓm: Ngêi gi¸m ®èc trùc tiÕp qu¶n lý, theo s¸t ®îc t×nh h×nh s¶n xuÊt cña má. C¸c quyÕt ®Þnh, chØ ®¹o cña l·nh ®¹o nhanh chãng ®îc chuyÓn tíi c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt mét c¸ch chÝnh x¸c th«ng qua qu¶n ®èc. Gi¸m ®èc lu«n cã bªn c¹nh m×nh mét hÖ thèng phßng ban chøc n¨ng tham mu ®Ó ho¹ch ®Þnh, xö lý th«ng tin,... cho m×nh qua ®ã chØ ®¹o s¶n xuÊt. 2. Nhîc ®iÓm: - Chi phÝ qu¶n lý cao. - QuyÒn chØ huy, ®iÒu hµnh tËp chung chñ yÕu ë gi¸m ®èc nªn rÊt dÔ l¹m dông quyÒn lùc, quan liªu. III. Gi¶i ph¸p. - Tèi u ho¸ bé m¸y tæ chøc qu¶n lý. - C¾t gi¶m nh÷ng chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt, thõa. - Ph©n chia c«ng viÖc tr¸ch nhiÖm, quyÒn lùc râ rµng cho tõng cÊp, bé phËn, c¸ nh©n. KÕt luËn Nh vËy c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý lµ h×nh thøc ph©n c«ng nhiÖm vô trong mäi lÜnh vùc, cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn c¸c ho¹t ®éng vµ môc tiªu cña doanh nghiÖp. C¬ cÊu tæ chøc má Gi¸p KhÈu cã c¸c mÆt yÕu - mÆt m¹nh, nh÷ng u ®iÓm- nhîc ®iÓm nhng nh÷ng ngêi l·nh cÇn ph¶i ph¸t huy c¸c thÕ m¹nh, c¸c u ®iÓm. Bªn c¹nh ®ã ph¶i cã ph¬ng ph¸p ®Ó kh¾c phôc c¸c mÆt yÕu, nh÷ng nhîc ®iÓm ®Ó c¬ cÊu tæ chøc ho¹t ®éng hµi hoµ, hîp lý, ®¹t ®îc môc tiªu vµ thu ®îc kÕt qu¶ tèt. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh: Tæ chøc qu¶n lý – Trêng ®¹i häc Qu¶n lý- Kinh doanh Hµ Néi 2. GS .TS. §ç Hoµng Toµn – Gi¸o tr×nh: lý thuyÕt qu¶n lý kinh tÕ- Khoa khoa häc qu¶n lý- Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc- 1999 3. 4. NguyÔn H¶i S¶n – Qu¶n trÞ häc – Nhµ xuÊt b¶n thèng kª - 1998 D.Chalvin – C¸c phong c¸ch qu¶n lý, NXB khoa häc vµ kü thuËt,Hµ Néi. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Môc lôc Lêi nãi ®Çu..............................................................................................1 Néi dung..................................................................................................2 Ch¬ng I: Tæng qu¸t vÒ c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý........................................2 I. Kh¸i niÖm c¬ b¶n.................................................................................2 II. Nh÷ng yªu cÇu ®èi víi c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý...................................3 III. Nh©n tè ¶nh hëng ®Õn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý...................................4 Ch¬ng II: C¬ cÊu tæ chøc "trùc tuyÕn - chøc n¨ng" ................................5 I. Sù h×nh thµnh c¬ cÊu "trùc tuyÕn - chøc n¨ng"....................................5 II. ¦u ®iÓm..............................................................................................7 III. Nhîc ®iÓm.........................................................................................8 IV. Ph¹m vi ¸p dông................................................................................8 Ch¬ng III: S¬ ®å tæ chøc má Gi¸p KhÈu...............................................10 I. Ph©n tÝch s¬ ®å tæ chøc má Gi¸p KhÈu..............................................11 II. ¦u ®iÓm vµ nhîc ®iÓm......................................................................11 KÕt luËn.................................................................................................12 11
- Xem thêm -