Tài liệu Phát triển nguồn nhân lực tại vn

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 63 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Níc ta ®ang bíc ®Çu thùc hiÖn c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, ph¸t triÓn theo híng më cöa, héi nhËp quèc tÕ. §Ó thùc hiÖn tèt ®îc qu¸ tr×nh trªn th× yÕu tè cã vai trß quan träng nhÊt lµ yÕu tè con ngêi. Nguån nh©n lùc cã tr×nh ®é cao, chÊt lîng tèt th× sÏ lµm cho qu¸ tr×nh ®æi míi ®Êt níc diÔn ra nhanh chãng h¬n vµ ®¹t ®îc kÕt qu¶ cao h¬n. Tuy nhiªn trong bèi c¶nh hiÖn nay th× chÊt lîng nguån nh©n lùc níc ta cßn thÊp, cha d¸p øng ®îc yªu cÇu cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®Êt níc. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n d©n ®Õn t×nh tr¹ng trªn lµ c«ng t¸c gi¸o dôc ®µo t¹o níc ta cßn yÕu kÐm, tån t¹i nhiÒu h¹n chÕ, bÊt cËp. Do ®ã ®Ó cã thÓ n©ng cao chÊt lîng nguån nh©n lùc phôc vô tèt cho c«ng cuéc ®æi míi ®Êt níc th× tríc hÕt ph¶i n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc ®µo t¹o, t¹o ®iÒu kiÖn cho ph¸t triÓn toµn diÖn nguån nh©n lùc. ChÝnh v× nh÷ng lý do trªn mµ em ®· chän ®Ò tµi; “ Ph¸t triÓn vµ ®µo t¹o nguån nh©n lùc ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ” Bao gåm c¸c ch¬ng: Ch¬ng I: Lý luËn vÒ ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ Ch¬ng II: §¸nh gi¸ thùc tr¹ng cña ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ë ViÖt Nam hiÖn nay Chong III: Gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m ph¸t triÓn Nguån nh©n lùc trongqu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o trong qu¸ tr×nh em thùc hiÖn ®Ò ¸n nµy. CH¦¥NG I: Lý luËn vÒ ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn Nguån nh©n lùc trong chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ I. §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc 1) Kh¸i niÖm _ §µo t¹o vµ ph¸t triÓn lµ c¸c ho¹t ®éng ®Ó duy tr× vµ n©ng cao chÊt lîng nguån nh©n lùc cña x· héi §µo t¹o nguån nh©n lùc lµ qu¸ tr×nh trang bÞ kiÕn thøc nhÊt ®Þnh vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô cho ngêi lao ®éng, ®Ó hä cã thÓ ®¶m nhËn ®îc mét c«ng viÖc nhÊt ®Þnh §µo t¹o nguån nh©n lùc bao gåm 2 néi dung lµ : §µo t¹o kiÕn thøc phæ th«ng §µo t¹o kiÕn thøc chuyªn nghiÖp Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ tæng thÓ c¸c ho¹t ®éng häc tËp cã tæ chøc ®îc tiÕn hµnh trong nh÷ng kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þn ®Ó nh»m t¹o ra sù thay ®æi hµnh vi nghÒ nghiÖp cña ngêi lao ®éng Nh vËy cã thÓ thÊy lµ ®µo t¹o nguån nh©n lùc lµ mét néi dung cña ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. §µo t¹o nguån nh©n lùc chØ nh»m gióp cho ngêi lao ®éng n©ng cao tr×nh ®é vµ kü n¨ng cña m×nh trong c«ng viÖc hiÖn t¹i, gióp cho ngêi lao ®éng thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ h¬n chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña m×nh. Cßn ph¸t triÓn th× cã ph¹m vi réng h¬n, nã kh«ng chØ bã hÑp trong viÖc phôc vô cho c«ng viÖc hiÖn t¹i mµ cßn nh»m më ra cho hä nh÷ng bíc ph¸t triÓn míi trong t¬ng lai, gióp hä hoµn thiÖn h¬n trªn mäi ph¬ng diÖn. 2) C¸c ch¬ng tr×nh ®µo t¹o +) §Þnh híng lao ®éng: Môc ®Ých cña ch¬ng tr×nh nµy lµ phæ biÕn th«ng tin ,®Þnh híng vµ cung cÊp kiÕn thøc míi cho ngêi lao ®éng +) Ph¸t triÓn kü n¨ng: Nh÷ng ngêi lao ®éng ph¶i ®¹t ®îc nh÷ng kü n¨ng cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc vµ c¸c kinh nghiÖm ®Ó hä ®¹t ®îc c¸c kü n¨ng míi khi c«ng viÖc cña hä thay ®æi hoÆc cã sù thay ®æi vÒ m¸y mãc c«ng nghÖ +) §µo t¹o an toµn: lo¹i ®µo t¹o nµy ®îc tiÕn hµnh ®Ó ng¨n chÆn vµ gi¶m bít c¸c tai n¹n lao ®éng vµ ®Ó ®¸p øng ®ßi hái cña luËt ph¸p +) §µo t¹o nghÒ nghiÖp: Nh»m tr¸nh viÖc kiÕn thøc vµ kü n¨ng nghÒ nghiÖp bÞ l¹c hËu. ViÖc ®µo t¹o nµy nh»m phæ biÕn c¸c kiÕn thøc míi hoÆc c¸c kiÕn thøc thuéc lÜnh vùc liªn quan ®Õn nghÒ mang tÝnh ®Æc thï +) §µo t¹o ngêi gi¸m s¸t vµ qu¶n lý: Nh÷ng ngêi qu¶n lý vµ gi¸m s¸t cÇn ®îc ®µo t¹o ®Ó biÕt c¸ch ra c¸c quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh vµ c¸ch lµm viÖc víi con ngêi II. ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ 1) Kh¸i niÖm C¬ cÊu kinh tÕ lµ tæng thÓ hÖ thèng kinh tÕ bao gåm nhiÒu yÕu tè cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhau, t¸c ®éng qua l¹i víi nhau trong mét kh«ng gian vµ thêi gian nhÊt ®Þnh, trong nh÷ng ®iÒu kiÖn x· héi cô thÓ, híng vµo thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®· ®Þnh ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ lµ sù thay ®æi cña c¬ cÊu kinh tÕ tõ tr¹ng th¸i nµy sang tr¹ng th¸i kh¸c cho phï hîp víi m«i trêng ph¸t triÓn Thùc chÊt cña chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ lµ sù ph¸t triÓn kh«ng ®Òu gi÷a c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc, c¸c bé phËn... n¬i nµo cã tèc ®é ph¸t triÓn cao h¬n tèc ®é ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ th× sÏ t¨ng tØ träng, ngîc l¹i n¬inµo cã tèc ®é ph¸t triÓn chËm h¬n tèc ®é ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ th× sÏ gi¶m tØ träng chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý lµ sù chuyÓn dÞch sang mét c¬ cÊu kinh tÕ cã kh¶ n¨ng t¸i s¶n xuÊt më réng cao, ph¶n ¸nh ®îc n¨ng lùc khai th¸c, sö dông c¸c nguån lùc vµ ph¶i phï hîp víi c¸c quy luËt, c¸c xu híng cña thêi ®¹i 2) Ph©n lo¹i c¬ cÊu kinh tÕ _ C¬ cÊu ngµnh kinh tÕ: lµ tæ hîp c¸c ngµnh hîp thµnh c¸c t¬ng quan tû lÖ, biÓu hiÖn mèi liªn hÖ gi÷a c¸c nhãm ngµnh cña thµnh nÒn kinh tÕ quèc d©n. _ C¬ cÊu kinh tÕ l·nh thæ: ®îc h×nh thµnh bëi viÖc bè trÝ s¶n xuÊt theo kh«ng gian ®Þa lý. Trong c¬ cÊu ngµnh kinh tÕ l·nh thæ cã sù biÓu hiÖn cña c¬ cÊu ngµnh trong ®iÒu kiÖn cô thÓ cña kh«ng gian l·nh thæ. Tuú theo tiÒm n¨ng ph¸t triÓn kinh tÕ g¾n víi sù h×nh thµnh ph©n bè d©n c trªn l·nh thæ ®Ó ph¸t triÓn tæng hîp hay u tiªn mét vµi ngµnh kinh tÕ nµo ®ã _ C¬ cÊu thµnh phÇn kinh tÕ biÓu hiÖn hÖ thèng tæ chøc kinh tÕ víi c¸c chÕ ®é së h÷u kh¸c nhau cã kh¶ n¨ng thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt, thóc ®Èy ph©n c«ng lao ®éng x· héi. C¬ cÊu thµnh phÇn kinh tÕ còng lµ mét nh©n tè t¸c ®éng ®Õn c¬ cÊu ngµnh kinh tÕ vµ c¬ cÊu vïng l·nh thæ trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn Ba lo¹i h×nh kinh tÕ trªn dÆc trng cho c¬ cÊu kinh tÕ cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. Chóng cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, trong ®ã c¬ cÊu ngµnh kinh tÕ cã vai trß quan träng h¬n c¶. vµ c¬ cÊu ngµnh kinh tÕ còng ph¶n ¸nh phÇn nµo tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt vµ ph©n c«ng lao ®éng x· héi cña mét quèc gia. ChÝnh v× vËy mµ sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh kinh tÕ cã quan hÖ mÊt thiÕt tíi sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng III. T¸c ®éng qua l¹i gi÷a Nguån nh©n lùc vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ 1) ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ t¸c ®éng ®Õn qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng C¬ cÊu kinh tÕ vµ c¬ cÊu lao ®éng cã quan hÖ mËt thiÕt vµ cã t¸c ®éng qua l¹i víi nhau. khi c¬ cÊu kinh tÕ thay ®æi th× ®ång nghÜa víi viÖc thay ®æi tû träng c¸c ngµnh trong nÒn kinh tÕ. Ngµnh nµo cã tû träng t¨ng lªn th× nguån lùc cho ngµnh ®ã sÏ ph¶i t¨ng lªn ®Ó cã thÓ ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña ngµnh, ®ång thêi nguån lùc trong c¸c ngµnh cã tû träng gi¶m còng sÏ gi¶m theo. chÝnh v× vËy mµ khi qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch kinh tÕ diÔn ra th× sÏ lµm thay ®æi tû träng lùc lîng lao ®éng trong c¸c ngµnh. lao ®éng sÏ chuyÓn tõ nh÷ng ngµnh cã tû träng gi¶m ( thõa lao ®éng) sang ngµnh cã tû träng t¨ng( thiÕu lao ®éng), do ®ã dÉn ®Õn sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng. Ngµy nay cïng víi sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña khoa häc kü thuËt th× c¸c ngµnh c«ng nghiÖp vµ c¸c ngµnh dÞch vô còng kh«ng ngõng ph¸t triÓn, tØ träng cña c¸c ngµnh nµy trong nÒn kinh tÕ còng kh«ng ngõng t¨ng lªn dÉn ®Õn qu¸ tr×nh dÞ chuyÓn cña lùc lîgn lao ®éng tõ n«ng nghiÖp sang c«ng nghiÖp vµ dÞch vô, qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch lao ®éng diÔn ra theo híng gi¶m tû träng lao ®éng trong c¸c ngµnh n«ng nghiÖp vµ t¨ng tû träng lao ®éng trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp vµ dÞch vô. Nh vËy chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ thêng diÔn ra tríc vµ ®Þnh híng cho chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng 2) Nguån nh©n lùc t¸c ®éng ®Õn qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ Nguån nh©n lùc ®îc coi lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ, vµ cã sù t¸c ®éng to lín tíi qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ. Nguån nh©n lùc mµ cã tr×nh ®é v¨n ho¸, tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt cao.. th× kh¶ n¨ng t duy s¸ng t¹o, vµ tinh thÇn lµm viÖc còng nh tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ tÝnh tù gi¸c sÏ cao h¬n, vµ kh¶ n¨ng tiÕp thu khoa häc c«ng nghÖ cao ®©y lµ yÕu tè quan träng g¸p phÇn thóc ®Èy khoa häc kü thuËt trong c¸c ngµnh s¶n suÊt ph¸t triÓn, c¶i tiÕn c«ng nghÖ s¶n xuÊt, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt _ kinh doanh, vµ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng,vµ thóc ®Èy c¸c ngµnh dÞch vô kü thuËt cao ph¸t triÓn, do ®ã sÏ lµm cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp vµ dÞch vô ph¸t triÓn m¹nh h¬n vµ tû träng c¸c ngµnh nµy trong nÒn kinhtÕ còng t¨ng lªn, t¸c ®éng ®Õn qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ®îc ®i ®óng híng, thóc ®Èy qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ ngîc l¹i nguån nh©n lùc mµ cã tr×nh ®é v¨n ho¸ vµ chuyªn m«n nghiÖp vô thÊp th× sÏ kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó tiÕp thu nh÷ng c«ng nghÖ khoa häc hiÖn ®¹i, khoa häc kü thuËt th× l¹c hËu, n¨ng suÊt lao ®éng th× thÊp sÏ lµm cho tèc ®é ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp vµ c¸c ngµnh dÞch vô c«ng nghÖ cao thÊp vµ qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬cÊu kinh tÕ còng sÏ diÔn ra chËm ch¹p, hoÆc “ dËm ch©n t¹i chç” thËm chÝ cã khi cßn thôt lïi, nÒn kinh tÕ sÏ ph¸t triÓn mét c¸ch chËm ch¹p. Do ®ã ®Ó ph¸t triÓn ®Êt níc th× viÖc ®Çu tiªn cÇn lµm lµ n©ng cao tr×nh ®é cho ngêi lao ®éng vµ ®µo t¹o nguån nh©n lùc lµ mét viÖc lµm cÊp thiÕt cÇn ph¶i ®îc quan t©m ®óng møc. NhÊt lµ trong hoµn c¶nh hÞªn nay cña níc ta th× ®iÒu nµy cµng cÇn ph¶i ®îc quan t©m nhiÒu h¬n. Níc ta lµ níc n«ng nghiÖp l¹c hËu l©u ®êi, víi gÇn 80% d©n sè lµm n«ng nghiÖp, chØ võa tiÕn hµnh ®æi míi nÒn kinh tÕ cha l©u, ®ang tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Khoa häc kü thuËt cßn rÊt l¹c hËu, tr×nh ®é häc vÊn vµ tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt cßn nhiÒu h¹n chÕ. §Ó cã thÓ theo kÞp ®îc c¸c níc trªn thÕ giíi vµ khu vùc th× níc ta cÇn ph¶i ®Çu t c¸c nguån lùc ph¸t triÓn ®Êt níc nhiÒu h¬n n÷a, trong ®ã cã viÖc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ nh©n tè bªn trong quan träng gãp phÇn quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc. HiÖn nay lùc lîng lao ®éng trong c.¸c ngµnh c«ng nghiÖp vµ dÞch vô cña níc ta ®· qua ®µo t¹o lµ rÊt Ýt, vµ sè ®· qua ®µo t¹o th× tr×nh ®é còng cßn rÊt h¹n chÕ cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸. TØ lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o theo c¸c cÊp tr×nh ®é: ®¹i häc / Trung cÊp/ C«ng nh©n kü thuËt ë c¸c níc ph¸t triÓn trªn thÕ giíi lµ 1/4/10, trong khi tØ lÖ ®ã ë níc ta lµ 1/1,2/2,7. nh vËy cã thÓ thÊylµ níc ta sè lîng lao ®éng cã tr×nh ®é trung cÊp vµ tr×nh ®é kü thuËt cßn thiÕu rÊt nhiÒu ®Æc biÖt lµ lùc lîng c«ng nh©n kü thuËt, do ®ã cÇn ph¶i chó träng h¬n vµo c«ng t¸c ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp vµ dÞch vô vµ tËp trung chñ yÕu vµo c¸c nghÒ nh lµ c¬ khÝ, chÕ t¹o vµ chÕ biÕn, c«ng nghÖ... c¸c ngµnh x©y dùng vµ kiÕn tróc, y tÕ, tµi chÝnh vµ bu chÝnh viÔn th«ng.... CH¦¥NGII: §¸nh gi¸ thùc tr¹ng cña ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ë ViÖt Nam hiÖn nay. I. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng nguån nh©n lùc 1) Quy m« nguån nh©n lùc _ C¬ cÊu nguån nh©n lùc theo tuæi Níc ta lµ mét níc thuéc lo¹i d©n sè trÎ. Sè lao ®éng cã ®é tuæi tõ 15- 44 chiÕm gÇn 80%, lao ®éng ë ®é tuæi trªn 60 chiÕm kho¶ng trªn 3% tæng lao ®éng cña c¶ níc. Nguån nh©n lùc cña níc ta rÊt dåi dµo vµ ngµy cµng t¨ng. TØ lÖ lao ®éng trong ®é tuæi 15 – 34 vµ ®é tuæi trªn 60 cã xu híng gi¶m. Cßn ®é tuæi tõ 35 - 59 th× cã xu híng t¨ng lªn, tuy nhiªn sù thay ®æi nµy lµ kh«ng ®¸ng kÓ. Trong tæng sè lao ®éng cña c¶ níc th× lao ®éng n«ng th«n chiÕm tØ träng lín. N¨m 2002 c¶ níc cã 31012699 lao ®éng n«ng th«n ( chiÕm 76,17% lao ®éng c¶ nø¬c) n¨m 2004 th× cã 31298750 lao ®éng n«ng th«n ( chiÕm 75,76% lao ®éng c¶ níc). Sè lao ®éng n«ng th«n vÉn ngµy cµng t¨ng tuy nhiªn tû träng trong tæng sè lao ®éngc¶ níc th× l¹i cã xu híng gi¶m dÇn. Khu vùc thµnh thÞ cã sè lao ®éng thÊt nghiÖp t¬ng ®èi cao vµ cã xu híng t¨ng lªn n¨m 2002 lµ 6,85% vµ n¨m 2003 lµ 7,22% B¶ng 1: lùc lîng vµ c¬ cÊu lao ®éng chia theo nhãm tuæi cña c¶ níc C¸c chØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 Tæng sè Tû lÖ Tæng sè Tû lÖ Chung c¶ níc 40716856 100 41313288 100 15 – 24 8868700 21,78 8895951 21,53 25 _ 34 11346249 27,87 11164509 27,02 35 _ 44 11216660 27,55 11496511 27,83 45 _ 54 6544274 15,07 7175375 17,37 55 _ 59 1289063 3,11 1411690 3,42 >= 60 1450858 3,60 1168413 2,83 Nh vËy ta cã thÓ thÊy lµ nguån nh©n lùc cña níc ta cã nhu cÇu ®µo t¹o rÊt lín do sè lîng lao ®éng lín, chñ yÕu lµ lao ®éng n«ng th«n nªn muèn ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu th× lao ®éng cÇn ph¶i ®îc ®µo t¹o, trang bÞ vµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt _ c¬ cÊu nguån nh©n lùc theo giíi tÝnh Nguån lao ®éng níc ta n÷ chiÕm gÇn 52%, lao ®éng n÷ trong vµ trªn ®é tuæi lao ®éng ®Òu nhiÒu h¬n lao ®éng nam, trong ®ã th× lao ®éng n÷ trªn ®é tuæi lao ®éng cao h¬n rÊt nhiÒu so víi lao ®éng nam ( gÊp 2 lÇn ) Theo ®iÒu tra lao ®éng – viÖc lµm 1/7/2004 tû lÖ lao ®éng n÷ trong ®é tuæi lao ®éng tham gia vµo lùc lîng lao ®éng x· héi chiÕm kho¶ng 77,4%. B¶ng 2: C¬ cÊu lao ®éng theo giíi tÝnh cña c¶ níc §¬n vÞ: % C¸c chØ tiªu n÷ nam chung 51,4 48,6 trong ®é tuæi lao ®éng 50,74 49,26 trªn ®é tuæi lao ®éng 63,5 36,5 Do ®Æc ®iÓm vÒ giíi tÝnh vµ chøc n¨ng cña ngêi phô n÷ nªn tû lÖ n÷ tham gia vµo ho¹t ®éng kinhtÕ Ýt h¬n so víi nam giíi ë c¶ 2 khu vùc thµnh thÞ vµ n«ng th«n B¶ng 3: Tû lÖ ngêi tham gia H§KT chia theo giíi vµ khu vùc §¬n vÞ tÝnh: % Chung Thµnh thÞ n«ng th«n nam n÷ nam n÷ nam n÷ tõ 15 tuæi trë lªn 75,51 67,62 68,9 57,95 77,9 71,3 trong ®é tuæi lao ®éng 81,9 77,4 76,07 67,3 84,16 81,3 Khu vùc n«ng th«n tû lÖ n÷ tham gia ho¹t ®éng kinh tÕ cao h¬n thµnh thÞ ( 81,3% ë n«ng th«n so víi 67,3% ë khu vùc thµnh thÞ). §iÒu nµy cho thÊy ë n«ng th«n chñ yÕu lµ lao ®éng n«ng nghiÖp nªn thu hót nhiÒu lao ®éng n÷ h¬n khu vùc thµnh thÞ. B¶ng 4: Tû lÖ thÊt nghiÖp cña lao ®éng trong ®é tuæi lao ®éng ë khu vùc thµnh thÞ ®¬n vÞ : % C¸c chØ tiªu Chung N¨m 2002 N¨m 2003 6,01 5,78 Lao ®éng n÷ 6,85 7,22 Lao ®éng n÷ chiÕm tû lÖ t¬ng ®¬ng víi lao ®éng nam trong lùc lîng lao ®éng cña c¶ níc tuy nhiªn th× tØ lÖ lao ®éng n÷ tham gia vµo ho¹t ®éng kinh tÕ l¹i Ýt h¬n so víi lao ®éng nam ( 77,4% so víi 81,9% ) vµ nhÊt lµ ë khu vùc thµnh thÞ th× kho¶ng c¸ch chªnh lÖch tØ lÖ nµy lµ rÊt cao ( tØ lÖ n÷ tham gia ho¹t ®éng kinh tÕ lµ 67,3% trong khi tØ lÖ nam lµ 76,6%). ë khu vùc thµnh thÞ tû lÖ lao ®éng n÷ thÊt nghiÖp lµ cao ,cao h¬n so víi tû lÖ thÊt nghiÖp chung vµ ngµy cµng cã xu híng t¨ng lªn ( n¨m 2002 lµ 6,85% n¨m 2003 lµ 7,22% ) . Nh vËy ®Ó cã thÓ ph¸t huy hÕt nguån lùc ®Ó ph¸t triÓn ®Êt níc th× cÇn ph¶i cã gi¶i ph¸p ®Ó t¨ng tû lÖ lao ®éng n÷ tham gia vµo ho¹t ®éng kinh tÕ, gi¶m tû lÖ thÊt nghiÖp cña lao ®éng n÷, ®Ó cã thÓ tËn dông hÕt nguån lùc bªn trong ph¸t triÓn ®Êt níc. _ theo tr×nh ®é häc vÊn Tr×nh ®é häc vÊn vµ d©n trÝ cña níc ta lµ kh¸ cao nhê ph¸t triÓn m¹nh nÒ gi¸o dôc quèc d©n vµ coi gi¸o dôc lµ quèc s¸ch hµng ®Çu. §©y lµ ch×a kho¸ quan träng ®Ó tiÕp thu khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ míi cho t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc. quy m« gi¸o dôc vÉn kh«ng ngõng t¨ng lªn c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng. sè lîng trêng cÊp II vµ cÊp III t¨ng nhanh theo thêi gian, cïng víi sù gia t¨ng cña trêng c«ng lËp th× sè lîng trêng ngoµi c«ng lËp còng kh«ng ngõng t¨ng lªn B¶ng 5: Sè lîng vµ lo¹i h×nh c¸c trêng trung häc trong c¶ níc 2000- 2001 2001- 2002 2002- 2003 Trung häc c¬ së tæng cl 7733 7635 8092 7997 8396 8314 n cl 98 95 82 Trung häc phæ th«ng tæng cl ncl 1251 905 346 1397 995 402 1532 1090 442 Kh«ng chØ quy m« hÖ thèng trêng häc t¨ng lªn mµ quy m« häc sinh trong c¸c cÊp häc còng kh«ng ngõng ph¸t triÓn, ph¶n ¸nh nhu cÇu häc tËp ngµy cµng t¨ng cña nh©n d©n ta. Trong ®ã th× sè häc sinh n÷ còng t¨ng qua c¸c thêi kú cho thÊy sù b×nh ®¼ng giíi trong x· héi ®· ®îc quan t©m, chó ý nhiÒu h¬n vµo viÖc ®µo t¹o lao ®éng n÷, n©ng cao d©n trÝ cho phô n÷, vµ tæng sè häc sinh tèt nghiÖp còng t¨ng qua c¸c n¨m, lµm cho lîng lao ®éng cã tr×nh ®é häc vÊn t¨ng lªn B¶ng 6 : Tæng sè häc sinh trung häc phæ th«ng trong c¶ níc N¨m tæng sè c«ng lËp trong tæng sè ngoµi c«ng lËp n÷ míi tuyÓn tèt nghiÖp 2000- 2001 2199814 1444376 755438 1028351 830826 598957 2001- 2002 2328965 1545120 783845 1091430 853998 634628 2002- 2003 2458446 1656942 801504 1164367 942111 686478 Tuy nhiªn tØ lÖ t«t nghiÖp nµy lµ cha cao chØ kho¶ng 28% häc sinh tèt nghiÖp ra trêng, nh vËy cã thÓ thÊy lµ chÊt lîng gi¸o dôc vÉn cha cao. do ®ã tØ lÖ lùc lîng lao ®éng cã tr×nh ®é häc vÊn vÉn cßn rÊt h¹n chÕ. B¶ng 7: Lùc lîng lao ®éng chia theo tr×nh ®é v¨n ho¸ phæ th«ng C¸c chØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 tæng c¶ níc 40716856 41313288 kh«ng biÕt ch÷ 1523001 1752393 cha tèt nghiÖp cÊp 1 6433724 6393460 tèt nghiÖp cÊp 1 12911678 13017458 tèt nghiÖp cÊp 2 12400369 12560352 tèt nghiÖp cÊp 3 7447084 7589625 Trong tæng sè lao ®éng cña c¶ níc sè lao ®éng biÕt ch÷ lµ kh¸ cao chiÕm gÇn 95% nh vËy sè lao ®éng kh«ng biÕt ch÷ chiÕm kho¶ng gÇn 5% vµ cã xu híng t¨ng, n¨m 2002 tØ lÖnµy lµ 3,74% ®Õn n¨m 2003 lµ 4,24 % vµ n¨m 2004 lµ 5 %, chñ yÕu lµ tËp trung ë c¸c vïng nói, cao nguyªn vµ miÒn n«ng th«n. Tû lÖ tèt nghiÖp phæ th«ng c¬ së vµ tèt nghiÖp phæ th«ng trung häc cã t¨ng nhng kh«ng ®¸ng kÓ vµ tû lÖ nµy vÉn cßn thÊp so víi yªu cÇu cña x· héi. mét ®iÒu ®¸ng quan t©m lµ cã sù c¸ch biÖt vÒ tr×nh ®é häc vÊn gi÷a lùc lîng lao ®éng thµnh thÞ vµ n«ng th«n vµ gi÷a c¸c vïng l·nh thæ. Vïng nói vµ cao nguyªn th× tØ lÖ ngêi mï ch÷ cao h¬n vµ ngêi tèt nghiÖp c¸c cÊp th× thÊp h¬n so víi vïng ®ång b»ng. N¨m 2004 ë ®ång b»ng s«ng Hång cø 100 ngêi tham gia lùc lîng lao ®éng th× cã 27 ngêi tèt nghiÖp phæ th«ng trung hoc, 51 ngêi tèt nghiÖp phæ th«ng c¬ së vµ chØ cã 3 ngêi mï ch÷ hoÆc cha tèt nghiÖp tiÓu häc, trong khi ®ã ë ®ång b»ng s«ng cöu Long cã c¸c chØ sè t¬ng øng lµ 11, 16 vµ 33; T©y b¾c lµ: 12, 23 vµ 35; T©y nguyªn lµ : 16, 26 vµ 26. Nh vËy ta cã thÓ thÊy lµ lùc lîng lao ®éng níc ta cã tr×nh ®é häc vÊn vÉn cßn h¹n chÕ vµ tr×nh ®é nµy còng kh«ng ®Òu gi÷a c¸c vïng miÒn. Lùc lîng lao ®éng ë thµnh thÞ cã tr×nh ®é cao h¬n lao ®éng ë n«ng th«n, vµ lao ®éng ë c¸c vïng ®ång b»ng cã tr×nh cao h¬n nhiÒu so víi lao ®éng ë c¸c vïng nói vµ cao nguyªn. _ Theo tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt Tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt lµ chØ tiªu thÓ hiÖn chÊt lîng nguån nh©n lùc vµ tiÒm n¨ng to lín cña nguån nh©n lùc. Do ®ã ®Ó n©ng cao chÊt lîng nguån nh©n lùc th× ph¶i n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt cho ngêi lao ®éng. TÝnh ®Õn nay c¶ níc ®· cã 127 trêng cao ®¼ng, 87 trêng ®¹i häc, häc viÖn, 147 c¬ së ®µo t¹o sau ®¹i häc, 95 c¬ së ®µo t¹o tiÕn sÜ. HÖ thèng c¸c trêng ®µo t¹o cña níc ta ngµy cµng t¨ng vÒ sè lîng vµ lo¹i h×nh, sè trêng d©n lËp còng ®ang ngµy cµng t¨ng, tÝnh ®Õn n¨m 2003, ë bËc ®µo t¹o ®¹i häc _ cao ®¼ng ®· cã 27 trêng ngoµi c«ng lËp, chiÕm gÇn 21,7%. Sè trêng ngoµi c«ng lËp ë hÖ trung cÊp lµ 30, chiÕm trªn 11%. trong ®µo t¹o nghÒ cho c«ng nh©n bªn c¹nh c¸c trêng ®µo t¹o chÝnh quy, c¶ níc cßn cã 359 trung t©m ®µo t¹o nghÒ vµ 634 c¬ së d¹ynghÒ kh¸c, ®a sè trong ®ã lµ c¸c c¬ së ngoµi c«ng lËp ( t nh©n hoÆc b¸n c«ng ), m¹ng líi trêng ®¹i häc vµ d¹y nghÒ ph©n bè kh«ng ®Òu theo vïng l·nh thæ, c¸c trêng ®¹i häc vµ cao ®¼ng tËp trung chñ yÕu ë c¸c thµnh phè lín nh Hµ néi, thµnh phè hå chÝ minh... c¸c trêng d¹y nghÒ th× chñ yÕu tËp trung ë vïng ®ång b»ng S«ng Hång ( 69 trêng ), vïng §«ng nam bé ( 52 trêng ), vïng ®«ng b¾c ( 37 trêng ). ba vïng nµy chiÕm 70% tæng sè trêng d¹y nghÒ trong c¶ níc. ®Ó cã thÓ ®¶m b¶o ®îc chÊt lîng ®µo t¹o th× ®éi ngò gi¸o viªn còng ®ang ngµy cµng t¨ng c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng .n¨m 2004 sè lîng gi¸o viªn d¹y nghÒ lµ 7056 ngêi, trung häc chuyªn nghiÖplµ 11121 ngêi, trong ®ã ngoµi c«ng lËp lµ 1104 ngêi, gi¸o viªn ®¹i häc_ cao ®¼ng lµ 39985 ngêi, trong ®ã ngoµi c«ng lËp lµ 5071 ngêi. tû lÖ gi¸o viªn ®îc ®µo t¹o ®¹t chuÈn lµ 71% ®èi víi d¹y nghÒ, trung häc chuyªn nghiÖp lµ 86,3%, ®¹i häc_ cao ®¼ng cã 45% gi¸o viªn ®¹t tr×nh ®é th¹c sÜ trë lªn. Cïng víi sù ph¸t triÓn ngµy cµng nhanh cña hÖ thèng c¬ së gi¸o dôc ®µo t¹o th× quy m« tuyÓn sinh vµo c¸c trêng ®¹i häc ,cao ®¼ng vµ c¸c trêng trung häc chuyªn nghiÖp còng kh«ng ngõng t¨ng lªn B¶ng 8 : Sè sinh viªn tuyÓn vµo c¸c trêng theo cÊp vµ lo¹i h×nh trêng N¨m Tæng sè tuyÓn míi Chia ra C§ §H Lo¹i h×nh CL BC DL 2000-2001 215281 59892 155389 187330 6535 21416 2001-2002 239584 68643 170941 207902 7959 23723 2002-2003 256935 70378 186557 225528 7065 24342 Trong tæng sè sinh viªn tuyÓn míi vµo c¸c trêng ®¹i häc vµ cao ®¼ngth× chñ yÕu tËp trung vµo c¸c trêng ®¹i häc, vµ trong ®ã phÇn lín lµ vµo c¸c trêng c«ng lËp. Quy m« tuyÓn sinh d¹y nghÒ hiÖn nay kho¶ng 364400 häc viªn, t¨ng 66,1% so víi thêi kú 1998- 1999. Tuy ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn nhng chÊt lîng nguån lao ®éng cu¶ níc ta vÉn thÊp so víi c¸c níc trªn thÕ giíi vµ trong khu vùc, cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña qu¸ tr×nh chuyÓn dich c¬ cÊu, ph¸t triÓn kinh tÕ. Tr×nh ®é v¨n ho¸ vµ d©n trÝ cña níc ta còng ®· t¨ng qua c¸c thêi kú, tuy nhiªn chÊt lîng th× vÉn cha ®îc tèt, ®Æc biÖt lµ lao ®éng ë vïng n«ng th«n vµ miÒn nói, cao nguyªn th× tû lÖ mï ch÷ lµ rÊt cao vµ tû lÖ tèt nghiÖp c¸c cÊp häc vÉn cßn thÊp. Kh«ng chØ cã tr×nh ®é häc vÊn cha cao mµ tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt cña lùc lîng lao ®éng níc ta còng vÉn cßn rÊt thÊp. B¶ng 9 : Lùc lîng lao ®éng chia theo tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt n¨m 2002 n¨m 2003 kh«ng cã chuyªn m«n kü thuËt 33090589 32575528 cã tr×nh ®é tõ s¬ cÊp, häc nghÒ trë lªn 7564874 8625038 tõ c«ng nh©n kü thuËt cã b»ng trë lªn 4800517 4887362 Tû lÖ lao ®éng cha qua ®µo t¹o, kh«ng cã chuyªn m«n kü thuËt trong tæng lùc lîng lao ®éng lµ rÊt cao, chiÕm gÇn 80% .Trong ®ã th× tû lÖ qua ®µo t¹o nghÒ lµ rÊt thÊp chiÕm trªn 10% tæng lùc lîng lao ®éng, c¸c c«ng nh©n kü thuËt ®îc ®µo t¹o th× chñ yÕu lµ qua h×nh thøc ®µo t¹o nghÒ ng¾n h¹n, kh«ng chÝnh quy. N¨m 2004 chØ cã kho¶ng 17,3% lµ ®µo t¹o dµi h¹n chÝnh quy. Do kh«ng ®îc ®µo t¹o mét c¸ch chÝnh quy nªn kh¶ n¨ng lµm viÖc ph¸t triÓn nghÒ cña hä kh«ng cao. Mét vÊn ®Ò cÇn ®îc quan t©m n÷a hiÖn nay lµ c¬ cÊu ®µo t¹o, tû lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o theo c¸c cÊp tr×nh ®é ë viÖt nam n¨m 2002 lµ 1/1/3,65, n¨m 2004 lµ 1/1,2/2,7, trong khi ®ã th× tû lÖnµy cña c¸c níc ph¸t triÓn trªn thÕ giíi lµ 1/4/10. Nh vËy cã thÓ thÊy lµ c¬ cÊu ®µo t¹o cña níc ta ®ang cã sù mÊt c©n ®èi lín vµ l¹i cã xu híng ngµy cµng bÊt hîp lý h¬n, g©y ra t×nh tr¹ng thõa thÇy thiÕu thî lµm h¹n chÕ rÊt lín viÖc sö dông nguån nh©n lùc lµm l·ng phÝ nguån nh©n lùc cña ®Êt níc, kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu. Tû lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o thÊp mµ lîng lao ®éng ®· qua ®µo t¹o th× chÊt lîng còng kh«ng ®îc cao. thÓ hiÖn ë n¨ng suÊt lao ®éng thÊp vµ tû lÖ thÊt nghiÖp vÉn cßn cao. N¨ng suÊt lao ®éng chung cña c¶ níc n¨m 2002 lµ 7,974 triÖu VN§/L§, n¨m 2003 t¨ng lªn lµ 8,212 triÖu VN§/L§, nh vËy n¨ng suÊt lao ®éng cña c¶ níc cã xu híng t¨ng lªn, nhng tû lÖ t¨ng lµ kh«ng ®¸ng kÓ, vµ møc n¨ng suÊt lao ®éng nµy lµ cßn rÊt thÊp so víi c¸c níc tiªn tiÕn trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. tû lÖ lao ®éng thÊt nghiÖp cña níc ta lµ kh¸ cao, trong ®ã th× nh÷ng lao ®éng ®· qua ®µo t¹o bÞ thÊt nghiÖp còng cßn kh¸ lín, ngoµi ra th× víi c¸c lao ®éng ®ang lµm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp th× tû lÖ ®µo t¹o l¹i c«ng nh©n kü thuËt, trung häc chuyªn nghiÖp, vµ cao ®¼ng lµ kh¸ cao, chiÕm h¬n 20% tæng sè lao ®éng ®îc chän. qua ®ã ta cã thÓ thÊy lµ chÊt lîng cña nguån nh©n lùc níc ta lµ rÊt thÊp, tuy nh÷ng n¨m gÇn ®©y th× ®· cã nh÷ng sù thay ®æi tiÕn bé nhng vÉn cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña x· héi, cña qu¸ tr×nh chuyÓn dich c¬ cÊu kinh tÕ. do ®ã ®Ó cã thÓ thóc ®Èy qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ th× cÇn ph¶i chó träng h¬n n÷a ®Õn c«ng t¸c gi¸o dôc, ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸ vµ tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt cho lùc lîng lao ®éng_ nguån lùc bªn trong cña ®Êy níc 2) Nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc vµ nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ cña ®µo t¹o nguån nh©n lùc Ttrong nh÷ng n¨m qua th× c«ng t¸c gi¸o dôc ®µo t¹o cña níc ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh Trong thêi gian qua tû lÖ d©n sè biÕt ch÷ níc ta cã xu híng t¨ng vµ chiÕm tû träng cao. §Õn n¨m 2000 toµn quèc ®¹t tiªu chuÈn quèc gia vÒ xo¸ mï ch÷ vµ phæ cÊp gi¸o dôc tiÓu häc, b¾t ®Çu chuyÓn sang thêi kú míi thùc hiÖn môc tiªu phæ cËp gi¸o dôc phæ th«ng c¬ së. Níc ta ®· cã mét hÖ thèng c¸c trêng d¹y häc cã quy m« lín vµ ngµy cµng ®îc m ë réng h¬n, cã nhiÒu tiÒm n¨ng ®Ó ph¸t triÓn ®µo t¹o mét c¸ch ®a d¹ng vµ phong phó, ®éi ngò gi¸o viªn gi¶ng d¹y còng liªn tôc t¨ng c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng, c¸c lÜnh vùc vµ lo¹i h×nh ®µo t¹o ngµy cµng ®îc më réng vµ ®a d¹ng h¬n ®¸p øng ngµy cµng tèt h¬n nhu cÇu ®µo t¹o cña nh©n d©n, vµ yªu cÇu cña qu¸ tr×nh ®æi míi nÒn kinh tÕ, sè lîng lao ®éng ®îc ®µo t¹o ngµy cµng nhiÒu ®a d¹ng vÒ lÜnh vùc vµ lo¹i h×nh ®µo t¹o vµ chÊt lîng ®µo t¹o còng ngµy cµng tèt h¬n. C«ng t¸c gi¸o dôc gi¸o dôc ®µo t¹o vïng s©u vïng xa, vïng ®ång bµo c¸c d©n téc thiÓu sè ®· ®îc quan t©m nhiÒu h¬n. tû lÖ ngêi mï ch÷ ®· gi¶m vµ sè lîng ngêi d©n téc thiÓu sè ®îc cö ®i häc ngµy cµng nhiÒu. Kh«ng chØ t¨ng vÒ sè lîng c¸c trêng d¹y häc mµ c¸c c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ kü thuËt phôc vô cho viÖc gi¶ng d¹y còng ®îc trang bÞ nhiÒu h¬n. ®Æc biÖt lµ ë c¸c vïng s©u ,vïng xa, miÒn nói vµ cao nguyªn ®· ®îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ gi¶m bít t×nh tr¹ng khã kh¨n do thiÕu thèn trang thiÕt bÞ trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y. Ph¬ng ph¸p gi¸o dôc ®µo t¹o còng ®· ®îc ®æi míi cho phï hîp víi t×nh h×nh ph¸t triÓn cña x· héi vµ sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña khoa häc kü thuËt. Mét sè trêng vµ c¬ së ®µo t¹o ®· cã ph¬ng ph¸p ®µo t¹o vµ trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cã thÓ s¸nh ngang víi c¸c níc tiªn tiÕn trong khu vùc HiÖn nay ®µo t¹o nghÒ ®· g¾n liÒn víi gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ yªu cÇu cña thÞ trêng lao ®éng, nh»m gi¶m bít tû lÖ thÊt nghiÖp vµ t×nh tr¹ng thiÕu lao ®éng trong mét sè lÜnh vùc, ngµnh nghÒ míi ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña x· héi Tuy ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu nhÊt ®Þnh nhng c«ng t¸c gi¸o dôc ®µo t¹o níc ta cßn nhiÒu mÆt h¹n chÕ cÇn ®îc kh¾c phôc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é cña ngêi lao ®éng. ChÊt lîng gi¸o dôc phæ th«ng cha ®îc cao. Häc sinh bÞ h¹n chÕ vÒ tÝnh linh ho¹t, ®éc lËp vµ s¸ng t¹o trong t duy kü n¨ng thùc hµnh, kh¶ n¨ng vËn dông kiÕn thøc vµo c¸c t×nh huèng thùc tiÔn. ChÊt lîng ®µo t¹o chuyªn m«n kü thuËt cha cao, chÊt lîng cßn ®¹i trµ, ph¬ng ph¸p gi¸o dôc ®µo t¹o cßn l¹c hËu vµ chËm ®æi míi trong ®µo t¹o c¸c ngµnh mòi nhän vµ c¸c lÜnh vùc c«ng nghÖ míi ë c¸c bËc ®¹i häc vµ sau ®¹i häc cßn thÊp h¬n nhiÒu so víi c¸c níc trong khu vùc c¶ vÒ néi dung lÉn ph¬ng ph¸p ®µo t¹o. lµm cho c¸c ngµnh kü thuËt, c«ng nghÖthiÕu nh©n lùc tr×nh ®é cao. HiÖn nay c¬ cÊu ®µo t¹o nghÒ cßn bÊt hîp lý víi 85% lµ ®µo t¹o ng¾n h¹n, vµ 15% lµ ®µo t¹o chÝnh quy dµi h¹n. c¸c c¬ së ®µo t¹o nghÒ ph©n bè kh«ng ®Òu tËp trung nhiÒu ë c¸c vïng ®ång b»ng vµ c¸c thµnh phè lín, lµm cho chÊt lîng cña lùc lîng lao ®éng cha cao vµ cã sù chªnh lÖch gi÷a c¸c vïng vµ khu vùc. ë tÊt c¶ c¸c cÊp häc vµ bËc häc ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y cßn nÆng vÒ lý thuyÕt, nhÑ vÒ thùc hµnh cha ph¸t huy ®îc tinh thÇn s¸ng t¹o vµ t duy cña häc viªn. c¬ së vËt chÊt vµ c¸c trang thiÕt bÞ phôc vô cho ®µo t¹o chuyªn m«n kü thuËt, d¹y nghÒ cßn nhiÒu bÊt cËp, võa thiÕu vÒ sè lîng võa l¹c hËu vÒ chÊt lîng( sè trang thiÕt bÞ phôc vô tèt cho c«ng t¸c d¹y nghÒ chØ ®¹t 20%.) ®Æc biÖt lµ trang thiÕt bÞ ®µo t¹o nghÒ trong c¸c ngµnh c¬ khÝ, ho¸ chÊt, luyÖn kim, söa ch÷a thiÕt bÞ chÝnh x¸c in Ên... §éi ngò gi¸o viªn gi¶ng d¹y cßn thiÕu nhiÒu vÒ sè lîng ( ®éi ngò gi¸o viªn ®¹ihäc_ cao ®¼ng vµ d¹y nghÒ chØ gÇn b»ng 50% so víi chuÈn quy ®Þnh ) vµ tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô th× cßn thÊp so víi yªu cÇu ®æi míi gi¸o dôc, ®a sè cßn lóng tóng trong ®æi míi ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, ®Æc biÖt nhiÒu gi¸o viªn cßn cã biÓu hiÖn vÒ sù tha ho¸ ®¹o ®øc, phÈm chÊt, thiÕu tinhthÇn tr¸ch nhiÖm vµ cha t©m huyÕt víi nghÒ HiÖn nay tØ lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o theo c¸c cÊp tr×nh ®é ë níc ta lµ 1/1,2/2,7, c¬ cÊu ®µo t¹o nµy cßn nhiÒu bÊt cËp ®· g©y nªn t×nh tr¹ng “ thõa thÇy thiÕu thî “ ®ang ngµy mét gia t¨ng, g©y nhiÒu khã kh¨n cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ. Nh×n chung lùc lîng lao ®éng níc ta ®· qua ®µo t¹o vµ chÊt lîng lao ®éng lµ rÊt thÊp, kh¶ n¨ng thùc hµnh vµ t¸c phong c«ng nghiÖp còng nh kh¶ n¨ng tiÕp cËn c«ng nghÖ kü thuËt tiªn tiÕn cßn rÊt thÊp. do ®ã ®Ó cã ®æi míi nÒn kinh tÕ th× cÇn ph¶i nhanh chãng ®æi míi c«ng t¸c gi¸o dôc ®µo t¹o, n©ng cao chÊt lîng nguån nh©n lùc 3) Nguyªn nh©n cña thùc tr¹ng trªn C«ng t¸c ®µo t¹o cña níc ta cßn nhiÒu bÊt cËp nh vËy lµ do rÊt nhiÒu c¸c nguyªn nh©n trong dã cã c¸c nguyªn nh©n chñ yÕu sau: Trong gi¸o dôc phæ th«ng th× viÖc häc ®èi phã lµ rÊt phæ biÕn. Häc sinh Ýt ®îc thùc hµnh , cha cã thãi quen tù häc mét c¸ch nghiªm tóc cã hiÖu qu¶. §èi víi c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹i häc th× hÖ thèng c¸c trêng ®¹i häc, cao ®¼ng cña níc ta vÉn cha ®îc thèng nhÊt c¸c lo¹i h×nh : d©n lËp. c«ng lËp, t thôc... g©y khã kh¨n rÊt nhiÒu trong viÖc ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch vµ c«ng t¸c qu¶n lý. M¹ng líi c¸c trêng d¹y häc, d¹ynghÒ ph©n bè kh«ng ®Òu theo vïng l·nh thæ tËp trung nhiÒu ë vïng ®ång b»ng vµ c¸c thµnh phè lín g©y khã kh¨n trong viÖc ®µo t¹o lao ®éngt¹i c¸c vïng s©u, vïng xa. ®éi ngò gi¸o viªn cßn h¹n chÕ vÒ chÊt lîng chuyªn m«n nghiÖp vô, kh¶ n¨ng thùc hµnh còng nh kh¶ n¨ng tiÕp cËn c«ng nghÖ míi, nªn ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y cßn l¹c hËu, chËm ®æi míi . Ng©n s¸ch nhµ níc cho gi¸o dôc cßn h¹n hÑp, cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu tèi thiÓu cña gi¸o dôc, vµ viÖc ph©n bæ ng©n s¸ch còng cßn nhiÒu bÊt cËp cha hîp lý. c«ng t¸c ®Çu t cho gi¸o dôc cßn dµn tr¶i cha tËp trung cao cho môc tiªu u tiªn, c«ng t¸c d¹y nghÒ cha ®îc quan t©m ®óng møc. ViÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch gi¸o dôc cßn nhiÒu bÊt cËp. tr×nh ®é vµ n¨ng lùc ®iÒu hµnh cu¶ mét bé phËn c¸c c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc cßn yÕu kÐm, tÝnh chuyªn nghiÖp cha cao, g©y khã kh¨n nhiÒu cho viÖc n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc II ) §¸nh gi¸ qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ 1) Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc vµ nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i trong qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ trong nh÷ng n¨m qua. Nh÷ng kÕt qu¶ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ë níc ta trong nh÷ng n¨m ®æi míi ®îc thÓ hiÖn ë c¸c khÝa c¹nh c¬ cÊu kh¸c nhau, trong ®ã râ nÐt nhÊt vµ ®Æc trng nhÊt lµ tõ gãc ®é c¬ cÊu ngµnh. C¬ cÊu kinh tÕ theo 3 nhãm ngµnh lín: n«ng nghiÖp ( bao gåm: n«ng nghÞªp, l©m nghiÖp, ng nghiÖp ), c«ng nghiÖp ( bao gåm: c«ng nghiÖp vµ x©y dùng ) vµ dÞch vô ( bao gåm c¸c ngµnh kinh tÕ cßn l¹i) ®· cã sù chuyÓn dÞch tÝch cùc, tû träng n«ng nghiÖp trong GDP gi¶m dÇn, tû träng c«ng nghiÖp vµ dÞch vô t¨ng hµng n¨m. B¶ng 9: C¬ cÊu ngµnh cña nÒn kinh tÕ §¬n vÞ : % N¨m 1991 1995 2000 2001 2002 2003 GDP 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 N«ng- l©m-thuû s¶n 40,5 27,5 24,3 23,2 23,0 22,4 c«ng nghiÖp, x©y dùng 23,8 30,1 36,6 38,1 38,6 39,8 dÞch vô 37,5 42,4 39,1 38,7 38,4 37,8 ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ níc ta trong nh÷ng n¨m qua ®· ®i ®óng híng vµ ®¹t ®îc nhiÒu kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh Nh×n mét c¸ch tæng thÓ chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh c«ng nghiÖp ®· theo híng tÝch cùc vµ tû trängc¸c ngµnh c«ng nghiÖp, x©y dùng vµ dÞch vô t¨ng ngµy cµng nhanh( n¨m 2001 lµ 76,8%, n¨m lµ 2002 lµ 77% ®Õn n¨m 2003 t¨ng lªn 77,6% ) . Gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña ngµnh n«ng nghiÖp vÉn t¨ng dÇn víi tèc ®é b×nh qu©n kho¶ng h¬n 5%, tuy vËy so víi c«ng nghiÖp vµ dÞch vô th× tèc ®é t¨ng trëng cña n«ng nghiÖp chËm h¬n nªn kÕt qu¶ lµ tû träng n«ng nghiÖp trong GDP gi¶m dÇn mÆc dï gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña toµn ngµnh vÉn t¨ng( tû träng ngµnh n¨m 2002 lµ 23,0% ®Õn n¨m 2003 gi¶m cßn 22,4% ) . C¸c ngµnh ®· nç lùc vît qua nh÷ng trá ng¹i, th¸ch thøc (n«ng nghiÖp th× vît qua thiªn tai, dÞch bÖnh cßn c«ng nghiÖp th× vît qua th¸ch thøc “c¬n b·o” nguyªn liÖu vµ c¹nh tranh quèc tÕ ) më réng quy m« s¶n xuÊt ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña thÞ trêng trong vµ ngoµi níc. Sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu néi t¹i c¸c ngµnh kinh tÕ thÎ hiÖn râ nÐt h¬n ®éng th¸i chuyÓn tõ khai th¸c yÕu tè s½n cã sang s¶n xuÊt hµng ho¸ theo yªu cÇu cña thÞ trêng. tÝnh ®Þnh híng cña cña thÞ trêng trong chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ biÓu hiÖn ngµy cµng râ h¬n kh«ng chØ víi s¶n xuÊt c«ng nghiÖp mµ cßn c¶ víi ngµnh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Sù t¨ng lªn ®ét biÕn cña mét sè ngµnh c«ng nghiÖp ( ®å gç, ®ãng tµu ... ) thÓ hiÖn sù n¨ng ®éng trong n¾m b¾t thêi c¬ do thÞ trêng mang l¹i. ViÖc sö dông c¸c quan hÖ thÞ trêng trong ®iÒu tiÕt s¶n xuÊt vµ ph©n bè c¸c nguån lùc cã nh÷ng chuyÓn biÕn nhÊt ®Þnh ( nhµ níc tõ t¸c ®éng trùc tiÕp chuyÓn sang vai trß ®Þnh híng qua c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch vµ hç trî, sù t¸c ®éng cña thÞ trêng ®Õn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ngµy cµng t¨ng lªn..) Theo ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t th× chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinhtÕ níc ta trong thêi kú ®æi míi lµ ®óng híng, ®· kh¾c phôc dÇn nh÷ng bÊt hîp lý cña c¬ cÊu kinh tÕ nÆng vÒ n«ng nghiÖp chuyÓn dÇn sang c«ng nghiÖp. tuy nhiªn qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch nµy vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc. Nhîc ®iÓm lín nhÊt cña qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu còng nh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ võa qua lµ yÕu tè hiÖn ®¹i ho¸ cha ®îc quan t©m ®óng møc. c«ng nghiÖp chñ yÕu ph¸t triÓn theo chiÒu réng, tËp trung vµo c¸c ngµnh sö dông nhiÒu lao ®éng, tÝnh híng néi cao. Ngµnh dÞch vô gi¶m vÒ tû träng lµ mét sù l·ng phÝ lín nguån lùc cña ®Êt níc. Trong c«ng nghiÖp th× ngµnh c«ng nghiÖp khai th¸c tµi nguyªn ( than, dÇu khÝ... ), c«ng nghiÖp gia c«ng cho níc ngoµi ( giµy dÐp, dÖt may..) chiÕm tØ träng cao trong ®ãng gãp vµo kim ngh¹ch xuÊt khÈu, phô thuéc vµo nguån nguyªn liÖu níc ngoµi. Trong n«ng nghiÖp ch¨n nu«i cßn chiÕm tû träng kh¸ khiªm tèn trong gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña ngµnh ( trong nhiÒu n¨m cha vît qua 21% tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ nhiÒu vïng cha tho¸t khái ®Þa vÞ ngµnh s¶n xuÊt phô ). Trong dÞch vô chñ yÕu míi tËp trung vµo nh÷ng dÞch vô phæ th«ng ( th¬ng m¹i, du lÞch ) thiÕu v¾ng hoÆc ph¸t triÓn ë tr×nh ®é thÊp nh÷ng dÞch vô cao cÊp vµ nh÷ng dÞch vô thiÕt yÕu cña kinh tÕ thÞ trêng ( tµi chÝnh, b¶o hiÓm, khoa häc vµ c«ng nghÖ, gi¸o dôc...). Tû träng dÞch vô trong c¬ cÊu ngµnh kinh tÕ vÒ c¬ b¶n cha cã sù chuyÓn biÕn ®¸ng kÓ, cha t¬ng øng víi yªu cÇu ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. tuy gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña c¸c ngµnh dÞch vô cã sù gia t¨ng nhng gia t¨ng víi tèc ®é kh«ng cao, do ®ã tû träng trong c¬ cÊu ngµnh kinh tÕ cã xu híng gi¶m. ®iÒu nµy kh«ng t¬ng thÝch víi xu thÕ chung cña thÕ giíi lµ tû träng dÞch vô cã xu híng t¨ng nhanh vµ ngµy cµng trë thµnh ngµnh cã ®Þa vÞ hµng ®Çu trong c¬ cÊu kinh tÕ quèc d©n. Nh vËy ta cã thÓ thÊy lµ hiÖu qu¶ cña chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ quèc d©n vµ c¬ cÊu néi t¹i tõng ngµnh kinh tÕ lµ cha cao, cßn nhiÒu h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc ®Ó ®iÒu chØnh c¬ cÊu kinh tÕ cho hîp lý nh»m ph¸t triÓn ®Êt níc. 2) Nh÷ng ®Þnh híng nh»m ®Èy nhanh qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ _ ®èi víi n«ng nghiÖp: chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ngµnh tríc hÕt ph¶i u tiªn cho môc tiªu an ninh l¬ng thùc quèc gia vµ t¨ng nguån n«ng s¶n cho chÕ biÕn xuÊt khÈu. muèn thÕ ph¶i tiÕp tôc ph¸t triÓn thuû lîi, lµm tèt c«ng t¸c chuyÓn giao gièng míi, kü thuËt canht¸c tiÕn bé. TËp trung cao vµo nh÷ng lo¹i s¶n phÈm mµ thÞ trêng cã nhu cÇu vµ níc ta cã lîi thÕ so s¸nh. t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu n«ng s¶n tõ 4 tû USD n¨m 2000 lªn 10 tû USD n¨m 2010. Më réng s¶n xuÊt vµ n©ng cao chÊt lîng c©y c«ng nghiÖp, rau, hoa , qu¶, tiÕn tíi cung cÊp ®ñ nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn. §a nhanh tiÕn bé kü thuËt vµo kh©u sau thu ho¹ch ®Ó gi¶m tæn thÊt hao hôt lóa g¹o, rau qu¶ cßn díi 10% vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. Nghiªn cøu, ¸p dông c«ng nghÖ, thiÕt bÞ chÕ biÕn b¶o qu¶n n«ng s¶n ®Ó cã s¶n phÈm chÕ biÕn chÊt lîng cao phôc vô cho xuÊt khÈu. _ VÒ c«ng nghiÖp: c¬ cÊu c«ngnghiÖp ph¶i ®æi míi, më réng c¸c theo híng: C«ng nghiÖp g¾n víi n«ng nghiÖp t¹o thµnh m¾t xÝch c«ng- n«ng nghiÖp trªn ph¹m vi vïng, kh«ng bÞchia c¾t, giíi h¹n ë tõng ®Þa ph¬ng. T¹o mèi quan hÖ chÆt chÏ gi÷a khu vùc c«ng nghiÖp cã vèn ®µu t níc ngoµi víi c¸c thµnh phÇn kinhtÕ kh¸c. Chó träng ph¸t triÓn mét sè ngµnh míi mµ níc ta cã thÕ m¹nh, cã triÓn väng nh c«ng nghiÖp phÇn mÒm, c«ng nghÖ sinh häc,®ãng tµu vµ söa ch÷a tµu thuû... C«ng nghiÖp chuyÓn m¹nh tõ híng khai th¸c tµi nguyªn lµ chñ yÕu sang híng khai th¸c lao ®éng lµnh nghÒ, ¸p dông khoa häc c«ng nghÖ. C¬ cÊu c¸c s¶n phÈm c«ngnghiÖp chñ yÕu, träng ®iÓm vµ mòi nhän cÇn ph¸i ®îc xem xÐt ®Þnh kú theo kÕ ho¹ch 5 n¨m vµ hµng n¨m,lo¹i bá c¸c s¶n phÈm søc c¹nh tranh kÐm, hiÖu qu¶ thÊp vµ bæ sung c¸c s¶n phÈm míi. lËp danh môc c¸c s¶n phÈm ®îc u tiªn khuyÕn khÝch ®Çu t ph¸t triÓn _ vÒ dÞch vô, xu híng ngµy nay c¸c níc ®Òu ®Èy m¹nh t¨ng trëng dÞch vô,chó ý mét sè ngµnh sau: DÞchvô c«ng nghÖ th«ng tin vµ phÇn mÒm: thóc ®Èy ph¸t triÓn thÞ trêng phÇn mÒm b»ng c¸ch khuyÕn khÝch tÊt c¶ c¸c tæ chøc kinh tÕ- x· héi, tin häc ho¸ ho¹t ®éng cña m×nh vµ cã sù hç trî cña nhµ níc Ph¸t triÓn th¬ng m¹i thóc ®Èy më réngthÞ trêng, ph¬ng thøc lu chuyÓn hµng ho¸ trong vµ ngoµi níc ngµy cµng tiÕn bé, hiÖ ®¹i theo kÞp tr×nh ®é trong khu vùc, tiÕp cËn víi th¬ng m¹i ®iÖn tö. Khai th¸c lîi thÕ vÒ c¶nh quan, vÒ truyÒn thèng v¨n ho¸, lÞch sö vµ liªn kÕt víi c¸c níc trong khu vùc ®Ó ph¸t triÓn m¹nh du lÞch thµnh mét ngµnh dÞch vô mòi nhän: DÞch vô vËn t¶i hµng kh«ng: n©ng cÊp nh÷ng s©n bay cã kh¶ n¨ng khai th¸c cao, bao gåm c¶ hÖ thèng nhµ ga, khu vùc s©n ®ç, ®êng b¨ng còng nh c¸c trang thiÕt bÞ phôc vô t¹i c¸c s©n bay, dÆc biÖt s©n bay quèc tÕ ®Çu mèi. DÞch vô x©y dùng: ph¸t triÓn c¸c tæ chøc nghiªn cøu, t vÊn, thiÕt kÕ x©y dùng, c¸c trang thiÕt bÞ c«ng nghiÖp trong x©y l¾p. thùc hiÖn chÝnh s¸ch hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn, tËn dông tèi ®a lao ®éng thñ c«ng trong níc. KhuyÕn khÝch xuÊt khÈu lao ®éng kü thuËt ra níc ngoµi còng nh viÖc thùc hiÖn tham gia ®Êu thÇu vµ nhËn thÇu tr×nh ë níc ngoµi. kh«ng h¹n chÕ c¸c c«ng ty níc ngoµi nhËn thÇu thiÕt kÕ vµ x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh. CH¦¥NG III: Nh÷ng gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong qu¸ tr×nh chuyÓn diäch c¬ cÊu kinh tÕ I) Xu híng chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ trong qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ trong giai ®o¹n tíi 1) quan ®iÓm vÒ môc tiªu chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ KÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña níc ta trong mÊy n¨m qua cho thÊy qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ níc ta diÔn ra cßn chËm ch¹p vµ cßn nhiÒu bÊt cËp cÇn kh¾c phôc nhanh chãng. Trong nh÷ng n¨m tíi cÇn ®a d¹ng ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ c¸c ngµnh c¸c lÜnh vùc c«ng nghiÖp, nhÊt lµ c¸c ngµnh mòi nhän, träng ®iÓm nh»m n©ng cao tèc ®é ph¸t triÓn vµ gi¸ trÞ s¶n lîng cña ngµnh c«ng nghiÖp, n©ng cao h¬n n÷a tû träng cña ngµnh c«ng nghiÖp trong GDP tõ ®ã gi¶m bít tû träng cña c¸c ngµnh n«ng nghiÖp, tuy nhiªn vÉn ph¶i ®¶m b¶o tèc ®é gia t¨ng gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña toµn ngµnh, ®Èy m¹nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu trong néi bé ngµnh, ®a ch¨n nu«i lªn thµnh ngµnh s¶n xuÊt chÝnh,®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm phôc vô cho nhu cÇu trong níc vµ xuÊt khÈu.N níc ta còng cÇn ph¸t triÓn nhanh vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô vµ th¬ng m¹i, hoµ nhËp víi qu¸ tr×nh më cöa héi nhËp kinh tÕ ®em l¹i nguån thu nhËp ngµy cµng t¨ng, nhÊt lµ xuÊt nhËp khÈu, bu chÝnh viÔn th«ng, vËn t¶i, tµi chÝnh- tiÒn tÖ, du lÞch... tõ ®ã lµm t¨ng tèc ®é ph¸t triÓn cña ngµnh dÞch vô vµ n©ng cao tû träng cña ngµnh trong GDP cña nÒn kinh tÕ. 2) Yªu cÇu cña nguån nh©n lùc trong qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ Trong khi c¬ cÊu kinh tÕ cã nh÷ng ®éng th¸i tÝch cùc th×c¬ cÊu lao ®éng l¹i cha cã sù chuyÓn biÕn râ nÐt, ®ang diÔn ra mét c¸ch hÕt søc chËm ch¹p. lao ®éng n«ng nghiÖp vÉn chiÕm tû träng cao trong c¬ cÊu lao ®éng x· héi ( chiÕm 58,35% tæng lùc lîng lao ®éng cña c¶ níc n¨m 2003 ). Nh vËy cho thÊy lµ tuy c«ng nghiÖp chiÕm tû träng ngµy cµng cao trong c¬ cÊu kinh tÕ nhng ViÖt nam cha tho¸t khái tr¹ng th¸i cña mét níc n«ng nghiÖp. §Ó cã thÓ tiÕn hµnh qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu mét c¸ch cã hiÖu qu¶ th× chóng ta cÇn ph¶i ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng theo híng t¨ng tû träng cña lao ®éng c«ng nghiÖp vµ dÞch vô, gi¶m tû träng cña lao ®éng n«ng nghiÖp trong c¬ cÊu lao ®éng x· héi, bªn c¹nh ®ã th× còng cÇn ph¶i n©ng cao chÊt lîng toµn diÖn cho ®éi ngò lao ®éng cña ®Êt níc ®Ó cã thÓ ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña qu¸ tr×nh më cöa, héi nhËp kinh tÕ, ph¸t triÓn ®Êt níc. do ®ã cÇn chó träng h¬n n÷a vµo c«ng t¸c gi¸o dôc vµ ®µo t¹o nguån nh©n lùc II) Gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ C«ng t¸c gi¸o dôc vµ ®µo t¹o nguån nh©n lùc cña níc ta trong thêi gian qua vÉn cßn cã nhiÒu vÊn ®Ò bøc xóc cha ®îc gi¶i quyÕt nªn chÊt lîng ®µo t¹o vÉn cha ®îc cao. §Ó kh¾c phôc nh÷ng vÊn ®Ò trªn th× cÇn chó ý vµo mét sè gi¶i ph¸p quan träng sau: _ §Ó n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc th× tríc hÕt ph¶i cã mét chiÕn lîc vÒ ®µo t¹o hîp lý, x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cho phï hîp víi t×nh h×nh míi. _ §æi míi t duy vµ nhËn thøc cña x· héi vµ nh©n d©n vÒ vai trß cña d¹y nghÒ. hiÖn nay t×nh tr¹ng “thõa thÇy thiÕu thî” lµ do nhËn thøc sai lÇm cña ngêi d©n, kh«ng coi träng vÊn ®Ò häc nghÒ mµ chØ chó ý ®Õn gi¸o dôc ®¹i häc vµ cao ®¼ng. CÇn chó träng h¬n n÷a vµo ®µo t¹o nghÒ, ®µo t¹o chuyªn m«n kü thuËt ®Ó lµm hîplý c¬ cÊu ®µo t¹o cña níc ta, cÇn t¨ng cêng ch¬ng tr×nh ®µo t¹o chÝnh quy dµi h¹n dÓ ®µo t¹o nguån nh©n lùc chÊt lîng cao _ §æi míi qu¶n lý gi¸o dôc §æi míi vÒ c¬ b¶n t duy ph¬ng thøc qu¶n lý theo híng n©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý nhµ níc , n©ng cao hiÖu lùc chØ ®¹o tËp trrung cña chÝnh phñ. ®æi míi c¬ chÕ vµ ph¬ng thøc qu¶n lý gi¸o dôc theo híng ph©n cÊp hîp lý nh»m gi¶i phãng vµ pg¸t huy tiÒm n¨ng, søc s¸ng t¹o gi¶i quyÕt cã hiÖu qu¶ nh÷ng bÊt cËp cña toµn hÖ thèng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. tËp trung vµo lµm tèt 3 nhiÖm vô chñ yÕu sau: x©y dùng chiÕn lîc, quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn gi¸o dôc; x©y dùng c¬ chÕ chÝnh s¸ch vµ quy chÕ qu¶n lý néi dung chÊt lîng ®µo t¹o; tæ chøc thanh tra kiÓm tra vµ kiÓm ®Þnh. Trong ®ã th× ®Æc biÖt chó träng c«ng t¸c thanh tra gi¸o dôc vµ ®¶m b¶o chÊt lîng gi¸o dôc. Thùc hiÖn ph©n cÊp m¹nh vÒ qu¶n lý gi¸o dôc cho c¸c bé ngµnh vµ c¸c ®Þa ph¬ng. t¨ng cêng chÊt lîng cña c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch, dù baod thêng xuyªn vµ cung cÊp th«ng tin vÒ nhu cÇu nh©n lùc cña x· héi nh»m ®iÒu tiÕt quy m«, c¬ cÊu ngµnh nghÒ vµ tr×nh ®é ®µo t¹o cho phï hîp. thùc hiÖn c¶i c¸ch hµnh chÝnh trong gi¸o dôc vµ ®æi míi ph¬ng thøc qu¶n lý gi¸o dôc. X©y dùng vµ thùc hiÖn chuÈn ho¸ ®éi gò c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc c¸c cÊp vÒ kiÕn thøc, kü n¨ng qu¶n lý vµ rÌn luyÖn phÈm chÊt ®¹o ®øc. øng dông c«ng nghÖ míi ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý, x©y dùng hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý gi¸o dôc. T¨ng cêng nghiªn cøu vµ øng dông c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu gi¸o dôc. thêng xuyªn ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch, c¸c gi¶i ph¸p ®æi míi gi¸o dôc.
- Xem thêm -