Tài liệu Phát triển nguồn nhân lực quản lý tại uỷ ban nhân dân thành phố tam kỳ, tỉnh quảng nam

  • Số trang: 138 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 60 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 8490 tài liệu

Mô tả:

Dƣơng Văn Tuấn Style Definition: danh muc hinh: Level 1, Indent: First line: 0", Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: 1.5 lines ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------o0o--------- Style Definition: danh muc bảng: Level 1, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: 1.5 lines Formatted Table Formatted: Top: 1.1", Bottom: 0.44" Formatted: Font: Bold, English (United LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỀ TÀI: PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC QUẢN LÝ TẠI UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM Formatted: Font: 17 pt, English (United States) NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Họ và tên : Dƣơng Văn Tuấn Khóa/lớp : QH-2012-E.CH (QTKD 4) GV hƣớng dẫn : PGS.TS.Trần Anh Tài Cơ quan : Trƣờng ĐHKT, ĐHQGHN 1 Hà Nội - Năm 2014 1 Formatted: Centered ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------o0o--------- Formatted: Indent: First line: 0.39", Position: Horizontal: Left, Relative to: Margin, Vertical: 0.05", Relative to: Paragraph, Horizontal: 0.13", Wrap Around Formatted: Font: Bold, English (United LUẬN VĂN THẠC SĨ Formatted: Indent: First line: 0.39", Position: Horizontal: Left, Relative to: Margin, Vertical: 0.05", Relative to: Paragraph, Horizontal: 0.13", Wrap Around Formatted: None, Don't keep with next ĐỀ TÀI: PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC QUẢN LÝ TẠI UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM Formatted: Indent: First line: 0.39", Position: Horizontal: Left, Relative to: Margin, Vertical: 0.05", Relative to: Paragraph, Horizontal: 0.13", Wrap Around Formatted: None, Don't keep with next NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Họ và tên : Dƣơng Văn Tuấn Khóa/lớp : QH-2012-E.CH (QTKD 4) GV hƣớng dẫn : PGS.TS.Trần Anh Tài Cơ quan : Trƣờng ĐHKT, ĐHQGHN Hà Nội - Năm 2014 1 Formatted: Indent: First line: 0.39", Space Before: 2 pt, After: 2 pt ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Formatted: Font: 6 pt --------o0o--------- Formatted: Indent: First line: 0" DƢƠNG VĂN TUẤN Formatted: Vietnamese (Vietnam) Formatted: Indent: First line: 0" Formatted: English (United States) ĐỀ TÀI: PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC QUẢN LÝ TẠI UBNDỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM Formatted: Font: 16 pt Formatted: Line spacing: 1.5 lines Formatted: Font: 16 pt, Vietnamese (Vietnam) Formatted: Vietnamese (Vietnam) Formatted: Font: 16 pt, Vietnamese Formatted: Font: 16 pt Formatted: Vietnamese (Vietnam) LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Formatted: Font: 17 pt, Bold, Vietnamese (Vietnam) Formatted: Font: Not Bold Formatted: Justified, Position: Horizontal: Left, Relative to: Column, Vertical: In line, Relative to: Margin, Horizontal: 0", Wrap HÀ NỘI -2015 Formatted: Font: 14 pt, Bold Formatted: Font: Bold 1 Formatted: Font: Bold CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Formatted: Indent: First line: 0", Position: Horizontal: Left, Relative to: Column, Vertical: In line, Relative to: Margin, Horizontal: 0", Wrap Around Formatted: English (United States) Hà Nội - Năm 20154 1 Formatted: Vietnamese (Vietnam) 1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Formatted: Font: 5 pt --------o0o--------- Formatted: Indent: First line: 0" DƢƠNG VĂN TUẤN Formatted: Vietnamese (Vietnam) Formatted: Indent: First line: 0" ĐỀ TÀI: PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC QUẢN LÝ TẠI UBNDỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM Formatted: Font: 16 pt Formatted: Line spacing: 1.5 lines Formatted: Font: 16 pt, Vietnamese (Vietnam) Formatted: Vietnamese (Vietnam) Formatted: Font: 16 pt, Vietnamese (Vietnam) Formatted: Font: 16 pt CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Formatted: Portuguese (Brazil) NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. TRẦN ANH TÀI Formatted: Vietnamese (Vietnam) Formatted: Font: Not Bold XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN Formatted: Justified, Position: Horizontal: Left, Relative to: Column, Vertical: In line, Relative to: Margin, Horizontal: 0", Wrap Formatted: Font: Bold, Portuguese (Brazil) Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Formatted: Justified, Tab stops: Not at 2.63" Formatted: Portuguese (Brazil) Formatted: Vietnamese (Vietnam) Formatted: Font: 17 pt, Bold, Vietnamese (Vietnam) Formatted: None, Indent: First line: 0", Don't keep with next, Position: Horizontal: Left, Relative to: Column, Vertical: In line, Relative to: Margin, Horizontal: 0", Wrap Around HÀ NỘI - 2015 Mã số: Formatted: Font: 16 pt, Bold 60 34 01 02 Formatted: Font: 15 pt, Bold Formatted: Font: 16 pt, Bold Formatted: Vietnamese (Vietnam) 1 1 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả trong luận văn là trung thực và chƣa từng đƣợc ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tác giả Formatted: Vietnamese (Vietnam) Dƣơng Văn Tuấn 1 Formatted: Vietnamese (Vietnam) LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến thầy giáo, PGS-TS Trần Anh Tài ngƣời đã tận tình hƣớng dẫn tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp. Đồng thời, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến những thầy cô giáo tại trƣờng Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội đã giảng dạy tôi trong hai năm qua, những kiến thức mà tôi đƣợc học sẽ là hành trang giúp tôi áp dụng vào trong thực tiễn cuộc sống mà trong đó có thành phố Tam Kỳ nơi tôi đang công tác. Xin cảm ơn hội đồng đánh giá luận văn sơ bộ đã hƣớng dẫn tôi phƣơng pháp, kỹ năng và những nội dung cơ bản để hoàn thành luận văn. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các đồng nghiệp trong cơ quan, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Tam Kỳ và các đồng chí lãnh đạo đã quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi hoàn thành luận văn. Kính chúc các thầy cô, những đồng nghiệp vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống. 1 Tác giả Dƣơng Văn Tuấn 1 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Formatted: Heading 1, Left CB, CC, VC : Cán bộ, công chức, viên chức CNH HĐH HCNN : Công nghiệp hóa : Hiện đại hóa : Hành chính nhà nƣớc ĐT NNL Formatted: Heading 1, Indent: First line: 0", Line spacing: single Formatted : Đào tạo : Nguồn nhân lực : Phát triển PT QLNN : Quản lý nhà nƣớc UBND : Ủy ban nhân dân Formatted : Viên chức VC Formatted 1 TÓM TẮT LUẬN VĂN BẰNG TIẾNG VIỆT 1. Tên luận văn: “Phát triển nguồn nhân lực quản lý tại UBND thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam”. Formatted Formatted: Vietnamese (Vietnam) 2. Tác giả: Dƣơng Văn Tuấn Formatted: Vietnamese (Vietnam) 3. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Formatted: Vietnamese (Vietnam) 4. Bảo vệ năm: 2015 Formatted: Vietnamese (Vietnam) 5. Giáo viên hƣớng dẫn: PGS.TS. Trần Anh Tài Formatted: Vietnamese (Vietnam) 6. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu: Trên cơ sở phân tích, đánh giá hiện trạng chất lƣợng NNLnguồn nhân lực, công tác đào tạo, tạo nguồn và công tác bố trí, sử dụng CB, CC, VC hiện nay để thấy những kết quả đạt đƣợc, những tồn tại, hạn chế của công tác phát triển nguồn nhân lực tại thành phố Tam Kỳ, từ đó đề ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phát triển đội ngũ CB, CC, VC nhằm góp phần nâng cao chất lƣợng NNL trong đó có đội ngũ CBCCVC quản lý tại UBND thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 7. Những đóng góp mới của luận văn: - Đề tài nghiên cứu về công tác phát triển nguồn nhân lực quản lý tại UBND thành phố Tam Kỳ, trong đó tập trung vào việc đào tạo, bố trí, sử dụng đội ngũ CBCCVC quản lý. Đây là lực lƣợng ƣu tú trong đội ngũ CBCCVC, có trình độ đƣợc đào tạo cao, có những phẩm chất đạo đức tiêu biểu, có những khả năng nổi trội trong công việc. Lực lƣợng này đóng vai trò quyết định đến sự điều hành, quản lý và phát triển kinh tế xã hội tại địa phƣơng. - Là tài liệu tham khảo cho các công trình nghiên cứu ở các huyện, thành phố khác có điều kiện tƣợng tự. - Luận văn làm rõ một số cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển NNL quản lý tại UBND thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế ở nƣớc ta. Đánh giá đúng thực trạng công tác phát triển NNL tại UBND thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam trong 3 năm qua. Trên cơ sở đó đề xuất mục tiêu, 1 Formatted: Vietnamese (Vietnam) nhiệm vụ và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phát triển NNL quản lý tại UBND Formatted: Vietnamese (Vietnam) thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đến năm 2020. Formatted: Vietnamese (Vietnam) MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .................................................................. 5 MỤC LỤC ............................................................................................................ 7 DANH SÁCH CÁC BẢNG .................................................................................. 9 DANH SÁCH CÁC HÌNH ................................................................................. 10 PHẦN MỞ ĐẦU ................................................................................................. 11 GIỚI THIỆU VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ...................................... 11 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu ......................................................... 11 2. Nội dung nghiên cứu .................................................................................. 13 3. Mục tiêu nghiên cƣ́u................................................................................... 13 3.1. Mục tiêu chung...................................................................................... 13 3.2. Mục tiêu cu ̣ thể ...................................................................................... 13 4. Câu hỏi nghiên cứu..................................................................................... 14 5. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu.............................................................. 14 6. Phƣơng pháp nghiên cƣ́u ........................................................................... 14 7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của Đề tài.................................................. 15 8. Bố cục .......................................................................................................... 15 CHƢƠNG I......................................................................................................... 16 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LƢ̣C QUẢN LÝ TẠI UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM................................... 16 1. 1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu ............................................................... 16 1.2. Nguồn nhân lực và nguồn nhân lực quản lý .......................................... 19 1.2.1. Khái niệm, vai trò của nguồ n nhân lƣ̣c................................................ 19 1.3. Công tác tổ chức phát triển nguồn nhân lực quản lý ............................ 24 1.3.1. Công tác đào tạo ................................................................................. 24 1.3.2. Công tác sử dụng nguồn nhân lực ....................................................... 35 1.3.3. Kinh nghiệm quản lý nguồn nhân lực hành chính của một số nƣớc: ... 39 1.4. Các yếu tố ảnh hƣởng đến công tác phát triển nguồn nhân lực quản lý. ......................................................................................................................... 42 1.4.1. Yếu tố thuô ̣c cơ chế, chính sách.......................................................... 42 1.4.2. Yếu tố thuô ̣c hê ̣ thố ng cơ sở đào ta ̣o................................................... 43 1.4.3. Yếu tố sử dụng nguồn nhân lực .......................................................... 44 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU .................... 46 2.1. Phƣơng tháp thu thập dữ liệu ................................................................. 46 ..................................................................................................................... 46 1 2.1.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu thứ cấp ................................................. 46 2.1.2. Phƣơng pháp thu thập dữ liệu sơ cấp .................................................. 47 2.2. Phƣơng pháp phân tích và xử lý dữ liệu. ............................................... 50 2.2.1. Phƣơng pháp xử lý dữ liệu .................................................................. 50 2.2.2. Phƣơng pháp phân tích dữ liệu ........................................................... 50 CHƢƠNG 3 ........................................................................................................ 53 THƢ̣C TRẠNG NGUỒN NHÂN LƢ̣C TẠI UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ , TỈNH QUẢNG NAM ......................................................................................... 53 3.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội của thành phố Tam Kỳ ảnh hƣởng đến công tác phát triển nguồn nhân lực tại UBND thành phố Tam Kỳ ...... 53 3.1.1. Điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý........................................................ 53 3.1.2. Điề u kiê ̣n kinh tế - xã hội.................................................................... 53 3.2. Thực trạng nguồn nhân lực tại UBND thành phố Tam Kỳ .................. 54 3.2.1. Số lƣợng cán bộ, công chức ................................................................ 54 3.2.2. Độ tuổi, chất lƣợng đội ngũ nguồn nhân lực, NNL quản lý của UBND thành phố Tam Kỳ ........................................................................................ 54 3.3. Thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực quản lý tại UBND thành phố Tam Kỳ ......................................................................................... 57 3.3.1. Kế t quả phát triển NNL quản lý tại thành phố Tam Kỳ ....................... 57 3.3.2. Công tác tổ chức phát triển nguồn nhân lực ........................................ 59 3.4 Những tồn tại và nguyên nhân trong công tác phát triển nguồn nhân lực quản lý tại UBND thành phố Tam Kỳ........................................................... 67 3.4.1. Nhƣ̃ng tồ n ta ̣i ...................................................................................... 67 3.4.2. Nguyên nhân của nhƣ̃ng tồ n tại .......................................................... 68 CHƢƠNG 4 ........................................................................................................ 73 QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LƢ̣C QUẢN LÝ TẠI UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ ......... 73 4.1. Quan điểm về phát triển nguồn nhân lực quản lý ................................. 73 4.1.1. Quan điể m về phát triển cán bô, ̣ công chƣ́c, viên chức quản lý ........... 73 4.1.2. Xu hƣớng cải cách hành chính về bô ̣ máy quản lý.............................. 77 4.1.3. Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực tại UBN D thành phố Tam Kỳ đế n năm 2020...................................................................................................... 78 4.2. Một số giải pháp để hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực, nguồn nhân lực quản lý tại UBND thành phố Tam Kỳ ................................ 80 4.2.1. Hoàn thiện công tác đào tạo ................................................................ 80 4.2.2. Hoàn thiện công tác sử dụng nguồn nhân lực quản lý ......................... 84 KẾT LUẬN......................................................................................................... 87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................... 89 PHỤ LỤC ........................................................................................................... 91 1 Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: 1.5 lines DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ...................................................................................i DANH SÁCH CÁC BẢNG ................................................................................................ ii DANH SÁCH CÁC HÌNH ............................................................................................. iviii MỞ ĐẦU ............................................................................................................................. 1 GIỚI THIỆU VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ........................................................ 1 CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀCƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LƢ̣C QUẢN LÝ ............................................................ 86 1. 1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu ............................................................................... 86 1.2. Cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực quản lý cấp huyện .........................1210 1.2.1. Khái niệm, vai trò của nguồ n nhân lƣ̣c quản lý ..........................................1210 1.2.2. Nội dung phát triển nguồn nhân lực quản lý ...............................................1917 1.2.3. Công tác sử dụng nguồn nhân lực ............................................................... 3229 1.3. Các yếu tố ảnh hƣởng đến công tác phát triển nguồn nhân lực quản lý .............4034 1.3.1. Yếu tố thuô ̣c cơ chế , chính sách..................................................................4034 1.3.2. Yếu tố thuô ̣c hê ̣ thố ng cơ sở đào tạo ...........................................................4134 1.3.3. Yếu tố sử dụng nguồn nhân lực ..................................................................4236 1.3.4. Kinh nghiệm quản lý nguồn nhân lực hành chính của một số nƣớc ...........4337 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU .................................4841 2.1. Phƣơng tháp thu thập dữ liệu ..............................................................................4941 2.1.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu thứ cấp .........................................................4941 2.1.2. Phƣơng pháp thu thập dữ liệu sơ cấp ..........................................................5042 2.2. Phƣơng pháp phân tích và xử lý dữ liệu. ............................................................5143 2.2.1. Phƣơng pháp xử lý dữ liệu ..........................................................................5143 2.2.2. Phƣơng pháp phân tích dữ liệu ....................................................................5345 CHƢƠNG 3 THƢ̣C TRẠNG NGUỒN NHÂN LƢ̣C TẠI UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM ............................................................................................6347 1 Formatted: Font: 13 pt, Not Bold Formatted: Line spacing: 1.5 lines 3.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội của thành phố Tam Kỳ ảnh hƣởng đến công tác phát triển nguồn nhân lực tại UBND thành phố Tam Kỳ..........................................6347 3.1.1. Điều kiện tƣ̣ nhiên và vị trí địa lý................................................................ 6347 3.1.2. Điề u kiê ̣n kinh tế - xã hội ............................................................................6347 3.2. Thực trạng nguồn nhân lực tại UBND thành phố Tam Kỳ ................................ 6549 3.2.1. Số lƣợng cán bộ, công chức, viên chức ......................................................6549 3.2.2. Độ tuổi, chất lƣợng đội ngũ nguồn nhân lực, NNL quản lý của UBND thành phố Tam Kỳ ...........................................................................................................6549 3.3. Thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực quản lý tại UBND thành phố Tam Kỳ ..............................................................................................................................6953 3.3.1. Kế t quả phát triển NNL quản lý tại thành phố Tam Kỳ ..............................6953 3.3.2. Công tác tổ chức phát triển nguồn nhân lực ................................................7155 3.4 Những tồn tại và nguyên nhân trong công tác phát triển nguồn nhân lực quản lý tại UBND thành phố Tam Kỳ .........................................................................................8162 3.4.1. Nhƣ̃ng tồ n ta ̣i ............................................................................................... 8162 3.4.2. Nguyên nhân của nhƣ̃ng tồ n ta ̣i ...................................................................8263 CHƢƠNG 4 ...................................................................................................................8768 QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LƢ̣C QUẢN LÝ TẠI UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ ....................................8768 4.1. Quan điểm về phát triển nguồn nhân lực quản lý ...............................................8768 4.1.1. Quan điể m về phát triển cán bô ̣, công chƣ́c, viên chức quản lý .................8768 4.1.2. Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực tại UBND thành phố Tam Kỳ đến năm 2020 .......................................................................................................................9373 4.2. Một số giải pháp để hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực, nguồn nhân lực quản lý tại UBND thành phố Tam Kỳ .................................................................9574 4.2.1. Hoàn thiện công tác đào tạo ........................................................................9574 4.2.2. Hoàn thiện công tác sử dụng nguồn nhân lực quản lý .............................. 10079 KẾT LUẬN ..................................................................................................................10483 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .....................................................................10685 1 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .................................................................................. 5 MỤC LỤC ........................................................................................................................... 7 DANH SÁCH CÁC BẢNG .................................................................................................9 DANH SÁCH CÁC HÌNH ................................................................................................ 10 PHẦN MỞ ĐẦU................................................................................................................ 11 GIỚI THIỆU VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ...................................................... 11 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu.......................................................................... 11 2. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................................... 13 3. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cƣ́u ................................................................................. 13 3.1. Mục tiêu chung ................................................................................................... 13 3.2.Nhiệm vụ nghiên cứu .......................................................................................... 13 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................. 13 5. Đóng góp của đề tài: .................................................................................................. 14 6. Bố cục ........................................................................................................................ 14 CHƢƠNG 1 ....................................................................................................................... 15 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀCƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LƢ̣C QUẢN LÝ .................................................................................... 15 1. 1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu ............................................................................... 15 1.2. Cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực quản lý cấp huyện ............................. 18 1.2.1. Khái niệm, vai trò của nguồ n nhân lƣ̣c quản lý .............................................. 18 1.2.2. Nội dung phát triển nguồn nhân lực quản lý ...............................................2523 1.2.3. Công tác sử dụng nguồn nhân lực ............................................................... 3534 1.3. Các yếu tố ảnh hƣởng đến công tác phát triển nguồn nhân lực quản lý .............3938 1.3.1. Yếu tố thuô ̣c cơ chế , chính sách..................................................................3938 1.3.2. Yếu tố thuô ̣c hê ̣ thố ng cơ sở đào ta ̣o ...........................................................4038 1.3.3. Yếu tố sử dụng nguồn nhân lực ..................................................................4140 1.3.4. Kinh nghiệm quản lý nguồn nhân lực hành chính của một số nƣớc ...........4240 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU .................................4645 2.1. Phƣơng tháp thu thập dữ liệu ..............................................................................4645 ............................................................................................................................... 4645 2.1.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu thứ cấp .........................................................4645 1 Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: 1.5 lines 2.1.2. Phƣơng pháp thu thập dữ liệu sơ cấp ..........................................................4746 2.2. Phƣơng pháp phân tích và xử lý dữ liệu. ............................................................4847 2.2.1. Phƣơng pháp xử lý dữ liệu ..........................................................................4847 2.2.2. Phƣơng pháp phân tích dữ liệu ....................................................................4948 CHƢƠNG 3 ...................................................................................................................5150 THƢ̣C TRẠNG NGUỒN NHÂN LƢ̣C TẠI UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ , TỈNH QUẢNG NAM ...............................................................................................................5150 3.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội của thành phố Tam Kỳ ảnh hƣởng đến công tác phát triển nguồn nhân lực tại UBND thành phố Tam Kỳ..........................................5150 3.1.1. Điều kiện tƣ̣ nhiên và vị trí địa lý................................................................ 5150 3.1.2. Điề u kiê ̣n kinh tế - xã hội ............................................................................5150 3.2. Thực trạng nguồn nhân lực tại UBND thành phố Tam Kỳ ................................ 5251 3.2.1. Số lƣợng cán bộ, công chức ........................................................................5251 3.2.2. Độ tuổi, chất lƣợng đội ngũ nguồn nhân lực, NNL quản lý của UBND thành phố Tam Kỳ ...........................................................................................................5352 3.3. Thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực quản lý tại UBND thành phố Tam Kỳ ..............................................................................................................................5655 3.3.1. Kế t quả phát triển NNL quản lý tại thành phố Tam Kỳ ..............................5655 3.3.2. Công tác tổ chức phát triển nguồn nhân lực................................................5857 3.4 Những tồn tại và nguyên nhân trong công tác phát triển nguồn nhân lực quản lý tại UBND thành phố Tam Kỳ .........................................................................................6463 3.4.1. Nhƣ̃ng tồ n ta ̣i ............................................................................................... 6463 3.4.2. Nguyên nhân của nhƣ̃ng tồ n ta ̣i ...................................................................6564 CHƢƠNG 4 ...................................................................................................................7069 QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LƢ̣C QUẢN LÝ TẠI UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ ....................................7069 4.1. Quan điểm về phát triển nguồn nhân lực quản lý ...............................................7069 4.1.1. Quan điể m về phát triển cán bô ̣, công chƣ́c, viên chức quản lý .................7069 4.1.2. Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực tại UBND thành phố Tam Kỳ đế n năm 2020 .......................................................................................................................7473 1 4.2. Một số giải pháp để hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực, nguồn nhân lực quản lý tại UBND thành phố Tam Kỳ .................................................................7574 4.2.1. Hoàn thiện công tác đào tạo ........................................................................7574 4.2.2. Hoàn thiện công tác sử dụng nguồn nhân lực quản lý ................................ 8079 KẾT LUẬN ....................................................................................................................8382 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................8584 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .................................................................................... MỤC LỤC ............................................................................................................................. DANH SÁCH CÁC BẢNG ................................................................................................... DANH SÁCH CÁC HÌNH .................................................................................................... PHẦN MỞ ĐẦU.................................................................................................................... GIỚI THIỆU VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .......................................................... 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu.............................................................................. 2. Câu hỏi nghiên cứu ........................................................................................................ 3. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cƣ́u ..................................................................................... 3.1. Mục tiêu chung ....................................................................................................... 3.2.Nhiệm vụ nghiên cứu .............................................................................................. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ................................................................................. 5. Đóng góp của đề tài: ...................................................................................................... 6. Bố cục ............................................................................................................................ CHƢƠNG 1 ........................................................................................................................... TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀCƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LƢ̣C QUẢN LÝ ........................................................................................ 1. 1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu ................................................................................... 1.2. Cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực quản lý cấp huyện ................................. 1.2.1. Khái niệm, vai trò của nguồ n nhân lƣ̣c quản lý .................................................. 1.2.2. Nội dung phát triển nguồn nhân lực quản lý ....................................................... 1.2.3. Công tác sử dụng nguồn nhân lực ....................................................................... 1.3. Các yếu tố ảnh hƣởng đến công tác phát triển nguồn nhân lực quản lý ..................... 1.3.1. Yếu tố thuô ̣c cơ chế , chính sách.......................................................................... 1.3.2. Yếu tố thuô ̣c hê ̣ thố ng cơ sở đào ta ̣o ................................................................... 1
- Xem thêm -