Tài liệu Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho một số doanh nghiệp vùng trung du miền núi phía bắc hiện nay

  • Số trang: 111 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 117 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 8490 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HOÀNG THỊ THU HẰNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CHO MỘT SỐ DOANH NGHIỆP VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC HÀ NỘI - 2012 1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HOÀNG THỊ THU HẰNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CHO MỘT SỐ DOANH NGHIỆP VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC HIỆN NAY Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học Mã số : 60 22 85 LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS. VŨ THỊ TÙNG HOA HÀ NỘI - 2012 2 MỤC LỤC ................................................................................................................. 1 Chương 1. KHÁI LƯỢC VỀ NG ỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO VÀ ẶC IỂ CỦA ỘT SỐ DOANH NGHIỆP VÙNG TR NG D IỀN NÚI PHÍA BẮC ........................................................................... 9 .................. 9 p rể ............... 9 .................................... 17 ủ mộ số d ệp ù r d m ú p í Bắ ....... 32 é k q đ kệ ê k ế xã ộ ỉ ú p í Bắ ớ ệ y .................................................. 32 đ ểm ơ bả ủ mộ số d ệp ù r d m p í Bắ ....................................................................................... 36 2 1.2. Đặ đ ểm 2 V m 2 2 Đặ ú Chương 2. THỰC TRẠNG NG ỒN NHÂN LỰC VÀ NH C PHÁT TRIỂN NG ỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VÙNG TR NG D IỀN NÚI PHÍA BẮC ............................ 39 2.1. r r mộ số d ệp ù r d m ú p í Bắ .............................................................................. 39 2.1.1. Số r mộ số d ệp ù r d m ú p í Bắ ........................................................................ 39 2.1.2. V ủ r mộ số d ệp ù r d m ú p í Bắ ...................................................... 50 2.1.3. C ă ơ bả ủ ệ ữ r mộ số d ệp ù r d m ú p í Bắ ............................... 60 2.2. N ầ p rể r d ệp ù r d m ú p í Bắ .......................................... 69 Chương 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NG ỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CHO ỘT SỐ DOANH NGHIỆP VÙNG TR NG D IỀN NÚI PHÍA BẮC.................................................................................................... 76 3.1. G ả p p 3 D 3. 2 D p í d ệp ................................................................... 76 ệp p ả r ơ ệ ố rê ị r ờ ................. 77 ệp ầ ó ế d (đặ b ệ ) ................................................................... 77 4 3. 3 V í s ơ bổ ................................................................. 79 3 4 P ả đ mô r ờ m ệ ố .............................................. 80 3.2. V p í ờ độ ................................................................................ 81 3 2 Có kế ọ ệp p ù p ớ ă đ k ệ ụ ể ủ mì ......................................................................... 82 3 2 2 Có m ý ổ đị , m ệ d d ệp ......................... 83 3.2.3. rì độ yê mô ệp ụ, rè yệ ữ k ả ă kỹ ă ệp để rở ................................................................................... 84 324 N ờ độ đ x ữ ý kế p ý đố ớ d ệp ................................................................................................ 85 33 Gả p p r ờ đ ................................................................. 86 33 N đ d ệ ............................................. 86 3.3.2 Đ e ầ xã ộ .............................................................. 91 KẾT L ẬN ........................................................................................................... 97 DANH ỤC TÀI LIỆ THA KHẢO .................................................................. 99 PHỤ LỤC ......................................................................................................... 102 5 1. Lý do chọn đề tài Có ớ s ể ó r q rì ờ ô ô ă r ở m ă r k ế C ú ô ế ớ ờ s đ ứ đ yế ứ rể ủ bỏ Lị ờ kỳ ộ ếs s đị ập q ố ế rở ê s p đã rể ệ ủ ô q ừ ị r y ố H C íM bở “ d đ ơ sở q rí p q r ếđ ớ ờ kỳ ô đầ ó đó yế ả ủ ì s ú ủ ủ rọ ờ sử xã ộ ” ủ d ê kế ộ ,C ủ ệ ủ d ô ậ ” D mụ độ rí ệ ủ ị rí ô ù rì ĩ M -Lê rọ ũ ốq rí yê k í ủ q ố rí, đ ố q yế ú đẩy đã ó r ọ yế ọ” [23, r 438] k ả ă d ệp rọ ế xã ộ , r ô ừ ế ờ đ ểm k ệ ủ yể rẻ s ủ đ y Đ ơ ộ, rể k số đ ệ rể , ệ, bở “ “ rí ớ y, đ ỏ rằ độ ọ đầ rê ập ầ k ô rì ờ ờ r ế sứ q ì ê p ả ệ ờ ô ô yê ờ ể đố rở ớ ủ s p ứ ủ độ rò q yế đị ủ ố , sử ì ờ ở đ pứ ộ r rể yê , ó ớ Vệ N m ó rê ó đặ r ó đ ế N ế ó ệ đ m, ó k ô b ớ ố ệp ó , ố r đ p đ ớ đã p ô ậy, ộ , ệ đầ để p rể ớ N y y, ù ờ ũ ớ s p đ đ rể m ủ k ế r ở q ố rê 6 ứ ế ì đ ớ Đố ớ mộ q ố đ p rể dụ Vệ N m ờ ê q ì ệ p đế đ , sử dụ ờ ệ s x ữ , ầ ô d ỡ y rể d ữ d ỡ đị ắ ừ yế rể rể đ ộ ố ơ bả q y đị m ụ í q e đó, ừ ể, ệ đ Vệ N m ô rì ô rê p ơ ơ ở mớ m r ệ ể ớ đô ú, ù d ,d ơ ú, ù r ầ ế yđ đẩy m ớ dệ s số rẻ, k ệp ô độ ò đã rở x đó đ ặ r mộ q ố s p d ể d d ệ rõ é Mặ dù p ả rả q p rể ệp rê rể k ả ớ r ăm ữ ăm đổ ,m ế Vì ậy, đã ệp ở ù rí, b ó , ừ ó p ả rò q yế đị ệ sử dụ ở p ú ố q yế ệ đ ể ẫ p ,đ s , ù đó đặ b ệ , ,p ó ” [7, r 2 ] Đó ệ đ ủ x y d ệp ó , dệ ớ ớ ầ đ yVệ N m ũ ớ dệ ì p ả ập r ệ đ ệp ó p , ậ q ả để mọ mặ , r ế, Đả ờ Vệ N m ệp ó , … ố ơ bả để p r độ ỉ ầ ờ ữ mộ m yế ệp ô ì ế ệ, ủ s ó đ ếq ố xã ộ mớ ” ờ ệp ó ơ đứ ” [6, r 6] Bở ẽ: “N ớ ô ập k sử ý ờ Vệ N m rí y ủ đố ộ ệp x y d s p p ụ Để p ờ p ầ , r ả ờ ủ s “ bố ý rể ờ r y b “độ ờ,q ả , r ệ p :p đ ế Mặ k đị rể ,q ả đ đ đó ó ả đặ r d s , ùng xa. d ô ệp ở ù ệp ó 7 r ệ đ d m ó ê ú p í Bắ ó ầ ầ đ sử dụ ó, ệ ó ữ ủ ủ d Có ờ đ p ớ ầ mk ô ữ ò ó rì độ yê mô …k ô ủ ờ sử dụ yế ớ kỹ s ì r đ pứ m bằ p ù đ ô ừ ừ ừ ế đ độ yê rể ầ ơ sở, đẩy m ầ ơ bả để p rể ệp ó , ệ đ rọ ô ớ N bả kế ứ yê mô độ ,p y rể ập, ừ ó độ ế xã ộ , p ờ xã ộ ớ ốq ó đ đ k ô xứ N k đ pứ ặ ơ p ý dẫ đế đ ủ k ô ý ă y ũ đú y kỹ s b ệp ệp ó r ê ủ xã ộ , p, ỷ ệ đ ậ ữ d ầ sử dụ kỹ , , rè ữ ýd yệ ò ờ ộ số s p rê , ô đã í kỹ ă độ ơ bả để ă rể đ ọ đ ằm ớ : “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho một số doanh nghiệp vùng trung du miền núi phía Bắc hiện nay” m ĩ xã ộ k ậ ọ ă sỹ rế ọ , yê C ủ ủ mì 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn r ô ệp ó , đặ rì k đ đ k ọ ệ y, ả ệ đ ó ì đã đ đ r ê ứ đ ớ đ k ê bể mộ số ô ệ s ệp đ ảq y, ủ đẩy m ả đã đ ọ ếp ậ ó ê q rì GS. TS Nguyễn Duy Quý r m đế đ ê ứ ớ mộ số ô ở ữ ó độ s : b : “Một số giải pháp nhằm khai thác có hiệu quả nguồn lực con người” đã 8 rằ p rể ờ c p rể ô ệ ệp ó , ệ đ ờ e yê ầ ủ ờ kỳ ó GS Nguyễn Trọng Chuẩn k ẳ đị : “Nguồn lực con người là chìa khóa đảm bảo cho sự phát triển nhanh và lâu bền của Việt Nam trong thế kỷ XXI” [2], ả đã p k , ỉ ó í ả đã k ẳ ể để kí í ủ đ ớ ờ í r ị rí í b r đị q ừ đó, ảđ ủ đ ập đế ờ,k yế ảN ủ đ SP Vă ố ầ ế ố rê p ế để p r rê í Cộ sả số ăm rể m ệ b r , p đã ê sử dụ đ , q yế đị đế rò, ộ d d ỡ ế : “Mối quan hệ giữa đào tạo với sử dụng nhân lực: khái niệm, nội dung và cơ chế” đă PGS ố ầ yễ Vă H ệ đã dụ Ởb rọ ế “Phát triển giáo dục - đào tạo nhân tài để thực hiện , ứ ệ ớ ập đế mộ số yế công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đă 997, k q ơ ê í ế ị r ờ ệ q ảđ ớ sử dụ í ọ G yế ủ mố q đ đế kế ầ p ả ă đ d dụ số 6 ăm 2007, ó ờ ộ d q ệ ữ đ ậ rằ : Để ệ ữ ệ ố đ ả oàn Gia Dũng - Trường ại học Kinh tế, ại học à Nẵng r b ế “Bàn về sự tích hợp chiến lược nguồn nhân lực với chiến lược công ty” ũ đã k ẳ đị “trong các cách để tạo ra năng lực cạnh tranh của công ty thì lợi thế thông qua con người được xem là yếu tố căn bản và có tính quyết định của mọi thời đại” TS Vũ Thị Tùng Hoa ê ứ k ọ ại học Sư phạm Thái Nguyên - Đ p Bộ “Mối liên hệ giữa sự nghiệp đào tạo nguồn lực con người ở Đại học Thái Nguyên với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 9 hóa ở các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc” ũ p ụ ô ệp ó , ụ s p ệ đ ó đặ b ệ GS TSKH Phạm inh Hạc r công nghiệp hóa, hiện đại hóa” N đã ê ê ô rò ệp ó , L ậ ớ đã đ ập đế rể ở Vệ N m r ỉ m ú p í Bắ x bả C í rị q ố ờ r ó đ ế sĩ r ế ọ đ “Vấn đề con người trong sự nghiệp ủ ệ đ H Nộ , 996 q rì ủ ệ p ệp ó , ủ oàn Văn Khái: “Nguồn lực con người rể ệ đ ờ r ó đ ệ ớ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đã ế đ đ q m rõ s rì ệ ầ ô ớ TS Vũ Bá Thể - Học viện Tài chính ớ ô rì k ọ “Phát huy nguồn lực con người để công nghiệp hóa, hiện đại hóa - kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam” đã đ mộ số ả p p để p ệp, ó ệ đ N q r đế ô ó b ế ữ rê đ í đ k r mộ số d s ,p ọ í y ê , d s ê ệp ù r ầ e ậ ứ ô k ọ ó ê đ ủ ú ô ế ệ y rể k ì ú p í Bắ ệp ệ ị mộ số y Vì ậy, ầ ú đẩy s p d m r ệ . ếó ô r ủ mộ số d rể ú p í Bắ rì ứ s ừ đó k ế m ô ập đế ằm rì ằm đẩy m ũ ặ rì ớ ệm ơ bả ớ đ xã ộ ở k ờ đ đ C ữ y ó ở ò ập đế ầ đ k ả sử ả p p ơ bả để p mộ số d ả ũ ọ đ ệp ù r d “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho một số doanh nghiệp vùng trung du miền núi 10 phía Bắc hiện nay” p ầ ô r sứ m ộ d ê ủ mì d m s ú p í Bắ ứ ệp p ủ đ m ố đó rể k + ục đích của luận văn: rê ìm ơ sở p ể r ữ ầ + Để đ ủ đ r r d m ằm đ d đã đ r , ú p í Bắ ó ệp mụ đí ù ệ sử dụ ệp ù ả p p ơ bả đ pứ í ầ ủ mộ số d để đ ủ ớ ục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn ũ óp mộ ế xã ộ 3. ủ đ ớ m y ậ ă p ả ả q yế ữ ơ bả s : -N ê - Nê ứ ý ậ ê đ mộ số d ệp ù -P r ữ í ệ đ d m ệ ữ r ở ú p í Bắ sử dụ ớ độ ệp ở mộ số ỉ ộ k ệ y ó m ú p í Bắ ở y - ừ đó k ế độ ị mộ số ơ sở, đ pứ xã ộ r ầ mộ số d ớ ă ả p p ơ bả r ờ đ đ p í d ệp, ờ để ó đ ầ sử dụ ủ d ệp ó r ê ó 4. ối tượng và phạm vi nghiên cứu + Đố ê ứ r Bắ r ủ d ầ ủ r , ệp ở ù d đ số ệp đó r ệ y 11 r ệ sử dụ , d m ă ú p í +P m r ê ệm ữ ở ỉ ứ , ô L mộ số d ệp y ổp ầ ,d ệp Sơ , ộ ì ô y ớ ,d N yê , Bắ C , C ệp Bằ , Bắ G 5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn + Cơ sở lý luận: D rê ý ậ ủ ở H C íM , ủ r ơ ,đ ờ ậ ủ N ớ r p p ă ò ả m k ả , kế ảk ó ê q ừ ủ b đế đ ĩ M -Lê ế, , ố ữ q đ ểm ủ Đả , í s dụ đ N rì k ọ ủ ủ ĩ d y ậ bệ ô r ậ ủ y + Phương pháp nghiên cứu: L ậ ă sử dụ ứ ủ k ơ p p ĩ d y ậ ị : k ả s ô p đ ậ sử, kế r , đ p ặ ,p ẽ ớ í , ổ p ơ p, p p ập xử ý … 6. óng góp và ý nghĩa của luận văn + rê ơ sở đ r ,p í r ữ ă ệ ó ủ ầ sử dụ d ệp m í ầ mố q k ả ệ p ủ mộ số d ũ ệ ầ ă yê p ù ú , ậ ă đ r mộ số rể ủ xã ộ ả p p đ pứ r d m ó ú p í Bắ r ó rê ờ kỳ đổ mớ ộ y +L ậ r ờ ữ ệp ù đ pứ ập ệ ủ p ớ ô ệp ó ầ sẽ óp mộ p ầ ể ủ m k ả để đ d ệp 12 ệ ỉ xã ộ đ kệ ơ rì ệ y Đ đ ờ ậ ă ũ ó mô ọ ó ê q ể m ệ mk ả r ọ ập ả d y 7. Kết cấu của luận văn N p ầ mở đầ , kế m ó3 ơ ậ ,d mụ ệ mk ả , ă ,7 ế Chương 1: đặ đ ểm ủ mộ số d ệp ù Chương 2: r d m ú p í Bắ r ủ mộ số d ệp ù ầ p rể r d m p í Bắ Chương 3: Mộ số r ậ d ả p p r ệp ù ệ p r Chương 1 13 d m rể ú p í Bắ ú KHÁI LƯỢC VỀ NG ỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO VÀ ẶC IỂ CỦA ỘT SỐ DOANH NGHIỆP VÙNG TR NG D IỀN NÚI PHÍA BẮC 1.1. Khái lược về nguồn nhân lực và nguồn nhân lực chất lượng cao 1.1.1 Khái lược về nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực 1.1.1.1. Khái niệm về nguồn nhân lực Nó ớ độ ó đế mộ yế ủ ệ ă r ở k p rể k ê , k ó rằ , đ kệ s p ă , ủ mỗ q ố ú ữ , kệ k p ểb độ dụ k y ô d ỡ , dụ s k ô ú đẩy ó p b rể ậm y C ú rò r ố đó ắ , bế ớ ởd yế ố đó ũ , ó m ỉ rở ể bị k ô ô p kệ rể ế ó ú í bế đ b r Mặ ệ q ả Nó , r k sử , s p rể ủ ủ mọ ệm “nguồn lực” ữ ố … ỉ p ớ ờ đ ủ yế , ữ bộ kế ô s ệ, ó N ữ , ă ì p yế p ú ớ đ , k ả ă ô ố ữ đó dù ó p r ọ ý, S rọ ế xã ộ ờ đ ê , k í ậ , đị ố k ở độ k k ệ q ảk rể ốq yế y sứ m ố ả r e ĩ ậ d ầ , m ă N đ y mộ q ố đị ờ x đị rê mộ đị p 14 ể ê mộ sứ m s b ế đổ p đó Xé rê bì đ rể ơ , mộ dệ q ố ệ đó ù ã ổ ì mỗ q ố k óq q ệm k C ẳ ệm s : e m ữ m ố ó ừđể ậ ữ ủ P p ( 977 - 985) ờ r ệ độ m y ì k ô ờ ổ ók ả ă độ p bệ độ ữ m ố ó m ờ r độ m ìk ô ệ bộ ờ ó độ ệ m ổ ủ ổ đ , ĩ kế ặ ủ Lê ứ ủ để p e ó ở ờ r ậ độ rê ớ ĩ y m, k ô ó độ ổ ớ ộ số độ ờ mộ ộ ể ók ả ă ệ ó đ ó đ mộ bộ p ậ độ r ủ d độ ô số b m e q y đị ủ Vệ N m đó k độ ờ r rì ẹp để ó ờ b độ ệp) L độ ổ độ ổ độ d rữ b x đị độ đị ó ờ ầ k ô m ọ s k ô ó đ ĩ rộ ế xã ộ ọ V ệ N m đã x m đ Ở V ệ N m, rể k ờ b ớ ì q y đị ơ sở đó mộ số e ệ ế xã ộ r đ y độ ó bộ rể k N ữ ệm k ô pq ố ă m ă kế Q ữ [25, r 34-40]. e đị r ệm ỞA sr rê r b xã ộ [28, r 4] k ô ế ì độ , ó k ả ă độ xếp Bộ ổ e k độ , ó k ả ă p ó r ầ ể độ độ e độ độ đ ó ệ ổ p sứ ì b 15 m rữ m ệ m( ờ , ờ độ để độ [33] ĩ s : Vớ d bộ d đ y: ók ả ă độ , k ô ĩ p ,k bệ N ờ đó đ ậy, ó ể ổ ụ độ r , đ y xã ộ [26, tr.21]. e x xã ộ b đị m ủ ữ ổ , ữ ừ 5 đế 55 ệm độ xã ộ k ả ă (d p p ũ e q ờ r độ ổ độ , ó k ế [29, r 8] đảm đ ơ r q y đị độ í ổ độ ) Vớ ể ệm ể độ bộ d ủ ó y, k [29, r 8] số r độ ổ độ e N ế , rí đ m ớ k đ ( m ừ 5 đế 60 ệ độ độ đ ơ độ ók ả ă ậ ì độ , ó bộ d y y độ độ k ả ă ơ ờ ( ể ổ m ì độ độ kê ở V ệ N m ữ ẹp: Vớ ệm Hệ m ả k ô ĩ độ ổ) ó k ả ă b e độ ờ r y, k ả ă ố ớ WB , kỹ ă r q rằ : N , rì bộ ố ệp ) m mỗ sả x ,k sở ữ , ó d y r ọ Vệ N m rằ : N mộ ể độ đó [ 6, r 37 ] Gầ đ y mộ số md k số ờ, r ể p ầ , sứ k ỏe rí ệ Q yđ m ệm đó rọ ổ,s m số ả rê p p ẩm ể ệ ởđ , r ơ , rì dệ độ X - 07, ó m đó ơ Số độ ệ ệ, ă ý ả mặ số q ể b đ ếp ố ủ đ ế ệ, ớ , x đị ớ í rê q y mô d s p ữ k xã ộ 16 ế số, ơ bố d ữ ữ ĩ ù , ủ đờ C đặ k r r ể ô ệ , p ẩm p, ý ứ r ộ rê , rí , y đ đứ , ì , ă ệm bả ĩ í ì p ẩm đ đố rị , ố số ủ mỗ yê q ê ớ đ ệ , ớ p ữ é ý, mứ độ ơ ô m yế ố đó độ ọ q rọ ờ , q y đị p rì ủ pb q ả s kế đứ mứ độ r ở ệm ổ ơ ớ ,ý ứ đì xã ộ , r yế ố , ó ó ê p p d y, ờ 1.1.1.2. Khái niệm phát triển nguồn nhân lực N đó r ở ế p ế rể k ớ đ óx rở độ N ậ q ố ế Đặ b ệ ớ q đ b ế dầ ầm q s p rọ ứ VIII, Đả ệ đ đã ủ ó Cô ớ rê m đế mụ ê :D Cô ệp ó , ệp ó , ế ả m Vệ N m r P , xã ộ ó p ả ó ế r rể k ế yê ầ s ó x ô s số ậy, ó ể k k , Đ ộ Đả b d ỡ ệp ô ệp ớ p rể yế ủ ớ để đ ủ ă m số ,m rể ệm ụ yế P rể ủ ờ kỳ mớ k ểp ế, p ả ó ể ă ì bằ , d mộ rì ứ ủ s p ệm đ đ k y, k đủ độ rể Để ó ệ k đ ờ ớ m rở q :Đ ệ đ ớ Đó ũ ệ đ r ủ để đ p ứ ó , rọ r ủ yế ứ đ ầ rò ô ù ỉ rể đ ơ ệm p ế, ể ở ó độ ệ p ý số , xé ừ ó độ ĩ mô ủ í s rể độ N : “P 17 rể ổ ể xã ộ ) ơ đ ế, ỉ í s bệ p p ủ xã ộ (p ẩm p ý số ỏ rí ệ, ể , m ý- đ pứ s p p ệ , rể k yê ế xã ộ r ầ đò ừ đ r ể ” [28, r 7] 1.1.1.3. Kết cấu của nguồn nhân lực Để ủ ó ê ùy xé ở ứ s ơ ầ p ả p e mụ đí ê ó độ k í ứ m kế kế đ xem : * Căn cứ vào khả năng và mức độ tham gia hoạt động kinh tế thì nguồn nhân lực bao gồm nguồn nhân lực trong độ tuổi lao động, nguồn nhân lực tham gia hoạt động kinh tế và bộ phận nguồn nhân lực dự trữ [29, tr.10]. Nguồn nhân lực trong độ tuổi lao động b n ờ r p p độ ậ độ ổ độ độ đ ók ả ă ủ mộ q ố q y đị m độ Ở mỗ q ố ,đ bộ p ậ p m mộ q ố p p úđ d m đ ệ , ìm , độ ă độ ủ , mộ b ữ ù m ờ r ữ ó Bộ p ậ ầ ọ , ó đ y mộ đị p độ ệ mì , ổ ơ r đó Bộ p ậ ờ r rê độ độ k ô ổ í ổ yr độ ó ệ đ m ặ ệ độ đì bở k Nguồn nhân lực dự trữ đ ữ q y đị k Nguồn nhân lực tham gia hoạt động kinh tế ( ò độ ) bộ mộ p ầ m yb ữ m ệ , m ờ r ủ độ ữ k ế ờ đ độ ổ ũ r r độ , 18 ữ k m ô đ đ ọ , ờ ỉ độ ổ ầ ó ể y độ ệ ộ r rong gia ữ sớm ờ k ô * Căn cứ vào vị trí, nguồn nhân lực có thể chia thành ba loại sau: [29, tr.19] Nguồn nhân lực chính: L r độ ổ ộ ủ đ độ , đảm ó số ệm ủ yế q ớ rì độ , ằm k ế xã ớ Nguồn nhân lực phụ: L bộ p ậ d ó ể ùy e sứ ủ mì để ằm m độ ổ độ k độ , ọ ế ớ ờ đị Nguồn nhân lực bổ sung: L bộ p ậ s ừ độ k ổ độ độ ở đị ệp r r ờ , số ế ố :C q ở ậ mộ số ĩ ụq bổ ờ r s , số ós k d độ ữ , ệ , ệm q y mô ơ m đ ờ … p ả p m ớ óm x , sẵ s ủ ủ yế số s ú ủ mộ xã ộ , mộ ờ đ ểm x ầ rê d đị Đó đ ù , bộ p ậ d xã ộ , q yế đị d ó đặ đ ểm y ủ mộ đị số đ s p r rể k ủ ả ế xã ộ ủ q ố 1.1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực N ủ mỗ q ố k , ó s ệ ể ữ ậ độ m, ữ yế ố ộ r y ủ xã ộ ập, ă yế s ị ả độ ố ở , ó ủ ữ ủ yế d q ,q ệ xã ộ m yế rì yế ốp ụ ố ộ dụ đ ì , ê Cụ ố sau: Thứ nhất: Sự phát triển kinh tế - xã hội tác động đến chất lượng nguồn nhân lực. rì độ p rể Đó ủ k ế ơ sở để x 19 yế đị ố độ ơ , r ếp ê ập, ả ệ mứ số ê rì ì đì độ ă mớ ó đ ó d ờ độ ả đ ể rí yể dị e p ả ós Mặ k ,k ê y đổ Ở ớ ó ố độ ă r ở ế dụ đ dị ụ ầ rể k ệ đ , đò r ữ ớ , ăm só ậ đ để p ê N ụ ă , ì đờ số Đ y ập ă ố dị dụ đ ă ớ độ ệ mở rộ sẽ đ ờ k ệ để ăm só sứ k ỏe… Q y mô sứ k ỏe ủ ế ì ơ ủ p rể k ế sẽ ỏ ăm ầ đ y, óđ kệ ă ờk ế ê ụ đầ dụ đ C k k ô ếm ậ đẳ ò p ụ ộ ứ đ đứ đố ớ r q q ố ế, x ô k ế m mộ ớ độ đế m rể ă ệ đ ó y đò ỏ mỗ ê rì k ộ ập bở ẽ k bì đẳ í ớ ú đẩy p ụ ữ ọ đ bì k ập, r ứ đặ b ệ đó ớ ị r ờ đố ớ p ầ dễ r p đẳ d sả ì ếp ế xã ộ p r ế r ế Lố số ì bì p ớ độ rê đó độ ập k ệp ớ p ì ủ xử ộ để d y, mớ đ đị r ếp ứ ứ , đặ b ệ ê để đổ mớ rể d y, rì đổ mớ để p ù y đổ ơ s p ế r ệ đ , ô xử, kỹ ă ữđ độ q ố số ệứ Đ ơ ệp ú ầ đ k ừ ốk ệp ó , độ ệ đ ộ ệp, ố số , ô ờ ị r ờ r q ớ ệp ó p ả k ô ũ yế rì d y ủ ỉp ụ độ ơ r ếp dệ r ũ ố r ể sẽ ơ ộ độ Đ kế ứ , r ớ độ ữ y ớ p Thứ hai: Tình trạng dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe tác động đến nguồn nhân lực. 20 r số ú ờ Nế ở ũ ế d d ỡ đế ) Cù mộ ố ệ q ả ủ ố d ì ơ ệ q ả ô ủ ũ b ế rằ ệ m ă mả ố y óả ậm ệ (ứ ả ở ì đế ò , ủ mả đế đ ăm só y ế ủ ếp ậ í ủ ếp đế sứ k ỏe í m ố số k ỏe m d ỡ k ả ă r yế ể sẽ k ô đ d ở y ế ở ặ ớ d ỡ ờ d đố ớ ế ệ ệ , ó ảm Thứ ba: Trình độ phát triền giáo dục đào tạo tác động đến chất lượng nguồn nhân lực. Mứ độ p độ rể ủ dụ đ đế độ ă m Đ y ó ũ yê mô , ở mộ q ố m s ủ ệp ả rì ò óp p ầ ố q yế đị ờ độ r dụ đ p rọ ệ P độ d ả rể , ố ế đã ứ ì ũ dụ đ ổ đ ó p s k ô yê mô ệ sứ k ỏe, ờ đó m sứ k ỏe ủ rì e dụ rí, y đế rể ủ đ p ầ yế Hệ ìk ả ă y ốq í ó rể yế ữ óp ệp ụ ó ọ sẽ m ờ ũ đảm bả Thứ tư: Các chính sách của nhà nước tác động đến chất lượng nguồn nhân lực. Vệ í r ờ q ố s ủ N ớ p p ý để ệ ê í ữ đ s độ , ữ mộ ố í s rò k ô í dụ p ầ dụ ì s rể p ụ ủ N ộ ớ sẽ ả rộ ẫ ế để ì ơ , kém p ầ q r mô s N í s ập, bả rọ 21 yể dụ , sử dụ ểm xã ộ , bả r ệ ộ ú đẩy ờ độ ũ
- Xem thêm -