Tài liệu Phát triển nguồn nhân lực

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 102 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

§Ò ¸n m«n häc KTL§ Sv thùc hiÖn: Bïi ThÞ H¶i A. PhÇn më ®Çu Ngµy nay nh©n lo¹i ®ang bíc vµo nÒn v¨n minh trÝ thøc víi nh÷ng biÕn ®æi v« cïng to lín cïng sù ph¸t triÓn kú diÖu cña khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ, ®ßi hái mçi quèc gia, mçi d©n téc, b»ng truyÒn thèng vµ néi lùc cña m×nh ph¶i t¹o ®îc nh÷ng bíc ®i thÝch hîp ®Ó nhanh chãng tiÕp cËn vµ héi nhËp vµo trµo lu ®ã. §èi víi níc ta, ®©y thùc sù lµ thêi c¬ thuËn lîi to lín dÔ ph¸t triÓn, ®ång thêi ®©y còng lµ mét th¸ch thøc v« cïng gay g¾t, ®ßi hái ph¶i cã nghÞ lùc kiªn cêng, tµi n¨ng s¸ng t¹o ®Ó vît qua. ChÝnh v× lÎ ®ã mµ ®Çu t cho sù nghiÖp gi¸o dôc - ®µo t¹o - ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ®· ®îc §¶ng ta ®Æt vµo quèc s¸ch hµng ®Çu. ViÖt Nam lµ mét trong nh÷ng níc ®i theo con ®êng X· héi chñ nghÜa - qu¸ tr×nh dÞch chuyÓn c¬ cÊu kinh tÕ ®ang ®îc tiÕn hµnh trªn c¬ së ®êng lèi ®æi míi: §ã lµ c«ng nghiÖp ho¸ g¾n liÒn víi hiÖn ®¹i ho¸, ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng, díi sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng X· héi chñ nghÜa. Trong tiÕn tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, chÝnh s¸ch ®µo t¹o – ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cã ¶nh hëng trùc tiÕp, s©u s¾c vµ ®îc xem nh mét nh©n tè quan träng hµng ®Çu. Trong 15 n¨m ®æi míi võa qua, sù nghiÖp gi¸o dôc – ®µo t¹o cña níc ta ®· cã nh÷ng bíc tiÕn nhÊt ®Þnh. Quy m« gi¸o dôc – ®µo t¹o t¨ng nhanh, c¸c lo¹i h×nh ®µo t¹o ®îc ph¸t triÓn. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®îc, gi¸o dôc vµ ®µo t¹o níc ta vÉn cßn nhiÒu yÕu kÐm, bÊt cËp. §iÓm næi bËt lµ chÊt lîng ®µo t¹o rÊt yÕu, ph¬ng ph¸p d¹y vµ häc cßn l¹c hËu. §Ó kh¾c phôc ®îc nh÷ng yÕu kÐm ®ã ®ång thêi ph¸t huy ®îc mÆt tÝch cùc ®· ®¹t ®îc ®ßi hái chÝnh s¸ch gi¸o dôc ph¶i s¸t thùc, ®ång bé vµ t¸c ®éng s©u s¾c ®Õn c«ng t¸c gi¸o dôc – ®µo t¹o. B¶n th©n em lµ mét sinh viªn ®ang ®îc ®µo t¹o vÒ chuyªn ngµnh kinh tÕ lao ®éng, em muèn ®îc tham gia nghiªn cøu, t×m hiÓu s©u h¬n vÒ chÝnh s¸ch ®µo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ViÖt Nam hiÖn nay, do ®ã em chän ®Ò tµi “ chÝnh s¸ch ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ViÖt Nam trong tiÕn tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ”. Trong néi dung cña bµi viÕt nµy em sÏ nghiªn cøu 5 néi dung chÝnh: I. Nh÷ng kh¸i niÖm II. Néi dung cña chÝnh s¸ch ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc §Ò ¸n m«n häc KTL§ Sv thùc hiÖn: Bïi ThÞ H¶i III.Néi dung cña qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ vµ c¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ IV. Mèi quan hÖ gi÷a chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ vµ chÝnh s¸ch ®µo t¹o, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc V. §¸nh gi¸ c¸c chÝnh s¸ch ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ë ViÖt Nam hiÖn nay Víi nh÷ng néi dung nhá, cô thÓ, chi tiÕt mµ bµi viÕt ®Ò cËp tíi, em hi väng sÏ gãp phÇn lµm s¸ng tá h¬n chÝnh s¸ch ®µo t¹o, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña ViÖt Nam trong tiÕn tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ. MÆc dï em ®· cè g¾ng t×m tßi tµi liÖu bæ sung vµo kiÕn thøc lý luËn cña b¶n th©n ®Ó hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy nªn chÝn ch¾n ch¾n sÏ cßn nhiÒu thiÕu sãt. ChÝnh v× vËy em kÝnh mong ®îc sù bæ sung, söa ®æi cña thÇy gi¸o vµ sù gãp ý cña c¸c b¹n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì, híng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o: PGS.TS. TrÇn Xu©n CÇu ®· gióp em hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy. Sinh viªn: Bïi ThÞ H¶i I. C¸c kh¸i niÖm 1. Nguån nh©n lùc B. PhÇn Néi dung  Nguån nh©n lùc lµ nguån lùc vÒ con ngêi vµ ®îc nghiªn cøu díi nhiÒu khÝa c¹nh. Tríc hÕt lµ nguån cung cÊp lao ®éng cho x· héi, bao gåm toµn bé d©n c cã c¬ thÓ ph¸t triÓn b×nh thêng (kh«ng bÞ khiÕm khuyÕt hoÆc dÞ tËt bÈm sinh).  Nguån nh©n lùc víi t c¸ch lµ mét yÕu tè cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi lµ kh¶ n¨ng lao ®éng cña x· héi ®îc hiÓu theo nghÜa hÑp h¬n, bao gåm nhãm d©n c trong ®é tuæi lao ®éng cã kh¶ n¨ng lao ®éng. Víi c¸ch hiÓu nµy, nguån nh©n lùc t¬ng ®¬ng víi nguån lao ®éng. §Ò ¸n m«n häc KTL§ Sv thùc hiÖn: Bïi ThÞ H¶i  Nguån nh©n lùc cßn cã thÓ hiÓu lµ tËp hîp c¸ nh©n nh÷ng con ngêi cô thÓ tham gia vµo qu¸ tr×nh lao ®éng, lµ tæng thÓ c¸c yÕu tè vÒ thÓ chÊt vµ vÒ tinh thÇn, ®îc huy ®éng vµo qu¸ tr×nh lao ®éng.Víi c¸ch hiÓu nµy nguån nh©n lùc bao gåm nh÷ng ngêi tõ giíi h¹n díi tuæi lao ®éng trë lªn C¸c c¸ch hiÓu trªn chØ kh¸c nhau vÒ viÖc x¸c ®Þnh qui m« nguån nh©n lùc ,song ®Òu nhÊt trÝ víi nhau ®ã lµ nguån nh©n lùc vµ nãi kh¶ n¨ng lao ®éng cña x· héi  Nguån nh©n lùc ®îc xem xÐt trªn gi¸c ®é sè lîng vµ chÊt lîng Sè lîng nguån nh©n lùc ®îc biÓu hiÖn th«ng qua c¸c chØ tiªu qui m« vµ tèc ®é t¨ng nguån nh©n lùc .C¸c chØ tiªu nµy cã quan hÖ mËt thiÕt víi chØ tiªu qui m« vµ tèc ®é t¨ng d©n sè .Qui m« d©n sè cµng lín ,tèc ®é t¨ng d©n sè cµng cao th× dÉn ®Õn qui m« vµ tèc ®é t¨ng nguån nh©n lùc cµng lín vµ ngîc l¹i .Tuy nhiªn cã mèi quan hÖ d©n sè vµ nguån nh©n lùc ®îc biÓu hiÖn sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh. VÒ chÊt lîng nguån nh©n lùc ®îc xem xÐt trªn c¸c mÆt :Tr×nh ®ä søc khoÎ ,tr×nh ®é v¨n ho¸ ,tr×nh ®é chuyªn m«n,n¨ng lùc phÈm chÊt ..v..v Còng gièng nh c¸c nguån nh©n lùc kh¸c sè lîng vµ ®Æc biÖt lµ chÊt lîng nguån nh©n lùc ®ãng vai trß hÕt søc quan träng trong viÖc t¹o ra cña c¶i vËt chÊt vµ tinh thÇn cho x· héi 2. §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc 2.1§µo t¹o  Theo gi¸o tr×nh kinh tÕ lao ®éng “§µo t¹o nguån nh©n lùc lµ qu¸ tr×nh trang bÞ kiÕn thøc nhÊt ®Þnh vµ chuyªn m«n nghiÖp vô cho ngêi lao ®éng ®Ó hä cã thÓ ®¶m nhËn ®îc mét sè c«ng viÖc nhÊt ®Þnh .§µo t¹o gåm ®µo t¹o kiÕn thøc phæ th«ng vµ ®µo t¹o kiÕn thøc chuyªn nghiÖp “.  Theo qu¸ tr×nh qu¶n trÞ nh©n lùc ®µo t¹o ®îc biÓu hiÖn lµ c¸c ho¹t ®éng nh»m gióp cho ngêi lao ®éng cã thÓ thùc hiÖn tèt h¬n chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh 2.2. Ph¸t triÓn §Ò ¸n m«n häc KTL§ Sv thùc hiÖn: Bïi ThÞ H¶i Theo nghÜa réng: ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ tæng thÓ c¸c ho¹t ®éng häc tËp cã tæ chøc ®îc tiÕn hµnh trong nh÷ng kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh ®Ó nh»m t¹o ra sù thay ®æi hµnh vi nghÒ nghiÖp cña ngêi lao ®éng. Theo nghÜa hÑp : ph¸t triÓn lµ c¸c ho¹t ®éng häc tËp vît ra khái ph¹m vi c«ng viÖc tríc m¾t cña ngêi lao ®éng, nh»m më ra cho hä nh÷ng c«ng viÖc míi dùa trªn c¬ së nh÷ng ®Þnh híng t¬ng lai cña tæ chøc hoÆc ph¸t triÓn kh¶ n¨ng nghÒ nghiÖp cña hä (gi¸o tr×nh QTNL) Mét c¸ch ®Þnh nghÜa kh¸c : Ph¸t triÓn ®îc hiÓu lµ qu¸ tr×nh lµm t¨ng kiÕn thøc, kü n¨ng, n¨ng lùc vµ tr×nh ®é cña c¸ nh©n ngêi lao ®éng ®Ó hä hoµn thµnh c«ng viÖc ë vÞ trÝ cao h¬n trong nghÒ nghiÖp cña b¶n th©n hä (theo gi¸o tr×nh KTL§) Ph¸t triÓn xÐt trªn ph¹m vi ph¸t triÓn con ngêi th× ®ã lµ sù gia t¨ng gi¸ trÞ cho con ngêi vÒ c¶ tinh thÇn, ®¹o ®øc, t©m hån, trÝ tuÖ, kü n¨ng…lÉn thÓ chÊt. Ph¸t triÓn nguån lùc con ngêi nh»m gia t¨ng c¸c gi¸ trÞ Êy cho con ngêi, lµm cho con ngêi trë thµnh nh÷ng ngêi lao ®éng cã n¨ng lùc vµ phÈm chÊt cÇn thiÕt, ®¸p øng ®îc yªu cÇu ngµy cµng cao cña sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi 3. ChÝnh s¸ch ®µo t¹o  ChÝnh s¸ch: Lµ nh÷ng c«ng cô cña Nhµ níc, ®îc Nhµ níc ban hµnh ®Ó thùc hiÖn mét môc tiªu cô thÓ cña ®Êt níc  ChÝnh s¸ch ®µo t¹o lµ nh÷ng c«ng cô cña nhµ níc, ®îc nhµ níc ban hµnh ®Ó thùc hiÖn môc tiªu ph¸t triÓn gi¸o dôc - ®µo t¹o cña ®Êt níc. ChÝnh s¸ch vÒ ®µo t¹o ®îc Nhµ níc ®Ò ra trªn quan ®iÓm ®êng lèi cña §¶ng, ®©y lµ ®êng lèi cô thÓ. ChÝnh s¸ch ®µo t¹o híng vµo viÖc ph¸t triÓn con ngêi toµn diÖn, u tiªn khuyÕn khÝch x· héi häc tËp, n©ng cao mÆt b»ng d©n trÝ, båi dìng nh©n tµi ®Ó thÕ hÖ trÎ ®ñ hµnh trang lµm chñ ®Êt níc, x©y dùng ®Êt níc giµu m¹nh h¬n . C¸c chÝnh nµy ®Òu dùa trªn c¬ së thùc tiÔn, dùa vµo diÔn biÕn t×nh h×nh ph¸t sinh trong tõng giai ®o¹n cô thÓ cña ®Êt níc 4. ChuyÓn dÞch vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ 4.1 ChuyÓn dÞch. §Ò ¸n m«n häc KTL§ Sv thùc hiÖn: Bïi ThÞ H¶i ChuyÓn dÞch lµ sù thay ®éi sù vËt hiÖn tîng tõ tr¹ng th¸i nµy sang tr¹ng th¸i kh¸c cho phï hîp víi m«i trêng ph¸t triÓn .Sù thay ®æi ë ®©y kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ sù thay ®æi vÞ trÝ mµ lµ sù biÕn ®æi c¶ vÒ lîng vµ chÊt trong néi bé sù vËt, hiÖn tîng ®ã. 4.2. C¬ cÊu kinh tÕ. §øng trªn quan ®iÓm duy vËt biÖn chøng vµ lý thuyÕt hÖ thèng cã thÓ hiÓu: C¬ cÊu kinh tÕ lµ mét tæng thÓ hîp thµnh bëi nhiÒu yÕu tè kinh tÕ cña nÒn kinh tÕ quèc d©n ,gi÷a chóng cã nh÷ng mèi quan hÖ h÷u c¬ ,nh÷ng t¬ng t¸c qua l¹i c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng, trong nh÷ng kh«ng gian vµ ®iÒu kiÖn kinh tÕ –x· héi cô thÓ, chóng vËn ®éng híng nh÷ng môc tiªu nhÊt ®Þnh . Theo quan ®iÓm nµy , c¬ cÊu kinh tÕ lµ mét ph¹m trï kinh tÕ , lµ nÒn t¶ng cña mét c¬ cÊu x· héi vµ chÕ ®é x· héi. Métc¸ch tiÕp cËn kh¸c th× cho r»ng, c¬ cÊu kinh tÕ hiÓu mét c¸ch ®Çy ®ñ lµ mét tæng thÓ hÖ thèng kinh tÕ bao gåm nhiÒu yÕu tè cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhau, t¸c ®éng qua l¹i víi nhau trong nh÷ng kh«ng gian vµ thêi gian nhÊt ®Þnh, trong nh÷ng ®iÒu kiÖn kinh tÕ-x· héi nhÊt ®Þnh, ®îc thÓ hiÖn c¶ vÒ mÆt ®Þnh tÝnh c¶ vÒ mÆt ®Þnh lîng, c¶ vÒ sè lîng lÉn chÊt lîng, phï hîp víi môc tiªu ®· x¸c ®Þnh cña nÒn kinh tÕ. 4.3. ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ. C¬ cÊu kinh tÕ lu«n thay ®æi theo tõng thêi kú ph¸t triÓn bëi bëi c¸c yÕu tè hîp thµnh c¬ cÊu kinh tÕ kh«ng cè ®Þnh. ®ã lµ sù thay ®æi vÒ sè lîng c¸c ngµnh hoÆc sù thay ®æi vÒ quan hÖ tû lÖ gi÷a c¸c ngµnh, c¸c vïng, c¸c thµnh phÇn do xuÊt hiÖn hoÆc biÕn mÊt cña mét sè ngµnh vµ tèc ®é t¨ng trëng gi÷a c¸c yÕu tè cÊu thµnh c¬ cÊu kinh tÕ lµ kh«ng ®ång ®Òu. Sù thay ®æi cña c¬ cÊu kinh tÕ tõ tr¹ng th¸i nµy sang tr¹ng th¸i kh¸c cho phï hîp víi m«i trêng ph¸t triÓn ®îc gäi lµ sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ. §©y kh«ng ph¶i ®¬n thuÇn lµ sù thay ®æi vÞ trÝ, mµ lµ sù thay ®æi c¶ vÒ chÊt vµ vÒ lîng trong néi bé c¬ cÊu. ViÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ph¶i dùa trªn c¬ së mét c¬ cÊu hiÖn cã, do ®ã néi dung cña chuyÓn dÞch c¬ cÊu lµ c¶i t¹o c¬ cÊu cò l¹c hËu hoÆc cha phï hîp ®Ó x©y dùng c¬ cÊu míi tiªn tiÕn, hoµn thiÖn vµ bæ sung c¬ cÊu cò nh»m biÕn c¬ cÊu cò thµnh c¬ cÊu míi hiÖn ®¹i vµ phï hîp h¬n. Nh vËy chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ vÒ thùc §Ò ¸n m«n häc KTL§ Sv thùc hiÖn: Bïi ThÞ H¶i chÊt lµ ®iÒu chØnh c¬ cÊu trªn ba mÆt biÓu hiÖn cña nã nh ®· tr×nh bµy ë trªn, nh»m híng sù ph¸t triÓn cña toµn bé nÒn kinh tÕ theo c¸c môc tiªu kinh tÕ- x· héi ®· ®îc x¸c ®Þnh cho tõng thêi kú ph¸t triÓn. II. Néi dung cña chÝnh s¸ch ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. 1.Môc tiªu, quan ®iÓm chØ ®¹o vµ chÝnh s¸ch tæng qu¸t ®µo t¹o, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. 1.1. Môc tiªu ph¸t triÓn gi¸o dôc ®µo t¹o nguån nh©n lùc. “ Môc tiªu gi¸o dôc lµ ®µo t¹o con ngêi ViÖt Nam ph¸t triÓn toµn diÖn, cã ®¹o ®øc, tri thøc, søc khoÎ, thÈm mü vµ nghÒ nghiÖp vµ trung thµnh víi lý tëng ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi, h×nh thµnh vµ båi dìng nh©n c¸ch, phÈm chÊt vµ n¨ng lùc cña c«ng d©n nh»m ®¸p øng yªu cÇu x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc” ( LuËt gi¸o dôc- sè 11/1998/QH10) T¹i c¸c kú ®¹i héi cña §¶ng céng s¶n, gi¸o dôc. ®µo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lu«n dîc quan t©m s©u s¾c, ®Æc biÖt lµ tõ khi ®æi míi kinh tÕ. Trong v¨n kiÖn §¹i héi VI cña §¶ng(12/1986) ®· nªu : ‘Môc tiªu cña gi¸o dôc, ®µo t¹o lµ h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn toµn diÖn nh©n c¸ch x· héi chñ nghÜa cña thÕ hÖ trÎ, ®µo t¹o ®éi ngò lao ®éng cã kü thuËt, ®ång bé vÒ ngµnh nghÒ, phï hîp víi yªu cÇu ph©n c«ng lao ®éng cña x· héi. Sù nghiÖp ®µo t¹o, nhÊt lµ ®µo t¹o ®¹i häc vµ chuyªn nghiÖp trùc tiÕp gãp phÇn vµo viÖc ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ vµ x· héi…” §Õn kú §¹i héi VII cña §¶ng, môc tiªu cña gi¸o dôc vµ ®µo t¹o vÉn ®îc ®Æt ë vÞ trÝ rÊt cao, ®ã lµ: Môc tiªu cña gi¸o dôc vµ ®µo t¹o nh»m n©ng cao d©n trÝ, ®µo t¹o nh©n lùc, båi dìng nh©n tµi, h×nh thµnh ®éi ngò lao ®éng cã tri thøc vµ cè tay nghÒ, cã n¨ng lùc thùc hµnh, tù chñ, n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o, cã ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, tinh thÇn yªu níc, yªu chñ nghÜa x· héi. Nhµ trêng ®µo t¹o thÓ hÖ trÎ theo híng toµn diÖn vµ cã n¨ng lùc chuyªn m«n s©u, cã ý thøc vµ kh¶ n¨ng tù t¹o viÖc lµm trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn “. Cïng víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, gi¸o dôc ®µo t¹o cµng thÓ hiÖn vai trß träng t©m, then chèt cña sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng trong ®ã yÕu tè con ngêi lu«n ®îc ®Æt lªn vÞ trÝ cao nhÊt, lµ träng t©m cña mäi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi. ChÝnh v× vËy, môc tiªu ®Æt ra cho gi¸o dôc, ®µo §Ò ¸n m«n häc KTL§ Sv thùc hiÖn: Bïi ThÞ H¶i t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ë c¸c kú §¹i héi VIII, IX cña §¶ng lµ: N©ng cao mÆt b»ng d©n trÝ, b¶o ®¶m nh÷ng tri thøc cÇn thiÕt ®Ó mäi ngêi gia nhËp cuéc sèng kinh tÕ vµ theo kÞp tiÕn tr×nh ®æi míi vµ ph¸t triÓn ®Êt níc. §µo t¹o båi dìng vµ n©ng cao chÊt lîng nguån nh©n lùc ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. Ph¸t triÓn, båi dìng vµ träng dông nh©n tµi, chó träng c¸c lÜnh vùc khoa häc c«ng nghÖ, v¨n ho¸- nghÖ thuËt, qu¶n lý kinh tÕ- x· héi vµ qu¶n trÞ s¶n xuÊt kinh doanh §¶ng ta coi gi¸o dôc vµ ®µo t¹o lµ quèc s¸ch hµng ®Çu. 1.2. Quan ®iÓm chØ ®¹o. Cïng víi khao häc vµ c«ng nghÖ , gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®îc §¹i héi VII xem lµ quèc s¸ch hµng ®Çu, ®ã lµ mét ®éng lùc thóc ®Èy vµ lµ mét ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®¶m b¶o viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ-x· héi, x©y dùng vµ b¶o vÖ ®Êt níc. Ph¶i coi ®Çu t cho gi¸o dôc lµ mét trong nh÷ng híng chÝnh cña ®Çu t ph¸t triÓn t¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o dôc ®i tríc vµ phôc vô ®¾c lùc sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Huy ®éng toµn x· héi lµm gi¸o dôc, ®éng viªn c¸c tÇng líp nh©n d©n gãp phÇn x©y dùng nÒn gi¸o dôc quèc d©n díi sù qu¶n lý cña Nhµ níc. Ph¸t triÓn gi¸o dôc ph¶i më réng quy m«, ®ång thêi ph¶i më réng n©ng cao chÊt lîng, hiÖu qu¶ gi¸o dôc, g¾n häc víi hµnh, tµi víi ®øc. Gi¸o dôc võa ph¶i g¾n chÆt víi yªu cÇu ph¸t triÓn ®Êt níc, võa phï hîp xu thÕ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i. Thùc hiÖn mét nÒn gi¸o dôc thêng xuyªn cho mäi ngêi, x¸c ®Þnh häc tËp suèt ®êi lµ quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña mçi c«ng d©n. §a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc ®µo t¹o , thùc hiÖn c«ng b»ng gi¸o dôc, ngêi ®i häc ph¶i ®ãng häc phÝ, ngêi sö dông lao ®éng qua ®µo t¹o ph¶i ®ãng gãp chÝnh s¸ch phÝ ®µo t¹o, Nhµ níc cã chÝnh s¸ch b¶o ®¶m cho ngêi nghÌo vµ c¸c ®èi tîng chÝnh s¸ch ®îc ®i häc. KhuyÕn khÝch lµm giµu hîp ph¸p ®i ®«i víi tÝch cùc xo¸ dèi gi¶m nghÌo. Thu hÑp dÇn kho¶ng c¸ch vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn, vÒ møc sèng gi÷a c¸c vïng, c¸c d©n téc, c¸c tÇng líp d©n c. Tõ ®ã t¹o nªn sù ph¸t triÓn c«ng b»ng trong x· héi, xo¸ ®i nh÷ng thiÖt thßi cña d©n c ë vïng s©u, vïng xa t¹o tiÒn ®Ò cho ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. §Ò ¸n m«n häc KTL§ Sv thùc hiÖn: Bïi ThÞ H¶i 1.3ChÝnh s¸ch tæng qu¸t ®µo t¹o, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc - TiÕp tôc hoµn chØnh c¬ cÊu míi cña hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n. - S¾p xÕp l¹i hÖ thèng c¸c trêng nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t, sö dông c¬ së vËt chÊt, vµ ®éi ngò gi¸o viªn. - §æi míi gi¸o dôc, bæ tóc vµ ®µo t¹o vµ båi dìng t¹i chøc - §Èy m¹nh thùc hiÖn phæ cËp gi¸o dôc cÊp II - Gi¸o dôc kü n¨ng lao ®éng vµ híng nghiÖp cho häc sinh phæ th«ng theo híng liªn kÕt gi¸o dôc phæ th«ng víi gi¸o dôc chuyªn nghiÖp. - Më réng gi¸o dôc nghÒ nghiÖp, tõng bíc h×nh thµnh nÒn gi¸o dôc kü thuËt trong x· héi, ®µo t¹o lùc lîng c«ng nh©n lµnh nghÒ bËc cao. - Më réng hîp lý quy m« ®µo t¹o ®¹i häc. Ph¸t triÓn hÖ cao häc, ®Èy m¹nh ®µo t¹o nghiªn cøu sinh. - §Èy m¹nh nghiªn cøu vµ øng dông khoa häc c«ng nghÖ, nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò vÒ khoa häc gi¸o dôc phôc vô cho môc tiªu ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc. - Cñng cè vµ ph¸t triÓn ngµnh gi¸o dôc ë c¸c vïng d©n téc thiÓu sè vµ c¸c vïng khã kh¨n. - T¨ng cêng sù l·nh ®¹o cña c¸c cÊp uû §¶ng ®èi víi sù nghiÖp gi¸o dôc, qu¸n triÖt s©u s¾c NghÞ quyÕt nµy trong §¶ng, trong c¸c ngµnh, c¸c cÊp; x©y dùng §¶ng v÷ng m¹nh vµ båi dìng l¹i c¸n bé §¶ng, c¸n bé qu¶n lý trong ngµnh gi¸o dôc. - X©y dùng ®éi ngò gi¸o viªn vµ c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc. - §æi míi qu¶n lý gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. 2. ChÝnh s¸ch cô thÓ. §Ó ®¸p øng môc tiªu chung cña ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ nh»m sö dông tèi ®a nguån nh©n lùc hiÖn cã vµ n©ng cao tÝnh hiÖu qu¶ cña tæ chøc th«ng qua viÖc gióp cho ngêi lao ®éng hiÓu râ h¬n vÒ c«ng viÖc, n¾m v÷ng h¬n nghÒ nghiÖp cña m×nh vµ thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh mét c¸ch tù gi¸c h¬n, víi th¸i ®é tèt h¬n, còng nh n©ng cao kh¶ n¨ng thÝch øng cña hä víi c«ng viÖc trong t¬ng lai. §¶ng, Nhµ níc ta §Ò ¸n m«n häc KTL§ Sv thùc hiÖn: Bïi ThÞ H¶i ®· cã chÝnh s¸ch cô thÓ cho ®µo t¹o cµ gi¸o dôc, thÓ hiÖn ë c¸c néi dung sau: 2.1.ChÝnh s¸ch ®èi víi c¸c nguån lùc trong ®µo t¹o, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc . BÊt kú mét qu¸ tr×nh ®µo t¹o nµo còng ph¶i dùa vµo nguån lùc cña nã. Gi¸o dôc, ®µo t¹o, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc còng kh«ng n»m ngoµi quy luËt ®ã. §Ó t¨ng cêng c¸c nguån lùc nµy, §¶ng, Nhµ níc ®· cã nhiÒu chÝnh s¸ch ph¸t huy néi lùc bªn trong vµ tiÒm lùc bªn ngoµi: NghÞ quyÕt sè 02-NQ/HNT¦ (24/12/1996) ®· nªu:  Víi nguån lùc bªn trong: - Tríc hÕt lµ nguån ng©n s¸ch Nhµ níc: Ng©n s¸ch Nhµ níc gi÷ vai trß chñ yÕu trong tæng nguån lùc cho ®µo t¹o- ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. TiÕp tôc t¨ng cêng tû träng chÝnh s¸ch ng©n s¸ch cho gi¸o dôc, ®µo t¹o. - TÝch cùc huy ®éng c¸c nguån lùc ngoµi ng©n s¸ch nh häc phÝ, huy ®éng mét phÇn lao ®éng c«ng Ých ®Ó x©y dùng trêng, së. X©y dùng quü khuyÕn häc. LËp quü gi¸o dôc quèc gia. - Cho phÐp c¸c trêng d¹y nghÒ, trung häc chuyªn nghiÖp, cao ®¼ng, ®¹i häc, c¸c viÖn nghiªn cøu lËp c¬ së s¶n xuÊt ®óng víi ng\¸nh nghÒ ®µo t¹o. - X©y dùng vµ c«ng bè c«ng khai quy ®Þnh vÒ häc phÝ vµ c¸c kho¶n ®ãng gãp theo nguyªn t¾c kh«ng thu b×nh qu©n, miÔn gi¶m cho ngêi nghÌo vµ thuéc diÖn chÝnh s¸ch. Héi ®ång nh©n d©n, UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng quy ®Þnh møc häc phÝ cô thÓ trong khung häc phÝ do ChÝnh phñ quy ®Þnh. Kh«ng thu häc phÝ ë bËc tiÓu häc trong c¸c trêng c«ng lËp. - Cã chÝnh s¸ch u tiªn, u ®·i ®èi víi viÖc xuÊt b¶n s¸ch gi¸o khoa, tµi liÖu d¹y häc, s¶n xuÊt, cung øng m¸y mãc, thiÕt bÞ d¹y häc. - C¸c ng©n hµng lËp quü tÝn dông ®µo t¹o cho con em gia ®×nh cã thu nhËp thÊp ®Ó cã ®iÒu kiÖn häc tËp. - Nhµ níc quy ®Þnh c¬ chÕ cho c¸c doanh nghiÖp ®Çu t vµo c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i. PhÇn tµi trî cho gi¸o dôc-®µo t¹o díi mäi h×nh thøc sÏ ®îc khÊu trõ tríc khi tÝnh thuÕ lîi tøc, thuÕ thu nhËp. §Ò ¸n m«n häc KTL§ Sv thùc hiÖn: Bïi ThÞ H¶i - Dµnh ng©n s¸ch Nhµ níc tho¶ ®¸ng ®Ó cö nh÷ng ngêi giá, cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tè ®i ®µo t¹o vµ båi dìng vÒ nh÷ng ngµnh nghÒ, lÜnh vùc then chèt ë nh÷ng níc cã nÒn khoa häc, c«ng nghÖ ph¸t triÓn.  Song song víi viÖc ph¸t huy néi lùc bªn trong lµ tËn dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc bªn ngoµi. §ã lµ Nhµ níc khuyÕn khÝch ®i häc níc ngoµi b»ng con ®êng tù tóc, h¬ng vµo nh÷ng ngµnh mµ ®Êt níc ®ang cÇn, theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. - KhuyÕn khÝch ngêi ViÖt nam ë níc ngoµi cã kh¶ n¨ng vÒ tham gia gi¶ng d¹y, ®µo t¹o, më trêng häc, gióp ®ì tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. - Sö dông mét phÇn vèn vay vµ viÖn trî cña níc ngoµi ®Ó x©y dùng c¬ së vËt chÊt gi¸o dôc, ®µo t¹o. - HÖ thèng ph¸t thanh, truyÒn h×nh giµnh thêi lîng thÝch ®¸ng ph¸t c¸c ch¬ng tr×nh vÒ gi¸o dôc. C¸c ngµnh v¨n ho¸, nghÖ thuËt, th«ng tÊn, b¸o chÝ cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp nh÷ng s¶n phÈm tinh thÇn cã néi dung tèt cho viÖc gi¸o dôc thÕ hÖ trÎ. - §Þnh kú tæ chø héi nghÞ gi¸o dôc c¸c cÊp ®Ó kiÓm ®iÓm rót kinh nghiÖm, bµn biÖn ph¸p ph¸t triÓn gi¸o dôc, khen thëng c¸ nh©n vµ ®¬n vÞ cã thµnh tÝch. - TiÕp tôc ph¸t triÓn c¸c trêng d©n lËp ë tÊt c¶ c¸c bËc häc. Nhµ níc hç trî, híng dÉn, qu¶n lý thèng nhÊt ch¬ng tr×nh, néi dung, chÊt lîng gi¶ng d¹y vµ häc tËp ë c¸c trêng d©n lËp, t thôc. Khung häc phÝ ë c¸c trêng d©n lËp, t thôc do Nhµ níc quy ®Þnh. 2.2. chÝnh s¸ch ®èi víi c¸c trêng häc.  §èi víi c¸c trêng phæ th«ng (®îc quy ®Þnh t¹i môc 2/ch¬ng2/luËt gi¸o dôc-sè 11/1998/Q§ 10-ngµy2-12-1998) Tríc hÕt lµ yªu cÇu vÒ néi dung, ph¬ng ph¸p gi¸o dôc phæ th«ng: Néi dung gi¸o dôc phæ th«ng ph¶i ®¶m b¶o tÝnh phæ th«ng, c¬ b¶n , toµn diÖn , híng nghiÖp vµ hÖ thèng; g¾n víi thùc tiÔn cuéc sèng , phï hîp víi t©m sinh lý cña løa tuæi häc sinh, ®¸p øng môc tiªu gi¸o dôc ë mæi bËc häc , cÊp häc. §Ò ¸n m«n häc KTL§ Sv thùc hiÖn: Bïi ThÞ H¶i Gi¸o dôc tiÓu häc ph¶i b¶o ®¶m cho häc sinh cã hiÓu biÕt ®¬n gi¶n, cÇn thiÕt vÒ tù nhiªn, x· héi , con ngêi, cã kü n¨ng c¬ b¶n vÒ nghe , ®äc , nãi , viÕt vµ tÝnh to¸n ; cã thãi quen rÌn luyÖn th©n thÓ , gi÷ g×n vÖ sinh , cã hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ h¸t , móa , ©m nh¹c , mü thuËt. Gi¸o dôc trung häc c¬ së ph¶i cñng cè , ph¸t triÓn nh÷ng néi dung ®· häc ë tiÓu häc , b¶o ®¶m cho häc sinh cã nh÷ng hiÓu biÕt phæ th«ng c¬ b¶n vÒ tiÕng viÖt , to¸n , lÞch sö d©n téc , kiÕn thøc kh¸c vÒ khoa häc x· héi , khoa häc tù nhiªn , ph¸p luËt , tin häc , ngo¹i ng÷ , cã nh÷ng hiÓu biÕt cÇn thiÕt tèi thiÓu vÒ kü thuËt vµ híng nghiÖp. Gi¸o dôc trung häc phæ th«ng ph¶i cñng cè , ph¸t triÓn nh÷ng néi dung ®· häc ë trung häc c¬ së , hoµn thµnh néi dung gi¸o dôc phæ th«ng . Ngoµi néi dung chñ yÕu nh»m ®¶o b¶o chuÈn kiÕn thø phæ th«ng , c¬ b¶n , toµn diÖn vµ híng nghiÖp cho häc sinh cßn cã néi dung n©ng cao ë mét sè m«n häc ®Ó ph¸t triÓn n¨ng lùc , ®¸p øng nguyÖn väng cña häc sinh. Nhµ níc qu¶n lý viÖc xuÊt b¶n , in vµ ph¸t hµnh s¸ch gi¸o khoa,vÒ c¬ së gi¸o dôc phæ th«ng : chÊm døt t×nh tr¹ng líp häc ba ca.§¶m b¶o diÖn tÝch ®Êt ®ai vµ s©n ch¬i , b·i tËp cho c¸c trêng theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc . TÊt c¶ c¸c trêng phæ th«ng ®Òu ph¶i cã tñ s¸ch , th viÖn vµ c¸c trang bÞ tèi thiÓu ®Ó thùc hiÖn c¸c thÝ nghiÖm trong ch¬ng tr×nh.  §èi víi c¸c trêng trung häc chuyªn nghiÖp , cao ®¼ng , ®¹i häc vµ sau ®¹i häc, Yªu cÇu néi dung vµ ph¬ng ph¸p ®µo t¹o Víi c¸c trêng trung häc chuyªn nghiÖp : néi dung cña gi¸o dôc ph¶i tËp trung vµo ®µo t¹o n¨ng lùc nghÒ nghiÖp , coi träng gi¸o dôc ®¹o ®øc , rÌn luyÖn søc khoÎ , n©ng cao tr×nh ®é häc vÊn theo yªu cÇu ®µo t¹o. Ph¬ng ph¸p gi¸o dôc nghÒ nghiÖp ph¶i kÕt hîp gi¶ng d¹y lý thuyÕt víi rÌn luyÖn kü n¨ng thùc hµnh, b¶o ®¶m ®Ó sau khi tèt nghiÖp ngêi häc cã kh¶ n¨ng hµnh nghÒ. Víi c¸c trêng cao ®¼ng , ®¹i häc vµ sau ®¹i häc: Néi dung cña g¸o dôc ®¹i häc ph¶i cã tÝnh hiÖn ®¹i vµ ph¸t triÓn ; b¶o ®¶m c¬ cÊu hîp lý gi÷a kiÕn thø khoa häc c¬ b¶n víi kiÕn thøc chuyªn ngµnh vµ c¸c bé m«n khoa häc M¸c-Lªnin , t tëng hå chÝ minh. §Ò ¸n m«n häc KTL§ Sv thùc hiÖn: Bïi ThÞ H¶i §µo t¹o tr×nh ®é cao ®¼ng ph¶i ®¶m b¶o cho sinh viªn cã nh÷ng kiÕn thøc khoa häc c¬ b¶n vµ chuyªn ngµnh cÇn thiÕt . §µo t¹o tr×nh ®é ®¹i häc ph¶i ®¶m b¶o cho sinh viªn cã nh÷ng kiÕn thøc khoa häc vµ chuyªn ngµnh t¬ng ®èi hoµn chØnh , cã ph¬ng ph¸p lµm viÖc khoa häc , cã n¨ng lùc vËn dông lý thuyÕt vµo c«ng t¸c chuyªn m«n . Ph¬ng ph¸p gi¸o dôc ®¹i häc ph¶i coi träng viÖc båi dìng n¨ng lùc tù häc , tù nghiªn cøu, t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi häc ph¸t huy t duy s¸ng t¹o , rÌn luyÖn kü n¨ng thùc hµnh. Néi dung cña gi¸o dôc sau ®¹i häc : §µo t¹o th¹c sÜ ph¶i b¶o ®¶m cho häc viªn ®îc bæ sung , n©ng cao kiÕn thøc ®· häc ë tr×nh ®é ®¹i häc ; t¨ng cêng kiÕn thøc liªn ngµnh . §µo t¹o tiÕn sÜ ph¶i b¶o ®¶m cho nghiªn cøu sinh n©ng cao vµ hoµn chØnh kiÕn thøc c¬ b¶n ; cã hiÓu biÕt s©u réng kiÕn thøc chuyªn ngµnh . Ph¬ng ph¸p ®µo t¹o : KÕt hîp c¸c h×nh thøc häc trªn líp , tù häc , tù nghiªn cøu. VÒ c¬ së vËt chÊt : thay thÕ , bæ sung c¬ së vËt chÊt vµ thiÕt bÞ cho c¸c trêng d¹y nghÒ , trung häc chuyªn nghiÖp vµ ®¹i häc . X©y dùng thªm vµ qu¶n lý tèt c¸c ký tóc x¸ cña häc sinh , sinh viªn. X©y dùng mét sè phßng thÝ nghiÖm vµ tr¹m s¶n xuÊt thö. Ngoµi nh÷ng trêng nªu trªn th× chÝnh s¸ch cña nhµ níc cßn quy ®Þnh ®èi víi c¸c trêng ®µo t¹o kh«ng chÝnh quy nh trung t©m gi¸o dôc thêng xuyªn . Tuy nhiªn dï ë h×nh thøc ®µo t¹o nµo th× nhµ trêng ®Òu cã mét quyÒn h¹n , nhiÖm vô nhÊt ®Þnh (§îc nªu ë môc 2/ch¬ng3/luËt gi¸o dôc sè 11/1998/QH 10) - Tæ chøc gi¶ng d¹y , häc tËp vµ c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc kh¸c theo môc tiªu , ch¬ng tr×nh gi¸o dôc. - Qu¶n lý nhµ gi¸o c¸n bé , nh©n viªn. - TuyÓn sinh vµ qu¶n lý ngêi häc. - Qu¶n lý , sö dông ®Êt ®ai , trêng së, trang thiÕt bÞ vµ tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - Phèi hîp víi gia ®×nh ngêi häc , tæ chøc , c¸ nh©n trong ho¹t ®éng gi¸o dôc. - Tæ chøc cho gi¸o viªn , c¸n bé , nh©n viªn , ngêi häc tham gia c¸c ho¹t ®éng x· héi. - §èi víi c¸c trêng ®¹i häc , cao ®¼ng cã quyÒn tù chñ , tù chÞu tr¸ch nhiÖm. §Ò ¸n m«n häc KTL§ Sv thùc hiÖn: Bïi ThÞ H¶i - X©y dùng ch¬ng tr×nh , gi¸o tr×nh ,kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y , häc tËp ®èi víi c¸c ngµnh nghÒ ®îc phÐp ®µo t¹o. - Tæ chøc tuyÓn sinh theo chØ tiªu cña bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o c«ng nhËn tèt nghiÖp vµ cÊp v¨n b»ng theo thÈm quyÒn. - Tæ chøc bé m¸y nhµ trêng. - Huy ®éng , qu¶n lý , sö dông c¸c nguån lùc nh»m thùc hiÖn môc tiªu gi¸o dôc. - Hîp t¸c víi c¸c tæ chøc kinh tÕ , gi¸o dôc , v¨n ho¸, thÓ dôc , thÓ thao , y tÕ ; nghiªn cøu khoa häc trong níc vµ níc ngoµi theo quy ®Þnh cña chÝnh phñ. - HiÖn nay nhµ níc ta cã nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch u tiªn thµnh lËp c¸c lo¹i trêng chuyªn biÖt . Cô thÓ lµ :  Nhµ níc thµnh lËp c¸c trêng phæ th«ng d©n téc néi tró, trêng phæ th«ng d©n téc b¸n tró , trêng dù bÞ ®¹i häc cho con em d©n téc thiÓu sè , con em c¸c gia ®×nh d©n téc ®Þnh c l©u dµi t¹i vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕx· héi ®Æc biÖt khã kh¨n nh»m gãp phÇn t¹o nguån ®µo t¹o c¸n bé cho c¸c vïng nµy.  Trêng phæ th«ng d©n téc néi tró , trêng phæ th«ng d©n téc b¸n tró , trêng dù bÞ ®¹i häc ®îc u tiªn bè trÝ gi¸o viªn , c¬ së vËt chÊt thiÕt bÞ vµ ng©n s¸ch.  Nhµ níc thµnh lËp vµ khuyÕn khÝch tæ chøc , c¸ nh©n thµnh lËp trêng , líp dµnh cho ngêi tµn tËt nh»m gióp c¸c ®èi tîng nµy phôc håi chøc n¨ng , häc v¨n ho¸ , häc nghÒ , hoµ nhËp víi céng ®ång.  Trêng gi¸o dëng cã nhiÖm vô gi¸o dôc ngêi cha thµnh niªn vi pha ph¸p luËt ®Ó c¸c ®èi tîng nµy rÌn luyÖn , ph¸t triÓn lµnh m¹nh , trë thµnh ngêi l¬ng thiÖn , cã kh¶ n¨ng t¸i héi nhËp vµo ®êi sèng x· héi. 2.3.ChÝnh s¸ch ®èi víi nhµ gi¸o: §îc nªu t¹i môc 3/ch¬ng4/luËt gi¸o dôc sè 11/1998/QH10 ngµy 2-121998 . Cô thÓ lµ : §Ò ¸n m«n häc KTL§ Sv thùc hiÖn: Bïi ThÞ H¶i  Nhµ níc cã chÝnh s¸ch båi dìng nhµ gi¸o vÒ chuyªn m«n , nghiÖp vô ®Ó n©ng cao tr×nh ®é , båi dìng chuyªn m«n ,nghiÖp vô ®îc hëng l¬ng vµ phô cÊp theo ®óng quy ®Þnh cña nhµ níc.  Kh«ng thu häc phÝ vµ thùc hiÖn chÕ ®é häc bæng u ®·i ®èi víi häc sinh , sinh viªn ngµnh s ph¹m . Cã chÝnh s¸ch thu hót häc sinh kh¸ giái vµo ngµnh s ph¹m . §µo t¹o gi¸o viªn g¾n víi ®Þa chØ vµ cã chÝnh s¸ch sö dông hîp lý.  Thang bËc l¬ng cña nhµ gi¸o lµ mét trong nh÷ng thang, bËc l¬ng cao nhÊt trong hÖ thèng thang, bËc l¬ng hµnh chÝnh sù nghiÖp cña n«ng nghiÖp.  Nhµ gi¸o ®îc hëng phô cÊp nghÒ nghiÖp vµ c¸c phô cÊp kh¸c theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ.  Nhµ gi¸o, c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc c«ng t¸c t¹i c¸c chuyªn, trêng n¨ng khiÕu, trêng d©n téc néi tró, trêng phæ th«ng d©n téc b¸n tró, trêng dù bÞ ®¹i häc, trêng dµnh cho ngêi tµn tËt, trêng gi¸o dìng hoÆc c¸c trêng chuyªn biÖt kh¸c ®îc hëng phô cÊp vµ c¸c chÕ ®é u ®·i kh¸c theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ.  Nhµ gi¸o, c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc c«ng t¸c t¹i vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ-x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n ®îc UBND c¸c cÊp t¹o ®iÒu kiÖn vÒ chç ë, ®îc hëng chÕ ®é phô cÊp vµ c¸c chÝnh s¸ch u ®·i kh¸c theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ.  Nhµ níc cã chÝnh s¸ch lu©n chuyÓn nhµ gi¸o c«ng t¸c t¹i c¸c vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ-x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n, khuyÕn khÝch vµ u ®·i nhµ gi¸o ë vïng thuËn lîi ®Õn c«ng t¸c t¹i c¸c vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ-x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n, t¹o ®iÒ kiÖn ®Ó nhµ gi¸o ë vïng nµy an t©m c«ng t¸c. 2.4. ChÝnh s¸ch ®èi víi ngêi häc. Häc sinh, sinh viªn lµ thÕ hÖ sÏ lµm chñ ®Êt níc trong t¬ng lai, sù nghiÖp x©y dùng ®Êt níc g¾n liÒn víi sù nghiÖp ®µo t¹o thÕ hÖ trÎ. Do ®ã Nhµ níc ta ®· cã nhiÒu chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch häc sinh, sinh viªn häc §Ò ¸n m«n häc KTL§ Sv thùc hiÖn: Bïi ThÞ H¶i tËp, nghiªn cøu. Cô thÓ c¸c chÝnh s¸ch nµy ®îc nªu t¹i môc 2/ ch¬ng IV/ LuËt Gi¸o dôc sè 11/1998/QH10 (02/12 /1998).  Nhµ níc cã chÝnh s¸ch cÊp häc bæng khuyÕn khÝch häc tËp cho ngêi häc cã kÕt qu¶ häc tËp, rÌn luyÖn tõ lo¹i kh¸ trë lªn ë c¸c c¬ së gi¸o dôc nghÒ nghiÖp, gi¸o dôc ®¹i häc, sau ®¹i häc, cÊp häc bæng chÝnh s¸ch cho sinh viªn hÖ cö tuyÓn, häc sinh trêng dù bÞ ®¹i häc, trêng phæ th«ng d©n téc néi tró, trêng d¹y nghÒ dµnh cho th¬ng binh, ngêi tµn tËt.  Nhµ níc cã chÝnh s¸ch trî cÊp vµ miÔn gi¶m häc phÝ cho ngêi häc lµ ®èi tîng ®îc hëng chÝnh s¸ch x· héi, ngêi d©n téc thiÕu sè t¹i c¸c vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ-x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n, ngêi må c«i kh«ng n¬i n¬ng tùa, ngêi tµn tËt khã kh¨n vÒ kinh tÕ, ngêi cè hoµn c¶nh kinh tÕ ®Æc biÖt khã kh¨n vît khã häc tËp.  Häc sinh, sinh viªn ngµnh s ph¹m, ngêi theo häc c¸c kho¸ ®µo t¹o nghiÖp vô s ph¹m kh«ng ph¶i ®ãng häc phÝ, ®îc u tiªn trong viÖc xÐt cÊp häc bæng, trî cÊp x· héi.  Nhµ níc khuyÕn khÝch tæ chøc, c¸ nh©n cÊp häc bæng hoÆc trî cÊp cho ngêi häc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  Nhµ níc thùc hiÖn tuyÓn sinh vµo ®¹i häc, trung häc chuyªn nghiÖp theo chÕ ®é cö tuyÓn ®èi víi con em c¸c d©n téc t¹i c¸c vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ-x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n ®Ó ®µo t¹o c¸n bé, c«ng chøc cho vïng nµy.  Ngêi häc theo chÕ ®é cö tuyÓn sau khi tèt nghiÖp ph¶i chÊp hµnh sù ®iÒu ®éng cña c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn cö ®i häc. Thêi gian c«ng t¸c tèi thiÓu t¹i ®Þa ph¬ng do UBNN cÊp tØnh n¬i cö ®i häc quy ®Þnh. NÕu kh«ng chÊp hµnh sù ®iÒu ®éng vµ bè trÝ c«ng t¸c, ngêi häc ph¶i båi hoµn häc bæng vµ chi phÝ ®µo t¹o theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ.  C¬ quan cö ngêi ®i häc cã tr¸ch nhiÖm tiÕp nhËn vµ bè trÝ c«ng t¸c cho ngêi ®i häc sau khi tèt nghiÖp.  Ngêi häc t¹i c¸c c¬ së gi¸o dôc nghÒ nghiÖp, gi¸o dôc ®¹i häc vµ sau ®¹i häc cã khã kh¨n vÒ kinh tÕ ®îc quü tÝn dông vÒ häc tËp cña ng©n hµng cho vay ®Ó häc tËp . §Ò ¸n m«n häc KTL§ Sv thùc hiÖn: Bïi ThÞ H¶i  Häc sinh, sinh viªn ®îc hëng chÕ ®é miÔn, gi¶m phÝ khi sö dông c¸c dÞch vô c«ng céng y tÕ, giao th«ng, gi¶i trÝ, khi tham quan viÖn b¶o tµng, di tÝch lÞch sö, c«ng tr×nh v¨n ho¸ theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. 2.5. ChÝnh s¸ch qu¶n lý gi¸o dôc.  T¨ng cêng c«ng t¸c dù b¸o vµ kÕ ho¹ch ho¸ sù ph¸t triÓn gi¸o dôc. Cã chÝnh s¸ch ®iÒu tiÕt quy m« vµ c¬ cÊu ®µo t¹o phï hîp víi nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, kj¾c phôc t×nh tr¹ng mÊt c©n ®èi hiÖn nay. KhuyÕn khÝch thµnh lËp c¸c trung t©m th«ng tin t vÊn, híng nghiÖp cho häc sinh chän ngµnh nghÒ vµ t×m viÖc lµm sau khi tèt nghiÖp. Ban hµnh chÕ ®é nghÜa vô c«ng t¸c sau khi tèt nghiÖp c¸c trêng.  Xö lý nghiªm c¸c hiÖn tîng tiªu cùc trong ngµnh gi¸o dôc.  Hoµn thiÖn hÖ thèng thanh tra gi¸o dôc, t¨ng cêng hÖ thèng thanh tra tËp trung vµo thanh tra chuyªn m«n.  Qu¶n lý tèt néi dung v¸ chÊt lîng ®µo t¹o cña c¸c ®¹i häc më, ®¹i häc d©n lËp vµ c¸c lo¹i h×nh kh«ng chÝnh quy.  Ph©n cÊp cho UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng qu¶n lý toµn diÖn gi¸o dôc mÇm non, gi¸o dôc phæ th«ng, trung häc chuyªn nghiÖp vµ d¹y nghÒ. §Þnh râ tr¸ch nhiÖm vµ, t¨ng thªm quyÒn chñ ®éng cho c¸c c¬ së ®µo t¹o, nhÊt lµ c¸c trêng ®¹i häc.  §æi míi, më réng h¬n n÷a quan hÖ hîp t¸c gi¸o dôc- ®µo t¹o víi níc ngoµi. Trªn ®©y lµ nh÷ng chÝnh s¸ch c¬ b¶n mµ Nhµ níc ta ®ang chñ tr¬ng thùc hiÖn ®èi víi gi¸o dôc ®µo t¹o. Nh÷ng chÝnh s¸ch nµy ®îc ®Ò ra vµ thùc hiÖn nh»m t¹o ra mét ®éi ngò lao ®éng ph¸t triÓn c¶ vÒ chÊt vµ lîng lµm nßng cèt cho qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu còng nh sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc nãi chung. III. Néi dung cña qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ vµ c¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ. 1. Néi dung cña qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ. 1.1. Mét sè m« h×nh chuyÓn dÞch kinh tÕ trªn thÕ giíi. §Ò ¸n m«n häc KTL§ Sv thùc hiÖn: Bïi ThÞ H¶i  ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo híng kÕt hîp khai th¸c nguån lùc trong níc víi më réng quan hÖ kinh tÕ víi bªn ngoµi. M« h×nh chung nhÊt cña ®a sè c¸c níc trªn thÕ giíi lµ mét m« h×nh kinh tÕ n¨ng ®éng: c«ng nghiÖp ho¸ cïng víi sù ph¸t triÓn c©n ®èi gi÷a c¸c ngµnh, ph¸t triÓn hÖ thèng tµi chÝnh, t¨ng cêng c¸c mèi quan hÖ t¸i chÝnh nh»m khuyÕn khÝch ®¹t tû lÖ ®Çu t cao vai trß cña ChÝnh phñ trong viÖc ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch ®iÒu chØnh, cã kh¶ n¨ng ®èi phã víi nh÷ng biÕn ®éng bÊt thêng trong níc còng nh níc ngoµi. M« h×nh nµy kh«ng ñng hé chiÕn lîc ph¸t triÓn mét ngµnh duy nhÊt. Nã kh¼ng ®Þnh ®Çu t lµ mét yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh ph¸t triÓn, ®Ó hoµ nhËp víi quèc tÕ. Trong m« h×nh nµy, vai trß vµ nhiÖm vô cña Nhµ níc thÓ hiÖn lµ: - Nhµ níc b¶o ®¶m nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n vÒ kinh tÕ x· héi. - X©y dùng c¸c thÓ chÕ cho mét khu vùc Nhµ níc cã n¨ng lùc. - KiÕm chÕ hµnh ®éng ®éc ®o¸n chuyªn quyÒn cña Nhµ níc vµ n¹n tham nhòng. - §a Nhµ níc tíi gÇn d©n h¬n. - T¹o ®iÒu kiÖn dÔ dµng cho ho¹t ®éng tËp thÓ quèc tÕ. - ChiÕn lîc cña chÝnh s¸ch ®iÒu chØnh.  ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ kinh tÕ theo m« h×nh híng ngo¹i M« h×nh híng ngo¹i lµ m« h×nh víi chÝnh s¸ch chuyÓn dÞch c¬ cÊu ®a nÕn kinh tÕ ph¸t triÓn theo híng më cöa nhiÒu h¬n, cã thÓ thóc ®Èy th¬ng m¹i vµ c¸c luång t b¶n ®æ vµo, khuyÕn khÝch lîi nhuËn gi÷a viÖc s¶n xuÊt cho thÞ trêng trong níc hay thÞ trêng ngoµi níc, t¹o ra kh¶ n¨ng sinh l·i cao h¬n trong s¶n xuÊt hµng ho¸ xuÊt khÈu. Cè hai lo¹i h×nh cña chiÕn lîc kinh tÕ më cöa, ®ã lµ: - Thø nhÊt, t¹o ra c¸c khuyÕn khÝch vÒ gi¸ c¶ mét c¸ch tÝch cùc theo híng cã lîi cho xuÊt khÈu( ch¼ng h¹n th«ng qua trî cÊp cho xuÊt khÈu). - Thø hai, t¹o ra sù trung lËp thÝch hîp vÒ gi¸ c¶ gi÷a s¶n xuÊt cho thÞ trêng trong níc vµ thÞ trêng ngoµi níc. Tøc lµ khuyÕn khÝch theo híng cã lîi cho sù më cöa. §Ò ¸n m«n häc KTL§ Sv thùc hiÖn: Bïi ThÞ H¶i ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo m« h×nh híng ngo¹i rÊt cã ý nghÜa ®èi víi thuÕ quan vµ c¸c h×nh thøc kh¸c cña chÝnh s¸ch b¶o hé mËu dÞch, chÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i vµ qu¶n lý kinh tÕ vÜ m« trong níc. Tuy nhiªn chiÕn lîc kinh tÕ më cöa sÏ mang l¹i cho ChÝnh phñ níc ®ã Ýt cã kh¶ n¨ng hµnh ®éng theo ý m×nh h¬n, cã t¸ ¸c xÊu tíi c«ng nghÖ trong níc, do ®ã ph¶i dùa vµo t liÖu s¶n xuÊt vµ c«ng nghÖ nhËp khÈu, ®Æc biÖt lµ c¸c níc nhá cã thu nhËp thÊp mµ nÒn kinh tÕ cña hä ë vµo vÞ thÕ kh«ng thuËn lîi.  ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo m« h×nh híng néi M« h×nh híng néi lµ chÝnh s¸ch chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ cã xu híng híng néi,, cã chiÕn lîc ®ãng cöa nhiÒu h¬n. nã khuyÕn khÝch theo híng s¶n xuÊt cho thÞ trêng trong níc, nhÊn m¹nh viÖc thay thÕ nhËp khÈu, tù tóc vÒ l¬ng thùc, vµ cã thÓ cã c¶ c¸c mÆt hµng phi mËu dÞch. Víi chÝnh s¸ch híng néi, ChÝnh phñ c¸c níc nµy thùc hiÖn t¨ng cêng s¶n xuÊt l¬ng thùc, c¸c n«ng s¶n vµ kho¸ng s¶n,c¸c biÓu thuÕ nhËp khÈu hoÆc qua ta nhËp khÈu l¬ng thùc ®îc thùc hiÖn. C¸c chÝnh s¸ch trªn sÏ ®em ®Õn sù më réng cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp nhá víi sù trî cÊp thÝch hîp vµ dÇn µan khuyÕn khÝch nÒn c«ng nghiÖp ho¸ thay thÕ nhËp khÈu, cã tªn lµ nÒn c«ng nghiÖp non trÎ. ChiÕn lîc ®ãng cöa lµ thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ theo híng thay thÕ nhËp khÈu nóp ®¾ng sau bøc têng b¶o hé mËu dÞch. Do vËy Ýt t¹o ra søc Ðp vÒ c¹nh tranh h¬n, lµm cho c¬ cÊu s¶n xuÊt Ýt nh¹y bÐn h¬n, ®«ng cøng h¬n. ngoµi ra, mét chiÕn lîc dùa trªn c¬ së b¶o hé mËu dÞch vµ thay thÕ nhËp khÈu cã xu híng kÌm theo sù hèi lé, ®éc ®o¸n vµ g©y tr× trÖ trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn t¨ng trëng vµ GDP 1.2. Qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ë ViÖt Nam.  §Æc ®iÓm qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ë níc ta. ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo híng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Ó ®¶m b¶o héi nhËp cã hiÖu qu¶ lµ qu¸ tr×nh cã tÝnh quy luËt phæ biÕn ë c¸c níc, song trong mçi giai ®o¹n kh¸c nhau cña sù ph¸t triÓn, qu¸ tr×nh nµy còng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng, ®ßi hái ph¶i ®îc c¸c chñ thÓ nhËn thøc ®óng ®¾n vµ cã nh÷ng øng xö phï hîp. §Ò ¸n m«n häc KTL§ Sv thùc hiÖn: Bïi ThÞ H¶i ë níc ta ®ang trong giai ®o¹n ®Çu cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, tuy r»ng trong thêi gian qua chóng ta ®· cã nh÷ng bíc chuyÓn biÕn m¹nh mÏ. BiÓu hiÖn chñ yÕu cña ®Æc ®iÓm nµy lµ n«ng nghiÖp vÉn chiÕm tû lÖ lín trong c¬ cÊu kinh tÕ nãi chung, tû lÖ c«ng nghiÖp cã t¨ng song cha ®¹t møc mong muèn. Trong néi bé c¸c nhãm ngµnh, ®Æc biÖt lµ trong n«ng-l©m-ng nghiÖp, tr×nh ®é trang bÞ kü thuËt cßn thÊp, n¨ng suÊt c©y trång, vËt nu«i cha cao, chÊt lîng hµng ho¸ cßn thÊp ®· h¹n chÕ kh¶ n¨ng xuÊt khÈu ra thÞ trêng thÕ giíi. Trong c«ng nghiÖp, m¸y mãc thiÕt bÞ ®· Ýt vÒ chñng lo¹i l¹i l¹c hËu vÒ c«ng nghÖ, phÇn lín thuéc thÕ hÖ cò, trang bÞ ch¾p v¸. ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ë níc ta theo híng héi nhËp víi nÒn kinh tÕ khu vùc, thÕ giíi diÔn ra trong bèi c¶nh cña giai ®o¹n chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý. Trong giai ®o¹n nµy, mét sè yÕu tè cña c¬ chÕ míi tõng bíc ®îc h×nh thµnh, song vÉn cßn thêi gian ®Ó cñng cè, kh¼ng ®Þnh, c¸c yÕu tè cña c¬ chÕ cò vÉn cßn hiÑn diÖn vµ vÉn cßn ph¸t huy t¸c dông cña nã trong nÒn kinh tÕ, nhiÒu yÕu tè qu¶n lý ë tÇm chiÕn lîc vÉn cßn cha ®îc ®Þnh h×nh râ nÐt. Thªm vµo ®ã, chóng ta cßn gÆp khã kh¨n v× thiÕu vèn, tr×nh ®é kü thuËt c«ng nghÖ thÊp kÐm, lao ®éng tr×nh ®é thÊp. ViÖt nam ®i vµo thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ trong thêi ®iÓm thÕ giíi ®ang diÔn ra nh÷ng thay ®æi vÒ chÝnh trÞ vµ kinh tÕ . Xu thÕ hoµ b×nh vµ hîp t¸c ®Ó ph¸t triÓn ngµy cµng trë thµnh ®ßi hái bøc xóc , toµn cÇu ho¸ vµ khu vùc ho¸ ®êi sèng kinh tÕ ®· trë thµnh mét trong nh÷ng xu thÕ ph¸t triÓn chñ yÕu cña quan hÖ quèc tÕ hiÖn nay . N¾m râ ®Æc ®iÓm nµy chóng ta ®ang ra søc qu¸n triÖt c¸c ®Þnh híng cña c¸c kú ®¹i héi ®Ó chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ®óng híng vµ cã hiÖu qu¶.  Néi dung chñ yÕu cña chuyÓn dÞch c¬ cÊu ë níc ta: - C«ng nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n: + Ph¸t triÓn toµn diÖn n«ng , l©m , ng nghiÖp , h×nh thµnh c¸c vïng tËp trung chuyªn canh , cã c¬ cÊu hîp lý vÒ c©y trång , vËt nu«i , cã s¶n phÈm hµng ho¸ nhiÒu vÒ sè lîng , tèt vÒ chÊt lîng , ®¶m b¶o an toµn vÒ l¬ng thùc trong x· héi , ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña c«ng nghiÖp chÕ biÕn vµ cña thÞ trêng trong , ngoµi níc. §Ò ¸n m«n häc KTL§ Sv thùc hiÖn: Bïi ThÞ H¶i + Ph¸t triÓn c¸c ngµnh nghÒ , lµnh nghÒ truyÒn thèng vµ c¸c ngµnh nghÒ míi bao gåm tiÓu thñ c«ng nghiÖp , thñ c«ng nghiÖp , c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng , hµng xuÊt khÈu , c«ng nghiÖp khai th¸c vµ chÕ biÕn c¸c nguån nguyªn liÖu phi n«ng nghiÖp , c¸c lo¹i h×nh dÞch vô phôc vô s¶n xuÊt vµ ®êi sèng nh©n d©n. - Cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch vµ trî gióp n«ng d©n trong x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng, chuyÓn giao c«ng nghÖ, gi¶i quyÕt khã kh¨n vÒ vèn, vÒ gi¸ c¶ vËt t n«ng nghiÖp vµ hµng n«ng s¶n, vÒ thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm. - Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, u tiªn c¸c ngµnh chÕ biÕn l¬ng thùc , thùc phÈm, s¶n xuÊt hµng tiªu dïng, hµng xuÊt khÈu,c«ng nghiÖp ®iÖn tö vµ c«ng nghÖ th«ng tin. Ph¸t triÓn chän läc mét sè c¬ së c«ng nghiÖp nÆng. - Ph¸t triÓn nhanh du lÞch ,c¸c dÞch vô hµng kh«ng, hµng h¶i , bu chÝnh viÔn th«ng, th¬ng m¹i, vËn t¶i, tµi chÝnh, ng©n hµng, kiÓm to¸n , b¶o hiÓm, c«ng nghÖ , ph¸p lý , th«ng tin…vµ c¸c dÞch vô phôc vô cuéc sèng nh©n d©n. Tõng bíc ®a ®Êt níc ta trë thµnh mét trung t©m du lÞch dÞch vô, th¬ng m¹i cã tÇm cì trong khu vùc. - Ph¸t triÓn hîp lý c¸c vïng l·nh thæ: + ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ l·nh thæ trªn c¬ së khai th¸c triÖt ®Ó c¸c lîi thÕ,. TiÒm n¨ng cña tõng vïng, liªn kÕt hç trî nhau, lµm cho c¸c vïng ®Òu ph¸t triÓn. + §Çu t ë møc cÇn thiÕt cho c¸c vïng träng ®iÓm ®Ó thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña toµn bé nÒn kinh tÕ. Dµnh nguån lùc thÝch ®¸ng cho viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng nhu cÇu cÊp b¸ch, ®Æc biÖt kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ x· héi, ®Ó nh÷ng vïng cßn kÐm ph¸t triÓn, nhÊt lµ nh÷ng vïng cao, biªn giíi, h¶i ®¶o, vïng d©n téc Ýt ngêi, vïng s©u, vïng c¨n cø c¸ch m¹ng cã bíc tiÕn nhanh h¬n, dÇn dÇn gi¶m bít sù chªnh lÖch qu¸ lín vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi gi÷a c¸c vïng, coi ®©y lµ träng t©m chØ ®¹o cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp. §Æc biÖt quan t©m ph¸t triÓn kinh tÕ biÓn, kÕt hîp víi an ninh- quèc phßng. - Më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ ®èi ngo¹i
- Xem thêm -