Tài liệu Phát triển kt xh huyện vụ bản

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 73 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi huyÖn vô b¶n thêi kú ®Õn n¨m 2010 PhÇn thø nhÊt : C¸c yÕu tè nguån lùc ph¸t triÓn Thùc tr¹ng kinh tÕ x· héi cña huyÖn tõ 1996 – 2002 A . C¸c yÕu tè nguån lùc ph¸t triÓn. I . YÕu tè tù nhiªn , tµi nguyªn thiªn nhiªn. 1. VÞ trÝ ®Þa lý kinh tÕ. N»m ë phÝa t©y thµnh phè Nam §Þnh , c¸ch Hµ Néi 100 km vÒ phi¸ nam vïng cã diÖn tÝch tù nhiªn : 147.66 km2 gåm 17 x· vµ mét thÞ trÊn víi mËt ®é d©n sè trung b×nh lµ 875 ngêi / km2 Vïng cã m¹ng líi giao th«ng vËn t¶I thuËn tiÖn , víi tuyÕn ®êng s¾t B¾c Nam , trôc quèc lé 10 - ®êng chiÕn lîc ven biÓn cña vïng B¾c Bé ch¹y qua HuyÖn ®îc chia lµm 4 vïng : thÊp tròng miÒn thîng , ®êng 12 , miÒn trung vµ ven ®êng 10 vµ miÒn h¹. Do ®ã trong thêi gian tíi sÏ cã nhiÒu ®iÒu kiÖn ®Ó huyÖn cã thÓ tham gia vµo sù ph©n c«ng , hîp t¸c , vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vïng cña tØnh nãi riªng vµ cña c¶ níc nãi chung 2.KhÝ hËu - Thuû v¨n Mang khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa, nãng Èm . NhiÖt ®é trung b×nh h»ng n¨m 27.3 ®é C Sè giê n¾ng lµ 1670 giê trong n¨m vµ lîng ma trunh b×nh n¨m tõ 1757 mm chia lµm 2 mïa râ rÖt . ChÞu ¶nh hëng cña b·o, ¸p thÊp nhiÖt ®íi víi 4 ®Õn 5 c¬n b·o/ n¨m 3. §Êt ®ai - Thæ nhìng HuyÖn cã 14766 ha ®Êt tù nhiªn trong ®ã 9775 ha ®Êt trång trät. §Æc ®IÓm : mang tÝnh ®Æc trng cña ®Êt phï sa kh«ng ®îc båi ®¾p vµ bÞ gl©y ho¸ m¹nh ®Õn trung b×nh lµ chñ yÕu , ®é PH thÊp , chua , hµm lîng dinh dìng dÔ tiªu thÊp . Cã kho¶ng 1/4 diÖn tÝch cã ®é mµu mì cao , cßn l¹i lµ ®Êt trung b×nh , kh«ng cã lo¹i xÊu N¨m 2002 ®· sö dông 71.28 % diÖn tÝch tù nhiªn lµm ®Êt n«ng nghiÖp trong ®ã trång c©y hµng n¨m lµ 65.61% 4. Tµi nguyªn kho¸ng s¶n. Cã nguyªn liÖu fensp¸t nói g«i cã thÓ khai th¸c lµm phô gia s¶n xuÊt gèm sø . Níc kho¸ng nói g«i ®ang ®îc thö nghiÖm ®Ó cã thÓ khai th¸c chÕ biÕn níc gi¶i kh¸t vµ ch÷a bÖnh 5. Tµi nguyªn níc. Cã 2 lo¹i chÝnh lµ níc mÆt vµ níc ngÇm Níc mÆt : do hÖ thèng s«ng Hång ( s«ng §µo , s«ng §¸y ) vµ nguån níc ma Níc ngÇm : n»m ë tÇng chøa níc lç hæng Plutoxen (HN) khai th¸c ë ®é s©u TB : 40 - 120 m 6. TiÒm n¨ng dÞch vô du lÞch. Cã nhiÒu di tÝch lÞch sö vµ v¨n ho¸ ®îc nhµ níc xÕp h¹ng nh §Òn bµ Mai Hång , quÇn thÓ di tÝch lÞch sö phñ Dµy , §Òn tr¹ng L¬ng ThÕ Vinh , nhµ lu niÖm TrÇn Huy LiÖu , NguyÔn BÝnh .. II . D©n sè vµ nguån lao ®éng. 1. D©n sè. D©n sè TB n¨m 2001: 129243 ngêi trong ®ã díi 95 % lµ khu vùc n«ng th«n , thµnh thÞ díi 5 % Tõ 1995 – 1996 : tû lÖ sinh gi¶m nhanh vµ t¨ng tù nhiªn (2001) 9.8% MËt ®é d©n sè c¬ b¶n ®ång ®Òu . N¬i cã mËt ®é d©n sè cao lµ nh÷ng khu vùc thÞ trÊn , thÞ tø thuËn lîi cho ph¸t triÓn kinh doanh dÞch vô vµ c¸c ngµnh tiÓu thñ c«ng nghiÖp D©n c thêng xuyªn cã sù biÕn ®éng lín do d©n c di chuyÓn bëi cã mét sè c¬ quan cña tØnh vµ trung ¬ng ®ãng trªn ®Þa bµn : trßng THCN II , nhµ m¸y tÊm lîp Th¸i Nguyªn ,… 2. Lao ®éng. N¨m 2000 cã 62676 ngêi trong ®é tuæi lao ®éng vµ cã kh¶ n¨ng lao ®éng lµ 58250 chiÕm 45.21 % d©n sè . §©y lµ tiÒm n¨ng to lín ®¸p øng søc lao ®éng cho nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ Lao ®éng kinh tÕ : 46.21 %d©n sè trong ®ã lao ®éng n«ng l©m ng nghiÖp lµ 86.93% . Sè ngêi ®i häc trong tuæi lao ®éng cã lao ®éng lµ 4300 ngêi . Lùc lîng lao ®éng n«ng nhµn t¹o ¸p lùc lín ChÊt lîng lao ®éng cã 15.67 % lao ®éng qua ®µo t¹o . ThÕ m¹nh chñ yÕu cña nguån lao ®éng lµ cÇn cï , ham häc , lµnh nghÒ víi tay nghÒ truyÒn thèng. III . ThÞ trêng. N»m gi÷a hai trung t©m d©n c lín (thµnh phè Nam §Þnh vµ thÞ x· Ninh Binh) , ®Þa bµn chÝnh tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ : g¹o tÎ , g¹o ®Æc s¶n , rau qu¶ t¬i , thÞt , c¸, trøng vµ c¸c n«ng s¶n ®a ra trao ®æi ë thÞ trêng c¸c tØnh phÝa B¾c vµ §NA . C¸c mÆt hµng tiªu thñ c«ng nghiÖp ®îc ®Çu t vµ ®ang lµ b¹n hµng ®¸ng tin c©y trong vµ ngoµi níc B. Thùc tr¹ng ph¸t triÓn KT-XH. I. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc. 1. T¨ng trëng kinh tÕ. KÕt qu¶ t¨ng trëng kinh tÕ cña huyÖn Vô B¶n nÕu so s¸nh n¨m 1990 tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt lµ :178,472 tû ®ång ,n¨m 2000 ®¹t 363,838 tû ®ång, t¨ng 185,366 tû ®ång b»ng 2,04 lÇn. So s¸nh n¨m 2000 víi n¨m 1995 b»ng 1.3 lÇn. 2. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña c¸c ngµnh . 2.1.KÕt qu¶ ngµnh n«ng l©m nghiÖp. - VÒ trång trät,nh×n chung tèc ®é t¨ng vÒ diÖn tÝch, n¨ng suÊt vµ s¶n lîng cña lÜnh vùc trång trät kh¸ æn ®Þnh.N¨m 1995:diÖn tÝch c©y hµng n¨m lµ 21002ha.N¨ng suÊt lóa ®¹t 84,9 t¹/ha/n¨m. S¶n lîng ®¹t 68837 tÊn thãc, s¶n lîng mµu quy thãc ®¹t 72309 tÊn. N¨m 2001 diÖn tÝch c©y hµng n¨m lµ 21007ha. S¶n lîng lóa ®¹t 108t¹/ha/n¨m, s¶n lîng lóa ®¹t gÇn 90000tÊn, s¶n lîng l¬ng thùc quy thãc ®¹t 91500tÊn. - VÒ ch¨n nu«i : §µn gia sóc, gia cÇm ph¸t triÓn kh¸ m¹nh, ®· ¸p dông c¸c tiÕn bé kü thuËt vÒ gièng, thøc ¨n vµ phßng trõ bÖnh dÞch. HuyÖn ®· tæ chøc tiªm phßng nªn hiÖu qu¶ ch¨n nu«i t¨ng nhanh. -VÒ l©m nghiÖp: DiÖn tÝch trång rõng phong hé t¨ng chËm. N¨m 1995 cã 10 ha, n¨m 2002 cã 13 ha. ChÊt lîng c©y l©m nghiÖp phßng hé ®îc c¶I thiªn do tËp trung tæ chøc trång, ch¨m sãc vµ b¶o vÖ 2.2.KÕt qu¶ ngµnh thuû s¶n: - S¶n lîng thuû s¶n nu«i trång vµ khai th¸c trªn diÖn tÝch mÆt níc cã qua c¸c thêi kú lµ: n¨m 2000 lµ 530 t¾n, n¨m 2002 lµ 570 tÊn. Trong ®ã chñ yÕu lµ c¸. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt thuû s¶n n¨m 2000 lµ 3,991 tû ®ång , n¨m 2002 lµ 5,573 tû ®ång 2.3. Ngµnh chÕ biÕn n«ng- l©m- thuû s¶n: - Chñ yÕu lµ cña khu vùc t nh©n. Tæng sè c¬ së chÕ biÕn n¨m 2000 lµ 880 c¬ së. 2.4. Ngµnh c«ng nghiÖp – tiÓu thñ c«ng nghiÖp: - Gi¸ trÞ s¶n xuÊt( theo gi¸ cè ®Þnh n¨m 1994) n¨m 2000 lµ 46072 triÖu ®ång, n¨m 2002 lµ 47912 triÖu ®ång 2.5 C¸c ngµnh dÞch vô : - N¨m 2000 ®¹t 72 tû ®ång, gÇn gÊp ®«i n¨m 1990. - Gi¸ trÞ s¶n xuÊt vËn t¶i n¨m 2000 ®¹t kho¶ng 6,3 tû ®ång. - Gi¸ trÞ tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh- ng©n hµng, kho b¹c: n¨m 2000 ®¹t 29,53 tû ®ång 3.C¸c lÜnh vùc x· héi - §êi sèng c¸c tÇng líp nh©n d©n ë mét ®Þa ph¬ng, thÞ trÊn tõng bíc ®îc c¶I thiÖn, tû lÖ sè hé nghÌo gi¶m cßn 11,92% (3960 hé), tû lÖ hé gia ®×nh cã m¸y thu h×nh lµ 65% - VÒ gi¸o dôc- ®µo t¹o: ph¸t triÓn c¶ vÒ quy m« vµ chÊt lîng lu«n gi÷ v÷ng truyÒn d¹y tèt- häc tèt. Toµn huyÖn cã 19 trêng mÇn non víi 5100 häc sinh mÉu gi¸o, 26 trêng tiÓu häc, 19 trêng THCS vµ 2 trêng PTTH. C¬ së vËt chÊt c¸c trêng häc ®îc t¨ng cêng, khang trang hiÖn ®¹i - VÒ y tÕ: mét trung t©m y tÕ víi quy m« 100 giêng bÖnh, 18 tr¹m y tÕ x·, thÞ trÊn. Sè b¸c sÜ lµ 46 (30 ngêi lµm viÖc t¹i trung t©m y tÕ huyÖn, 16 lµm viÖc t¹i x·), cã 13 ngêi cã tr×nh ®é trªn ®¹i häc. - Ho¹t ®éng v¨n ho¸- thÓ dôc thÓ thao ®îc ®æi míi c¶ néi dung vµ ph¬ng thøc ho¹t ®éng, gãp phÇn quan träng trong viÖc tuyªn truyÒn ®êng nèi ®æi míi cña §¶ng vµ phôc vô kÞp thêi cho viÖc triÓn khai thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ, ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi t¹i ®Þa ph¬ng 4. Quèc phßng an ninh. C«ng t¸c quèc phßng an ninh lu«n ®îc quan t©m hµng ®Çu. C«ng t¸c huÊn luyÖn s½n sµng chiÕn ®Êu, x©y dùng thÕ trËn quèc phßng toµn d©n ngµy cµng v÷ng m¹nh NhËn xÐt chung vÒ thùc hiÖn thùc tr¹ng ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi : Thùc hiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi trong nh÷ng n¨m qua cã nh÷ng bø¬c t¨ng trëng ®¸ng kÓ, tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt t¨ng nhanh qua c¸c thêi kú: 5,2%(19962000) vµ 11% (2001-2003). Trong ®ã ®Æc biÖt lµ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cã bíc ph¸t triÓn cao, s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp dÇn ®îc kh«I phôc vµ ph¸t triÓn. C¬ cÊu kinh tÕ chuyÓn biÕn theo híng tÝch cùc. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng l©m- thuû s¶n tõ 70,06% n¨m 1995 xuèng 67,3% n¨m 2000, c«ng nghiÖp vµ tiÓu thñ c«ng nghiÖp t¨ng 9,93% n¨m 1995 lªn 12,7% n¨m 2000, ngµnh th¬ng m¹i dÞch vô t¨ng tõ 18,6% n¨m 1995 lªn 20% n¨m 2000. Lùc lîng s¶n xuÊt ®îc t¨ng cêng, ph©n c«ng lao ®éng x· héi ®· cã bíc tiÕn bé, t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi khai th¸c vµ sö dông c¸c nguån vèn ®Çu t ph¸t triÓn, c¬ së vËt chÊt, kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ –x· héi cã bíc ph¸t triÓn kh¸, c¸c khu vùc kinh tÕ träng ®iÓm ®ù¬c chó träng ®Çu t víi nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ ®ang ®îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. II. Nh÷ng tån t¹i. - Khã kh¨n lín nhÊt lµ kinh tÕ n«ng nghiÖp mang tÝnh thuÇn n«ng ®éc canh c©y lóa, tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ chËm. Cha ph¸t huy ®îc vÞ trÝ thuËn lîi lµ vïng n»m gi÷a hai trung t©m lín: Thµnh phè Nam §Þnh vµ ThÞ x· Ninh B×nh - C¬ cÊu kinh tÕ chuyÓn dÞch chËm vµ ®ang cßn nhiÒu tån t¹i - C«ng nghÖ sö dông trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®îc quan t©m nhng nh×n chung cßn l¹c hËu trong kh©u chÕ biÕn, thÊt tho¸t sau thu ho¹ch cßn nhiÒu. - ChÊt lîng ho¹t ®éng mét sè ngµnh dÞch vô, nhÊt lµ dÞch vô ¨n uèng, nghØ ng¬i, dÞch vô du lÞch kÐm theo ph¸t triÓn - Cha cã c¸c dù ¸n träng ®iÓm ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó thu hót vèn ®Çu t vµ khai th¸c tiÒm n¨ng s½n cã . - Tû lÖ lao ®éng thiÕu viÖc lµm cßn lín, chÊt lîng lao ®éng cha cao n¨ng xuÊt lao ®éng thÊp, tû lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o cha ®¹t môc tiªu ®Ò ra nhÊt lµ lao ®éng n«ng nghiÖp Trªn ®©y lµ nh÷ng tån t¹i chñ yÕu cÇn ®îc xem xÐt, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ vµ tÝnh to¸n cô thÓ trong viÖc lËp quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ –x· héi tõng thêi kú. PhÇn thø hai : Quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi ®Õn n¨m 2010 A> C¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña huyÖn thêi kú 2001-2010. I.Bèi c¶nh chung. 1. Bèi c¶nh quèc tÕ. §¹i héi ®¶ng toµn quèc lÇn thø IX ®· nªu lªn dù b¸o bèi c¶nh quèc tÕ nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû XXI sÏ t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn c«ng cuéc ®æi míi cña ®Êt níc ta lµ : -Hoµ b×nh hîp t¸c vµ ph¸t triÓn lµ xu thÕ lín ph¶n ¸nh ®ßi hái bøc xóc c¸c quèc gia ,d©n téc ,d©n chñ ,d©n sinh tiÕn bé vµ cã nh÷ng bíc tiÕn míi Cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ trªn thÕ giíi ph¸t triÓn nh vò b·o ®a l¹i nh÷ng thµnh qu¶ cùc kú to lín cho nh©n lo¹i vµ nh÷ng hËu qu¶ hÕt søc s©u s¾c. Xu thÕ toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ diÔn ra m¹nh mÏ ,ph©n c«ng lao ®éng ®¹t tíi tr×nh ®é ngµy cµng cao.Dù b¸o tõ 2001 trë ®I kinh tÕ thÕ giíi sÏ ra khái tr× trÖ vµ phôc håi t¨ng trëng.Theo dù b¸o 2001-2005møc t¨ng GDP b×nh qu©n cña thÕ giíi kho¶ng 3%/n¨m .Thêi kú 1996-2010 t¨ng kho¶ng 3,5-4%/n¨m. 2.Bèi c¶nh trong níc. Trong níc c«ng cuéc ®æi míi ®· chuyÓn sang giai ®o¹n ph¸t triÓn míi vÒ chÊt ,qu¸ trinh CNH-H§H dîc ®Èy m¹nh vµ më ra ®îc nhiÒu thuËn lîi. Sù æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ lµ tiÒn ®Ò quan träng ®Ó tËp trung ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ t¨ng trëng kinh tÕ cao h¬n. Sù gia nhËp AFTA,APEC vµ ký hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt mü .S¾p tíi gia nhËp WTO ,ch¾c ch¾n sÏ ¶nh hëng ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¶ níc ,tØnh Nam §Þnh vµ huyÖn Vô B¶n nãi riªng. ViÖt Nam cãAPEC ,cã nÒn n«ng nghiÖp nhiÖt ®íi ,hoµn toµn tù b¶o ®¶m an ninh l¬ng thc va nhiÒu tiÒm n¨ng xuÊt khÈu n«ng s¶n. ViÖt Nam cã quy m« d©n sè cao lao ®éng trÎ chiÕm sè ®«ng ,tr×nh ®é v¨n ho¸ kh¸ , song chÊt lîng cha cao. 3. Mét sè khã kh¨n vµ th¸ch thøc ®èi víi níc ta. §Êt níc v½n cßn nguy c¬ tôt hËu so víi c¸c níc khu vùc vµ thÕ giíi,hiÖu qu¶ nhiÒu ngµnh kÐm ,khoa häc kü thuËt thÊp ,tôt hËu so víi c¸c níc khu vùc vµ thÕ giíi. KiÕn thøc vµ n½ng lùc qu¶n lý vÜ m« cßn yÕu,thiÕt bÞ l¹c hËu ,c¹nh tranh thÊp thÞ trêng ®ang h×nh thµnh hÖ thèng ph¸p luËt cha hoµn chØnh. Qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi kinh tÕ chËm. Tû lÖ lao ®éng qua ®µo t¹ochØ ®¹t 15%,c¸n bé ®Çu ngµnh Ýt ,lao ®éng lµnh nghÒ thiÕu nghiªm träng. II. Nh÷ng thÕ m¹nh & h¹n chÕ trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. 1. Nh÷ng lîi thÕ. - HuyÖn vô B¶n n»m trªn quèc lé 10 ®êng s¾t B¾c- Nam, kh¶ n¨ng giao lu liªn kÕt kinh tÕ thuËn lîi. - §iÒu kiÖn ®Êt ®ai – khÝ hËu con ngêi thÝch hîp ®Ó ph¸t triÓn nÒn n«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸ ®a d¹ng vµ phong phó. - Cã nhiÒu lµng nghÒ truyÒn thèng dÖt, s¬n mµi, m©y tre ®an ®ang h×nh thµnh c¸c côm c«ng nghiÖp tiÓu thñ c«ng nghiÖp huyÖn cã nguån lao ®éng dåi dµo hÖ thèng gi¸o dôc ®µo t¹o ph¸t triÓn hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng kinh tÕ kü thuËt nh giao th«ng thuû lîi ®iÖn bu ®iÖn ®ang ph¸t triÓn 2. Nh÷ng h¹n chÕ. - XuÊt ph¸t ®iÓm vÒ kinh tÕ thÊp, c¬ cÊu kinh tÕ chuyÓn ®æi chËm, s¶n xuÊt c«ng nghiÖp chiÓm tû lÖ cao C«ng nghiªp- tiÓu thñ c«ng nghiÖp chËm ®æi míi, s¶n phÈm chÊt lîng kÐm. - Yªu cÇu vèn ®Çu t lín trong khi ®ã nguån vèn huy ®éng trong d©n vµ tÝch luü tõ kinh tÕ cßn thÊp. - D©n sè ®«ng, ¸p lùc gi¶i quyÕt viÖc lµm gia t¨ng, tû lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o thÊp. - Ph¸t triÓn kinh tÕ g¾n liÒn víi vÊn ®Ò m«I sinh, m«I trêng chi phÝ kh¾c phôc hiÖu qu¶ vît ngoµI kh¼ n¨ng cña ®Þa ph¬ng III. Nh÷ng quan ®iÓm vµ ph¬ng ph¸p ph¸t triÓn. 1. KÕt hîp hµi hoµ ph¸t triÓn néi lùc vµ nguån lùc bªn ngoµI ph¸t tèi ®a mäi nguån lùc, tËp trung khai th¸c c¸c lîi thÕ. 2. §Çu t cã hiÖu qu¶ nh»m chuyÓn dÞch m¹nh mÏ c¬ cÊu kinh tÕ. 3. Ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn theo híng ®a d¹ng, phong phó trªn c¬ së lÊy s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµm trung t©m ®èng thêi kÕt hîp ph¸t triÓn ®ång bé c¸c ngµnh. 4. KÕt hîp hµi hoµ gi÷a t¨ng tr¬ng kinh tÕ víi ph¸t triÓn x· héi ph¸t triÓn c©n ®èi vµ thu hÑp dÇn kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c vïng c¸c tÇng líp d©n c. B¶o ®¶m æn ®Þnh vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ vµ an ninh quèc phßng trËt tù an toµn x· héi t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó kinh tÕ ph¸t triÓn. B> Qui ho¹ch ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2010. I. Môc tiªu chung. C¨n cø c¸c yÕu tè dù b¸o cã kh¶ n¨ng t¸c ®éng chi phèi tíi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña HuyÖn trong thêi kú quy ho¹ch, xuÊt ph¸t tõ c¸c lîi thÕ cña nguån lùc vµ thùc tr¹ng kinh tÕ x· héi 10 n¨m qua. Môc tiªu tæng qu¸t ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña HuyÖn thêi kú 2003-2010 lµ: Huy ®éng søc m¹nh tæng hîp cña mäi thµnh phÇn kinh tÕ, ph¸t huy c¸c yÕu tè néi lùc, tranh thñ c¸c nguån ngo¹i lùc t¹o sù phèi hîp ®ång bé t¸c ®éng m¹nh mÏ lµm chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, c¬ cÊu lao ®éng t¹o tèc ®é t»ng trëng nhanh vµ bÒn v÷ng, tËn dông mäi c¬ héi ®Ó hoµ nhËp vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña tØnh vµ cña vïng kinh tÕ träng ®iÓm B¾c Bé. II. Quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi ®Õn n¨m 2010. 1. Mét sè môc tiªu chñ yÕu. 1.1 ChØ tiªu kinh tÕ: + Tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ tõ 7-7,5%/n¨m. + DiÖn tÝch gieo trång hµng n¨m 24000 ha + DiÖn tÝch cÊy lóa c¶ n¨m ®¹t 15800 ha, n¨ng suÊt 60 t¹/ha/ vô. + B×nh qu©n l¬ng thùc ®Çu ngêi ®¹t 700 kg/ ngêi/ n¨m. + DiÖn tÝch c©y mµu c«ng nghiÖp, mµu thùc phÈm, rau ®¹t 7500-8000 ha. + DiÖn tÝch c©y vô ®«ng ®¹t 4600 ha, b»ng 48,4% diÖn tÝch ®Êt canh t¸c hµng n¨m. + Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp t¨ng >10%/ n¨m. + C¬ cÊu kinh tÕ vÒ GDP cña HuyÖn n¨m 2010 lµ: N«ng, l©m, thuû s¶n: 53%. C«ng nghiÖp- tiÓu thñ c«ng nghiÖp: 20,8%. DÞch vô th¬ng m¹i : 25,2%. + Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi ®¹t trªn 6 triÖu ®ång /ngêi / n¨m. + DiÖn tÝch gi¸ trÞ thu nhËp >50 triÖu ®ång/ ha lµ 2000 ha. 1.2. ChØ tiªu x· héi. + Gi¶m tû lÖ t¨ng d©n sè tù nhiªn xuèng kho¶ng 0,8% n¨m 2005 vµ 0,6% n¨m 2010. + Gi¶m tû lÖ trÎ em díi 5 tuæi suy dinh dìng xuèng cßn 15% n¨m 2005 vµ 10% n¨m 2010. + PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2005 kh«ng cã hé ®ãi, tû lÖ hé nghÌo cßn 7% n¨m 2010 tû lÖ hé nghÌo cßn 3%. + Phæ cËp trung häc c¬ së cho d©n sè trong ®é tuæi vµo n¨m 2005, thu hót 75-80% häc sinh trung häc c¬ së theo häc phæ th«ng trung häc n¨m 2010. + Tû lÖ sö dông níc s¹ch ®Õn n¨m 2005 lµ 70%, n¨m 2010 ®¹t 100%. 1.3. Quèc phßng, an ninh. Duy tr× vµ thùc hiÖn tèt ph¸p lÖnh d©n qu©n tù vÖ, ph¸p lÖnh dù bÞ ®éng viªn, luËt nghÜa vô qu©n sù, x©y dùng HuyÖn lµ khu vùc phßng thñ v÷ng ch¾c. Thêng xuyªn nªu cao c¶nh gi¸c s½n sµng chiÕn ®Êu b¶o vÖ an ninh chÝnh trÞ, trËt tù an toµn x· héi. III. Ph¬ng híng ph¸t triÓn c¸c ngµnh vµ lÜnh vùc. 1. §Þnh híng ph¸t triÓn. §¹i héi ®¹i biÓu §¶ng bé lÇn thø XVIII ®· x¸c ®Þnh ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp- l©m nghiÖp- thuû s¶n- c«ng nghiÖp- tiÓu thñ c«ng nghiÖp – lµng nghÒ n«ng th«n theo híng s¶n xuÊt hµng ho¸ g¾n víi nhu cÇu thÞ trêng, tõng bíc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n, g¾n s¶n xuÊt n«ng l©m nghiÖp víi c«ng nghiÖp chÕ biÕn, x©y dùng c¸c côm c«ng nghiÖp n«ng th«n, ph¸t triÓn c¸c lµng nghÒ. Qu¶n lý khai th¸c, sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc s½n cã t¹i ®Þa ph¬ng g¾n víi hç trî vÒ vèn vÒ khoa häc, c«ng nghÖ ®Ó tiÕp cËn thÞ trêng, tæ chøc s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ ®Ó ph¸t triÓn toµn diÖn kinh tÕ- v¨n ho¸- x· héi. 2. N«ng l©m nghiÖp thuû s¶n. TiÕp tôc ph¸t triÓn ngµnh n«ng nghiÖp v÷ng ch¾c, t¨ng nhanh tû träng ngµnh ch¨n nu«i, t¨ng gi¸ trÞ s¶n xuÊt trªn ®¬n vÞ diÖn tÝch. §Èy m¹nh nh÷ng c©y trång con nu«i cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao, më réng c¸c lµng nghÒ, t¹o viÖc lµm cho ngêi lao ®éng. 2.1: Trång trät. Gi¶m diÖn tÝch c©y lóa trªn c¬ së chuyÓn c¸c ch©n ruéng cao h¹n sang trång mµu, c©y c«ng nghiÖp nh: l¹c, ®Ëu t¬ng c¸c c©y rau ®Ëu, c©y thùc phÈm cã gÝa trÞ kinh tÕ cao c¶ 2 vô xu©n mïa. Gi¶m diÖn tÝch cÊy lóa vïng thÊp tròng thêng bÞ ngËp óng n¨ng suÊt thÊp sang m« h×nh s¶n xuÊt c¸ luån lóa hoÆc nu«i th¶ c¸ t«m. Tæng diÖn tÝch lóa c¶ n¨m ®Õn 2010 chØ cßn 15800 ha trong ®ã : - DiÖn tÝch lóa xu©n 7700-7800 ha, mµu xu©n 1700-1800 ha. - DiÖn tÝch lóa mïa 8000-8100 ha mµu hÌ thu 800-900 ha. - §Êt mµu vµ mµu trång l¹c, rau mµu thùc phÈm cao cÊp trong vô xu©n 1800-1900 ha, vô mïa trång l¹c ®Ëu t¬ng, rau: vô ®«ng trång khoai t©y vµ rau, lo¹i ®Êt nµy tËp trung ë c¸c vïng kinh tÕ sau: + Vïng miÒn thîng 300 ha + Vïng miÒn ®êng 12 400-450 ha + Vïng miÒn ®êng 10 600-700 ha + Vïng miÒn h¹ 350-400 ha 2.2. Ch¨n nu«i. Tõ thùc tr¹ng ph¸t triÓn ®µn gia xóc gia cÇm nh÷ng n¨m qua, c¨n cø vµo nhu cÇu thÞ trêng thÞt nãi riªng, thÞ trêng thùc phÈm nãi chung ®Æc biÖt c¸c tiÕn bé vÒ gièng, thøc ¨n vÖ sinh thó y vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kh¸c ®Ó HuyÖn Vô B¶n tËp trung ph¶t triÓn ch¨n nu«i trªn c¬ së ph©n vïng s¶n xuÊt ch¨n nu«i . + Vïng miÒn thîng ph¸t triÓn ®µn lîn vµ ®µn vÞt. + Vïng mתn ®êng 12 ph¸t triÓn ®µn lîn vµ gia cÇm. + Vïng miÒn ®êng 10 ph¸t triÓn ®µn lîn, gia cÇm, tr©u bß . + Vung miÒn h¹ ph¸t triÓn ®µn lîn, ngan vÞt vµ tr©u bß. 2.3. Ngµnh thuû s¶n.. TËp trung nu«i c¸ trªn diÖn tÝch ao hå s½n cã víi diÖn tÝch 527 ha theo h×nh thùc tËp trung th©m canh ë c¸c ao hå, ®Çm kh«ng cã ¶nh hëng cña nguån níc sinh ho¹t trong d©n c. - ChuyÓn sang nu«i c¸ 352 ha ë diÖn tÝch mÆt níc, thïng ®µo, ®Çm cßn cha nu«i c¸ kÕt hîp víi chuyÓn xÊp xØ >100 ha ruéng tròng t¹i c¸c x·, thÞ trÊn kh«ng cÊy lóa sang chuyªn nu«i c¸ vµ thñy s¶n kh¸c . - ChuyÓn 100 ha ®Êt ruéng tròng sang nu«i trång thuû s¶n tËp trung ë c¸c x·: Céng hoµ, Tam thanh, ThÞ trÊn G«i , Minh thuËn. - C¶i t¹o 327 ha ®Êt thïng ®µo, hoang ho¸ sang nu«i tr«ng thuû s¶n ë tÊt c¶ c¸c x·, thÞ trÊn nhng tËp trung ë HiÓn Kh¸nh 45 ha, Hîp Hng 25 ha, Céng Hoµ 16 ha, Tam Thanh 58 ha, §¹i Th¾ng 75,44 ha, Thµnh Lîi 37 ha. 2.4. Ngµnh l©m nghiÖp. Trong nh÷ng n¨m tíi tËp trung ph¸t triÓn rõng phßng hé cña 4 nói: G«i, Lª X¸, Tiªn H¬ng, Ng©m víi diÖn tÝch më réng thªm 6 ha. Chñng lo¹i c©y trång chñ yÕu lµ keo, th«ng vµ mét phÇn nh·n v¶i ë ch©n ®Êt tèt . ViÖc trång c©y ph©n t¸n phÊn ®Êu mçi n¨m trång tõ 400-500 ngh×n c©y, víi 250-300 ngh×n c©y ¨n qu¶ , cßn l¹i lµ c©y lÊy gç, c©y phßng hé, c©y bãng m¸t. Trång c©y ph©n t¸n chñ yÕu lµ ë ®Êt vên gia ®×nh g¾n víi phong trµo c¶i t¹o vên t¹p vµ c¸c khu c«ng së. 3. Quy ho¹ch c«ng nghiÖp- tiÓu thñ c«ng nghiÖp, lµng nghÒ n«ng th«n: Gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn lµng nghÒ vµ ngµnh nghÒ hiÖn cã, ®ång thêi nh©n réng vµ ph¸t triÓn nghÒ míi ra c¸c th«n xãm, lµng, x· cha cã nghÒ víi nh÷ng s¶n phÈm cã nhu cÇu thÞ trêng vµ phï hîp víi t×nh h×nh ®Æc ®iÓm cña ®Þa ph¬ng, HuyÖn vµ híng më réng ra thÞ trêng bªn ngoµi. Dïng c«ng nghiÖp thóc ®Èy c¸c ngµnh nghÒ kh¸c ph¸t triÓn vµ chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp n«ng th«n. Dù b¸o møc t¨ng trëng c«ng nghiÖp – tiÓu thñ c«ng nghiÖp n«ng th«n t¨ng b×nh qu©n trªn 10%/ n¨m trë lªn.  VÒ lao ®éng CN-TTCN: PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2005 cã : - 20% hé n«ng d©n tham gia s¶n xuÊt nghÒ TTCN. - Mçi x· cã tõ 1-3 doanh nghiÖp lµm nßng cèt cho ph¸t triÓn CN-TTCN ë n«ng th«n. §Õn n¨m 2010 : - 30-35% hé tham gia s¶n xuÊt TTCN. - Cã c¸c doanh nghiÖp ®Çu ®µn æn ®Þnh ph¸t triÓn s¶n xuÊt ®Ó thùc hiÖn ph¬ng ¸n CN-TTCN ë ®Þa ph¬ng. 3.1. Ngµnh c¬ khÝ söa ch÷a. N¨m 2010: 46000 triÖu ®ång. Ngoµi viÖc s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng truyÒn thèng tæ chøc xëng s¶n xuÊt phô tïng thay thÕ cho c¸c m¸y cµy, bõa, xay s¸t , ®Ëp lóa, ®ång thêi ph¸t triÓn thªm m¸y c¸n thÐp vµ nghiªn cøu x©y dùng nhµ luyÖn thÐp ë x· Quang Trung, Trung Thµnh. 3.2. Ngµnh nghÒ vËt liÖu x©y dùng. N¨m 2010: 18600 triÖu ®ång. Tríc m¾t tËp trung vµo mét sè x· ®îc s¶n xuÊt g¹ch cßn l¹i tËp trung s¶n xuÊt vËt liªu kh«ng nung, ®ång thêi ®Ò nghÞ Së x©y dùng gióp HuyÖn x©y dùng dù ¸n lã g¹ch Tuy nen nhá phï hîp víi tiªu thô cña ®Þa ph¬ng, ®Þa ®iÓm bè trÝ lß t¹i b·i Quü- x· Thµnh Lîi. 3.3. ChÕ biÕn gç l©m s¶n. N¨m 2010: 25.600 triÖu ®ång. - TËp trung ®a mÆt hµng m©y xuÊt khÈu vµo s¶n xó©t. - Nh©n réng c¸c hé s¶n xuÊt méc, mü nghÖ cao cÊp ë thÞ trÊn G«i, Kim Th¸i . 3.4. ChÕ biÕn l¬ng thùc, thùc phÈm. N¨m 2010: 18.200 triÖu ®ång. KhuyÕn khÝch t nh©n x©y dùng m¸y nghiÒn thøc ¨n gia sóc, tËn dông nguyªn liÖu ®Ëu t¬ng chÕ biÕn ®Ëu phô. 3.5. Ngµnh dÖt. N¨m 2010: 15.000 triÖu ®ång. TËp trung th¸o gì vÒ vèn ph¸t triÓn tõ 400-500 khung dÖt kh¨n xuÊt khÈu. 3.6. Ngµnh may thªu . N¨m 2010: 5.000 triÖu ®ång. TËp trung nh©n réng s¶n xuÊt thªu ren ë c¸c x· ®· cã nghÒ tõ 1.000-1.200 tay kim. 3.7. Ho¸ chÊt- thuû tinh. N¨m 2010: 400 triÖu ®ång. Më réng c¬ së s¶n xuÊt thuû tinh cao cÊp . 3.8. C«ng nghiÖp kh¸c . N¨m 2010: 9.250 triÖu ®ång. §©y lµ mét ngµnh ®a d¹ng x· nµo còng cã, song ®¸ng chó ý lµ nghÒ s¬n mµi ë Liªn Minh, VÜnh Hµo, nghÒ tr¹m kh¾c sõng ë Minh ThuËn. 3.9. X©y dùng ph¸t triÓn c¸c côm c«ng nghÞªp tËp trung trªn ®Þa bµn HuyÖn. - Côm tiÓu thñ c«ng nghiÖp G«i. - Côm TTCN DÇn. - Côm TTCN Lêi. - Côm TTCN G¹o- Trinh Xuyªn ( Trôc ®êng 10). 4. Ph¸t triÓn th¬ng m¹i, dÞch vô vµ c¸c ngµnh dÞch vô then chèt. 4.1. Th¬ng m¹i dÞch vô: Ph¸t triÓn th¬ng m¹i, më réng m¹ng líi b¸n lÎ hµng c«ng nghÖ tiªu dïng vµ thu mua tiªu thô n«ng s¶n thùc phÈm, gi÷ v÷ng vµ b¶o ®¶m c¸c c©n ®èi c¸c mÆt hµng chñ yÕu phôc vô s¶n xuÊt vµ tiªu dïng cña nh©n d©n ®¶m b¶o lu th«ng hµng ho¸. Ph¸t huy kh¶ n¨ng kinh doanh cña mäi thµnh phÇn kinh tÕ, t¨ng cêng vai trß ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc trong viÖc b×nh æn gi¸ c¶ n©ng cao hiÖu lùc vµ vai trß qu¶n lý Nhµ níc vÒ th¬ng m¹i, ho¹t ®éng dÞch vô trªn ®Þa bµn HuyÖn.X©y dùng nÒn th¬ng nghiÖp ph¸t triÓn lµnh m¹nh, trËt tù, kû c¬ng, kinh doanh theo ®óng ph¸p luËt, thùc hiÖn v¨n minh th¬ng nghiÖp trong phôc vô cho phï hîp víi sù ph¸t triÓn chung cña toµn x· héi, ®¶m b¶o møc t¨ng trëng ®Õn n¨m 2010 t¨ng tõ 7-8%/ n¨m.Dù kiÕn tæng gi¸ trÞ th¬ng m¹i dÞch vô ®Õn n¨m2010 ®¹t 48.100 triÖu ®ång, trong ®ã gi¸ trÞ xuÊt nhËp khÈu ®¹t 4800 triÖu ®ång mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu lµ kh¨n c¸c lo¹i(®¹t 10 triÖu kh¨n/n¨m), hµng thñ c«ng mü nghÖ tre nøa quÊn s¬n mµi, c¸c mÆt hµng n«ng s¶n rau qu¶ t¬i ®ang ®îc ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt ®Ó tham gia xuÊt khÈu nh rau s¹ch, da chuét, ít, ng« bao tö... - X©y dùng m¹ng líi chî vµ trung t©m dÞch vô th¬ng m¹i ®Õn n¨m2010. 4.2. Ngµnh du lÞch: Ph¸t triÓn ngµnh dÞch vôdu lÞch, ®a dÞch vô du lich trë thµnh mét ngµnh kinh tÕ cña HuyÖn, ®a d¹ng ho¸ vµ n©ng cao c¸c lo¹i h×nh du lÞch: Du lÞch tham quan lÔ héi, du lÞch th¨m c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ g¾n víi tham quan c¸c lµng nghÒ. H×nh thµnh khu v¨n ho¸- dÞch vô lÔ héi bao gåm c¸c ho¹t ®éng tham quan, nghiªn cøu t×m hiÓu phong tôc tÝn ngìng thê mÉu, c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ thuéc quÇn thÓ Phñ Dµy kÕt hîp th¨m quan c¸c lµng v¨n ho¸ trong vïng , c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng vµ ®¸p øng nhu cÇu nghØ ng¬i cña mét vïng d©n c réng lín thuéc ®Þa bµn tØnh Nam §Þnh. 5. Quy ho¹ch ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng: 5.1. C¶i t¹o m¹ng líi giao th«ngvËn t¶i. - §êng s¨t B¾c Nam ch¹y qua ®Þa bµn HuyÖn dµi 15 km víi 2 nhµ ga. Trong nh÷ng n¨m tíi sÏ ®îc duy tu, n©ng cÊp hÖ thèng c¸c ®êng tÇu, c¸c nhµ ga; ®ång thêi x©y dùng c¸c Parie ch¾n ®êng, c¸c cét ®Ìn b¸o hiÖu ®¶m b¶o an toµn cho c«ng t¸c ch¹y tµu. - Quèc lé 10 ®i qua ®Þa bµn Huyªn ®· ®îc n©ng cÊp xong vµ ®i vµo khai th¸c sö dông. Tݪp tôc ®Ò nghÞ TØnh t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó n©ng cÊp më réng c¸c tuyÕn ®êng thuéc tØnh uû th¸c : ®êng 12, ®êng 56 cã kÕt cÊu mÆt ®êng b»ng nhùa ho¸ toµn bé víi chiÒu réng mÆt ®êng. - S«ng §µo ch¶y qua huyÖn Vô B¶n cã chiÒu dµi 17 km vµ 34 km ®êng s«ng néi ®ång, thuyÒn g¾n m¸y träng t¶i 30 tÊn ®i l¹i b×nh thêng. NÕu thêng xuyªn n¹o vÐt c¸c thuyÒn m¸y cã träng t¶i lín h¬n cã thÓ ®i l¹i mét c¸ch dÔ dµng. 5.2. HÖ thèng thuû lîi vµ cung cÊp níc s¹ch n«ng th«n: Hoµn thiÖn c¬ b¶n hÖ thèng thuû lîi phôc vô th©m canh, t¨ng vô. TËp trung vèn duy tu c¸c c«ng tr×nh thuû lîi kªnh B¾c, kªnh Nam, tr¹m b¬m Cèc Thµnh chñ ®éng më réng diÖn tíi tiªu: q tíi=1,25l/s/ha; q tiªu =5,5l/s/ha. 5.3. HÖ thèng cÊp ®iÖn: Hoµn chØnh m¹ng líi cÊp ®iÖn trªn ®Þa bµn, ®¶m b¶o cung cÊp ®iÖn æn ®Þnh, ®ñ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng, an toµn trong mäi t×nh huèng , chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó tiÕp nhËn vµ hoµ m¹ng tõ hÖ thèng ®iÖn 110kv xuèng22kv vµ 0,4kv. §Õn 2010 møc tiªu thô ®iÖn n¨ng b×nh qu©n toµn huyÖn lµ 80kw/ngêi. 5.4. Quy ho¹ch ph¸t triÓn th«ng tin liªn l¹c. §Èy nhanh tèc ®é ph¸t triÓn m¹ng líi bu ®iÖn, th«ng tin liªn l¹c theo híng ®ång bé, réng kh¾p trªn ®Þa bµn huyÖn; ®ång thêi n©ng cao chÊt lîng bu chÝnh viÔn th«ng cho mäi kh¸ch hµng. X©y dùng hÖ thèng ®iÖn tho¹i thÎ c«ng céng ë thÞ trÊn G«i, quÇn thÓ khu di tÝch phñ Dµy, chî DÇn , Tr×nh Xuyªn... dù kiÕn ®Õn n¨m 2010 mËt ®é m¸y ®iÖn tho¹i sÏ ®¹t 4-5 m¸y/ 100 d©n. 5.5. Quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c lÜnh vùc v¨n ho¸- x· héi. 5.5.1. Ph¸t triÓn gi¸o dôc- ®µo t¹o. Ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc ®µo t¹o nh»m môc tiªu n©ng cao dan trÝ, ®µo t¹o nh©n lùc vµ båi dìng nh©n tµi . §Õn n¨m2010 æn ®Þnh quy m« 26 trêng tiÓu häc, ®¶m b¶o huy ®éng 100% trÎ trong ®é tuæi ®Õn trêng lµ 10.650 häc sinh, 19 trêng THCS ; ®¶m b¶o huy ®éng 98% häc sinh trong ®é tuæi THCS ®Õn trêng lµ 11.000 em ; 4 trêng THPT huy ®éng 80% häc sinh trong ®é tuæi ®Õn trêng lµ 5.650 em. 5.5.2. V¨n hoa th«ng tin - thÓ thao : §Õn n¨m 2010 ®¹t môc tiªu cã 80% sè gia ®×nh, 70% sè lµng xãm ®¹t tiªu chuÈn v¨n ho¸. §ång thêi th«ng qua phong trµo x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸, nÕp sèng v¨n ho¸, thùc hiÖn tèt h¬n n÷a v¨n minh trong viÖc cíi, tang, lÔ héi vµ ®Èy lïi c¸c tÖ n¹n x· héi. §Õn n¨m 2010 100% sè hé co ph¬ng tiÖn nghe nh×n, c¸c nhµ v¨n hãa n«ng th«n ®Òu cã b¸o ®Þa ph¬ng. 5.5.3. B¶o ®¶m chÕ ®é chÝnh s¸ch cho c¸c ®èi tîng hëng b¶o hiÓm x· héi, ch¨m lo tèt h¬n víi c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch, ngêi cã c«ng víi c¸ch m¹ng. Ph¸t triÓn c¸c nguån thu b¶o hiÓm x· héi cho mäi ngêi lao ®éng. 6. Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi g¾n víi cñng cè quèc phßng an ninh: KÕt hîp kinh tÕ víi quèc phßng- an ninh, quèc phßng- an ninh víi kinh tÕ, ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp cña hÖ thèng chÝnh trÞ díi sù l·nh ®¹o cña c¸c cÊp uû §¶ng, tõng bíc t¨ng cêng tiÒm lùc an ninh - quèc phßng, x©y dùng v÷ng ch¾c nÒn quèc phßng toan d©n g¾n víi thÕ trËn an ninh nh©n d©n vµ ph¸t triÓn kinh tÕ b¶o ®¶m cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng. T¨ng cêng c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t tëng, ph¸t ®éng s©u réng phong trµo quÇn chóng tham gia c«ng t¸c quèc phßng - an ninh. Hoµn thµnh tèt c¸c nhiÖm vô qu©n sù ®Þa ph¬ng, thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chÝnh s¸ch hËu ph¬ng qu©n ®éi, c«ng an. Hµng n¨m c©n ®èi dµnh mét kho¶n ng©n s¸ch hîp lý cña HuyÖn ®Ó hç trî cho nhiÖm vô quèc phßng - an ninh. PhÇn thø ba: C¸c gi¶I ph¸p chñ yÕu nh»m thùc hiÖn quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi huyÖn ®Õn n¨m 2010 A/ C¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu thùc hiÖn quy ho¹ch. I. tiÕp tôc cñng cè, ®æi míi qu¶n lý kinh tÕ trªn ®Þa bµn huyÖn. - TiÕp tôc ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa víi nhiÒu lo¹i h×nh së h÷u, nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ, trong ®ã kinh tÕ nhµ níc lµ chñ ®¹o. Kinh tÕ tËp thÓ mµ nßng cèt lµ kinh tÕ hîp t¸c vµ HTX ®ãng vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ. V× vËy cÇn ph¶I tiÕp tôc cñng cè, ®æi míi hîp t¸c vµ HTX (tríc hÕt lµ HTX n«ng nghiÖp) theo luËt HTX vµ c¸c chØ thÞ, nghÞ quyÕt cña ban thêng vô TØnh uû Nam §Þnh, cña Ban thêng vô HuyÖn uû Vô B¶n. - Thùc hiÖn giao kho¸n vèn cho Chñ nhiÖm HTX, t¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t kinh tÕ hîp t¸c x·. - ¦u tiªn ph¸t triÓn kinh tÕ hé g¾n víi ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i võa vµ nhá. II. C¬ chÕ khuyÕn khÝch ®Çu t s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. KhuyÕn khÝch, ®éng viªn c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n ®Èy m¹nh ph¸t riÓn s¶n xuÊt. T¹o ®iÒu kiÖn cho n«ng d©n chuyÓn ®æi môc ®Ých s¶n xuÊt tõ trång lóa sang ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i nh nu«I trång thuû s¶n, sang trång c©y c«ng nghiÖp, c©y rau mµu. §Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th¬ng m¹i, s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn m¹ng líi chî n«ng th«n. Ch¨m lo ®µo t¹o, båi dìng nguån nh©n lùc nhÊt lµ c¸n bé khoa häc kü thuËt. Cã c¬ chÕ ®éng viªn c¸c tæ chøc, c¸ nh©n n¨ng ®éng s¸ng t¹o ®a c¸c ngµnh nghÒ míi vµo trong huyÖn. III. Huy ®éng vèn. §Ó ®¸p øng ®îc nhu cÇu ®Çu t cÇn ph¶I cã hÖ thèng biÖn ph¸p huy ®éng vèn mét c¸ch tÝch cùc. Theo tÝnh to¸n s¬ bé, ®Ó ®Èm b¶o møc t¨ng trëng cña nÒn kinh tÕ mµ quy ho¹ch ®Ò ra, nhu cÇu vèn cÇn ®Çu t 823 tû ®ång, cô thÓ nh sau: Nhu cÇu vèn theo ngµnh kinh tÕ vµ theo nguån vèn ®Õn n¨m 2010. §¬n vÞ tÝnh : Tû ®ång Ngµnh kinh tÕ N«ng, l©m, ng nghiÖp C«ng nghiÖp - TTCN Giao th«ng Th¬ng m¹i - DL - Dvô Tæng sè Tæng sè 220 194.5 284.3 160 822.8 Vèn ng©n s¸ch 111 57.7 174.1 60 402.8 Huy ®éng d©n ®ãng gãp TÝn dông ®Çu t 64.3 77.8 45.6 55 242.7 44.7 59 28.3 45 177 §Ó ®¸p øng ®îc nhu cÇu ®ã cÇn tËp trung huy ®éng mäi nguån vèn cho ph¸t triÓn s¶n xuÊt: - KhuyÕn khÝch mäi c¸ nh©n, tËp thÓ, ®¬n vÞ, c¬ së s¶n xuÊt huy ®éng nguån vèn tù cã hoÆc tù khai th¸c c¸c nguån vèn kh¸c ®Ó ph¸t triÓn më réng s¶n xuÊt. - §Èy m¹nh x©y dùng c¸c dù ¸n, c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu ®Ó vay u ®·i ph¸t triÓn s¶n xuÊt. - Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n, ng©n hµng chÝnh s¸ch x· héi t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c hé s¶n xuÊt, HTX vay vèn ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt. - Më réng c¸c h×nh thøc liªn doanh liªn kÕt, kªu gäi ®Çu t cña c¸c tËp thÓ, c¸ nh©n trong vµ ngoµi tØnh ®Ó thu hót vèn. - §Çu t tõ ng©n s¸ch ph¶i ®îc u tiªn cho c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng quan träng, c¸c c«ng tr×nh giao th«ng, thuû lîi, thuû n«ng, c¸c c«ng tr×nh phóc lîi. IV.øng dông tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt. Lùa chän mét sè ch¬ng tr×nh ®Ó ®Çu t , ®Çu t träng ®iÓm kü thuËt th©m canh, gièng vËt nu«i, c©y trång, c«ng nghÖ chÕ biÕn ®Ó liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ, c¸c trung t©m nghiªn cøu khoa häc cña tØnh, trung ¬ng ®Ó nhanh chãng chuyÓn giao, øng dông tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt. KhuyÕn khÝch hç trî khinh phÝ cho viÖc øng dông nh÷ng thµnh tùu khoa häc c«ng nghÖ nh©n réng kinh nghiÖm ®Õn tõng c¬ së, hé gia ®×nh. V. N©ng cao d©n trÝ, ®µo t¹o båi dìng nguån nh©n lùc. X©y dùng ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, c«ng nh©n lµnh nghÒ ®¸p øng ®îc ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu ph¸t triÓn t¹i ®Þa ph¬ng. ChuÈn ho¸ ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i ®éi ngò c¸n bé, u tiªn ®·i ngé thu hót lùc lîng c¸n bé qu¶n lý, chuyªn gia kü thuËt c«ng nghÖ vÒ lµm viÖc t¹i huyÖn T¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé häc tËp, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, cËp nhËp kiÕn thc míi Thêng xuyªn më c¸c líp ®µo t¹o ng¾n h¹n vÒ kü thuËt nu«I trång cho n«ng d©n trªn ®Þa bµn huyÖn. VI. Thùc hiÖn c¶i c¸ch hµnh chÝnh, x©y dùng bé m¸y nhµ níc trong s¹ch v÷ng m¹nh. §Èy m¹nh c¶I c¸ch hµnh chÝnh theo híng tinh gän, cã n¨ng lùc. T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ho¹t ®éng ®Çu t vµo s¶n xuÊt kinh doanh. T¨ng cêng chÕ ®é gi¸m s¸t, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, c¬ chÕ cña nhµ níc ®· ®îc ban hµnh. Thùc hiÖn nghiªm tóc quy chÕ d©n chñ ë c¬ së, ®Èy m¹nh chèng tham nhòng. B. Mét sè chÝnh s¸ch, gi¶i ph¸p thùc hiÖn quy ho¹ch ngµnh. 1. N«ng - l©m - ng nghiÖp. * X©y dùng c¬ së h¹ tÇng phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp : - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuû lîi - thuû n«ng. - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh ®ª, kÌ, phßng chèng lôt b·o víi gi¸ trÞ 20 tû ®ång, (®Ò nghÞ nhµ níc hç trî 15 tû ®ång). - §Çu t ch¬ng tr×nh gièng c©y trång - con vËt nu«I lµ 4,8 tû ®ång. - §Çu t cho kinh tÕ trang tr¹i lµ 8,4 tû ®ång. - §Çu t c¸c dù ¸n kinh tÕ míi 2 tû ®ång. - §Çu t níc s¹ch 8 tû ®ång. -§Çu t c¬ së chÕ biÕn l¹c, ®Ëu t¬ng, khoai t©y víi møc ®Çu t 5 tû. * Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch ruéng ®Êy * Hoµn thiÖn quan hÖ s¶n xuÊt ë n«ng th«n. * ¸p dông tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ tiªn tiÐn. * Më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm. 2. C«ng nghiÖp - TTCN : - §µo t¹o ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, c¸n bé kü thuËt vµ c«ng nh©n ngµnh c«ng nghiÖp. - Huy ®éng c¸c nguån vèn ®Ó ph¸t triÓn c«ng nghiÖp. - Më réng vµ ph¸t triÓn thÞ trêng. - §Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ. - Ph¸t triÓn vïng nguyªn liÖu. - X©y dùng c¬ së h¹ tÇng. -T¨ng cêng vai trß qu¶n lý Nhµ níc vÒ c«ng nghiÖp - TTCN. - T¨ng cêng vai trß qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm, an toµn lao ®éng, phßng chèng ch¸y næ, an ninh – x· héi. 3. Giao th«ng - vËn t¶i. - Cã híng quy ho¹ch c¶i t¹o vµ n©ng cÊp hÖ thèng cÇu, ®êng bé, tiÕn tíi hoµn thiÖn m¹ng líi giao th«ng cã chÊt lîng cao. - T¨ng cêng nguån vèn tõ ng©n s¸ch, huy ®éng c¸c nguån vèn tõ c¸c doanh nghiÖp , c¸c tæ chøc kinh tÕ ®Çu t cho giao th«ng. 4. Th¬ng m¹i vµ dÞch vô. - Ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp th¬ng m¹i, c¸c d¹ng liªn kÕt th¬ng m¹i. - Cã hÖ thèng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ph¸t triÓn th¬ng m¹i. - Cã c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn quy ho¹ch th¬ng m¹i vµ du lÞch : + C©n ®èi vèn vµ ®Çu t. + C©n ®èi c¸c nguån lùc. + Gi¶i ph¸p tæ chøc qu¶n lý. + §µo t¹o c¸n bé, nh©n lùc. 5. Ph¸t triÓn sù nghiÖp y tÕ, ch¨m sãc b¶o vÖ søc khoÎ nh©n d©n. - Ph¸t triÓn hÖ thèng y tÕ, cñng cè m¹ng líi kh¸m ch÷a bÖnh. - Ph¸t triÓn, sö dông nguån nh©n lùc - C¸c gi¶i ph¸p t¨ng ®Çu t ng©n s¸ch cho ph¸t triÓn ngµnh. 6. Ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc vµ ®µo t¹o : - Gi¶i ph¸p ®µo t¹o nh©n lùc : - Gi¶i ph¸p båi dìng nh©n tµi. - Tæ chøc hÖ thèng gi¸o dôc. - Huy ®éng nguån lùc ng©n s¸ch cho ph¸t triÓn gi¸o dôc.\ C/ Tæ chøc thùc hiÖn. Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña huyÖn thêi kú ®Õn n¨m 2010 sau khi ®îc H§ND huyÖn th«ng qua, UBND tØnh phª duyÖt sÏ ®îc phæ biÕn réng r·i ®Ó mäi ngµnh, mäi cÊp, mäi ngêi d©n biÕt nh»m híng sù chó ý cña ngêi d©n, cña c¸c nhµ ®Çu t trong vµ ngoµi tØnh tham gia thùc hiÖn quy ho¹ch. C¸c ngµnh, c¸c cÊp c¨n cø vµo néi dung ®Þnh híng c¬ b¶n cña quy ho¹ch tæng thÓ ®îc duyÖt ®Ó triÓn khai x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn dµi h¹n, ng¾n h¹n cña ngµnh, cÊp m×nh ®¶m nhiÖm. Thêng xuyªn ®æi míi c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸, lÊy c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ lµ kh©u trung t©m cña qu¶n lý kinh tÕ vÜ m«. C¸c ngµnh, c¸c cÊp thêng xuyªn rµ so¸t, bæ xung vµo quy ho¹ch tæng thÓ vµ quy ho¹ch ngµnh nh»m n©ng cao chÊt lîng c¸c ph¬ng ¸n quy ho¹ch dîc duyÖt. Môc lôc PhÇn thø nhÊt : C¸c yÕu tè nguån lùc ph¸t triÓn...............................2 Thùc tr¹ng kinh tÕ x· héi cña huyÖn tõ 1996 – 2002............................2 A . C¸c yÕu tè nguån lùc ph¸t triÓn.............................................................2 I . YÕu tè tù nhiªn , tµi nguyªn thiªn nhiªn......................................2 1. VÞ trÝ ®Þa lý kinh tÕ.............................................................................................2 2.KhÝ hËu - Thuû v¨n.............................................................................................2 3. §Êt ®ai - Thæ nhìng...........................................................................................2 4. Tµi nguyªn kho¸ng s¶n.....................................................................................3 5. Tµi nguyªn níc....................................................................................................3 6. TiÒm n¨ng dÞch vô du lÞch.................................................................................3 II . D©n sè vµ nguån lao ®éng....................................................................3 1. D©n sè..................................................................................................................3 2. Lao ®éng..............................................................................................................3 III . ThÞ trêng........................................................................................................4 B. Thùc tr¹ng ph¸t triÓn KT-XH.......................................................................4 I. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc.............................................................................4 1. T¨ng trëng kinh tÕ..............................................................................................4 2. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña c¸c ngµnh .......................................................4 2.1.KÕt qu¶ ngµnh n«ng l©m nghiÖp....................................................................4 2.2.KÕt qu¶ ngµnh thuû s¶n:................................................................................5 2.3. Ngµnh chÕ biÕn n«ng- l©m- thuû s¶n:...........................................................5 2.4. Ngµnh c«ng nghiÖp – tiÓu thñ c«ng nghiÖp:...............................................5 2.5 C¸c ngµnh dÞch vô :.......................................................................................5 3.C¸c lÜnh vùc x· héi..............................................................................................5 4. Quèc phßng an ninh...........................................................................................6 II. Nh÷ng tån t¹i.................................................................................................6 PhÇn thø hai : Quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi ®Õn n¨m 2010........................................................................................................................................8 A> C¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña huyÖn thêi kú 2001-2010.........................................................................................................8 I.Bèi c¶nh chung................................................................................................8 1. Bèi c¶nh quèc tÕ.................................................................................................8 2.Bèi c¶nh trong níc..............................................................................................8 3. Mét sè khã kh¨n vµ th¸ch thøc ®èi víi níc ta.................................................9 II. Nh÷ng thÕ m¹nh & h¹n chÕ trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn.. 9 1. Nh÷ng lîi thÕ.......................................................................................................9 2. Nh÷ng h¹n chÕ....................................................................................................9 III. Nh÷ng quan ®iÓm vµ ph¬ng ph¸p ph¸t triÓn..........................10 B> Qui ho¹ch ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2010.......................................................10 I. Môc tiªu chung.............................................................................................10 II. Quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi ®Õn n¨m 2010.............10 1. Mét sè môc tiªu chñ yÕu..................................................................................10 1.1 ChØ tiªu kinh tÕ:...........................................................................................10 1.2. ChØ tiªu x· héi............................................................................................11 1.3. Quèc phßng, an ninh..................................................................................11 III. Ph¬ng híng ph¸t triÓn c¸c ngµnh vµ lÜnh vùc...................12 1. §Þnh híng ph¸t triÓn........................................................................................12 2. N«ng l©m nghiÖp thuû s¶n...............................................................................12 2.1: Trång trät....................................................................................................12 2.2. Ch¨n nu«i...................................................................................................13 2.3. Ngµnh thuû s¶n...........................................................................................13 2.4. Ngµnh l©m nghiÖp.......................................................................................13 3. Quy ho¹ch c«ng nghiÖp- tiÓu thñ c«ng nghiÖp, lµng nghÒ n«ng th«n:........14 3.1. Ngµnh c¬ khÝ söa ch÷a...............................................................................14 3.2. Ngµnh nghÒ vËt liÖu x©y dùng....................................................................14 3.3. ChÕ biÕn gç l©m s¶n...................................................................................15 3.4. ChÕ biÕn l¬ng thùc, thùc phÈm...................................................................15 3.5. Ngµnh dÖt...................................................................................................15 3.6. Ngµnh may thªu .........................................................................................15 3.7. Ho¸ chÊt- thuû tinh.....................................................................................15 3.8. C«ng nghiÖp kh¸c ......................................................................................15
- Xem thêm -