Tài liệu Phát triển khai thác thủy sản ven bờ ở vùng biển huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

 • Số trang: 25 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 219 |
 • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG -- TRẦN THẾ VINH PHÁT TRIỂN KHAI THÁC THỦY SẢN VEN BỜ Ở VÙNG BIỂN HUYỆN VẠN NINH TỈNH KHÁNH HÒA Chuyên ngành : Kinh tế phát triển Mã số : 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS. Bùi Quang Bình - Đà Nẵng, 2011 - 0 345689 5    !"#$%&'#()*+#"),-#")./#01&#$4567Y#2:+#&';#<=&#># ?@A65BCD&#).EF&#G!&#H+&)#I.*#JK"#&)+L.#")M#)F#2:+#&)+L.#&')L#()*+# NOPQ5NRSTL&#")U&'#&);V#W+45QXY5ZXAOY5[\T5R]NY5^R_#̀a;:+#-;:-#b# [:+#$+L.#(+F&#()9#()cL#NOd+#"+M"#̀-)+#e)f#()*+#"),-#")./#01&#"c&'# Qg5AhA5O!"#$%&'#()*+#"),-#")./#01&#"J,+#e)ie#&);##().#2n-#8+D&#).EF&#G!&#H+&)#2o&#"p&#"!+#2q#$456\T5Rg5AOr&'# Os.#I.1#&')+ht5NRu&'#-)v#)F#0+&)#"),+#&);V#5 w5xy#").s"#2X5NRlAO5$%#$,&)#87"#-zA5{!-#)s.#-@A65?:+#2+F-#$,&)# B7"#23d#()|&'#-9#"f&)#-)u&#}u-#2X5A6ST5O!+#)~&#&r*#}X5?CF-#0# €&'#‚.&'#$+F&#$D#$,&)#87"#$45{Xt5QO5A6Sp&#}ƒ+#")./#01d#8„# 6C1k#0…"#&')+ht5NRu&'#̀01&#};ƒ&'#$,&)#87"#2;ƒ"#I.,#k†-#-)v#e)ie‡# ^XC5A6SThA5NOS/#01&#-zA5{!+#()|&'#$ˆ#0†-#",+#"!v#2X5‰O-#)p+#&);# NR!&'#"),+#2U&#-9#-ˆ*#&9‡5 w#Šq+#&'.E‹&#k|+#"J;d&'#")./#01d#&'XT5QXA65Q!&#(+F"#$+# NOl5QPQ5?K&#$L#<=�U#̀2+F-#}Xt5?X5AOS5QŒ.#()*+#"),-#")./#01&#$*&'# '+*#"c&'#&)*&)#-)9&'‡#=.#").Ž&#&XT5A6XT5t%"#"JŒk#"Ju&'#2X56gT5 67"#̀$"#J*#&)+L.#"),-)#")†-#$U+#2:+#-,-#-%&'#$p&'#<=&#-;#23+D&#"!+# $„*#e);~&'#&qE‡5 O‘AO5?l5{’#$9#̀2+F-#e),"#"J+D&#()*+#"),-#")./#01d#-Œ&# $;ƒ-#&')+hA5Q†.#$D#$;*#J*#-,-#$„&)#);:&'#()*+#"),-#e)@5Oƒe#2:+# NRlAO5$%#2q#$+L.#(+F&#-ˆ*#&';#<=&#"!+#$„*#e);~&'#̀B1v#$1k#"f&)#)+F.# “S1#̀”&#$„&)#}=.##$D#$„*#e);~&'#$;*#J*# AOr&'#-)f&)#0,-)#2X56C1+#e),e#&)–k#”&#$„&)#2q#&=&'#-*v#$d+#0U&'# Qˆ*#&';#<=&#̀‚v,#$9+#'+1k#&')—˜55 ™ š š ›œ žŸ  w5PQ5A6OChA5Q†.#"Jv&'#&;:-V 5 w5^lAO5OlAO5A6OChA5Q†.#&'vq+#&;:-5 [K&#$L#&qE#-);*#$;ƒ-#$L#-se#&)+L.#")3v#"¡#()v,V#¢£)*+#"),-#")./# ¤1&¥w55¦§C¤OCA6¨˜5^ST5AOChA5QPQ5N¡#()v,#0*.#");d&'#$;ƒ-#$L#-seV#¢©.1&# {ª5A6OL#-,#?()?.+@A*=6B*=?*=@FG*HIJK* A3L(MNO'()*+*=+P+Q*+*=+P.+R*+S*=@FG*TU#V,;* "WD*XY*Z*+HZ=+P+Q*+[-S(-8Q*++D<\<-HZ=+P.+[-S (-8Q*+]*()*+N*+^8J'*+*+_*=:>JSJS*=\<'J#̀"a-*OC3-*fB8A aL+#̀"0"i#"/"#$#jF<*=#$",#!kWa-*L+?*=@FG*+?*=@FG*fB8*=+P…†!i€Ti!1!#$"Pr+?+' 0"23-*r+'8?*=Q*+h*FD*=<‡*f5+-3-*6„*[L‚Y#ˆ,#" d‚Pop+$,#%mPi,9"‰#0Š!"a‹fD<+‹*=rTP+n 0:Y*=('*+VŒ+-3-*JS*==?(SY*ŽŽ‘’“’”9"•#$ˆ–#$ #$",D.+Ca-*+?"@ABCD.E"-&F 434GHG+8IJK#)*'L.$G#1M1NO&M& P5%#.8.Q"QR!Q"R.S12."-)678$TUV J):;9<.W XY Z[ \] ^ _]`abca defghiJ&h)$jk')*KQl'l-Km)2i18!& +enio-IpW qrstuvwx qtyz {| {}~ € ‚ƒ„… …†‡ˆ Zƒ‰‡ …ƒ„Š …ƒ}‹ Œ  wYw ƒŽ €u6ˆ Šƒ} € Zƒ‰‡ …ƒ„Š …ƒ}‹ Œ wYwYw Z‘’ “ ”9 • –‘^ ‘’ ‘— ˜™“ šB+34+›:78'f9&œ-›2-!IV.7žl-"- 4ŸGe4l$G)QIpQ"Q1"-2)&S"-&œ .&.IL 434+Ge5¡¢G£G0*R!$¤I -,.¢Gj34GB50¥Ÿ RIV¦i&"Q§)-h)-›2-!IV.$P¨œ.$-"-78 g©iGeªB+›:78W wYwY« 6¬­789 ^ –‘^ ‘’ ‘— ˜™“ ®M¯°&±-&.S¥²³´fGejB+34+›¡£8G+µ+VeBGmBf &œGe0+VeBG£8GP5%++́¶GeGB5·.ILGejB+34m434 £G0*+¸SG¹4ºGemG#Ge+Ge5¡¢G+¢GG¢G£»G4ª·¼Bf en¥G5Ge¹¥½GejB+34¥œ+f±4¥œ+£&.ILGeG%+ &FKIQhGm &)&IL4¾¶Gem¥+,4g©i-!IV0 -N)¿.·.ILGejB+344›BGeGjB+34+›¡£8Gm G#Ge£G0*ž.&œGe¹jŸGe¸F´Ge¸5œ4¸J£,QÀ-.2&FBe  G4ÁG¹gl+5œ4G)$D!&.5jG+,G¢GC wYwY €^ ÃÄ –‘^ ‘’ ‘]Å ˜™“ šB+34m¥œUœQ*-%)G4›2G³5678K' Ge5n-)-%Q):¢Gm)-!-kU.k$¥œQh-!)¿. 0 345678 7    6 ! "#$ % 6 $&67 7' (67 )& $*$ "6 ! "#$ + 6, $-' .* /67 012 "6 3! 0' *$ + 456 6# 78 $6 9 $: $:6 67-;2 < 6 56 6= $> #62 .? 6&< .@A B $:6 67-; $> $*$ 4C6 * D E'6 .5 67? 0' *$ * 756 $> C E ) F?6 )G67 7H6 I .96 67- JK62 67- 7-;67 6756 6=8 LMLMNOPQRSOTUVWXVYZ[\]^VYZ_YV̀ab]VcdVeZfgVhZ_iVhZajVkb]O l4 39 7m $> ' $n 9 9 $o6 6756 6= D< "6 6& $n 9 9 $o6 !p q:r6 '$$r""s )& $n $9 9 $o6 #6 $9 q6!rJ r672 $<56 .  ! ©º = ©m 6756 6= ² "62 7*6 ½ 34#67 0' *$ E* 7G 6-=67 $: ¾8 ´¿¶l(67 6= 6o6 $<96 456 7°6 $n "p (67 6(67 "8 0' *$2 (67 $8 6-=67 ) 3 67 "6 6-=672 7! A 3À ªA 3¤ -m67 m : !£  1 7-;67 7:67 6-m$ ) z8 0 .567 3; J< 7½ % * 756 4?6 )G67 6756 6= "6Á ´Â¶ Ã3 º67 $*$ 4C6 * = .5 J< 7½ 3º$ 5 .&6 ¤ p !Ä !/$ .ƒ $> 52 .5 $> .-=$ "6 6-=67 4?6 )G67 88 0 345789    ! " # $ % & ' () * &+ ,' ,- . /01 28038458060$77 38590 ,:1 ,* ;</= >? @ $ A B C+ BD E () B1 F0 G B C ( ?= 2 /3/H= BI 2J$ ( K) JL @ B C7 3M5NO?n B? o<0- Bf " 2# Sp3<0F0QS03//q , SpR ”ª«y ¬ 40 &g 1 ,) y   J$ l ­ G?7 0 345789    9 789    !"# $ %&'( 9  9  9 3)5789  *+ , 789  789  ./0  9 1"23" -+ , #  9 45 6*  , 375789  , 789  789  . /0 9:!&#;<1" "8, # 9 = > 45 6- 3?5@0 AB C D9#9; G *+ H 5I *J AB C K:I *J AB C LE&;#FMN 9O 4G AB C 3P5Q'RS :!&#;RT";DU"8:!&#;D9:V"8:!&#; MN W X Y ZX0 [C8 \ 9D]"<^ 9_ `9 Q'RS H 9 O LMN W 8#a^9Y A 9ZX* 0 [C8 \ 9D]"<^ #^9 A9* 0 3b5Mc [_ [5 A+  * 9 H 9 O A+  * 9 H 9 O Mc [_ [5 A+ H 9 O LMN [5 MN [5 A+  3d5M"e 1"23"f"6*  e H 9 O M"e 1"23"f"6*MN MN [5 A+ H!&#; ghihjklkjmnomjpqjrmnjnstuvwxymjznlpjp{|}mj~n|j pnlkjpn€j‚rmj ghihghjmƒ„…j†ƒ‡†jˆ‰jŠ‹wŒ‹Žj‘†jˆ’j†ƒ“†j ”• A9* –, 4— [C8 ˜ X9 ™˜ C 4C^ ˜ ^9 9˜ *U!DJ˜ ;"3"#0 H O O A+ A :!&#;#c XI #V"82!"— <& A+ –, XI [C8 H 9 O˜ c [_ X9 XI ˜ ^9 9 X9 XI ˜ #^9 9 X9 4Cš ˜ c [_  S 9T"› 0 34546489 9 9 ! "#$%&'()%*+%$,-%./0123405+6%.7896:;%6,<6%$=6:%>'?6%@AB6%&C6% >BD%&E6:%6,8%.7FG42&E%*H6%,DI;%.,J'%:'B6%>/K2GL4+;%.7AM+6%.,N6:% GL4+;%O'6,%6:,'P);%QR$%O,DS;%TU6:%$VW;%W,8X6:%.,R$%H6%$,'B;%$,C%&E% Y0Z6%>[%$,-%./0123\%$,R$%QZ6%]AV.%.7^G2_`(6;%Qa%W,N'%,bW%$I$%>BD%&E6:% 3c^G23/012dN%$,AMC6%O,B'%.,I$;%QN%./023ceGL23\%f&E'g%QZ6%]AV.h 3454ij89 9 klmnopqrs9 tuvpwxmo "#$%.786:%*+%*y%./02z{|.%>'PA%&}6:%./0124FG42~GL12€4+̀A%/1̀2 €4+̀A%7E6:;%.7‚6:%.Z'%./0ƒ12K523/02z€„GL2d0V.%)IM%$,…6,;%)IM%W,†;% ‡eˆ'%)IM;%.FG423cˆ6:%)IMg;%.7B6:%.,'C.%T‰%.7^G23/02z€€234C̀.%T‰%O,B'% 34€1234C̀.%T‰%&'P6%.Š;%.,'C.2_‰%,/GL24Z';%.,'C.%T‰%$RA%Q'6,g;%.A\'%./0;%6X'%)AB‹ 34545489 9 klmnopqpqolŒ "#$%.786:%6M%&8b$%.,(%,'P6%.,=6:%@AB%6:,+%O,B'%.,I$;%)Ž'% GL4+%$}%$I$%&'()%7'^GL2_P̀.;%)R$%&E%O'^K2GL4+h%"N'%*'%6:,+%4‘2̀ 34€2340’%QZ6%*“6%TJ%&#$%.786:%6:8%$†%$}234(%O(%&C6%6,8”%O…$,%.,8$% K•.%>8'%6,y12€4+̀A%/2̀{/GL2>8';%&E%Q8';%€4+̀A%/2̀L+̀6:% €4F12L+̀6:%W,BD;%**–2 3454—489 ˜™vŒrš›mšœl2 ,=6:%.'6%&'+A%.7B%]“)%]ž.%:'ŸB%) ‘2{†%O,B'%.,I$%*/2K ‘2dG̀42 dZ6;%6CA%O,B'%.,I$%.7D6:%) ‘2dG̀42dZ6%&'+A%&}%€4R6:%.y%7U6:%$=6:%.I$% _ZD%*P%6:A¡6%>b'%$,8B%&8b$%.,a$%,'P6h2 3454¢489 £ ¤¥ 9 o¦ §,%68$%@AZ6%>[%4‘2̀34€2340’%QZ62€¨234(%.,=6:%@AB%$I$% 4eZ6%6,8”%$I$%>Dˆ'%.,AC;%$I$%O,DZ6%,Ž%.7b%$-B%©,…6,%W,-h 3454ª489 «mš¬mno­pq ®CA%.N%.,‰%.78J6L29%&/2L`2€Z%.I$%&E6:%&C6%&¯A% *D;%&¯A%7Bhj °±²³´µ¶·¸¹º¶»¼ ½'%{P̀$%6:,'^G2€RA%$I$%>[%.,AMC.%W,I.%.7'(6;%&#$%T'P.%>/2¾432 3c`(6%3ceGL24‘2̀34€2340’%QZ612¿À52~a6:%$I$%$,Á%QN%&I6,%:'I%Qa%¾432 3c`(6%3ceGL24‘2̀34€2340’%QZ612‡0|6%*H6%&Â2cÃ32c‘%&8b$%6,Ÿ6:%>[%>A|6% $X%TZ6%*Ÿ6:%$,•$%>/K2G+6%.Z6:%$,D%*'P$%W,<6%.…$,%34a$%.7ˆ6:%¾432 3c`(6%4‘2̀34€2340’%QZ6%{ÄG2_J%{ GL2_`(6%405P6%ň6%§'6,%9%$,8X6:%Æh%2 0 345678     ! "# $ % & '('     '('( )* +,-*. /0 *1*. 2345 6789 57:; 57<= >)? @A? BC DEFGHIJKLMNOPQMROSTMROUVMWXKMTUPMOYVZKM[FKM\QKOM]PKLMR^KOM R_M`OSRaMbcEMTXKMLQPMKOd`MKLcKOMROe`aMfghHIiKMWjHklmKLMRcYMROYVnKM GohpHhqrhqHGsHhotHuvvwHGxKLMRcYMROYVnKMyz{|}MTOQi~HIihHhotHuvvH RxKLMRcYMROYVnKM€z‚‚MTOQi~HGohpHwƒ„…HhqlhpH†XhHklmKLMNOPQMROSTM ROY‡MWXKMˆ‰KMŠ‹HGohpH~qd]MRsM|z‚€MRehHhotHuvvwHkŒhHwŽvvHGehHhotH €}y}aMR~HGohpHu„HohpH†‘eRMNOPQMROSTMŠ’KOM“Y”KMRb•KM]JRMRcYMLQX]M RsM–a|–MReh—G˜‘HhotHuvvwH™‘jKLMTšKM€a––MReK›RcYHhotHuvv…HIœnYMKcVM TOEMROeVMOQZYM“YXMNOPQMROSTMKLcVMTcKLMLQX]z '(' ' 79 7ž @Ÿ  -9 ?7¡¢? 5Ÿ¡ 6789 57:; 57¡£ >)? @A? BC €zyz€zyzM¤OQM̀O^MŠ’KOM“Y”KMRcYMNOPQMROSTMROY‡H†Xhˆ‰KMŠ‹M ¤OQM̀O^MWXhH™‘eGHq˜hpHhotH~q¥Hq¥FGHIJhpH¦qrœHGq§~HqXœH†XhḦr¥H L©tªH«¬‘…Hhq­G…Hhl­~HI§…Hhl­~Hhp®G…Hkl¯hpHGq_~…HGq_~H°q±t…H~qœHkl¯hpH ROU²HGqU…H¦qe‘Hqr¥HGcYaMW³rH~q´rḦX¥Hµl¶hpH·¸HG˜‘…Ht§²…HhplHkl­œH~¹…H ROYiHº»¥hpH~§~H¦q¥XhH~qœH°q¼HI½HGq’MTOQM`O^MKOQ•KM¾QZ‘H~qœitH°q¬hH ¾­h…HG»¥hpHG’KOMO’KOMOQZhHhr²Hpœ§Hµ¬‘Hhp˜²H~˜hpHGohpHk˜tHXhqHql¿hpH»eGH ¾­hHIihHqœZ‘HÀ‘XHI§hqḦÁGM €zyz€z€zMÂmQMKOYdKMŠ’KOM“Y”KMRcYMNOPQMROSTMROY‡MWXK ˆ‰KMŠ‹M D¬‘HqiGH~§~HGcYMOEFGHIJhpHhpqnHNOPQMROSTMROY‡H†Xhˆ‰KMŠ‹HIn‘H TÃMROYMKOd°HG»l­~H¦qe‘Hqr¥HºÄÅƅHIœn‘HhcVMTOEMROe²HGFœH†r¥H~qUH KLOnH·ghH¨§tH¨œÇhHq¥FGHIJhpH~q¥HIihH¦qœMOiGHG‘xœHGq®H~UrHGcYzMÈJGH WjH~qUHGcYMˆjhHI¬‘HGlH~UrHq®Hµ¥HGqÉhHhqÉhHhl­~Hhp¥cQML¿œH·nHI¬‘HGlH ]YPMWÁtHGcYMK•KMO®H¼GHÀ‘rhHGÉtHIihH·œZ~HG¼hqHIUHG¼hqHIÊhpH²i‘HGjH NOe‘HG»sHGcQMWXhHI¬‘HGlH¨rhHI¬‘HhcVzMD®H~qËHG¼hqHIUH~§~H~qœH°q¼H¨œihH Ixœ…HGœnhHkl¯hpH·˜H~qœH°q¼H†³rH~q´r…ḦX¥Hµl¶hpÌM '('ÍÎ 3Ï Ð43 ÑÒÓÔ ?՟?7 ?Õ7Ö ×ÒØÙ ÑÒÚÐ ÑÒ3£ 2)* ºqÛ¥HůH~e‘HhpcKOMKLOnH¦qrœHGq§~HGq‘‡H†XhH·ÛhH¨‹ ¿Hq‘²ZhH [FhHœhqHGq’MKLOnHܜÝMTcEMIlm~HI§hqHpœ§HkcMKLOnHRdhHµœZGHqXœH†Xh…H OY‡Hq¥Fœ…HGcKM̀OSMKLOQ•]MRb®hpHtޜHG»l‹hpH·ÛhḦœÇhHq‘²ZhHßFhHœhO 0 34546489  ! "#$ %&'()*'+,-./*01()*23()*'4.56-.7.89-.:;-<.=<>.?@A.B&(C*DE( FGH;.IJ=K.=<;@L.MNO.PQ-R.5S.P&'()*'+,-T.- ,-=> ,-;< ,-).6 3,*64 BC DC EC FC GC HIGJFCKIGJDC LMNOPQROPSTOUC HVWVEVCDVWVVVCGWDGVC HWGVVC BWDC VWBBC XYZ[\]^_`abc]d_efghijklm_no_npjqirsjstuv]_wx]_ny]d_hZ[\]_z{|_ea}~_ l]j€j‚_ƒa}~_„l]_…a†]a_‡mpˆj ‰Š‹ŠŒŠ67!=<8-9:,-;<,-)?(5& ŽC‘C’“OP”T•POU–—PO”‘˜™Cš™›—POœ˜CžPŸ ¡O”P¢‘£C¤¥˜C¦§P¨‘C ’©˜ªC£›¢P¢«O”P¬­OP®¯OP°—PŸ±²P³U•TP¢U°²P¢«O”ṔQµC¤–¶PO”·¸OPŸ¡TP¢U·¹P “OP”ºOP»§P²ºOP® ¡²P»“¼P¢̧OP̈‘C½™¾šCšMNOĆ 45679 ¿ 4567 67!1= A 61"267 $%&'()* ÀÁ= BC DC EC FIEJDC DVVHC BHGVC FEÂBVVC C DVVKC DFHVC GDÂFVVC BWDBC DVVÃC DGVGC GFÂGVVC BWVFC DVVÄC DHÃÃC GKÂVKVC BWVGC DVBVC DKÃÃC HVÂVEVC BWVGC XYZ[\]^_ÅaÆhZjYÇhZjhZiuoÈ_a}Éo]_ÊË]_Ì|]aÍj ‰Š‹ŠÎŠÏÐ Ñ&'Ò+,-)&-ÓÁ,0Ô&'8-9:,-;<,-)?(5&ÒÕ&Ö× ت™ÙP³U•TPš™¾’Cš™£¹PړOP¨ÛOP»§PÜPU·¶ÝOPQROPSTOUP®ÞCªM“TP ߣ௢P®°O”P³NP²áO”P«OP¨TݲPŸ‘âÂCš£àC˜™Mœ˜Câã²PڞO”P²ä•P’åO”P®¸O”P ² P¬æOP̈ÛOP»TNOP²U •P® ¡²P²“TP¢UTÝOj 00 343467689 8 89 976 9 889 !8"88894 3434#8$%&'()*+,*-.,/&'0&$,1& 2323434356789:;8<7=8>?5 @ABCD8EFD8GHDI8DJK8L28MI;=8NOP89QDI8RISDI8TUV5WXAYP8G=K8 Z[A\]5^Y_8`HCD89;PI8abc8dK e5fXghK8ii_bj8k8`HCD89;PI8Pl=89QDI8 mXn\X5@UVe5fnfX5WXo\X5pXq8GI=8r:=Ds8at8dK_8MI;=8uOP8sHSM89QDI8 vXw5xy\e5pXzV5W{B5]gnp5WQDI8|I}8~y\5o5XABCD8GHDX5@UVe5pXzV5\V€5 ]gnp5XABCD8GHDI8TUVe5f5W‚=8?89ƒ8ib„ia…8†42‡ˆ‰Š5‹8™D5\Xž98’ŸD8uHD8KH D8r:‘Ds8’o5 >¡8³H89I‘°8±¤D8’ŸD8u55 Z[8>š³Ds8I¤H8±¤D8dI”¤Ds8btt́tt89žD_8L8EFD8GHDI8dI=H89ISP8 WXA°8±¤D8PIl8¯h‘8?89:y\5fnf5WoA5fU\5•ž98P§M_8PIš=89F”8<š³P8±¢8sOD8uŽ8PSP89Il¯8 WXl8’™H8PIl89oAe5W[\X558?@A858BCDEFGHDIFJKDIFCL5MN;5OP;5QR5S5?@TU;5 VW;5XY;?5;?Z[DKFC[\DK][D^W45?A@_5`a456b@58:58?cd5Oe5=?f;<56g;<5 hi_58BCDIFCjk;54f;<5M@c858?cd583456i;<5lBmD\HN`5?YU@5n@N5=?oY58?34pD qrstusv%!& 'wx 9y" z{ !"|9}, 9* 9"01~zrutu D D D D D €‚ƒ„‚…†‡ˆ‚‰Š‹Œ‚ŽD œ9,( 9,( œ  –  ! " ™š ›* # 8‘9$ ’“ ‘”"•—9,(˜ !" !"ž/ ž & ' Ÿ |9* ¡:¢Y54:¢4D £V¤¥¦D §¨D §©ª¦D¨ª«D §¬ª¥D §ª¦D 6­5­ DD ®D DD ©¨ª«D§§ª¬D «¦ª¬D ¥ª̄D DD ¥¦¤£V¤©¦D §§D §¯ª¦D¯ª¦D ©¦ª¦D ¥ª¦D °±5² DD ®D DD ©¦ª̈D§¥ª«D «©ª³D ©ª³D ´B[FDIµ¶D©¦¤£V¤¨«D §§D «·ª³D©©ª¦D ·¬ª¦D ¨ª§D ¸¹º5­ DD ®D DD ©§ª̄D§¯ª¬D ¨·ª¥D ¥ª¥D DD ¨«¤£V¤¬¦D §¦D ¯¬ª¥D¨¨ª³D §¥¦ª¥D ¬ª¦D 4°45» DD ®D DD ©§ª©D§¯ª³D ¨¯ª«D ©ª³D ¼H½DKB¾D¥¦¤£V¤©¦D §¥D ©¥ª̄D§¨ª³D ¥·ª¥D ¨ª¦D ­»5° DD ®D DD ¨§ª§D§·ª̈D ©«ª«D «ª¦D DD ©¦¤£V¤¨«D ·D ¨·ª̈D¥¥ª·D ©¨ª·D ·ª¦D ¸¸º5² DD ®D DD ¨¥ª«D¥¦ª¦D ©¦ª«D ¯ª¦D DD ¨«¤£V¤¬¦D ¬D ·³ª§D«¥ª§D ³¥ª³D§¥ª¥D 4¸65̧ DD ®D DD ¨¦ª̈D¥¨ª«D ¥¬ª̈D «ª̄D ¿\Fk5=?34D £V¤¥¦D §«D §¯ª§D¬ª¬D §©ª̈D ¥ª¦D º45º DD ®D ¬¦D ¨¦ª̈D¥©ª©D ©§ª³D ¨ª̄D ÀÁÂρˆ‚Äł…Æǂ‹È‚Ž‹É‚…ŠÊË̂‡ÍŒ‚Îρ‚Ћ‡ÑË 4545º89 Ò()/.-|9}, 9* 9"019"#ÓÔÕÖ. X<:589:R;<5OBD[\Cg;5l×Y58?oT56ØY5lBDmi8589Ù;<54345;<@TÚ[D ;?Û;5le`56o5ÜW;<5?Ýo5;6% 6% ' # 7?@@A6 B7/CD" E"4 F7(5 !7G !7"H I46 *6 JK&L10CM;< #( =>6% 3:7N2! #O67 7 6% 66+8 6% =6 IP6 I710Q6 #)5 6%78 R 45 7+G6 6%788 67 6% F7S6% #$6% FT95 U E"(6 E"46 V8 467 7 W6% #X6 S6% !G E"46 V !110868 6%78 6% 67 J4+ D 71Y6 Z5&[ \]^_àbccb̀def̀gh^_`^_ijk̀ilm̀finof̀ipeq̀]^`^rsàtct[ uvv[ wxyj`[ uz`{|}^_[[~€[[ ‚ƒx[„€…f[ vef̀gh^_`^_ij[ † ‡ 5 †ˆ‰Š ‹†ŒŠŒ ‰‹ ‹ Ž Š†† †ˆ‰† ‹‹  C ˆ‘† †Š‘‰ †‘ ˆ ’B0“ ‘‘ ‘”  ‰ •B1 †”‘ †‹Š ˆ Š –— ŠŠ ‹‹‘‹ ‹ [[ ˜^_`[ [[[[[[[[[[[™š›œœ[[ [[[[[[žšžŸž[[ [ ™ ™ ¡[wy¢ƒ[~z[£¤¥[¦§[~¨©ƒx[ªy¥«[~y¬­[~y€e[„]ƒ[¦®ƒ[¯°[ ±A" 67 F7(5 !7G E"(67 6$-8 7² !, F75 J5Q6 #26% I³6% 7C?´6 7+R 67µ6% 6%6 !$6% IG6%1¶ S6% I"·! ¸ ¹º •’3:7/7»O -G =¼—71Y6 IG6% F7S6% #5 ->67 #Q ½' G !7¾3:7#5 J5Q6& ™ ™ [wy¢ƒ[~z`¿j`À€]^`{Á`ÂiÃ`^|Äo`]^i`i|Å^_`ÆÇ^`Èinf`fgmÉ^` Êvvu[y€ËÌ^Í̀Î^Ầm^i[ Ï7Ð67 IG7 " # C#A" ! 8 Ñ1C>7 Ò7G! !5Q6 6%78 F7(5 !7G 1H I46 S6% !G #$6% FV8 #$6% F5Q- !1—9CD #G67 JÓ! G 67¶ F7S6% #6% E"5 #O678 #G67 JÓ! !>5 .7·-Ô7 ([# Z[G U E"(6 Ñ146 V 676 6 Ñ146 V R! 7Õ 6 E"(6 !- #6% -Ö&[ ™ ™ ›[wy¢ƒ[~z`¿jf̀i×f̀g|°^_`]^iì|Å^_Æ̀Ç^È̀inff̀gmÉ^Ø̀ddÙ[ ±CD6 6( Ú" !7X $645 I46 6%6 66% !$6% 5( 6% K5 =68 #R »CD! —´>5 !7< Ò7Û- %5( A-8 %5( I #(6% JO =O7 JD67 !7¾7C— 4 745 I46 ³ Ú" !7X !$6% !>+ #58" F5D6 7+ 6% =6 ½Ü !5M1' I46 @Û- 5( -¾#R J5D! #Ý5 5 I46 Ò7Û- 745 I46 Ú"·! F7Û"Þ 01 45679   !"#$%&'! 4565(5)*+),-./01,023. 456789:;<8=:>?8=:@A8BCD8EFD8GH8I8:@JKD8LMD8NDV89c8=deDV8ED:8G=8 ‘@;D:8D’Z8?:e8=:nJ8du“Q^CD8V<;8D:Sb8DVu`6QR6nb]8=deDV89:<8?6”`6Q fgh7D8E|8?m8‘@;D8‘@CD8j•8?:–?8D’DV8I8:@JKD8LMD8N=8OWX?8B˜8V<;8=’DV8?w;8B‹8jWXDV8=ugQR6gh7D8D™D8OPQvCJ8d;8B˜8 šn=8?›D8O‹<8V<;8D’DV8j˜?89:;<8=:>?8EuQ—6C8D’DV8O>D:8G=8?:e8b:œb8 ^w;8DV@D8jX<8Q ‰Qž€Ÿ`6QOi8: ?8EnD8?w;8DVW8T›D8:eM=8OiDV89:;<8=:>?8R6gA8BCD8 R6nb]8=d™D8¡¢£8?:W;86 ?86Y=8^nb8Zi=]8O>D:8G=8?:w8JY@8=:Fe89?8?:W;8=‹=‚Q¦§8TUDV8DVW8?U8?\8 9¨?:8=:Wk?8Z=8jWk<8‘@>8D:©]89:;<8=:>?8DV;J8?C8Eu“Qªs`5Q^nZ]8Eu“Q €MD8B;D8:~8DeD]8Eu“Q«PaQO¬8?w;8:C<8BCD8V›J8=­D8:M<8OYD8:K8B<8 «acD8EuQ̀5gD8jX<8=6wJ8BCD8Q ‰8®¯?8G?]89¨?:8 =:Wk?8=ugtQ^°`5Qxgn=8OiDV8?m]8Oi8TuaQ^w;8jWk<]8?:n=8jWXDV8E©8=ugtQš±hQ RugQ`q`Qši=8B‹8=ugQ^_Q^°`5Qxgn=8²¢8³ŠQ6“M=8OiDV8D’Z8Œ¢´¢8=:@;8jµ8 Te8Te;D:8=:@89:~DV8G¶8Ob8OWX?8?:<8b:8̈:eM=8OiDV]8—6n@8:;e8}·¸®8 okD8Te8?:<8b:8̈O{@8=W8G;D8O{@8?;e8Q Q‰8®{@8=W89:;<8=:>?8:C<8BCD8EFD8GH8?:W;8=:S=8ODV8Gi]8DVW8T›D8 OPQO{@8=W8O\DV8Zk<8=ugQR6gh7D]8?¹`Q^±^Q—6ºgQ—6±^Q46uQ`Wk?8?{D8 ‘@;D8=›Z8D:W»8T˜8G>e8DV@D8jX<]8?m8BI8:M8={DV8DV:78?>]8Ou“QRMe8 `5gD8D:›D8j˜?]89:@QR€¼Q«P“QRugQR6gh7D8EE½]8?:W;8OWX?8‘@;D8=›Z8 O{@8=W8O¾DV8Z–?8Q 01 4678     ! " #$%& '() *+,- ./01 82 34 8! 5 . 6) !8 7 # 849:: *-;<=5 > 6 78 6) !8 ?+@1A B 6C ,- . ' 8 'D 8E *+F-G?++0H+I0 ) *=JK0L8 8MN 0*+06-O  8) PD 8 ) >Q 4RS+FKTIK-G?+KU-GV NW X . L8 8MN *+06-O # 'X & 85 '  PD Y A 8 ) 'AZ [  '( V 6\8 &8 ] & '! @]Z 6\8 8^ _ ' 8 6) !8 8 ) 'X & ` PD _ ) a \  P 8!8 '_ 8! 8 ) b *+0c 4dK0L8 7 !8 8) 5 *1I0 *-IeIS+F#-M f 43 RgIh+ 6i _ P  Z j  k Pl & 6i '! ]  m0-%78 A 58 6  *=KW 'X  ! b 6 %78 *Gc 4n1  No 'B ) 8) PD ( ` ) iN !Q p ` ) ` _ 'B OZ *+0[ 8C  8X X+%*q-M m0o 7 82 Kr+0I0M '58 V ) ?+s1 t No I) uH+;I) k 8)Q v PD "<sw xM 8*+F+01V K0y01  I ) ! ! 8*+FFzGF]Z *=I0$F1T@T+# {0o y%O *+F*GI*+FF1 MNc 01 456789 85 5689   8  ! "8 #$ %& ' ()8 *+8 885, -85 $ . /0/ 1238 4 *5 85 56$ $  ! 6$ #$ %& ' ()$ +$ $$7 -$ $ . /0/0/ 89 :;<= >?@A BCDE EFG@H ICJG ECDK ECLM NOH PQRQRQRQSTUVWSWXYZ[S\U]YSWUV^SWU_`Sab[ScUbYSde[SfYg[ShiYSj_YS Ukl^UScUVWSWXYZ[S[dm[US\U]YSWUV^SWU_`Sab[nSop]ShqS\U]YSWUV^nS\r^US ^stuvwtxyz[dS\U]YSWUV^ShmS[U{[SWU|^S^}~t€yS‚[S ƒ„…†‡ˆ‰Š‹‡ŒŽ‡‰Š†‡‘†’‡“…‰‡Ž”‡•–‡—˜†‡™š›œžŸ ¡œ¡¢£Š†‡ ¤Ÿ¥¤Ÿ¦œŸ£§„‡¨„˜‡©šœª«†‡©¬†’­‡®†’‡¯°†’‡“‰†‡±‡ˆ‰‡ˆ²‰‡©³‰‡´”‡‰§†‡ ¡£±†‡µ¶­‡”²†’‡µ·†’‡¸¹œŸ¶‰‡©šœª˜‘‡©§‡‹²‰‡¯º†’»¼œ½¾š¤Ÿœ¿Ÿ¥£œ¡Ÿ Àœ ¡ŸÁ‡—˜†‡©³‰‡ˆ¶†’‡™´”‡”•‡–±„‡™šœ¤¾Ÿ«‡”Ž‡†Ã†‡ÄÆ­‡Ä‘‡ˆÅ‡ŒŽ‡‰Š†‡ ¤¾š¤Ÿœ¿Ÿ¥£œ¡Ÿ Àœ¡ŸÁ‡—˜†‡Œ˜‰‡”•†’‡”Ƈ©šœÀ˜‰‡‰±†‡†’«‡†’‰§Œ‡‰§†‡ ÀǦœ¾È†‡™‰«†‡©‰§”‡ŒŽ‡‰Š†‡†’«œÀ œÉʤœªº‡©³‰‡†’«‡”Ž‡©Ë†’‡“Ì‰¼‡ Í£§†‡Î‰‡†’«‡”Ž‡©Ï†‡µº‡ˆ¹œ¿Ÿ¥£œ¡Ÿ ÀœÉ¯Ð‡‹Ñ”‡”‘‡ŒÒŒ‡†Ó†‡ˆŽ†‡ ªÈ‡Œ˜‰‡’Ȇ‡”Ô‡©³‰‡©‰§”‡µ˜‘‡©«‡†’„Õ†‡™Ð‰‡‹¶‡”Ž”‡†’‰Öל¤¾Ô‡©šœ ¡Ø†’‡µ¯³”‡”„–Š†‡Äٔ‡”̇”Ú„‡©šœ¤¾š¤Ÿœ¤¾Ÿ«‡ŒÛœŸÐŒ¼‡Ü‘Ώ‡ˆ¶†’‡ ˆŽ†‡µÈ‡„‡—˜†‡’Ȇ‡™‰«†‡©³‰‡†„²‰‡Õ†’­‡”±‡µ‰±†‡©šœŸÝ„‡”Þ†‡Äٔ‡ Éß­‡™Ú–‡†’«‡”Ž‡†Ã†‡ÄƇ™à‹‡”á†­‡ˆÌ†‡©Ù‡—˜†‡¸„ڏ‡”̇µ˜†‡™šœ¡Ø†’‡ ˆÌ†‡©Ù‡šÁœ¡ŸÁ⫆¼œ ãäåäåäæäSTUVWSWXYZtçU]YSWUV^SWU_`tèbtxéêtëìtèítçîëïtëstxm_nS ^ð[dSa_ñxtòóôtòõëtöSWUY÷xtøùútxé~€tøùt€ytûyiwtëqtüïpSUzütýiwt€yt xéyþ€tïÿlxtu0€út12ôt34€týmScUVWSWXYZtëìtèítïltx5€út3ùëïtýqt u6€tø0tëõtûw7[Sj_][QS 8Ž”‡”̇¨„…†‡¨„˜†‡™9‡†à‡†¯³”‡†Ö¤œ Á£œŸ 臔߇Š‡“„‡©´”‡ ✴†’‡”˜†’‡”Ž­‡ל¤¾ÁՆ‡©Æ†‡ˆÞ„‡¯‡©à‡‰Š†‡“…‰‡¸Ã–‡Ä´†’‡”̇—°‡ ŸÎ‡Þ†’­‡Äٔ‡©ß‡Œß”‡©ß‡”‘‡ˆŽ†‡µÈ‡•–‡—˜†¼‡„–§‡ˆÆ‰‡“²†’‡”‘‡ ŸœÀ Àœ¡šÁœŸ Ώ‡ˆ¶†’‡Ö¤œª£Š†‡”¯…‡¨„…‡ˆ®†’‡“9­‡ˆ®†’‡“‰Š‹‡ˆŠ‡ Ÿ Ώ‡ˆ¶†’‡“…‰‡Ž”‡Ö¤œª£Š†‡ˆ‰‡©š œ¤«‡†±Œ­‡…†‡‘š¤œÉšœÀǜŸ£§„‡¨„˜¼œ 01 4565654589 9 99  99 9 9 9 ! 9 9"# $%%9 9&'5 ()*+,*-./01,20,345,36*7,89:;<,8+=>/.?@./AB;,801,C0,5>D./E./AFG. 8=>H./IG.JKLM.J>L.NOPD.QDR.SNTO./NIGU.SNVLM./NW.XK/.GYL./01,*6,+=PD. Z1R.SOLN./>.GTY.X0,+[\/.JKLM.SNTO./NIG./AB;,]=WL.^_O.SG̀N.G-./017, *a;<,b1c/.XId.SNVLM.HNe,+fH.^0,*g.hiU.NTd.Nj.NkLM.Ge;<,2_O.LMj. *l.m\G.NnDU.oY.Jp.LM0;+,8+qd.rRL.J@T.HNjsLM.GtL.uIG.J@LN.rE.mjfLM. 20,Z1=,*4*+7,*a;<,b1c/.HNe,+fH.GNY./vLM.mY\O.LMNw.LNxX.SNTO./NIG. ;<1yL.mfO.NRO.rRL.J\/.NOPD.QDR.GTY.LNc/z.{B;,*\LN.Jp.JW.L|LM.GTY. +=PD.QDR.SOLN./>.GqT./01,h+:=,8+4*,8+1}.rRL.HNRO.M~L.mOwL.^_O.GIG.Gs. b.N\./tLM.^0,€@GN.^l.HNlG.^l.GNY.JILN.?~/.NRO.rRLz.., ‚ƒ‚„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‰‹Š‘’‹’“”•‰‹‰Š–‹—Š˜”‹’Š‘™‹’Šš›‹œ‰‹žŸ‰‹ ¡‹™¢˜‹ Šš£¤‰‹¥¦‰‹§”‰Š‚‹ ¨.©ªLM.Gj«LM.JOwD./AT.LMNOB;,*¬D.LMDyL.mfO.JW.Gp./NW.JO.J>L. QDO.J@LN.Gl./NWU.NfH.m­.2=PG.uIG.J@LN.rRL.mjfLM.JILN.?~/.HNe,+fH.^_O. 8vLM.LMj./Aj«LMU./vLM.Xe:,2l.Gl./NW.JEO.^_O.GIG.mY0=,+RO.rRLz, ¨.©Nj«LM.uDdB;,h+RY.rI/.JILN.MOI.NOPD.QDR.SOLN./>./Y0;,€=PL. *4*,;<+w.SNTO./NIG./ND}.rRL..GIG.J@T.HNjsLM./A®LM.JOWX.LMNw.GI.GqT. +15PLU.SNVLM.GNY.HN¯H.JpLM./°D.SNO.GNjT.uIG.J@LN.A±,*s.GcD.GVLM. b1c/./01,20,hi./NDn/.NfH.m­.JW./AILN.m²;<,³+),2EL.JtD./j.HNI/./AOWL. ;<+w.GIz, ¨,́qLM.GE.^0,³+48,89=WL./µ.GN¬G.¶NO.NKO.LMNw.GI./\O.GIG.u²,;<+w. *47,*4*,·fH./IG.u²,;<+w.GI,̧ ¨,¹µ..GN¬G.m\O.rRL.uDc/./AB;,]=WLU.?TY.MyX./v.GIG.SN|D.oF.?IY. 8+«O./O>/U.oF.?IY.?²[7,€F.?IY.LMj./Aj«LMU./µ.GN¬G.SNTO./NIG./NºY.JY0;, JKOU.JRX.?RY./NVLM./OL.mOB;,C\GU.rRL.HN»X.rTD./ND.NY\GN.J\/.GNc/. mjfLM.^0,2P.rOLN.TL./Y0;,8+FG.HN»Xz, ‚„‚‹¼½¼‹¾¿ÀÁ†ÂÃĆÅƽNjÇÈ¿ÉʆËÆÌ¿‹Çƽ¼‹ÇÆÍΆÏÀʆ ¥Ð§‹Ñ҆ӆÆÍÔÕʆÖ×ʋ§¿§Æ‹‹ ‚„‚ƒ‚‹§ŠØً””‹Š‘‹ƒÚ‹¼Šš£•Û†ÜÝކÛߌ–†àŒáކâŒãä†âŒå憌ŽÛ߆  –Û†çèÛߋ‹ éw.uDc/.LMNw.SNTO./NIG.GtL.GNDdWL.JµO.J>L,ê, ëFT./AB;,h>/.QDR.LMNOB;,*¬DU.JOwD./AT.^0,8+FG.LMNOPXU.Jw./°O.Jw. ì1c/.LMNw.JG̀N.JW.LMNw.íO²,*0[,*tL.GNDdWL.JµO.m0,;<+w.îyLM.?ïd.GRO. 8=>Lz.ðDd./Añ;+,hi./NDn/.rRL.uDc/.^0,+=PD.QDR.SOLN.oYTLN.GqT.LMNw. 01 45679 6 7 667 67! "#$%&'$()%()#*+(%,-./%01 23% 467+(%56 78 9 6 67!# ::67%9;<64=<>>?@% ABC%5'D(#%9 6EF 66G= H:67IJ5679 6./% ()#I6K H:62L/%()#ILM+N%()#I,OB%P#Q%#6.M1  ()/(#%5#B8 6 H:R:6S67.T67S67U6V% 7WX6Y9 .Z67 67@% %[* =/B%5#B\I6 ]67F6^._69@% !`69a 6L @% %b 566756L.T467 67:666U1; 6c()d% e*Z1 f6 H:67IL5679 6V% ghihihjklmnjopqpjrlsrjitjulvwjxlpyjz{|}~|€woj‚}ƒ„…}†wlj‡ˆj ‰‡sxljwlpŠnj‹ŒqwjŽjwoŒwjpj‰lŒ‘j’qwhj 67S67.T=“;R:6S67._69”63%I: 76 9` 6X6 :67 67U667 ` 76` 6T 7•66f]67 0# @–67T E:U6767WX6 2 XV—!I6U6 67˜@ ™#š%(+(N%,›%(#œ6767 67 6T6M 6X6 :667 f]67 267WX6:=7:f:` U 26œ6767 673%P#O(% ,#*$%'%'/()%,#š%(#›ž%()WX66T U66767WX66I6Sf` 6:6`69a@% ŸX6 :67 67LT S ”67WX6Y9 .Z6756L@ 9YL+(%0 H:67WX6671`D(#%9 6EF./%5*+B%5#K67 +(% ¡*Z8 66.¢ =/%P#C5%5'*”6@% ghihghjklmnjopqpjrlsrjgtj£v¤j¥¦z{}§¨}©ªwljp«wj¬­~}’qz}ƒ®¯~jj 4*+(%0:- =6@J+(%0 6EF H: ` 67WX6 `69a8 6._69°_=LL7 :S6.T7 = 67 5'š()%±BC%5'D(#%9 6EF@7I`69a8 6._69  Z6²6 "*(#%,›%5#” 2 ` D(#%5#- L+(%0:V% $e*Z6“67I67Z6V% ³e6` 7œ:6œ6767 6EF.T“67´677:6 S67=V% !•6¢L/%ž“677:6S67=@µ.–: 2 - 6467 677:6S67=U.–: 2 - 6467/*%,#¶(#d%eš“67 H: !•(¢ 276:=·%'ZV²–: 2Z1 ./%,´67,›%, ¢ 01 45679  5  !"#$ %& '6 &()*+ 6 ,-./01 237 9+ 6 ,-456789::.2; < "=" "=> 456./9 %&:?9:45@ A/'2B 51$B+ / < 45899C9#D > 9  2EF 51G + HD A/ '2B ;'$53 / I"J6#6"> + 6./#K L:8M:N&:5OP6 5Q J56&:5@ R 69:9S:D"K$> :*56L:67 TUVUWUXYZ[\X]^_^X̀Za`XWbXcdeXfgh]X\iXZjhZXk^lhXmnoXo^lpXoZqXr_hX̀Zs\UX t 2EF ,u 53 / P6 ,2;  HC9M> )6 v ! 'w:;'53  C5:x512 v6Hy/> 2; y/ J$ 7z#{ 2EF '6.K + / >56|:x :5K D 51# 2"58}~6&N&€89:9S:M>'PEx  HC9 M> OP6 7z#{ 2" / {  MC9L53 2J$ 7 t 2EF MC9L53 / P‚" ./Ay2 9S5@C9M> OP6 Pƒ C9S€ 5D'G/ 2J$ 70 2EF 2;2„ < G9:)N&:L:5@ 2B ./$&!'&:?9: 45@D A/'2B 51$B+ / < y$%)‚" ./ 2 …N9)ƒ2B F /#B 'PEx  HC9M> OP6 '6.K + / >" ~3 2EF 70 MC9L./ < 2" /56&N&€89: 9S:M>'PEx  HC9M> OP6 53 2EF * C9~6…ˆ ‰5!> 7 TUVUŠUXYZ[\X]^_^X`Za`XŠbXYdh]X‹ŒXoŽjhZXXm‘XoZp’o“XhZ’hXoZ”‹X •–X̀ZaoXoŽ^—hXmZŒ^XoZa‹XoZp˜Xr_hX•™hXš›XœžŸ ¡¢Ÿ£¤ X 9#K /N&&./ 2EF ¥*'$ *$ :%~M>'RJ † ¦.HP6 51$5§ J6 E23† ,6:P‚ & "¨ 2EF P4 566©~M>Q# '$'56|:N|5 7 TUVUªUXYZ[\X]^_«Ÿ¬Za`XªbX­® ¡Ÿœ¯Ÿ°±X`ZaoXoŽ^— Ÿœ²œŸ³´Ÿµ_žŸ¶· Ÿ Z¸Ÿ¹« Ÿ¶²«Xš^— X ¦yu BP„+ #'$y 5A ºF »# y„2; ¼:?9:½:.'C€5@>7¾¿0z H> º 0 P3"J/ 69:&N& L:5~*J6# >P $J 56&:?9:)N&:456 ,-$ 5* …6# 1Hyu BP„À + 6 ,-Á  ,; 
- Xem thêm -