Tài liệu Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại nhno&ptnt từ liêm- thực trạng và giải pháp

  • Số trang: 84 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

Chuyên đề thực tập TRUỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA THUƠNG MẠI VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ  CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP Đề tài PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỪ LIÊM-THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP N Họ tên Chuyên ngành Khóa : Nguyễn Thị Thúy : Kinh tế quốc tế : 48 Giáo viên hướng dẫn: Ths Tô Xuân Cường HÀ NỘI, tháng 5/2010 Nguyễn Thị Thúy Lớp: Kinh tế quốc tế 48B Chuyên đề thực tập LỜI CAM ĐOAN Tôi là Nguyễn Thị Thúy Lớp: Kinh tế quốc tế 48B Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế Khoa: Thương mại và kinh tế quốc tế Khóa: 48 Hệ: Chính quy Trong thời gian thực tập tại NHNo&PTNT Từ Liêm, dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Tô Xuân Cường và các cô chú, anh chị cán bộ phòng TTQT của ngân hàng tôi đã hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp với tên đề tài: “Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại NHNo&PTNT Từ LiêmThực trạng và giải pháp.” Tôi xin cam đoan chuyên đề tốt nghiệp này là công trình nghiên cứu của riêng tôi trong thời gian thực tập tại ngân hàng, không sao chép bất cứ luận văn nào. Các số liệu trong chuyên đề được sử dụng trung thực, kết quả nghiên cứu chưa từng được công bố tại bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. Nếu vi phạm tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy Lớp: Kinh tế quốc tế 48B Chuyên đề thực tập MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................... 1 1. Tính cấp thiết của việc lựa chọn đề tài ...................................................... 1 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. ........................................................... 3 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. ............................................................ 3 4. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................... 3 5.5. Kết cấu đề tài. ......................................................................................... 4 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỪ LIÊM VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ ................................................ 5 1.1 Giới thiệu chung về ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn- chi nhánh Từ Liêm............................................................................................... 5 1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng .......................... 5 1.1.2 Chức năng nhiệm vụ .......................................................................... 7 1.1.3 Cơ cấu tổ chức của ngân hàng.......................................................... 8 1.1.4 Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của NHNo&PTNT Từ Liêm ........... 9 1.1.4.1 Huy động vốn ............................................................................ 9 1.1.4.2 Hoạt động cho vay .................................................................. 10 1.1.4.3 Kinh doanh ngoại hối .............................................................. 10 1.1.4.4 Kinh doanh các dịch vụ khác .................................................. 10 1.1.4.5 Hiệu quả hoạt động kinh doanh .............................................. 10 1.2 Sự cần thiết của việc phát triển dịch vụ TTQT tại NHNo&PTNT Từ Liêm ............................................................................................................. 14 1.2.1 Dịch vụ TTQT tại các Ngân hàng thương mại ................................ 14 1.2.1.1 Vai trò của dịch vụ TTQT đối với các Ngân hàng thương mại 14 1.2.1.2 Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi ngân hàng phải phát triển dịch vụ TTQT. .............................................................. 14 1.2.1.3 Các NHTM Việt Nam có khả năng phát triển dịch vụ TTQT ... 15 1.2.2 Sự cần thiết phát triển dịch vụ TTQT tại NHNo&PTNT Từ Liêm .. 16 1.2.2.1 Doanh thu từ dịch vụ TTQT của ngân hàng còn thấp, chưa khai thác hết tiềm năng. ................................................................................ 16 1.2.2.2 Chất lượng dịch vụ TTQT tại ngân hàng chưa cao. ................. 16 1.2.2.3 NHNo&PTNT Từ Liêm chưa khai thác hết tiềm năng thị trường và nhu cầu của khách hàng................................................................... 16 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỪ LIÊM ......................................................................................................................... 18 2.1 Thực trạng phát triển dịch vụ TTQT tại NHNo&PTNT Từ Liêm thời gian qua ........................................................................................................ 18 2.1.1 Nhóm dịch vụ tín dụng chứng từ ..................................................... 18 Nguyễn Thị Thúy Lớp: Kinh tế quốc tế 48B Chuyên đề thực tập 2.1.1.1 Quy trình nghiệp vụ thanh toán tín dụng chứng từ ................. 19 2.1.1.2 Kết quả dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ ......................... 20 2.1.2 Nhóm dịch vụ chuyển tiền ............................................................... 25 2.1.2.1 Quy trình nghiệp vụ chuyển tiền ............................................... 25 2.1.2.2 Kết quả dịch vụ chuyển tiền ...................................................... 27 2.1.3 Nhóm dịch vụ nhờ thu ..................................................................... 29 2.1.3.1 Quy trình nghiệp vụ thanh toán nhờ thu. .................................. 29 2.1.3.2 Kết quả dịch vụ thanh toán nhờ thu .......................................... 32 2.2 Đánh giá chung về tình hình phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại NHNo&PTNT Từ Liêm .............................................................................. 34 2.2.1 Những thành tựu trong hoạt động cung cấp dịch vụ TTQT ............ 34 2.2.1.1 Về quy mô và tốc độ phát triển dịch vụ TTQT .......................... 34 2.2.1.2 Về ứng dụng công nghệ ngân hàng .......................................... 36 2.2.1.3 Đa dạng hóa danh mục sản phẩm, dịch vụ TTQT .................... 36 2.2.1.4 Điều chỉnh mức phí dịch vụ TTQT hợp lý ................................ 36 2.2.1.4 Hoạt động TTQT phát triển đã góp phần tăng thu ngoại tệ và phát triển các hoạt động khác của ngân hàng...................................... 37 2.2.1.5 Mạng lưới ngân hàng đại lý rộng khắp trên thế giới .............. 37 2.2.1.6 Về doanh thu từ dịch vụ TTQT ................................................. 38 2.2.1.7 Về đội ngũ nhân viên TTQT ...................................................... 39 2.2.2 Những hạn chế còn tồn tại .............................................................. 39 2.2.2.1 Về thời gian xử lý giao dịch và thủ tục thanh toán ................... 39 2.2.2.2 Về cơ cấu khách hàng ............................................................... 40 2.2.2.3 Hạn chế về sự đa dạng hóa dịch vụ TTQT ............................... 40 2.2.2.4 Về tỷ trọng doanh thu từ dịch vụ TTQT .................................... 41 2.2.2.5 Thị phần dịch vụ TTQT của ngân hàng còn thấp .................... 41 2.2.2.6 Sự phát triển dịch vụ TTQT theo các phương thức thanh toán còn quá chênh lệch ............................................................................... 42 2.2.3 Nguyên nhân của những hạn chế .................................................... 45 2.2.3.1 Những nguyên nhân khách quan .............................................. 45 2.2.3.2 Những nguyên nhân chủ quan .................................................. 50 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NHNo&PTNT TỪ LIÊM.................... 53 3.1 Định hướng phát triển dịch vụ TTQT tại NHNo&PTNT Từ Liêm ...... 53 3.1.1 Định hướng phát triển chung của Ngân hàng. ............................... 53 3.1.2 Định hướng và mục tiêu phát triển dịch vụ TTQT tại NHNo&PTNT Từ Liêm..................................................................................................... 54 3.2 Giải pháp phát triển dịch vụ TTQT tại NHNo&PTNT Từ Liêm .......... 55 3.2.1 Nhóm giải pháp thu hút khách hàng ............................................... 55 3.2.1.1 Đổi mới chính sách khách hàng ............................................... 55 Nguyễn Thị Thúy Lớp: Kinh tế quốc tế 48B Chuyên đề thực tập 3.2.1.2 Đa dạng hoá các hoạt động kinh doanh đối ngoại .................. 56 3.2.1.3 Đổi mới phong cách phục vụ, giao tiếp văn minh lịch sự. ....... 56 3.2.1.4 Đẩy mạnh hoạt động Marketing, quảng bá cho dịch vụ TTQT của Ngân hàng. ..................................................................................... 57 3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao trình độ nguồn nhân lực ....................... 57 3.2.3 Tăng cường huy động nguồn ngoại tệ ............................................. 58 3.2.4 Phát triển hoạt động kinh doanh ngoại tệ và tín dụng xuất nhập khẩu .......................................................................................................... 58 3.2.4.1 Hoạt động tài trợ xuất khẩu. ..................................................... 59 3.2.4.2 Hoạt động tài trợ nhập khẩu: .................................................. 59 3.2.5 Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng ................................................ 59 3.2.6 Tăng cường sự phối hợp giữa các phòng ban chức năng ............... 60 3.2.7 Đảm bảo an toàn trong hoạt động thanh toán quốc tế ................... 61 3.2.8 Thực hiện hoạt động tư vấn cho khách hàng trong TTQT .............. 62 3.3 Một số kiến nghị .................................................................................... 63 3.3.1 Kiến nghị với nhà nước ................................................................... 63 3.3.1.1 Hoàn thiện khung pháp lý và luật pháp cho hoạt động TTQT . 63 3.3.1.2 Tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước trong việc thực hiện chính sách ngoại hối. ............................................................................ 63 3.3.2 Kiến nghị với NHNN ....................................................................... 64 3.3.2.1 Hoàn thiện và phát triển thị trường ngoại tệ liên ngân hàng. . 64 3.3.2.2 Xây dựng cơ chế điều hành tỷ giá linh hoạt phù hợp với thị trường.................................................................................................... 64 3.3.3 Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam ........................................... 64 3.3.3.1 Mở rộng và củng cố quan hệ đại lý với Ngân hàng nước ngoài. ............................................................................................................... 65 3.3.3.2 Tạo điều kiện cho Chi nhánh có đủ thẩm quyền thực hiện thanh toán quốc tế cho khách hàng của Chi nhánh........................................ 65 3.3.3.3 Hiện đại hoá công nghệ thanh toán qua hệ thống Ngân hàng . ............................................................................................................... 66 3.3.4 Kiến nghị với khách hàng................................................................ 67 LỜI KẾT ......................................................................................................... 68 Danh mục tài liệu tham khảo .......................................................................... 70 Nguyễn Thị Thúy Lớp: Kinh tế quốc tế 48B Chuyên đề thực tập LỜI CẢM ƠN Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong khoa Thương mại và Kinh tế quốc tế đã tạo điều kiện cho tôi có cơ hội thực hiện bài chuyên đề thực tập cuối khóa “Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Từ Liêm- Thực trạng và giải pháp”. Đặc biệt tôi xin gửi lời biết ơn đến thầy Tô Xuân Cường đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tôi rất nhiều trong thời gian thực hiện bài chuyên đề này. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các cán bộ phòng thanh toán quốc tế ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Từ Liêm đã nhiệt tình giúp đỡ trong thời gian tôi thực tập tại đây. Nhờ những sự giúp đỡ trên mà tôi đã có thể hoàn thành bài chuyên đề này một cách tốt nhất. Tuy nhiên, do hạn chế về kĩ năng, kinh nghiệm thực tế nên chuyên đề không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Vì vậy, tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo, các cán bộ phòng thanh toán quốc tế ngân hàng Từ Liêm để tôi có thể nâng cao kiến thức và hoàn thiện hơn bài chuyên đề của mình. Tôi xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy Lớp: Kinh tế quốc tế 48B Chuyên đề thực tập DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt Tiếng Anh ABA The Asian Bank Association Hiệp hội Ngân hàng Châu Á AFTA ASEAN Free Trade Area Khu vực mậu dịch tự do ASEAN AGRIBANK The Bank For Agriculture Ngân hàng nông nghiệp và And Rural Development phát triển nông thôn The Asia Pacific Rural Hiệp hội Tín dụng Nông nghiệp and Agricultural Credit Nông thôn châu Á - Thái Bình Association Dương The Association of Southeast Hiệp hội các quốc gia Asian Nations Đông Nam Á Automatic Teller Machine Máy rút tiền tự động APRACA ASEAN ATM Đồng đôla Úc AUD CICA D/A The Coference of International Hội nghị tín dụng nông nghiệp Credit Agriculture quốc tế Documents against Acceptance Điều kiện thanh toán chấp nhận hối phiếu D/P Documents against Payment Đồng Euro EUR FAO Nguyễn Thị Thúy Điều kiện thanh toán trả tiền ngay The Food and Agriculture Tổ chức nông lương liên hợp Lớp: Kinh tế quốc tế 48B Chuyên đề thực tập Organization of the United quốc Nations GBP Đồng bảng Anh IPCAS Tiểu dự án Hiện đại hoá Ngân hàng và Kế toán khách hàng L/C Letter of Credit Thư tín dụng chứng từ Tài khoản tiền gửi bằng ngoại tệ NOSTRO của ngân hàng nước ngoài tại ngân hàng trong nước Đồng đôla Singapore SGD UCP Uniform Customs and Practice Các quy tắc và thực hành thống for Documentary Credits nhất về tín dụng chứng từ United States Dollar Đồng đô la Mỹ USD Đồng Việt Nam VND WTO World Trade Organization Tổ chức thương mại thế giới Tiếng Việt KT-XH Kinh tế xã hội NHNN Ngân hàng nhà nước NHNo&PTNT Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn NHTM Nguyễn Thị Thúy Ngân hàng thương mại Lớp: Kinh tế quốc tế 48B Chuyên đề thực tập TCTD Tổ chức tín dụng TDCT Tín dụng chứng từ TNHH Trách nhiệm hữu hạn TPKT Thành phần kinh tế TTQT Thanh toán quốc tế Vietcombank Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam Techcombank Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Nguyễn Thị Thúy Lớp: Kinh tế quốc tế 48B Chuyên đề thực tập DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Tổng doanh thu từ các hoạt động của NHNo&PTNT Từ Liêm giai đoạn 2006-2009 .......................................................................................................................... 11 Bảng 1.2: Lợi nhuận của NHNo&PTNT chi nhánh Từ Liêm ...................................... 12 Bảng 2.1: Số hợp đồng L/C được mở và thanh toán tại NHNo&PTNT ................... 21 Từ Liêm giai đoạn 2006-2009 ......................................................................................... 21 Bảng 2.2: Trị giá L/C mở và thanh toán tại NHNo&PTNT Từ Liêm giai đoạn 20062009 phân theo đơn vị tiền tệ ......................................................................................... 22 Bảng 2.3: Tình hình thanh toán L/C tại NHNo&PTNT Từ Liêm ................................ 24 Bảng 2.4: Doanh số dịch vụ chuyển tiền tại NHNo&PTNT Từ Liêm giai đoạn 20062009..................................................................................................................................... 27 Bảng 2.5: Doanh thu từ phí dịch vụ chuyển tiền tại NHNo&PTNT Từ Liêm ........... 28 Bảng 2.6: Số hợp đồng và trị giá thanh toán nhờ thu tại NHNo&PTNT................... 32 Từ Liêm giai đoạn 2006-2009 ......................................................................................... 32 Bảng 2.7: Doanh thu từ phí dịch vụ TTQT của NHNo&PTNT giai đoạn 2006-2009 ............................................................................................................................................. 34 Bảng 2.8: So sánh phí dịch vụ TTQT giữa NHNo&PTNT Từ Liêm và NHTM cổ phần ngoại thương Việt Nam .......................................................................................... 36 Bảng 2.9: Tỷ trọng doanh thu từ hoạt động TTQT trong tổng doanh thu của ngân hàng Từ Liêm giai đoạn 2006-2009 ............................................................................... 38 Bảng 2.10: Doanh thu phí TTQT phân theo dịch vụ thanh toán quốc tế chủ yếu tại NHNo&PTNT Từ Liêm ..................................................................................................... 42 Bảng 2.11: Tỷ trọng doanh thu từ phí dịch vụ phân theo phương thức thanh toán tại NHNo&PTNT Từ Liêm ................................................................................................ 43 Nguyễn Thị Thúy Lớp: Kinh tế quốc tế 48B Chuyên đề thực tập DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Cơ cấu tổ chức của NHNo&PTNT Từ Liêm ................................................... 8 Hình 1.2: Biểu đồ tổng doanh thu từ các hoạt động của NHNo&PTNT Từ Liêm ... 11 Hình 1.3: Biểu đồ lợi nhuận của NHNo&PTNT Từ Liêm ............................................ 13 Hình 2.1: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ thanh toán L/C ................................................... 19 Hình 2.2: Biểu đồ số hợp đồng mở và thanh toán L/C tại NHNo&PTNT Từ Liêm . 21 Hình 2.3: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ chuyển tiền ....................................................... 26 Hình 2.3: Biểu đồ doanh thu từ phí dịch vụ chuyển tiền tại NHNo&PTNT Từ Liêm ............................................................................................................................................. 29 Hình 2.4: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ thanh toán nhờ thu phiếu trơn ........................ 30 Hình 2.5: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ nhờ thu kèm chứng từ ..................................... 31 Hình 2.6: Biểu đồ doanh thu dịch vụ thanh toán nhờ thu tại NHNo&PTNT Từ Liêm ............................................................................................................................................. 33 Hình 2.7: Biểu đồ doanh thu từ phí dịch vụ TTQT của NHNo&PTNT giai đoạn 2006-2009 .......................................................................................................................... 35 Hình 2.8: Biểu đồ tỷ trọng doanh thu phí TTQT phân theo phương thức thanh toán ............................................................................................................................................. 44 Nguyễn Thị Thúy Lớp: Kinh tế quốc tế 48B Chuyên đề thực tập 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của việc lựa chọn đề tài Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, Việt Nam đã và đang tích cực mở cửa nền kinh tế với quan điểm: “Mở cửa nền kinh tế, đa dạng hóa, đa phương hóa và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại trên cơ sở mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới...”. Trong quá trình đó, hoạt động ngoại thương có vai trò đặc biệt quan trọng. Hiện nay, nước ta đang thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế về mọi mặt, đặc biệt là về kinh tế, điều này thể hiện ở việc Việt Nam gia nhập ASEAN vào tháng 7/1995, gia nhập khu vực thương mại tự do Châu Á (AFTA) và tổ chức thương mại thế giới (WTO) vào ngày 7/11/2006. Hiệp định thương mại Việt – Mĩ đã được kí kết và có hiệu lực. Ngoại thương đã và đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia trên thế giới. Hoạt động ngoại thương phát triển kéo theo một loạt các dịch vụ khác cũng phát triển theo như vận tải biển, bảo hiểm…và đặc biệt là dịch vụ thanh toán quốc tế (TTQT) của các ngân hàng. TTQT đã trở thành một hoạt động cơ bản, không thể thiếu của các NHTM. Hoạt động TTQT của NHTM là một mắt xích không thể thiếu trong toàn bộ dây chuyền thực hiện một hợp đồng ngoại thương. Thay vì chỉ sử dụng phương thức thanh toán bằng tiền mặt như trước đây, ngày nay các phương thức TTQT đã được đa dạng hóa và được sử dụng ngày càng rộng rãi hơn, góp phần thức đẩy sự phát triển của hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giữa các quốc gia trên thế giới. Các phương thức TTQT thường được sử dụng hiện nay bao gồm phương thức tín dụng chứng từ, nhờ thu, mở tài khoản, chuyển tiền…và theo đó các ngân hàng đóng vai trò ngày một quan trọng hơn trong việc thực hiện thanh toán giữa các bên tham gia hoạt động ngoại Nguyễn Thị Thúy Lớp: Kinh tế quốc tế 48B Chuyên đề thực tập 2 thương. Do vậy, hiện nay các ngân hàng cũng đã và đang tích cực trong việc phát triển dịch vụ TTQT của mình, coi TTQT là một dịch vụ quan trọng và đem lại lợi nhuận đáng kể cho mình. Có thể thấy, ngày nay, ở hầu hết các ngân hàng, phòng TTQT đều đã được lập ra với mục đích chuyên thực hiện dịch vụ TTQT, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong và ngoài nước. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (NHNo&PTNT) chi nhánh Từ Liêm cũng không phải là một ngoại lệ. Từ nhiều năm nay, tại ngân hàng cũng đã có riêng phòng TTQT chuyên đảm nhận các công việc như thực hiện dịch vụ TTQT cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, kinh doanh ngoại tệ…cũng như có một đội ngũ các thanh toán viên đảm nhận công việc này. Như vậy, dịch vụ TTQT đã và đang khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của nó trong hoạt động của các ngân hàng nói chung và NHNo&PTNT chi nhánh Từ Liêm nói riêng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động, nổi bật là cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới xảy ra năm 2008 làm cho nền kinh tế thế giới bước vào thời kỳ suy thoái dẫn đến hoạt động TTQT của các ngân hàng thương mại (NHTM) gặp rất nhiều khó khăn đòi hỏi phải có những biện pháp khắc phục, thúc đẩy hoạt động thanh toán quốc tế ngày một phát triển và trở thành một trong những hoạt động chính của NHTM. Trong thời gian thực tập tại phòng TTQT của NHNo&PTNT Từ Liêm, em nhận thấy dịch vụ TTQT của ngân hàng những năm gần đây đang rất được chú trọng phát triển. Dịch vụ TTQT của Ngân hàng dần tạo được uy tín với khách hàng và đóng góp không nhỏ vào hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Bên cạnh đó, dịch vụ này vẫn còn nhiều hạn chế, doanh thu từ dịch vụ TTQT của ngân hàng vẫn còn thấp so với các ngân hàng trên địa bàn thủ đô và không tương xứng với tiềm nang của ngân hàng. Dịch vụ TTQT vẫn chưa khai thác hết thị trường. Nhận thức rõ được vấn đề này nên em đã chọn đề tài: “ Phát Nguyễn Thị Thúy Lớp: Kinh tế quốc tế 48B Chuyên đề thực tập 3 triển dịch vụ TTQT tại NHNo&PTNT chi nhánh Từ Liêm: thực trạng và giải pháp” để nghiên cứu, góp phần đưa ra các giải pháp giúp phát triển dịch vụ TTQT của NHNo&PTNT Từ Liêm. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. - Mục đích nghiên cứu đề tài là nhằm tìm hiểu về sự phát triển của dịch vụ TTQT tại NHNo&PTNT Từ Liêm trong thời gian qua, phân tích và đánh giá về dịch vụ TTQT tại ngân hàng và từ đó gợi ý một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ TTQT góp phần vào sự phát triển của ngân hàng trong thời gian tới. - Nhiệm vụ nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu 3 vấn đề chính bao gồm: + Tổng quan về NHNo&PTNT chi nhánh Từ Liêm + Thực trạng dịch vụ TTQT tại NHNo&PTNT Từ Liêm giai đoạn 20062009. + Giải pháp phát triển dịch vụ TTQT tại NHNo&PTNT Từ Liêm 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. - Đối tượng nghiên cứu của đề tài là sự phát triển của dịch vụ TTQT tại NHNo&PTNT chi nhánh Từ Liêm. - Phạm vi nghiên cứu: đề tài tập trung nghiên cứu sự phát triển của các phương thức TTQT bao gồm tín dụng chứng từ, nhờ thu và thanh toán hợp đồng tại NHNo&PTNT Từ Liêm trong giai đoạn 2006-2009. 4. Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng các phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh, các biện pháp thống kê toán, vận dụng lí luận vào thực tiễn, khái quát hóa và tổng hợp, sử dụng và phân tích số liệu thống kê trên cơ sở tư duy logic. Nguyễn Thị Thúy Lớp: Kinh tế quốc tế 48B Chuyên đề thực tập 4 5.5. Kết cấu đề tài. Ngoài lời mở đầu, danh mục các chữ viết tắt, danh mục bảng biểu hình vẽ, danh mục tài liệu tham khảo và kết luận, đề tài bao gồm 3 chương chính: Chương 1: Tổng quan về NHNo&PTNT chi nhánh Từ Liêm. Chương 2: Thực trạng dịch vụ TTQT tại NHNo&PTNT chi nhánh Từ Liêm giai đoạn 2006-2009. Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ TTQT tại NHNo&PTNT chi nhánh Từ Liêm. Nguyễn Thị Thúy Lớp: Kinh tế quốc tế 48B Chuyên đề thực tập 5 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỪ LIÊM VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ 1.1 Giới thiệu chung về ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thônchi nhánh Từ Liêm 1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng NHNo&PTNT Từ Liêm là chi nhánh cấp I trực thuộc NHNo&PTNT Việt Nam, ngân hàng được thành lập từ năm 1961 với tên gọi ban đầu là chi điếm Ngân hàng nhà nước (NHNN) huyện Từ Liêm. Nhiệm vụ và chức năng cơ bản của Ngân hàng trong thời kỳ này là huy động vốn tiết kiệm, cấp phát vốn cho toàn bộ các cơ quan hành chính sự nghiệp và các đơn vị sản xuất trên địa bàn. Thực chất của các hoạt động này là cấp phát vốn tiền mặt cho các đơn vị theo kế hoạch, hoạt động mang tính chất bao cấp, đồng vốn cho vay chưa tính đến hiệu quả kinh doanh. Từ sau Đại hội Đảng VI (năm 1986), nền kinh tế Việt Nam có bước chuyển mình mạnh mẽ, được đánh dấu bằng việc chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hó tập trung sang cơ chế thị trường có quản lý của nhà nước. Hòa nhập cùng với tiến trình đổi mới của nền kinh tế thì hoạt động ngân hàng có những chuyển biến tích cực góp phần huy động vốn phục vụ phát triển kinh tế trong thời kỳ mới. Điển hình của sự đổi mới này là nghị định số 53/HĐBT về việc đổi mới tổ chức bộ máy Ngân hàng nhà nước (NHNN) theo hướng xây dựng hệ thống ngân hàng chuyên nghiệp kinh doanh tín dụng và làm dịch vụ ngân hàng, hoạt động theo chế độ hoạch toán kinh tế. Nguyễn Thị Thúy Lớp: Kinh tế quốc tế 48B Chuyên đề thực tập 6 Kể từ đó hoạt động của các ngân hàng nói chung và hê thống NHNo&PTNT có nhiều đổi mới. Ngày 1/8/1988 theo QĐ số 40/QĐ-NHCV, NHNo&PTNT Từ Liêm chính thức ra đời và đi vào hoạt động theo mô hình tổ chức và chức năng nhiệm vụ mới theo quyết định QĐ53/HĐBT. Khi đó mới chỉ có 6 phòng chuyên môn, 3 phòng giao dịch, 1 quỹ tiết kiệm. Đến năm 1990, ngân hàng được đổi tên thành NHNH Từ Liêm. 15/10/1996, thống đốc NHNN Việt Nam ban hành QĐ só 280/QĐ-NH5 về việc thành lập ngân hàng No&&PTNT Việt Nam. Kể từ thời điểm đó ngân hàng cũng được đổi tên thành NHNo&PTNT Từ Liêm. Với tên viết tắt NHNo&PTNT Từ Liêm. Tên giao dịch quốc tế : The Branch For Agriculture And Rural Development of Tu Liem District. Trụ sở đặt tại khu liên cơ quan Từ Liêm, đường Mỹ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội. Từ khi thành lập (năm 1988) đến nay, NHNo&PTNTTừ Liêm hoạt động có xu hướng đi lên, kinh doanh có lãi và luôn đổi mới gắn với sự đổi mới của NHNo&PTNT Việt Nam. Để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường, NHNo&PTNT Từ Liêm hoạt động luôn bám sát theo định hướng của ngành đồng thời thường xuyên chấn chỉnh cơ cấu bộ máy tổ chức sao cho phù hợp với mục tiêu kinh doanh trong từng giai đoạn cụ thể. NHNo&PTNT Từ Liêm thành lập ngày 01/08/1988, hoạt động kinh doanh theo hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh, kinh doanh về tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng, thực hiện chế độ hạch toán ngành theo pháp lệnh ngân hàng, hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính (hiện nay theo luật các tổ chức tín dụng). NHNo&PTNT Từ Liêm chịu mọi sự chi phối và điều hành của NHNo&PTNT Việt Nam qua các văn bản, thể chế, thực hiện các quy định về báo cáo tình hình hoạt động định kỳ, các loại báo biểu dùng riêng Nguyễn Thị Thúy Lớp: Kinh tế quốc tế 48B Chuyên đề thực tập 7 cho hệ thống. Chi nhánh hoạt động theo điều lệ và quy chế tổ chức của NHNo&PTNT Việt Nam. 1.1.2 Chức năng nhiệm vụ Là một chi nhánh trực thuộc ngân hàng No & PTNT Việt Nam, chi nhánh NHNo&PTNT Từ Liêm được quyền thực hiện các nhiệm vụ sau: - Hạch toán, điều chuyển vốn thanh toán tập trung toàn hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam. - Trực tiếp kinh doanh tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng bao gồm: + Thanh toán quốc tế + Nhận tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán của các tổ chức và dân cư trong nước bằng Việt Nam đồng và ngoại tệ. + Phát hành các loại chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu, kỳ phiếu ngân hàng và bằng các hình thức huy động ngắn và dài hạn phục vụ yêu cầu phát triển kinh doanh và làm dịch vụ ngân hàng. + Cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn bằng VNĐ và bằng ngoaij tệ đối với các tổ chức kinh tế theo cơ chế thị trường và quy định của NHNN và NHNo&PTNT Việt Nam. + Mua bán ngoại tệ trực tiếp theo hợp đồng giao ngay và hợp đồng giao kỳ hạn. + Thực hiện các dịch vụ ngân hàng như: thanh toán chuyển tiền trong và ngoài nước, thanh toán séc và các loại dịch vụ khác. - Thực hiện chế độ an toàn kho quỹ, bảo quản tiền mặt và các giấy tờ có giá. - Thực hiện dịch vụ tư vấn và quản lý tiền vốn các dự án đầu tư theo yêu cầu của khách hàng. - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do NHNo&PTNT Việt Nam giao. Nguyễn Thị Thúy Lớp: Kinh tế quốc tế 48B Chuyên đề thực tập 8 1.1.3 Cơ cấu tổ chức của ngân hàng NHNo&PTNT Từ Liêm hoạt động theo mô hình của NHTM quốc doanh. Trước đây được xếp là chi nhánh cấp I loại II nhưng bắt đầu sang năm 2002, thực hiện mô hình tổ chức của NHNo&PTNT VIệt Nam theo điều lệ mới, chi nhánh đã chuyển thành ngân hàng cấp I loại II và cá NH cấp IV đều được nâng lên thành các chi nhánh cấp II loại V. Hiện nay, mạng lưới giao dịch của ngân hàng bao gồm: 1 hội sở chính, 5 ngân hàng cấp II và 8 phòng giao dịch. Tổng số lượng cán bộ nhân viên của toàn bộ chi nhánh là 180 người, trong đó 145 cán bộ có hợp đồng dài hạn. Chất lượng của cán bộ nhân viên được nâng dần qua nhiều năm. Hiện nay số cán bộ có trình độ cao đẳng đại học chiếm khoảng 85%. Có thể khái quát cơ cấu tổ chức các phòng ban trong NHNo&PTNT Từ Liêm như sau: Giám đốc Phó giám đốc 2 Phó giám đốc 1 Phòng kế hoạch Phòng kiểm tra, kiểm soát Phòng giao dịch Phòng tín dụng Phòng thanh toán quốc tế Phó giám đốc 3 Phòng giao dịch Phòng hành chính Phòng kế toán Hình 1.1 Cơ cấu tổ chức của NHNo&PTNT Từ Liêm Nguyễn Thị Thúy Lớp: Kinh tế quốc tế 48B Phòng giao dịch Chuyên đề thực tập 9 Cơ cấu tổ chức hành chính của chi nhánh NHNo&PTNT Từ Liêm được bố trí như sau: - 1 giám đốc chỉ đạo điều hành chung - 3 Phó giám đốc và 7 phòng ban, trong đó: - Phó giám đốc 1 phụ trách phòng kế hoạch, bộ phận kiểm tra, kiểm soát nội bộ và 2 phòng giao dịch. - Phó giám đốc 2 phụ trách phòng tín dụng, phòng thanh toán quốc tế và 1 phòng giao dịch. - Phó giám đốc 3 phụ trách đồng thời phong kế toán và hành chính, ngoài ra thêm 2 phòng giao dịch. Với mô hình quản lý như trên đã giúp cho NHNo&PTNT Từ Liêm thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn huyện. 1.1.4 Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của NHNo&PTNT Từ Liêm NHNo&PTNT Từ Liêm là chi nhánh cấp I của NHNo&PTNT Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực chủ yếu sau: 1.1.4.1 Huy động vốn Bao gồm các hoạt động: - Khai thác và nhận tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, có kỳ hạn, tiền gửi thanh toán của các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế và nước ngoài bằng VND và ngoại tệ. - Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, kỳ phiếu ngân hàng và thực hiện các hình thức huy động vốn khác theo quy định của NHNo&PTNT. - Tiếp nhận các nguồn vốn tài trợ, vốn ủy thác của chính phủ, chính quyền địa phương và các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước theo quy định của ngân hàng nông nghiệp Nguyễn Thị Thúy Lớp: Kinh tế quốc tế 48B
- Xem thêm -