Tài liệu Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế bằng lc tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh nam hà nội

  • Số trang: 64 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lời nói đầu Trong xu thế hội nhập, Việt Nam cũng như các quốc gia khác không nằm ngoài tiến trình đó. Nghị quyết 07-NQ/TW ngày 27-7-2001 của Bộ chính trị về chủ trương hội nhập tham gia các tổ chức kinh tế trong khu vực và toàn cầu, đặc biệt WTO đã tạo điều kiện cho hoạt động thương mại quốc tế phát triển trong đó có dịch vụ thanh toán quốc tế cũng phát triển sôi động mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển, tăng trưởng: Kim nghạch xuất nhập khẩu ngày càng phát triển, nguồn thu ngoại tệ ngày càng tăng, từng bước nâng cao thu nhập của người dân….Có được những thành tựu ấy không thế không kể đến dịch vụ thanh toán quốc tế. Dịch vụ thanh toán quốc tế đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động kinh tế đối ngoại của đất nước, làm cơ sở cho phát triển hoạt động kinh doanh ngoại thương. Trong đó dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/C giữ vai trò chủ đạo nhất và được sử dụng phổ biến nhất. Nhận thức được tầm quan trọng ấy nên tôi đã chọn đề tài “ Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/C tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Nam Hà Nội”. Mục đích nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu thực trạng cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/C của NHNo&PTNT, chi nhánh Nam Hà Nội và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/C tại chi nhánh Nam Hà Nội. Đối tượng nghiên cứu: Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/C của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Nam Hà Nội. Phạm vi nghiên cứu: Dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/C của NHNo& PTNT, chi nhánh Nam Hà Nội từ 2005-2007. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kết cấu đề tài bao gồm: Chương 1: Lý luận chung về dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/C của ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng của dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/C của NHNo&PTNT, chi nhánh Nam Hà Nội. Chương 3: Phương hướng và giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/C của NHNo&PTNT, chi nhánh Nam Hà Nội. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƢƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG L/C CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1. Tổng quan về dịch vụ thanh toán quốc tế của các ngân hàng thƣơng mại 1.1.1. Khái niệm Dịch vụ thanh toán quốc tế thực chất là các hoạt động thanh toán quốc tế của các ngân hàng thương mại, và thông qua các hoạt động ấy thì ngân hàng sẽ thu được một khoản phí dịch vụ Trong đó, thanh toán quốc tế là hoạt động chi trả bằng tiền (ngoại tệ thỏa thuận) liên quan tới các hoạt động kinh tế, phi kinh tế giữa các cá nhân, tổ chức, chính phủ nước này đối với đối tác của mình trên thế giới. 1.1.2. Hình thức thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế Để thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế của mình thì các ngân hàng thương mại có thể sử dụng một trong ba hình thức: Chuyển tiền, nhờ thu, tín dụng chứng từ. 1.2.1.1. Chuyển tiền Với việc sử dụng hình thức này thì dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng ở đây là: Ngân hàng sẽ chuyển một số tiền nhất định cho người thụ hưởng (người xuất khẩu, người bán) theo yêu cầu của khách hàng (người mua, người nhập khẩu) ở một địa điểm nhất định trong một thời gian nhất định và sẽ thu được một khoản phí gọi là phí dịch vụ chuyển tiền. Các bên tham gia trong hình thức này là: + Người yêu cầu chuyển tiền. + Người thụ hưởng. + Ngân hàng thực hiện việc chuyển tiền. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Ngân hàng trả tiền. Để thực hiện việc chuyển tiền ngân hàng có thể sử dụng một trong các cách: chuyển tiền bằng thư và chuyển tiền bằng điện. + Chuyển tiền bằng thư: Ngân hàng thực hiện việc chuyển tiền bằng cách gửi thư ra lệnh cho ngân hàng thanh toán yêu cầu trả tiền cho người nhận. Với hình thức này thì phí mà ngân hàng áp dụng cho dịch vụ chuyển tiền là thấp do dịch vụ chuyển tiền bằng thư là tốn nhiều thời gian và có thể trong quá trình vận chuyển có thể bị thất lạc do không đảm bảo an toàn. + Chuyển tiền bằng điện: Ngân hàng chuyển tiền sẽ gửi điện đến ngân hàng trả tiền yêu cầu ngân hàng này thanh toán cho người thụ hưởng thông qua mạng SWIFT. Đây là dịch vụ chuyển tiền hiện đại, nhanh chóng, chính xác và dễ thực hiện. Do đó mức phí áp dụng cho dịch vụ này là rất cao. 1.1.2.2. Nhờ thu Nhờ thu là dịch vụ ngân hàng thu hộ tiền của người mua theo sự ủy thác của người bán (khi đã hoàn thành nghĩa vụ giao hàng hóa dịch vụ cho người mua) trên cơ sở hối phiếu của người bán lập ra. Ngân hàng có thể thực hiện dịch vụ này bằng hình thức: + Nhờ thu phiếu trơn: Ngân hàng chỉ thực hiện dịch vụ thu hộ tiền của người mua căn cứ theo hối phiếu mà người bán lập ra (khi người bán đã giao hàng hóa hay cung ứng dịch vụ cho người mua). Còn chứng từ gửi hàng thì sẽ gửi thẳng cho người mua. + Nhờ thu kèm chứng từ: Là dịch vụ ngân hàng trao BCT cho người bán để nhận hàng khi người bán đã chuyển giao hàng hóa cho người mua, người mua sẽ trả tiền hay chấp nhận trả tiền. Với dịch vụ nhờ thu ngân hàng chỉ đóng vai trò trung gian thu hộ còn không có trách nhiệm đến việc thanh toán tiền của người mua. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.1.2.3. Tín dụng chứng từ. Phương thức tín dụng chứng từ được sử dụng phổ biến nhất hiện nay chiếm 70% giá trị trong thanh toán quốc tế. Do đó, dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/C ngày càng phát triển và trở lên quan trọng hơn. Việc sử dụng dịch vụ này thì ngân hàng sẽ phải cam kết về việc thanh toán tiền hàng, dịch vụ cho người thanh toán khi họ thực hiện đầy đủ các điều khoản ghi trong thư tín dụng. Vì vậy khi khách hàng sử dụng dịch vụ này thì sẽ được đảm bảo an toàn cho cả người bán và người mua. 1.1.3. Phân loại dịch vụ thanh toán quốc tế. Phân theo phương thức thanh toán thì dịch vụ thanh toán quốc tế: + Dịch vụ thanh toán hàng xuất + Dịch vụ thanh toán hàng nhập + Dịch vụ bao thanh toán + Các dịch vụ khác 1.1.3.1. Dịch vụ hàng nhập. Để thực hiện dịch vụ thanh toán này thì có thể lựa chọn 1 trong 3 hình thức và mỗi hình thức sẽ có mức dịch vụ khác nhau. - Thư tín dụng (Các loại thư) - Nhờ thu: + Nhờ thu đối với bộ nhờ thu trả ngay + Nhờ thu đối với bộ nhờ thu trả chậm - Chuyển thanh toán : + Chuyển thanh toán hàng nhập. + See, bank draff. 1.1.3.2.Dịch vụ hàng xuất. Với nhóm dịch vụ này thì có thể sử dụng thanh toán bằng hai hình thức: L/C xuất và Nhờ thu xuất (đòi tiền hàng xuất). 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Nhờ thu xuất: Với việc áp dụng dịch vụ này thì ngân hàng sẽ kiểm tra BCT theo yêu cầu của khách hàng tối đa 1 ngày làm việc (khi nhận được hợp đồng ngoại thương và BCT đòi tiền của khách hàng) và gửi BCT theo hợp đồng ngoại thương. Sau khi ngân hàng nước ngoài thanh toán vào tài khoản của ngân hàng thì phòng thanh toán quốc tế sẽ ghi có vào tài khoản của khách hàng tại ngân hàng. 1 L/C xuất. L/C xuất bao gồm các loại dịch vụ: + Dịch vụ thông báo thanh toán thanh toán tín dụng và các bản sửa (nếu có). + Dịch vụ nhận kiểm tra, gửi chứng từ đòi tiền. + Chiết khấu BCT hàng xuất. + Dịch vụ báo cáo vào tài khoản của khách hàng. Trong mỗi loại dịch vụ đó thì sẽ có loại phí khác nhau. 1.3.1.3. Dịch vụ bao thanh toán Là dịch vụ ngân hàng cung cấp cho các dịch vụ để dịch vụ có thể thực hiện được hoạt động huy động nguồn lực từ bên ngoài. Theo đó ngân hàng sẽ có nhiệm vụ: + Thu nợ + Tài trợ tài chính + Quản lý sổ sách Nhằm đảm bảo lợi ích của khách hàng. Đây là dịch vụ được cả khách hàng xuất khẩu và nhập khẩu quan tâm đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, mới thành lập còn nhiều khó khăn khi tiếp cận nguồn tín dụng truyền thống với các đòi hỏi về tài sản đảm 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 bảo, chỉ số tín dụng cao. Với các doanh nghiệp lớn thì dịch vụ này cũng giúp họ tăng cường nguồn vốn lưu động, chuyển bớt việc theo dõi sổ sách, truy đòi nợ cho các đơn vị chuyên nghiệp để tập trung vào phát triển kinh doanh. 1.1.4. Vai trò dịch vụ thanh toán quốc tế - Đối với nền kinh tế Trong xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế, các hoạt động kinh tế của mỗi quốc gia không chỉ bó hẹp trong phạm vi một đất nước mà còn phải vươn ra ngoài thế giới . Dịch vụ thanh toán quốc tế nó có vai trò quan trọng tạo điều kiện cho nền kinh tế của một quốc gia hội nhập với kinh tế thế giới, là cơ sở phát triển nền kinh tế đất nước. - Đối với ngân hàng: Dịch vụ thanh toán quốc tế là một trong những mảng hoạt động quan trọng của một ngân hàng hiện đại. Qua việc thực hiện dịch vụ này thì ngân hàng sẽ thu về một khoản phí đáng kể và đây là một khoản thu rất an toàn, thường xuyên, ổn định, tạo điều kiện mở rộng các hoạt động kinh doanh của ngân hàng, phát triển các hoạt động khác, xây dựng được uy tín, là cơ sở để ngân hàng có thể vươn ra ngoài thế giới làm: Ngân hàng đại lý, ngân hàng xác nhận, ngân hàng chỉ định, ngân hàng thông báo… -Đối với doanh nghiệp: Các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thì dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/C đóng vai trò hết sức quan trọng. Nó giúp doanh nghiệp tiếp cận được với thị trường nước ngoài, nguồn vốn lớn, công nghệ hiện đại, mở ra cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nâng cao vị thế. 1.2. Dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/C 1.2.1.Khái niệm: Dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/C là dịch vụ mà các ngân hàng 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thương mại cung cấp cho khách hàng của mình thực hiện hoạt động thanh toán quốc tế bằng L/C nhằm thu một khoản phí dịch vụ. Trong đó, thư tín dụng được xem như một sự thoả thuận, cam kết của ngân hàng sẽ thanh toán một số tiền nhất định cho người thụ hưởng (ghi trong L/C) khi người này xuất trình cho ngân hàng bộ chứng từ thanh toán đúng như quy định đề ra trong thư tín dụng. 1.2.2. Đặc điểm của dịch vụ thanh toán quốc tế bằngL/C + Luôn gắn liền với hoạt động thanh toán quốc tế. + Là dịch vụ thanh toán an toàn nhất cho người bán và người mua bởi khi sử dụng dịch vụ này thì ngân hàng sẽ phải cam kết thanh toán một số tiền nhất định cho người hưởng thụ khi họ xuất trình cho ngân hàng bộ chứng từ thanh toán đúng như quy định đề ra trong thư tín dụng. + Dễ làm tư vấn cho khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán. 1.2.3. Phân loại dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/C Dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/C được chia thành : Dịch vụ L/C xuất và dịch vụ L/C nhập. 1.2.3.1. Dịch vụ L/C xuất ( L/C xuất bao gồm các loại thư tín dụng) Dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/C xuất được chia thành các các loại dịch vụ nhỏ: + Dịch vụ thông báo hàng xuất. + Dịch vụ nhận,kiểm tra chứng từ đòi tiền. + Dịch vụ báo có vào tài khoản của khách hàng. + Dịch vụ chiết khấu bộ chứng từ. 1 Dịch vụ thông báo thư tín dụng và bản sửa (nếu có) Dịch vụ thông báo thư tín dụng là dịch vụ mà ngân hàng thông báo khi nhận được thông báo từ ngân hàng phát hành thì phải thông báo toàn bộ 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nội dung cho người xuất khẩu và khi nhận được bản gốc L/c thì phải chuyển ngay cho người xuất khẩu. Dịch vụ thông báo thư tín dụng và các bản sửa bao gồm các bước: + Sau khi nhận được thông báo, khách hàng đến nhận thư tín dụng gốc tại ngân hàng. + Nộp giấy giới thiệu có đóng dấu của người có thẩm quyền kèm theo chứng minh thư của người đến nhận L/C. + Nộp phí Với việc sử dụng dịch vụ này khách hàng sẽ nhận được L/c nhanh hơn, tra soát dễ dàng và tiết kiệm thời gian, chi phí hơn nhờ các hệ thống ngân hàng đại lý rộng khắp. 1 Dịch vụ nhận , kiểm tra, gửi chứng từ đòi tiền. Dịch vụ nhận, kiểm tra, và gửi chứng từ đòi tiền là dịch vụ mà các thanh toán viên sẽ thực hiện nghiệp vụ kiểm tra bộ chứng từ xem có sai sót cần chỉnh sửa gì không và sau đó sẽ thông báo tình trạng bộ chứng từ lại cho khách hàng. Và khi sử dụng dịch vụ này thì khách hàng đến cần xuất trình các loại tài liệu sau: + Thư yêu cầu thanh toán theo hình thức L/C bản gốc và bản sửa (nếu có) + Hợp đồng ngoại thương và phụ lục. + Bộ chứng từ theo yêu cầu L/C. + Chỉ thị xử lý bộ chứng từ do người có thẩm quyền ký và đóng dấu theo mẫu ngân hàng. + Khách hàng mới cần cung cấp thông tin tài chính theo yêu cầu ngân hàng trong trường hợp khách hàng muốn chiết khấu bộ chứng từ. + Ngân hàng tiến hành kiểm tra bộ chứng từ và thông báo tình trạng bộ chứng từ cho khách hàng trong hai ngày làm việc. Nếu khách hàng có 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 yêu cầu kiểm tra gấp bộ chứng từ thì ngân hàng sẽ kiểm tra và hoàn trả trong vòng một ngày làm việc. Nếu bộ chứng từ có sai sót cần khách hàng chỉnh sửa, ngân hàng sẽ kiểm tra lại bộ chứng từ sau khi xuất trình để gửi đền ngân hàng chỉ định. Việc sử dụng dịch vụ nhận, kiểm tra và gửi chứng từ đòi tiền khách hàng sẽ hưởng tiện ích về thời gian giao dịch: + Tiền hàng chỉ đi qua một ngân hàng trung gian. + Tiền hàng xuất của khách hàng sẽ nhanh hơn nhờ hệ thống tra soát của ngân hàng đại lý. 1 Dịch vụ báo có vào tài khoản của khách hàng Khi nhận được điện thanh toán của ngân hàng trả tiền, ngân hàng thực hiện việc ghi có vào tài khoản của khách hàng. 1 Dịch vụ chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất Ngân hàng sẽ nhận thu tiền và chiết khấu có truy thu đòi bộ chứng từ khi có yêu cầu của khách hàng. Có hai loại chiết khấu bộ chứng từ: + Chiết khấu theo hạn mức: Khi nhận được bộ chứng từ đề nghị chiết khấu tùy từng tình trạng bộ chứng từ ngân hàng sẽ chiết khấu tới mức tối đa giá trị bộ chứng từ nếu khoản chiết khấu trong hạn mức tín dụng thường xuyên của doanh nghiệp tại ngân hàng. + Chiết khấu theo món: Đối với bộ chứng từ hoàn hảo hoặc bộ chứng từ bất đồng được ngân hàng nước ngoài chấp nhận bằng điện, tỷ lệ chiết khấu tối đa: 1 90% đối với L/C trả ngay. 2 85% đối với L/C trả chậm. Đối với bộ chứng từ bất đồng chưa được ngân hàng nước ngoài chấp nhận tùy theo thừng mức độ bất đồng ngân hàng sẽ căn cứ thực tế từng giao 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 dịch và chính sách khách hàng từng thời kỳ để quy định mức chiết khấu. 1.2.3.1. L/C nhập ( L/C nhập bao gồm các loại thư tín dụng) Dịch vụ L/C nhập cũng được chia thành: dịch vụ mở thư tín dụng, dịch vụ tái cấp vốn L/C nhập khẩu, dịch vụ sửa đổi/ hủy thư tín dụng, dịch vụ ký hậu vận đơn hoặc bảo lãnh nhận hàng, dịch vụ thanh toán thư tín dụng 1 Dịch vụ mở thư tín dụng Hồ sơ xin mở thư tín dụng bao gồm: +Yêu cầu mở L/C (Theo mẫu). + Hợp đồng ngọai thương. + Hợp đồng ngoại hối (theo mẫu ngân hàng). + Cam kết thanh toán thư tín dụng trả ngay/ chậm ( nếu ký quỹ dưới 100%). 2 Dịch vụ tái cấp vốn L/C nhập khẩu Dịch vụ tái cấp vốn L/C nhập khẩu là dịch vụ ngân hàng cung cấp giúp khách hàng thanh toán bằng phương thức L/C giải quyết vấn đề thiếu hụt vốn lưu thông trong sản xuất kinh doanh, ký được nhiều hợp đồng với nhà cung cấp mà không phải trả ngay. 1 Đặc điểm: Dịch vụ tái cấp vốn L/C nhập khẩu có những đặc điểm: +Giúp doanh nghiệp giải quyết được vấn đề thiếu hụt vốn lưu động trong sản xuất kinh doanh, khách hàng chỉ phải thanh toán sau một thời gian nhất định. + Giúp doanh nghiệp ký được nhiều hợp đồng với nhà cung cấp mà không phải trả ngay. + Sổ tiền người mở phải trả khi đến hạn bằng giá trị L/C cộng với lãi suất phát sinh trong thời hạn tái cấp vốn nói trên. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Dịch vụ này đặc biệt hữu ích với khách hàng sử dụng vốn tự có và/hoặc có hạn mức tín dụng nhưng đã sử dụng hết hạn mức. 1 Dịch vụ sửa đổi/ hủy thư tín dụng Hồ sơ bao gồm: + Yêu cầu điều chỉnh/ hủy thư tín dụng (theo mẫu của ngân hàng) + Hợp đồng ngoại hối (theo mẫu) trong trường hợp sửa đổi tăng tiền so với L/C đã mở và trong trường hợp khách hàng có nhu cầu mua ngoại tệ của ngân hàng. + Các chứng từ liên quan đến việc tu chỉnh /hủy thư tín dụng như bổ sung sửa đổi hợp đồng đề nghị tu chỉnh của người bán (nếu có). 2 Quy trình thực hiện: Phòng thanh toán quốc tế thực hiện việc sửa đổi/hủy thư tín dụng theo yêu cầu của khách hàng. Nếu khách hàng có nhu cầu vay vốn ngân hàng trong trường hợp sửa đổi tăng tiền thư tín dụng, ngân hàng sẽ thực hiện việc sửa đổi L/C ngay. 1 Dịch vụ kí hậu vận đơn hay bảo lãnh nhận hàng Hồ sơ: + Giấy yêu cầu ký hậu vận đơn (Nếu BCT về khách hàng) theo mẫu. + Giấy yêu cầu phát hành bảo lãnh nhận hàng (Nếu BCT chưa về ngân hàng và khách hàng) theo mẫu ngân hàng. + Hợp đồng ngoại hối (theo mẫu) đối với khách hàng có nhu cầu vay vốn ngân hàng để thanh toán L/C. + Thông báo hàng đến của Hải quan/ Hãng vận tải. + BCT giao hàng bản sao ( trong thực hiện bảo lãnh). + BCT giao hàng bản gốc (trong thực hiện ký hậu vận đơn). Với dịch vụ này: ngân hàng sẽ thực hiện việc kí hậu vận đơn/phát hành thư bảo lãnh và hoàn trả BCT giao hàng cho khách hàng trong ngày 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ngay sau khi khách hàng hoàn tất thủ tục đảm bảo thanh toán tại ngân hàng. 1 Dịch vụ thanh toán thư tín dụng + Sau khi nhận BCT, NHPH sẽ kiểm tra BCT và thông báo tình trạng BCT cho khách hàng trong vòng 2 ngày làm việc và có thể kiểm tra BCT nhanh theo yêu cầu khách hàng ngay sau khi ngân hàng nhận được BCT. + NHPH chịu trách nhiệm thanh toán đúng, đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu L/C đã mở khi các bên liên quan thực hiện đúng theo các điều kiện của L/C trong vòng 5 ngày làm việc sau khi nhận được BCT. + Trong thực hiện BCT có bất hợp đồng trong 2 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của NHPH, khách hàng phải có chỉ thị về việc chấp nhận hay không chấp nhận bất hợp đồng của BCT. + Nếu quá thời hạn quy định trên mà khách hàng không có ý kiến trả lời, NHPH sẽ coi như khách hàng chấp nhận bất hợp đồng đó và NHPH sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm liên quan đến BCT này và sẽ xem xét theo UCP 600 để quyết định có chấp nhận thanh toán BCT hay không. 1.2.5. Vai trò của dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/C Dịch vụ thanh toán quốc tế nói chung và L/C nói riêng làm cơ sở cho hoạt động ngân hàng ngoại thuơng phát triển, nó có vai trò quan trọng không chỉ đối với ngân hàng mà còn đối với nhà xuất nhập khẩu và nền kinh tế. 1 Đối với nhà nhập khẩu + Đảm bảo thanh toán khi tuân thủ các điều khoản và điều kiện L/C và họ nhận được thanh toán nhanh nhất. + Giảm được các rủi ro được các thanh toán viên trong ngân hàng giúp đỡ tư vấn. 1 Đối với người nhập khẩu + Được ngân hàng tài trợ về vốn. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Chắc chắn nhà xuất khẩu đáp ứng các quy định L/C. 1 Đối với nền kinh tế + Thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu. + Thúc đẩy hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài. + Thúc đẩy và mở rộng hoạt động dịch vụ: du lịch, hợp tác quốc tế. 1 Đối với ngân hàng nói riêng + Tăng thu nhập nhờ nguồn chi phí dịch vụ. + Tăng nguồn vốn tạm thời cho ngân hàng đặc biệt là ngoại tệ. + Tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh. + Thúc đẩy phát triển mở rộng hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng. + Ngân hàng thay mặt khách hàng thực hiện dịch vụ thanh toán thì trở thành cầu nối trung gian thanh toán giữa hai bên bán – mua phát triển mối quan hệ người mua – bán để thu hút được khách hàng cho vay vốn, tư vấn hỗ trợ. +Dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/c phát triển sẽ xây dựng hình ảnh tốt đẹp, tạo uy tín của ngân hàng trên thương trường giúp cạnh tranh được với đối thủ cạnh tranh. +Dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/c phát triển làm mở rộng thêm mạng lưới ngân hàng đại lý không chỉ trong nước mà còn ở quốc tế. 1.2.6. Các nhân tố tác động đến dịch vụ thanh thoán quốc tế bằng L/C 1 Nhân tố chủ quan: + Mức phí mà ngân hàng áp dụng Đây là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc khách hàng lựa chọn dịch vụ của ngân hàng. Nếu mức phí mà ngân hàng áp dụng là mức phí có thể cạnh tranh với ngân hàng khác, phù hợp với chất lượng dịch vụ thì sẽ thu hút được khách hàng. Nếu mà mức phí mà ngân hàng áp dụng cao thì khách 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hàng sẽ tìm đến ngân hàng cung cấp dịch vụ mà có mức phí mềm dẻo hơn. + Tiềm lực vốn ngân hàng Nguồn vốn là một trong nhiều yếu tố quan trọng, nó ảnh hưởng đến uy tín của ngân hàng và ảnh hưởng đến dịch vụ thanh toán quốc tế của ngân hàng. + Nguồn nhân lực Nguồn nhân lực ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/C: Nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, năng động, có trách nhiệm trong công việc, biết tạo ra sự thoái mái, tự tin cho khách hàng thì sẽ làm tăng uy tín của khách hàng và thu hút được nhiều khách hàng hơn. +Mối quan hệ và uy tín của khách hàng Khi ngân hàng có mối quan hệ với nhiều khách hàng trên thế giới thì sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn ngân hàng phát hành, ngân hàng thông báo, ngân hàng xác nhận… Ngoài ra, còn tạo được niềm tin đối với khách hàng và ngân hàng khác để nâng cao chất lượng dịch vụ. + Marketing ngân hàng Là yếu tố quan trọng, ngoài những hình thức tuyên truyền quảng cáo thì cán bộ nhân viên ngân hàng cần phải tư vấn, giải đáp về những vấn đề liên quan đến các dịch vụ: sử dụng L/C nào, cần đưa những điều khoản nào vào L/C… Vì vậy khi ngân hàng có chính sách marketing phù hợp sẽ lôi kéo được khách hàng đến với mình. Khách hàng chỉ có thể sử dụng dịch vụ ngân hàng khi họ có những hiểu biết về chúng. 1 Nhân tố khách quan + Môi trường pháp lý cho kinh doanh dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/C: Môi trường pháp lý là nền tảng, cơ sở thực hiện mọi hoạt động của 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ngân hàng nói chung và thanh toán bằng L/C nói riêng. Khi cơ chế, chính sách phù hợp thì dịch vụ thanh toán bằng L/C sẽ có nhiều thuận lợi. Ngược lại nếu thủ tục pháp lý quá phức tạp thì sẽ mất nhiều thời gian cho các nhà xuất nhập khẩu, ngân hàng thì cho dù dịch vụ ngân hàng cơ cấu có thuận lợi cho khách hàng đến đâu thì cũng không được khách hàng lựa chọn. + Môi trường kinh tế: Sự phát triển của nền kinh tế làm cho số lượng các hợp đồng thương mại được ký kết ngày càng nhiều, các quan hệ kinh tế ngày càng mở rộng không chỉ trong một nước mà còn ở cả nước ngoài. Sự phát triển của công nghệ thông tin tạo điều kiện thuận lợi cho đối tác mới có cơ hội tiếp xúc và làm ăn với nhau. Do nhu cầu ngày càng đảm bảo an toàn cho kinh doanh các doanh nghiệp đều mong muốn có một bên thứ ba đứng ra làm trung gian cam kết việc thanh toán cho mình. Khi môi trường kinh tế ngày càng phát triển thì nhu cầu sử dụng dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/c ngày càng tăng. Như vậy môi trường kinh tế tác động mạnh tới việc khách hàng có lựa chọn dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/C hay không. + Công nghệ thông tin: Việc sử dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của ngân hàng không chỉ tạo thuận lợi cho ngân hàng trong việc thực hiện nghiệp vụ, tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu, đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ… mà nó còn đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng, kịp thời, chính xác. Mặt khác trong dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/c thì giao dịch giữa các thanh toán viên và khách hàng lại chủ yếu là các giao dịch gián tiếp thông qua điện thoại, email… Do đó sự phát triển của công nghệ thông tin sẽ ảnh hưởng mạnh tới hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán bằng L/C của các ngân hàng. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.3. Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/C 1.3.1.Khái niệm Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/C: Là ngân hàng thương mại đa dạng hóa và nâng cao hơn chất lượng dịch vụ thanh toán của mình đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng nhằm tăng doanh thu từ dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/C. Phát triển dịch vụ thanh toán bằng L/C có thể phát triển bằng hình thức: + Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/C theo chiều sâu: Là nâng cao chất lượng dịch vụ, hoàn thiện sản phẩm hiện có nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng trên thị trường. Và khi giữa các ngân hàng không có sự phân biệt về đa dạng hoá các loại hình dịch vụ thì chất lượng dịch vụ là yếu tố chủ yếu quyết định đến sự thành công của ngân hàng. + Phát triển dịch vụ thanh toán theo chiều rộng: Là đa dạng hoá các dịch vụ thanh toán bằng L/C. Hiện nay các ngân hàng thương mại chủ yếu mới sử dụng các dịch vụ thanh toán bằng L/c trả chậm, không huỷ ngang. Vì vậy để phát triển dịch vụ thanh toán bằng L/c thì các ngân hàng nên mở rộng dịch vụ thanh toán bằng các loại L/c khác nhằm đa dạng hoá các hình thức cung cấp dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên trong xây dựng và thực thi chiến lược phát triển dịch vụ thanh toán bằng L/c thì ngân hàng phải đa dạng hoá dịch vụ mặt khác phải đảm bảo được chất lượng và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng cung cấp cho khách hàng. 1.3.2. Mục đích phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/C Thông qua vai trò trung gian thanh toán cho khách hàng, ngân hàng tạo được nguồn thu đáng kể từ việc thu phí dịch vụ, giúp ngân hàng mở rộng 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thị phần, đa dạng hóa dịch vụ, tăng doanh thu. 1.3.3. Chỉ tiêu đánh giá sự phát triển Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/c bao gồm: + Cơ cấu doanh thu + Số lượng khách hàng + Số loại hình dịch vụ Cụ thể như sau: * Cơ cấu doanh thu: Doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/c là một trong những chỉ tiêu phản ánh sự phát triển của dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/c. Một ngân hàng có dịch vụ thanh toán bằng L/c phát triển thì doanh thu của hoạt động này phải tăng trưởng đều qua các năm. Doanh thu tăng thể hiện khi so sánh các chỉ tiêu tuỵêt đối, chỉ tiêu tương đối qua các năm. Khi so sánh tỷ trọng của doanh thu phí dịch vụ thanh toán bằng L/c trong tổng doanh thu của ngân hàng qua các năm. Tỷ trọng doanh thu phí dịch vụ thanh toán bằng L/c trên doanh thu ngoài dịch vụ. Sự phát triển còn thể hiện khi ta đem so sánh doanh thu từ phí dịch vụ thanh toán bằng L/c của ngân hàng này so với doanh thu từ phí dịch vụ thanh toán bằng L/c của ngân hàng khác. * Số lƣợng khách hàng : Số khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/C của ngân hàng tăng thì dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/C ngày càng phát triển vì dịch vụ thanh toán bằng L/c chỉ được sử dụng khi có sự yêu cầu của khách hàng. Chính vì vậy thông qua số lượng khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/c của ngân hàng tăng thì có thể cho ta biết được hoạt động cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/c của ngân hàng 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 đó tăng. * Số loại hình thanh toán: Ngân hàng đã áp dụng những loại hình thanh toán quốc tế bằng loại L/C nào? Số loại hình thanh toán tăng thì nó thể hiện được dịch vụ thanh toán hàng ngày được phát triển, mở rộng. Thông qua các loại hình thanh toán bằng L/c mà ngân hàng sử dụng ta có thể thấy được sự phát triển của dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/c của ngân hàng đó. Loại hình thanh toán quốc tế bằng L/c càng được mở rộng thì càng đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách hàng Loại hình thanh toán quốc tế bằng L/c của một ngân hàng được coi là phát triển thông qua việc so sánh các loại hình dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/c đã sử dụng qua các năm so với các loại hình dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/c mà ngân hàng đã áp dụng. Ngoài ra số thương vụ của dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/c đã thực hiện cũng phản ánh được sự phát triển của dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/c đã thực hiện so với số lượng các dịch vụ khác mà ngân hàng đã thực hiện cho khách hàng qua các năm ta cũng có thể thấy được hoạt động cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/c ở ngân hàng đó có phát triển hay không. 1.3.4. Sự cần thiết phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/C Ngân hàng, ngành cung ứng đặc biệt đối với dân cư và nền kinh tế. Sự tồn tại của ngân hàng gắn với sự tồn tại của dịch vụ do ngân hàng cung ứng. Dịch vụ ngân hàng nói chung và thanh toán quốc tế bằng L/C nói riêng phát triển làm doanh thu của ngân hàng ngày càng tăng, giúp củng cố ngân hàng lớn mạnh, nâng cao vị thế, khẳng định lòng tin trong tiến trình hội nhập. Sự phát triển kinh tế từ dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/C xuất phát 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 từ các yếu tố: Nhu cầu của thị trường và từ yêu cầu của ngân hàng thương mại * Xuất phát từ nhu cầu của thị trường: Trong điều kiện kinh tế mở, tự do hóa thương mại và tự do hóa tài chính ngày càng sâu làm cho nhu cầu tài chính phát triển mạnh mẽ và vượt khả năng đáp ứng của các định chế trung gian tài chính hiện có của quốc gia. Do đó, nhu cầu về dịch vụ ngân hàng trong đó có dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/C ngày càng tăng, vì vậy cần phải phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/C. * Xuất phát từ yêu cầu của ngân hàng thương mại: + Nhằm tăng nguồn thu, nâng cao được hiệu quả kinh doanh. Thông qua việc cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/c ngân hàng sẽ được hưởng một khoản phí dịch vụ. Khi dịch vụ này ngày càng tăng sẽ làm cho doanh thu của ngân hàng ngày càng tăng, làm cho nguồn vốn của ngân hàng tăng, giúp tạo uy tín đối với khách hàng không chỉ trong mà còn ở ngoài nước. + Mở rộng quy mô khi dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/C phát triển giúp ngân hàng sẽ tạo được uy tín, xây dựng được một hình ảnh tốt đẹp và có thể mở rộng được mạng lưới hoạt động của mình không chỉ trong nước mà còn trên thế giới và tăng khả năng cạnh tranh của ngân hàng. + Trong quá trình hội nhập như ngày nay sẽ tạo điều kiện cho các ngân hàng nước ngoài gia nhập thị trường trong nước, làm tăng thêm đối thủ cạnh tranh có ưu thế hơn hẳn về năng lực tài chính, khả năng cạnh tranh, trình độ công nghệ và quản trị kinh doanh… do đó để có thể cạnh tranh được với những ngân hàng khác cần phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế bằng L/c cả chiều sâu lẫn chiều rộng nhằm tăng vị thế, uy tín của ngân hàng trên thị trường để thu hút thêm khách hàng mới và giữ chân khách hàng cũ. 20
- Xem thêm -