Tài liệu Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng quốc tế vib chi nhánh thừa thiên huế

  • Số trang: 121 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TẾ H U Ế TRẦN THỊ THÙY DƢƠNG N H PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG Ọ C KI TẠI NGÂN HÀNG QUỐC TẾ VIB Ư Ờ N G Đ ẠI H – CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ TR LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Ế TRẦN THỊ THÙY DƢƠNG H U PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG H TẾ TẠI NGÂN HÀNG QUỐC TẾ VIB : 6340410 N G Đ Mã số QUẢN LÝ KINH TẾ H ẠI Chuyên ngành: Ọ C KI N – CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ TR Ư Ờ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN NGỌC CHÂU HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực. Tôi xin cam đoan rằng các thông tin trích dẫn trong luận văn đã đƣợc chỉ rõ nguồn gốc. U Ế Tác giả TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H Trần Thị Thùy Dƣơng i LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Ngọc Châu đã tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ, góp ý cho tôi trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn thạc sĩ. Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Trƣờng Đại học Kinh tế Huế và Phòng Sau đại học đã tạo điều kiện, giúp đỡ và tận tình truyền đạt kiến thức cho tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn thạc sĩ. Ế Tôi xin chân thành cảm ơn Giám đốc Ông Hoàng Minh Tiến của Ngân hàng H U Quốc tế VIB – Chi nhánh Thừa Thiên Huế và các cá nhân c liên quan đã tạo điều TẾ kiện và giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và thu thập số liệu để nghiên cứu và hoàn H thành luận văn thạc sĩ. KI N Xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã quan tâm, giúp H Thừa Thiên Huế, ngày …. tháng …. năm 2019 G Đ ẠI Xin chân thành cảm ơn! Ọ C đỡ tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn. TR Ư Ờ N Tác giả Trần Thị Thùy Dƣơng ii TÓM TẮT LUẬN VĂN Họ và tên học viên: TRẦN THỊ THÙY DƢƠNG Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Mã số: 6340410 Niên khóa: 2017-2019 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN NGỌC CHÂU Tên đề tài: “PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG QUỐC TẾ VIB - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ” Ế 1. Mục đích và đối tƣợng nghiên cứu: U Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển và có tốc độ trăng trƣởng ổn định, tỷ lệ TẾ H thất nghiệp giảm, thu nhập cho ngƣời lao động tăng lên kết hợp với yếu tố dân số trẻ tập trung nhiều ở khu vực thành thị sẽ thúc đẩy nhu cầu mua sắm và tiêu dùng phục N H vụ đời sống. Tốc độ phát triển rất nhanh trong vài năm trở lại đây của các kênh tài KI chính tiêu dùng trong hệ thống ngân hàng và sự ra đời của hàng loạt công ty tài chính Ọ C với rất nhiều dịch vụ đa dạng, chúng ta cũng đã nhận thấy rõ ràng tiềm năng của thị H trƣờng này. Đ ẠI Từ năm 2007 đến nay, hoạt động cho vay tiêu dùng đã c sự phát triển mạnh G mẽ ở Việt Nam. C thể n i hoạt động cho vay tiêu dùng là hoạt động quan trọng n Ư Ờ N không chỉ đảm bảo tăng nguồn thu cho các ngân hàng mà còn tạo điều kiện cho ngƣời dân c cơ hội tiếp cận với các khoản vay phục vụ mục đích tiêu dùng của họ, TR đồng thời cũng hạn chế việc phát triển của các tổ chức tín dụng đen bên ngoài. Trong bối cảnh hiện nay, việc các ngân hàng từng bƣớc mở rộng cho vay tiêu dùng là hoàn toàn hợp lý, nhằm để tồn tại, phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả kinh doanh thì phát triển cho vay tiêu dùng trong các ngân hàng là cần thiết và c ý nghĩa hết sức quan trọng đối với các ngân hàng thƣơng mại. Căn cứ từ những vấn đề trên, tác giả đã chọn đề tài “Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Quốc tế VIB – Chi nhánh Thừa Thiên Huế” làm đề tài luận văn tốt nghiệp là hoàn toàn phù hợp cả về mặt lý luận và thực tiễn. iii 2. Phƣơng ph p nghiên cứu: Phƣơng pháp thu thập số liệu, tài liệu: Đƣợc s dụng để xây dựng khung phân tích cho đề tài. Phƣơng pháp thu thập, điều tra, phân tích số liệu: Đƣợc s dụng để đánh giá các chỉ tiêu nghiên cứu. 3. Kết quả nghiên cứu: Luận văn đã hệ thống h a lý luận về phát triển vay tiêu dùng các NHTM; Đánh giá thực trạng phát triển vay tiêu dùng tại ngân hàng Quốc tế VIB - Chi nhánh Thừa Thiên Huế. Từ đ , rút ra những kết quả đạt đƣợc, tồn tại và hạn chế về phát triển vay tiêu dùng tại ngân hàng. U Ế Luận văn đã đề xuất một số định hƣớng và giải pháp vừa mang tính tổng thể, TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H toàn diện tại Ngân hàng Quốc tế VIB - Chi nhánh Thừa Thiên Huế. iv DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT Ngân hàng Á Châu BIDV Ngân hàng đầu tƣ và phát triển CN Chi nhánh CVTD Cho vay tiêu dùng DN Dƣ nợ DSTN Doanh số thu nợ GTCG Giấy tờ có giá KH Khách hàng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM Ngân hàng Thƣơng mại NHTMCP Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần NX Nợ xấu Đ ẠI TCTD Ư Ờ N G TMCP VIB VIETINBANK TR U H TẾ H N KI Ọ C H QHKH TSĐB Ế ACB Quan hệ khách hàng Tổ chức Tín dụng Thƣơng mại cổ phần Tài sản đảm bảo Ngân hàng TMCP Quốc tế Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ........................................................................................................ i LỜI CẢM ƠN .............................................................................................................ii TÓM TẮT LUẬN VĂN ........................................................................................... iii DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT .................................................. iv MỤC LỤC ................................................................................................................... v DANH MỤC BẢNG BIỂU ........................................................................................ x DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ ..............................................................................xii U Ế PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ............................................................................................. 1 H 1. Tính cấp thiết của đề tài .......................................................................................... 1 TẾ 2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................ 2 N H 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ........................................................................... 2 KI 4. Phƣơng pháp nghiên cứu ......................................................................................... 3 Ọ C 5. Kết cấu của luận văn ............................................................................................... 4 H PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ....................................................................... 5 ẠI CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CHO VAY TIÊU DÙNG G Đ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ...................................................................... 5 N 1.1. Tổng quan về cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thƣơng mại .............................. 5 Ư Ờ 1.1.1. Khái quát cho vay tiêu dùng.............................................................................. 5 TR 1.1.1.1. Sự ra đời và phát triển của cho vay tiêu dùng ................................................ 5 1.1.1.2. Khái niệm cho vay tiêu dùng ......................................................................... 6 1.1.2. Đặc điểm cho vay tiêu dùng .............................................................................. 7 1.1.2.1. Đặc điểm về đối tƣợng cho vay tiêu dùng ..................................................... 7 1.1.2.2. Đặc điểm về quy mô ...................................................................................... 8 1.1.2.3. Đặc điểm về lãi suất ....................................................................................... 8 1.1.2.4. Đặc điểm về rủi ro .......................................................................................... 8 1.1.2.5. Đặc điểm về chi phí và lợi nhuận................................................................... 9 1.1.3. Vai trò của cho vay tiêu dùng ......................................................................... 10 v 1.1.3.1. Ngƣời tiêu dùng ........................................................................................... 10 1.1.3.2. Ngƣời sản xuất ............................................................................................. 11 1.1.3.3. Ngân hàng thƣơng mại ................................................................................. 11 1.1.3.4. Nền kinh tế ................................................................................................... 12 1.1.4. Phân loại cho vay tiêu dùng ............................................................................ 12 1.1.4.1. Căn cứ vào mục đích s dụng vốn ............................................................... 12 1.1.4.2. Căn cứ vào phƣơng thức hoàn trả nợ ........................................................... 13 1.1.4.3. Căn cứ vào hình thức bảo đảm tiền vay ....................................................... 16 1.1.4.4. Căn cứ vào hình thức cho vay giữa ngân hàng và khách hàng .................... 16 U Ế 1.2. Phát triển cho vay tiêu dùng ............................................................................... 19 H 1.2.1. Khái niệm về phát triển cho vay tiêu dùng ..................................................... 19 TẾ 1.2.2. Điều kiện, cách thức, phạm vi phát triển cho vay tiêu dùng ........................... 20 N H 1.2.2.1. Điều kiện phát triển cho vay tiêu dùng ........................................................ 20 KI 1.2.2.2. Cách thức phát triển cho vay tiêu dùng ........................................................ 21 Ọ C 1.2.2.3. Phạm vi phát triển cho vay tiêu dùng ........................................................... 22 H 1.2.3. Sự cần thiết phải phát triển cho vay tiêu dùng ................................................ 22 ẠI 1.2.4. Các chỉ tiêu phản ánh phát triển cho vay tiêu dùng của NHTM ..................... 24 G Đ 1.2.4.1. Nh m chỉ tiêu định tính................................................................................ 24 N 1.2.4.2. Nh m chỉ tiêu định lƣợng ............................................................................ 25 Ư Ờ 1.2.5. Các nhân tố ảnh hƣởng đến việc phát triển cho vay tiêu dùng ....................... 28 TR 1.2.5.1. Các nhân tố khách quan ............................................................................... 28 1.2.5.2. Các nhân tố chủ quan ................................................................................... 31 1.3. Kinh nghiệm các ngân hàng thƣơng mại trong nƣớc về cho vay tiêu dùng c thể nghiên cứu tại Ngân hàng Quốc tế VIB – chi nhánh Thừa Thiên Huế. .................... 32 1.3.1. Kinh nghiệm của các ngân hàng thƣơng mại trong nƣớc ............................... 32 1.3.2. Những vấn đề c thể rút ra nghiên cứu tại Ngân hàng Quốc tế VIB – Chi nhánh Thừa Thiên Huế .............................................................................................. 33 vi CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG QUỐC TẾ VIB CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN (2015 - 2017) ................................................................................................ 36 2.1. Tổng quan về ngân hàng Quốc Tế VIB - Chi nhánh Thừa Thiên Huế .............. 36 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ngân hàng TMCP Quốc tế ....................... 36 2.1.1.1. Giới thiệu về Ngân hàng Quốc Tế VIB - Việt Nam .................................... 36 2.1.1.2. Giới thiệu về Ngân hàng Quốc tế VIB – Chi nhánh Thừa Thiên Huế ......... 38 2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của ngân hàng Quốc tế VIB - Chi nhánh Thừa Thiên Huế .................................................................................................................. 39 U Ế 2.1.2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lí ....................................................................... 39 H 2.1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban .................................................... 40 TẾ 2.1.3. Tình hình lao động của ngân hàng Quốc tế VIB - Chi nhánh Thừa Thiên Huế N H giai đoạn 2015-2017 .................................................................................................. 41 KI 2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của VIB chi nhánh Thừa Thiên Huế giai Ọ C đoạn 2015-2017 ......................................................................................................... 44 H 2.1.4.1. Tình hình huy động vốn ............................................................................... 44 ẠI 2.1.4.2. Hoạt động tín dụng tại chi nhánh qua 3 năm ............................................... 45 G Đ 2.1.4.3. Hoạt động dịch vụ khác................................................................................ 48 N 2.1.4.4. Kết quả kinh doanh ...................................................................................... 48 Ư Ờ 2.2. Thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Quốc tế VIB Chi nhánh TR Thừa Thiên Huế qua 3 năm (2015-2017) .................................................................. 52 2.2.1. Thực trạng cho vay tiêu dùng trong cho vay chung ........................................ 52 2.2.2. Tình hình cho vay tiêu dùng phân theo thời hạn vay ...................................... 56 2.2.3. Tình hình cho vay tiêu dùng phân theo mục đích vay .................................... 60 2.2.4. Tình hình cho vay tiêu dùng phân theo hình thức đảm bảo tiền vay .............. 66 2.2.5. Các chỉ tiêu đánh giá việc phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Quốc tế VIB chi nhánh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015-2017.............................................. 69 2.2.5.1. Tình hình tăng trƣởng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Quốc tế VIB chi nhánh TT Huế giai đoạn 2015-2017 ......................................................................... 69 vii 2.2.5.2. Tình hình tăng trƣởng số lƣợng khách hàng vay tiêu dùng tại VIB chi nhánh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015-2017 ...................................................................... 72 2.2.5.3. Chất lƣợng cho vay tiêu dùng tại VIB Huế giai đoạn 2015-2017 ............... 73 2.2.5.4. Tỷ suất lợi nhuận CVTD tại VIB CN TT Huế giai đoạn 2015-2017........... 75 2.2.6. Các chỉ tiêu định tính ...................................................................................... 76 2.3. Kết quả nghiên cứu chất lƣợng dịch vụ cho vay tiêu dùng ................................ 77 2.3.1. Mô tả về mẫu khảo sát .................................................................................... 77 2.3.2. Kết quả đánh giá của khách hàng về chất lƣợng vay tiêu dùng ...................... 79 2.3.2.1. Công tác khảo sát thị phần cho vay tiêu dùng.............................................. 79 U Ế 2.3.2.2. Công tác khảo sát mục đích vay tiêu dùng của khách hàng ......................... 80 H 2.3.2.3. Công tác khảo sát nguyên nhân lựa chọn vay tiêu dùng .............................. 81 TẾ 2.3.2.4. Công tác khảo sát đánh giá mức độ hài lòng về chất lƣợng vay tiêu dùng .. 82 N H 2.4. Đánh giá chung thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Quốc tế KI VIB – Chi nhánh Thừa Thiên Huế ............................................................................ 84 Ọ C 2.4.1. Những kết quả đạt đƣợc .................................................................................. 84 H 2.4.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân .......................................................... 86 ẠI 2.4.2.1. Những tồn tại, hạn chế ................................................................................. 86 G Đ 2.4.2.2. Nguyên nhân ................................................................................................ 87 N CHƢƠNG 3: ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY Ư Ờ TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG QUỐC TẾ VIB – CHI NHÁNH THỪA TR THIÊN HUẾ ............................................................................................................ 90 3.1. Định hƣớng phát triển hoạt động kinh doanh và cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Quốc tế VIB – Chi nhánh Thừa Thiên Huế...................................................... 90 3.1.2. Định hƣớng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Quốc tế VIB – Chi nhánh Thừa Thiên Huế ............................................................................ 91 3.2. Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Quốc tế VIB – Chi nhánh Thừa Thiên Huế ........................................................................................................ 92 3.2.1. Nh m giải pháp chung .................................................................................... 92 viii 3.2.1.1. Chính sách phối hợp, chia sẽ, liên kết thông tin khách hàng với các cơ quan chức năng .................................................................................................................. 92 3.2.1.2. Chính sách lãi suất thích hợp đối với từng hình thức vay và từng đối tƣợng vay ............................................................................................................................. 92 3.2.1.3. Đa dạng h a các sản phẩm cho vay tiêu dùng và mở rộng hợp tác với các đối tác chiến lƣợc ...................................................................................................... 93 3.2.1.4. Hoàn thiện và cải tiến quy trình, quy định tín dụng cho vay tiêu dùng ....... 94 3.2.1.4. Tăng cƣờng công tác kiểm soát nội bộ nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tiêu dùng ................................................................................................................. 95 U Ế 3.2.2. Nh m giải pháp chuyên môn .......................................................................... 96 H 3.2.2.1. Thực hiện tốt công tác thẩm định ................................................................. 96 TẾ 3.2.2.2. Nâng cao trình độ và đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ .......................... 96 N H 3.2.3. Nh m giải pháp điều kiện ............................................................................... 97 KI 3.2.3.1. Đẩy mạnh hoạt động Marketing ................................................................... 97 Ọ C 3.2.3.2. Chi nhánh phải nghiên cứu thị trƣờng và phát triển sản phẩm .................... 97 H 3.2.3.3. Đẩy mạnh các hình thức quảng cáo tiếp thị các sản phẩm cho vay ............. 98 ẠI PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................. 98 G Đ 1. Kết luận ................................................................................................................. 99 N 2. Kiến nghị ............................................................................................................. 100 Ư Ờ 2.1. Kiến nghị đối với ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quốc tế - Việt Nam .......... 100 TR 2.2. Kiến nghị đối với ngân hàng Quốc tế VIB - Chi nhánh Thừa Thiên Huế ......... 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................... 101 PHỤ LỤC: MẪU PHỎNG VẤN KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƢỢNG VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG QUỐC TẾ VIB – CN THỪA THIÊN HUẾ .............. 103 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN VÀ NHẬN XÉT CỦA CÁC PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN ix DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1: Tình hình lao động của Quốc tế VIB – Chi nhánh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015-2017 ......................................................................................................... 43 Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn của Chi nhánh qua 3 năm.................................. 44 Bảng 2.3: Tình hình cho vay tại ngân hàng VIB CN Thừa Thiên Huế 2015-2017 .. 46 Bảng 2.4: Kết quả hoạt động kinh doanh tại chi nhánh qua 3 năm .......................... 51 Bảng 2.5: Tình hình hoạt động cho vay chung tại VIB Chi nhánh Thừa Thiên Huế U Ế (2015 – 2017) ............................................................................................................ 53 TẾ H Bảng 2.6: Tình hình cho vay tiêu dùng phân theo thời hạn vay của VIB Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015-2017 .......................................................................................... 57 N H Bảng 2.7: Tình hình cho vay tiêu dùng phân theo mục đích vay vốn của VIB CN TT KI Huế giai đoạn 2015-2017 .......................................................................................... 61 Ọ C Bảng 2.8: Tình hình cho vay tiêu dùng phân theo hình thức bảo đảm tiền vay của H VIB TT Huế giai đoạn 2015-2017 ............................................................................ 67 ẠI Bảng 2.9: Tình hình tăng trƣởng CVTD của VIB CN TT Huế giai đoạn 2015-2017... 70 G Đ Bảng 2.10: Tình hình tăng số lƣợng khách hàng CVTD giai đoạn 2015-2017............... 72 N Bảng 2.11: Tình hình nợ quá hạn CVTD của VIB Chi nhánh Thừa Thiên Huế giai Ư Ờ đoạn 2015-2017 ......................................................................................................... 73 TR Bảng 2.12: Tình hình nợ xấu CVTD của VIB Chi nhánh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015-2017.................................................................................................................. 74 Bảng 2.13: Tỷ suất lợi nhuận CVTD của VIB Chi nhánh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015-2017.................................................................................................................. 75 Bảng 2.14: Thời gian chờ đợi xét duyệt hồ sơ tại VIB CN TT Huế ......................... 76 Bảng 2.15: Cơ cấu giới tính mẫu khảo sát ................................................................ 77 Bảng 2.16: Biểu đồ cơ cấu giới tuổi trong mẫu nghiên cứu ..................................... 78 Bảng 2.17: Biểu đồ cơ cấu nghề nghiệp trong mẫu nghiên cứu ............................... 78 Bảng 2.18: Biểu đồ tỷ lệ thu nhập trong mẫu nghiên cứu ........................................ 79 x Bảng 2.19: Tỷ lệ lựa chọn ngân hàng vay tiêu dùng trong mẫu nghiên cứu ............ 80 Bảng 2.20: Tỷ lệ lựa chọn mục đích vay trong mẫu nghiên cứu .............................. 80 Bảng 2.21: Thống kê nguyên nhân chính chọn vay tiêu dùng tại ngân hàng đang vay trong mẫu nghiên cứu ................................................................................................ 81 Bảng 2.22: Kết quả đánh giá mức độ hài lòng về chất lƣợng CVTD ....................... 82 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Bảng 2.23: Bảng tổng hợp kết quả đánh giá dịch vụ vay tiêu dùng ......................... 83 xi DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Trang Sơ đồ 1.1: Cho vay tiêu dùng gián tiếp ..................................................................... 17 Sơ đồ 1.2: Cho vay tiêu dùng trực tiếp ..................................................................... 18 Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy quản lý của Ngân hàng Quốc Tế VIB - Chi nhánh Thừa Thiên Huế .................................................................................................................. 39 Biểu đồ 2.1: Tình hình doanh số CVTD theo thời hạn của VIB CN TT Huế .......... 56 Ế giai đoạn 2015-2017 .................................................................................................. 56 U Biểu đồ 2.2: Tình hình doanh số thu nợ CVTD theo thời hạn của VIB CN TT Huế TẾ H giai đoạn 2015-2017 .................................................................................................. 58 Biểu đồ 2.3: Tình hình dƣ nợ CVTD theo thời hạn của VIB CN Thừa Thiên Huế .. 59 N H giai đoạn 2015-2017 .................................................................................................. 59 KI Biểu đồ 2.4: Tình hình nợ xấu CVTD theo thời hạn của VIB CN Thừa Thiên Huế Ọ C giai đoạn 2015-2017 .................................................................................................. 60 H Biểu đồ 2.5: Tình hình doanh số CVTD theo mục đích của VIB CN ...................... 62 Đ ẠI Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015-2017 ...................................................................... 62 G Biểu đồ 2.6: Tình hình doanh số thu nợ CVTD theo mục đích của VIB CN ........... 63 Ư Ờ N Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015-2017 ...................................................................... 63 Biểu đồ 2.7: Tình hình dƣ nợ CVTD theo mục đích của VIB CN ........................... 64 TR Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015-2017 ...................................................................... 64 Biểu đồ 2.8: Tình hình nợ xấu CVTD theo mục đích của VIB CN .......................... 65 Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015-2017 ...................................................................... 65 xii PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Tính cấp thiết của đề tài Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển và có tốc độ trăng trƣởng ổn định, tỷ lệ thất nghiệp giảm, thu nhập cho ngƣời lao động tăng lên kết hợp với yếu tố dân số trẻ tập trung nhiều ở khu vực thành thị sẽ thúc đẩy nhu cầu mua sắm và tiêu dùng phục vụ đời sống. Tốc độ phát triển rất nhanh trong vài năm trở lại đây của các kênh tài chính tiêu dùng trong hệ thống ngân hàng và sự ra đời của hàng loạt công ty tài chính với rất nhiều dịch vụ đa dạng, chúng ta cũng đã nhận thấy rõ ràng tiềm năng của thị Ế trƣờng này. H U Ngân hàng là một tổ chức kinh doanh tiền tệ. Do vậy thu nhập của ngân hàng TẾ phụ thuộc vào các hoạt động giao dịch. Hoạt động cho vay tiêu dùng là hoạt động H quan trọng của ngân hàng nhằm bảo đảm tăng thu nhập, vì vậy phát triển cho vay N tiêu dùng là một trong những vấn đề hết sức quan trọng nhằm bảo đảm thu nhập và KI thƣơng hiệu của các ngân hàng thƣơng mại trong nền kinh tế thị trƣờng. Trong bối Ọ C cảnh hiện nay, việc các ngân hàng từng bƣớc mở rộng cho vay tiêu dùng là hoàn ẠI H toàn hợp lý, nhằm để tồn tại phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả Đ thì vấn đề phát triển cho vay tiêu dùng trong các ngân hàng là cấp thiết và có ý G nghĩa hết sức quan trọng của các ngân hàng thƣơng mại. Ư Ờ N Chính vì vậy, Ngân hàng Quốc tế VIB – Chi nhánh Thừa Thiên Huế đã c nhiều đổi mới thích ứng kịp thời với môi trƣờng kinh doanh hiện đại, khắc phục TR những tồn tại trong hoạt động cho vay tiêu dùng nhƣ quy mô cho vay còn khá thấp, khả năng cung ứng sản phẩm còn hạn hẹp,.. nên việc phát triển mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng đang trở thành xu thế tất yếu. Với những năm trở lại đây, Ngân hàng đã luôn tạo điều kiện cho ngƣời dân c cơ hội tiếp cận với các khoản vay phục vụ mục đích tiêu dùng của họ, đồng thời cũng hạn chế việc phát triển của các tổ chức tín dụng đen bên ngoài. Rõ ràng việc ngân hàng tìm đƣợc hƣớng để tăng lợi nhuận trong thời điểm tăng trƣởng tín dụng thấp hiện nay là hoàn toàn hợp lý. Nhận diện tình hình xu hƣớng chung của toàn hệ thống, dƣới áp lực cạnh tranh với các NHTM khác, câu hỏi đặt ra cho các ngân hàng nói chung và VIB nói 1 riêng, làm sao để phát triển hoạt động vay tiêu dùng, tăng cƣờng sức mạnh cạnh tranh của mình trong lĩnh vực này. Để ngân hàng có thể biến cơ hội thành lợi nhuận thực, thay vì chỉ dừng lại ở tiềm năng, Chính vì vậy, VIB đã không ngừng nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công nghệ ngân hàng, nâng cao năng lực quản trị điều hành, mở rộng và nâng cao chất lƣợng sản phẩm dịch vụ ngân hàng để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, gia tăng khả năng cạnh tranh. Căn cứ từ những vấn đề trên, tác giả đã chọn đề tài “Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Quốc tế VIB – Chi nhánh Thừa Thiên Huế” làm đề tài luận văn tốt nghiệp. Ế 2. Mục tiêu nghiên cứu H U - Mục tiêu chung: TẾ Trên cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng luận H văn đề xuất các giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Quốc tế VIB - KI N Chi nhánh Thừa Thiên Huế. Ọ C - Mục tiêu cụ thể: + Hệ thống h a những vấn đề lý luận và thực tiễn về cho vay tiêu dùng của ẠI H NHTM; Đ + Phân tích, đánh giá thực trạng về cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Quốc tế G VIB - Chi nhánh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015-2017; Ư Ờ N + Đề xuất các giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Quốc tế VIB - Chi nhánh Thừa Thiên Huế. TR 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: + Về lý luận: Hệ thống hóa những vấn đề về phát triển cho vay tiêu dùng + Về thực tiễn: Nghiên cứu về thực trạng và đề xuất đƣợc những giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Quốc tế VIB - Chi nhánh Thừa Thiên Huế. Đối tượng điều tra, khảo sát: Các khách hàng s dụng dịch vụ vay tiêu dùng tại ngân hàng VIB và các khách hàng ngoài ngân hàng nhằm đánh giá chất lƣợng dịch vụ của từng ngân hàng. Từ đ , rút ra đƣợc kinh nghiệm để áp 2 dụng vào phát triển cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Quốc tế VIB – Chi nhánh Thừa Thiên Huế. - Phạm vi nghiên cứu: +Về không gian: Ngân hàng Quốc tế VIB - chi nhánh Thừa Thiên Huế +Về thời gian: Từ năm 2015 đến năm 2017 4. Phƣơng ph p nghiên cứu 4.1. Phƣơng ph p thu thập dữ liệu Số liệu s dụng trong luận văn bao gồm cả dữ liệu sơ cấp và số liệu thứ cấp: - Dữ liệu sơ cấp: Tác giả triển khai thu thập thông tin theo phƣơng pháp thu U Ế thập thông tin sơ cấp bằng 3 bƣớc nhƣ sau: (1) Thiết kế bảng hỏi; (2) Phát phiếu H điều tra cho khách hàng; (3) Nhận các trả lời và tổng hợp các kết quả trả lời; (4) TẾ Phân tích và kết luận H Tác giả tiến hành điều tra 200 khách hàng đƣợc tiếp cận một cách ngẫu nhiên Ọ C khách hàng ngoài ngân hàng. KI N để thuận tiện nhất cho việc khảo sát, trong đ c khách hàng của ngân hàng và H Phƣơng pháp chọn mẫu: Chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng, đối với chọn mẫu ẠI phân tầng, số mẫu điều tra chọn ra ở mỗi tổ có thể tuân theo tỷ lệ số mẫu của tổ đ Đ chiếm trong tổng thể. Ở đây, tác giả đang đánh giá theo chất lƣợng dịch vụ cho vay N G tiêu dùng của ngân hàng Quốc tế VIB – Chi nhánh Thừa Thiên Huế nên chiếm tỷ lệ Ư Ờ 75% khách hàng, 25% khách hàng s dụng dịch vụ vay tiêu dùng ngoài ngân hàng. TR - Dữ liệu thứ cấp: Các dữ liệu thứ cấp đƣợc tác giả thu thập qua các nguồn sau: + Báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh của Ngân hàng Quốc tế VIB giai đoạn 2015-2017 + Tài liệu giáo trình hoặc các bài báo xuất bản khoa học liên quan đến vấn đề nghiên cứu 4.2. Phƣơng ph p phân tích, tổng hợp dữ liệu - Phương pháp thống kê mô tả: để mô tả, đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Quốc tế VIB – Chi nhánh Thừa Thiên Huế. 3 - Phương pháp tổng hợp: gồm thống kê so sánh, đối chiếu, đƣợc s dụng nhằm mục đích so sánh, đối chiếu, đánh giá và kết luận về hiệu quả hoạt động vay tiêu dùng tại ngân hàng Quốc tế VIB. Trên cơ sở đ tiến hành so sánh hệ thống các chỉ tiêu qua các năm nghiên cứu - Xử lý số liệu: Tác giả phân tích, tính toán trên phần mềm Excel, SPSS 20. 5. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo…nội dung của luận văn gồm 3 chƣơng: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn cho vay tiêu dùng của Ngân hàng U Ế thương mại. H Chương 2: Thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Quốc tế TẾ VIB – Chi nhánh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015-2017. N H Chương 3: Định hướng và giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI hàng Quốc tế VIB – Chi nhánh Thừa Thiên Huế. 4 PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1. Tổng quan về cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thƣơng mại 1.1.1. Khái quát cho vay tiêu dùng 1.1.1.1. Sự ra đời và phát triển của cho vay tiêu dùng Vào những năm 1980, hệ thống ngân hàng thƣơng mại của Mỹ phải tiến hành cải cách với lý do dƣới sức ép của cạnh tranh, việc thực hiện nghiệp vụ của Ế các ngân hàng thƣơng mại gặp nhiều bất lợi. Trong thực tế, sức mạnh cạnh tranh đã H U tạo ra những thay đổi trong lĩnh vực công nghệ, dân số học, luật pháp và chính nó TẾ cũng g p phần vào sự thay đổi về dịch vụ mà ngân hàng cung ứng, đồng thời cũng H làm giảm vai trò của các ngân hàng thƣơng mại trong hệ thống tài chính dẫn đến sự KI N thay đổi cơ cấu trong các ngân hàng. Môi trƣờng cạnh tranh thay đổi một cách Ọ C nhanh chóng, cùng với nó là việc các ngân hàng không còn duy trì đƣợc khả cạnh tranh nhƣ trƣớc. Hiện tƣợng này mang nét đặc trƣng của cuộc khủng hoảng trong ẠI H những năm 1930 nhƣng n xoá dần khả năng đứng vững của các ngân hàng dẫn đến Đ một hệ thống ngân hàng yếu kém, hoạt động không hiệu quả. N G Cuộc khủng hoảng trong hệ thống ngân hàng bắt đầu vào những năm 1970 Ư Ờ khi các nhà môi giới lập ra “thị trƣờng tiền tệ bán lẻ” dẫn đến cuộc cạnh tranh giữa TR các công ty tài chính tiêu dùng, các công ty thƣơng mại với các ngân hàng. Do đ , đến đầu những năm 1980, trƣớc đòi hỏi của các ngân hàng về một “lĩnh vực tham gia ở mức độ cao hơn”, Quốc hội Mỹ đã cho phép các ngân hàng cung ứng nhiều sản phẩm và dịch vụ mới. Những thay đổi đ đòi hỏi các ngân hàng phải đổi mới công nghệ để thích ứng và để nâng cao khả năng cạnh tranh. Đầu tiên, đ là việc các ngân hàng s dụng hệ thống máy vi tính nhằm giảm thời gian và chi phí quản lý. Kế đến là sự xuất hiện của máy rút tiền tự động (Automated Teller Machine- ATM) đƣợc đặt ở các trung tâm buôn bán, phi trƣờng, các trung tâm vận tải nhằm tạo thuận lợi cho ngƣời s dụng dịch vụ ngân hàng và giảm chi phí xây cất cho ngân hàng. 5
- Xem thêm -