Tài liệu Phat bieu tong ket

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 93 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Bµi Ph¸t biÓu t¹i héi nghÞ tæng kÕt. KÝnh tha c¸c quý vÞ ®¹i biÓu: KÝnh tha héi nghÞ: Qua b¸o c¸o tæng kÕt n¨m häc 2008 – 2009 vµ ph¬ng híng nhiÖm vô n¨m häc 2009 – 2010 mµ ®ång chÝ trëng phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o võa th«ng qua, t«i hoµn toµn nhÊt trÝ víi c¸c néi dung ®· tr×nh bµy trong b¶n b¸o c¸o. B¸o c¸o tæng kÕt ®· kh¶ng ®Þnh nh÷ng kÕt qu¶ mµ ngµnh häc huyÖn nhµ ®· ®¹t ®îc trong n¨m häc 2008 – 2009. §Ó cã ®îc nh÷ng kÕt qu¶ trªn lµ do phßng gd&®t ®· thùc hiÖn linh ho¹t chñ ®Ò n¨m häc, ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lý chØ ®¹o cô thÓ tõng nhiÖm vô, tõng néi dung ®Æc biÖt lµ ®i s©u vµo chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c cuéc vËn ®éng, t¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra gi¸m s¸t qu¸ tr×nh thùc hiÖn, s¸ng t¹o trong viÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c phong trµo thi ®ua. KÝnh tha c¸c quý vÞ ®¹i biÓu. KÝnh tha héi nghÞ. Khi ®îc phßng GD&§T Ên ®Þnh ®¬n vÞ MN Qu¶ng T©m chóng t«i lµ ®¬n vÞ ®iÓm vÒ phong trµo thi ®ua “X©y dùng trêng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc” trong n¨m häc 2008 - 2009 BGH nhµ trêng chóng t«i rÊt nhiÒu tr¨n trë, kh«ng biÕt sÏ lµm nh thÕ nµo ®Ó thùc hiÖn ®îc v× thÊy phong trµo nµy rÊt nhiÒu néi dung mµ n¨ng lùc cña m×nh cã nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh, kinh phÝ cña nhµ trêng còng nh bËc häc rÊt khã kh¨n. Khi triÓn khai nhiÖm vô n¨m häc t¹i héi nghÞ CBGV chóng t«i ®· ®a vÊn ®Ò ra bµn b¹c, lóc nµy nh÷ng lo l¾ng kh«ng chØ dõng ë BGH mµ ®Õn tõng c¸n bé gi¸o viªn trong nhµ trêng. Sau khi bµn b¹c rµ so¸t tõng néi dung tiªu chÝ thèng nhÊt x©y dùng kÕ ho¹ch thùc hiÖn b¸o c¸o l·nh ®¹o ®Þa ph¬ng ®Ó xin c¬ chÕ vËn ®éng ñng hé cña c¸c nhµ h¶o t©m, c¸c c«ng ty XD, c¸c nhµ doanh nghiÖp, mét sè PHHS cã ®iÒu kiÖn ®Ó x©y dùng vên cæ tÝch vµ vên thiªn nhiªn cña bÐ. Khi tiÕn hµnh thùc hiÖn l¹i cµng khã kh¨n h¬n, v× lµm thÕ nµo ®Ó thùc hiÖn ®îc 2 vÊn ®Ò trong kÕ ho¹ch víi diÖn tÝch mÆt b»ng th× trong khu«n khæ ®· qui ho¹ch, kinh phÝ th× h¹n chÕ mµ yªu cÇu x©y dùng ph¶i phï hîp víi trÎ mÇm non vµ quan träng nhÊt lµ t¹o ®îc m«i trêng më ®Ó trÎ ho¹t ®éng t¹i c¸c khu nµy. Lóc nµy ph¶i tËp hîp trÝ tuÖ vµ søc m¹nh tæng hîp cña ®éi ngò gi¸o viªn, xin ý kiÕn cña bé phËn chuyªn m«n PGD&§T .ë ®©y chóng t«i cã lîi thÕ lµ ®îc l·nh ®¹o ®Þa ph¬ng rÊt ñng hé. KÝnh tha c¸c quý vÞ ®¹i biÓu. KÝnh tha héi nghÞ. KÕt qu¶ mµ ®¬n vÞ MN Q T©m chóng t«i gÆt h¸i ®îc lµ hÕt søc bÊt ngê. Sau khi vÒ kiÓm tra ®¬n vÞ chóng t«i th× ®îc së GD ®¸nh gi¸ rÊt cao , ®Æc biÖt lµ m«i trêng bªn ngoµi së GD ®· giíi thiÖu mét sè ®¬n vÞ cña TPTH, Yªn ®Þnh, Th¹ch thµnh, TriÖu s¬n …vÒ th¨m quan nhµ tr êng. §Ó cã ®îc nh÷ng kÕt qu¶ trªn trêng MN Q T©m kh«ng nh÷ng ®îc sù quan t©m cña l·nh ®¹o HuyÖn, l·nh ®¹o ®Þa ph¬ng sù híng dÉn chØ ®¹o cña PGD mµ cßn cã sù nç lùc cè g¾ng cña ®éi ngò CBGV trong c«ng t¸c XHHGD t¹o thªm nguån kinh phÝ h¬n 20 triÖu ®ång tõ c¸c nhµ h¶o t©m, c¸c doanh nghiÖp, c¸c nhµ thÇu, c¸c bËc PHHS cã dDDK… ®Ó lµm ® êng ®i vên thiªn nhiªn, vên cæ tÝch Tuy nhiªn trong ho¹t ®éng chØ ®¹o thùc hiÖn phong trµo thi ®ua “X©y dùng trêng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc” còng nh nhiÖm vô n¨m häc t¹i ®¬n vÞ còng cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nh : phßng häc cßn thiÕu ¶nh hëng ®Õn tØ lÖ huy ®éng trÎ ra líp vµ chÊt lîng CSGD ®Æc biÖt lµ trÎ ë ®é tuæi nhµ trÎ, c¸c thiÕt bÞ cßn ®¬n ®iÖu, thiÕu thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, ®êi sèng cña CBGV ngoµi biªn chÕ cßn rÊt khã kh¨n, GV cha ®îc hëng trî cÊp víi møc 450.000®/th¸ng song víi sù linh ho¹t s¸ng t¹o vµ søc m¹nh tæng hîp cña ®éi ngò gi¸o viªn vµ céng ®ång céng víi lîi thÕ lµ l·nh ®¹o ®Þa ph¬ng lu«n ñng hé trong c«ng t¸c tham mu cïng víi sù quan t©m chØ ®¹o cña l·nh ®¹o vµ ngµnh cÊp trªn mµ chóng t«i ®· cã ®îc kÕt qu¶ nh c¸c quý vÞ ®· biÕt. KÝnh tha c¸c quý vÞ ®¹i biÓu. KÝnh tha héi nghÞ. VÒ phÇn ph¬ng híng nhiÖm vô n¨m häc 2009 – 2010 c¸ nh©n t«i thèng nhÊt c¸c môc tiªu mµ PGD&§T ®· ®a ra, c¸c môc tiªu ®a ra rÊt cô thÓ, phï hîp víi thùc tr¹ng cña HuyÖn nhµ vµ cã tÝnh kh¶ thi cao. Riªng vÒ phÇn c¸ nh©n t«i cã 1 vµi ý kiÕn nhá nh sau: 1. T«i thèng nhÊt cao víi nhiÖm vô n¨m häc 2009 – 2010 mµ ®/c trëng phßng gi¸o dôc ®· triÓn khai ngµy 01/8/2009 b¶n th©n t«i t©m ®¾c nhÊt néi dung x©y dùng m«i trêng, c¶i t¹o khu«n viªn v× th«ng qua viÖc x©y dùng m«i trêng, c¶i t¹o khu«n viªn kh«ng nh÷ng mang tÝnh gi¸o dôc HS cã ý thøc b¶o vÖ m«i trêng, t¹o m«i trêng më cho trÎ ho¹t ®éng vµ m«i trêng gi¸o dôc lµnh m¹nh, thu hót sù quan t©m cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh, c¸c bËc phô huynh häc sinh mµ nã cßn lµ bé mÆt cña nhµ trêng. 2. Trong viÖc XDMT c¶I t¹o khu«n viªn tõ kinh nghiÖm thùc tÕ qu¶n lý chØ ®¹o t¹i trêng MN, h«m nay t«i l¹m phÐp xin ®Ò nghÞ víi c¸c l·nh ®¹o ®Þa ph¬ng khi x©y dùng c¶i t¹o khu«n viªn cÇn quan t©m ®Õn ®Ò nghÞ cña c¸c nhµ trêng ®Ò phï hîp víi víi tõng bËc häc, ®Æc biÖt lµ c¸c trêng MN do ®Æc thï cña bËc häc, c¸c ®êng ®i lèi l¹i kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i th¼ng t¾p vµ ®¶m b¶o an toµn ®èi víi trÎ mµ c¸c m« h×nh ph¶i mÒm dÎo t¹o híng më cho trÎ ®îc ho¹t ®éng. Tr¸nh söa ch÷a l·ng phÝ, vµ kh«ng cã hiÖu qu¶ khi sö dông. 3. §Ò nghÞ PGD duy tr× vµ t¨ng cêng h¬n n÷a c«ng t¸c thanh kiÓm tra ®ét xuÊt ®Ó gi¸m s¸t, ®«n ®èc n©ng cao kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c cuéc vËn ®éng còng nh c«ng t¸c tæ chøc héi th¶o vÒ chuyªn m«n, ®Ò tµi NCKH, SKKN ®Ó n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò gi¸o viªn ®ång thêi n©ng cao chÊt lîng chÊt lîng gi¸o dôc toµn diÖn. 4. Do ®Æc thï cña bËc häc mÇm non kh¸c víi mét sè bËc häc kh¸c, ®Ó thu hót trÎ ®Õn trêng còng nh c«ng t¸c x©y dùng c¸c trêng MN híng tíi chuÈn quèc gia, trong nh÷ng n¨m qua l·nh ®¹o huyÖn ®· rÊt quan t©m ®Õn bËc häc, cã nhiÒu c¬ chÕ chÝnh s¸ch cho bËc häc MN cña huyÖn nhµ, song CSVC ë c¸c trêng MÇm non PT chËm (nh b¸o c¸o ®· nªu), nhiÒu trêng cha cã khu trung t©m, §èi víi c¸c trêng MN cã ®Þnh híng XD CQG møc ®é 1, 2 yªu cÇu ®¹t chuÈn ngµy cµng cao liªn quan ®Õn ®å ch¬i ngoµi trêi, thiÕt bÞ nhµ bÕp… ®èi víi c¸c tr êng CQG vÉn cßn t×nh tr¹ng thiÕu phßng häc. VËy ®Ò nghÞ l·nh ®¹o HuyÖn quan t©m, nghiªn cøu t¹o c¬ chÕ cïng víi c¸c ®Þa ph¬ng ®Ó c¸c trêng MN cã khu trung t©m, ®¶m b¶o ®ñ phßng häc, cã ®å ch¬i ngoµi trêi ®Ó tÊt c¶ trÎ em cã quyÒn lîi ®îc ®Õn trêng. MÆt kh¸c cÇn quan t©m t¹o ®iÒu kiÖn hç trî kÝch cÇu ®Ó n©ng cao chÊt lîng c¸c trêng CQG. ®ã còng lµ biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao chÊt lîng CSGD cña bËc häc nãi riªng gãp phÇn n©ng cao chÊt GD chung cña toµn HuyÖn. 5. Trong n¨m häc 2008 – 2009 ®îc sù quan t©m cña PGD ®· tæ chøc cho c¸c trêng MN CQG häc chuyªn ®Ò KISMART t¹i ®¬n vÞ MN Qu¶ng Long, chóng t«i thÊy ®©y lµ ®ît chuyªn ®Ò rÊt bæ Ých gióp cho CBQL vµ GV hiÓu râ h¬n viÖc øng dông CNTT vµo c«ng t¸c QL chØ ®¹o vµ ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ, phÇn nµo ®¸p øng víi yªu cÇu cña GD trong thêi kú ®æi míi. Song khi tiÕp thu xong vÒ trêng do ®iÒu kiÖn CSVC chóng t«i mçi trêng cã 1 m¸y tÝnh do ®ã cha thùc hiÖn ®îc. BiÕt r»ng n¨m qua L·nh ®¹o HuyÖn rÊt quan t©m ®Õn bËc häc t¹o c¬ chÕ, ®Çu t kÝch cÇu cho mét sè ®¬n vÞ. N¨m häc 2009 – 2010 phßng GD&§T cã ®Ò ra nhiÖm vô øng dông CNTT ë c¸c nhµ trêng. VËy m¹nh d¹n ®Ò nghÞ víi UBND HuyÖn quan t©m t¹o ®iÒu kiÖn hç trî c¸c trêng thªm m¸y vi tÝnh. §Æc biÖt c¸c trêng CQG cã 1 phßng m¸y vi tÝnh cã mµn h×nh chiÕu ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thùc hiÖn ®îc chuyªn ®Ò KISMART ®ång thêi n©ng cao chÊt lîng øng dông CNTT vµ thuËn tiÖn khi PGD tæ chøc chuyªn ®Ò theo côm liªn trêng. 6. Nh c¸c quÝ vÞ ®· biÕt l¬ng GVMN th× thÊp, thêi gian lµm viÖc th× nhiÒu, ®é tuæi häc sinh nhá nhÊt, Tha c¸c quÝ vÞ lµ CBQL 1 ®¬n vÞ cã nhiÒu c¸I nhÊt nh vËy chÞ em qu¶n lý chóng t«i ®Ò nghÞ PGD tÝch cùc tham mu cho UBND HuyÖn thùc hiÖn biªn chÕ GV/nhãm líp theo th«ng t 71 cña Bé GD&§T vµ chÕ ®é cho GV ngoµi biªn chÕ ®îc hëng trî cÊp theo ®Þnh biªn ®Ó GV æn ®Þnh t tëng vµ yªn t©m c«ng t¸c. Trong buæi lÔ tæng kÕt cña ngµnh t«I chØ cã 1 vµi ý kiÕn nhá nh vËy, cuèi cïng xin kÝnh chóc c¸c quÝ vÞ ®¹i b toµn thÓ héi nghÞ lêi chóc søc khoÎ- H¹nh phcs – thµnh ®¹t. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n./.
- Xem thêm -