Tài liệu Pháp luật về bảo hộ tên thương mại ở Việt Nam

  • Số trang: 78 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 344 |
  • Lượt tải: 1
nhattuvisu

Tham gia: 29/07/2015

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT *** TRỊNH QUANG ĐỨC PHÁP LUẬT • VỂ BẢO H ộ• TÊN THƯƠNG MẠI • Ở VIỆT NAM Chuyèn ngành: Luật kinh tê Mã sô : 50515 LUẬN VĂN THẠC s ĩ LUẬT HỌC • • • • Người hướng dẫn khoa học: TS DƯƠNG ĐẢNG HUỆ Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự- Kinh tế - Bộ Tư pháp f ;IA ha Mỏ! TRUNG TÀM THÒNG TIN TíUÍViỊN N c V ' L 0fk\h
- Xem thêm -