Tài liệu Pháp luật bảo vệ môi trường biển

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 99 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

Đe tài Luận văn: Pháp luật bảo vệ môi trường biển NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a Cần Thơ, ngày.... tháng.... năm 2008 GVHD: ThS. Kim Oanh Na SVTH: Cao Võ Thanh Sang Đe tài Luận văn: Pháp luật bảo vệ môi trường biển NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a Cần Thơ, ngày.... tháng.... năm 2008 GVHD: ThS. Kim Oanh Na SVTH: Cao Võ Thanh Sang Đề tài Luận văn: Pháp luật bảo vệ môi trường biến MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU.....................................................................................................................Ì CHƯƠNG 1: TÌNH HÌNH VÈ MÔI TRƯỜNG BIỂN - cơ SỞ PHÁP LÝ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIÊN...........................................................................................3 1.1 Biến và vấn đề phân định biến.....................................................................................3 1.1.1 Khái niệm về biển và bảo vệ môi trường biển..............................................................3 1.1.2 Phân định biển..............................................................................................................4 1.1.3.............................................................................................................................Tình hình về môi trường biến......................................................................................................19 Ì .2. Ì Khái quát chung về biển thế giới và biển Việt Nam.....................................................19 Ì .2.2 Môi trường biển đang bị ô nhiễm nghiêm trọng...........................................................20 1.1.4.............................................................................................................................Cơ sở pháp lý bảo vệ môi trường biến ở nước ta hiện nay.....................................................23 1.3.1 Khung pháp lý về bảo vệ môi trường biển....................................................................23 Ì .3.2 Các vấn đề pháp lý liên quan đến môi trường biển.......................................................25 CHƯƠNG 2: PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÈ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN. THỰC TRẠNG - KIẾN NGHỊ - ĐÈ XUẤT CỦA BẢN THÂN.........................................................................................................................43 2.1 Pháp luật quốc tế về bảo vệ môi trường biển..............................................................43 1.1.5 Các vùng biển và chế độ pháp lý của chúng................................................................43 1.1.6 Các điều ước quốc tế và khu vực Đông Nam Á về bảo vệ môi trường biển....56 2.2 Pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường biến..........................................................66 2.2. Ì Các vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia và chế độ pháp lý của chúng........................66 1.1.7 Việt Nam và các điều ước quốc tế về bảo vệ môi trường biến.....................................79 1.1.8 Bảo vệ môi trường biển trong Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan khác......................................................................................88 2.3 Thực trạng pháp luật bảo vệ môi trường biển trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay.......................................................................................................................94 2.3. Ì Thực trạng ô nhiễm môi trường biển trên thế giới hiện nay.........................................94 1.1.9 Thực trạng môi trường biển Việt Nam hiện nay..........................................................100 1.1.10 Kiến nghị và đề xuất của bản thân về vấn đề hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường biển ở Việt Nam..............................................................................103 KÉT LUẬN..........................................................................................................................105 GVHD: ThS. Kim Oanh Na SVTH: Cao Võ Thanh Sang Đe tài Luận văn: Pháp luật bảo vệ môi trường biển LỜI NÓI ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Trên tiến trình toàn cầu hoa hiện nay, vấn đề bảo vệ môi trường đã trở thành vấn đề cấp thiết nhất là việc bảo vệ môi trường biển, rất cần sự quan tâm lẫn hành động của mỗi chúng ta. Vì thế, vấn đề hoàn thiện khung pháp lý bảo vệ môi trường biển ngày càng quan trọng đối với toàn nhân loại nói chung, và với Việt Nam nói riêng. Tình hình ô nhiễm và suy thoái môi trường đang diễn ra hết sức phức tạp trên phạm vi toàn cầu. Môi trường biển đang bị đe doa từng ngày và hậu quả của việc ô nhiễm môi trường này là hết sức nặng nề. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do nhiều yếu tố chủ quan và khách quan mang lại, song, trong đó việc không tuân thủ đúng pháp luật về bảo vệ môi trường biển là một trong những nguyên nhân cần đề cập đến. Hiện tại, chúng ta đã có các văn bản quy định khung pháp lý chung về việc bảo vệ môi trường biển, nhưng do con người (cá nhân, tổ chức) chưa tuân thủ hoặc tuân thủ chưa đúng các quy định này nên dẫn đến ô nhiễm môi trường biển. Nhiều vụ gây ô nhiễm diễn ra nhưng vẫn chưa ngăn chặn hết được. Mỗi vụ vi phạm xảy ra là kéo theo bao hậu quả nặng nề mà người chịu ảnh hưởng cũng chính là con người. Các mức độ ô nhiễm môi trường biển ngày càng nhiều là do ý thức tuân thủ các quy định về môi trường biển của mỗi cá nhân, tổ chức còn thấp và văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh vấn đề này còn hạn chế và chưa thật sự phổ biến. Qua tìm hiểu sách vở, báo đài, tiếp cận với các khái niệm về môi trường biển, bảo vệ môi trường biển, người viết đã hiểu được vai trò của môi trường biển và sự bảo vệ môi trường biển có vai trò quan trọng như thế nào đối với đời sống con người. Người viết được hiểu thêm về pháp luật môi trường và các văn bản pháp lý bảo vệ môi trường biển. Làm sao để các biện pháp bảo vệ môi trường biển đi vào cuộc sống để nó được áp dụng phổ biến, rộng rãi và hiệu quả hơn vẫn là câu hỏi lớn. Pháp luật đã và đang làm gì để đưa các văn bản pháp luật bảo vệ môi trường, nhất là văn bản bảo vệ môi trường biển vào đời sống để nó trở nên gần gũi với mọi người và nâng cao ý thức pháp luật bảo vệ môi trường biển cho họ. Từ tính cấp thiết của việc tuân thủ các văn bản pháp luật bảo vệ môi trường biển và thực trạng áp dụng các văn bản đó, người viết đã quyết định chọn đề tài này. Đề tài: "PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIÊN". GVHD: ThS. Kim Oanh Na Ì SVTH: Cao Võ Thanh Sang Đe tài Luận văn: Pháp luật bảo vệ môi trường biển 1.1.11 Phạm vi nghiên cứu: Đe tài được nghiên cứu xoay quanh các văn bản pháp luật Việt Nam và quốc tế về bảo vệ môi trường biển, vấn đề ô nhiễm môi trường biển và các nguyên nhân dẫn đến sự ô nhiễm đó. Trên cơ sở luật định, xác định vai trò của pháp luật bảo vệ môi trường biển và ảnh hưởng của nó trong đời sống thực tế 1.1.12 Mục tiêu nghiên cứu: Việc nhiên cứu đề tài này với mục tiêu là tìm hiểu và phân tích các văn bản pháp lý liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường biến, tình hình môi trường biến và ô nhiễm môi trường biển ở Việt Nam và trên thế giới hiện nay. Thông qua việc nghiên cứu đề tài, từ đó ra những vướng mắc trong quá trình áp dụng các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường biển Việt Nam. Đồng thời rút ra kết luận, đánh giá những kiến thức có được để đưa ra phương hướng hoàn thiện phù hợp. 1.1.13 Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp chủ yếu được áp dụng trong luận văn này là phương pháp nghiên cứu đi từ chi tiết đến tổng quát. Bên cạnh đó còn có sự khái quát tổng hợp các vấn đề liên quan đến luật pháp bảo vệ môi trường biển, ô nhiễm môi trường biển. 1.1.14 Két cấu của luận văn: Luận văn bao gồm: Lời nói đầu, mục lục, tài liệu tham khảo, kết luận và hai chương: ♦1 CHƯƠNG 1: TÌNH HÌNH MÔI TRƯỜNG BIÊN - cơ SỞ PHÁP LÝ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIÊN. ♦2 CHƯƠNG 2: PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÈ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIÊN. THỰC TRẠNG - ĐÈ XUẤT - KIẾN NGHỊ CỦA BẢN THÂN. GVHD: ThS. Kim Oanh Na 2 SVTH: Cao Võ Thanh Sang
- Xem thêm -