Tài liệu Phân tích và thiết lập bảng mô tả công việc cho nhân viên phòng kinh doanh viễn thông tại công ty vntt (báo cáo thực tập tốt nghiệp)

  • Số trang: 92 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 66 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39841 tài liệu

Mô tả:

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học Hoa Sen Nhận xét của công ty thực tập ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Chữ ký của ngƣời hƣớng dẫn Bình dƣơng, Ngày…tháng…năm 2012 Trang i Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học Hoa Sen Nhận xét của giảng viên hƣớng dẫn ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………… Chữ ký của ngƣời hƣớng dẫn TP.HCM, ngày..tháng..năm 2012 Trang ii Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học Hoa Sen Nhận xét của ngƣời chấm báo cáo ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………… Chữ ký của ngƣời chấm báo cáo TP. HCM, ngày… tháng…năm 2012 Trang iii Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học Hoa Sen Tóm tắt Chuyên đề thực tập: “PHÂN TÍCH VÀ THIẾT LẬP BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHO NHÂN VIÊN PHÒNG KINH DOANH VIỄN THÔNG TẠI CÔNG TY VNTT” Nội dung cuốn báo cáo thực tập tốt nghiệp này gồm có những phần chính nhƣ sau:  Thông tin đơn vị thực tập: Trình bày những thông tin cơ bản về công ty VNTT nhƣ quá trình hình thành, lĩnh vực hoạt động, cơ cấu tổ chức, chức năng các phòng ban, định hƣớng kinh doanh, tầm nhìn và khả năng của nhân viên.  Thông tin bộ phận thực tập: Gồm các nội dung chức năng và nhiệm vụ phòng kinh doanh Viễn thông, nhân sự hiện tại, các bộ phận, quy trình cung cấp dịch vụ của phòng, các sản phẩm, dịch vụ phòng này phụ trách bán ra thị trƣờng.  Tình trạng hoạt động của đơn vị thực tập: Có các nội dung sản phẩm, dịch vụ của công ty, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh, khách hàng, thông tin hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2011.  Công việc thực hiện tại đơn vị thực tập: Trình bày những công việc chuyên ngành và các công việc hỗ trợ đƣợc thực tập trong thời gian làm việc tại công ty.  Những vấn đề phát hiện khi thực tập: Gồm 5 vấn đề của công ty nói chung và 4 vấn đề của phòng ban thực tập nói riêng.  Cơ sở lý thuyết: Những lý thuyết về phân tích và xây dựng bảng mô tả công việc.  Những giải pháp đề xuất: Gồm có 9 giải pháp tƣơng ứng với 9 vấn đề đƣa ra ở phần Những vấn đề phát hiện khi thực tập.  Hiệu quả của những giải pháp đề xuất: Đƣa ra ba phƣơng án khả thi nhất cùng với những lý do và thời gian áp dụng ba phƣơng án đó.  Những định hƣớng tiếp theo để giải quyết vấn đề trong tƣơng lai: Trình bày những hƣớng đi tiếp theo trong tƣơng lai cho chuyên đề thực tập. Đó là tất cả những nội dung chính đƣợc trình bày trong cuốn báo cáo tốt nghiệp này, mời quý thầy cô và các bạn tiếp tục mở những trang sau để hiểu hơn về chi tiết kỳ thực tập của tôi. Trang iv Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học Hoa Sen Lời cảm ơn Tôi xin chân thành cảm ơn Qúy thầy, cô giáo Trƣờng Đại học Hoa Sen TP. Hồ Chí Minh đã tận tâm truyền đạt những bài học và kinh nghiệm quý báu cho tôi trong suốt quá trình học tập tại trƣờng. Đó là những kiến thức nền tảng để tôi hoàn thành tốt kỳ thực tập cuối cùng này. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy Lê Ngọc Đức chủ nhiệm khoa Kinh tế thƣơng mại đã hỗ trợ cung cấp thông tin cho tôi trong kỳ thực tập và Thầy Dƣơng Kim Thạnh là ngƣời đã hƣớng dẫn, chỉ bảo cho tôi hoàn thành báo cáo chuyên đề thực tập này. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn đến Ban lãnh đạo công ty cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam (VNTT) đã chấp nhận cho tôi vào thực tập tại công ty. Đặc biệt là anh Vƣơng Quốc Duy và các anh, chị ở phòng kinh doanh Viễn thông cùng toàn thể các phòng ban của công ty đã nhiệt tình giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi hoàn thành tốt kỳ thực tập tại công ty. Sau cùng, tôi xin cảm ơn tất cả bạn bè, những ngƣời đã giúp đỡ tôi về mặt tinh thần, cung cấp cho tôi những thông tin cần thiết, cũng nhƣ đóng góp những ý kiến quý báu để tôi hoàn thành tốt kỳ thực tập và quyển báo cáo này. Trang v Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học Hoa Sen Mục lục NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP ------------------------------------------------------------------ I NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN --------------------------------------------------------- II NHẬN XÉT CỦA NGƢỜI CHẤM BÁO CÁO ----------------------------------------------------------- III TÓM TẮT ------------------------------------------------------------------------------------------------------- IV LỜI CẢM ƠN ---------------------------------------------------------------------------------------------------- V MỤC LỤC ------------------------------------------------------------------------------------------------------- VI DANH MỤC BẢNG BIỂU------------------------------------------------------------------------------------- X DANH MỤC HÌNH ẢNH ------------------------------------------------------------------------------------- XI DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT -------------------------------------------------------------------------------- XII LỜI MỞ ĐẦU ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Tổng quan công ty ------------------------------------------------------------------------------------------ 2 1.1 Thông tin chung về công ty -------------------------------------------------------------------------------- 2 1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty ------------------------------------------------------ 2 1.1.2 Thông tin sơ lƣợc về công ty VNTT ------------------------------------------------------------------ 3 1.1.3 Cơ cấu tổ chức công ty----------------------------------------------------------------------------------- 5 1.1.4 Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban ------------------------------------------------------------------ 6 1.1.5 Định hƣớng kinh doanh -------------------------------------------------------------------------------- 18 1.1.6 Tầm nhìn -------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 1.1.7 Khả năng của nhân viên ------------------------------------------------------------------------------- 19 1.2 Thông tin của phòng ban thực tập - Phòng kinh doanh Viễn thông ------------------------------ 19 1.2.1 Chức năng và nhiệm vụ của phòng ------------------------------------------------------------------ 19 1.2.1.1 Chức năng: ----------------------------------------------------------------------------------------- 19 1.2.1.2 Nhiệm vụ: ------------------------------------------------------------------------------------------ 20 1.2.2 Nhân sự --------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 1.2.3 Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận trong phòng ----------------------------------------- 20 1.2.4 Quy trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng ------------------------------------------------------- 21 1.2.5 Sản phẩm và dịch vụ phòng kinh doanh Viễn thông --------------------------------------------- 22 1.2.5.1 Dịch vụ Internet tốc độ cao-FTTH(Fiber to the home) ------------------------------------ 22 Trang vi Báo cáo thực tập tốt nghiệp 1.2.5.2 1.2.5.3 1.2.5.4 1.2.5.5 1.2.5.6 1.2.5.7 1.2.5.8 1.2.5.9 Đại học Hoa Sen Hội nghị truyền hình( Video Conferencing)------------------------------------------------- 23 Mạng riêng ảo(Virtual Privare Network-VPN) --------------------------------------------- 23 Fast Fios triple play ------------------------------------------------------------------------------ 23 Tin nhắn ngắn( Short Message Service) ----------------------------------------------------- 23 Thoại cố định hữu tuyến(Voice) --------------------------------------------------------------- 23 Metronet( Metropolitan Area Network) ------------------------------------------------------ 24 Internet trực tiếp (Internet Dedicated Access) ---------------------------------------------- 24 Thuê kênh riêng (Leased Line) ---------------------------------------------------------------- 24 2. Thực trạng hoạt động của công ty (*)------------------------------------------------------------------24 2.1 Các sản phẩm, dịch vụ của công ty --------------------------------------------------------------------- 24 2.2 Thông tin nhà cung cấp, khách hàng, đối thủ cạnh tranh ------------------------------------------- 25 2.2.1 Nhà cung cấp--------------------------------------------------------------------------------------------- 25 2.2.2 Khách hàng ----------------------------------------------------------------------------------------------- 26 2.2.3 Đối thủ cạnh tranh -------------------------------------------------------------------------------------- 27 2.2.3.1 Công ty cổ phần viễn thông FPT --------------------------------------------------------------- 27 2.2.3.2 Tập đoàn Bƣu chính Viễn thông Việt Nam-------------------------------------------------- 28 2.2.3.3 Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel -------------------------------------------------------- 29 2.3 Thông tin hoạt động kinh doanh ------------------------------------------------------------------------ 30 2.3.1 Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh năm 2011 --------------------------------------------- 30 2.3.1.1 Thuận lợi ------------------------------------------------------------------------------------------- 30 2.3.1.2 Khó khăn ------------------------------------------------------------------------------------------- 31 2.3.2 Triển khai công tác trong năm 2011 ----------------------------------------------------------------- 31 2.3.2.1 Công tác đầu tƣ xây dựng cơ bản và dịch vụ ------------------------------------------------ 31 2.3.2.2 Công tác triển khai kinh doanh và cung cấp dịch vụ -------------------------------------- 32 2.3.2.3 Công tác nhân sự---------------------------------------------------------------------------------- 33 2.3.3 Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 --------------------------------- 34 3. Công việc thực hiện tại công ty thực tập --------------------------------------------------------------36 3.1 Những công việc liên quan đến chuyên ngành ------------------------------------------------------- 36 3.1.1 Tiếp thị khách hàng ------------------------------------------------------------------------------------- 36 3.1.2 Lập phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ ---------------------------------------------------------------- 37 3.1.3 Chuẩn bị hợp đồng, bảng báo giá dịch vụ và các thông tin liên quan để cung cấp theo yêu cầu của khách hàng ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 3.1.4 Tiếp xúc trực tiếp với khách hàng ------------------------------------------------------------------- 38 3.1.5 Theo dõi tiến trình thực hiện hợp đồng ------------------------------------------------------------- 39 3.1.6 Báo cáo kết quả công việc và tiến độ lại cho trƣởng phòng ------------------------------------ 39 3.2 Những công việc hỗ trợ ----------------------------------------------------------------------------------- 40 3.2.1 Dịch bảng báo giá: -------------------------------------------------------------------------------------- 40 3.2.2 Chuẩn bị bao thƣ thông báo cƣớc dịch vụ: --------------------------------------------------------- 40 3.2.3 Xem sai sót điều khoản hợp đồng:------------------------------------------------------------------- 40 3.2.4 Photocopy: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 41 3.2.5 Các công việc hỗ trợ khác: ---------------------------------------------------------------------------- 42 Trang vii Báo cáo thực tập tốt nghiệp 4. Đại học Hoa Sen Chuyên đề của thực tập ----------------------------------------------------------------------------------43 4.1 Những vấn đề phát hiện trong quá trình thực tập ---------------------------------------------------- 43 4.1.1 Một số vấn đề tại công ty ------------------------------------------------------------------------------ 43 4.1.1.1 Vấn đề 1: Thuận lợi và khó khăn của công ty VNTT khi hoạt động kinh doanh tập trung trong các khu công nghiệp ----------------------------------------------------------------------------------- 43 4.1.1.2 Vấn đề 2: Cái đƣợc và mất khi phụ thuộc vào Tập đoàn Becamex --------------------- 44 4.1.1.3 Vấn đề 3: Điều kiện cơ sở hạ tầng và quản lý----------------------------------------------- 44 4.1.1.4 Vấn đề 4: Nguồn nhân lực trẻ ----------------------------------------------------------------- 45 4.1.1.5 Vấn đề 5: Môi trƣờng làm việc của nhân viên ---------------------------------------------- 45 4.1.2 Một số vấn đề tại Phòng kinh doanh Viễn thông ------------------------------------------------- 46 4.1.2.1 Vấn đề 6: Quy trình làm việc trong phòng kinh doanh viễn thông --------------------- 46 4.1.2.2 Vấn đề 7: Không có Bảng mô tả công việc -------------------------------------------------- 46 4.1.2.3 Vấn đề 8: Trình độ ngoại ngữ của nhân viên ------------------------------------------------ 47 4.1.2.4 Vấn đề 9: Một số vấn đề trong công việc của nhân viên ---------------------------------- 47 4.2 Cơ sở lý luận ------------------------------------------------------------------------------------------------ 48 4.2.1 Nội dung chính của phân tích công việc------------------------------------------------------------ 48 4.2.1.1 Định nghĩa ----------------------------------------------------------------------------------------- 48 4.2.1.2 Ý nghĩa của phân tích công việc --------------------------------------------------------------- 49 4.2.1.3 Thông tin để thực hiện phân tích công việc ------------------------------------------------- 49 4.2.1.4 Trình tự thực hiện phân tích công việc ------------------------------------------------------- 50 4.2.2 Bảng mô tả công việc ---------------------------------------------------------------------------------- 51 4.2.2.1 Khái niệm ------------------------------------------------------------------------------------------ 51 4.2.2.2 Thông tin trong bảng mô tả công việc -------------------------------------------------------- 51 4.2.2.3 Quy trình thực hiện bảng mô tả công việc --------------------------------------------------- 52 4.3 Một số giải pháp để giải quyết vấn đề:----------------------------------------------------------------- 54 4.3.1 Giải pháp 1: Phát huy thế mạnh hoạt động tập trung để làm nền tảng phát triển bền vững, lâu dài ……………………………………………………………………………………………54 4.3.2 Giải pháp 2: Từng bƣớc thoát khỏi sự phụ thuộc vào Becamex ------------------------------- 54 4.3.3 Giải pháp 3: Nâng cao nâng lực quản lý cơ sở hạ tầng ------------------------------------------ 55 4.3.4 Giải pháp 4: Tái cấu trúc nguồn nhân lực ---------------------------------------------------------- 55 4.3.5 Giải pháp 5: Cải thiện môi trƣờng làm việc của nhân viên ------------------------------------- 55 4.3.6 Giải pháp 6: Xây dựng quy trình làm việc thực tế ------------------------------------------------ 56 4.3.7 Giải pháp 7: Phân tích và thiết lập Bảng mô tả công việc cho nhân viên phòng kinh doanh Viễn thông. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56 4.3.7.1 Phƣơng pháp phân tích sử dụng --------------------------------------------------------------- 56 4.3.7.2 Quy trình phân tích công việc của nhân viên phòng kinh doanh Viễn thông --------- 56 4.3.7.3 Kết quả phân tích công việc -------------------------------------------------------------------- 57 4.3.8 Giải pháp 8: Nâng cao trình độ ngoại ngữ của nhân viên --------------------------------------- 58 4.3.9 Giải pháp 9: Một số giải pháp giải quyết vấn đề của nhân viên ------------------------------- 58 4.4 Hiệu quả của các giải pháp đề xuất --------------------------------------------------------------------- 59 4.5 Những định hƣớng tiếp theo để giải quyết vấn đề trong tƣơng lai ------------------------------- 61 Trang viii Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học Hoa Sen KẾT LUẬN -------------------------------------------------------------------------------------------------------62 PHỤ LỤC ------------------------------------------------------------------------------------------------------ XIII 1. Phụ lục A: Bảng mô tả công việc Trƣởng phòng kinh doanh Viễn thông --------------- xiii 2. Phụ lục B: Bảng mô tả công việc nhân viên kinh doanh ------------------------------------xvii 3. Phụ lục C: Bảng mô tả công việc nhân viên chăm sóc khách hàng ------------------------ xx 4. Phụ lục D: Bảng mô tả công việc nhân viên cƣớc & hợp đồng --------------------------- xxiii 5. Phụ lục E: Bảng mô tả công việc nhân viên kỹ thật POP. --------------------------------- xxvi TÀI LIỆU THAM KHẢO -------------------------------------------------------------------------------- XXIX THÔNG TIN LIÊN HỆ ------------------------------------------------------------------------------------ XXX Trang ix Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học Hoa Sen Danh mục bảng biểu BẢNG 1. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ PHÒNG KINH DOANH VIỄN THÔNG NĂM 201220 BẢNG 2. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ CÔNG TY VNTT TRONG NĂM 2011 ..................... 33 BẢNG 3. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011 .................................................................................................................................................. 34 BẢNG 4. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2011 SO VỚI KẾ HOẠCH VÀ NĂM 2010 ............................................................................................................................... 35 BẢNG 5. TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ CỦA NHÂN VIÊN PHÒNG KINH DOANH VIỄN THÔNG ................................................................................................................................... 47 Trang x Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học Hoa Sen Danh mục hình ảnh HÌNH 1. DATA CENTER VNTT ........................................................................................... 3 HÌNH 2. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM .................................................................................................................................................... 5 HÌNH 3. SƠ ĐỒ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO KHÁCH HÀNG ...................................... 21 HÌNH 4. HÌNH MINH HỌA DỊCH VỤ INETRNET FTTH ............................................. 22 HÌNH 5. HÌNH MINH HỌA DỊCH VỤ VIDEO CONFERENCING ............................... 23 HÌNH 6. HÌNH MINH HỌA DỊCH VỤ THOẠI CỐ ĐỊNH .............................................. 23 Trang xi Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học Hoa Sen Danh mục từ viết tắt 1. 2. 3. 4. VNTT: Việt Nam Technology and Telecommunication JSC Telco: Bộ phận Telecommunication POP: Bộ phận kỹ thuật BHYT&BHXH: Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm xã hội Trang xii Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học Hoa Sen Lời mở đầu Thực tiễn đã chứng minh rằng thực tập là một phần không thể thiếu trong hành trang tri thức của học sinh, sinh viên. Đây là phƣơng pháp thực tế hóa kiến thức giúp cho chúng tôi khi ra trƣờng có thể vững vàng, tự tin hơn để đáp ứng đƣợc yêu cầu của xã hội nói chung và của các công việc nói riêng. Đó cũng là lý do tôi xin thực tập tại Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam. Đƣợc sự đồng ý của Ban Giám Đốc và Trƣởng phòng kinh doanh tôi đƣợc thâu nhận vào thực tập tại phòng kinh doanh Viễn thông của công ty. Bắt đầu từ ngày 10/09/2012 đến ngày 16/12/2012. Trong kỳ thực tập này tôi đã đặt ra cho mình những mục tiêu nhƣ sau:  Mục tiêu thứ 1: Rèn luyện và phát triển kỹ năng giao tiếp nơi công sở của mình để chuẩn bị cho quá trình đi làm sắp tới.  Mục tiêu thứ 2: Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các anh, chị trong phòng ban tôi thực tập và các anh, chị ở các phòng ban khác mà tôi từng gặp ở công ty. Để lại một ấn tƣợng tốt đẹp về sinh viên Hoa Sen đối với công ty tôi thực tập.  Mục tiêu thứ 3: Làm quen với môi trƣờng làm việc thực tế ở doanh nghiệp. Cố gắng hoàn thành tốt tất cả các công việc, nhiệm vụ mà công ty giao phó. Thông qua công việc rút tỉa và tích lũy các kiến thức, kinh nghiệm làm việc thực tế cho bản thân.  Mục tiêu thứ 4: Nhìn nhận những điểm mạnh và hạn chế của bản thân trong quá trình thực tập để có hƣớng khắc phục tốt hơn và hoàn thiện bản thân.  Mục tiêu thứ 5: Áp dụng những kiến thức đã học tập tại trƣờng vào thực tế công việc tại công ty và hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp một cách tốt nhất. Trong quá trình thực tập 14 tuần tại công ty, tôi nhận đƣợc sự chỉ dẫn tận tình của các cô, các chú, các anh, chị làm việc tại công ty và những mục tiêu tôi đã đặt ra cũng lần lƣợt đƣợc hoàn thành. Sau đây là phần báo chi tiết trong quá trình thực tập tôi đã tìm hiểu đƣợc thông qua đề tài : “ Phân tích và xây dựng bảng mô tả công việc cho nhân viên phòng kinh doanh Viễn thông tại công ty VNTT”. Trang 1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học Hoa Sen 1. Tổng quan công ty 1.1 Thông tin chung về công ty 1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty VNNT đƣợc thành lập vào 01/2008 bởi sự hợp tác của VNPT, BIDV và Becamex IDC với trọng trách cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, viễn thông chất lƣợng cao cho nhà đầu tƣ tại các khu công nghiệp VSIP 1-2-3, Mỹ Phƣớc 1-2-3. Là công ty non trẻ và phục vụ trong môi trƣờng các nhà đầu tƣ đòi hỏi cao về chất lƣợng dịch vụ, nên VNTT chọn cho mình cách đi tập trung và chuyên sâu. Trong lĩnh vực Viễn thông, VNTT triển khai hạ tầng cáp quang 100% kết nối trực tiếp từng nhà đầu tƣ đến Trung tâm dữ liệu VNTT. Từ đó, nhà đầu tƣ trong các KCN tại Bình Dƣơng có thể sử dụng các dịch vụ Internet, Video Conferencing, VoIP,…với chất lƣợng và độ ổn định cao. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, VNTT là đơn vị đầu tiên tại ASEAN triển khai giải pháp Điện toán đám mây Blue Cloud của IBM để cung cấp dịch vụ Infrastructure-as-a-Service (IaaS) đến khách hàng. Với dịch vụ này, các doanh nghiệp nhanh chóng có đƣợc hạ tầng máy chủ hoàn chỉnh để triển khai các ứng dụng phục vụ công việc kinh doanh mà không cần bận tâm đến việc đầu tƣ, thiết lập, nhân sự, vận hành. Ngoài ra, VNTT còn cung cấp dịch vụ sao lƣu dữ liệu trực tuyến vGuard Online Backup giúp Doanh nghiệp dễ dàng sao lƣu và bảo vệ các dữ liệu kinh doanh quan trọng. Hiện nay, VNTT đang hợp tác cùng IBM và các đối tác uy tín khác để xây dựng một Trung tâm dữ liệu đạt cấp độ Tier-3 theo tiêu chuẩn quốc tế TIA-942 tại khu công nghệ kỹ thuật cao Mapletree. Một cơ sở hạ tầng tốt nhƣ vậy là nền tảng để VNTT mang đến cho khách hàng những dịch vụ phần mềm (SaaS) thiết thực khác nhƣ Online CRM, Online Accounting, Online HRM,…Với những dịch vụ này, VNTT mong góp phần giúp các Doanh nghiệp Việt Nam tận dụng tối đa sức mạnh của công nghệ thông tin để phát triển công việc kinh doanh của mình. Trang 2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học Hoa Sen 1.1.2 Thông tin sơ lược về công ty VNTT Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM Tên viết tắt: VNTT Logo: Hình 1. Data center VNTT (Nguồn: www.vntt.com.vn ) Địa chỉ: 42 VSIP 2, Đƣờng số 1, Khu công nghiệp VSIP2, Phƣờng Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dƣơng, Việt Nam. Điện thoại: 0650-3635201/0650-3635203 Fax: 0650-3635200 Website: www.vntt.com.vn Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3700861407 do sở Kế hoạch và Đầu Tƣ tỉnh Bình Dƣơng cấp. Mã số thuế: 37000861497 VNTT đƣợc thành lập từ 3 Tập đoàn kinh tế lớn:   Becamex IDC: Tổng công ty Đầu tƣ và Phát triển công nghiệp VNPT: Tập Đoàn Bƣu chính Viễn thông Trang 3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp  Đại học Hoa Sen BIDV: Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam Vốn điều lệ: 500.000.000.000 VNĐ (năm trăm tỷ đồng). Lĩnh vực hoạt động:        Dịch vụ viễn thông Công nghệ thông tin Công nghệ truyền thông đa phƣơng tiện Tƣ vấn, thiết kế thi công hạ tầng mạng viễn thông theo công nghệ FTTx trong những khu công nghệ, đô thị, công trình liên quan đến truyền dẫn tốc độ cao Tƣ vấn, thiết kế và lắp đặt hệ thống điều khiển tự động và thông minh Phân phối thiết bị công nghệ và viễn thông Bảo trì hệ thống công nghệ thông tin và viễn thông Trang 4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học Hoa Sen 1.1.3 Cơ cấu tổ chức công ty ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SÓAT CHỦ TỊCH HĐQT TỔNG GIÁM ĐỐC P. TỔNG GIÁM ĐỐC PHÒNG QUẢN TRỊ DATA CENTER PHÒNG QUAN HỆ & ĐẦU TƢ PHÒNG TỔNG HỢP PHÒNG HẠ TẦNG BAN QLDAH MẠNG BUILDING PHÒNG CƠ ĐIỆN LẠNH PHÒNG KẾ HOẠCH KINH DOANH TT PP THIẾT BỊ CNTT & VT TT PT SP IPTV PHÒNG KINH DOANH VIỄN THÔNG BAN TRUYỀN THÔNG PHÒNG VẬN HÀNH DATA CENTER PHÒNG KẾ TÓAN Hình 2. Sơ đồ tổ chức công ty Công nghệ và truyền thông Việt Nam ( Nguồn: Tài liệu cơ cấu tổ chức công ty VNTT) Trang 5 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học Hoa Sen 1.1.4 Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban  Phòng quan hệ & đầu tư:   - - - Chức năng: Chịu trách nhiệm chính về các mối quan hệ và đầu tƣ trong và ngoài nƣớc của công ty. Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm chính về các vấn đề đã nêu trên và báo cáo định kỳ bằng văn bản lên cấp trên; Thiết lập các mối quan hệ với các đơn vị, đối tác trong và ngoài nƣớc liên quan đến đầu tƣ, giấy phép, hạ tầng, mạng … của công ty, tạo các mối quan hệ hợp tác chặt chẽ để hỗ trợ các phòng ban khác trong việc hoạt động kinh doanh của công ty; Giúp Tổng Giám đốc trong việc họach định chiến lƣợc đầu tƣ phát triển của Công ty; Thu thập thông tin thị trƣờng, khai thác thị trƣờng thuộc phạm vi đầu tƣ họat động của Công ty; Tham mƣu phƣơng hƣớng, biện pháp đầu tƣ tài chính, thực hiện các quyết định tài chính của Tổng Giám đốc liên quan đến đầu tƣ; Nghiên cứu và đề xuất với Tổng Giám đốc các dự án cần đầu tƣ; Tìm hiểu liên kết với các đơn vị ngoài Công ty để thực hiện các dự án đầu tƣ; Chịu trách nhiệm chính về các thủ tục pháp lý liên quan đến các dự án đầu tƣ của công ty; Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban trong công ty để việc ký kết, thực hiện các hợp đồng liên quan đến đầu tƣ của công ty đáp ứng kịp thời tiến độ công việc của các phòng ban; Chủ động tuyển dụng và phát triển nhân sự phù hợp với yêu cầu của phòng thông qua Ban Tổng giám đốc.  Phòng tổng hợp:   Chức năng: Chịu trách nhiệm chính về vấn đề nhân sự, lao động, hành chính của công ty. Nhiệm vụ : Chịu trách nhiệm chính về các vấn đề đã nêu trên và báo cáo định kỳ bằng văn bản lên cấp trên.  Về nguồn nhân lực lao động: + Xây dựng các nội quy, quy định về quản lý ngƣời làm việc, trật tự an toàn cơ quan, bảo vệ bí mật của Công ty; + Xây dựng, hƣớng dẫn thực hiện các nội dung về tổ chức tuyển dụng, sử dụng, điều động, thuyên chuyển, đề bạt, khen thƣởng và kỷ luật đối với đội ngũ nhân sự trong Công ty; Trang 6 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học Hoa Sen + Lập báo cáo theo định kỳ, quản lý và hƣớng dẫn thực hiện các chế độ chính sách về tiền lƣơng, phụ cấp theo lƣơng; về bảo hiểm xã hội (hƣu trí, mất sức, thôi việc, tử tuất, tai nạn lao động...), bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định; + Tổ chức quản lý, lƣu trữ hồ sơ lý lịch của nhân sự trong Công ty, bổ sung lý lịch hàng năm, thống kê, báo cáo số lƣợng và chất lƣợng nhân sự theo quy định; + Theo dõi tình hình làm việc của nhân sự trong Công ty và định kỳ làm báo cáo cho lãnh đạo và các cơ quan đơn vị có liên quan; + Quản lý việc trả lƣơng và phụ cấp cho nhân sự trong Công ty theo chính sách về tiền lƣơng của Công ty. Quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của ngƣơì làm việc theo đúng quy định; + Theo dõi quan hệ giữa Công ty và ngƣời làm việc theo Luật lao động.  Hành chính: + Làm công tác văn thƣ của Công ty (công văn đến, công văn đi, phân phối, theo dõi việc thực hiện, lƣu trữ công văn đầy đủ và thứ tự để việc khai thác tài liệu lƣu trữ đƣợc nhanh theo yêu cầu); Kiểm tra pháp chế và tính hợp lệ của các văn bản trình ký và đóng dấu; + Xét và cấp các lọai giấy tờ trong phạm vi đã đƣợc quy định (giấy chứng nhận, giấy nghỉ phép, giấy giới thiệu, xác nhận lý lịch, quá trình công tác...); + Thực hiện công tác lƣu trữ và bảo mật hồ sơ, dữ liệu và công tác thống kê theo quy định; + Nhận, lƣu trữ và báo cáo các phản hồi hoặc khiếu nại của khách hàng liên quan đến công tác văn thƣ, lƣu trữ; Quản lý con dấu của Công ty; Làm công tác lễ tân trong công ty; Quản lý đội xe của công ty; + Tổ chức hợp đồng với đơn vị chuyên ngành bảo vệ trong việc tuần tra, canh gác, kiểm soát ngƣời, tài sản và phƣơng tiện ra vào Công ty theo đúng nội quy, quy định. Quản lý chức năng về an toàn lao động, an toàn chống cháy, vệ sinh môi trƣờng.  Quản trị cơ sở hạ tầng Công ty: + Phối hợp với các phòng ban quản lý thiết bị thông tin liên lạc , máy móc và phƣơng tiện văn phòng của Công ty; + Quản lý nhà xƣởng chung của Công ty.  Phòng quản trị Data Center:  Chức năng phòng: - Chịu trách nhiệm về các vấn đề quản lý, vận hành, khai thác mạng viễn thông.Chủ động lên kế hoạch đề xuất mua mới, nâng cấp, thay thế các thiết bị mạng từ phần Core đến các Node trung gian, các thiết bị đầu cuối trong công ty; Trang 7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học Hoa Sen - Xử lý các sự cố về hệ thống mạng trong quá trình khai thác, triển khai dịch vụ; -  Nghiên cứu phát triển mạng viễn thông, đề xuất nâng cấp, trang bị thêm trang thiết bị để triển khai các dịch vụ mới về mạng (Internet, VPN, Voice IP…) cho khách hàng; Phối hợp với các phòng ban có liên quan để triển khai các dịch vụ cho khách hàng. Nhiệm vụ phòng: - Chịu trách nhiệm chính về các vấn đề của phòng đã nêu trên và báo cáo định kỳ bằng văn bản lên cấp trên; - Chịu trách nhiệm đối với công ty về đảm bảo an toàn và chất lƣợng dịch vụ mạng viễn thông, tiến độ triển khai các dịch vụ mới, thời gian đáp ứng, xử lý sự cố theo đúng SLA đã cam kết với khách hàng; - Nghiên cứu, tìm kiếm, đề xuất đầu tƣ thiết bị vật tƣ cần thiết để triển khai dịch vụ viễn thông (từ hệ thống mạng Core, Node trung gian đến thiết bị đầu cuối khách hàng); - Khi triển khai hệ thống mạng LAN cho khách hàng, phòng có trách nhiệm lên dự toán về khối lƣợng thiết bị vật tƣ, các khoản chi cần thiết; - Chịu trách nhiệm quản lý, thay thế, bảo hành, xuất kho các thiết bị lắp đặt triển khai dịch vụ cho khách hàng (switch, router, IP phone…), kể cả các thiết bị thu hồi, chờ bảo hành sửa chữa; - Lập quy trình làm việc nội bộ phòng, lập quy trình phối hợp với các phòng ban và các đối tác có liên quan để triển khai dịch vụ và hệ thống mạng, lập quy trình công tác quản lý và xử lý sự cố hệ thống mạng có liên quan; - Chủ động tuyển dụng và phát triển nhân sự phù hợp với yêu cầu của phòng thông qua Ban Tổng giám đốc.  Phòng hạ tầng:  Chức năng phòng: - Chịu trách nhiệm chính đối với công ty về các vấn đề thiết kế, thi công hạ tầng cống bể, các tuyến cáp trong các khu vực đƣợc phép triển khai hạ tầng của công ty; - Bảo trì, bảo dƣỡng hạ tầng cáp; - Xử lý sự cố liên quan đến các vấn đề về hạ tầng (vật lý). Trang 8
- Xem thêm -