Tài liệu Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý tuyển sinh

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 113 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr-êng §¹i Häc B¸ch Khoa Khoa To¸n- øng dông *** §Ò bµi: Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng qu¶n lý tuyÓn sinh ®¹i häc. Gi¸o viªn gi¶ng d¹y: NguyÔn ThÞ Ngäc BÝch Nhãm sinh viªn thùc hiÖn: NguyÔn Ngäc Quúnh NguyÔn Kim Thoa Phïng V¨n TËp Líp: C§ Tin- K2A Hµ Néi 8/2002. Lêi nãi ®Çu Ngµy nay, c«ng nghÖ th«ng tin ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn kh«ng ngõng vµ ngµy cµng tá râ tÇm quan träng cña m×nh trong viÖc ®¸nh gi¸ mét x· héi ph¸t triÓn – mét x· héi mµ con ng-êi ®ang ®-îc gi¶i phãng khái nh÷ng c«ng cô th« s¬ b»ng tay sang lµm b»ng m¸y mãc nh»m gi¶i quyÕt c«ng viÖc nhanh h¬n tiÕt kiÖm thêi gian vµ ®Ñp h¬n. V× lÏ ®ã, c«ng nghÖ tin häc ®ang ngµy cµng ®-îc ®-a vµo mäi lÜnh vùc, mäi nghµnh nghÒ, tiÕn tíi tù ®éng ho¸ toµn bé mäi ho¹t ®éng. Vµ ®Ó phôc vô cho c«ng viÖc, nghµnh gi¸o dôc vµ ®µo t¹o lµ mét trong c¸c nghµnh nhÊt thiÕt ph¶i tin häc ho¸ trong c¸c lÜnh vùc nh- qu¶n lý, ®µo t¹o con ng-êi… nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña viÖc tiÕp cËn nhanh chãng víi c¸c c«ng nghÖ míi vµ qu¶n lý c«ng t¸c ®µo t¹o nhanh chãng, hiÖu qu¶ h¬n. Sau khi ®· häc xong m«n häc Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin, nhËn thøc râ ®-îc tÇm quan träng cña nã trong b-íc ®Çu lËp tr×nh bÊt cø mét ch-¬ng tr×nh nµo, chóng em xin vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®Ó thiÕt kÕ ch-¬ng tr×nh qu¶n lý tuyÓn sinh ®¹i häc. V× thêi gian cã h¹n, ch¾c ch¾n trong bµi tËp cßn cã nhiÒu thiÕu xãt. Chóng em rÊt mong sù gióp ®ì vµ gãp ý cña c« ®Ó ch-¬ng tr×nh ®-îc hoµn thiÖn, cho chóng em ®-îc tÝch luü kinh nghiÖm ®Ó phôc vô sau nµy. Chóng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c«. Hµ néi, th¸ng 8/2002. Nhãm sinh viªn thùc hiÖn: NguyÔn Ngäc Quúnh NguyÔn Kim Thoa Phïng V¨n TËp. Ch-¬ng I: Mét vµi kh¸i niÖm VÒ CSDL 1. C¬ së d÷ liÖu(CSDL): Lµ tËp hîp c¸c d÷ liÖu cã mèi quan hÖ ®éc lËp víi nhau, ®-îc l-u tr÷ trªn m¸y theo mét quy luËt nhÊt ®Þnh. CSDL ®-îc thµnh lËp tõ c¸c tËp tin c¬ së d÷ liÖu ®Ó dÔ dµng khai th¸c vµ xö lý. T¸c ®éng thay ®æi d÷ liÖu gäi lµ HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu. 2. C¬ së d÷ liÖu quan hÖ: Gäi R = [A1…An] lµ tËp hîp h÷u h¹n cña c¸c thuéc tÝnh, mçi thuéc tÝnh Ai v¬i i = 1..n cã miÒn gi¸ trÞ t-¬ng øng lµ dom(Ai). Quan hÖ trªn tËp thuéc tÝnh R = [Ai…An] lµ tËp con cña tÝch §Ò C¸c. r  dom(ai)x…x dom (An). MiÒn (domain): Lµ mét tÖp c¸c gi¸ trÞ. Mçi hµng cña quan hÖ gäi lµ bé (tuples) C¸c cét cña quan hÖ gäi lµ thuéc tÝnh. 3. Kho¸ (key): kho¸ cña quan hÖ r trªn tËp thuéc tÝnh R=[ A1…An] lµ tËp con K  R sao cho bÊt kú hai bé kh¸c nhau t1 ,t2  r lu«n tho¶ t1(K)t2(K), bÊt kú tËp con thùc sù K’ Knµo ®ã ®Òu kh«ng cã tÝnh chÊt ®è. TËp K lµ siªu kho¸ (superkey) cña quan hÖ r nÕu K lµ mét kho¸ cña quan hÖ r. 4.Thùc thÓ: lµ mét chñ ®iÓm, mét nhiÖm vô, mét ®èi t-îng hay mét sù kiÖn ®¸ng quan t©m ®èi víi tæ chøc mµ chóng ta cã thÓ ghi l¹i c¸c d÷ liªô vÒ chóng. Mét thùc thÓ t-¬ng ®-¬ng víi mét dßng trong mét b¶ng nµo ®ã. KiÓu thùc thÓ lµ nhãm tù nhiªn mét sè thùc thÓ l¹i, m« t¶ cho mét lo¹i th«ng tin chø kh«ng ph¶i b¶n th©n th«ng tin. KiÓu thùc thÓ t-¬ng ®-¬ng víi b¶ng logic. Thuéc tÝnh lµ c¸c ®Æc tr-ng cña thùc thÓ, biÓu thÞ b»ng c¸c tr-êng hoÆc cét cña b¶ng. BiÓu ®å thùc thÓ liªn kÕt (Entity Relationship Diagram) lµ mét m« h×nh th«ng tin vµ d÷ liÖu trong mét hÖ thèng, lµm nhiÖm vô m« t¶ quan hÖ gi÷a c¸c thùc thÓ vµ x¸c ®Þnh c¸c thuéc tÝnh cña chóng. * Mèi quan hÖ gi÷a c¸c thùc thÓ liªn kÕt: Cã 3 quan hÖ chÝnh: XÐt m« h×nh IE: a) Quan hÖ 1-1: A B Chú thích [Qst1]: Mçi ®¹i diÖn cho líp thùc thÓ A chØ t-¬ng øng víi mét ®¹i diÖn cho líp thùc thÓ B vµ ng-îc l¹i. b) Quan hÖ 1- nhiÒu: A < B Mçi ®¹i diÖn trong líp thùc thÓ A cã thÓ t-¬ng øng víi mét hoÆc nhiÒu ®¹i diÖn cña líp thùc thÓ B, ng-îc l¹i mçi mét ®¹i diÖn trong líp thùc thÓ B chØ cã thÓ t-¬ng øng víi mét ®¹i diÖn trong líp thùc thÓ A. c) Quan hÖ nhiÒu- nhiÒu: A > < B Mçi ®¹i diÖn trong líp thùc thÓ A t-¬ng øng víi nhiÒu ®¹i diÖn cña líp thùc thÓ B vµ ng-îc l¹i. 5.M« h×nh quan hÖ: lµ tËp con tÝch ®Ò c¸c cña c¸c miÒn d÷ liÖu. r (A1,A2,A3…An) r(A)= (A1 A2 A3 …An) * ChuÈn ho¸: lµ mét thñ tôc h×nh thøc ho¸ qua ®ã c¸c thuéc tÝnh d÷ liÖu ®-îc gom nhãm thµnh c¸c b¶ng vµ c¸c b¶ng ®-îc gom nhãm thµnh c¸c c¬ së d÷ liÖu nh»m môc tiªu: + Lo¹i bá th«ng tin trïng lÆp, tr¸nh d- thõa d÷ liÖu trong b¶ng. + §iÒu chØnh c¸c thay ®æi t-¬ng lai trong cÊu tróc cña c¸c b¶ng. + Gi¶m thiÓu møc ¶nh h-ëng cña sù thay ®æi vÒ cÊu tróc trong c¬ së d÷ liÖu ®èi víi c¸c øng dông ng-êi dïng truy xuÊt d÷ liÖu. Qu¸ tr×nh chuÈn ho¸ dùa trªn c¸c phô thuéc hµm, m« h×nh ®-îc chuÈn ho¸ ®Çy ®ñ, lý t-ëng lµ m« h×nh mµ ë ®Êy mçi thuéc tÝnh trong mçi b¶ng thùc thÓ ®Òu cã mét phô thuéc hµm trùc tiÕp vµo c¸c thuéc tÝnh kho¸ cña b¶ng. * Phô thuéc hµm: nghÜa lµ víi mäi gi¸ trÞ cña kho¸ t¹i mäi thêi ®iÓm ®-îc xÐt chØ cã mét gi¸ trÞ cho tõng thuéc tÝnh kh¸c trong b¶ng. Ta cã thÓ ®Þnh nghÜa phô thuéc hµm lµ mét c¸ch thøc nh- sau: Cho R(U) lµ mét l-îc ®å quan hÖ víi U(A1…An) lµ tËp thuéc tÝnh, X vµ Y lµ tËp con cña U. Nãi r»ng X  Y (®äc lµ X x¸c ®Þnh hµm Y hoÆc Y phô thuéc hµm vµo X) nÕu r chØ lµ mét quan hÖ x¸c ®Þnh trªn R(U) sao cho bÊt kú hai bé t 1 vµ t2 r mµ: t1 [X]= t2 [X] th× t1[Y] =t2[Y] Qu¨ tr×nh chuÈn ho¸ bao gåm 3 d¹ng chuÈn ho¸ chÝnh sau: 1 NF (first Normal Forms): Quan hÖ chØ chøa c¸c thuéc tÝnh ®¬n (kh«ng chia nhá ®-îc). 2 NF(Second Normal Forms): nÕu vµ chØ nÕu:+ QH ph¶i ë 1NF + C¸c thuéc tÝnh kh«ng kho¸ phô thuéc ®Çy ®ñ vµo kho¸ chÝnh. 3NF: + QH ph¶i ë 2 NF + Mäi thuéc tÝnh kh«ng kho¸ kh«ng phô thuéc b¾c cÇu vµo kho¸  T×m ra ®-îc tËp phô thuéc hµm tèi thiÓu(t¸ch kh«ng mÊt m¸t th«ng tin). Ch-¬ngII. Kh¶o s¸t hiÖn tr¹ng I. Giíi thiÖu ®Ò tµi qu¶n lý c«ng t¸c tuyÓn sinh . C«ng t¸c tuyÓn sinh lµ mét vÊn ®Ò mang tÝnh thùc tÕ s©u s¾c. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng yªu cÇu thùc tÕ vÒ c«ng t¸c tuyÓn sinh trong nh÷ng n¨m qua ta thÊy: cã nhiÒu thµnh phÇn vµ th«ng tin cÇn qu¶n lý. Thùc sù cã khèi l-îng c«ng viÖt rÊt lín rÊt cÇn ®Õn sù trî gióp cña m¸y tÝnh . C¸c ch-¬ng tr×nh ®ang sö dông ®· hç trî phÇn nµo nh÷nh khã kh¨n trong viÖc tuyÓn sinh nh-ng nãi chung vÉn ch-a tho¶ m·n ®-îc nhu cÇu rÊt cÇn thiÕt trong khi c«ng t¸c tuyÓn sinh ngµy cµng cã nhiÒu vÊn ®Ò phøc t¹p n¶y sinh nh- hiÖn nay. V× vËy trong ®å ¸n nµy chóng em muèn ®-a ra mét c¸ch tiÕp cËn míi vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy víi môc tiªu tù ®éng ho¸ c«ng viÖc tÝnh to¸n, xö lÝ tµi liÖu, c¸ch thøc truy xuÊt th«ng tin gi¶m thiÓu c«ng t¸c xö lý thñ c«ng . Gi¶m thiÓu nhiÖm vô cña con ng-êi trong hÖ thèng t¹o nªn sù thèng nhÊt c¸c chøc n¨ng thµnh mét hÖ thèng thèng nhÊt cã tæ chøc chÆt chÏ. II. NhËn xÐt -u khuyÕt ®iÓm cña hÖ thèng cò vµ chuyÓn sang hÖ thèng míi . Qua qu¸ tr×nh kh¶o s¸t, t×m hiÓu vÒ c«ng t¸c tuyÓn sinh vµo c¸c tr-êng ®¹i häc chóng em thÊy hÖ thèng lóc nµy cßn nhiÒu vÊn ®Ò yÕu kÐm, hÖ thèng tuyÓn sinh ®¹i häc b©y giê chØ ®¬n thuÇn lµ s¾p xÕp d÷ liÖu trªn m¸y tÝnh , in c¸c giÊy b¸o thi cho tõng thÝ sinh.ë hÖ thèng nµy cßn qu¸ nhiÒu kh©u mµ ph¶i tÝnh thñ c«ng dÔ dÉn ®Õn nhÇm lÉn vÒ ®iÓm sè gi÷a c¸c thÝ sinh. VÊn ®Ò t×m kiÕm th«ng tin ë hÖ thèng nµy cã nhiÒu khã kh¨n mÊt nhiÒu thêi gian . Víi nh÷ng yÕu kÐm trªn ban tuyÓn sinh quyÕt ®Þnh c¶i tiÕn hÖ thèng tuyÓn sinh nh»m rót ng¾n thêi gian xö lý tr¸nh cho thÝ sinh ph¶i ®îi kÕt qu¶ thi trong thêi gian dµi. §¶m b¶o cho xö lý d÷ liÖu nhanh chãng ,c«ng t¸c xö lý th«ng tin diÔn ra nhanh chãng. Cho phÐp trao ®æi th«ng tin nhanh chãng gi÷a c¸c bé phËn cña hÖ thèng. HÖ thèng cho phÐp tra cøu nhanh chãng c¸c th«ng tin, ®iÓm sè in danh s¸ch, giÊy b¸o thi, b¸o ®iÓm. III.NhiÖm vô cña hÖ thèng míi Qua nh÷ng vÊn ®Ò mang nhiÒu tÝnh kh¸i qu¸t trªn ta ®· cã tÓ x¸c ®Þnh ®-îc nhiÖm vô c¬ b¶n cña hÖ thèng qu¶n lý c«ng t¸c tuyÓn sinh vµo c¸c tr-êng ®¹i häc. Môc tiªu c¬ b¶n cña hÖ thèng míi lµ ph¸t huy nh÷ng ®iÓm tÝch cùc cña hÖ thèng ®· cã, kh¾c phôc nh÷ng vÊn ®Ò cßn thiÕu xãt ®Ó t¹o nªn hÖ thèng míi hoµn thiÖn h¬n ®¸p øng ®-îc nh÷ng nhu cÇu cÊp thiÕt cña thùc tÕ. C¸c m¸y tÝnh trong hÖ thèng cã nhiÖm vô cËp nhËt hå s¬ tuyÓn sinh cña c¸ thÝ sinh ph¶i ph©n lo¹i theo tõng khu vùc tuyÓn sinh, ®èi t-îng dù tuyÓn vµ c¸c møc -u tiªn cho thÝ sinh .Toµn bé th«ng tin vÒ thÝ sinh ®¨ng kÝ dù thi sÏ ®-îc l-u trong c¬ së d÷ liÖu t¹i m¸y chñ khi ®· kiÓm tra vÒ th«ng tin dù thi hîp lÖ hÖ thèng tuyÓn sinh sÏ lªn danh s¸ch phßng thi , sè b¸o danh ®Þa ®iÓm dù thi ®ång thêi in ra giÊy b¸o thi (tµi liÖu xuÊt ) vµ göi cho tõng thÝ sinh ®¨ng kÝ dù thi .Khi thÝ sinh ®· nép bµi thi th× ban tuyÓn sinh sÏ räc ph¸ch vµ chuyÓn bµi cho c¸n bé chÊm thi . Cßn th«ng tin vÒ sè b¸o danh ,sè ph¸ch sÏ ®-îc l-u l¹i ®Ó thuËn lîi cho viÖc khíp ®iÓm sau nµy. Khi c¸n bé chÊm thi tr¶ bµi cho ban tuyÓn sinh th× hÖ th«ng thùc hiÖn nhiÖm vô lªn ®iÓm theo ph¸ch (ghÐp ph¸ch ) cña tõng m«n thi .Dùa vµo nh÷ng th«ng tin nh- sè b¸o danh, sè ph¸ch ®Ó thùc hiÖn viÑc ghÐp ph¸ch vµ lªn kÕt qu¶ .Sau khi tÝnh to¸n hÖ thèng ®-a ra vµ th«ng b¸o vÒ kÕt qu¶ tuyÓn sinh cña c¸c thÝ sinh ë d¹ng sau : SBD Hä vµ tªn Hé khÈu M«n 1 M«n 2 M«n 3 3452 1873 …. NguyÔn v¨n A Bïi thÞ X ….. KV1 KV2 ….. 7 6 …. 9 10 ….. 1 2 ….. Tæng ®iÓm 25 27 …. Sau khi ®· cã toµn bé ®iÓm cña bµi thi tõng thÝ sinh, dùa vµo chØ tiªu xÐt tuyÓn vµ quy chÕ tuyÓn sinh hÖ thèng x¸c ®Þnh ®-îc ®iÓm xÐt tuyÓn cña tr-êng. §Õn ®©y hÖ thèng cã thÓ in giÊy b¸o ®iÓm cho thÝ sinh. Sau khi ®· göi giÊy b¸o ®iÓm cho thÝ sinh dù thi. NÕu thÝ sinh nµo cã ®¬n phóc tra bµi thi th× hÖ thèng dùa vµo sè b¸o danh, m«n thi ®Ó t×m l¹i bµi thi ®Ó cã thÓ gi¶i ®¸p th¾c cña thÝ sinh hoÆc söa ®æi vÒ ®iÓm sè(tr-êng hîp gi¸o viªn chÊm thi nhÇm lÉn) dùa theo kÕt qu¶ phóc tra ®ång thêi in kÕt qu¶ göu ®Õn cho thÝ sinh. VËy, hÖ thèng míi ®¶m b¶o cho c«ng t¸c t×m kiÕm kÕt qu¶ thuËn lîi, cô thÓ lµ c¸c tiªu chÝ nh-: t×m kiÕm theo sè b¸o danh, tªn, tr-êng. Ch-¬ng III. Ph©n tÝch hÖ thèng Trong qu¸ tr×nh x©y dùng hÖ qu¶n trÞ trªn m¸y tÝnh, ph©n tÝch lµ c«ng viÖc ®Çu tiªn kh«ng thÓ thiÕu. Kh«ng thÓ ®-a tin häc ho¸ vµo c«ng t¸c qu¶n lý mµ kh«ng qua qu¸ tr×nh ph©n tÝch. HiÖu qu¶ mang l¹i phô thuéc vµo ®é n«ng s©u cña qu¸ tr×nh ph©n tÝch ban ®Çu. §Ó hÖ thèng mang tÝch thùc tÕ ®¸p øng ®-îc nh÷ng nhu cÇu cña ng-êi dïng dùa vµo qu¸ tr×nh kh¶o s¸t hiÖn tr¹ng vµ x¸c lËp dù ¸n chóng em xin ®-a ra nh÷ng luång th«ng tin c¬ b¶n cã thÓ ®¸p øng d-îc nhu cÇu cña hÖ thèng:  D÷ liÖu: hÖ thèng tuyÓn sinh chó träng vµo c«ng t¸c xö lý, hå s¬ tuyÓn sinh, x¸c ®Þnh râ c¸c ®èi t-îng -u tiªn, vµ c¬ b¶n dùa vµo ®iÓm sè cña c¸c bµi thi cña tõng thÝ sinh.  Luång th«ng tin vµo: nh÷ng th«ng tin nhËn ®-îc tõ l·nh ®¹o,ban tuyÓn sinh, quy chÕ tuyÓn sinh cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o.  Luång th«ng tin ra lµ c¸c lo¹i v¨n b¶n, b¸o c¸o: GiÊy b¸o thi, giÊy b¸o ®iÓm, th«ng b¸o phßng thi, sè b¸o danh, ®Þa ®iÓm thi, kÕt qu¶ phóc tra, giÊy d¸n phßng thi, s¬ ®å phßng thi( nÕu cÇn), vµ kÕt qu¶ thi. I.Ph©n tÝch hÖ thèng vÒ xö lý: 1.BiÓu ®å ph©n r· chøc n¨ng: Chøng n¨ng duy nhÊt cña hÖ thèng mang tªn “qu°n lý tuyÓn sinh §H” Trong biÓu ®å ph©n r· chøc n¨ng th× chøc n¨ng chung nµy ®-îc ph©n r· thµnh c¸c chøc n¨ng con: - Xö lý häc sinh - Lµm sè b¸o danh, phßng thi - Xö lý bµi thi - Khíp ®iÓm - Lªn ®iÓm theo ph¸ch - T×m kiÕm thèng kª - Xö lý phóc tra - In Ên. BiÓu ®å ph©n r· chøc n¨ng: Qu¶n lý c«ng t¸c tuyÓn sinh ®¹i häc Xö lý hå S¬ - NhËn hå s¬ - KiÓm tra sè häc sinh Lµm SBD, phßng thi Xö lý bµi thi Khíp ®iÓm Lªn ®iÓm theo ph¸ch T×m kiÕm, thèng kª Xö lý phóc tra In Ên - §¸nh SBD - KiÓm tra SBD - Ghi nhËn SBD #Ghi vµo tÖp SBD/ThÝsinh/ phßng thi - Lµm ph¸ch - NhËp sè ph¸ch - ChuyÓn tíi c¸n bé chÊm thi # Ghi vµo tÖp Sè ph¸ch/ M«n thi/SBD - NhËp ®iÓm theo ph¸ch - Ghi nhËn ®iÓm - KiÓm tra th«ng tin ph¸ch # Ghi vµo tÖp M«n/Sè ph¸ch/SBD - GhÐp ph¸ch - Lªn ®iÓm+SBD - §èi chiÕu th«ng tin - Xö lý -u tiªn - Xö lý ®iÓm chuÈn - T×m theo SBD - T×m theo tªn - Thèng kª thÝ sinh ®¹t - Thèng kª theo chÕ ®é -u tiªn - NhËn yªu cÇu - Xö lý phóc tra - Ghi nhËn phóc tra - Tr¶ lêi phóc tra - In giÊy b¸o thi - In kÕt qu¶ thi - KÕt qu¶ tuyÓn sinh Tuy nhiªn, biÓu ®å trªn chØ thÓ hiÖn ®-îc sù ph©n cÊp chøc n¨ng ë d¹ng tÜnh. §Ó h×nh dung râ h¬n vÒ hÖ thèng, ta cÇn xem xÐt c¸c luång th«ng tin tõ m«i tr-êng ngoµi, c¸c kÕt qu¶ mµ hÖ thèng tr¶ ra cho ng-êi sö dông vµ luång th«ng tin truyÒn gi÷a c¸c tiÕn tr×nh. Yªu cÇu ®ã sÏ ®-îc thÓ hiÖn trong biÓu ®å luång d÷ liÖu cña hÖ thèng. 2.BiÓu ®å luång d÷ liÖu BiÓu ®å luång d÷ liÖu thÓ hiÖn hÖ thèng ë d¹ng ®éng. Nã thÓ hiÖn sù trao ®æi th«ng tin gi÷a hÖ thèng víi m«i tr-ßng bªn ngoµi vµ c¸c luång trao ®æi th«ng tin trong néi bé hÖ thèng. BiÓu ®å luång d÷ liÖu bao gåm c¸c t¸c nh©n bªn trong vµ bªn ngoµi hÖ thèng, c¸c tiÕn tr×nh xö lý th«ng tin, c¸c luång th«ng tin vµo/ra mçi tiÕn tr×nh.Mèi liªn quan gi÷a biÓu ®ß ph©n cÊp chøc n¨ng vµ biÓu ®å luång d÷ liÖu lµ c¸c chøc n¨ng trong biÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng t-¬ng øng víi c¸c tiÕn tr×nh cña biÒu ®å luång d÷ liÖu; mçi møc cña biÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng ®-îc m« t¶ bëi mét biÓu ®å luång d÷ liÖu t-¬ng øng. Ta tiÕn hµnh x©y dùng biÎu ®å luång d÷ liÖu cho hÖ thèng nµy dùa vµo biÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng ®· x©y dùng ë trªn nh- sau: 2.1. BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc khung c¶nh: Møc khung c¶nh t-ong øng víi møc 0 cña biÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng. Ta coi nã nh­ mét “hép ®en”, mäi th«ng tin tõ m«i tr­êng ngo¯i ®i v¯o hÖ thèng sÏ lµ th«ng tin ®Çu vµo; mäi th«ng tin tõ hÖ thèng ®-a ra bªn ngoµi lµ c¸c th«ng tin ®Çu ra; nhiÖm vô cña hÖ thèng lµ ph¶i xö lý, biÕn ®æi c¸c th«ng tin ®Çu vµo thµnh kÕt qu¶ ®Çu ra. Hå s¬ Quy chÕ ts Ban tuyÓn sinh Yªu cÇu Bµi thi B¸o c¸o kq §¬n phóc tra ThÝ sinh Qu¶n lý tuyÓn sinh GiÊy b¸o thi KÕt qu¶ phóc tra Tr-êng §H §iÓm thi ts Bµi thi Yªu cÇu + chØ tiªu C¸n bé chÊm thi C¸c t¸c nh©n ngoµi: -ThÝ sinh: ng-êi dù thi -Ban tuyÓn sinh: Ban l·nh ®¹o c«ng t¸c tuyÓn sinh ®-a ra c¸c quy chÕ xÐt tuyÓn. -Tr-êng §H: §-a ra chØ tiªu tuyÓn sinh . 2.2. BiÓu ®å d÷ liÖu møc ®Ønh: Møc ®Ønh øng víi møc 1 cña biÓu ®å ph©n r· chøc n¨ng. HÖ thèng qu¶n lý tuyÓn sinh ®¹i häc ®-îc chia thµnh 5 chøc n¨ng. Trong biÓu ®å nµy c¸c thong tin vµo ra ®-îc x¸c lËp dùa trªn nh÷ng yªu cÇu vµ kÕt qu¶ tr¶ ra cña tõng chøc n¨ng ®ã. BiÓu ®å d÷ liÖu møc ®Ønh: Hå s¬ ThÝ sinh Hå s¬ Bµi ®¬n thi phóc tra 2.Lªn SBD, phßng thi 1.Xö lý hs SBD/phßng/thÝ sinh 3.Xö lý bµi thi §· lµm ph¸ch C¸n bé chÊm thi Bµi thi ®· chÊm M«n thi/ph¸ch/ SBD 4.Khíp ®iÓm M«n/SBD/§iÓm Hå s¬ ®èi t-îng -u tiªn 5. Lªn ®iÓm Quy theo ph¸ch 6.In kÕt qu¶ Hå s¬ chÕ Ban tuyÓn Sinh giÊy b¸o ®iÓm, kq phóc tra §iÓm cña thÝ sinh ThÝ sinh 7.L-u tr÷ thèng kª KÕt qu¶ ts Tr-êng §H 2.3. BiÓu §å d÷ LiÖu Møc d-íi §Ønh: a) Chøc N¨ng 1: TiÕp nhËn hå s¬ (thñ c«ng) ThÝ sinh 1.1. TiÕp nhËn hå s¬ KiÓm tra hå s¬ Hå S¬  Chøc n¨ng xö lý hå s¬ cã nhiÖm vô kiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña hå s¬ ®¨ng ký dù tuyÓn cña tõng thÝ sinh. Hå s¬ hîp lÖ ®­îc l­u v¯o kho “Hå s¬”. b) Chøc n¨ng 2: Lªn sè b¸o danh vµ xÕp phßng thi. Hå S¬ 2.1. §¸nh SBD xÕp phßng 2.2.NhËp SBD vµ phßng SBD/thÝ sinh/phßng 2.3.In th«ng b¸o phßng thi  Chøc n¨ng lªn sè b¸o danh phßng thi lÊy th«ng tin tõ kho hå s¬, chøc n¨ng dùa vµo hå s¬ ®¨ng ký dù thi cña c¸c thÝ sinh tõ ®ã lËp sè b¸o danh s¾p sÕp phßng thi. Sau khi lªn sè b¸o danh vµ phßng thi th× l-u sè b¸o danh , phßng thi cña tõng thÝ sinh v¯o kho “Sè B¸o Danh/ Phßng/ ThÝ sinh” c) Chøc n¨ng 3: xö lý bµi thi ThÝ sinh Bµi thi 3.1.Räc ph¸ch C¸n bé chÊm thi Bµi thi ®· däc ph¸ch 3.2.NhËp sè ph¸ch M«n/ph¸ch/SBD.  Chøc n¨ng “xö lý b¯i thi”. NhËn b¯i thi cña thÝ sinh thùc hiÖn viÖc t¹o ph¸ch v¯ l­u v¯o kho “ M«n thi/ Ph¸ch/ Sè b¸o danh” . §ång thêi göi b¯i thi ®· däc ph¸ch cho c¸n bé chÊm thi. d) Chøc n¨ng 4: Khíp ®iÓm. C¸n bé Bµi thi ®· chÊm ChÊm thi 4.1.Lªn §iÓm Ghi nhËn ®iÓm 4.2.NhËp ®iÓm theo ph¸ch M«n/ph¸ch/®iÓm.  Chøc n¨ng khíp ®iÓm. Chøc n¨ng nµy dùa vµo sè ph¸ch sÏ tæng hîp tÊt c¶ c¸c m«n thi v¯ tæng hîp ®­îc ®iÓm, sau ®ã l­u th«ng tin v¯o kho “M«n/ Ph¸ch/ §iÓm”. e) Chøc n¨ng 5: Lªn ®iÓm theo ph¸ch M«n/Ph¸ch/§iÓm M«n/ Ph¸ch/SBD GhÐp ph¸ch M«n/SBD/§iÓm Bµi thi ®· ghÐp ph¸ch Hå s¬ §èi chiÕu §èi t-îng -u tiªn X- lý -u tiªn Ban tuyÓn sinh §iÓm c¸c bµi thi Quy chÕ §iÓm cña thÝ sinh *Chøc n¨ng lªn ®iÓm theo ph¸ch. Chøc n¨ng nµy lÊy th«ng tin tõ hai kho “M«n thi/ Ph¸ch/ SBD” v¯ “ M«n/ Ph¸ch/ §iÓm”. T¹i ®©y sÏ tæng hîp to¯n bé ®iÓm thi cña c¸c m«n thi vµ sö lý kÕt qu¶ tÝnh to¸n ®iÓm -u tiªn cña tõng thÝ sinh dù thi theo sè b¸o danh. f) Chøc n¨ng 6: Chøc n¨ng in Ên Hå S¬ SBD/Phßng/ThÝ sinh Tr-êng §H §Þa chØ TS B¸o c¸o In giÊy b¸o thi Mon/SBD/§iÓm In ®iÓm thi GiÊy b¸o thi tr¶ lêi phóc tra In kÕt qu¶ phóc tra ®iÓm thi GiÊy b¸o ®iÓm ThÝ sinh ®iÓm §iÓm cña thÝ sinh * Chøc n¨ng in Ên: LÊy th«ng tin tõ c¸c kho Hå s¬, Sè b¸o danh, phßng thÝ sinh, M«n/ Ph¸ch/ §iÓm vµ tr¶ th«ng tin vÒ c¸c tµi liÖu xuÊt nh- giÊy b¸o thi, giÊy b¸o ®iÓm, kÕt qu¶ vµ c¸c lo¹i b¸o c¸o. g) Chøc n¨ng 7: Chøc n¨ng t×m kiÕm thèng kª Hå s¬ §iÓm cña ts Tr-êng §H L-u tr÷ ®iÓm Yªu cÇu Thèng kª tr¶ Ban tuyÓn sinh lêi yªu cÇu ThÝ sinh Chøc n¨ng t×m kiÕm thèng kª: LÊy th«ng tin ®· ®-îc l-u tr÷ tõ kho hå s¬ vµ ®iÓm cña thÝ sinh ®Ó thèng kª sè thÝ sinh, ®iÓm cña thÝ sinh tõ ®ã ®-a ra ®iÓm chuÈn. Trong tr-êng hîp thÝ sinh yªu cÇu phóc tra, chøc n¨ng nµy sÏ t×m kiÕm l¹i tõ nh÷ng th«ng tin ®· ®-îc l-u tr÷ ®Ó chÊm l¹i bµi thi. II.Ph©n tÝch hÖ thèng vÒ d÷ liÖu: PhÇn trªn ta ®· xem xet c¸c luång th«ng tin di chuyÓn vµo vµ ra khái hÖ thèng còng nh- c¸c luång th«ng tin truyÒn gi÷a c¸c chøc n¨ng cña hÖ thèng. PhÇn nµy ta ®i s©u vµo ph©n tÝch néi dung cña c¸c luång th«ng tin vµ mèi liªn hÖ vÒ ý nghÜa d÷ liÖu gi÷a chóng. Ta sö dông m« h×nh thùc thÓ quan hÖ- mét c«ng cô hiÖu qu¶ dïng trong m« h×nh ho¸ d÷ liÖu ®Ó cÊu tróc ho¸ d÷ liÖu ®Ó cÊu tróc ho¸ d÷ liÖu vµ thÓ hiÖn tÝnh tæ chøc d÷ liÖu cña hÖ thèng. Theo m« h×nh nµy c¸c th«ng tin ®-îc ®-a vµo c¸c ®èi t-îng gäi lµ thùc thÓ. TÝnh chÊt cña nã ®-îc m« t¶ bëi c¸c thuéc tÝnh, mèi quan hÖ gi÷a c¸c thùc thÓ thÓ hiÖn b»ng quan hÖ. S¬ ®å tæng thÓ gåm c¸c thùc thÓ cña hÖ thèng vµ mèi quan hÖ gi÷a chóng chÝnh lµ s¬ ®å thùc thÓ liªn kÕt sÏ cho ta h×nh ¶nh toµn vÑn vÒ s¬ ®å cña hÖ thèng. 1. X¸c ®Þnh c¸c thùc thÓ: Thùc thÓ lµ c¸c ®èi t-îng mµ hÖ thèng cÇn l-u tr÷ c¸c th«ng tin nã cã thÓ phô thuéc vµo c¸c nguån: -Tµi nguyªn (ng-êi, ®èi t-îng vËt lý,®Þa ®iÓm): thÝ sinh - C¸c giao dÞch : hå s¬ tuyÓn sinh - Th«ng tin cã cÊu tróc: giÊy b¸o thi, giÊy b¸o ®iÓm, danh s¸ch thÝ sinh d¸n phßng thi, giÊy thèng kª c¸c häc sinh thi. C¸c thùc thÓ cña hÖ thèng gåm: + Hå s¬ tuyÓn sinh + Hé khÈu + §èi t-îng -u tiªn + §¬n vÞ ®¨ng kÝ + Tr-êng thi + Ngµnh thi + SBD/Tªn/Phßng thi + M«n/ph¸ch/SBD + M«n/Ph¸ch/§iÓm + KÕt qu¶ thi 2. X¸c ®Þnh kiÓu liªn kÕt: + Liªn kÕt 1-1: Liªn kÕt tÇm th-êng, Ýt x¶y ra trõ tr-êng hîp cÇn b¶o mËt th«ng tin, th-êng ®-îc t¸ch thµnh 2 thùc thÓ. + Liªn kÕt 1-n: Lµ liªn kÕt hay gÆp nhÊt, mèi liªn quan th-êng ®-îc diÔn t° bºng c¸c giíi tõ së h÷u “ cho, thuéc, cña, l¯, cã..”. + Liªn kÕt n-n: phæ biÕn nh-ng th-êng ®-îc thÓ hiÖn b»ng liªn kÕt 1-n b»ng c¸ch thªm mét thùc thÓ trung gian. - C¸c thuéc tÝnh: +Thuéc tÝnh kho¸ nhËn diÖn(cßn gäi lµ kho¸ chÝnh): x¸c ®Þnh sù duy nhÊt thÓ hiÖn cña thùc thÓ trong kiÓu thùc thÓ. (trong biÓu ®å thÓ hiÖn b»ng ký hiÖu #) Víi c¸c thùc thÓ thuéc lo¹i tµi nguyªn, kho¸ chÝnh th-êng lµ mét ID ®-îc sinh g¾n liÒn víi ®èi t-îng; ch¼ng h¹n kho¸ chÝnh cña thùc thÓ Hå s¬ tuyÓn sinh lµ Sè hå s¬, kho¸ chÝnh cña thùc thÓ Tr-êng lµ M· tr-êng. Víi c¸c thùc thÓ thuéc lo¹i giao dÞch, c¸c giao dÞch lµ nh÷ng sù kiÖn x¶y ra víi mét ®èi t-îng nµo ®ã, lÆp l¹i theo ®Þnh kú t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh nªn nã th-êng cã Ýt nhÊt 2 kho¸: mét kho¸ x¸c ®Þnh ®èi t-îng nhËn sù kiÖn, kho¸ kia x¸c ®Þnh thêi ®iÓm x¶y ra sù kiÖn ®ã. Víi c¸c thùc thÓ thuéc lo¹i th«ng tin cÊu tróc ho¸: kho¸ chÝnh lµ c¸c th«ng tin x¸c ®Þnh tÝnh duy nhÊt cña mçi b¶n ghi trong tÖp ®ã. + Thuéc tÝnh m« t¶: xuÊt hiÖn ë mçi kiÓu thùc thÓ,dïng m« t¶ c¸c ®Æc tr-ng cña thùc thÓ, ®ã lµ thuéc tÝnh cè h÷u. (trong biÓu ®å thÓ hiÖn b»ng ký hiÖu @ ). + Thuéc tÝnh kÕt nèi(cßn gäi lµ kho¸ ngoµi) : lµ thuéc tÝnh thÓ hiÖn vai trß kÕt nèi gi÷a 2 kiÓu thùc thÓ. Nã lµ thuéc tÝnh kho¸ nhËn diÖn cña thùc thÓ nµy ®ång thêi lµ thuéc tÝnh m« t¶ ë thùc thÓ kh¸c. 2.1S¬ ®å quan hÖ thùc thÓ: Hé khÈu > Hå s¬ tuyÓn sinh ^ §¬n vÞ ®¨ng kÝ ^ Tr-êng thi < §èi t-îng -u tiªn < ^ Ngµnh thi ^ SBD/Tªn/phßng ^ M«n/ph¸ch/SBD M«n/ph¸ch/§iÓm < ^ KÕt qu¶ > *M« h×nh thùc thÓ liªn kÕt chi tiÕt Hå s¬ tuyÓn sinh Chi tiÕt hé khÈu Chi tiÕt tr-êng # M· tØnh,huyÖn > Hé khÈu t/tró §èi t-îng -u tiªn # M· vïng Tªn gäi # Sè hå s¬ @ M· tr-êng Tªn tr-êng @ Tªn thÝ sinh Ngµy sinh @ M· vïng @ §èi t-îng -u tiªn @ M· ®v §KDT < # M· tr-êng Tªn tr-êng @ M· ngµnh M· khèi Chuyªn ngµnh > < # M· ngµnh Tªn ngµnh M· khèi Chi tiÕt §V§K SBD/Tªn/phßng <# M· §V§K N¬i nép hå s¬ < # Tªn thÝ sinh @ Ngµy sinh @ SBD Phßng thi §Þa ®iÓm thi M«n/Ph¸ch/§iÓm # Ph¸ch M«n §iÓm KÕt qu¶ M«n/Ph¸ch/SBD < # SBD @ Ph¸ch @ M«n # Sè hå s¬ @ Sè b¸o danh <@ Tªn @ Ngµy sinh M«n §iÓm §iÓm -u tiªn > - Xem thêm -