Tài liệu Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý nhân sự tại trường thpt lê văn hưu.

  • Số trang: 37 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Trêng §¹i häc Kinh doanh vµ C«ng nghÖ Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp LêI më §ÇU §èi víi bÊt cø mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nµo th× môc tiªu lín nhÊt mµ hä ®Æt ra lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®ã doanh nghiÖp cÇn ph¶i nç lùc cè g¾ng kh«ng ngõng tõ viÖc c¶i tiÕn mÉu m·, gi¶m thiÕu chi phÝ, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm ®Õn viÖc tæ chøc tèt c«ng t¸c b¸n hµng. Cã nh vËy, doanh nghiÖp míi cã kh¶ n¨ng t¨ng doanh thu, më réng thÞ trêng tiªu thô, thóc ®Èy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc liªn tôc vµ thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt. Mét trong nh÷ng c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ lîi nhuËn. ViÖc x¸c ®Þnh ®óng ®¾n chØ tiªu nµy sÏ gióp doanh nghiÖp nh×n nhËn ®îc híng ®i hîp lý trong thêi gian tiÕp theo. KÕ to¸n cã nhiÖm vô ph¶i ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi c¸c th«ng tin cã liªn quan ®Õn mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp tõ ®ã gióp nhµ qu¶n lý cã thÓ ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh ®óng ®¾n. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn G¹ch èp l¸t Th¸i B×nh, em ®· ®i s©u t×m hiÓu thùc tÕ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ®ång thêi kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc häc tËp vµ nghiªn cøu t¹i trêng, em ®· hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o thùc tÕ t¹i c«ng ty cæ phÇn g¹ch èp l¸t Th¸i B×nh. Néi dung cña b¸o c¸o bao gåm: PhÇn I: Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty cæ phÇn g¹ch èp l¸t Th¸i B×nh PhÇn 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty cæ phÇn g¹ch èp l¸t Th¸i B×nh PhÇn 3: Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty cæ phÇn g¹ch èp l¸t Th¸i B×nh. SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 0 MSV: 04A08995N – Líp 952 Trêng §¹i häc Kinh doanh vµ C«ng nghÖ Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp PhÇn I: Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty cæ phÇn g¹ch èp l¸t Th¸I B×nh 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty cæ phÇn g¹ch èp l¸t Th¸i B×nh cã tªn gäi ban ®Çu lµ C«ng ty g¹ch èp l¸t Th¸i B×nh, ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 327/Q§-UB ngµy 14/8/1997 cña UBND tØnh Th¸i B×nh, víi ngµnh nghÒ s¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c lo¹i g¹ch ceramic cao cÊp èp têng vµ l¸t nÒn, kinh doanh xuÊt nhËp khÈu c¸c nguyªn liÖu s¶n xuÊt g¹ch ceramic vµ xuÊt khÈu g¹ch ceramic c¸c lo¹i. Thùc hiÖn chñ tr¬ng cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp nhµ níc, ngµy 09/12/2004, UBND tØnh Th¸i B×nh ®· cã quyÕt ®Þnh sè 3067/Q§-UB v/v chuyÓn ®æi C«ng ty g¹ch èp l¸t Th¸i B×nh thµnh C«ng ty cæ phÇn g¹ch èp l¸t Th¸i B×nh. GiÊy phÐp kinh doanh sè 0803000177 do Së kÕ ho¹ch ®Çu t Th¸i B×nh cÊp ngµy 23 th¸ng 2 n¨m 2005. Vèn ®iÒu lÖ: 10.000.000.000 VN§ (Mêi tû ®ång ViÖt Nam), vèn nhµ níc chiÕm 51%, 49% lµ vèn cña c¸c cæ ®«ng. Tªn doanh nghiÖp: C«ng ty cæ phÇn g¹ch èp l¸t Th¸i B×nh Tªn giao dÞch: Thai Binh Ceramic Tiles Joint stock company. Trô së: X· §«ng L©m huyÖn TiÒn H¶i tØnh Th¸i B×nh. Tel: 036.823.682 Fax: 036.823.695 Email: happy-tb@hn.Vnn.vn Website: http://www. ceramiclonghau.com.vn 1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty g¹ch èp l¸t Th¸i B×nh 1.2.1. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng ty C«ng ty cæ phÇn g¹ch èp l¸t Th¸i B×nh huy ®éng, sö dông, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn cã hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i g¹ch men èp l¸t cao cÊp. TËn dông n¨ng lùc thiÕt bÞ hiÖn cã, øng dông khoa häc c«ng nghÖ míi, ®æi míi c «ng nghÖ, båi dìng, n©ng cao tr×nh ®é tæ chøc, qu¶n lý, c¶i tiÕn thiÕt bÞ, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm nguyªn nhiªn vËt liÖu, ®éng lùc. N©ng cao chÊt lîng, h¹ gi¸ thµnh, t¨ng søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm. Båi dìng, ®µo t¹o ®éi ngò CBCNV-L§ kh«ng ngõng n©ng cao tay nghÒ bËc thî, chuyªn m«n nghiÖp vô, tr×nh ®é chÝnh trÞ, ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh vµ më réng s¶n xuÊt. Thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ vµ chÕ ®é lµm theo n¨ng lùc, hëng theo kÕt qu¶, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, phÊn ®Êu ®¶m b¶o hµi hoµ lîi Ých cña nhµ níc, doanh nghiÖp, nhµ ®Çu t vµ ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i thùc hiÖn theo hµnh lang cña ph¸p luËt quy ®Þnh, ®Êu tranh chèng mäi biÓu hiÖn tham nhòng l·ng phÝ vµ vi ph¹m ph¸p luËt. C«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm ®ãng thuÕ vµ c¸c nghÜa vô tµi chÝnh kh¸c (nÕu cã) theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ chÕ ®é Tµi chÝnh. TËp thÓ CBCNV-L§ c«ng ty chÊp hµnh nghiªm kû luËt, néi quy lao ®éng, quy tr×nh kü thuËt, an toµn vÖ sinh lao ®éng. 1.2.2. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt g¹ch èp l¸t Ceramic (Phô lôc 1) SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 1 MSV: 04A08995N – Líp 952 Trêng §¹i häc Kinh doanh vµ C«ng nghÖ Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 1.3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña qu¶n lý cña c«ng ty C¨n cø vµo chøc n¨ng nhiÖm vô cña C«ng ty, viÖc tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cã c¸c tæ chøc sau: (S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña doanh nghiÖp – Phô lôc 2) Héi ®ång qu¶n trÞ lµ c¬ quan qu¶n lý c«ng ty, cã toµn quyÒn nh©n danh c«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi cña c«ng ty, trõ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña §¹i héi cæ ®«ng. Héi ®ång qu¶n trÞ cña c«ng ty cã chñ tÞch H§QT, phã chñ tÞch H§QT vµ c¸c thµnh viªn. - Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ cã quyÒn lËp kÕ ho¹ch, ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng cña H§QT; tæ chøc viÖc th«ng qua c¸c quyÕ ®Þnh cña H§QT, chñ to¹ häp ®¹i héi cæ ®«ng... - Phã chñ tÞch H§QT cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô do H§QT ph©n c«ng, thay mÆt chñ tÞch H§QT thùc thi c«ng viÖc ®îc uû quyÒn khi chñ tich H§QT v¾ng mÆt. Thµnh viªn H§QT trùc tiÕp thùc thi nhiÖm vô ®· ®îc H§QT ph©n c«ng, kh«ng uû quyÒn cho ngêi kh¸c. - Gi¸m ®èc c«ng ty ®iÒu hµnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng SXKD cña c«ng ty theo quyÕt ®Þnh cña ®¹i héi ®ång cæ ®«ng., quyÕt ®Þnh cña H§QT, ®iÒu lÖ c«ng ty vµ tu©n thñ ph¸p luËt. - C¸c phã gi¸m ®èc c«ng ty (gåm PG§ kinh doanh vµ PG§ s¶n xuÊt): gióp viÖc cho gi¸m ®èc trong qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh còng nh c¸c vÊn ®Ò trong tæ chøc, c¸c vÊn ®Ò vÒ khoa häc kü thuËt, chÝnh trÞ t tëng... Ban kiÓm so¸t cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp ph¸p trong qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng SXKD, trong ghi chÐp sæ s¸ch kÕ to¸n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh.Thêng xuyªn th«ng b¸o víi H§QT vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tham kh¶o ý kiÕn cña H§QT tríc khi tr×nh b¸o c¸o, kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ lªn ®¹i héi cæ ®«ng... C¸c phßng ban chøc n¨ng cña c«ng ty kh«ng trùc tiÕp qu¶n lý nhng cã tr¸ch nhiÖm theo dâi, híng dÉn, ®«n ®èc, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch, tiÕn ®é s¶n xuÊt, c¸c quy tr×nh kü thuËt, c¸c ®Þnh møc kinh tÕ. 1.4. Tæ chøc kÕ to¸n t¹i c«ng ty g¹ch èp l¸t Th¸I B×nh 1.4.1. §Æc ®iÓm tæ chøc kÕ to¸n t¹i c«ng ty XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, ®Þa bµn ho¹t ®éng vµ quy m« s¶n xuÊt, c«ng ty cæ phÇn g¹ch èp l¸t Th¸i B×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo h×nh thøc tËp trung, c«ng ty cã mét phßng kÕ to¸n ®ãng t¹i trô së chÝnh. HiÖn nay c«ng ty ®ang sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n BRAVO, ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ, kÕ to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. Niªn ®é kÕ to¸n c«ng ty ¸p dông tõ ngµy 1/1 ®Õn ngµy 31/12, kú kÕ to¸n ®îc tÝnh theo quý. ChÕ ®é kÕ to¸n c«ng ty ¸p dông theo Q§ 15 /2006/Q§ - BTC cña Bé Tµi ChÝnh ngµy 20/3/2006. Phßng kÕ to¸n cã chøc n¨ng thu nhËn vµ xö lý th«ng tin, cung cÊp th«ng tin kinh tÕ tµi chÝnh phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý qua ®ã kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, thóc ®Èy thùc hiÖn tèt chÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n (Phô lôc 3) SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 2 MSV: 04A08995N – Líp 952 Trêng §¹i häc Kinh doanh vµ C«ng nghÖ Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - KÕ to¸n trëng: Tæ chøc chØ ®¹o toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty. KÕ to¸n trëng cã nhiÖm vô tham mu cho Tæng Gi¸m ®èc trong kinh doanh, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ mäi mÆt cña c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh ë c«ng ty. - Bé phËn kÕ to¸n tæng hîp: tËp hîp chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, lªn c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n ®Þnh kú, ngoµi ra cßn kiÓm kª tÝnh to¸n tµi s¶n cè ®Þnh vµ tiÒn l¬ng. - Bé phËn kÕ to¸n thanh to¸n c«ng nî, tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng: LËp c¸c phiÕu thu, phiÕu chi, b¶ng kª c¸c kho¶n thanh to¸n. - Bé phËn kÕ to¸n vËt t: theo dâi ph¶n ¸nh vÒ sè hiÖn cã, t×nh h×nh nhËp xuÊt vËt t. - Bé phËn kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm: chÞu tr¸ch nhiÖm h¹ch to¸n nhËp xuÊt kho thµnh phÈm tiªu thô. - Bé phËn kÕ to¸n x©y dùng c¬ b¶n: theo dâi t×nh h×nh ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n, vµ quyÕt to¸n c«ng tr×nh cña c«ng ty. 1.4.2. S¬ ®å lu©n chuyÓn chøng tõ theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ ë c«ng ty cæ phÇn g¹ch èp l¸t Th¸i B×nh. (Phô lôc 4) 1.4.3. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong n¨m 2007. (Phô lôc 5) Qua sè liÖu b¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2007 ta thÊy r»ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2007 ®· cã hiÖu qu¶ vµ ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ so víi n¨m 2006. Víi môc ®Ých duy tr× møc s¶n xuÊt æn ®Þnh vµ më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm nªn c«ng ty ®· ®Çu t n©ng cÊp mét sè h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng vµ thiÕt bÞ do vËy s¶n lîng s¶n xuÊt cña c«ng ty n¨m 2007 lµ 2245904 m2 ®· t¨ng 3,34% so víi n¨m 2006, s¶n lîng tiªu thô còng t¨ng 5,51% so víi cïng kú n¨m 2006. Cã ®îc kÕt qu¶ nµy ®· lµm doanh thu thuÇn cña c«ng ty t¨ng lªn ®¸ng kÓ víi 110846,76 tr® n¨m 2007 t¨ng 14,43% so víi n¨m 2006. C«ng ty hµng n¨m hoµn thµnh nghÜa vô víi Ng©n s¸ch Nhµ níc, ta cã thÓ thÊy trong b¸o c¸o, c«ng ty ®· nép vµo NSNN 6085,52 tr® n¨m 2007 t¨ng 13,43% so víi n¨m 2006. Víi nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc l¬ng b×nh qu©n ngêi lao ®éng còng ®îc c¶i thiÖn tõ 1.500.000® t¨ng lªn 1.600.000. §©y lµ yÕu tè quan träng gãp phÇn ®éng viªn tinh thÇn cña toµn bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp. Qua b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ta thÊy, trong 2 n¨m c«ng ty cæ phÇn g¹ch èp l¸t Th¸i B×nh ®· ®¹t ®îc møc t¨ng trëng cô thÓ qua c¸c chØ tiªu doanh thu, lîi nhuËn, mÆc dï kÕt qu¶ s¶n xuÊt lo¹i g¹ch chÊt lîng tèt A1 ®· kh«ng ®¹t ®îc nh kÕ ho¹ch ®Ò ra nhng nh×n chung c«ng ty ®· ®¶m b¶o tèt ho¹t ®éng kinh doanh vµ møc thu nhËp b×nh qu©n toµn c«ng ty t¨ng lªn, n©ng cao ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®ång thêi thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô kinh tÕ víi nhµ níc. Do ®ã ta cã thÓ ®a ra kÕt luËn: T×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty lµ hÕt søc lµnh m¹nh vµ høa hÑn nh÷ng n¨m tiÕp theo ho¹t ®éng cña c«ng ty sÏ cã kÕt qu¶ cao h¬n n÷a. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2007 Khã kh¨n: - Khã kh¨n lín nhÊt chi phèi tíi kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m qua lµ nhiªn liÖu cho s¶n xuÊt. TÝnh to¸n ban ®Çu c«ng ty ®Çu t 1 tr¹m sinh khÝ than SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 3 MSV: 04A08995N – Líp 952 Trêng §¹i häc Kinh doanh vµ C«ng nghÖ Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp l¹nh chØ ®Ó cÊp nhiÖt cho c«ng ®o¹n sÊy ®øng 2 lß nung, c«ng ®o¹n sÊy phun sÏ tËn dông triÖt ®Ó khÝ gas tù nhiªn lµm gi¶m gi¸ thµnh. Nhng do nguån khÝ má ®· hoµn toµn c¹n kiÖt kh«ng cßn kh¶ n¨ng cung cÊp nªn c«ng ®o¹n sÊy phun vÉn ph¶i sö dông dÇu Diezen - Gi¸ vËt t, nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo (gi¸ than vµ dÇu D.O) liªn tôc t¨ng gi¸ lµm gi¸ thµnh s¶n xuÊt t¨ng cao trong khi gi¸ b¸n s¶n phÈm t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ do sù c¹nh tranh quyÕt liÖt trªn thÞ trêng (chÊt lîng, chñng lo¹i, mÉu m· vµ gi¸ c¶) - Sau cæ phÇn ho¸ viÖc vay vèn gÆp nhiÒu khã kh¨n v× Ng©n hµng ®ßi hái ph¶i thÕ chÊp b»ng tµi s¶n chø kh«ng ®îc phÐp tÝn chÊp nh tríc. Ph¬ng híng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2008 BiÖn ph¸p: - TiÕp tôc nghiªn cøu kiÖn toµn vµ hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp víi yªu cÇu cña thùc tÕ nh»m mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt - T¨ng cêng qu¶n lý c«ng nghÖ, thùc hiÖn tèt c«ng t¸c duy tu b¶o dìng thiÕt bÞ ®Ó ®¶m b¶o kÕ ho¹ch s¶n lîng vµ duy tr× chÊt lîng s¶n phÈm, lu«n c¶i tiÕn vµ n©ng cao chÊt lîng ®Ó gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn th¬ng hiÖu. - TiÕp tôc ®Çu t n©ng cÊp mét sè h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng vµ thiÕt bÞ ®Ó duy tr× s¶n xuÊt æn ®Þnh vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. - TiÕp tôc hoµn thiÖn vµ duy tr× hÖ thèng ®Þnh møc vËt t nguyªn liÖu, cã biÖn ph¸p kho¸n hîp lý ®Ó ngêi lao ®éng quan t©m h¬n n÷a viÖc tiÕt kiÖm vËt t. - TÝch cùc h¬n n÷a viÖc t×m kiÕm c¸c nguån vË t nguyªn liÖu míi ®¶m b¶o chÊt lîng, gi¸ c¶ hîp lý ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. - X©y dùng kÕ ho¹ch vµ c¬ cÊu s¶n xu©t hîp lý phï hîp víi yªu cÇu cña thÞ trêng tõng vïng, tõng thêi kú. Cã biÖn ph¸p cô thÓ cñng cè thÞ trêng trong níc, tÝch cùc t×m kiÕm thÞ trêng xuÊt khÈu. SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 4 MSV: 04A08995N – Líp 952 Trêng §¹i häc Kinh doanh vµ C«ng nghÖ Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty cæ PhÇn g¹ch èp l¸t th¸i b×nh 2.1 KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu 2.1.1 Ph©n lo¹i Nguyªn vËt liÖu C¨n cø vµo néi dung kinh tÕ vµ yªu cÇu qu¶n trÞ t¹i DN: VËt liÖu t¹i c«ng ty ®îc chia thµnh: - VËt liÖu chÝnh: Lµ ®èi tîng trùc tiÕp cÊu thµnh gi¸ trÞ thùc thÓ vËt chÊt cña g¹ch èp têng vµ g¹ch l¸t nÒn. - VËt liÖu phô - VËt t phô tïng thay thÕ - Nhiªn liÖu 2.1.2 §¸nh gi¸ vËt liÖu - §èi víi vËt liÖu nhËp kho phôc vô cho s¶n xuÊt chñ yÕu mua tõ bªn ngoµi do bé phËn cung øng ®¶m nhiÖm, gi¸ vËt liÖu ®îc tÝnh theo tõng nguån nhËp. Nguån nhËp cã thÓ mua trong níc vµ nhËp khÈu. - §èi víi vËt liÖu xuÊt kho: Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vËt liÖu xuÊt kho c«ng ty ¸p dông lµ ph¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt tríc. 2.1.3 Tæ chøc kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu t¹i c«ng ty cæ phÇn g¹ch èp l¸t Th¸i B×nh - Chøng tõ sö dông trong c«ng t¸c kÕ to¸n: + Chøng tõ kÕ to¸n trùc tiÕp: - PhiÕu nhËp kho (MÉu 01-VT) - PhiÕu xuÊt kho (MÉu 02-VT) - Biªn b¶n kiÓm nghiÖm (MÉu 05-VT) - ThÎ kho (MÉu 06-VT) + Chøng tõ kÕ to¸n liªn quan kh¸c: - Ho¸ ®¬n b¸n hµng - Ho¸ ®¬n GTGT - Chøng tõ chi tiÒn - GiÊy thanh to¸n t¹m øng - Khi NVL vÒ nhËp kho tr¸ch nhiÖm cña kÕ to¸n nhËn chøng tõ cña phßng vËt t (ho¸ ®¬n GTGT– Phô lôc 5), (phiÕu yªu cÇu nhËp vËt t - Phô lôc 6), tËp hîp x¸c ®Þnh trÞ gi¸ l« hµng nhËp, kÕ to¸n nhËp sè liÖu vµo m¸y tÝnh vµ in ra phiÕu nhËp kho (Phô lôc 7), phiÕu nµy ®îc in ra 1 b¶n chuyÓn cho c¸c bé phËn liªn quan nh: Phßng vËt t, kÕ to¸n vËt t, thñ trëng ®¬n vÞ, b¶n chÝnh ®îc lu trong hå s¬ chøng tõ gèc nhËp vËt liÖu, cuèi th¸ng chuyÓn cho kÕ to¸n tæng hîp chøng tõ nhËp kho nµy. 2.1.4 KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu t¹i c«ng ty - TK sö dông: TK 152 + §èi víi c¸c nghiÖp vô nhËp vËt liÖu: Khi vËt liÖu ®îc mua vÒ, sau khi tiÕn hµnh kiÓm tra th× ®îc nhËp kho. KÕ to¸n sö dông c¸c TK nh: TK 111, TK 112, TK 331, TK 141…®Ó ph¸n ¸nh. C¸c TK nµy ®îc ph¶n ¸nh vµo bªn Cã, ®ång thêi víi viÖc ph¶n ¸nh vµo bªn Nî TK 152. + §èi víi c¸c nghiÖp vô xuÊt NVL: KÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo bªn Cã TK 152, ®ång thêi ph¶n ¸nh vµo bªn Nî c¸c TK ®èi øng: TK 621, TK 627,… - KÕ to¸n tæng hîp nhËp vËt liÖu Khi nhËp vËt liÖu, tuú theo tõng nguån nhËp mµ kÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n vµ nhËp vµo m¸y tÝnh. + §èi víi vËt liÖu mua ngoµi nhËp kho: KÕ to¸n tÝnh gi¸ nhËp b»ng gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n cha cã thuÕ GTGT céng thªm c¸c kho¶n chi phÝ vËn chuyÓn vµ c¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan. + §èi víi vËt liÖu mua trong níc: Khi hµng vÒ nhËp kho cã ®Çy ®ñ ho¸ ®¬n cïng vÒ. KÕ to¸n lËp ®Þnh kho¶n: Nî TK 152 Nî TK 133 Cã TK 111,112,331 VÝ dô: C¨n cø ho¸ ®¬n GTGT sè 10045 vµ phiÕu nhËp kho sè hiÖu NK001/VL01 cña th¸ng 1 n¨m 2008 mua vËt liÖu cha tr¶ tiÒn cña c«ng ty khai th¸c ®¸ NghÖ An. Gi¸ cha thuÕ: 120.000.000®, thuÕ GTGT 10%. SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 5 MSV: 04A08995N – Líp 952 Trêng §¹i häc Kinh doanh vµ C«ng nghÖ Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp KÕ to¸n lËp ®Þnh kho¶n: Nî TK 152 (1): 120 000 000® Nî TK 133 (1): 12 000 000® Cã TK 331: 132 000 000® §èi víi mua hµng nhËp khÈu: Nguyªn vËt liÖu chÝnh cña c«ng ty thêng xuyªn mua ë níc ngoµi nh bét ®¸ Caremic … Nh÷ng vËt liÖu nµy ph¶i chÞu thuÕ nhËp khÈu, thuÕ GTGT cña hµng nhËp khÈu vµ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c … Khi tr¶ tiÒn hµng th«ng qua h×nh thøc më th tÝn dông L/C vµ nhËn nî víi ng©n hµng. Nî TK 152 Nî TK 635 (NÕu chªnh lÖch gi¶m tû gi¸) Cã TK 112,331 Cã TK 333 (3) Cã TK 515 (NÕu chªnh lÖch t¨ng tû gi¸) §ång thêi ph¶n ¸nh thuÕ GTGT cña vËt liÖu nhËp khÈu: Nî TK 133 Cã TK 333 (12) VÝ dô: Theo ho¸ ®¬n th¬ng m¹i (Invoice) sè 79/08 vµ phiÕu nhËp kho sè nhËp khÈu 008/U01 ngµy 12/1/2008 vµ tê khai hµng nhËp khÈu. C«ng ty ®· nhËn ®îc giÊy b¸o nî cña ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Th¸i B×nh ®· tr¶ tiÒn hµng nhËp khÈu l« bét ®¸ (kh«ng cã chªnh lÖch tû gi¸) cha tr¶ tiÒn vËn chuyÓn vµ c¸c chi phÝ liªn quan: 3.041.700 ®ång. Tr¶ tiÒn lÖ phÝ h¶i quan b»ng tiÒn mÆt 300 000® (phiÕu chi 14 ngµy 12/1/2008) kÕ to¸n lËp ®Þnh kho¶n. Nî TK 152: 249.684.610® Cã TK 311: 223.948.100® Cã TK 331: 3.041.700®(cty vËi t¶i Nam S¬n) Cã TK 111: 300.000® Cã TK 333(3): 22.394.810® §ång thêi: Nî TK 133: 24.634.291® Cã TK 333(12): 24.634.291® - KÕ to¸n tæng hîp xuÊt vËt liÖu T¹i c«ng ty cæ phÇn g¹ch èp l¸t Th¸i B×nh, vËt liÖu chñ yÕu ®îc xuÊt kho ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt, trªn c¬ së môc ®Ých xuÊt vµ c¸c chøng tõ cã liªn quan kÕ to¸n lËp ®Þnh kho¶n: + Trêng hîp xuÊt kho vËt liÖu ®Ó sö dông trùc tiÕp cho s¶n xuÊt Nî TK 621 Cã TK 152 + Trêng hîp xuÊt kho ®Ó b¸n dùa vµo phiÕu xuÊt kho ®Ó b¸n kÕ to¸n lËp ®Þnh kho¶n: Nî TK 632 Cã TK 152 + C¸c trêng hîp gi¶m vËt liÖu do c¸c nguyªn nh©n kh¸c: Nî TK 642 (thiÕu trong ®Þnh møc) Nî TK 138(1) (thiÕu kh«ng râ nguyªn nh©n) Nî TK 138(8), 334 (thiÕu do c¸ nh©n ph¶i båi thêng) Cã TK 152 VÝ dô: Theo yªu cÇu cña ph©n xëng g¹ch èp l¸t: XuÊt kho ngµy 3/1/2008 xuÊt kho mét l« NVL bét ®¸ trÞ gi¸ 35.000.000 ®ång phôc vô cho s¶n xuÊt g¹ch l¸t: Nî TK 621 : 35.000.000® Cã TK 152 : 35.000.000® Cuèi kú kÕ to¸n tæng hîp chøng tõ, nhËp sè liÖu vµo m¸y tÝnh in sæ c¸i TK 152(Phô lôc 8) 2.2. KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng 2.2.1. §Æc ®iÓm C«ng ty tÝnh tr¶ l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng vµ phiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoµn thµnh. SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 6 MSV: 04A08995N – Líp 952 Trêng §¹i häc Kinh doanh vµ C«ng nghÖ Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp C¸c kho¶n trÝch theo l¬ng ®îc c«ng ty tÝnh theo ®óng chÕ ®é hiÖn hµnh cña nhµ níc: - Quü BHXH: Tû lÖ tÝnh BHXH 20% trong ®ã 15% tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cßn 5% do ngêi lao ®éng nép trõ vµo l¬ng. - Quü BHYT: Tû lÖ tÝnh BHYT lµ 3%, trong ®ã 2% tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cßn 1% do ngêi lao ®éng nép trõ vµo l¬ng. - Kinh phÝ c«ng ®oµn: Tû lÖ tÝnh KPCD lµ 2% tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, trong ®ã 1% ®Ó l¹i quü c«ng ®oµn c«ng ty, cßn 1% nép cho c¬ quan cÊp trªn. 2.2.2. Chøng tõ kÕ to¸n - MÉu sè 02 – L§TL - B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng - B¶ng thanh to¸n tiÒn BHXH, b¶ng tÝnh l¬ng… 2.2.3. Tµi kho¶n sö dông - TK 334: Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng. - TK 338: Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c. + TK 3382: Kinh phÝ c«ng ®oµn + TK 3383: BHXH + TK 3384: BHYT 2.2.4. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n - Hµng th¸ng tÝnh ra sè tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn. Nî TK 622, 627, 641, 642 Cã TK 334 VÝ dô: C¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng cña phßng tæ chøc hµnh chÝnh, ph©n xëng s¶n xuÊt g¹ch èp l¸t kÕ to¸n lËp ®Þnh kho¶n: Nî TK 622 : 33.000.000® Nî TK 642 : 10.500.000® Cã TK 334 : 43.500.000® Khi thanh to¸n tiÒn l¬ng Nî TK 334 : 43.500.000® Cã TK 111 : 43.500.000® TÝnh BHXH, BHYT, KPC§ theo chÕ ®é quy ®Þnh: Nî TK 622 : 6.270.000® Nî TK 642 : 1.995.000® Nî TK 334 : 2.610.000® Cã TK 338 : 10.875.000® - Khi nép BHXH, BHYT lªn c¬ quan c«ng ®oµn cÊp trªn Nî TK 338 : 1.044.000® Cã TK 111 : 1.044.000® 2.3. KÕ to¸n TSC§ 2.3.1. §Æc ®iÓm Lµ c«ng ty chuyªn s¶n xuÊt g¹ch nªn tµi s¶n chñ yÕu lµ m¸y mãc nhµ xëng … nguån h×nh thµnh TSC§ cña c«ng ty chñ yÕu lµ vèn tù cã vµ vèn vay. - TSC§ cña c«ng ty ®îc ®¸nh gi¸ theo nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ cßn l¹i. - Ph¬ng ph¸p khÊu hao ¸p dông lµ ph¬ng ph¸p ®êng th¼ng. 2.3.2. Ph©n lo¹i Tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty ®îc ph©n theo h×nh th¸i vËt chÊt gåm TSC§ h÷u h×nh vµ TSC§ v« h×nh: - TSC§ h÷u h×nh: Lµ nhµ cöa, ph¬ng tiÖn, m¸y mãc … - TSC§ v« h×nh: Lµ quyÒn sö dông ®Êt, phÇn mÒm m¸y tÝnh, nh·n hiÖu hµng ho¸ … 2.3.3. Tµi kho¶n sö dông - TK 211: TSC§ h÷u h×nh - TK 213: TSC§ v« h×nh 2.3.4. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n - Khi mua TSC§ h÷u h×nh Nî TK 211 Nî TK 133(2) SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 7 MSV: 04A08995N – Líp 952 Trêng §¹i häc Kinh doanh vµ C«ng nghÖ Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Cã TK 111, 112, 331 VÝ dô: Mua mét m¸y photocopy, trÞ gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n 12.000.000 ®ång, thuÕ GTGT 10%, c«ng ty ®· thanh to¸n b»ng chuyÓn kho¶n: Nî TK 211: 12.000.000® Nî TK 133(2): 1.200.00® Cã TK 112: 13.200.00® - Khi thanh lý, xo¸ sæ, nhîng b¸n. + Ghi gi¶m nguyªn gi¸: Nî TK 214 Nî TK 811 Cã TK 211 + Ph¶n ¸nh thu nhËp do nhîng b¸n Nî TK 111, 112, 131 Cã TK 711 Cã TK 3331 + Chi phÝ thanh lý nhîng b¸n Nî TK 811 Nî TK 133 Cã TK 331, 111, 112 VÝ dô: Ngµy 4/1/2008 c«ng ty thanh lý 1 m¸y khuÊy ®ang dïng cho ph©n xëng s¶n xuÊt sè 1. Theo biªn b¶n thanh lý vµ tµi liÖu kÕ to¸n, nguyªn gi¸: 360.000.000®, gi¸ trÞ khÊu hao luü kÕ: 340.000.000®. Ho¸ ®¬n GTGT b¸n phÕ liÖu thu thu b»ng tiÒn mÆt: gi¸ cha thuÕ: 10.000.00®, thuÕ GTGT 10%. Chi phÝ thanh lý b»ng tiÒn mÆt: 2.000.000® + Ghi gi¶m TSC§ ®îc thanh lý. Nî TK 214: 340.000.000® Nî TK 811: 20.000.000® Cã TK 211: 360.000.000® + Ph¸n ¶nh sè thu nhËp tõ thanh lý. Nî TK 111: 11.000.000® Cã TK 711: 10.000.000® Cã TK 333(1): 1.000.000® + Chi phÝ thanh lý. Nî TK 811: 2.000.000® Cã TK 111: 2.000.000® 2.4 KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 2.4.1 KÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp TK sö dông: TK 621 Chi phÝ NVL trùc tiÕp bao gåm chi phÝ NVL x¬ng, men mµu vµ ho¸ chÊt. §Ó h¹ch to¸n, qu¶n lý NVL kÕ to¸n më TK152 “Nguyªn vËt liÖu”. TK nµy cã c¸c TK cÊp II sau: - TK1521.Gi¸ trÞ NL x¬ng - TK1522.Gi¸ trÞ men mµu - TK 1523.Nhiªn liÖu khÝ,®iÖn - TK1524.Phô tïng thay th - TK621 ®îc më chi tiÕt: - TK 62111: Chi phÝ NVL x¬ng cho g¹ch l¸t - TK 62112: Chi phÝ NVL x¬ng cho sp g¹ch èp TK62121: Chi phÝ men mµu cho sp g¹ch l¸t TK 62122: Chi phÝ men mµu cho sp g¹ch VÝ dô: Trong th¸ng 1 n¨m 2008 ®· xuÊt NVL trùc tiÕp cho g¹ch èp vµ l¸t nh sau: (Phô lôc 9 ) - Khi xuÊt kho vËt liÖu: Nî TK 621: 2 579 307 967® Cã TK 152: 2 579 307 967® - Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ NVL trùc tiÕp theo tõng ®èi tîng chÞu chi phÝ Nî TK 154: 2 579 307 967® SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 8 MSV: 04A08995N – Líp 952 Trêng §¹i häc Kinh doanh vµ C«ng nghÖ Hµ Néi Cã TK 621: B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 2 579 307 967® 2.4.2 KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp TK sö dông: TK 622 VÝ dô: Trong th¸ng 1/2008 c«ng ty ®· h¹ch to¸n kÕ to¸n chi phÝ NCTT nh sau: (Phô lôc 10) - Khi tÝnh tr¶ l¬ng cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt Nî TK 622: 604.343.255® Cã TK 334: 604.343.255® - TÝnh BHXH, BHYT, KPC§ cho ngêi lao ®éng Nî TK 622: 49.685.495® Cã TK 338: 49.685.495® - Cuèi kú kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp theo tõng ph©n xëng Nî TK 154: 654.028.750® Cã TK 622: 654.028.750® 2.4.3 KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung TK sö dông: TK 627 - Khi tÝnh chi phÝ vµ c¸c kho¶n trÝch: Nî TK 627 Cã TK 334, 338, 152, 153, 214… - Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung theo tõng ®èi tîng chÞu chi phÝ Nî TK 154 Cã TK 627 2.4.4 TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm T¹i c«ng ty tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo ph¬ng ph¸p gi¶n ®¬n Z = D®k + C - Dck C¨n cø kÕt qu¶ ®· x¸c ®Þnh ®îc kÕ to¸n lËp ®Þnh kho¶n. Nî TK 632 Nî TK 157 Nî TK 155 Cã TK 154 2.5 KT x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng 2.5.1 KT chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 2.5.1.1 KT chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ b¸n hµng t¹i c«ng ty cæ phÇn g¹ch èp l¸t Th¸i B×nh lµ toµn bé c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh b¸n hµng, bao gåm: L¬ng nh©n viªn b¸n hµng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng, chi vËt liÖu, c«ng cô dông cô, bao b× phôc vô cho viÖc b¸n hµng, chi phÝ khÊu hao TSC§ dïng cho bé phËn b¸n hµng, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, chi phÝ vËn chuyÓn hµng tiªu thô, chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c, Chi tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o, chiÕt khÊu b¸n hµng. Ngoµi ra, hµng ho¸ cña C«ng ty lµ do bé phËn b¸n hµng tù thu mua ®Ó tiªu thô vµ kho¶n chi phÝ mua hµng ph¸t sinh t¬ng ®èi nhá, do ®ã, c«ng ty h¹ch to¸n lu«n kho¶n nµy vµo trong chi phÝ b¸n hµng. - Tµi kho¶n sö dông: TK 641- Chi phÝ b¸n hµng. §ång thêi cã 6 TK cÊp 2 Ngoµi ra cßn sö dông c¸c tµi kho¶n: TK 111,TK 152, TK155. - Tr×nh tù kÕ to¸n: §èi víi kho¶n chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng: Nî TK 6411- Chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng Cã TK 334, 338: Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn, Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c Khi xuÊt vËt liÖu, c«ng cô dông cô, bao b× tõ kho cho bé phËn b¸n hµng: VÝ dô: Ngµy 17/1/2008 c«ng ty xuÊt kho bao b× cho thµnh phÈm ®em b¸n. TrÞ gi¸ xuÊt kho lµ: Nî TK 6412: 720.000® Cã TK 152 (153): 720.000® §èi víi chi phÝ khÊu hao TS§ dïng cho bé phËn b¸n hµng: Nî TK 6414- Chi phÝ KHTSC§ Cã TK 214 – Hao mßn TSC§ SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 9 MSV: 04A08995N – Líp 952 Trêng §¹i häc Kinh doanh vµ C«ng nghÖ Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp §èi víi kho¶n chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: Nî TK 6417 (6418)- Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi (chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c) Nî TK 1331- ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ cña hµng ho¸ dÞch vô Cã TK 1111- TiÒn mÆt ViÖt Nam Cuèi kú ch¬ng tr×nh tù ®éng kÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng sang TK 911 theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 911- X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Cã TK 641 (6411, 6412)- Chi phÝ b¸n hµng. Sæ c¸i TK 641 (Phô lôc 11) 2.5.1.2 KÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. - C«ng ty sö dông TK 642 “ Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp” ®Ó ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ ph¸t sinh cã liªn quan ®Õn viÖc qu¶n lý kinh doanh, qu¶n lý hµnh chÝnh vµ phôc vô kh¸c cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña c«ng ty. TK 642 cã 7 tµi kho¶n cÊp 2 - Tr×nh tù h¹ch to¸n: §èi víi chi phÝ nh©n viªn QLDN: Hµng th¸ng khi tÝnh tiÒn l¬ng, c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng tr¶ cho nh©n viªn qu¶n lý, c¨n cø vµo phiÕu chi(Phô lôc 12), kÕ to¸n ghi BT1: Nî TK 642(1): 13.893.000® Cã TK 334: 13.893.000® BT2: Nî TK 642(2): Cã TK 338(3): 2.361.000® Cã TK 338(4): 277.860® XuÊt vËt liÖu, CCDC dïng cho c«ng t¸c qu¶n lý: Nî TK 6422 (6423)- Chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý. Cã TK 152 (153) – Nguyªn liÖu, vËt liÖu(c«ng cô dông cô) §èi víi chi phÝ khÊu hao TSC§ dïng cho bé phËn QLDN: Nî TK 6424- Chi phÝ khÊu hao TSC§ Cã TK 2141- Hao mßn TSC§ §èi víi c¸c kho¶n thuÕ, phÝ, lÖ phÝ: Nî TK 6425 – ThuÕ, phÝ, lÖ phÝ. Cã TK 333- ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc. §èi víi kho¶n chi phÝ dÞch vô ngoµi (tiÒn ®iÖn, tiÒn níc, tiÒn ®iÖn tho¹i...) vµ chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn (chi phÝ c«ng t¸c phÝ, chi héi nghÞ...). VÝ dô: Trong th¸ng 1/2008 tiÒn ®iÖn tho¹i ph¸t sinh, kÕ to¸n ®inh kho¶n: Nî TK 6427: 3.050.000® Nî TK 1331: 3.050.00® Cã TK 1111: 3.355.000® Cuèi kú, ch¬ng tr×nh tù ®éng kÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý sang TK 911 Nî TK 911 – X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. Cã TK 642 (6421, 6422,...) – Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. T¬ng tù nh ®èi víi CPBH, kÕ to¸n c«ng ty chØ theo dâi chi tiÕt CHQLDN theo tõng néi dung cña chi phÝ mµ kh«ng theo dâi chi tiÕt theo tõng mÆt hµng. Sæ c¸i TK 642 (Phô lôc 13) 2.5.2. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng - Tµi kho¶n sö dông §Ó ph¶n ¸nh kÕt qu¶ b¸n hµng trong kú, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 911- X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh vµ tµi kho¶n 421 – Lîi nhuËn cha ph©n phèi. - Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n Cuèi th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh thùc hiÖn c¸c bót to¸n kÕt chuyÓn tù ®éng ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng. HiÖn t¹i c«ng ty kh«ng theo dâi kÕt qu¶ b¸n hµng chi tiÕt theo tõng mÆt hµng mµ chØ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ cho tÊt c¶ c¸c mÆt hµng trong c«ng ty. Ch¬ng tr×nh sÏ tù ®éng kÕt chuyÓn theo c¸c bót to¸n ®· ®îc ®¸nh dÊu vµ ph¶n ¸nh sè liÖu vµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n liªn quan theo c¸c ®Þnh kho¶n sau: - KÕt chuyÓn kho¶n gi¸m gi¸ hµng b¸n Nî TK 511 (5111, 5112): 9.793.300® Cã TK 532 (5321, 5322): 9.793.300® - KÕt chuyÓn hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 10 MSV: 04A08995N – Líp 952 Trêng §¹i häc Kinh doanh vµ C«ng nghÖ Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Nî TK 511 (5111, 5112): 131.487.567® Cã TK 531 (5311, 5312): 131.487.567® - KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n Nî TK 911: 11.152.267.608® Cã TK 632 (6321, 6322): 11.152.267.608® - KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn: Nî TK 511 (5111, 5112): 16.020.788.550® Cã TK 911: 16.020.788.550® - KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng Nî TK 911: 983.058.538® Cã TK 641(6411 -> 6418): 983.058.538® - KÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: Nî TK 911: 110.861.925® Cã TK 642 (6421 -> 6428): 110.861.925® - KÕt chuyÓn l·i ho¹t ®éng b¸n hµng: Nî TK 911: 3.774.600.479® Cã TK 421: 3.774.600.479® - KÕt chuyÓn thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ Nî TK 333(11): 637.813.462® Cã TK 133(1): 637.813.462® Sau khi thùc hiÖn c¸c bót to¸n kÕt chuyÓn tù ®éng, ch¬ng tr×nh sÏ tù ®éng cho phÐp kÕt xuÊt in ra sæ c¸i tµi kho¶n 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. (Phô lôc 14) SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 11 MSV: 04A08995N – Líp 952 Trêng §¹i häc Kinh doanh vµ C«ng nghÖ Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp PhÇn III: Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty g¹ch èp l¸t Th¸I B×nh 3.1. NhËn xÐt ®¸nh gÝa kh¸i qu¸t vÒ tæ chøc kÕ to¸n t¹i c«ng ty cæ phÇn g¹ch èp l¸t Th¸i B×nh. 3.1.1. ¦u ®iÓm  Thø nhÊt: VÒ øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng Trong thêi ®¹i bïng næ cña c«ng nghÖ th«ng tin, viÖc c«ng ty øng dông phÇn mÒm kÕ to¸n m¸y ®· t¹o ra nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c kÕ to¸n. Víi ®Æc ®iÓm cña c«ng ty lµ sè lîng s¶n phÈm tiÖu thô lín, bao gåm nhiÒu chñng lo¹i nªn viÖc c«ng ty øng dông phÇn mÒm kÕ to¸n lµ rÊt thuËn tiÖn  Thø hai lµ: VÒ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n HiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc chøng tõ – ghi sæ víi c¸c sæ c¸i vµ sæ kÕ to¸n chi tiÕt. H×nh thøc nµy kh«ng nh÷ng ®¬n gi¶n, phï hîp víi ®iÒu kiÖn ¸p dông kÕ to¸n m¸y mµ cßn phï hîp víi viÖc ph©n c«ng c«ng viÖc kÕ to¸n. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh theo chÕ ®é. Ngoµi ra c«ng ty cßn tæ chøc mét sè b¸o c¸o qu¶n trÞ nh»m phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n trÞ néi bé. C¸c b¸o c¸o nµy gióp cho nhµ qu¶n lý lu«n n¾m b¾t ®îc th«ng tin tæng hîp vµ chi tiÕt vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®¶m b¶o c«ng t¸c qu¶n lý ®îc thùc hiÖn chÆt chÏ tõ ®ã x©y dùng ®îc nh÷ng chiÕn lîc, ph¬ng híng s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch chÝnh x¸c kÞp thêi. -VÒ hÖ thèng tµi kho¶n: C«ng ty ®· tiÕn hµnh khai b¸o danh môc tµi kho¶n trong phÇn mÒm theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. C¸c tµi kho¶n thµnh phÈm, hµng ho¸, doanh thu, gi¸ vèn, chi phÝ ®îc tæ chøc chi tiÕt mét c¸ch linh ho¹t, khoa häc vµ phï hîp víi nhu cÇu qu¶n lý cña c«ng ty. - VÒ chøng tõ sö dông: Hµng ngµy, khi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh th× ®Òu ®îc bé phËn kÕ to¸n cã liªn quan ph¶n ¸nh ngay vµo c¸c chøng tõ vµ tiÕn hµnh nhËp liÖu vµo m¸y. C¸c chøng tõ gèc ®îc c«ng ty sö dông ®Ó h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô b¸n hµng ph¸t sinh nh Ho¸ ®¬n GTGT, PhiÕu thu… ®Òu ®îc ghi ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c theo ®óng thêi gian, cã ch÷ ký x¸c nhËn cña c¸c bé phËn liªn quan, ®óng chÕ ®é tµi chÝnh quy ®Þnh. Bªn c¹nh ®ã, c¸c chøng tõ ®îc thiÕt kÕ trong ch¬ng tr×nh kÕ to¸n m¸y còng ®¶m b¶o ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ c¸c néi dung ghi trong chøng tõ gèc.  Thø ba lµ: VÒ viÖc h¹ch to¸n, kª khai thuÕ gÝa trÞ gia t¨ng ViÖc h¹ch to¸n, kª khai thuÕ GTGT ®îc thùc hiÖn râ rµng, chÆt chÏ. C«ng ty lu«n thùc hiÖn tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ sè thuÕ GTGT ph¶i nép vµo ng©n s¸ch Nhµ níc. §ång thêi, c¸c biÓu mÉu ®Ó kª khai thuÕ GTGT do phÇn mÒm bhiÕt kÕ ®Òu phï hîp víi quy ®Þnh cña Bé Tµi ChÝnh. §iÒu ®ã gióp cho c¬ quan thuÕ thuËn tiÖn trong viÖc kiÓm tra, theo dâi.  Thø 4 lµ: VÒ ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho, x¸c ®Þnh trÞ gi¸ vèn hµng xuÊt kho SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 12 MSV: 04A08995N – Líp 952 Trêng §¹i häc Kinh doanh vµ C«ng nghÖ Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Víi ®Æc ®iÓm hµng hãa thµnh phÈm cña c«ng ty lµ sè lîng, chñng lo¹i phong phó, ®¬n gi¸ kh«ng qu¸ cao, sè lîng nghiÖp vô nhËp xuÊt t¬ng ®èi nhiÒu, yªu cÇu cËp nhËt c¸c th«ng tin vÒ nhËp – xuÊt tån kh«ng ®ßi hái liªn tôc hµng ngµy, c«ng ty ®· ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ hµng xuÊt kho theo ph¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷. Ph¬ng ph¸p nµy hoµn toµn thÝch hîp víi nh÷ng ®Æc ®iÓm vµ ®iÒu kiÖn nªu trªn cña c«ng ty. Thªm vµo ®ã, viÖc kÕ to¸n c«ng ty sö dông phÇn mÒn kÕ to¸n m¸y nªn viÖc tÝnh gi¸ trung b×nh hoµn toµn ®¬n gi¶n vµ vÉn ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é c«ng viÖc. 3.1.2. H¹n chÕ  Thø nhÊt lµ: §èi víi c¸c kho¶n chiÕt khÊu cña c«ng ty + C«ng ty h¹ch to¸n kho¶n chiÕt khÊu b¸n hµng vµo TK6418 lµ cha ®óng quy ®Þnh. + C«ng ty ®ang sö dông møc chiÕt khÊu b¸n hµng cho c¸c kh¸ch hµng lµ 7% kh«ng tÝnh ®Õn h×nh thøc còng nh thêi h¹n thanh to¸n cña kh¸ch hµng.viÖc c«ng ty ¸p dông møc chiÕt khÊu nh vËy vÒ thùc chÊt chØ lµ chiÕt khÊu th¬ng m¹i, cã t¸c dông khuyÕn khÝch kh¸ch hµng mua hµng cña c«ng ty (tû lÖ chiÕt khÊu cña c«ng ty chØ ®îc thùc hiÖn khi kh¸ch hµng ®Õn ký kÕt hîp ®ång víi c«ng ty vµ tû lÖ nµy ®îc x¸c ®Þnh trªn doanh sè mua hµng cña kh¸ch) chø cha khuyÕn khÝch kh¸ch hµng thanh to¸n nhanh. Ngoµi ra, viÖc tÊt c¶ c¸c kh¸ch hµng cña c«ng ty (trõ kh¸ch mua lÎ) ®îc hëng chiÕt khÊu b¸n hµng còng phÇn nµo lµm gi¶m ®i ý nghÜa cña chiÕt khÊu nµy. MÆt kh¸c, khi ph¸t sinh kho¶n chiÕt khÊu b¸n hµng kÕ to¸n h¹ch to¸n theo ®Þnh kho¶n sau: Nî TK 6418 Cã TK 1111,331 ViÖc h¹ch to¸n nh vËy lµ kh«ng ®óng víi quy ®Þnh hiÖn hµnh mµ cßn lµm ¶nh hëng ®Õn mét sè chØ tiªu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ kinh doanh.  Thø hai lµ: ViÖc tæ chøc vËn dông hÖ thèng TK, sæ s¸ch kÕ to¸n HiÖn nay tµi kho¶n ph¶n ¸nh doanh thu, gi¸ vèn hµng ho¸, thµnh phÈm cha ®îc theo dâi chi tiÕt theo tõng nhãm hµng, tõng mÆt hµng, tõng bé phËn. Do ®ã c«ng ty còng kh«ng më sæ chi tiÕt ®Ó theo dâi doanh thu, gi¸ vèn cho tõng chñng lo¹i s¶n phÈm, hµng hãa ë tõng bé phËn. Tõ ®ã dÉn ®Õn viÖc tæ chøc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiªu thô míi chØ thùc hiÖn chung cho tÊt c¶ c¸c lo¹i hµng hãa, thµnh phÈm mµ kh«ng ®îc chi tiÕt theo tõng nhãm hµng, tõng mÆt hµng, tõng bé phËn. §iÒu nµy lµm cho t¸c dông cña th«ng tin kÕ to¸n cung cÊp bÞ h¹n chÕ, ¶nh hëng ®Õn quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Þnh híng ho¹t ®éng cña c«ng ty trong thêi gian tíi. H¬n n÷a, hiÖn nay c«ng ty cha sö dông “ Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ”. ViÖc sö dông sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ lµ c¨n cø ®Ó so s¸nh ®èi chiÕu víi b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh…  Thø ba lµ: ViÖc ph©n bæ chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp HiÖn nay kÕ to¸n c«ng ty kh«ng ph©n bæ chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cho sè hµng b¸n ra vµ sè hµng cßn tån trong kho cña c«ng ty. Cuèi kú SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 13 MSV: 04A08995N – Líp 952 Trêng §¹i häc Kinh doanh vµ C«ng nghÖ Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp h¹ch to¸n, kÕ to¸n kÕt chuyÓn toµn bé chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng. ViÖc lµm nµy cha hîp lý v× theo nguyªn t¾c nÕu nh sè lîng thµnh phÈm tån kho lµ lín, liªn quan ®Õn nhiÒu hµng tån kho vµ lîng hµng b¸n ra th× v« h×nh chung ®· lµm gi¶m l·i vµ kÕt qu¶ kinh doanh x¸c ®Þnh ®îc lµ kh«ng chÝnh x¸c. 3.2 Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty cæ phÇn g¹ch èp l¸t Th¸i B×nh  Gi¶i ph¸p mét: VÒ c¸c kho¶n chiÕt khÊu cña c«ng ty ViÖc DN ®Ó cho kh¸ch hµng thanh to¸n chËm còng cã nghÜa lµ c«ng ty ®· ®Ó cho kh¸ch hµng chiÕm dông vèn cña m×nh. MÆt kh¸c, tÊt c¶ c¸c kh¸ch hµng cña c«ng ty (trõ kh¸ch mua lÎ) ®îc hëng chiÕt khÊu b¸n hµng còng phÇn nµo lµm gi¶m ®i ý nghÜa cña chiÕt khÊu nµy. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy vµ ®Ó c«ng cô chiÕt khÊu thùc sù ph¸t huy hiÖu qu¶, kh«ng nh÷ng kÝch thÝch kh¸ch mua víi sè lîng lín mµ cßn thanh to¸n nhanh, c«ng ty nªn cã sù ph©n biÖt râ rµng gi÷a hai h×nh thøc chiÕt khÊu th¬ng m¹i vµ chiÕt khÊu thanh to¸n còng nh x©y dùng c¸c møc chiÕt khÊu phï hîp vµ linh ho¹t. §èi víi nh÷ng kh¸ch hµng thanh to¸n tiÒn hµng tríc thêi h¹n trong hîp ®ång c«ng ty ¸p dông h×nh thøc chiÕt khÊu thanh to¸n. §Ó khuyÕn khÝch kh¸ch hµng thanh to¸n nhanh, tr¸nh t×nh tr¹ng bÞ chiÕm dông vèn kinh doanh vµ t¨ng vßng quay cña vèn, c«ng ty nªn x©y dùng tû lÖ chiÕt khÊu cho kh¸ch hµng mét c¸ch linh ho¹t, cã thÓ dùa trªn nh÷ng yÕu tè sau: - Tû lÖ l·i suÊt vµ tiÒn l·i cña ng©n hµng ®èi víi c«ng ty. - Kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch hµng - Thêi gian thanh to¸n sím Møc chiÕt khÊu ®Æt ra ph¶i ®¶m b¶o r»ng kho¶n chiÕt khÊu dµnh cho kh¸ch hµng Ýt nhÊt ph¶i ®îc bï l¹i b»ng kho¶n gi¶m l·i tiÒn vay ng©n hµng cña c«ng ty. ChiÕt khÊu thanh to¸n ®îc coi nh kho¶n chi phÝ tµi chÝnh nªn ®îc h¹ch to¸n vµo TK 635- Chi phÝ tµi chÝnh. Khi ph¸t sinh kho¶n chiÕt khÊu thanh to¸n, ®Ó ®¶m b¶o tu©n thñ ®óng chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh, kÕ to¸n c«ng ty nªn h¹ch to¸n nh sau: Nî 635- Chi phÝ tµi chÝnh Cã c¸c TK 131, 111, 112... §èi víi nh÷ng kh¸ch hµng mua hµng víi sè lîng lín c«ng ty ¸p dông h×nh thøc chiÕt khÊu th¬ng m¹i. Kho¶n chiÕt khÊu th¬ng m¹i nµy doanh nghiÖp nªn ¸p dông mét c¸ch linh ®éng v× ®èi víi s¶n phÈm míi th× viÖc sö dông chiÕt khÊu th¬ng m¹i cßn cã ý nghÜa nh qu¶ng c¸o, cßn ®èi víi c¸c s¶n phÈm s¾p lçi thêi (vÝ dô s¾p cã s¶n phÈm míi thay thÕ) th× viÖc sö dông chiÕt khÊu nµy cã thÓ lµm gi¶m bít ®îc lîng hµng tån ®äng. B¶n chÊt cña chiÕt khÊu th¬ng m¹i lµ mét kho¶n gi¶m trõ doanh thu b¸n hµng nªn ph¶i ®îc h¹ch to¸n vµo TK 521- ChiÕt khÊu th¬ng m¹i. Cuèi kú, kÕt chuyÓn TK 521 sang tµi kho¶n doanh thu ®Ó x¸c ®Þnh doanh thu thuÇn.  Gi¶i ph¸p hai: VÒ viÖc sö dông, tæ chøc vËn dông hÕ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 14 MSV: 04A08995N – Líp 952 Trêng §¹i häc Kinh doanh vµ C«ng nghÖ Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp HiÖn t¹i c«ng ty kh«ng tæ chøc tµi kho¶n vµ sæ chi tiÕt theo dâi doanh thu, gi¸ vèn vµ kÕt qu¶ b¸n hµng cho tõng chñng lo¹i s¶n phÈm, hµng hãa. KÕ to¸n chØ theo dâi b¸n hµng trªn B¸o c¸o b¸n hµng chi tiÕt theo mÆt hµng vµ B¶ng kª hãa ®¬n b¸n hµng. Tuy nhiªn B¸o c¸o b¸n hµng chØ cã tÝnh liÖt kª vÒ sè lîng vµ doanh thu cßn B¶ng kª hãa ®¬n b¸n hµng chØ theo dâi doanh thu mµ kh«ng theo dâi vÒ sè lîng. §Ó theo dâi chi tiÕt trªn ®Çy ®ñ c¸c chØ tiªu, ngêi sö dông ph¶i xem trùc tiÕp trªn tõng hãa ®¬n. NÕu nh cã sù cè m¸y tÝnh doanh nghiÖp kh«ng thÓ theo dâi kÕt hîp ®îc nhiÒu chØ tiªu kh¸c nhau, do ®ã khã cã ®îc sù nh×n nhËn toµn diÖn vÒ ho¹t ®éng b¸n hµng cña c«ng ty. Víi phÇn mÒm kÕ to¸n m¸y, viÖc m· ho¸ cho tõng s¶n phÈm, hµng ho¸ vµ x¸c ®inh kÕt qu¶ tiªu thô cho tõng lo¹i mÆt hµng lµ hoµn toµn cã thÓ thùc hiÖn ®îc. Trong danh môc tµi kho¶n, kÕ to¸n khai b¸o c¸c tµi kho¶n chi tiÕt doanh thu vµ gi¸ vèn cña tõng lo¹i mÆt hµng. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty nªn tæ chøc më sæ chi tiÕt b¸n hµng, gi¸ vèn, b¶ng tæng hîp b¸n hµng H¬n n÷a, hiÖn nay c«ng ty cha sö dông sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ lµ sæ kÕ to¸n tæng hîp dïng ®Ó ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tr×nh tù thêi gian (nhËt ký). Sæ nµy võa dïng ®Ó ®¨ng ký c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, qu¶n lý chøng tõ ghi sæ, võa ®Ó kiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu víi B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh.  Gi¶i ph¸p ba: VÒ viÖc ph©n bæ chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. §Ó ®¶m b¶o viÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng mét c¸ch chÝnh x¸c, phôc vô cho nhu cÇu qu¶n lý, cuèi th¸ng, sau khi ®· x¸c ®Þnh ®îc chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp kÕ to¸n cÇn tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ nµy cho c¶ sè hµng b¸n ra trong th¸ng vµ sè hµng tån kho. Chi phÝ b¸n hµng ph©n bæ cho hµng tån kho cã thÓ ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: CPBH cña hµng CPBH ph¸t CPBH ph©n TrÞ gi¸ tån ®Çu kú + sinh trong kú bæ cho hµng = x hµng tån TrÞ gi¸ hµng TrÞ gi¸ hµng tån tån kho cuèi kú + xuÊt trong kú côèi kú Trong ®ã trÞ gi¸ hµng ®îc tÝnh theo gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ. CPBH ph©n bæ C¨n cø vµo kÕt qu¶ võa tÝnh ®îc, kÕ to¸n h¹ch to¸n theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 142 (1422) :1 493 033 552 Cã TK 641: 1 493 033 552 §Õn kú h¹ch to¸n sau kÕ to¸n chuyÓn phÇn chi phÝ b¸n hµng nµy ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh kú ®ã theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 911: 1 493 033 552 Cã TK 142 (1422) : 1 493 033 552 PhÇn chi phÝ b¸n hµng ph©n bæ cho hµng ®· b¸n trong kú ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 15 MSV: 04A08995N – Líp 952 Trêng §¹i häc Kinh doanh vµ C«ng nghÖ Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp CHBH ph©n bæ CPBH CPBH ph©n bå CPBH cÇn ph©n cho hµng ®· b¸n = + ph¸t sinh - cho hµng tån bæ ®Çu kú trong kú trong kú kho cuèi kú = 4 051 651 049 - 1 493 033 552 = 2 558 617 497 T¬ng tù nh vËy, kÕ to¸n x¸c ®Þnh chi phi qu¶n lý doanh nghiÖp ph©n bæ cho hµng cßn l¹i cuèi kú vµ hµng b¸n ra trong kú. Cuèi cïng kÕ to¸n kÕt chuyÓn c¸c chi phÝ nµy sang tµi kho¶n 911-X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 911- X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Cã TK 641, 642 – Chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 16 MSV: 04A08995N – Líp 952 Trêng §¹i häc Kinh doanh vµ C«ng nghÖ Hµ Néi SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 17 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp MSV: 04A08995N – Líp 952 Trêng §¹i häc Kinh doanh vµ C«ng nghÖ Hµ Néi SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 18 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp MSV: 04A08995N – Líp 952 Trêng §¹i häc Kinh doanh vµ C«ng nghÖ Hµ Néi SV: NguyÔn ThÞ H¹nh 19 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp MSV: 04A08995N – Líp 952
- Xem thêm -