Tài liệu Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý nhân sự tại trường thpt lê văn hưu.

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 25 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §å ¸n thùc tËp tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Ngµy nay trªn ThÕ giíi, khoa häc kü thuËt ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn nh- vò b·o. ViÖc ¸p dông nh÷ng thµnh tùu ®ã vµo trong ®êi sèng cña con ng-êi lµ mét ®ßi hái mang tÝnh kh¸ch quan. Ngµnh C«ng nghÖ th«ng tin (CNTT) lµ mét trong nh÷ng ngµnh khoa häc ®ã. Trªn ThÕ giíi nãi chung vµ ë ViÖt Nam nãi riªng, CNTT ®ang dÇn trë thµnh mét ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän mang tÝnh tÊt yÕu cña xu thÕ “ C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc” trong thêi ®¹i míi – thêi ®¹i cña sù bïng næ vµ ph¸t trÓn CNTT. Khi x· héi cµng ph¸t triÓn th× nhu cÇu tin häc ho¸, xö lý tù ®éng cµng trë nªn cÇn thiÕt. Tuy nhiªn,Tin häc ph¸t triÓn ë n-íc ta ch-a s©u. Song nã ®· ®-îc ¸p dông vµo hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng, c¸c ho¹t ®éng x· héi, kinh tÕ, kü thuËt. CNTT cã mét vai trß v« cïng to lín, gãp phÇn t¹o ra nh÷ng lîi Ých kh«ng nhá, cã thÓ xö lý th«ng tin mét c¸ch nhanh chãng vµ chÝnh x¸c. Ngoµi ra, sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña CNTT trªn ThÕ giíi ®· gãp phÇn t¹o nÒn t¶ng vµ thÕ tiÕn cho Tin häc ë n-íc ta. Vµi n¨m trë l¹i ®©y, ®Êt n-íc rÊt quan tam ®Õn ngµnh khoa häc nµy. §Õn nay, Tin häc ®· tõng b-íc vµ dÇn ®-îc phæ cËp cho häc sinh, sinh viªn. HiÖn nay cã rÊt nhiÒu C«ng ty chuªn l¾p r¸p c¸c trang thiÕt bÞ phÇn cøng m¸y tÝnh nªn sù c¹nh tranh diÔn ra kh¸ gay g¾t trªn thÞ tr-êng. Tuy vËy, ch-¬ng tr×nh phÇn mÒm còng ®ang ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ ngµy cµng ph¸t huy nh÷ng thÕ m¹nh cña nã vµo øng dôngcña ®êi sèng. B¶n th©n em lµ mét sinh viªn t¹i chøc theo chuyªn ngµnh Tin häc. Víi vèn kiÕn thøc ®· tÝch luü vÒ c¸c m«n nh-: Ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng, HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu Access vµ c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh kh¸c, d-íi sù d¹y dç cña c¸c thÇy c« trong tr-êng. Qua sù t×m hiÓu vµ kh¶o s¸t, em ®· x©y dùng ®Ò tµi “ Qu¶n lý nh©n sù” ë tr-êng THPT Lª V¨n H-u lµm chuyªn ®Ò b¸o c¸o thùc tËp t«t nghiÖp cho m×nh. V× thêi gian cã h¹n vµ ®©y lµ mét ®Ò tµi lín nªn em chØ cã thÓ tr×nh bµy ®-îc nh÷ng néi dung sau: §Ò tµi: Qu¶n lý nh©n sù Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §å ¸n thùc tËp tèt nghiÖp Ch-¬ng I: PhÇn më ®Çu. Ch-¬ng II: NhiÖm vô, vai trß cïng c¸c ®Æc t¶ cña bµi to¸n. Ch-¬ng III: Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng Qu¶n lý nh©n sù t¹i tr-êng THPT Lª V¨n H-u. Hµ Néi, ngµy 28 th¸ng 03 n¨m 2009. Sinh viªn NguyÔn ThÞ HuÖ §Ò tµi: Qu¶n lý nh©n sù Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §å ¸n thùc tËp tèt nghiÖp Ch-¬ng I: Më ®Çu I - Lý do chän ®Ò tµi ViÖc ¸p dông CNTT trªn thÕ giíi vµo c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng con ng-êi ngµy cµng trë nªn cÇn thiÕt. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña Khoa häc kü thuËt tiªn tiÕn, cña c«ng nghÖ chÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ m¸y tÝnh th× viÖc s¶n phÈm phµn mÒm ra ®êi mang tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®èi víi viÖc ¸p dông vµo c¸c ngµnh khoa häc. ë ViÖt Nam hiÖn nay, c¸c ngµnh khoa häc ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn. VÊn ®Ò tù ®éng hãa trong c¸c lÜnh vùc nh-: X· héi, Kinh tÕ, Tr-êng häc, XÝ nghiÖp, vv... lµ viÖc lµm rÊt thiÕt thùc. Lµ mét sinh viªn t¹i chøc, võa häc võa lµm nªn l-îng kiÕn thøc kh«ng ®-îc nhiÒu. Víi vèn kiÕn thøc ®· häc, em xin gãp mét phÇn nhá bÐ sù hiÓu biÕt cña m×nh vµo c«ng t¸c Qu¶n lý nh©n sù cña mét tr-êng häc. MÆc dï trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ngµnh Tin häc ®ang ph¸t triÓn rÊt m¹nh, nh-ng ®Ó ®-a nã vµo øng dông trong ®êi sèng nãi chung vµ trong Tr-êng häc nãi riªng cßn gÆp nhiÒu bÊt cËp. Theo kh¶o s¸t, Tr-êng TPT Lª V¨n H-u ®· cã trang thiÕt bÞ m¸y tÝnh. Song c«ng t¸c qu¶n lý vÉn cßn tèn nhiÒu thêi gian vµ c«ng søc. Nh»m gióp cho ban l·nh ®¹o vµ bé phËn qu¶n lý cã thÓ n¾m b¾t ®-îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt mét c¸ch nhanh chãng vµ chÝnh x¸c. V× vËy em chän ®Ò tµi “ Qu¶n lý nh©n sù” t¹i Tr-êng THPT Lª V¨n H-u lµm chuyªn ®Ò b¸o c¸o thùc tËp tèt nghÖp cho m×nh. II - Môc ®Ých nghiªn cøu * Nh»m ®-a nh÷ng øng dông Tin häc vµo trong c«ng t¸c qu¶n lý, cô thÓ lµ x©y dùng hÖ thèng th«ng tin “ Qu¶n lý nh©n sù” trªn m¸y tÝnh. * Gióp cho viÖc t×m kiÕm d÷ liÖu mét c¸ch nhanh chãng vµ chÝnh x¸c. * Cã thÓ chØnh söa, thªm bít hoÆc bæ sung c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn ®èi t-îng qu¶n lý. III - §èi t-îng nghiªn cøu * Hå s¬ c¸n bé gi¸o viªn trong tr-êng THP Lª V¨n H-u. §Ò tµi: Qu¶n lý nh©n sù Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §å ¸n thùc tËp tèt nghiÖp * Ph-¬ng ph¸p qu¶n lý n©n sù trong tr-êng. ch-¬ng II NhiÖm vô, vai trß cïng c¸c ®Æc t¶ cña bµi to¸n A- NhiÖm vô vµ vai trß cña bµi to¸n: I- NhiÖm vô c¬ b¶n cña bµi to¸n: Bµi to¸n qu¶n lý CBGV cã nhiÖm vô qu¶n lý, theo dâi qu¸ tr×nh lµm viÖc cña c¸c CBGV trong tr-êng cïng c¸c ho¹t ®éng kh¸c cã liªn quan ®Õn c«ng viÖc ®ã. Bµi to¸n bao gåm: - §Çu vµo: + C¸c th«ng tin vÒ hå s¬ cña CBGV. + C¸c th«ng tin vÒ qu¸ tr×nh qu¶n lý cña tõng CBGV. + ChØnh söa ®æi møc l-¬ng cña tõng CBGV( ng¹ch, bËc l-¬ng, hÖ sè l-¬ng). + ChØnh söa, bæ sung c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn CBGV. - §Çu ra: + T×m kiÕm, tra cøu c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vÒ CBGV theo yªu cÇu cña cÊp trªn. + C¸c b¸o biÓu, mÉu biÓu theo ®Þnh kú cña cÊp trªn vµo cuèi th¸ng, cuèi kú. + B¸o c¸o chi tiÕt th«ng tin vÒ CBGV trong tr-êng. + Danh s¸ch nh÷ng CBGV ®-îc khen th-ëng, kû luËt. + Sè liÖu thèng kª vÒ nh©n sù, vÒ sè c¸n bé cö ®i c«ng t¸c. + In Ên d-íi d¹ng danh s¸ch hoÆc mÉu biÓu lý lÞch CBGV. II- Vai trß cña bµi to¸n: §Ó ®¶m b¶o vµ tiÖn lîi cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng chung cña Nhµ tr-êng cã hiÖu qu¶ th× viÖc qu¶n lý CBGV ®ßi hái ph¶i th-êng xuyªn vµ chÝnh x¸c. VÞ trÝ cña bµi to¸n nµy trong viÖc qu¶n lý CBGV cña Nhµ tr-êng ®-îc xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ kh¸ch quan cña ho¹t ®éng qu¶n lý, v× vËy cÇn ph¶i ®-a tin häc vµo trong c¸c lÜnh vùc qu¶n lý trong Nhµ tr-êng, gióp cho viÖc ®iÌu hµnh chung trong Nhµ tr-êng ngµy mét hiÖu qu¶ h¬n. B- §Æc t¶ c¸c yªu cÇu cña bµi to¸n: §Ò tµi: Qu¶n lý nh©n sù Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §å ¸n thùc tËp tèt nghiÖp I/ Kh¸i qu¸t chung vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y Tr-êng THPT Lª V¨n H-u HuþÖn ThiÖu Ho¸, TØnh Thanh Ho¸. 1. Chøc n¨ng: Tr-êng THPT Lª V¨n H-u lµ mét c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp trùc thuéc Së GD&§T tØnh. Tr-êng chÞu sù l·nh ®¹o vµ h-íng dÉn vÒ chuyªn m«n cña Së GD&§T. Cã chøc n¨ng gióp Së GD&§T trong viÖc qu¶n lý, gi¶ng d¹y. Phèi hîp víi c¸c c¬ quan Nhµ n-íc, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ – x· héi nh»m thùc hiÖn luËt vµ c¸c chÝnh s¸ch, ch-¬ng tr×nh, dù ¸n, kÕ ho¹ch vÒ gi¸o dôc. ChÊp hµnh sù chØ ®¹o, ®iÒu hµnh cña c¬ quan Nhµ n-íc cÊp trªn; sù l·nh ®¹o cña Së GD&§T, UBND tØnh vµ phèi hîp víi c¸c ®oµn thÓ trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh gi¸o dôc cña tØnh. 2. NhiÖn vô vµ quyÒn h¹n: - Tr×nh Së GD&§T, UBND tØnh vÒ ph-¬ng h-íng, kÕ ho¹ch, c¸c ch-¬ng tr×nh gi¸o dôc n¨m. - Tæ chøc rhùc hiÖn c¸c ch-¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra nh»m ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc. - Tæ chøc khen th-ëng ®èi víi nh÷ng CBGV cã thµnh tÝch tèt trong sù nghiÖp gi¸o dôc, ®ång thêi xö lý, kû luËt ®èi víi nh÷ng CBGV vi ph¹m quy chÕ ngµnh. - H-íng dÉn, båi d-ìng nghiÖp vô chuyªn m«n cho c¸c CBGV ®Ó phï hîp víi sù ph¸t triÓn chung cña x· héi. 3. C¬ cÊu tæ chøc cña tr-êng THPT Lª V¨n H-u: Ban Gi¸m HiÖu P.Hµnh chÝnh Tæ To¸n P.Tµi vô Tæ Lý+ KTCN C¸c Tæ CM P.Tæ chøc Tæ Tæ Tæ V¨n Tin + Ho¸ Ngo¹i +Sinh §Ò tµi: Qu¶nng÷ lý nh©n sù P.B¶o vÖ Tæ Sö + §Þa Tæ T.Dôc + GDCD Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §å ¸n thùc tËp tèt nghiÖp Nhµ tr-êng cã ®éi ngò c¸n bé, gi¸o viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, tËn tuþ víi c¸c thÕ hÖ häc trß. Tæng sè c¸n bé, gi¸o viªn trong tr-êng lµ 89 ®ång chÝ, trong ®ã: - Ban gi¸m hiÖu: 3 ®ång chÝ. - Phßng hµnh chÝnh: 3 ®ång chÝ. - Phßng tµi vô: 2 ®ång chÝ. - Phßng Tæ chøc: 3 ®ång chÝ. - Phßng b¶o vÖ: 2 ®ång chÝ. - Cã c¸c tæ chuyªn m«n: * To¸n: 14 ®ång chÝ. * Lý + KTCN: 9 ®ång chÝ. * Ho¸ + Sinh: 11 ®ång chÝ. * Tin + Ngo¹i ng÷: 12 ®ång chÝ. * V¨n: 11 ®ång chÝ. * Sö + §Þa: 9 ®ång chÝ. * ThÓ dôc + GDCD: 10 ®ång chÝ. NhiÒu Gi¸o viªn cã tr×nh ®é §¹i häc trë lªn, trong ®ã: - Cã 5 ®ång chÝ tèt nghiÖp Th¹c sü trë lªn. - Cã 77 ®ång chÝ tèt nghiÖp §¹i häc. - Cßn l¹i tèt nghiÖp Cao ®¼ng. Ban gi¸m hiÖu qu¶n lý c¸c tæ chuyªn m«n th«ng qua phßng Tæ chøc. Vµ häc sinh ®-îc qu¶n lý th«ng qua GVCN cña tõng líp. *NhiÖm vô cña c¸c phßng ban trong c¬ cÊu qu¶n lý cña Nhµ tr-êng: - HiÖu tr-ëng: §iÒu hµnh qu¶n lý chung mäi ho¹t ®éng cña Nhµ tr-êng. - Phã hiÖu tr-ëng: §iÒu hµnh ho¹t ®éng chung cña Nhµ tr-êng khi HiÖu tr-ëng ®i v¾ng hoÆc ®-îc HiÖu tr-ëng uû quyÒn. - Phßng Tæ chøc: §Ò tµi: Qu¶n lý nh©n sù Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §å ¸n thùc tËp tèt nghiÖp + Là m đầu mối, chủ tr× việc đề xuất c¸c phương ¸n quy hoạch, x©y dựng, kiện toà n và ph¸t triển bộ m¸y, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ còng nhc¸c mèi quan hÖ gi÷a c¸c đơn vị, tổ chức trong trường . Chủ tr×, phối hợp với c¸c đơn vị tổ chức triển khai thực hiện c«ng t¸c x©y dựng, quy hoạch, đà o tạo, bồi dưỡng và ph¸t triển đội ngũ gi¸o viªn, c¸n bộ, viªn chức của trường. + Tham mưu cho Hiệu trưởng và là m đầu mối, chủ tr× việc lập kế hoạch về nhu cầu nh©n lực, chỉ tiªu định biªn nh©n lực của trường để b¸o c¸o Së GD&§T phª duyệt; X©y dựng và tr×nh Hiệu trưởng quyết định phương ¸n ph©n phối chỉ tiªu định biªn nh©n lực đã được cấp trªn phª duyệt; ChuÈn bÞ v¨n b¶n vµ thñ tôc ®Ó HiÖu tr-ëng ký c¸c Hîp ®ång lµm viÖc, Hîp ®ång lao ®éng, Hîp ®ång kiªm nhiÖm víi c¸n bé viªn chøc vµ ng-êi lao ®éng. + Tham mưu để Hiệu trưởng quyết định về c¸c tiªu chÝ, tiªu chuẩn và triển khai thực hiện quy tr×nh đ¸nh gi¸ c¸n bộ, viªn chức hằng năm; Tổ chức và quản lý c«ng t¸c thi đua trong Nhà trường. Chủ tr× việc tổ chức đ¸nh gi¸, xÐt duyệt n©ng bậc lương, phụ cấp, xÐt đề nghị kÐo dà i thời gian c«ng t¸c đối với c¸n bộ viªn chức đến tuổi nghỉ hưu theo quy định tr×nh Hiệu trưởng quyết định. + Thực hiện quy tr×nh đề nghị c«ng nhận chức danh Gi¸o viªn giái cÊp HuyÖn, TØnh theo quy định. + Quản lý toà n diện và thống nhất hồ sơ, lý lịch c¸n bé gi¸o viªn và người lao động kh¸c trong toà n trường theo quy định chung; Cập nhật th«ng tin c¸n bộ trªn website của trường; X¸c nhận lý lịch vµ chữ ký c¸n bộ, gi¸o viªn. + Tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng quyết định việc cụ thể ho¸ và thực hiện c¸c chế độ chÝnh s¸ch theo quy định chung cho c¸n bé gi¸o viªn, viªn chức và người lao động nãi chung của Nhà trường; Là m đầu mối, chủ tr× việc x©y dựng và tổ chức thực hiện c¸c chế độ chÝnh s¸ch đ·i ngộ đặc biệt, thu hót, động viªn, khuyến khÝch phï hợp đối với c¸n bä gi¸o viªn, viªn chức, phục vụ mục tiªu x©y dựng và ph¸t triển Nhà trường. + Thực hiện c¸c thủ tục: thà nh lập/giải thể c¸c bộ phận, đơn vị trong trường; điều động/ thuyªn chuyển c¸n bộ; cử c¸n bộ, gi¸o viªn, viªn chức của trường đi học tập, c«ng t¸c ở trong nước và nước ngoà i; bổ nhiệm/miễn nhiệm §Ò tµi: Qu¶n lý nh©n sù Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §å ¸n thùc tËp tèt nghiÖp c¸c chức vụ l·nh đạo đơn vị; thu nhận c¸n bộ, viªn chức và o là m việc tại trường; khen thưởng, kỷ luật c¸n bộ, viªn chức và người lao động trong trường. + Tuyªn truyÒn, qu¸n triÖt ®-êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhà nước, nhiệm vụ chÝnh trị của trường, truyền thống của Nhà trường tới c¸n bộ, viªn chức toà n trường. + Phối hợp với c¸c đơn vị liªn quan thực hiện c«ng t¸c bảo vệ chÝnh trị nội bộ. - Phßng hµnh chÝnh: + TiÕp nhËn xö lý, qu¶n lý vµ tæ chøc l-u tr÷ c«ng v¨n ®i, ®Õn theo ®óng quy tr×nh. + Chñ tr× qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh, vËn hµnh thèng nhÊt hÖ thèng phÇn mÒm ®iÒu hµnh t¸c nghiÖp cña Nhµ tr-êng; Qu¶n lý toµn diÖn vµ thèng nhÊt website vµ th«ng tin trªn website cña Nhµ tr-êng. + KiÓm tra vÒ thÓ thøc tr×nh bµy vµ néi dung c¸c v¨n b¶n ban hµnh tr-íc khi cÊp sè vµ ®ãng dÊu; Theo dâi, gi¸m s¸t, ph¸t hiÖn vµ kÞp thêi thùc hiÖn biÖn ph¸p chÊn chØnh c¸c sai sãt trong thñ tôc hµnh chÝnh trong tr-êng. Qu¶n lý vµ sö dông con dÊu cña tr-êng theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc. + Ph©n phèi b¸o chÝ vµ c¸c ph-¬ng tiÖn th«ng tin kh¸c cho c¸c ®¬n vÞ trong tr-êng. + CÊp giÊy giíi thiÖu, c«ng lÖnh ®i ®-êng cho gi¸o viªn, c¸n bé, viªn chøc, lao ®éng hîp ®ång. Ký x¸c nhËn giÊy ®i ®-êng cho kh¸ch ®Õn c«ng t¸c vµ l-u tró t¹i tr-êng. + Phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ trong tr-êng theo dâi, ®«n ®èc thùc hiÖn quy chÕ lµm viÖc vµ c¸c chñ tr-¬ng kÕ ho¹ch c«ng t¸c cña HiÖu tr-ëng. +Tæ chøc c«ng t¸c lÔ t©n, c¸c cuéc häp cña ban gi¸m hiÖu, c¸c héi nghÞ do Phßng Tæ chøc – Hµnh chÝnh ®-îc giao lµm ®Çu mèi. Qu¶n lý, sö dông vµ trang trÝ c¸c phßng häp, tæ chøc tiÕp kh¸ch, h-íng dÉn kh¸ch ®Õn lµm viÖc víi Nhµ tr-êng. + Lµm th- ký c¸c héi nghÞ giao ban; So¹n th¶o vµ ký c¸c th«ng b¸o kÕt luËn cña HiÖu tr-ëng t¹i Héi nghÞ giao ban göi c¸c phßng ban; Gi¸m s¸t t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c kÕt luËn giao ban. §Ò tµi: Qu¶n lý nh©n sù Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §å ¸n thùc tËp tèt nghiÖp + Qu¶n lý, ®iÒu hµnh ph-¬ng tiÖn giao th«ng vËn t¶i cña tr-êng phôc vô c¸c chuyÕn ®i c«ng t¸c cña tr-êng. - Phßng tµi vô: + C«ng cô qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ lµ ph-¬ng tiÖn h÷u hiÖu cña c¬ quan Nhµ n-íc kiÓm tra, kiÓm so¸t thùc hiÖn dù to¸n ng©n s¸ch. + Cung cÊp ®Çy ®ñ, toµn diÖn vµ chÝnh x¸c sè liÖu ®Ó gióp ban Gi¸m hiÖu ra c¸c quyÕt ®Þnh chØ ®¹o, qu¶n lý, ®iÒu hµnh phï hîp. + Tæ chøc lËp dù to¸n thu, chi trong ph¹m vi ng©n s¸ch qu¶n lý, thùc hiÖn ph©n bæ dù to¸n ng©n s¸ch ®-îc Së GD & §T giao cho Tr-êng vµ ®iÒu chØnh ph©n bæ dù to¸n theo thÈm quyÒn. + Tæ chøc thùc hiÖn dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch ®-îc giao, nép ®Çy ®ñ ®óng h¹n c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Chi ®óng ®èi t-îng, ®óng môc ®Ých vµ tiÕt kiÖm. Qu¶n lý sö dông tµi s¶n cña Nhµ n-íc trong toµn Tr-êng theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. + ChÊp hµnh ®óng c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ kÕ to¸n, thèng kª, b¸o c¸o, quyÕt to¸n ng©n s¸ch vµ c«ng khai ng©n s¸ch theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt + Tæ chøc c«ng t¸c kiÓm kª tµi s¶n, kiÓm tra kÕ to¸n, tæ chøc b¶o qu¶n l-u tr÷ hå s¬, tµi liÖu kÕ to¸n theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh. + H-íng dÉn c¸n bé, gi¸o viªn, häc sinh thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thu, chi phôc vô c«ng t¸c ®µo t¹o ®óng quy ®Þnh. II. §Æc t¶ cña bµi to¸n: Tr-êng THPT Lª V¨ H-u lµ c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp nhµ n-íc; viÖc qu¶n lý c¸n bé c«ng nh©n viªn còng nh- qu¶n lý hå s¬ c¸n bé gi¸o viªn ®ang ®-îc l-u tr÷ víi sè l-îng kh«ng nhá. NÕu lµm thñ c«ng th× sÏ mÊt rÊt nhiÒu thêi gian vµ c«ng søc, ch-a kÓ ®Õn sù thiÕu chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ cña th«ng tin cÇn t×m kiÕm. V× vËy bµi to¸n ®Æt ra lµ: cho phÐp ng-êi dïng lùa chän vµ tra cøu, bæ sung hoÆc lo¹i bá th«ng tin vÒ c¸n bé gi¸o viªn trong tr-êng mét c¸ch thuËn tiÖn vµ nhanh chãng nhÊt. §Ó hiÓu râ viÖc qu¶n lý th× mçi ph©n tÝch viªn cÇn ph¶i kh¶o s¸t vµ n¾m ®-îc nh÷ng th«ng tin sau: 1. Qu¶n lý c¸n bé gi¸o viªn: §Ò tµi: Qu¶n lý nh©n sù Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §å ¸n thùc tËp tèt nghiÖp §Ó qu¶n lý tõng c¸n bé gi¸o viªn trong tr-êng, tr-íc hÕt ph¶i n¾m ®-îc lý lÞch cña mçi ng-êi , ngoµi ra cÇn ph¶i hiÓu thªm c¸c th«ng tin kh¸c ®Ó qu¶n lý. Nh÷ng th«ng tin cÇn qu¶n lý bao gåm: - M· c¸n bé. - Hä vµ tªn. - Giíi tÝnh. - Ngµy sinh. - N¬i sinh. - D©n téc, T«n gi¸o. - Quª qu¸n. - N¬i ®¨ng ký hé khÈu th-êng tró. - N¬i ë hiÖn nay. - Sè CMND, §iÖn tho¹i. - Tr×nh ®é v¨n ho¸. - Tr×nh ®é chuyªn m«n. - Tr×nh ®é Ngo¹i ng÷ - Ngµy ký hîp ®ång. - Ngµy vµo biªn chÕ. - C«ng viÖc hiÖn nay. - Chøc vô hiÖn nay. - Ngµy bæ nhiÖm. - L-¬ng c¬ b¶n. - HÖ sè phô cÊp chøc vô. - M· ng¹ch c«ng chøc. - BËc c«ng chøc. - BHXH. - Ngµy vµo §oµn TNCSHCM - Ngµy vµo §¶ng céng s¶n ViÖt Nam. - Qu¸ tr×nh c«ng t¸c ë n-íc ngoµi. - C¸c quan hÖ nh©n th©n. - Khen th-ëng. - Kû luËt. - Qu¸ tr×nh c«ng t¸c. §Ò tµi: Qu¶n lý nh©n sù Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §å ¸n thùc tËp tèt nghiÖp Trong lý lÞch, qu¶n lý c¸c th«ng tin mét c¸ch cô thÓ h¬n: - §iÖn tho¹i: Qu¶n lý tÊt c¶ c¸c sè ®iÖn tho¹i cña CBGV. - ChÝnh trÞ: S¬ cÊp, Trung cÊp, hay Cao cÊp. - §oµn viªn th× chØ qu¶n lý “ cã” hay “ kh«ng” . - §¶ng viªn th× qu¶n lý: Ngµy vµo §¶ng, n¬i vµo §¶ng, chøc vô §¶ng. - Chuyªn m«n: Qu¶n lý tÊt c¶ c¸c chuyªn m«n mµ c¸n bé gi¸o viªn ®· ®-îc ®µo t¹o bao gåm: Ngµnh ®µo t¹o? Chuyªn m«n? N¬i ®µo t¹o (Tr-êng nµo)? , thêi gian ®µo t¹o? H×nh thøc ®µo t¹o? N¨m tèt nghiÖp? V¨n b»ng hay chøng chØ ®-îc cÊp? - Ngo¹i ng÷: Qu¶n lý tr×nh ®é tÊt c¶ c¸c ngo¹i ng÷ mµ c¸n bé gi¸o viªn biÕt. - Qu¸ tr×nh c«ng t¸c ë n-íc ngoµi: §Ó qu¶n lý nh÷ng chuyÕn ®i n-íc ngoµi cña CBGV. NÕu CBGV nµo ®i th× qu¶n lý: Thêi gian, lý do, tªn n-íc ®i. - Quan hÖ th©n nh©n: bao gåm cha, mÑ ®Î, vî (chång), anh chÞ em ruét, con ®Î: Hä tªn, ngµy sinh, nghÒ nghiÖp, c¬ quan, chøc vô, n¬i ë cña tõng ng-êi. NÕu cha mÑ, vî (chång), anh chÞ em ruét cña c«ng chøc kh«ng lµm viÖc t¹i c¬ quan nµo, kh«ng cã chøc vô g× th× phÇn c¬ quan, chøc vô ghi “ kh«ng” . NÕu cha, mÑ chÕt th× nghÒ nghiÖp ghi “ chÕt” . - Khen th-ëng, kû luËt: Ngµy, h×nh thøc, cÊp, lý do khen th-ëng, kû luËt. Ngµy xo¸ kû luËt. Vµ mét sè th«ng tin kh¸c liªn quan ®Õn c¸c ®¬n vÞ tæ chøc trong tr-êng nh-: - M· tæ bé m«n, phßng ban. - Tªn tæ bé m«n, phßng ban. - Tªn tæ tr-ëng. Mét sè th«ng tin liªn quan ®Õn l-¬ng cña CBGV: - M· ng¹ch. - BËc l-¬ng. - HÖ sè l-¬ng. - BHXH. - L-¬ng c¬ b¶n. - Tæng l-¬ng. 2. C«ng cô t¸c nghiÖp vµ l-u tr÷ hå s¬: Khi mét GV ®-îc ®iÒu vÒ c«ng t¸c, mçi ng-êi ph¶i khai mét bé hå s¬ (Hå s¬ lý lÞch) bao gåm c¸c th«ng tin vÒ : c¸ nh©n, qu¸ tr×nh häc tËp, c«ng t¸c, th«ng tin gia ®×nh. C¸c th«ng tin nµy ®-îc nhËp vµo m¸y ®Ó qu¶n lý. Bé hå s¬ ®-îc viÕt trªn giÊy th× l-u vµo tñ hå s¬. §Ò tµi: Qu¶n lý nh©n sù Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §å ¸n thùc tËp tèt nghiÖp Mçi lÇn cã yªu cÇu truy lôc hå s¬ c¸ nh©n hoÆc thèng kª theo mét tiªu chÝ nµo ®ã theo yªu cÇu cña cÊp trªn th× ph¶i rµ so¸t l¹i toµn bé hå s¬ hoÆc lÊy th«ng tin tõ n¬i l-u tr÷, qu¶n lý (m¸y tÝnh). ch-¬ng iii ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng qu¶n lý nh©n sù t¹i tr-êng THPT Lª V¨n h-u I – Ph©n tÝch hÖ thèng §Ó m« h×nh bµi to¸n gÇn gòi víi ng-êi sö dông vµ qua kh¶o s¸t t¹i tr-êng THPT Lª V¨n H-u ta x©y dùng ®Çu vµo vµ ®Çu ra cña bµi to¸n nh- sau: Th«ng tin vµo Th«ng tin ra HÖ THèNG Th«ng tin ®Çu vµo, ®Çu ra vµ c¸c th«ng tin cÇn qu¶n lý cña bµi to¸n ®· ®-îc tr×nh bµy trong Ch-¬ng II. II – ThiÕt kÕ hÖ thèng 1. X©y dùng biÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng: Nh- ta ®· biÕt, biÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng (BPC) lµ mét lo¹i biÓu ®å diÔn t¶ sù ph©n r· dÇn dÇn c¸c chøc n¨ng tõ ®¹i thÓ ®Õn chi tiÕt. Mçi nót trong biÓu ®å lµ mét chøc n¨ng vµ quan hÖ duy nhÊt gi÷a c¸c chøc n¨ng; diÔn t¶ bëi c¸c cung nèi liÒn c¸c nót lµ quan hÖ bao hµm. BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng lµ m« h×nh chøc n¨ng trong b-íc ®Çu viÖc ph©n tÝch. Vµ nã ®-îc sö dông nh»m cô thÓ ho¸ c¸c chøc n¨ng cña bµi to¸n còng nhtiÕn tr×nh luång d÷ liÖu. Tõ kÕt qu¶ trong qu¸ tr×nh kh¶o s¸t hiÖn tr¹ng t¹i tr-êng THPT Lª V¨n H-u, ta cã biÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng nh- sau: §Ò tµi: Qu¶n lý nh©n sù Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §å ¸n thùc tËp tèt nghiÖp Qu¶n lý nh©n sù CËp nhËt HS¬ CBGV Tæ, P.Ban L-¬ng Bæ sung T×m kiÕm Theo m· CB Theo tæ bé m«n, p.ban Xö lý Khen th-ëng, kû luËt Thèng kª DS khen th-ëng, kû luËt L-¬ng DS c¸n bé §¶ng viªn Tr×nh ®é chuyªn m«n DS c¸n bé ®Õn tuæi nghØ h-u QT c«ng t¸c L-¬ng Theo hä vµ tªn Theo chøc vô Theo nghµnh ®µo t¹o Theo giíi tÝnh H×nh1: BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng 1.1. Chøc n¨ng cËp nhËt Chøc n¨ng nµy nh»m gi¶i quyÕt viÖc truy cËp th«ng tin tõ hÖ thèng qu¶n lý nh©n sù trong Nhµ tr-êng. Nã cho phÐp ta tra cøu ngay trªn c¬ së d÷ liÖu ®· cã, c¸c th«ng tin nµy ®-îc truy xuÊt tõ b¶ng vµ th«ng qua m· cña chóng. - CËp nhËt hå s¬ c¸n bé bao gåm: + Hä vµ tªn + Giíi tÝnh + Ngµy sinh §Ò tµi: Qu¶n lý nh©n sù Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §å ¸n thùc tËp tèt nghiÖp + N¬i sinh + Quª qu¸n + N¬i ®¨ng ký HKTT + N¬i ë hiÖn nay + Sè CMND + §iÖn tho¹i + D©n téc; T«n gi¸o + §oµn thÓ tham gia ( §oµn, §¶ng viªn) + Ngµy vµo §¶ng + Tr×nh ®é v¨n ho¸ + Tr×nh ®é chuyªn m«n + Tr×nh ®é Ngo¹i ng÷ + Qu¸ tr×nh häc tËp vµ c«ng t¸c + Khen th-ëng, kû luËt + C¸c quan hÖ nh©n th©n - CËp nhËt Tæ, phßng ban: CBGV ®-îc ph©n lµm viÖc ë Tæ, phßng ban nµo th× cËp nhËt vµo tæ, phßng ban ®ã. - CËp nhËt l-¬ng: L-¬ng cña c¸c CBGV cã thÓ thay ®æi vÒ: + L-¬ng c¬ b¶n. + M· ng¹ch. + BËc l-¬ng. + HÖ sè l-¬ng. + BHXH. - Thªm, bít; bæ sung c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn CBGV. Nh- vËy, víi c¸c d÷ liÖu ®· cËp nhËt ë trªn, ®Ó ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu ®· ®Æt ra ta ph¶i xö lý c¸c d÷ liÖu nµy; ®Ó viÖc qu¶n lý trong tr-êng ®-îc thuËn lîi vµ ®ì phøc t¹p. 1.2. Chøc n¨ng t×m kiÕm Gióp cho viÖc t×m kiÕm th«ng tin vÒ c¸n bé gi¸o viªn mét c¸ch nhanh chãng vµ chÝnh x¸c. Nã cho ta hµng lo¹t c¸c th«ng tin cÇn thiÕt chØ th«ng qua mét thao t¸c ng¾n gän vµ dÔ thùc hiÖn. Sau ®ay lµ mét sè chøc n¨ng t×m kiÕm quan träng: - T×m kiÕm theo M· CB. - T×m kiÕm theo tæ bé m«n, phßng ban. - T×m kiÕm theo Hä vµ tªn. - T×m kiÕm theo chøc vô. - T×m kiÕm theo ngµnh ®µo tao. - T×m kiÕm theo giíi tÝnh. 1.3. Chøc n¨ng xö lý Theo dâi c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn CBGV ®Ó xÐt khen th-ëng, kû luËt, n©ng l-¬ng, tr×nh ®é chuyªn m«n vµ QT c«ng t¸c cña tõng CBGV ®Ó xÐt nghØ h-u. 1.4. Chøc n¨ng Thèng kª Khi ban gi¸m hiÖu yªu cÇu thèng kª, bé phËn qu¶n lý lÊy d÷ liÖu ®· cËp nhËt ®-îc ë trªn ®Ó ®-a ra c¸c b¶ng b¸o c¸o kh¸i qu¸t hoÆc chi tiÕt vÒ néi dung cô thÓ nµo ®ã vÒ CBGV. §Ò tµi: Qu¶n lý nh©n sù Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §å ¸n thùc tËp tèt nghiÖp Néi dung thèng kª bao gåm: - Thèng kª DS khen th-ëng, kû luËt. - Thèng kª DS c¸n bé §¶ng viªn. - Thèng kª DS CBGV ®Õn tuæi nghØ h-u. - Thèng kª L-¬ng. 2. BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc khung c¶nh 3. BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc ®Ønh §Ò tµi: Qu¶n lý nh©n sù Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §å ¸n thùc tËp tèt nghiÖp 4. BiÓu ®å d÷ liÖu møc d-íi ®Ømh 4.1. BiÓu ®å møc d-íi ®Ønh cña chøc n¨ng cËp nhËt §Ò tµi: Qu¶n lý nh©n sù Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §å ¸n thùc tËp tèt nghiÖp 4.2. BiÓu ®å møc d-íi ®Ønh cña chøc n¨ng xö lý 4.3 BiÓu ®å møc d-íi ®Ønh cña chøc n¨ng t×m kiÕm §Ò tµi: Qu¶n lý nh©n sù Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §å ¸n thùc tËp tèt nghiÖp 4.4 BiÓu ®å møc d-íi ®Ønh cña chøc n¨ng thèng kª §Ò tµi: Qu¶n lý nh©n sù Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §å ¸n thùc tËp tèt nghiÖp §Ò tµi: Qu¶n lý nh©n sù
- Xem thêm -