Tài liệu Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý nhà sách

  • Số trang: 48 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 94 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ph©n TÝch & ThiÕt KÕ HÖ Thèng : Qu¶n LÝ Nhµ S¸ch Hoa V¨n lêi nãi ®Çu Tõ xa ®Õn nay s¸ch lu«n lµ ph¬ng tiÖn th«ng dông nhÊt ®Ó lu truyÒn tri thøc khoa häc vµ kinh nghiÖm cña nh©n d©n tõ ®êi nµy sang ®êi kh¸c. V× vËy s¸ch gióp chóng ta n©ng cao tÇm hiÓu biÕt, cËp nhËt ®îc nh÷ng th«ng tin míi trªn thÕ giíi ®Ó cã thÓ b¾t kÞp víi nhÞp sèng cña nh©n lo¹i. Nhng mét c©u hái ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo ®Ó cã thÓ b¶o tån, lu©n chuyÓn nguån tµi nguyªn quý gi¸ ®ã ®Õn tõng c¸ nh©n mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt, ®Ó ngµy cµng cã nhiÒu ngêi biÕt ®äc vµ biÕt sö dông s¸ch. ChÝnh v× ®iÒu nµy mµ em ®· chän ®Ò tµi : ”ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng qu¶n lý nhµ s¸ch”. HÇu hÕt c¸c hÖ thèng nhµ s¸ch (hiÖu s¸ch) ë níc ta ho¹t ®éng theo kiÓu truyÒn thèng (thñ c«ng). Chóng ta ®ang sèng trong thÕ kû 21, thÕ kû cña c«ng nghÖ th«ng tin. VËy chóng ta ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó ¸p dông tin häc vµo hÖ thèng qu¶n lý nhµ s¸ch. Qua qu¸ tr×nh kh¶o s¸t thùc tÕ vµ ®i tõ yªu cÇu cña ®Ò tµi em ®· ®a ra m« h×nh míi vÒ c¸ch qu¶n lý nhµ s¸ch víi sù trî gióp cña hÖ thèng m¸y tÝnh. NguyÔn KiÒu Hng Líp 0098 B2 1 Ph©n TÝch & ThiÕt KÕ HÖ Thèng : Qu¶n LÝ Nhµ S¸ch Hoa V¨n PhÇn i: ho¹t ®éng cña nhµ s¸ch I. M« t¶ ho¹t ®éng cña nhµ s¸ch Nhµ s¸ch lµ mét trung t©m b¸n c¸c lo¹i s¸ch vµ v¨n phßng phÈm. ë ®©y kh¸ch hµng cÇn mua lÎ s¸ch hoÆc v¨n phång phÈm g× th× v¶o quÇy ®Ó tù chän ®Ó chän s¸ch hoÆc mét sè v¨n phßng phÈm cÇn mua sau ®ã ra quÇy thu ng©n ®Ó thanh to¸n (mét sè v¨n phßng phÈm kh«ng ®Ó trong quÇy tù chän). Cßn kh¸ch hµng mua nhiÒu(Mua bu«n) th× ph¶i th«ng qua ®¬n ®Æt hµng. NÕu ®¬n ®Æt hµng ®îc chÊp nhËn th× kh¸ch hµng nhËn ®îc th«ng qua phiÕu xuÊt hµng. C¸c mÆt hµng trong mçi ®¬n hµng cña kh¸ch hµng cã thÓ ®îc xuÊt thµnh nhiÒu lÇn tuú theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng vµ kh¶ n¨ng cña nhµ s¸ch. Th«ng tin vÒ kh¸ch hµng ®îc lu tr÷ trong nhµ s¸ch ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c thèng kª, b¸o c¸o cña nhµ s¸ch sau nµy. Ngoµi ra nhµ s¸ch cßn lu tr÷ th«ng tin vÒ c¸c nhµ cung cÊp(nhµ xuÊt b¶n, nhµ s¶n xuÊt, ®èi t¸c trao ®æi hµng ho¸ víi nhµ s¸ch). Mçi khi cã nhu cÇu mua s¸ch hoÆc v¨n phßng phÈm, nhµ s¸ch ®Òu c¨n cø vµo c¸c th«ng tin vÒ nhµ cung cÊp, th«ng tin vÒ gi¸ c¶ th«ng qua b¸o gi¸ cña nhµ cung cÊp vµ b¸o c¸o cña bé phËn nghiªn cøu thÞ trêng mµ cã kÕ ho¹ch mua hµng cho phï hîp. Tõ kÕ ho¹ch nµy nhµ s¸ch sÏ trÝch ra theo tõng nhµ cung cÊp vµ lËp ®¬n ®Æt hµng cña nhµ s¸ch cho tõng nhµ cung cÊp. Hµng ho¸ mua vÒ ®îc nhËp vµo kho th«ng qua phiÕu nhËp. ViÖc theo dâi lîng hµng tån kho ®îc nhµ s¸ch thùc hiÖn theo ph¬ng ph¸p theo dâi thêng kú. Theo ph¬ng ph¸p nµy th× hµng ho¸ ®îc cËp nhËp sau mçi lÇn nghiÖp vô cã liªn quan x¶y ra. Víi ph¬ng ph¸p nµy gióp cho nhµ qu¶n lÝ cã kÕ ho¹ch mua hµng trong t¬ng lai. Cßn viÖc kiÓm kª toµn bé hµng ho¸ cßn tån trong kho vµ trong quÇy ®îc thùc hiÖn ®Þnh kú saó th¸ng mét lÇn. Trong quÇy tù chän s¸ch ®îc ph©n ra theo chñ ®Ò (ngµnh, tÝnh chÊt). Trong nhµ s¸ch th× mçi cuèn s¸ch (v¨n phßng phÈm) cã mét m· sè riªng, mçi lo¹i mÆt hµng còng cã mét m· riªng. M· nµy do nhµ s¸ch quy ®Þnh vµ giao cho bé phËn qu¶n lÝ kho hµng ®¸nh m·. Khi nhËp hµng vÒ ®Òu ®îc vµo sæ kho th«ng qua phiÕu nhËp råi míi ®îc ®a vµo vµo kho. Trong sæ kho cã c¸c th«ng tin : §èi víi s¸ch : -Ngµy nhËp, Sè phiÕu nhËp(ho¸ ®¬n mua hµng),Tªn s¸ch, nhµ xuÊt b¶n, n¨m xuÊt b¶n, nhµ cung cÊp, sè lîng, ®¬n gi¸, thµnh tiÒn, ngêi nhËp. §èi víi v¨n phßng phÈm : Tªn v¨n phßng phÈm, nhµ s¶n xuÊt, nhµ cung cÊp, ®¬n vÞ tÝnh, sè lîng, ®¬n gi¸, thµnh tiÒn, ngêi nhËp. NguyÔn KiÒu Hng Líp 0098 B2 2 Ph©n TÝch & ThiÕt KÕ HÖ Thèng : Qu¶n LÝ Nhµ S¸ch Hoa V¨n Khi s¸ch, v¨n phßng phÈm ®· ®îc nhËp kho th× s¸ch ®îc ph©n lo¹i vµ ®¸nh m· nÕu lo¹i ®ã lµ míi nhËp vÒ nhµ s¸ch lÇn ®Çu. Nguån hµng cña nhµ s¸ch cã thÓ do c¸c nhµ cung cÊp, nhµ s¶n xuÊt, nhµ xuÊt b¶n trong vµ ngoµi níc cung cÊp. §èi tîng b¸n hµng cña nhµ s¸ch gåm nh÷ng ngêi cÇn mua s¸ch hoÆc v¨n phßng phÈm. Khi kh¸ch hµng chän xong th× mang ra quÇy thu tiÒn ®Ó thanh to¸n tiÒn. Khi kh¸ch hµng thanh to¸n th× nh©n viªn sÏ lËp ho¸ ®¬n b¸n hµng c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cña mÆt hµng mµ kh¸ch hµng ®· chän, cïng c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn kh¸ch hµng: C¸c th«ng tin vÒ kh¸ch hµng nh : Tªn kh¸ch, ®Þa chØ, h×nh thøc mua (mua lÎ, mua bu«n). C¸c th«ng tin vÒ mÆt hµng nh: M· s¸ch (hµng), ®¬n vÞ tÝnh, sè lîng, ®¬n gi¸, thµnh tiÒn Cuèi ho¸ ®¬n ghi c¸c th«ng tin sau : Tæng céng(b»ng sè), Ghi b»ng ch÷ Ngµy… th¸ng….. n¨m………… Ngêi lËp phiÕu , nh©n viªn thanh to¸n, kh¸ch hµng NguyÔn KiÒu Hng Líp 0098 B2 3 Qu¶n LÝ Nhµ S¸ch Hoa V¨n Ph©n TÝch & ThiÕt KÕ HÖ Thèng : Trong ho¸ ®¬n b¸n lÎ s¸ch ®îc ghi: (MÉu 1) Nhµ S¸ch Hoa V¨n §Þa ChØ: 43 Bµ TriÖu – Hµ néi Tel: 9710218 ; 9710219 Fax: 9711845 Ho¸ ®¬n b¸n s¸ch Sè ho¸ ®¬n: Tªn kh¸ch hµng: §Þa ChØ STT Tªn S¸ch M· Kh¸ch: Tel: SL Gi¸ Gi¶m(%) TT Ghi b»ng ch÷:……………………………………………………………………. Ngµy… th¸ng … n¨m …. NV thanh to¸n Kh¸ch hµng MÉu 1 NguyÔn KiÒu Hng Líp 0098 B2 4 Ph©n TÝch & ThiÕt KÕ HÖ Thèng : Qu¶n LÝ Nhµ S¸ch Hoa V¨n Trong ho¸ ®¬n b¸n lÎ V¨n phßng PhÈm ghi: (MÉu 2) Nhµ S¸ch Hoa V¨n §Þa ChØ: 43 Bµ TriÖu – Hµ néi Tel: 9710218 ; 9710219 Fax: 9711845 Ho¸ ®¬n b¸n v¨n phßng phÈm Sè ho¸ ®¬n: M· Kh¸ch: Tªn kh¸ch hµng: Tel: §Þa ChØ STT Tªn Hµng §V TÝnh SL Gi¸ T T Ghi b»ng ch÷:…………………………………………………………………. Ngµy… th¸ng … n¨m …. NV thanh to¸n Kh¸ch hµng MÉu 2 Hµng tuÇn nhµ s¸ch ®Òu lµm thèng kª (lîng hµng hªt, s¾p hÕt, thÞ trêng cÇn nhiÒu) mµ cã kÕ ho¹ch nhËp hµng cho phï hîp, lîng hµng b¸n ®îc, lîng hµng cßn trong kho, quÇy. Nhµ s¸ch qu¶n lý viÖc b¸n hµng th«ng qua ho¸ ®¬n b¸n hµng. Cø ba th¸ng nhµ s¸ch lµm thèng kª s¸ch ®· tån kho trªn ba th¸ng kÓ tõ ngµy nhËp ®Ó cã chÝnh s¸ch gi¶m gi¸ cho phï hîp. Tèm l¹i: Quy tr×nh ho¹t ®éng cña nhµ s¸ch lµ nhËp hµng, ph©n lo¹i, nhËp kho, xuÊt ra quÇy, b¸n hµng, thèng kª, b¸o c¸o. NguyÔn KiÒu Hng Líp 0098 B2 5 Ph©n TÝch & ThiÕt KÕ HÖ Thèng : II. Qu¶n LÝ Nhµ S¸ch Hoa V¨n Nguyªn t¾c qu¶n lý cña nhµ s¸ch Nhµ s¸ch cã mét sè nguyªn t¾c ®Ó qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh nh sau: Nguån hµng nhËp vµo theo hai ph¬ng thøc: Hîp ®ång giao dÞch giòa nhµ s¸ch víi nhµ cung cÊp Hîp ®ång trao ®æ hµng gi÷a nhµ s¸ch víi ®èi t¸c Hµng b¸n ra: Qu¶n lý sè lîng b¸n ra theo gi¸ b¸n quy ®Þnh vña nhµ s¸ch Nh©n viªn cña nhµ s¸ch: Ngêi qu¶n lÝ nhµ s¸ch Bé phËn nghiªn cøu thÞ trêng cã chøc n¨ng t×m hiÓu n¾m b¾t nhu cÇu cña kh¸ch hµng Bé phËn kÕ to¸n. Bé phËn thanh to¸n. Bé phËn thñ kho Bé phËn b¸n hµng(nghiÖp vô) §èi víi kh¸ch hµng thêng chØ lu l¹i kh¸ch hµng mua bu«n vµ c¸c ®èi t¸c cã quan hÖ cung cÊp trao ®æi l©u dµi víi nhµ s¸ch. III. C¸c chøng tõ qu¶n lý cña nhµ s¸ch: §¬n ®Æt hµng Hîp ®ång giao dÞch Ho¸ ®¬n mua hµng vµ s¸ch PhiÕu nhËp kho (theo ho¸ ®¬n mua) PhiÕu xuÊt kho (s¸ch vµ hµng … ) C¸c ho¸ ®¬n b¸n bu«n vµ b¸n lÎ Sæ kho Yªu cÇu ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lÝ cña nhµ s¸ch: Thèng kª ®îc sè lîng hµng tån kho (s¸ch vµ v¨n phßng phÈm). Thèng kª ®îc doanh thu thùc tÕ. Thèng kª ®îc sè lîng hµng ®· b¸n ®îc. Thèng kª sè nî cña nhµ s¸ch. Lu tr÷ khai t¸ch hå s¬ nh©n viªn. CËp nhËp hµng ho¸, kh¸ch hµng míi, nhµ cung cÊp míi… In c¸c ho¸ ®¬n b¸n hµng, phiÕu xuÊt kho cho kh¸ch hµng. In b¸o c¸o thèng kª cña nhµ s¸ch. NguyÔn KiÒu Hng Líp 0098 B2 6 Ph©n TÝch & ThiÕt KÕ HÖ Thèng : Qu¶n LÝ Nhµ S¸ch Hoa V¨n PhÇn ii : Ph©n tÝch ho¹t ®éng cña nhµ s¸ch I. Mèi liªn hÖ gi÷a nhµ s¸ch vµ m«i trêng bªn ngoµi : Trao §æi hµng Nhµ cung cÊp Nhµ s¸ch Kh¸ch hµng mua lÎ Kh¸ch hµng mua bu«n Nh©n viªn nghiªn cøu thÞ trêng: SÏ ®¸nh gi¸ nhu cÇu cña thÞ trêng ®Ó ®a ra c¸c ®Ò nghÞ ®èi víi ngêi qu¶n lÝ vÒ c¸c chñng lo¹i s¸ch mµ thÞ trêng ®ang cÇn. KÕt hîp víi t×nh h×nh hiÖn t¹i cña nhµ s¸ch mµ ngêi qu¶n lÝ sÏ cã kÕ ho¹ch phï hîp ®èi víi tõng lo¹i hµng trong nhµ s¸ch. Ngoµi ra ngêi qu¶n lÝ cßn ph¶i bao qu¸t c¸c ho¹t ®éng diÔn ra trong nhµ s¸ch còng nh lµ c«ng viÖc qu¶n lÝ nh©n sù trong nhµ s¸ch. Nh©n viªn thñ kho: Theo dâi viÖc nhËp, xuÊt hµng cña kho còng nh ®¸nh m· cho tõng lo¹i s¸ch, vµo sæ s¸ch, xÕp s¸ch vµo trong kho… Nh©n viªn thanh to¸n: Cã nhiÖm vô lËp ho¸ ®¬n b¸n hµng cho kh¸ch hµng hoÆc thanh to¸n tiÒn víi kh¸ch hµng. Nh©n viªn b¸n hµng (nghiÖp vô): Cã nhiÖm vô híng dÉn t×m s¸ch cho kh¸ch khi kh¸ch hµng cã yªu cÇu, gi¸m s¸t. Sù cÇn thiÕt Cña viÖc ®a m¸y tÝnh vµo c«ng viÖc qu¶n lÝ Nhµ s¸ch NguyÔn KiÒu Hng Líp 0098 B2 7 Ph©n TÝch & ThiÕt KÕ HÖ Thèng : Qu¶n LÝ Nhµ S¸ch Hoa V¨n Qua ph¬ng thøc ho¹t ®éng cña nhµ s¸ch ta thÊy c«ng viÖc cña nhµ s¸ch hµng ngµy chia ra lµm nhiÒu giai ®o¹n, khèi lîng c«ng viÖc lín l¹i x¶y ra liªn tôc. §Æc biÖt ë quÇy thu ng©n d÷ liÖu lu«n lu«n biÕn ®éng ®ßi hái ph¶i cã tÝnh chÝnh x¸c cao. §Ó qu¶n lÝ tèt c¸c c«ng viÖc ta thÊy cÇn ph¶i cã nhiÒu sæ s¸ch, mÉu biÓu, viÖc lu tr÷, kiÓm tra c¸c hå s¬ chøng tõ ph¶i qua nhiÒu kh©u sÏ rÊt tèn th¬i gian, nhng còng kh«ng tr¸nh khái viÖc sai sãt. NÕu cã sai sãt th× viÖc t×m kiÕm ®Ó kh¾c phôc còng rÊt khã kh¨n, dÉn ®Õn viÖc qu¶n lÝ, chØ ®¹o cña nhµ s¸ch gÆp nhiÒu khã kh¨n. V× vËy viÖc ®a m¸y tÝnh vµo nhµ s¸ch lµ c«ng viÖc hÕt søc cÇn thiÕt. B»ng c¸c c«ng cô phÇn mÒm qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu cã thÓ kh¾c phôc ®îc nh÷ng nhîc ®iÓm nãi trªn. Tuy nhiªn viÖc sö dông m¸y ®¬n ®Ó qu¶n lÝ vÉn sÏ cßn tån ®äng nh÷ng khuyÕt ®iÓm sau: D÷ liÖu kh«ng nhÊt qu¸n, c«ng viÖc mua b¸n cÇn ph¶i liªn tôc trong khi ®ã viÖc sö dông m¸y ®¬n sÏ kh«ng ®¸p øng ®îc mét sè nhu cÇu tøc thêi vÒ c¸c lo¹i d÷ liÖu. ChÝnh v× vËy cÇn ®a m¹ng m¸y tÝnh vµo míi cã thÓ gi¶i quyÕt ®îc nh÷ng yÕu ®iÓn võa nªu. Mµ cßn cã thÓ xö lÝ d÷ liÖu mét c¸ch nhanh chãng chÝnh x¸c còng nh cã ®îc c¸c b¸o c¸o hµng ngµy, hµng tuÇn hay viÖc t×m kiÕm th«ng tin… Mét sè mÉu biÓu cña nhµ s¸ch: (Phô Lôc) Ho¸ ®¬n b¸n lÎ hµng (MÉu 1, MÉu 2). Ho¸ ®¬n b¸n bu«n (MÉu 3, MÉu 4). PhiÕu nhËp kho (MÉu 5). PhiÕu xuÊt kho (MÉu 6). §¬n ®Æt hµng (MÉu 9, MÉu 10). Hîp ®ång giao dÞch (MÉu 11) NguyÔn KiÒu Hng Líp 0098 B2 8 Ph©n TÝch & ThiÕt KÕ HÖ Thèng : Qu¶n LÝ Nhµ S¸ch Hoa V¨n PhÇn iii : Ph©n tÝch hÖ thèng I. S¬ ®å chøc n¨ngnghiÖp vô Trong hÖ thèng qu¶n lÝ nhµ s¸ch Hoa v¨n cã c¸c chøc n¨ng chÝnh nh lµ : Qu¶n lÝ b¸n hµng Qu¶n lÝ mua hµng Qu¶n lÝ kho hµng Qu¶n lÝ tµi chÝnh Qu¶n lÝ nh©n sù. S¬ ®å chøc n¨ng nghiÖp vô lµ viÖc ph©n r· cã thø bËc ®¬n gi¶n c¸c chøc n¨ng cña hÖ thèng v× vËy trong mçi chøc n¨ng chÝnh l¹i cã nhiÒu chøc n¨ng con. Ta cã thÓ m« t¶ s¬ ®å chøc n¨ng nghiÖp vô cña hÖ thèng nh sau: HÖ thèng qu¶n lÝ nhµ s¸ch Qu¶n lÝ b¸n hµng NguyÔn KiÒu Hng Qu¶n lÝ mua hµng Qu¶n lÝ kho hµng Líp 0098 B2 Qu¶n lÝ tµi chÝnh Qu¶n lÝ nh©n sù 9 Ph©n TÝch & ThiÕt KÕ HÖ Thèng : Qu¶n LÝ Nhµ S¸ch Hoa V¨n II. S¬ ®å dßng d÷ liÖu S¬ ®å ng÷ c¶nh bao gåm vßng trßn qu¸ tr×nh trung t©m ®îc bao quanh bëi c¸c kho vµ ®îc nèi víi t¸c nh©n ngoµi cña hÖ thèng NguyÔn KiÒu Hng Líp 0098 B2 10 Ph©n TÝch & ThiÕt KÕ HÖ Thèng : Qu¶n LÝ Nhµ S¸ch Hoa V¨n S¬ ®å d÷ liÖu møc díi ®Ønh “ Qu¶n LÝ B¸n Hµng “ NguyÔn KiÒu Hng Líp 0098 B2 11 Ph©n TÝch & ThiÕt KÕ HÖ Thèng : Qu¶n LÝ Nhµ S¸ch Hoa V¨n PhÇn iV : c¸c mèi liªn kÕt 1. MÆt Hµng (MH) B¶ng Ph©n Lo¹i (BPL) XÐt hai tËp thùc thÓ MH vµ BPL th× thÊy víi mçi mÆt hµng chØ thô«c mét lo¹i hµng, mµ mçi lo¹i hµng l¹i gåm nhiÒu mÆt hµng. VËy mèi quan hÖ ë ®©y lµ Mét_NhiÒu. 2. B¶ng Ph©n Lo¹i (BPL) Tªn_S¸ch XÐt hai tËp thùc thÓ Tªn_S¸ch vµ BPL th× thÊy víi mçi tªn s¸ch chØ thô«c mét lo¹i s¸ch, mµ mçi lo¹i s¸ch l¹i gåm nhiÒu tªn s¸ch. VËy mèi quan hÖ ë ®©y lµ Mét_NhiÒu. 3. NhµXB Tªn_S¸ch XÐt hai tËp thùc thÓ Tªn_S¸ch vµ NhµXB th× thÊy víi mçi cuèn s¸ch chØ thô«c mét NhµXB, mµ mçi NhµXB l¹i cã nhiÒu cuèn s¸ch. VËy mèi quan hÖ ë ®©y lµ Mét_NhiÒu. 4. Nh©n_Viªn H§BH XÐt hai tËp thùc thÓ H§BH vµ Nh©n_Viªn th× thÊy víi mçi H§BH chØ cã thÓ do mét nh©n viªn lËp, mµ mçi Nh©n viªn l¹i cã thÓ lËp nhiÒu H§BH. VËy mèi quan hÖ ë ®©y lµ Mét_NhiÒu. 5. Nh©n_Viªn H§BS XÐt hai tËp thùc thÓ H§BS vµ Nh©n_Viªn th× thÊy víi mçi H§BS chØ cã thÓ do mét nh©n viªn lËp, mµ mçi Nh©n viªn l¹i cã thÓ lËp nhiÒu H§BS. §©y lµ mèi quan hÖ Mét_NhiÒu. 6. Nh©n_Viªn H§NK_VPP XÐt hai tËp thùc thÓ H§NK_VPP vµ Nh©n_Viªn th× thÊy víi mçi H§NK_VPP chØ cã thÓ do mét nh©n viªn lËp, mµ mçi Nh©n viªn l¹i cã thÓ lËp nhiÒu H§NK_VPP. §©y lµ mèi quan hÖ Mét_NhiÒu. NguyÔn KiÒu Hng Líp 0098 B2 12 Ph©n TÝch & ThiÕt KÕ HÖ Thèng : 7. Qu¶n LÝ Nhµ S¸ch Hoa V¨n Nh©n_Viªn H§NK_S XÐt hai tËp thùc thÓ H§NK_S vµ Nh©n_Viªn th× thÊy víi mçi H§NK_S chØ cã thÓ do mét nh©n viªn lËp, mµ mçi Nh©n viªn l¹i cã thÓ lËp nhiÒu H§NK_S. §©y lµ mèi quan hÖ Mét_NhiÒu. 8. Nh©n_Viªn H§XK_S XÐt hai tËp thùc thÓ H§XK_S vµ Nh©n_Viªn th× thÊy víi mçi H§XK_S chØ cã thÓ do mét nh©n viªn lËp, mµ mçi Nh©n viªn l¹i cã thÓ lËp nhiÒu H§XK_S. §©y lµ mèi quan hÖ Mét_NhiÒu. 9. Nh©n_Viªn H§XK_VPP XÐt hai tËp thùc thÓ H§XK_VPP vµ Nh©n_Viªn th× thÊy víi mçi H§XK_VPP chØ cã thÓ do mét nh©n viªn lËp, mµ mçi Nh©n viªn l¹i cã thÓ lËp nhiÒu H§XK_VPP. §©y lµ mèi quan hÖ Mét_NhiÒu. 10. Kh¸ch_Hµng Hîp_§ångVPP Mét kh¸ch hµng th× cã nhiÒu hîp ®ång mua VPP, nhng mét hîp ®ång mua VPP chØ cña mét kh¸ch hµng. §©y lµ mèi quan hÖ Mét_NhiÒu. 11. Kh¸ch_Hµng Hîp_§ångS Mét Kh¸ch_Hµng th× cã nhiÒu Hîp_§ångS mua s¸ch, nhng mét Hîp_§ångS mua s¸ch chØ cña mét kh¸ch hµng. §©y lµ mèi quan hÖ Mét_NhiÒu. MÆt hµng ë díi ®©y lµ tªn gäi chung cho VPP vµ S¸ch. 12. H§MH MÆt_Hµng(Tªn_S¸ch) Mét MÆt_Hµng cã thÓ cã trong nhiÒu H§MH vµ mét H§MH cã thÓ cã nhiÒu MÆt_Hµng kh¸c nhau. VËy ®©y lµ mèi quan hÖ NhiÒu_NhiÒu NguyÔn KiÒu Hng Líp 0098 B2 13 Ph©n TÝch & ThiÕt KÕ HÖ Thèng : 13. Qu¶n LÝ Nhµ S¸ch Hoa V¨n H§NK MÆt_Hµng(Tªn_S¸ch) Mét MÆt_Hµng cã thÓ cã trong nhiÒu H§NK vµ mét H§NK cã thÓ cã nhiÒu MÆt_Hµng kh¸c nhau. VËy ®©y lµ mèi quan hÖ NhiÒu_NhiÒu 14. H§XK MÆt_Hµng(Tªn_S¸ch) Mét MÆt_Hµng cã thÓ cã trong nhiÒu H§XK vµ mét H§XK cã thÓ cã nhiÒu MÆt_Hµng kh¸c nhau. §©y lµ mèi quan hÖ NhiÒu_NhiÒu. 15. H§BH MÆt_Hµng(Tªn_S¸ch) Mét mÆt hµng cã thÓ ®îc b¸n nhiÒu lÇn vµ mçi ho¸ ®¬n b¸n hµng cã thÓ cã nhiÒu mÆt hµng. VËy mèi quan hÖ ë ®©y lµ nhiÒu nhiÒu. 16. Hîp_§ång H§MH Mét Hîp_§ång giao dÞch cã thÓ cã nhiÒu H§MH, nhng mét H§MH chØ cã mét Hîp_§ång giao dÞch. §©y lµ mèi quan hÖ Mét_NhiÒu. 17. Hîp_§ång H§BH Mét Hîp_§ång giao dÞch cã thÓ cã nhiÒu H§BH, nhng mét H§BH chØ cã mét Hîp_§ång giao dÞch. §©y lµ mèi quan hÖ Mét_NhiÒu. NguyÔn KiÒu Hng Líp 0098 B2 14 Ph©n TÝch & ThiÕt KÕ HÖ Thèng : Qu¶n LÝ Nhµ S¸ch Hoa V¨n PhÇn V: Ph©n tÝch d÷ liÖu X©y dùng m« h×nh thùc thÓ quan hÖ X¸c ®Þnh c¸c thuéc tÝnh cña thùc thÓ 1. Thùc thÓ b¶ng ph©n lo¹i:BPL M· lo¹i (MA_LOAI): §©y lµ thuéc tÝnh kho¸ chÝnh dïng ®Ó ph©n biÖt lo¹i mÆt hµng nµy víi lo¹i mÆt hµng kh¸c. Tªn Lo¹i (Ten_Loai) : Cho biÕt tªn gäi cña lo¹i mÆt hµng ®ã. 2. Thùc thÓ kh¸ch hµng :KHACH M· kh¸ch hµng (MA_KHACH) : §©y lµ thuéc tÝnh khãa dïng ®Ó ph©n biÖt gi÷a c¸c kh¸ch hµng víi nhau. Tªn Kh¸ch (TEN_KHACH): Cho biÕt tªn gäi cña kh¸ch hµng ®ã. §Þa ChØ (DC_KHACH): Cho biÕt ®Þa chØ cña lkh¸ch hµng hµng ®ã. §iÖn Tho¹i (DT_KHACH): Cho biÕt ®iÖn tho¹i cña kh¸ch hµng ®ã. D¹ng Kh¸ch (D_KHACH): Cho biÕt d¹ng kh¸ch hµng ®ã.(KiÓu Mua, B¸n…) 3. Thùc thÓ hîp ®ång giao dÞch v¨n phßng phÈm: HOPDONGVPP §©y lµ thùc thÓ trung gian nh»m ghi l¹i c¸c th«ng tin vÒ hîp ®ång mua, b¸n, trao ®æi VPP(v¨n phßng phÈm). M· hîp ®ång (MA_HDVPP): §©ylµ thuéc tÝnh kho¸ dïng ®Ó ph©n biÖt hîp ®ång mua ( b¸n, trao ®æi ) VPP nµy víi hîp ®ång mua (b¸n, trao ®æi ) VPP kh¸c. M· nhµ cung cÊp (MA_NCC): Cho biÕt tªn nhµ cung cÊp (®èi t¸c giao dÞch). M· mÆt hµng (MA_VPP): Thuéc tÝnh nµy kÕt hîp víi thuéc tÝnh MA_HDVPP t¹o thµnh kho¸ chÝnh cña thùc thÓ HOPDONGVPP. Sè lîng (SL_MVPP): Lu sè lîng tõng mÆt hµng VPP t¬ng øng trong mét hîp ®ång §¬n gi¸ (DG_MVPP): Cho biÕt gi¸ theo hîp ®ång cña mét mÆt hµng VPP t¬ng øng. 4. Thùc thÓ hîp ®ång giao dÞch s¸ch: HOPDONGS §©y lµ thùc thÓ trung gian nh»m ghi l¹i c¸c th«ng tin vÒ hîp ®ång mua, b¸n, trao ®æi s¸ch. M· hîp ®ång (MA_HDS): §©ylµ thuéc tÝnh kho¸ dïng ®Ó ph©n biÖt hîp ®ång mua ( b¸n, trao ®æi ) s¸ch nµy víi hîp ®ång mua (b¸n, trao ®æi ) s¸ch kh¸c. NguyÔn KiÒu Hng Líp 0098 B2 15 Ph©n TÝch & ThiÕt KÕ HÖ Thèng : Qu¶n LÝ Nhµ S¸ch Hoa V¨n M· s¸ch (MA_SACH): Thuéc tÝnh nµy kÕt hîp víi thuéc tÝnh MA_HDS t¹o thµnh kho¸ chÝnh cña thùc thÓ HOPDONGS. M· nhµ cung cÊp (MA_NCC): Cho biÕt tªn nhµ cung cÊp (®èi t¸c giao dÞch). Sè lîng (SL_MSACH): Lu sè lîng tõng lo¹i s¸ch t¬ng øng trong mét hîp ®ång §¬n gi¸ (DG_MSACH): Cho biÕt gi¸ theo hîp ®ång cña lo¹i s¸ch t¬ng øng. 5. Thùc thÓ phÇn ®Çu ho¸ ®¬n mua VPP: PHDMVPP §©y lµ thùc thÓ cã c¸c th«ng tin chung vÒ viÖc mua VPP Sè ho¸ ®¬n mua VPP (MS_HDMVPP): §©y lµ thuéc tÝnh kho¸ chÝnh dïng ®Ó ph©n biÖt c¸c ho¸ ®¬n mua VPP víi nhau. Ngµy Mua (Ngay_M) : Cho biÕt ngµy mua. M· hîp ®ång (MA_HDVPP) : Dïng ®Ó ph©n biÖt hîp ®ång mua VPP nµy víi hîp ®ång mua VPP kh¸c trong thùc thÓ HOPDONGVPP. M· Nh©n viªn (MA_NV) : Cho biÕt ho¸ ®¬n nµy do nh©n viªn nµo mua. Thanh to¸n (TH_TOAN) : Cho biÕt tæng sè tiÒn thanh to¸n cho ho¸ ®¬n nµy. 6. Thùc thÓ dßng ho¸ ®¬n mua VPP: DHDMVPP §©y lµ thc thÓ chi tiÕt vÒ viÖc mua hµng. Sè ho¸ ®¬n mua VPP (MS_HDMVPP): §©y lµ thuéc tÝnh kho¸ dïng ®Ó ph©n biÖt c¸c ho¸ ®¬n mua VPP víi nhau trong thùc thÓ PHDMVPP. M· VPP (MA_VPP): Thuéc tÝnh nµy kÕt hîp víi thuéc tÝnh MS_HDMVPP t¹o thµnh kho¸ chÝnh cña thùc thÓ DHDMVPP. Sè lîng VPP mua (SL_MVPP) : §©y lµ sè lîng tõng lo¹i VPP cã trong ho¸ ®¬n mua hµng. §¬n gi¸ mua VPP (DG_MVPP) : Cho biÕt ®¬n gi¸ mua cña v¨n phßng phÈm ®ã. 7. Thùc thÓ phÇn ®Çu ho¸ ®¬n mua Sach: PHDMS §©y lµ thùc thÓ cã c¸c th«ng tin chung vÒ viÖc mua S¸ch Sè ho¸ ®¬n mua S¸ch (MS_HDMS): §©y lµ thuéc tÝnh kho¸ chÝnh dïng ®Ó ph©n biÖt c¸c ho¸ ®¬n mua s¸ch víi nhau. Ngµy Mua (Ngay_M) : Cho biÕt ngµy mua. M· hîp ®ång (MA_HDS) : Dïng ®Ó ph©n biÖt hîp ®ång mua S¸ch nµy víi hîp ®ång mua s¸ch kh¸c trong thùc thÓ HOPDONGS. NguyÔn KiÒu Hng Líp 0098 B2 16 Ph©n TÝch & ThiÕt KÕ HÖ Thèng : Qu¶n LÝ Nhµ S¸ch Hoa V¨n M· Nh©n viªn (MA_NV) : Cho biÕt ho¸ ®¬n nµy do nh©n viªn nµo mua. Thanh to¸n (TH_TOAN) : Cho biÕt tæng sè tiÒn thanh to¸n cho ho¸ ®¬n nµy. 8. Thùc thÓ dßng ho¸ ®¬n mua S¸ch: DHDMS §©y lµ thc thÓ chi tiÕt vÒ viÖc mua s¸ch. Sè ho¸ ®¬n mua s¸ch (MS_HDMS): §©y lµ thuéc tÝnh kho¸ dïng ®Ó ph©n biÖt c¸c ho¸ ®¬n mua s¸ch víi nhau trong thùc thÓ PHDMS. M· s¸ch (MA_SACH): Thuéc tÝnh nµy kÕt hîp víi thuéc tÝnh MS_HDMVPP t¹o thµnh kho¸ chÝnh cña thùc thÓ DHDMVPP. Sè lîng S¸ch mua(SL_MSACH) : §©y lµ sè lîng tõng lo¹i s¸ch cã trong ho¸ ®¬n mua hµng. §¬n gi¸ mua s¸ch (DG_MSACH) : Cho biÕt ®¬n gi¸ mua cña tõng lo¹i s¸ch ®ã. 9. Thùc thÓ phÇn ®Çu phiÕu nhËp kho VPP :PHDNKVPP §©y lµ thùc thÓ cã c¸c th«ng tin chung vÒ viÖc nhËp kho VPP. Sè phiÕu nhËp kho VPP(MS_PNKVPP): §©y lµ thuéc tÝnh kho¸ dïng ®Ó ph©n biÖt c¸c phiÕu nhËp kho víi nhau. Ngµy NhËp (NGAY_N): Cho biÕt th«ng tin vÒ ngµy nhËp hµng vµo kho. Sè ho¸ ®¬n mua VPP (MS_HDMVPP): Cho biÕt phiÕu nhËp nµy ®îc nhËp theo ho¸ ®¬n mua VPP nµo. M· Nh©n Viªn(MA_NV): Cho biÕt phiÕu nµy do ai lËp. 10. Thùc thÓ chi tiÕt phiÕu nhËp kho VPP :DHDNKVPP §©y lµ thùc thÓ cã c¸c th«ng tin chi tiÕt vÒ viÖc nhËp kho VPP. Sè phiÕu nhËp kho VPP(MS_PNKVPP): §©y lµ thuéc tÝnh kho¸ dïng ®Ó ph©n biÖt c¸c phiÕu nhËp kho VPP víi nhau trong thùc thÓ PHDNKVPP. M· VPP (MA_VPP) : Thuéc tÝnh nµy kÕt hîp víi thuéc tÝnh MS_PNKVPP t¹o thµnh kho¸ chÝnh cña thùc thÓ DHDNKVPP. Sè Lîng nhËp (SL_NVPP) : Ghi l¹i sè lîng nhËp tõng lo¹i VPP vµo kho. §¬n gi¸ (DG_NVPP) : Cho biÕt ®¬n gi¸ mua lo¹i VPP ®ã. 11.Thùc thÓ phÇn ®Çu phiÕu nhËp kho S¸ch :PHDNKS §©y lµ thùc thÓ cã c¸c th«ng tin chung vÒ viÖc nhËp kho S¸ch. Sè phiÕu nhËp kho s¸ch (MS_PNKS): §©y lµ thuéc tÝnh kho¸ dïng ®Ó ph©n biÖt c¸c phiÕu nhËp kho víi nhau. NguyÔn KiÒu Hng Líp 0098 B2 17 Ph©n TÝch & ThiÕt KÕ HÖ Thèng : Qu¶n LÝ Nhµ S¸ch Hoa V¨n Ngµy NhËp (NGAY_N): Cho biÕt th«ng tin vÒ ngµy nhËp hµng vµo kho. Sè ho¸ ®¬n mua VPP (MS_HDMS): Cho biÕt phiÕu nhËp nµy ®îc nhËp theo ho¸ ®¬n mua s¸ch nµo. M· Nh©n Viªn(MA_NV): Cho biÕt phiÕu nµy do ai lËp. 12. Thùc thÓ chi tiÕt phiÕu nhËp kho s¸ch :DHDNKS §©y lµ thùc thÓ cã c¸c th«ng tin chi tiÕt vÒ viÖc nhËp kho s¸ch. Sè phiÕu nhËp kho s¸ch (MS_PNKS): §©y lµ thuéc tÝnh kho¸ dïng ®Ó ph©n biÖt c¸c phiÕu nhËp kho s¸ch víi nhau trong thùc thÓ PHDNKS. M· s¸ch (MA_SACH) : Thuéc tÝnh nµy kÕt hîp víi thuéc tÝnh MS_PNKS t¹o thµnh kho¸ chÝnh cña thùc thÓ DHDNKS. Sè Lîng nhËp (SL_NSACH) : Ghi l¹i sè lîng nhËp tõng lo¹i s¸ch vµo kho. §¬n gi¸ (DG_NSACH) : Cho biÕt ®¬n gi¸ mua lo¹i s¸ch ®ã. 13. Thùc thÓ phÇn ®Çu phiÕu xuÊt kho VPP: PHDXKVPP §©y lµ thùc thÓ trong ®ã bao gåm c¸c th«ng tin chung vÒ viÖc xuÊt kho VPP. M· phiÕu xuÊt kho VPP (MS_PXKVPP): §©y lµ thuéc tÝnh kho¸ chÝnh dïng ®Ó ph©n biÖt c¸c phiÕu xuÊt kho VPP víi nhau. Ngµy xuÊt (NGAY_X): Ngµy xuÊt kho. M· nh©n viªn (MA_NV): Cho biÕt m· nh©n viªn lËp phiÕu xuÊt. 14. Thùc thÓ chi tiÕt phiÕu xuÊt kho VPP: DHDXKVPP M· phiÕu xuÊt kho VPP (MS_PXKVPP): §©y lµ thuéc tÝnh kho¸ chÝnh dïng ®Ó ph©n biÖt c¸c phiÕu xuÊt kho VPP víi nhau trong thùc thÓ PHDXKVPP. M· VPP (MA_VPP): Thuéc tÝnh nµy kÕt hîp víi thuéc tÝnh MS_PXKVPP t¹o thµnh kho¸ chÝnh cña thùc thÓ DHDXKVPP. Sè lîng VPP xuÊt (SL_XVPP): Ghi l¹i sè lîng xuÊt tõng lo¹i VPP. 15. Thùc thÓ phÇn ®Çu phiÕu xuÊt kho s¸ch: PHDXKS §©y lµ thùc thÓ trong ®ã bao gåm c¸c th«ng tin chung vÒ viÖc xuÊt kho s¸ch. M· phiÕu xuÊt kho s¸ch (MS_PXKS): §©y lµ thuéc tÝnh kho¸ chÝnh dïng ®Ó ph©n biÖt c¸c phiÕu xuÊt kho s¸ch víi nhau. Ngµy xuÊt (NGAY_X): Ngµy xuÊt kho. M· nh©n viªn (MA_NV): Cho biÕt m· nh©n viªn lËp phiÕu xuÊt. 16. Thùc thÓ chi tiÕt phiÕu xuÊt kho s¸ch: DHDXKS NguyÔn KiÒu Hng Líp 0098 B2 18 Ph©n TÝch & ThiÕt KÕ HÖ Thèng : Qu¶n LÝ Nhµ S¸ch Hoa V¨n M· phiÕu xuÊt kho s¸ch (MS_PXKS): §©y lµ thuéc tÝnh kho¸ chÝnh dïng ®Ó ph©n biÖt c¸c phiÕu xuÊt kho s¸ch víi nhau trong thùc thÓ PHDXKS. M· s¸ch (MA_SACH): Thuéc tÝnh nµy kÕt hîp víi thuéc tÝnh MS_PXKS t¹o thµnh kho¸ chÝnh cña thùc thÓ DHDXKS. Sè lîng s¸ch xuÊt (SL_XSACH): Ghi l¹i sè lîng xuÊt tõng lo¹i s¸ch. 17. Thùc thÓ phÇn ®Çu hãa ®¬n b¸n VPP : PHDBVPP §©y lµ thùc thÓ trong ®ã bao gåm c¸c th«ng tin chung vÒ ho¸ ®¬n b¸n VPP. Sè ho¸ ®¬n (MS_HDBVPP): §©y lµ thuéc tÝnh khãa chÝnh dïng ®Ó ph©n biÖt c¸c ho¸ ®¬n b¸n VPP víi nhau. M· kh¸ch (MA_KHACH): Cho biÕt ho¸ ®¬n nµy do kh¸ch hµng nµo mua. Ngµy b¸n(NGAY_B): Ngµy lËp ho¸ ®¬n b¸n. M· nh©n viªn (MA_NV) Cho biÕt ho¸ ®¬n nµy do nh©n viªn nµo lËp. Tæng gi¸ trÞ (TH_TOAN): Cho biÕt tæng gi¸ trÞ cña ho¸ ®¬n nµy. 18. Thùc thÓ dßng ho¸ ®¬n b¸n VPP: DHDBVPP §©y lµ thùc thÓ chi tiÕt cña ho¸ ®¬n b¸n VPP. Sè ho¸ ®¬n (MS_HDBVPP): §©y lµ thuéc tÝnh khãa chÝnh dïng ®Ó ph©n biÖt c¸c ho¸ ®¬n b¸n VPP víi nhau trong thùc thÓ DHDBVPP. M· VPP (MA_VPP): Thuéc tÝnh nµy kÕt hîp víi thuéc tÝnh MS_HDBVPP t¹o thµnh kho¸ chÝnh cña thùc thÓ DHDBVPP. Sè Lîng VPP (SL_BVPP): Sè lîng mçi lo¹i VPP ®îc b¸n ra trong ho¸ ®¬n b¸n VPP. §¬n gi¸ b¸n VPP (DG_BVPP): Gi¸ b¸n cña lo¹i VPP ®ã t¹i thêi ®iÓm ho¸ ®¬n ®îc lËp. 19. Thùc thÓ phÇn ®Çu hãa ®¬n b¸n s¸ch : PHDBS §©y lµ thùc thÓ trong ®ã bao gåm c¸c th«ng tin chung vÒ ho¸ ®¬n b¸n s¸ch. Sè ho¸ ®¬n (MS_HDBS): §©y lµ thuéc tÝnh khãa chÝnh dïng ®Ó ph©n biÖt c¸c ho¸ ®¬n b¸n s¸ch víi nhau. M· Kh¸ch (MA_KHACH): Cho biÕt ho¸ ®¬n nµy do kh¸ch hµng nµo mua. Ngµy b¸n(NGAY_B): Ngµy lËp ho¸ ®¬n b¸n. M· nh©n viªn (MA_NV) Cho biÕt ho¸ ®¬n nµy do nh©n viªn nµo lËp. Tæng gi¸ trÞ (TH_TOAN): Cho biÕt tæng gi¸ trÞ cña ho¸ ®¬n nµy. 20. Thùc thÓ dßng ho¸ ®¬n b¸n s¸ch : DHDBS §©y lµ thùc thÓ chi tiÕt cña ho¸ ®¬n b¸n s¸ch. NguyÔn KiÒu Hng Líp 0098 B2 19 Ph©n TÝch & ThiÕt KÕ HÖ Thèng : Qu¶n LÝ Nhµ S¸ch Hoa V¨n Sè ho¸ ®¬n (MS_HDBS): §©y lµ thuéc tÝnh khãa chÝnh dïng ®Ó ph©n biÖt c¸c ho¸ ®¬n b¸n s¸ch víi nhau trong thùc thÓ DHDBS. M· s¸ch (MA_SACH): Thuéc tÝnh nµy kÕt hîp víi thuéc tÝnh MS_HDBS t¹o thµnh kho¸ chÝnh cña thùc thÓ DHDBS. Sè Lîng s¸ch (SL_BSACH): Sè lîng mçi lo¹i s¸ch ®îc b¸n ra trong ho¸ ®¬n b¸n s¸ch. §¬n gi¸ b¸n s¸ch (DG_BSACH): Gi¸ b¸n cña lo¹i s¸ch ®ã t¹i thêi ®iÓm ho¸ ®¬n ®îc lËp. 21. Thùc thÓ nh©n viªn :NHANVIEN Thùc thÓ nµy chøa c¸c th«ng tin vÒ nh©n viªn lµm viÖc trong nhµ s¸ch M· nh©n viªn (MA_NV): §©y lµ thuéc tÝnh kho¸ nh»m ph©n biÖt gi÷a nh©n viªn nµy víi nh©n viªn kh¸c. Hä tªn nh©n viªn (TEN_NV): Cho biÕt tªn cña nh©n viªn ®ã. Ph¸i (PHAI): Cho biÕt giíi tÝnh cña nh©n viªn ®ã Ngµy sinh(NS_NV): Cho biÕt ngµy sinh cña nh©n viªn ®ã. §Þa chØ (DC_NV): Cho biÕt ®Þa chØ cña nh©n viªn. M· hÖ ®µo t¹o (MA_HDT): cho biÕt hÖ ®µo t¹o cña nh©n viªn. M· nghµnh (MA_NN): Cho biÕt nghµnh nghÒ chuyªn m«n. M· Phßng (MA_PH): Cho biÕt nh©n viªn ®ã thuéc phßng nµo. M· chøc vô (MA_CV) : Cho biÕt chøc vô cña nh©n viªn. H×nh (ANH): Cho biÕt mÆt, mòi cña nh©n viªn. 22. Thùc thÓ nhµ xuÊt b¶n : NHAXB Thùc thÓ nµy chøa c¸c th«ng tin vÒ nhµ xuÊt b¶n M· nhµ xuÊt b¶n (MA_NXB): §©y lµ thuéc tÝnh kho¸ nh»m ph©n biÖt gi÷a c¸c nhµ xuÊt b¶n. Tªn nhµ xuÊt b¶n (TEN_NXB ): Cho biÕt tªn nhµ xuÊt b¶n(níc xuÊt b¶n). §Þa chØ (DC_NXB): Cho biÕt ®Þa chØ cña nhµ xuÊt b¶n ®ã. §iÖn tho¹i (DT_NXB): Cho biÕt sè ®iÖn tho¹i cña nhµ xuÊt b¶n. 23. Thùc thÓ nhµ s¶n xuÊt : NHASX Thùc thÓ nµy chøa c¸c th«ng tin vÒ nhµ s¶n xuÊt. M· nhµ s¶n xuÊt (MA_NSX): §©y lµ thuéc tÝnh kho¸ nh»m ph©n biÖt gi÷a c¸c nhµ s¶n xuÊt. Tªn nhµ s¶n xuÊt (TEN_NSX ): Cho biÕt tªn nhµ s¶n xuÊt (níc s¶n xuÊt). §Þa chØ (DC_NSX): Cho biÕt ®Þa chØ cña nhµ s¶n xuÊt ®ã. §iÖn tho¹i (DT_NSX): Cho biÕt sè ®iÖn tho¹i cña nhµ s¶n xuÊt. 24. Thùc thÓ nhµ cung cÊp (§èi t¸c) : NCC NguyÔn KiÒu Hng Líp 0098 B2 20
- Xem thêm -