Tài liệu Phân tích và thiết kế biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm càng xe máy ở công ty cổ phần kim khí thăng long

  • Số trang: 51 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

§å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ BÝch ThuËn K8M10 Môc lôc Néi dung Trang Lêi c¶m ¬n ................................................................................................................... 2 PhÇn më ®Çu ............................................................................................................... 3 PhÇn 1: Cë së lý thuyÕt vÒ qu¶n lý chÊt l−îng........................................... 4 1.1. Kh¸i niÖm chÊt l−îng, qu¶n lý chÊt l−îng ................................................................ 4 1.2. Tr×nh tù ph©n tÝch chÊt l−îng s¶n phÈm.................................................................... 8 1.3. D÷ liÖu vµ ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch ............................................................................ 8 1.4. C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng s¶n phÈm..................................................... 17 1.5. C¸c ph−¬ng h−íng n©ng cao chÊt l−îng ................................................................ 18 PhÇn 2: Ph©n tÝch chÊt l−îng s¶n phÈm cµng xe m¸y cña c«ng ty 2.1. §Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña c«ng ty ................................................................... 19 2.2. Ph©n tÝch chÊt l−îng cµng xe m¸y .......................................................................... 29 2.3. Nguyªn nh©n vµ nh©n tè chÝnh ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng ..................................... 34 2.4. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ chung ....................................................................................... 38 PhÇn 3: ThiÕt kÕ biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l−îng cµng xe t¹i c«ng ty 3.1. ChiÕn l−îc, chÝnh s¸ch cña c«ng ty trong thêi gian tíi .......................................... 40 3.2. BiÖn ph¸p 1: §µo t¹o chuyªn m«n vµ kü n¨ng qu¶n lý cho c¸n bé, c«ng nh©n ..... 40 3.3. BiÖn ph¸p 2: ChÕ t¹o míi g¸ hµn, khu«n dËp, b¶o d−ìng toµn bé khu«n g¸ trªn d©y chuyÒn s¶n xuÊt ....................................................................................................... 43 3.4. BiÖn ph¸p 3: §−a ra quy chÕ th−ëng ph¹t nghiªm kh¾c ®èi víi c«ng nh©n vi ph¹m néi quy lao ®éng ...................................................................................................... 45 3.5. Mét sè ®Ò xuÊt kh¸c cho nhµ m¸y trong thêi gian tíi ............................................ 49 KÕt luËn ..................................................................................................................... 50 Tµi liÖu tham kh¶o §¹i häc B¸ch Khoa Hμ Néi Trang 1 §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ BÝch ThuËn K8M10 Lêi c¶m ¬n Tr−íc tiªn, em xin göi lêi c¶m ¬n s©u s¾c Ths. NguyÔn TiÕn Dòng, Tr−ëng Bé m«n Qu¶n trÞ kinh doanh, Khoa Kinh tÕ vµ Qu¶n lý, Tr−êng §¹i häc B¸ch khoa Hµ Néi ®· tËn t×nh chØ b¶o vµ h−íng dÉn em trong suèt qu¸ tr×nh lµm ®å ¸n tèt nghiÖp. Em còng xin göi lêi c¶m ¬n tíi c¸c thÇy c« trong Khoa Kinh tÕ vµ Qu¶n lý, c¸c ®ång nghiÖp t¹i C«ng ty Cæ phÇn Kim KhÝ Th¨ng Long, ®Æc biÖt lµ c¸c anh chÞ trong Phßng QC c«ng ty, Phßng Qu¶n lý chÊt l−îng Nhµ m¸y sè 3 ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu, nghiªn cøu, thùc hiÖn ®Ò tµi. Sau cïng, em xin c¶m ¬n c¸c b¹n vµ gia ®×nh ®· lu«n quan t©m, chia sÎ vµ ®éng viªn em trong suèt qu¸ tr×nh thùc tËp, t×m hiÓu vµ viÕt ®å ¸n ®Ó em cã ®−îc kÕt qu¶ nh− h«m nay. Do tr×nh ®é vµ hiÓu biÕt cña em vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn kh«ng tr¸nh khái sai sãt trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ viÕt b¸o c¸o. Em rÊt mong nhËn ®−îc ý kiÕn gãp ý tõ phÝa thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó em hoµn thiÖn ®å ¸n nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m 2011 Sinh viªn thùc hiÖn NguyÔn ThÞ BÝch ThuËn §¹i häc B¸ch Khoa Hμ Néi Trang 2 §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ BÝch ThuËn K8M10 PhÇn më ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng cã sù qu¶n lý vÜ m« cña nhµ n−íc nh− hiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp ph¶i chñ ®éng vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®iÒu nµy ®· ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp nh÷ng yªu cÇu vµ ®ßi hái míi nh»m ®¸p øng kÞp thêi víi nh÷ng thay ®æi ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®−îc trong c¹nh tranh, doanh nghiÖp nµo còng ph¶i ph©n ®Êu n©ng cao chÊt l−îng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ giao hµng ®óng thêi h¹n trªn c¬ së t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ sö dông tiÕt kiÖm c¸c nguån lùc. Lµ mét c¸n bé cña Phßng QC – c«ng ty, tõ nh÷ng kiÕn thøc thu ®−îc trong qu¸ tr×nh häc tËp, nhËn thøc ®−îc tÇm quan träng cña ho¹t ®éng qu¶n lý chÊt l−îng ®èi víi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp em ®· chän ®Ò tµi: “ Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm cµng xe m¸y ë C«ng ty cæ phÇn Kim KhÝ Th¨ng Long” lµm ®Ò tµi tèt nghiÖp cña m×nh 1. Môc tiªu cña ®Ò tµi - HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc vÒ n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm - Ph©n tÝch thùc tr¹ng chÊt l−îng t¹i C«ng ty vµ c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng - ChØ ra ph−¬ng h−íng vµ biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l−îng t¹i C«ng ty 2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu §å ¸n ®· ¸p dông mét sè ph−¬ng ph¸p thèng kª, biÓu b¶ng, tæng hîp, ph©n tÝch lµm râ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l−îng t¹i C«ngty cæ phÇn Kim KhÝ Th¨ng Long vµ sö dông sè liÖu tæng hîp cña Phßng QC, Phßng Qu¶n lý chÊt l−îng vµ c¸c phßng ban kh¸c cña C«ng ty. 3. KÕt cÊu cña ®å ¸n Ngoµi lêi nãi ®Çu, kÕt luËn, néi dung ®å ¸n ®−îc chia lµm 3 phÇn chÝnh sau: Phần 1: C¬ së lý thuyÕt vÒ qu¶n lý chÊt l−îng Phần 2: Ph©n tÝch chÊt l−îng s¶n phÈm cµng xe m¸y Phần 3: C¸c biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm cµng xe m¸y Nguån d÷ liÖu dïng ®Ó ph©n tÝch trong khu«n khæ ®å ¸n nµy bao gåm: C¸c b¶n tæng hîp lçi cña kh¸ch hµng, t¹i c«ng ty, c¸c biªn b¶n kiÓm tra chÊt l−îng, hµng háng. B¶n ®å ¸n tËp trung tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh c¸c d¹ng lçi, sè l−îng lçi, ph©n tÝch c¸c nguyªn nh©n vµ t×m biÖn ph¸p kh¾c phôc. §¹i häc B¸ch Khoa Hμ Néi Trang 3 §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ BÝch ThuËn K8M10 PhÇn 1 C¬ së lý thuyÕt vÒ qu¶n lý chÊt l−îng 1.1. Kh¸i niÖm chÊt l−îng, Qu¶n lý chÊt l−îng 1.1.1. Kh¸i niÖm chÊt l−îng: Cã rÊt nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau khi ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò chÊt l−îng s¶n phÈm cô thÓ nh− sau: * Quan ®iÓm mang t− t−ëng triÕt häc cho r»ng: ChÊt l−îng lµ sù tuyÖt vêi vµ hoµn h¶o cña s¶n phÈm. Quan ®iÓm nµy mang tÝnh triÕt häc, trõu t−îng, chÊt l−îng kh«ng thÓ x¸c ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c nªn chØ cã ý nghÜa ®¬n thuÇn trong nghiªn cøu * Quan ®iÓm chÊt l−îng theo ®Æc ®iÓm s¶n phÈm: ChÊt l−îng s¶n phÈm ®−îc ph¶n ¸nh bëi c¸c thuéc tÝnh ®Æc tr−ng cña s¶n phÈm ®ã. Theo quan niÖm nµy chÊt l−îng s¶n phÈm ®ång nghÜa víi sè l−îng c¸c thuéc tÝnh h÷u Ých cña s¶n phÈm. Tuy nhiªn, trªn thùc tÕ s¶n phÈm cã nhiÒu thuéc tÝnh h÷u Ých ch−a ch¾c ®· ®−îc ng−êi tiªu dïng ®¸nh gi¸ cao. * Quan ®iÓm chÊt l−îng theo nhµ s¶n xuÊt: ChÊt l−îng lµ sù phï hîp cña mét s¶n phÈm víi c¸c yªu cÇu hoÆc tiªu chuÈn, quy c¸ch ®· x¸c ®Þnh tr−íc. Quan ®iÓm nµy chØ tËp trung chñ yÕu ®Õn viÖc ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu chÊt l−îng ®Æt ra. * Quan ®iÓm chÊt l−îng theo ng−êi tiªu dïng: ChÊt l−îng lµ sù phï hîp cña s¶n phÈm víi môc ®Ých, lîi Ých sö dông cña ng−êi tiªu dïng * ChÊt l−îng theo gi¸ trÞ: ChÊt l−îng cung cÊp nh÷ng thuéc tÝnh mang l¹i lîi thÕ c¹nh tranh ph©n biÖt víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i trªn thÞ tr−êng * Mét sè ®Þnh nghÜa kh¸c vÒ chÊt l−îng s¶n phÈm nh− sau: - Theo TCVN ISO 9000: ChÊt l−îng lµ møc ®é tho¶ m·n cña mét tËp hîp c¸c thuéc tÝnh ®èi víi c¸c yªu cÇu. C¸c ®Æc tÝnh bao gåm: VËt lý, c¶m quan, hµnh vi, thêi gian, chøc n¨ng vµ c¸c ®Æc tÝnh nµy ph¶i ®¸p øng ®−îc c¸c yªu cÇu x¸c ®Þnh, ngÇm hiÓu chung hay b¾t buéc. - Theo ng−êi b¸n hµng: ChÊt l−îng lµ b¸n hÕt hµng, cã kh¸ch hµng th−êng xuyªn. - Theo ng−êi tiªu dïng: ChÊt l−îng lµ sù phï hîp víi mong muèn cña hä. ChÊt l−îng s¶n phÈm, dÞch vô ph¶i thÓ hiÖn c¸c khÝa c¹nh: ThÓ hiÖn tÝnh n¨ng kü thuËt hay tÝnh h÷u dông cña nã, ThÓ hiÖn cïng víi chi phÝ, g¾n liÒn víi ®iÒu kiÖn tiªu dïng cô thÓ. Tõ nh÷ng quan niÖm trªn ta thÊy r»ng quan niÖm “chÊt l−îng h−íng theo thÞ tr−êng” ®−îc c¸c doanh nghiÖp còng nh− c¸c nhµ nghiªn cøu quan t©m nhiÒu h¬n v× nã h−íng ®Õn môc tiªu kh¸ch hµng lµ chñ yÕu. ChÊt l−îng kh«ng chØ dõng l¹i ë chÊt l−îng s¶n phÈm mµ cßn chÊt l−îng dÞch vô khi b¸n vµ chi phÝ bá ra ®Ó ®¹t ®−îc møc chÊt l−îng ®ã hay chÝnh lµ chÊt l−îng tæng hîp. §¹i häc B¸ch Khoa Hμ Néi Trang 4 §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ BÝch ThuËn K8M10 1.1.2. Kh¸i niÖm vÒ qu¶n lý chÊt l−îng Qu¶n lý mét tæ chøc, mét doanh nghiÖp trong bÊt kú trong lÜnh vùc nµo thùc chÊt lµ qu¶n lý mét hÖ thèng gåm nhiÒu qu¸ tr×nh, nhiÒu ho¹t ®éng liªn quan ®Õn nhau, ®Ó biÕn yÕu tè ®Çu vµo (nguån lùc cña tæ chøc) thµnh kÕt qu¶ ®Çu ra (c¸c s¶n phÈm, dÞch vô, tiÖn Ých cho x· héi…). Do ®ã, ®Ó cã kÕt qu¶ ®Çu ra tèt, cÇn qu¶n lý kiÓm so¸t mét hÖ thèng c¸c nguån lùc vµ c¸c qu¸ tr×nh nh»m ®¹t môc tiªu cuèi cïng cña tæ chøc doanh nghiÖp. Trong doanh nghiÖp cã 5 hÖ thèng qu¶n lý ®ã lµ: - HÖ thèng qu¶n lý kü thuËt: §©y lµ hÖ thèng qu¶n lý nh»m kiÓm so¸t tÊt c¶ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn kü thuËt vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt, liªn quan ®Õn toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hoÆc cung cÊp dÞch vô. - HÖ thèng qu¶n lý tµi chÝnh: HÖ thèng qu¶n lý nh»m qu¶n lý nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn khÝa c¹nh vÒ tµi chÝnh, tµi s¶n cña doanh nghiÖp. - HÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng: Lµ hÖ thèng qu¶n lý nh»m ®Þnh h−íng vµ kiÓm so¸t tæ chøcvÒ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chÊt l−îng s¶n phÈm, chÊt l−îng c¸c qu¸ tr×nh vµ chÊt l−îng cña c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý trong doanh nghiÖp - HÖ thèng qu¶n lý m«i tr−êng: Lµ hÖ thèng qu¶n lý nh»m kiÓm so¸t c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn m«i tr−êng ph¸t sinh tõ nh÷ng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. - HÖ thèng qu¶n lý nguån nh©n lùc: HÖ thèng qu¶n lý vµ kiÓm so¸t nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn nguån nh©n lùc, còng nh− nh÷ng tr¸ch nhiÖm x· héi cña mét tæ chøc ®èi víi viÖc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc Qu¶n lý chÊt l−îng lµ mét khÝa c¹nh cña chøc n¨ng qu¶n lý ®Ó x¸c ®Þnh vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch chÊt l−îng. Ho¹t ®éng qu¶n lý trong lÜnh vùc chÊt l−îng ®−îc gäi lµ qu¶n lý chÊt l−îng, cã rÊt nhiÒu kh¸i niÖm ®Þnh nghÜa xoay quanh néi dung nµy nh−: - Theo GOST 15467 – 79: Qu¶n lý chÊt l−îng chÝnh lµ x©y dùng, ®¶m b¶o vµ duy tr× møc chÊt l−îng tÊt yÕu trong c¶ kh©u thiÕt kÕ, chÕ t¹o, s¶n xuÊt, l−u th«ng vµ tiªu dïng. §−îc thùc hiÖn b»ng c¸ch kiÓm tra chÊt l−îng cã hÖ thèng, còng nh− c¸c nh©n tè t¸c ®éng vµ ®iÒu kiÖn ¶nh h−ëng tíi chÊt l−îng s¶n phÈm. - Theo A.G. Robertson, mét chuyªn gia ng−êi Anh vÒ chÊt l−îng cho r»ng: Qu¶n lý chÊt l−îng ®−îc xem nh− mét hÖ thèng qu¶n trÞ tÊt c¶ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt vµ cho phÐp tho¶ m·n ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu cña ng−êi tiªu dïng - Trong tiªu chuÈn c«ng nghiÖp NhËt B¶n (JIS) cho r»ng: Qu¶n lý chÊt l−îng lµ hÖ thèng ph−¬ng ph¸p s¶n xuÊt gãp phÇn t¹o ra c¸c hµng ho¸ ®¸p øng tèt h¬n yªu cÇu cña ng−êi tiªu dïng. - Gi¸o s−, tiÕn sÜ Kaoru Ishikawa, mét chuyªn gia næi tiÕng trong lÜnh vùc qu¶n lý chÊt l−îng cña NhËt B¶n ®−a ra ®Þnh nghÜa qu¶n lý chÊt l−îng cã nghÜa lµ: Nghiªn cøu triÓn khai, thiÕt kÕ s¶n xuÊt vµ b¶o d−ìng mét sè s¶n phÈm cã chÊt l−îng, kinh tÕ nhÊt, cã Ých nhÊt cho ng−êi tiªu dïng vµ bao giê còng tho¶ m·n nhu cÇu cña ng−êi tiªu dïng. - Tæ chøc tiªu chuÈn ho¸ quèc tÕ ISO 9000 cho r»ng: Qu¶n lý chÊt l−îng lµ mét ho¹t ®éng cã chøc n¨ng qu¶n lý chung nh»m môc ®Ých ®Ò ra chÝnh s¸ch môc tiªu, tr¸ch nhiÖm vµ thùc hiÖn chóng b»ng c¸c biÖn ph¸p nh− ho¹ch ®Þnh chÊt l−îng, kiÓm so¸t §¹i häc B¸ch Khoa Hμ Néi Trang 5 §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ BÝch ThuËn K8M10 chÊt l−îng, ®¶m b¶o chÊt l−îng vµ c¶i tiÕn chÊt l−îng trong khu«n khæ mét hÖ thèng chÊt l−îng. Qu¶n lý chÊt l−îng cã thÓ hiÓu lµ mét hÖ thèng nh÷ng biÖn ph¸p nh»m t¹o ra hµng ho¸ hoÆc dÞch vô cã chÊt l−îng phï hîp víi yªu cÇu cña ng−êi mua mét c¸ch kinh tÕ nhÊt Tõ nh÷ng kh¸i niÖm trªn ta cã thÓ rót ra mét sè ®Æc ®iÓm chung vÒ qu¶n lý chÊt l−îng nh− sau: - Môc tiªu trùc tiÕp cña qu¶n lý chÊt l−îng lµ ®¶m b¶o chÊt l−îng vµ c¶i tiÕn chÊt l−îng phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr−êng víi chi phÝ tèi −u. - Thùc chÊt cña qu¶n lý chÊt l−îng lµ tæng hîp c¸c ho¹t ®éng cña chøc n¨ng qu¶n lý nh−: Ho¹ch ®Þnh, tæ chøc, kiÓm so¸t vµ ®iÒu chØnh. Nãi c¸ch kh¸c, qu¶n lý chÊt l−îng chÝnh lµ chÊt l−îng cña qu¶n lý. - Qu¶n lý chÊt l−îng ®−îc thùc hiÖn trong suèt thêi kú sèng cña s¶n phÈm tõ thiÕt kÕ, chÕ t¹o ®Õn sö dông s¶n phÈm. 1.1.3. Mét sè ph−¬ng ph¸p qu¶n lý chÊt l−îng Vµo nh÷ng n¨m ®Çu cña thÕ kû XX ng−êi ta quan niÖm qu¶n lý chÊt l−îng lµ kiÓm tra chÊt l−îng s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. §Õn giai ®o¹n tiÕp theo vµo nh÷ng n¨m 50 cña thÕ kû XX ph¹m vi néi dung chøc n¨ng qu¶n lý chÊt l−îng ®−îc më réng h¬n nh−ng chñ yÕu vÉn tËp trung vµo giai ®o¹nh s¶n xuÊt. Ngµy nay, qu¶n lý chÊt l−îng ®· ®−îc më réng bao gåm c¶ lÜnh vùc s¶n xuÊt, dÞch vô vµ qu¶n lý. Quan ®iÓm qu¶n lý chÊt l−îng ngµy nay ph¶i h−íng vµo phôc vô kh¸ch hµng tèt nhÊt, ph¶i tËp trung vµo n©ng cao chÊt l−îng cña qu¸ tr×nh voµ toµn bé hÖ thèng. §ã chÝnh lµ qu¶n lý chÊt l−îng toµn diÖn. * Qu¶n lý chÊt l−îng, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt Qu¶n lý chÊt l−îng lµ mét qu¸ tr×nh ph¸t triÓn liªn tôc ban ®Çu c¸c xÝ nghiÖp thùc hiÖn ®¶m b¶o chÊt l−îng trªn c¬ së kiÓm tra th«ng qua tæ chøc KCS. NhiÖm vô cña Phßng KCS lµ ph¸t hiÖn, ng¨n chÆn kh«ng ®Ó c¸c s¶n phÈm kh«ng ®¹t tiªu chuÈn chÊt l−îng lät ®Õn tay kh¸ch hµng. Thùc chÊt cña viÖc kiÓm tra nµy lµ lµm chøc n¨ng cña mét bé läc ph©n chia s¶n phÈm thµnh hai phÇn: Sai háng bªn trong vµ sai háng bªn ngoµi. - Sai háng bªn trong lµ nh÷ng sai háng ®−îc ph¸t hiÖn vµ gi÷ l¹i trong ph¹m vi doanh nghiÖp. - Sai háng bªn ngoµi lµ nh÷ng sai háng ®· ®Ó lät ®Õn tay kh¸ch hµng. NÕu KCS lµm viÖc tèt th× phÇn sai háng bªn trong sÏ lín h¬n phÇn sai háng bªn ngoµi, nÕu KCS lµm viÖc kÐm th× kÕt qu¶ sÏ ng−îc l¹i, nh−ng tæng sè sai háng cña hai phÇn gép l¹i lµ kh«ng ®æi bëi KCS kh«ng cã kh¶ n¨ng lo¹i trõ nguyªn nh©n dÉn tíi sai háng do ®ã kh«ng ng¨n chÆn ®−îc qu¸ tr×nh sai háng. §Ó kh¾c phôc nh−îc ®iÓm trªn, ng−êi ta ph¸t triÓn hÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l−îng dùa trªn c¬ së qu¶n lý chÊt l−îng qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. TÊt c¶ c¸c bé phËn liªn quan trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh chÕ t¹o s¶n phÈm nh− cung øng vËt t−, c«ng nghÖ, tæ chøc s¶n xuÊt, kiÓm tra, ®ãng gãi b¶o qu¶n, vËn §¹i häc B¸ch Khoa Hμ Néi Trang 6 §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ BÝch ThuËn K8M10 chuyÓn…®Òu ph¶i thùc hiÖn qu¶n lý chÊt l−îng, mang l¹i hiÖu qu¶ cao so víi viÖc ®¬n thuÇn sö dông hÖ thèng KCS KiÓm tra kh«ng t¹o ra chÊt l−îng mµ chÊt l−îng ®−îc t¹o ra tõ toµn bé qu¸ tr×nh. * Qu¶n lý chÊt l−îng toµn diÖn Theo TCVN 5914 – 1994: “ Qu¶n lý chÊt l−îng toµn diÖn lµ c¸ch qu¶n lý mét tæ chøc tËp trung vµo chÊt l−îng, dùa vµo sù tham gia cña tÊt c¶ c¸c thµnh viªn cña nã, nh»m ®¹t ®−îc sù thµnh c«ng l©u dµi nhê viÖc tho¶ m·n kh¸ch hµng vµ ®em l¹i lîi Ých cho c¸c thµnh viªn cña tæ chøc ®ã vµ x· héi”. Cã thÓ gi¶i thÝch néi dung cña ®Þnh nghÜa trªn: - Mäi ho¹t ®éng qu¶n lý ®Òu tËp trung vµo chÊt l−îng, lÊy chÊt l−îng lµ môc tiªu hµng ®Çu - Mäi thµnh viªn, mäi cÊp, tÊt c¶ c¸c bé phËn kh«ng ai ®−îc ®øng ngoµi ho¹t ®éng qu¶n lý chÊt l−îng * Mét sè ph−¬ng ph¸p kh¸c Ngoµi c¸c ph−¬ng ph¸p trªn th× cßn mét sè ph−¬ng ph¸p kh¸c ®−îc ¸p dông trong c¸c c«ng ty mét sè n−íc nh− sau: - Ph−¬ng ph¸p cam kÕt chÊt l−îng ®ång bé (Total quality commutent TQC) ph−¬ng ph¸p nµy ®éng viªn khÝch lÖ toµn bé thµnh viªn trong c«ng ty cam kÕt ®¶m b¶o chÊt l−îng c«ng viÖc do chÝnh m×nh phô tr¸ch, ®¶m nhiÖm - C¶i tiÕn chÊt l−îng toµn diÖn c«ng ty: ViÖc c¶i tiÕn chÊt l−îng ®−îc tiÕn hµnh ®Òu kh¾p ë c¸c bé phËn l·nh ®¹o ®Õn c«ng nh©n, c¸c dÞch vô b¸n hµng vµ b¸n hµng nh»m n©ng cao hiÖu qu¶n s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®Ó ®¸p øng, tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ toµn x· héi. 1.1.4. Môc ®Ých vµ ®èi t−îng cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng Mét trong nh÷ng mèi quan t©m hµng ®Çu cña doanh nghiÖp lµ n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh. Muèn cã s¶n phÈm tèt nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu sau: - §¸p øng tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ møc chÊt l−îng phï hîp øng víi chøc n¨ng sö dông x¸c ®Þnh cña s¶n phÈm - Phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn vµ quy ®Þnh kü thuËt mang tÝnh ph¸p lÖnh - Phï hîp víi ph¸p luËt vµ c¸c yªu cÇu vÒ tÝnh kinh tÕ vµ tÝnh x· héi. - Mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cho doanh nghiÖp vµ nÒn kinh tÕ quèc d©n H×nh 1.1 11 giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh qu¶n lý chÊt l−îng s¶n phÈm TQM §¹i häc B¸ch Khoa Hμ Néi Trang 7 §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ BÝch ThuËn K8M10 §Ó ®¹t ®−îc môc tiªu trªn ®èi t−îng cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng tæng hîp lµ toµn bé 11 giai ®o¹n cña chu tr×nh qu¶n lý chÊt l−îng. 1. Maketting 2. ThiÕt kÕ, x©y dùng c¸c quy ®Þnh kü thuËt vµ nghiªn cøu triÓn khai 3. Cung øng vËt t− kü thuËt 4. ChuÈn bÞ s¶n xuÊt 5. TiÕn hµnh s¶n xuÊt 6. KiÓm tra thö nghiÖm 7. §ãng gãi, b¶o qu¶n 8. Ph©n phèi tiªu thô 9. L¾p ®Æt vµ vËn hµnh 10. Hç trî vµ b¶o tr× kü thuËt 11. Thµnh lý sau sö dông §èi víi mçi giai ®o¹n ®Òu cã nh÷ng yªu cÇu vµ néi dung qu¶n lý chÊt l−îng cô thÓ 1.2. Tr×nh tù ph©n tÝch chÊt l−îng s¶n phÈm §Ó ph©n tÝch chÊt l−îng s¶n phÈm ng−êi ta ph¶i tËp hîp, thèng kª ®−îc c¸c d÷ liÖu liªn quan ®Õn s¶n phÈm ®ã. Th«ng th−êng cã 3 b−íc c¬ b¶n sau: - B−íc 1: Thèng kª sai háng Thèng kª sai háng cho biÕt gåm nh÷ng d¹ng sai háng nµo, sè l−îng bao nhiªu vµ sai háng nµo lµ nhiÒu nhÊt, Ýt nhÊt, ®¸ng chó ý nhÊt. Thèng kª sai háng cßn gióp n¾m ®−îc hiÖn tr¹ng, cã sè liÖu ®Ó ph©n tÝch nh»m ®−a ra quyÕt ®Þnh, ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh vµ cã quyÕt ®Þnh c¶i tiÕn hay kh«ng - B−íc 2: §¸nh gi¸ tæn thÊt X¸c ®Þnh ®−îc chi phÝ cña c¸c sai háng lµ bao nhiªu, tæn thÊt vÒ c¸i g× nhiÒu nhÊt, Ýt nhÊt. - B−íc 3: X¸c ®Þnh nguyªn nh©n Tæng hîp ®−îc c¸c nguyªn nh©n cã thÓ g©y ra lçi X¸c ®Þnh chÝnh x¸c c¸c sai háng lµ do ®©u ®Ó ®−a ra ph−¬ng ¸n xö lý thÝch hîp cho mçi d¹ng sai háng. Cã thÓ x¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm, thêi gian, ®i¹ ®iÓm ph¸t sinh vµ cã h−íng kh¾c phôc 1.3. D÷ liÖu vµ ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch chÊt l−îng 1.3.1. D÷ liÖu Cã 2 lo¹i d÷ liÖu: Bªn trong c«ng ty vµ bªn ngoµi c«ng ty - D÷ liÖu bªn trong c«ng ty + BiÓu thèng kª lçi t¹i ®¬n vÞ s¶n xuÊt + C¸c ®Þnh møc gia c«ng, vËt t−, lao ®éng cña s¶n phÈm + C¸c biªn b¶n chÊt l−îng, hµng háng, b¸o c¸o chÊt l−îng ®Þnh kú + C¸c lo¹i kÕ ho¹ch s¶n xuÊt + Pháng vÊn trùc tiÕp c«ng nh©n §¹i häc B¸ch Khoa Hμ Néi Trang 8 §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ BÝch ThuËn K8M10 - D÷ liÖu bªn ngoµi c«ng ty: + Thèng kª lçi cña kh¸ch hµng + C¸c biÓu yªu cÇu ®èi phã sai háng, biÓu 5 nguyªn t¾c. 1.3.2. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch sè liÖu A. Ph−¬ng ph¸p so s¸nh: * Ph−¬ng ph¸p so s¸nh gi¶n ®¬n: Lµ kÕt qu¶ cña phÐp trõ gi÷a trÞ sè cña kú ph©n tÝch so víi kú gèc cña c¸c chØ tiªu kinh tÕ. §Ó phÐp so s¸nh cã ý nghÜa th× ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt lµ c¸c chØ tiªu ®−îc ®em so s¸nh ph¶i ®¶m b¶o tÝnh chÊt so s¸nh ®−îc vÒ kh«ng gian vµ thêi gian VÒ thêi gian: C¸c chØ tiªu ph¶i ®−îc tÝnh trong cïng mét kho¶ng thêi gian h¹ch to¸n nh− nhau (cô thÓ nh− cïng quý, th¸ng, n¨m…) vµ ph¶i ®ång nhÊt trªn c¶ ba mÆt: cïng ph¶i ¸nh néi dung kinh tÕ, cïng mét ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n, cïng mét ®¬n vÞ ®o l−êng. VÒ kh«ng gian: C¸c chØ tiªu cÇn ph¶i ®−îc quy ®æi vÒ cïng quy m« t−¬ng tù nh− nhau (cô thÓ cïng mét bé phËn, ph©n x−ëng…) §Ó ®¸p øng cho c¸c môc tiªu so s¸nh ng−êi ta th−êng dïng c¸c ph−¬ng ph¸p so s¸nh sau: * Ph−¬ng ph¸p so s¸nh tuyÖt ®èi Lµ kÕt qu¶ cña phÐp trõ gi÷a trÞ sè cña kú ph©n tÝch so víi kú gèc, kÕt qu¶ so s¸nh biÓu hiÖn khèi l−îng, quy m« cña c¸c hiÖn t−îng TrÞ sè kú chØ tiªu kú Møc t¨ng gi¶m tuyÖt = - TrÞ sè chØ tiªu kú gèc ph©n tÝch ®èi chØ tiªu () Møc t¨ng gi¶m trªn chØ ph¶n ¸nh vÒ l−îng, thùc chÊt cña viÖc t¨ng gi¶m nãi trªn kh«ng nãi lµ cã hiÖu qu¶, tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ. Ph−¬ng ph¸p nµy ®−îc dïng kÌm víi c¸c ph−¬ng ph¸p kh¸c khi ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ gi÷a c¸c kú. * Ph−¬ng ph¸p so s¸nh t−¬ng ®èi Lµ kÕt qu¶ cña phÐp chia gi÷a trÞ sè cña kú ph©n tÝch so s¸nh víi kú gèc cña chi tiªu kinh tÕ, kÕt qu¶ so s¸nh nµy biÓu hiÖn kÕt cÊu mèi quan hÖ, tèc ®é ph¸t triÓn møc phæ biÕn cña c¸c hiÖn t−îng kinh tÕ. TrÞ sè kú ph©n tÝch x 100% Møc t¨ng gi¶m t−¬ng ®èi c¸c chØ tiªu = TrÞ sè kú gèc + §iÒu kiÖn so s¸nh: - B¶o ®¶m tÝnh thèng nhÊt vÒ néi dung kinh tÕ cña c¸c chØ tiªu - B¶o ®¶m tÝnh thèng nhÊt vÒ ph−¬ng ph¸p tÝnh c¸c chØ tiªu - B¶o ®¶m tÝnh thèng nhÊt vÒ ®¬n vÞ tÝnh c¸c chØ tiªu c¶ vÒ sè l−îng, thêi gian vµ gi¸ trÞ + øng dông: Ph−¬ng ph¸p so s¸nh gi¶n ®¬n ®−îc sö dông phæ biÕn trong c¸c lÜnh vùc ph©n tÝch lao ®éng, vËt t−, tiÒn vèn, lîi nhuËn, chÊt l−îng…®Ó kiÓm tra møc ®é hoµn thµnh kÕ ho¹ch vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. B. Ph−¬ng ph¸p thay thÕ liªn hoµn Ph−¬ng ph¸p thay thÕ liªn hoµn lµ ph−¬ng ph¸p mµ ë ®ã c¸c nh©n tè lÇn l−ît ®−îc thay thÕ theo mét tr×nh tù nhÊt ®Þnh ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c møc ®é ¶nh h−ëng cña §¹i häc B¸ch Khoa Hμ Néi Trang 9 §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ BÝch ThuËn K8M10 chóng ®Õn chØ tiªu cÇn ph©n tÝch (®èi t−îng ph©n tÝch) b»ng c¸ch cè ®Þnh c¸c nh©n tè kh¸c trong mçi lÇn thay thÕ. Thùc chÊt cña ph−¬ng ph¸p nµy lµ thay sè liÖu thùc tÕ vµo sè liÖu kÕ ho¹ch, sè liÖu ®Þnh møc hoÆc sè liÖu gèc. Sè liÖu ®−îc thay thÕ cña mét nh©n tè nµo ®ã ph¶n ¸nh møc ®é ¶nh h−ëng cña nh©n tè ®ã tíi c¸c chØ tiªu ph©n tÝch trong khi c¸c chØ tiªu kh¸c kh«ng thay ®æi. Theo ph−¬ng ph¸p nµy chØ tiªu lµ lµm ¶nh h−ëng: C = f (x, y, z). Tr×nh tù thay thÕ: C¸c nh©n tè vÒ khèi l−îng thay thÕ tr−íc, c¸c nh©n tè vÒ chÊt l−îng thay thÕ sau, tr−êng hîp ®Æc biÖt tuú theo yªu cÇu c¶u môc ®Ých ph©n tÝch Cô thÓ: Gäi Q lµ chØ tiªu cÇn ph©n tÝch Gäi a, b, c lµ tr×nh tù c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn chØ tiªu ph©n tÝch ThÓ hiÖn b»ng ph−¬ng tr×nh: Q = a. b. c §Æt Q1 : ChØ tiªu kú ph©n tÝch, Q1 = a1 . b1 . c1 §Æt Q0 : ChØ tiªu kú ph©n tÝch, Q0 = a0 . b0 . c0 Q1 – Q0 = Q møc chªnh lÖch gi÷a kú thùc hiÖn vµ kú gèc, ®©y còng lµ ®èi t−îng cÇn ph©n tÝch. Q = a1 . b1 . c1 - a0 . b0 . c0 Thùc hiÖn theo tr×nh tù c¸c b−íc thay thÕ ( L−u ý: nh©n tè ®· thay thÕ ë b−íc tr−íc ph¶i ®−îc gi÷ nguyªn cho b−íc sau thay thÕ) * Thay thÕ b−íc 1 (cho nh©n tè a) a0 . b0 . c0 ®−îc thay thÕ b»ng a1 . b0 . c0 Møc ®é ¶nh h−ëng cña nh©n tè a lµ a = a1 . b0. c0 - a0 . b0 . c0 * Thay thÕ b−íc 2 cho nh©n tè b a1. b0 . c0 ®−îc thay thÕ b»ng a1 . b1 . c0 Møc ®é ¶nh h−ëng cña nh©n tè b lµ b = a1 . b1. c0 – a1 . b0 . c0 * Thay thÕ b−íc 3 cho nh©n tè c a1. b1 . c0 ®−îc thay thÕ b»ng a1 . b1 . c1 Møc ®é ¶nh h−ëng cña nh©n tè c lµ c = a1 . b1. c1 – a1 . b1 . c0 Tæng hîp møc ®é ¶nh h−ëng cña c¸c nh©n tè ta cã a + b + c = Q * ¦u nh−îc ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p - ¦u ®iÓm: Lµ ph−¬ng ph¸p ®¬n gi¶n, dÔ tÝnh to¸n so víi c¸c ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nh©n tè ¶nh h−ëng kh¸c. Ph−¬ng ph¸p thay thÕ liªn hoµn cã thÓ x¸c ®Þnh c¸c nh©n tè cã quan hÖ víi chØ tiªu ph©n tÝch b»ng th−¬ng, tæng, hiÖu, tÝch sè vµ c¶ sè %. - Nh−îc ®iÓm: Khi x¸c ®Þnh nh©n tè ®ã, ph¶i gi¶ ®Þnh c¸c nh©n tè kh¸c kh«ng ®æi, trong thùc tÕ c¸c nh©n tè kh¸c cã thÓ thay ®æi. ViÖc s¾p xÕp tr×nh tù c¸c nh©n tè tõ §¹i häc B¸ch Khoa Hμ Néi Trang 10 §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ BÝch ThuËn K8M10 nh©n tè s¶n l−îng ®Õn chÊt l−îng, trong thùc tÕ viÖc ph©n biÖt râ rµng gi÷a nh©n tè s¶n l−îng vµ nh©n tè chÊt l−îng lµ kh«ng râ rµng. - Ph¹m vi ¸p dông: Ph−¬ng ph¸p nµy ®Ó ph©n tÝch nguyªn nh©n, x¸c ®Þnh ®−îc møc ®é ¶nh h−ëng cña nh©n tè lµm t¨ng, gi¶m chØ tiªu ®ang ph©n tÝch. Tõ ®ã ®−a ra c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc nh÷ng nh©n tè chñ quan ¶nh h−ëng kh«ng tèt ®Õn chÊt l−îng kinh doanh vµ ®ång thêi cñng cè, x©y dùng ph−¬ng h−íng cho kú sau. C. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch t−¬ng quan vµ håi quy Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch t−¬ng quan vµ håi quy lµ ph−¬ng to¸n häc ®−îc vËn dông trong ph©n tÝch kinh doanh ®Ó biÓu hiÖn vµ ®¸nh gi¸ mèi liªn hÖ gi÷a hai hay nhiÒu biÕn sè, nh−ng kh«ng biÓu diÔn thµnh ph−¬ng tr×nh liªn hÖ vµ kh«ng nªu râ ®©u lµ biÕn nguyªn nh©n (®Çu vµo), ®©u lµ biÕn kÕt qu¶ (®Çu ra) Ph−¬ng ph¸p håi quy: X¸c ®Þnh mèi liªn hÖ gi÷a mét biÕn kÕt qu¶ vµ mét hay nhiÒu biÕn nguyªn nh©n b»ng ph−¬ng tr×nh liªn hÖ (ph−¬ng tr×nh håi quy) Ph−¬ng ph¸p t−¬ng quan vµ håi quy cã liªn quan chÆt chÏ víi nhau vµ cã thÓ gäi t¾t lµ ph−¬ng ph¸p t−¬ng quan. Nõu quan s¸t ®¸nh gi¸ mèi liªn hÖ gi÷a mét tiªu thøc kÕt qu¶ víi nhiÒu tiªu thøc nguyªn nh©n goi lµ t−¬ng quan béi. Ph−¬ng ph¸p t−¬ng quan vµ håi quy ph¶n ¸nh nh÷ng nh©n tè nghiªn cøu ¶nh h−ëng ®Õn chØ tiªu ph©n tÝch chiÕm bao nhiªu %, cßn l¹i bao nhiªu % lµ do ¶nh h−ëng cña c¸c nh©n tè kh¸c kh«ng nghiªn cøu. §ång thêi còng chØ ra møc ®« ¶nh h−ëng cña tõng nh©n tè ®Õn chØ tiªu ph©n tÝch. 1.3.3. Mét sè c«ng cô gióp ph©n tÝch, qu¶n lý chÊt l−îng Trong qu¶n lý chÊt l−îng ng−êi ta th−êng sö dông 7 lo¹i c«ng cô truyÒn thèng lµ s¬ ®å nh©n qu¶, biÓu ®å Pareto, phiÕu kiÓm tra chÊt l−îng, biÓu ®å ph©n bè mËt ®é, biÓu ®å kiÓm so¸t, biÓu ®å ph©n t¸n. * PhiÕu kiÓm tra: Là nh÷ng phiÕu ghi c¸c sè liÖu mét c¸ch ®¬n gi¶n b»ng c¸ch ký hiÖu c¸c ®¬n vÞ ®o vÒ c¸c d¹ng sai sãt khuyÕt tËt cña s¶n phÈm Môc ®Ých cña c«ng cô nµy lµ thu thËp, ghi chÐp c¸c d÷ liÖu chÊt l−îng theo nh÷ng c¸ch thøc nhÊt ®Þnh ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh chÊt l−îng vµ ®−a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh xö lý hîp lý. Cã thÓ sö dông phiÕu kiÓm tra ®Ó: - KiÓm tra lý do s¶n phÈm bÞ tr¶ l¹i - KiÓm tra vÞ trÝ c¸c khuyÕt tËt - Phóc tra c«ng viÖc kiÓm tra cuèi cïng (kiÓm tra x¸c nhËn) C¸c d¹ng phiÕu kiÓm tra - PhiÕu kiÓm tra mµu tr¾ng: Hµng ®· ®−îc ph©n x−ëng kiÓm tra chê QC kiÓm tra - PhiÕu kiÓm tra mµu xanh: Hµng kiÓm tra ®¹t - PhiÕu kiÓm tra mµu vµng: Hµng kiÓm kh«ng ®¹t cã thÓ söa ch÷a ®−îc - PhiÕu kiÓm tra mµu ®á: Hµng kh«ng ®¹t, kh«ng söa ®−îc §¹i häc B¸ch Khoa Hμ Néi Trang 11 §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ BÝch ThuËn K8M10 ViÖc sö dông phiÕu kiÓm tra lµ rÊt dÔ, ®iÒu nµy còng ph¶n ¸nh lµ t¹i sao trong c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay vÉn th−êng sö dông c¸ch nµy lµ phæ biÕn ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l−îng cña m×nh * S¬ ®å l−u tr×nh: Lµ h×nh thøc thÓ hiÖn toµn bé c¸c ho¹t ®éng cÇn thùc hiÖn cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hay cung cÊp s¶n phÈm, dÝch vô th«ng qua nh÷ng s¬ ®å khèi vµ c¸c ký hiÖu nhÊt ®Þnh Môc ®Ých cña lo¹i c«ng cô nµy lµ nhËn biÕt, ph©n tÝch ho¹t ®éng ®Ó ph¸t hiÖn ra nh÷ng ho¹t ®éng ch−a thÝch hîp cÇn ®−îc söa ®æi Bắt đầu Các hoạt động Quyết định Kết thúc * S¬ ®å nh©n qu¶ - Kh¸i niÖm: Lµ mét s¬ ®å biÓu diÔn mèi quan hÖ gi÷a kÕt qu¶ vµ nguyªn nh©n g©y ra kÕt qu¶ ®ã. KÕt qu¶ lµ nh÷ng chØ tiªu chÊt l−îng cÇn theo dâi ®¸nh gi¸, cßn nguyªn nh©n lµ nh÷ng yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn chØ tiªu chÊt l−îng ®ã. - Môc ®Ých lµ t×m kiÕm, x¸c ®Þnh c¸c nguyªn nh©n g©y ra nh÷ng trôc trÆc vÒ chÊt l−îng s¶n phÈm, dÞch vô hoÆc qu¸ tr×nh. Tõ ®ã ®Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc nguyªn nh©n nh»m c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn chÊt l−îng cña ®èi t−îng qu¶n lý. - C¸ch x©y dùng X¸c ®Þnh ®Æc tÝnh chÊt l−îng cô thÓ cÇn ph©n tÝch VÏ chØ tiªu chÊt l−îng lµ mòi tªn dµi biÓu hiÖn x−¬ng sèng c¸, ®Çu mòi thª ghi chØ tiªu chÊt l−îng ®ã X¸c ®Þnh c¸c yªu tè chÝnh ¶nh h−ëng ®Õn chØ tiªu chÊt l−îng ®· lùa chän, vÏ c¸c yÕu tè nµy nh− nh÷ng x−¬ng nh¸nh chÝnh cña c¸. T×m tÊt c¶ c¸c yÕu tè kh¸c cã ¶nh h−ëng ®Õn nhãm yÕu tè chÝnh võa x¸c ®Þnh Trªn mçi nh¸nh x−¬ng cña tõng yÕu tè chÝnh, vÏ thªm c¸c nh¸nh x−¬ng d¨m cña c¸ thÓ hiÖn c¸c yÕu tè trong mèi quan hÖ hä hµng, trùc tiÕp, gi¸n tiÕp Ghi tªn c¸c yÕu tè vµ chØ tiªu chÊt l−îng trªn s¬ ®å §Ó s¬ ®å nh©n qu¶ chÝnh x¸c, ph¸t huy t¸c dông tèt, cÇn cã sù hîp t¸c phèi hîp chÆ chÏ víi nh÷ng ng−êi trùc tiÕp t¹o ra chØ tiªu chÊt l−îng ®ã. §Õn tËn n¬i x¶y ra sù viÖc ®Ó nghiªn cøu t×m hiÓu nguyªn nh©n vµ khuyÕn khÝch mäi thµnh viªn tham gia vµo viÖc ph¸t triÓn, t×m kiÕm nguyªn nh©n vµ l¾ng nghe ý kiÕn cña hä §¹i häc B¸ch Khoa Hμ Néi Trang 12 §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ BÝch ThuËn K8M10 H×nh 1.2 S¬ ®å nh©n qu¶ Con Menng−êi Materials VËt liÖu ChØ tiªu chÊt l−îng Ph−¬ng ph¸p Methods M¸y mãc Machines * BiÓu ®å Pareto - Kh¸i niÖm: BiÓu ®å Pareto lµ ®å thÞ h×nh cét ph¶n ¸nh c¸c d÷ liÖu chÊt l−îng thu thËp ®−îc, s¾p xÕp theo thø tù tõ cao ®Õn thÊp, chØ râ c¸c vÊn ®Ò cÇn ®−îc −u tiªn gi¶i quyÕt tr−íc. - Nh×n vµo biÓu ®å ng−êi ta thÊy râ kiÓu sai sãt phæ biÕn nhÊt, thø tù −u tiªn kh¾c phôc c¸c vÊn ®Ò còng nh− kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng c¶i tiÕn chÊt l−îng. Nhê ®ã kÝch thÝch, ®éng viªn ®−îc tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña ng−êi lao ®éng trong ho¹t ®éng c¶i tiÕn ®ã. - C¸ch thùc hiÖn: X¸c ®Þnh c¸c lo¹i sai sãt vµ thu thËp d÷ liÖu S¾p xÕp d÷ liÖu trong b¶ng theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ TÝnh tû lÖ % cña tõng d¹ng sai sãt X¸c ®Þnh tû lÖ % sai sè tÝch luü VÏ ®å thÞ cét theo tû lÖ % cña c¸c d¹ng sai sãt võa tÝnh ë trªn. Thø tù vÏ d¹ng sai sãt cã tû lÖ lín nhÊt tr−íc vµ theo thø tù nhá nhÊt. VÏ ®−êng tÝch luü theo sè % tÝch luü ®· tÝnh ViÕt tiªu ®Ò néi dung vµ ghi tãm t¾t c¸c d¹ng ®Æc tr−ng cña sai sãt lªn ®å thÞ BiÓu ®å Pareto cã thÓ ¸p dông trong tr−êng hîp c¸c d¹ng khuyÕt tÊt hoÆc sè lçi ®−îc quy vÒ gi¸ trÞ. Khi ®ã thø tù −u tiªn ®−îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo gi¸ trÞ nh÷ng l·ng phÝ hoÆc tæn thÊt do c¸c d¹ng khuyÕt tËt ®−a l¹i §¹i häc B¸ch Khoa Hμ Néi Trang 13 §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ BÝch ThuËn K8M10 H×nh 1.3 BiÓu ®å Pareto 100 80 Tû lÖ khuyÕt tËt % 60 40 20 1 3 2 4 5 C¸c d¹ng khuyÕt tËt * BiÓu ®å ph©n bè mËt ®é BiÓu ®å ph©n bè mËt ®é (Histogram): lµ mét d¹ng cña ®å thÞ cét trong ®ã c¸c yÕu tè biÕn ®éng hay c¸c d÷ liÖu ®Æc thï ®−îc chia thµnh c¸c líp hoÆc thµnh c¸c phÇn vµ ®−îc diÔn t¶ nh− c¸c cét víi kho¶ng c¸ch líp ®−îc biÓu thÞ qua ®−êng ®¸y vµ tÇn suÊt biÓu thÞ qua chiÒu cao. T¸c dông: - KiÓm tra vµ ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ mét c¸ch ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh l−îng kh¶ n¨ng c¶u qu¸ tr×nh vµ thiÕt bÞ. Theo dâi ®−îc biÕn ®éng cña qu¸ tr×nh, ®é chÝnh x¸c cña thiÕt bÞ - KiÓm so¸t qu¸ tr×nh dïng lµm tµi liÖu b¸o c¸o ®¬n gi¶n, dÔ hiÓu H×nh 1.4 BiÓu ®å ph©n bè mËt ®é 12 10 8 6 4 2 1 2 §¹i häc B¸ch Khoa Hμ Néi 3 4 5 6 7 8 Trang 14 §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ BÝch ThuËn K8M10 * BiÓu ®å kiÓm so¸t BiÓu ®å kiÓm so¸t biÓu thÞ d−íi d¹ng ®å thÞ sù thay ®æi cña chØ tiªu chÊt l−îng ®Ó ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cã ë tr¹ng th¸i kiÓm so¸t hay chÊp nhËn ®−îc kh«ng. Trong biÓu ®å kiÓm so¸t cã c¸c ®−êng giíi h¹n kiÓm so¸t vµ cã ghi c¸c gi¸ trÞ thèng kª ®Æc tr−ng thu thËp tõ c¸c nhãm mÉu ®−îc chän ra liªn tiÕp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt Nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña biÓu ®å kiÓm so¸t - Cã sù kÕt hîp gi÷a ®å thÞ vµ c¸c ®−êng kiÓm so¸t. C¸c ®−êng kiÓm so¸t lµ nh÷ng ®−êng giíi h¹n trªn vµ giíi h¹n d−íi thÓ hiÖn kho¶ng sai lÖch cao vµ thÊp nhÊt mµ c¸c gi¸ trÞ chÊt l−îng cßn n»m trong sù kiÓm so¸t. - §−êng t©m thÓ hiÖn gi¸ trÞ b×nh qu©n cña c¸c d÷ liÖu thu thËp ®−îc - §å thÞ lµ ®−êng thÓ hiÖn c¸c ®iÓm ph¶n ¸nh c¸c sè liÖu b×nh qu©n trong tõng nhãm mÉu hoÆc ®é ph©n t¸n, hoÆc gi¸ trÞ cña tõng chØ tiªu chÊt l−îng cho biÕt t×nh h×nh biÕn ®éng cña qu¸ tr×nh Th«ng tin vÒ hiÖn tr¹ng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nhËn ®−îc nhê quan tr¾c mét mÉu tõ qu¸ tr×nh. C¸c gi¸ trÞ ®Æc tr−ng cña mÉu nh− gi¸ trÞ trung b×nh, ®é lÖch chuÈn, sè khuyÕt tËt…®−îc ghi lªn ®å thÞ. VÞ trÝ cña c¸c ®iÓm nµy sÏ cho biÕt kh¶ n¨ng vµ tr¹ng th¸i cña qu¸ tr×nh. Kh¶ n¨ng cña qu¸ tr×nh ph¶n ¸nh mèi quan hÖ gi÷a ®é lÖch tÊt nhiªn cña qu¸ tr×nh vµ c¸c th«ng sè thiÕt kÕ. Mèi quan hÖ nµy th−êng ®−îc biÓu hiÖn b»ng chØ sè kh¶ n¨ng qu¸ tr×nh ®−îc ký hiÖu lµ Cp. ChØ sè kh¶ n¨ng qu¸ tr×nh chÝnh lµ tû sè ph¶n ¸nh ®é réng cña c¸c th«ng sè thùc tÕ so víi th«ng sè tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh. UCL – LCL Cp = 6 UCL: Gi¸ trÞ ®o thùc tÕ lín nhÊt (®−îc tÝnh tuú theo lµ lo¹i biÓu ®å g×) LCL: Gi¸ trÞ ®o thùc tÕ nhá nhÊt (®−îc tÝnh tuú theo lµ lo¹i biÓu ®å g×) n  :  ( x  x) i 1 2 i n Lµ ®é lÖch chuÈn cña qu¸ tr×nh Cp > 1,33 : Qu¸ tr×nh cã kh¶ n¨ng kiÓm so¸t chÆt chÏ 1  Cp  1,33 : Qu¸ tr×nh cã kh¶ n¨ng kiÓm so¸t Cp < 1,0 : Qu¸ tr×nh kh«ng cã kh¶ n¨ng kiÓm so¸t §¹i häc B¸ch Khoa Hμ Néi Trang 15 §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ BÝch ThuËn K8M10 H×nh 1.5 BiÓu ®å kiÓm so¸t 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Môc ®Ých chung nhÊt cña biÓu ®å kiÓm so¸t lµ ph¸t hiÖn nh÷ng biÕn ®éng cña qu¸ tr×nh ®Ó ®¶m b¶o ch¾c ch¾n r»ng qu¸ tr×nh ®−îc kiÓm so¸t, ®−îc chÊp nhËn hay kh«ng kiÓm so¸t ®−îc, tõ ®ã t×m ra nguyªn nh©n lo¹i bá. T¸c dông cña biÓu ®å kiÓm so¸t lµ cho biÕt nh÷ng biÕn ®éng cña qu¸ tr×nh trong suèt thêi gian ho¹t ®éng vµ xu thÕ biÕn ®æi cña nã, qua ®ã cã thÓ x¸c ®Þnh ®−îc nh÷ng nguyªn nh©n g©y ra sù bÊt th−êng ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p xö lý nh»m kh«i phôc qu¸ tr×nh vÒ tr¹ng th¸i chÊp nhËn ®−îc hoÆc gi÷ qu¸ tr×nh ë tr¹ng th¸i míi tèt h¬n. §©y lµ mét c«ng cô quan träng trong c¶i tiÕn chÊt l−îng qu¸ tr×nh. * BiÓu ®å t¸n x¹: H×nh 1.6 BiÓu ®å t¸n x¹ BiÓu ®å ph©n t¸n ®−îc sö dông ®Ó ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a 2 nh©n tè. Dùa vµo viÖc ph©n tÝch biÓu ®å cã thÓ thÊy ®−îc nh©n tèt nµy phô thuéc nh− thÕ nµo vµo mét nh©n tè kh¸c nh− thÕ nµo vµ møc ®é phô théc gi÷a chóng. Nhµ qu¶n lý cã thÓ sö dông mét hay mét vµi c«ng cô thèng kª khi ph©n tÝch vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. Sö dông l−u ®å ®Ó ph©n chia khu vùc s¶n xuÊt vµ c¸c kh©u s¶n xuÊt s¶n phÈm cã thÓ gióp chóng ta nhËn biÕt c¸c vÊn ®Ò mét c¸ch dÔ dµng, ®ång thêi viÖc ph©n chia khu vùc nµy còng t¹o thuËn lîi cho viÖc t×m ra nguyªn nh©n cña vÊn ®Ò. §¹i häc B¸ch Khoa Hμ Néi Trang 16 §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ BÝch ThuËn K8M10 Khi ph©n tÝch thùc tr¹ng, chóng ta cã thÓ kÕt hîp phiÕu kiÓm tra, biÓu ®å ph©n bè vµ biÓu ®å kiÓm s¸ot ®Ó ph©n tÝch mét c¸ch thùc tÕ, kh¸ch quan vÊn ®Ò nh− thÕ nµo, ®ang ë møc ®é nµo, cã cÇn ph¶i tiÕn hµnh xö lý hay kh«ng? Trong b−íc x¸c ®Þnh nguyªn nh©n, chóng ta cã thÓ sö dông biÓu ®å nh©n qu¶ vµ biÓu ®å Pareto ®Ó x¸c ®Þnh c¸c nguyªn nh©n vµ møc ®é ¶nh h−ëng cña nguyªn nh©n cã tÝnh tíi chi phÝ do tõng nguyªn nh©n g©y ra, x¸c ®Þnh ®−îc nguyªn nh©n nµo lµ nguyªn nh©n chñ yÕu vµ cÇn ph¶i gi¶i quyÕt nh÷ng nguyªn nh©n nµo ®Ó cã thÓ lo¹i bá ®−îc vÊn ®Ò ®ang x¶y ra. Dùa trªn c¸c nguyªn nh©n chñ yÕu ®−îc x¸c ®Þnh, c¸c nhµ qu¶n lý cÇn ®−a ra c¸c gi¶i ph¸p ®Ó lo¹i bá vµ thùc hiÖn biÖn ph¸p tèi −u nhÊt Sau khi thùc hiÖn cÇn tiÕp tôc theo dâi qu¸ tr×nh ®Ó xem møc ®é hiÖu qu¶ cña c¸c gi¶i ph¸p ®ã nh− thÕ nµo, chóng ta cã thÓ sö dông tiÕp tôc sö dông phiÕu kiÓm tra kÕt hîp víi biÓu ®å ph©n bè vµ biÓu ®å kiÓm so¸t 1.4. C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng s¶n phÈm ChÊt l−îng s¶n phÈm lµ kÕt qu¶ cña mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra s¶n phÈm tõ nguyªn vËt liÖu víi c¸c thµnh tùu cña c«ng nghÖ m¸y mãc vµ sù s¸ng t¹o cña con ng−êi thÓ hiÖn tõ kh©u thiÕt kÕ, s¶n xuÊt, kiÓm tra… ®Õn thµnh phÈm, chÝnh v× vËy chÊt l−îng cña s¶n phÈm phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè - YÕu tè vÜ m«: Lµ nh÷ng yÕu tè bªn ngoµi doanh nghiÖp nh−ng l¹i cã ¶nh h−ëng kh¸ lín. C¸c yÕu tè nµy cã ¶nh h−ëng nhÊt ®Þnh ®Õn chÊt l−îng cña s¶n phÈm. - YÕu tè vi m«: §ã lµ nh÷ng yÕu tè bªn trong doanh nghiÖp, ®©y lµ nh÷ng yÕu tè chÝnh quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l−îng cña s¶n phÈm. Hình 1.7 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm CÁC YẾU TỐ VĨ MÔ Nhu cầu của nền kinh tế * Đòi hỏi của thị trường. * Trình độ phát triển của nền kinh tế, nền sản xuất… Sự phát triển của KHKT * Chu kỳ công nghệ của sản phẩm rút ngắn. * Công nghệ sản xuất ngày càng phong phú Phong tục tập quán thói quen tiêu dùng * Các nước khác nhau thì thói quen tiêu dùng khác nhau. * Quan niệm về CLSP khác nhau. Hiệu lực cơ chế quản lý * Chính sách ổn định sản xuất. * Chính sách thuế, đầu tư vốn * Hướng dẫn tiêu dùng. Chất lượng sản Yếu tố con người * Tay nghề. *Trình độ, năng lực. * Ý thức, kỷ luật. Yếu tố NVL. * Chất lượng NL. * Số lượng. * Thời gian giao nhận… Yếu tố m¸y mãc- thiết bị Phương thức tổ chức quản lý * C¸c bè trÝ sắp xếp, sử dụng thiết bị * T×nh trạng thiết bị… * C¸ch thức tổ chức lao động, sản xuất, kiểm tra, dự trữ, tiªu thụ… phẩm CÁC YẾU TỐ VI MÔ §¹i häc B¸ch Khoa Hμ Néi Trang 17 §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ BÝch ThuËn K8M10 - YÕu tè con ng−êi: §©y lµ yÕu tè quan träng nhÊt, quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l−îng s¶n phÈm, nhãm yÕu tè nµy bao gåm: Ban l·nh ®¹o, c¸n bé vµ c«ng nh©n toµn c«ng ty, ®Ó s¶n phÈm ®¹t chÊt l−îng th× toµn bé nh©n viªn trong c«ng ty ph¶i ®−îc ®µo t¹o, båi d−ìng kiÕn thøc, n©ng cao tay nghÒ, mäi ng−êi ph¶i ®Æt lîi Ých cña m×nh trong lîi Ých cña c«ng ty vµ mäi ng−êi ph¶i ®Þnh h−íng vµo môc tiªu ®¸p øng ®−îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ thÞ tr−êng - YÕu tè nguyªn vËt liÖu: §©y lµ yÕu tè ®Çu vµo quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l−îng s¶n phÈm. Muèn cã s¶n phÈm ®¹t chÊt l−îng th× tr−íc tiªn nguyªn vËt liÖu ®Ó chÕ t¹o s¶n phÈm ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ chÊt l−îng, sè l−îng cung cÊp, ®¶m b¶o giao nhËn ®óng kú h¹n ®Ó gióp doanh nghiÖp chñ ®éng æn ®Þnh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ thùc hiÖn ®óng kÕ ho¹ch chÊt l−îng - YÕu tè m¸y mãc thiÕt bÞ: §©y còng lµ yÕu tè cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l−îng cña s¶n phÈm, t¨ng tÝnh c¹nh tranh vµ ®a d¹ng ho¸ chñng lo¹i cña s¶n phÈm. Muèn n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm th× ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i sö dông c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµ thùc hiÖn ®óng kÕ ho¹ch chÊt l−îng. - Ph−¬ng thøc tæ chøc qu¶n lý: §©y còng lµ yÕu tè cã t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn viÖc n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm v× nÕu nguyªn vËt liÖu, kü thuËt c«ng nghÖ, thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nh−ng doanh nghiÖp kh«ng biÕt tæ chøc lao ®éng, tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc kiÓm tra chÊt l−îng s¶n phÈm, tiªu thô s¶n phÈm, vËn chuyÓn, dù tr÷, b¶o qu¶n, tæ chøc söa ch÷a, b¶o d−ìng…th× còng kh«ng ®¶m b¶o n©ng cao ®−îc chÊt l−îng s¶n phÈm. 1.5. C¸c ph−¬ng h−íng n©ng cao chÊt l−îng BÊt kú mét doanh nghiÖp nµo còng lu«n mong muèn chÊt l−îng s¶n phÈm, dÞch vô cña m×nh tèt, tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ tõ ®ã thu hót, l«i kÐo kh¸ch hµng vÒ phÝa m×nh. Muèn lµm ®−îc viÖc ®ã ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã c¸c ph−¬ng h−íng n©ng cao chÊt l−îng vµ th−êng ®−îc tËp trung vµo c¸c yÕu tè sau: 1.5.1. Hoµn thiÖn yÕu tè con ng−êi - N©ng cao ý thøc, tr¸ch nhiÖm cña ng−êi lao ®éng trong c«ng viÖc ®−îc giao - Tæ chøc ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é cña ng−êi lao ®éng ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc - Cã h×nh thøc kû luËt thÝch ®¸ng víi nh÷ng c¸ nh©n vi ph¹m néi quy quy ®Þnh 1.5.2. Hoµn thiÖn yÕu tè nguyªn vËt liÖu - Sö dông ®óng nguyªn vËt liÖu theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ - Nguyªn vËt liÖu sö dông ph¶i cã chøng nhËn nguån gèc xuÊt xø râ rµng - B¶o qu¶n nguyªn vËt liÖu tèt, tr¸nh gØ bÒ mÆt… 1.5.3. M¸y mãc thiÕt bÞ - Cã kÕ ho¹ch b¶o d−ìng m¸y mãc thiÕt bÞ ®Þnh kú - Tu©n thñ ®óng kÕ ho¹ch b¶o d−ìng m¸y mãc thiÕt bÞ - Mäi sù cè bÊt th−êng vÒ m¸y ph¶i ®−îc theo dâi vµ ghi chÐp cô thÓ vµ cã kÕ ho¹ch söa ch÷a khi cÇn thiÕt 1.5.4. Ph−¬ng thøc tæ chøc qu¶n lý hîp lý - Tæ chøc ®µo t¹o kü n¨ng qu¶n lý cho toµn bé ®éi ngò l·nh ®¹o qu¶n lý ®Ó n©ng cao hiÓu biÕt vµ cã biÖn ph¸p qu¶n lý hiÖu qu¶ nhÊt. §¹i häc B¸ch Khoa Hμ Néi Trang 18 §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ BÝch ThuËn K8M10 PhÇn 2 ph©n tÝch chÊt l−îng s¶n phÈm cμng xe m¸y 2.1. §Æc ®iÓm kinh tÕ – kü thuËt cña c«ng ty 2.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Tªn doanh nghiÖp : C«ng ty Cæ phÇn Kim KhÝ Th¨ng Long Tªn quan hÖ quèc tÕ: Thang Long Metal Wares Joint Stock Company Trô së chÝnh : Ph−êng Sµi §ång – QuËn Long Biªn – Thµnh phè Hµ Néi §iÖn tho¹i: 04- 38.759304 Fax : 04- 38.276670 Email: vnm2@hn.vnn.vn Website:www.thanglongmetalwares.com C«ng ty Cæ phÇn Kim khÝ Th¨ng Long lµ doanh nghiÖp nhµ n−íc có quy m« lín víi 2707 lao ®éng trùc thuéc UBND Thµnh phè Hµ Néi, ®−îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 522/Q§-TCCQ ngµy 13-3-1969 cña Uû ban hµnh chÝnh Thµnh phè Hµ Néi trªn c¬ së s¸p nhËp 3 xÝ nghiÖp: XÝ nghiÖp ®Ìn pin, XÝ nghiÖp ®Ìn b·o, XÝ nghiÖp kho¸ Hµ Néi víi tªn gäi ban ®Çu lµ XÝ nghiÖp Kim khÝ Th¨ng Long. Thùc hiÖn chñ tr−¬ng s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp nhµ n−íc theo nghÞ ®Þnh 388/H§BT ngµy 23-01-1992, Uû ban nh©n d©n Thµnh phè Hµ Néi ®· ra quyÕt ®Þnh sè 2950/Q§-UB cho phÐp thµnh lËp l¹i doanh nghiÖp. Ngµy13-9-1992, doanh nghiÖp ®· ®−îc UBND Thµnh phè Hµ Néi ra quyÕt ®Þnh sè 1996/Q§-UB cho phÐp ®æi tªn vµ ®iÒu chØnh nhiÖm vô thµnh C«ng ty Kim khÝ Th¨ng Long. Vµo 4-3-1998 UBND thµnh phè Hµ Néi ®· cã quyÕt ®Þnh sè 930/Q§-UB vÒ viÖc s¸p nhËp Nhµ m¸y c¬ khÝ L−¬ng Yªn vµo C«ng ty Kim khÝ Th¨ng Long vµ ngµy 31-11-2002 UBND Thµnh phè Hµ Néi ®· cã quyÕt ®Þnh sè 2550/Q§-UB vÒ viÖc s¸p nhËp C«ng ty thiÕt bÞ l¹nh Long Biªn vµo C«ng ty Kim khÝ Th¨ng Long. Ngµy 14/12/2004 UBND Thµnh phè Hµ Néi cã quyÕt ®Þnh Q§ 186/2006/Q§UB vÒ viÖc chuyÓn c«ng ty Kim KhÝ Th¨ng Long thuéc së c«ng nghiÖp Hµ Néi thµnh c«ng ty TNHH nhµ n−íc mét thµnh viªn Kim KhÝ Th¨ng Long. Ngµy 16/9/2008 UBND Thµnh phè Hµ Néi cã quyÕt ®Þnh sè 760/Q§-UBND vÒ viÖc chuyÓn Doanh nghiÖp nhµ n−íc C«ng ty TNHH nhµ n−íc mét thµnh viªn Kim KhÝ Th¨ng Long thµnh C«ng ty Cæ phÇn Kim KhÝ Th¨ng Long. HiÖn nay, C«ng ty Cæ phÇn Kim khÝ Th¨ng Long lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n−íc n»m trªn ®Þa bµn QuËn Long Biªn - Hµ Néi, ngay c¹nh Khu c«ng nghiÖp ®iÖn tö kü thuËt cao. Víi bÒ dµy 40 n¨m thµnh lËp C«ng ty cã c¬ së h¹ tÇng tèt, víi diÖn tÝch mÆt b»ng 25.000m2, l¹i n»m c¹nh quèc lé 5 lµ ®iÒu kiÖn rÊt thuËn lîi cña C«ng ty. Ngoµi ra, C«ng ty cã trô së giao dÞch t¹i 195 Kh©m Thiªn - §èng §a - Hµ Néi, Sè 2 Gi¶ng Vâ §èng §a – Hµ Néi, Sè 1 L−¬ng Yªn Hµ néi, 1 khu chung c− cao tÇng t¹i sè 1 L−¬ng Yªn Hµ Néi, 1 nhµ m¸y t¹i x· Minh Khai- HuyÖn Tõ Liªm- Hµ Néi, 2 nhµ m¸y t¹i x· Héi X¸- Long Biªn- Hµ Néi, 1 nhµ m¸y t¹i khu c«ng nghiÖp Lª Minh Xu©n- HuyÖn §¹i häc B¸ch Khoa Hμ Néi Trang 19 §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ BÝch ThuËn K8M10 B×nh Ch¸nh- TPHCM. HiÖn nay C«ng ty cã 2707 c¸n bé c«ng nh©n viªn, trong ®ã cã 584 c¸n bé lµm gi¸n tiÕp t¹i c¸c phßng ban, 371 kü s− tèt nghiÖp t¹i c¸c tr−êng ®¹i häc trong vµ ngoµi n−íc, sè c¸n bé trung cÊp kü thuËt vµ c«ng nh©n cã tay nghÒ cã (tõ bËc 5 trë lªn) chiÕm 15% c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp. Hµng n¨m C«ng ty vÉn th−êng xuyªn tæ chøc tuyÓn dông thî trÎ ®Ó ®µo t¹o c«ng nh©n cã tay nghÒ cao kÕ tiÕp líp tr−íc. C«ng ty cã tæ chøc §¶ng, tæ chøc C«ng ®oµn, §oµn thanh niªn. Qu¸ tr×nh 40 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty lu«n æn ®Þnh vµ t¨ng tr−ëng. NÐt næi bËt lµ trong thêi kú ®æi míi chuyÓn ®æi tõ s¶n xuÊt kinh doanh cò sang c¬ chÕ thÞ tr−êng víi nhiÒu khã kh¨n trong b−íc chuyÓn ®æi ®Ó hoµ nhËp víi nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ trong viÖc c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng hµng tiªu dïng lu«n cã biÕn ®éng víi nhiÒu doanh nghiÖp kh¸c còng s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng cïng lo¹i. Th¸ng 7 n¨m 2000, tæ chøc QMA ( Australia ) vµ Quacert ( ViÖt Nam ) ®· cÊp chøng chØ ISO 9002 cho hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng cña C«ng ty Kim khÝ Th¨ng Long. Víi nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®−îc trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty ®· vinh dù ®−îc Nhµ n−íc tÆng th−ëng : + Hu©n ch−¬ng chiÕn c«ng h¹ng ba. + Hu©n ch−¬ng lao ®éng h¹ng ba. + Danh hiÖu ®¬n vÞ anh hïng. + Ngµy 5/9/2000 ®−îc Nhµ n−íc tÆng danh hiÖu cao quý “ Anh hïng lao ®éng trong thêi kú ®æi míi ”. C«ng ty ®· vinh dù ®−îc ®ãn c¸c ®ång chÝ Lª Kh¶ PhiªuTæng bÝ th− §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, Chñ tÞch n−íc TrÇn §øc L−¬ng vÒ th¨m. §Ó tiÕp tôc ph¸t triÓn vµ tho¶ m·n tèt h¬n nhu cÇu ngµy cµng ®a d¹ng cña thÞ tr−êng, víi quan ®iÓm më réng hîp t¸c, n¨m 1997 C«ng ty Kim khÝ Th¨ng Long ®· liªn kÕt víi tËp ®oµn Honda, Goshi Niken cña NhËt B¶n thµnh lËp c«ng ty s¶n xuÊt phô tïng «t« xe m¸y Goshi - Th¨ng Long, sè vèn gãp cña C«ng ty lµ 30% trong tæng sè vèn lªn tíi gÇn 14 triÖu USD. 2.1.2. NhiÖm vô cña C«ng ty C«ng ty chuyªn s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng kim khÝ gia dông vµ chi tiÕt s¶n phÈm cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c tõ kim lo¹i tÊm l¸ máng b»ng c«ng nghÖ ®ét dËp. S¶n phÈm ®−îc b¶o vÖ vµ trang trÝ bÒ mÆt b»ng c¸c c«ng nghÖ m¹, tr¸ng men, s¬n, nhuém kim lo¹i vµ nhiÒu c«ng nghÖ kh¸c. Víi trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i vµ quy tr×nh c«ng nghÖ khÐp kÝn hµng n¨m c«ng ty cã thÓ s¶n xuÊt tõ 2,5 ®Õn 3 triÖu s¶n phÈm hoµn chØnh. S¶n phÈm chñ yÕu gåm cã: - MÆt hµng truyÒn thèng: BÕp dÇu tr¸ng men c¸c lo¹i, ®Ìn to¹ ®¨ng, ®Ìn b·o, xoong ch¶o, Êm inox… - MÆt hµng xuÊt khÈu: §å dïng gia ®×nh s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng cña IKEA – Thuþ §iÓn xuÊt khÈu sang thÞ tr−êng EU vµ B¾c Mü. - MÆt hµng xe m¸y: C¸c chi tiÕt xe m¸y cung cÊp cho HVN vµ GTA… S¶n phÈm cña c«ng ty cã uy tÝn trªn thÞ tr−êng trong vµ ngoµi n−íc, ®· giµnh ®−îc §¹i häc B¸ch Khoa Hμ Néi Trang 20
- Xem thêm -