Tài liệu Phân tích và dự báo thống kê doanh thu tại công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng thuận lộc

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 143 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Chuyên đề tốt nghiệp 1 Trƣờng Đại Học Thƣơng Mại CHƢƠNG I TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ DOANH THU 1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Mỗi doanh nghiệp là một tế bào của nền kinh tế quốc dân, là nơi tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, để tạo ra của cải vật chất, là cơ sở tồn tại, phát triển của xã hội loài người. Trong nền kinh tế thị trường đầy sôi động ngày nay, các doanh nghiệp dang phải đối mặt với không ít những khó khăn và thách thức. Sự đào thải các doanh nghiệp hoạt động không có hiệu quả, không đủ khả năng cạnh tranh là điều tất yếu. Để tồn tại và phát triển thì bất kỳ doanh nghiệp sản xuất hay thương mại nào cũng phải xây dựng và xác định cho mình chiến lược kinh doanh đúng đắn. Một trong những thước đo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp là doanh thu. Doanh thu của doanh nghiệp có ý nghĩa to lớn đối với toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Đó là nguồn tài chính quan trọng để đảm bảo cho doanh nghiệp có thể tái sản xuất giản đơn và mở rộng, là nguồn để các doanh nghiệp có thể thực hiện nghĩa vụ của mình đối với nhà nước. Doanh thu là chỉ tiêu phản ánh cụ thể, chính xác nhất kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Trong thời gian thực tập tại công ty cổ phần Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Thuận Lộc. Em nhận thấy việc phân tích thống kê doanh thu là hết sức quan trọng và cần thiết. Bởi thông qua phân tích thống kê doanh thu, công ty sẽ nhân thức và đánh giá một cách đúng đắn, toàn diện kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó công ty có thể chủ động đề ra những giải pháp thích hợp khắc phục những mặt còn tồn tại, phát huy mặt tích cực và huy động tối đa các nguồn lực làm tăng doanh thu, lợi nhuận của công ty. 1.2 Xác lập và tuyên bố đề tài Xuất phát từ cơ sở lý luận và tình hình thực tế tại công ty em đã lựa chọn đề tài: “ Phân tích và dự báo thống kê doanh thu tại công ty Cổ Phần Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Thuận Lộc” cho chuyên đề tốt nghiệp của em. Em mong rằng những phân tích và đề xuất biện pháp của em có thể góp phần nhỏ nào đó vào việc tăng doanh thu của công ty. 1.3 Các mục tiêu nghiên cứu Lê Thị Thanh Nga – Lớp K4 HK1D Khoa Kế Toán – Kiểm Toán Chuyên đề tốt nghiệp - 2 Trƣờng Đại Học Thƣơng Mại Hệ thống hóa những lý luận chung về doanh thu và đưa ra các phương pháp phân tích doanh thu. - Phân tích thực trạng biến động doanh thu, thực trạng thống kê doanh thu và đưa ra những đánh giá về thống kê doanh thu. - Đề ra những giải pháp kiến nghị nhằm giúp nâng cao doanh thu của công ty trong thời gian tới. Dự báo doanh thu của công ty. 1.4 Phạm vi nghiên cứu - Hệ thống hóa lý luận chung về doanh thu, các phương pháp thống kê doanh thu. - Sử dụng các phương pháp thống kê, phân tích để phân tích thực trạng doanh thu của công ty trong giai đoạn 2006 – 2009. Việc phân tích doanh thu của công ty nhằm mục đích nhận thức và đánh giá một cách đúng đắn, toàn diện và khách quan tình hình thực hiện các chỉ tiêu doanh thu của công ty về số liệu, giá bán hàng hóa… Qua đó thấy được mức độ hoàn thành, số chênh lệch tăng giảm của các chỉ tiêu doanh thu qua các năm. Đồng thời, qua phân tích cũng nhằm mục đích thấy được những mâu thuẫn tồn tại và những nguyên nhân ảnh hưởng khách quan cũng như chủ quan trong quá trình thực hiện doanh thu để từ đó tìm ra những biện pháp quản lý thích hợp nhằm tăng doanh thu của công ty. - Tìm ra những thuận lợi và những khó khăn của công ty trong quá trình thực hiện doanh thu. - Dự báo triển vọng và phát triển của công ty trong tương lai - Đề xuất những biện pháp để làm tăng doanh thu của công ty, đồng thời đưa ra một số kiến nghị với công ty và với nhà nước. 1.5 Một số lý luận cơ bản về doanh thu và nội dung nghiên cứu thống kê doanh thu 1.5.1 Một số lý luận cơ bản về doanh thu 1.5.1.1 Khái niệm, ý nghĩa của tăng doanh thu * Khái niệm: Doanh thu là tổng giá trị của các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. * Ý nghĩa của việc tăng doanh thu Lê Thị Thanh Nga – Lớp K4 HK1D Khoa Kế Toán – Kiểm Toán Chuyên đề tốt nghiệp 3 Trƣờng Đại Học Thƣơng Mại - Đối với xã hội Tăng doanh thu góp phần thỏa mãn nhu cầu vật chất, văn hóa, tinh thần cho xã hội. Đồng thời góp phần ổn định giá cả, cân đối cung cầu trên thị trường. Tăng doanh thu sẽ giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt chu kỳ tái sản xuất xã hội. Tăng doanh thu đồng thời góp phần gia tăng GDP cho xã hội, tạo công an việc làm cho người lao động. - Đối với doanh nghiệp: Tăng doanh thu là một trong những điều kiện cơ bản để tăng thu nhập nhằm tái sản xuất mở rộng và cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công nhân viên. Doanh thu còn là nguồn tài chính quan trọng giúp doanh nghiệp trang trải các khoản chi phí trong quá trình sản xuất, kinh doanh, góp phần đảm bảo cho quá trình kinh doanh của doanh nghiệp được liên tục và tạo ra lợi nhuận. Doanh thu là cơ sở quan trọng để xác định kết quả tài chính cuối cùng cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ của mình với nhà nước. Doanh thu tăng sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết những vấn đề tài chính như chi phí sản xuất kinh doanh được trang trải, bù đắp, vốn được thu hồi nhanh và góp phần tăng thu nhập cho các quỹ của doanh nghiệp từ đó mở rộng quy mô bán hàng. 1.5.1.2 Nguồn hình thành doanh thu - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền thu được hoặc sẽ thu được từ giao dịch và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh doanh thu như bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có). Chỉ tiêu doanh thu và cung cấp dịch vụ được xác định bằng công thức sau: M=  qi.pi Trong đó: M : Doanh thu tiêu thụ qi : Khối lượng sản phẩm hàng hóa i đã tiêu thu trong kỳ pi : Giá bán đơn vị sản phẩm, hàng hóa Lê Thị Thanh Nga – Lớp K4 HK1D Khoa Kế Toán – Kiểm Toán Chuyên đề tốt nghiệp 4 Trƣờng Đại Học Thƣơng Mại i = 1,n : Số lượng mặt hàng sản phẩm, doanh nghiệp đã tiêu thụ trong kỳ. - Doanh thu từ hoạt động tài chính: Là những khoản thu do hoạt động đầu tư tài chính hoặc kinh doanh về vốn mang lại, chẳng hạn như: thu lãi cho vay, lãi được chia từ liên doanh, lãi kinh doanh chứng khoán, thu về cho thuê tài sản cố định. - Doanh thu khác: Là các khoản thu nhập ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Những khoản thu nhập này phát sinh không thường xuyên, doanh nghiệp không dự kiến trước hoặc có dự kiến trước nhưng ít có khả năng thực hiện như: các khoản thu tiền phạt bồi thường được hưởng, thu hồi các khoản nợ khó đòi đã xử lý, nợ không xác đinh được chủ nợ để hoàn trả, thu nhượng bán hoặc thanh lý tài sản cố định. 1.5.1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng tới doanh thu Doanh thu bán hàng của doanh nghiệp chịu sự tác động, ảnh hưởng của nhiều nhân tố khác nhau, có những nhân tố làm tăng doanh thu nhưng có những nhân tố làm giảm doanh thu. Thống kê phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới doanh thu nhằm nắm bắt kịp thời đầy đủ về tình hình tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. 1.5.1.3.1 Các nhân tố định lượng * Ảnh hưởng của nhân tố giá và lượng hàng hóa Ta có công thức sau: Doanh thu tiêu thụ = Số lượng hàng hóa x Đơn giá bán M =P x Q Qua công thức trên ta nhận thấy khi số lượng hàng bán và đơn giá bán tăng thì doanh thu tăng và ngược lại. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của hai nhân tố này tác động tới doanh thu là không giống nhau. + Ảnh hưởng của nhân tố số lượng hàng bán đến doanh thu: Số lượng hàng hóa bán ra được coi là nhân tố chủ quan tác động tới doanh thu bởi lẽ doanh nghiệp là người quyết định số lượng hàng hóa bán ra và do đó doanh thu có thể kiểm soát được. + Ảnh hưởng của đơn giá bán tới doanh thu: Đơn giá bán hàng hóa là nhân tố khách quan có ảnh hưởng không nhỏ tới doanh thu. Nhân tố giá cả ảnh hưởng tỷ lệ thuận tới doanh thu. Lê Thị Thanh Nga – Lớp K4 HK1D Khoa Kế Toán – Kiểm Toán Chuyên đề tốt nghiệp 5 Trƣờng Đại Học Thƣơng Mại * Ảnh hưởng của nhân tố số lượng lao động và năng suất lao động tới doanh thu: Trong các doanh nghiệp, số lượng lao động, cơ cấu phân phối lao động và năng suất lao động là những nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu. Mối liên hệ đó được thể hiện qua công thức: Doanh thu = Số lượng lao động x Năng suất lao động bình quân M = T x W Ở đây số lượng lao động được coi là nhân tố khách quan, năng suất lao động được coi là nhân tố chủ quan, khi cả hai nhân tố biến động đều làm ảnh hưởng tới doanh thu. * Ảnh hưởng của nhân tố tốc độ chu chuyển vốn và vốn kinh doanh bình quân trong kỳ tới doanh thu: Mối quan hệ giữa doanh thu với tổng vốn kinh doanh và tốc độ chu chuyển vốn được xác định bởi công thức: Doanh thu = Tốc độ chu chuyển vốn x Vốn kinh doanh bình quân M = L x V Theo công thức trên ta thấy khi tốc độ chu chuyển vốn bình quân hay số vốn bình quân thay đổi kéo theo doanh thu cũng thay đổi theo. Do đó nếu đẩy nhanh được tốc độ chu chuyển vốn thì sẽ rút ngắn được thời gian quay vòng vốn làm tăng doanh thu. 1.5.1.3.2 Các nhân tố định tính Có hai loại nhân tố định tính ảnh hưởng tới doanh thu bán hàng: Nhân tố khách quan và nhân tố chủ quan. Phân tích nhân tố định tính bao gồm những nội dung sau: * Nhân tố khách quan: Là những nhân tố thuộc môi trường kinh doanh mà doanh nghiệp và các nhà quản lý phải thường xuyên phân tích, nghiên cứu. + Thị trường: Gồm có thị trường đầu ra và đầu vào của sản phẩm hàng hóa. Nhân tố thị trường có ý nghĩa quyết đinh ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng. + Chính sách kinh tế - xã hội: Các chính sách này tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng cũng có những chính sách gây khó khăn kìm hãm sự phát triển của doanh nghiệp. Lê Thị Thanh Nga – Lớp K4 HK1D Khoa Kế Toán – Kiểm Toán Chuyên đề tốt nghiệp 6 Trƣờng Đại Học Thƣơng Mại + Môi trường chính trị, pháp luật: Sự tác động này phản ánh thông qua sự tác động, can thiệp của các chủ thế quản lý vĩ mô tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. + Môi trường văn hóa – xã hội: Ảnh hưởng đến hành vi mua sắm của khách háng từ đó ảnh hưởng đến doanh thu tiêu thụ của doanh nghiệp. * Nhân tố chủ quan: + Mặt hàng kinh doanh: Là nhân tố quan trọng quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Trước khi bắt tay vào kinh doanh doanh nghiệp phải trả lời được các câu hỏi: Doanh nghiệp sẽ bán cái gì? Bán cho ai? Lựa chọn đúng mặt hàng mà thị trường cần sẽ làm cho tình hình tiêu thụ nhanh hơn đẩy nhanh vòng quay của vốn lưu động. + Nghiên cứu tổ chức mạng lưới kinh doanh, lựa chọn thị trường kinh doanh. + Uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp và của sản phẩm sẽ giúp người tiêu dùng nhớ đến và phân biệt với các doanh nghiệp khác. + Hệ thống tổ chức và quản lý gọn nhẹ và phù hợp sẽ làm cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thông suốt, cũng nhờ đó mà hoạt động tiêu thụ hàng hóa sẽ được tiến hành nhịp nhàng ăn khớp. + Cơ sở vật chất và vốn của doanh nghiệp: Nhà xưởng, kho tàng, bến bãi và các thiết bị quảng cáo, trưng bày bán hàng… + Sử dụng lao động: Lao động là một nhân tố quan trọng của quá trình sản xuất kinh doanh. Thông qua lao động các yếu tố khác mới được khai thác và sử dụng để mang lại hiệu quả. 1.5.1.4 Các chỉ tiêu phản ánh doanh thu - Tổng doanh thu: Là tổng số tiền ghi trên hóa đơn bán hàng, trên hợp đồng cung cấp lao vụ, dịch vụ có thể là tổng giá thanh toán (đối với các doanh nghiệp tính VAT theo phương pháp trực tiếp cũng như các đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt) hoặc giá bán không có thuế VAT ( đối với doanh nghiệp tính VAT theo phương pháp khấu trừ) - Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ: Là toàn bộ số tiền thu được hoặc sẽ thu được từ các giao dịch và các nghiệp vụ phát sinh doanh thu như bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có). Lê Thị Thanh Nga – Lớp K4 HK1D Khoa Kế Toán – Kiểm Toán Chuyên đề tốt nghiệp 7 Trƣờng Đại Học Thƣơng Mại - Doanh thu thuần: Là doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ cộng cho các khoản hoàn nhập như dụ phòng giảm giá hàng tồn kho, phải thu nợ khó đòi không phát sinh trong kỳ báo cáo. 1.5.2 Nội dung nghiên cứu thống kê doanh thu 1.5.2.1 Ý nghĩa của việc nghiên cứu thống kê doanh thu. Thông qua việc thống kê doanh thu của doanh nghiệp sẽ chỉ ra được những biến động và xu hướng phát triển hoạt động kinh doanh làm cơ sở cho việc lựa chọn các giải pháp nhằm củng cố và phát triển kinh doanh của doanh nghiệp đạt được hiệu quả cao. Doanh nghiệp sử dụng các số liệu phân tích doanh thu làm căn cứ đáng tin cậy cho các cấp lãnh đạo để đề ra những quyết định trong việc chỉ đạo kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh tế và xác định kết quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp, đồng thời nó là cơ sở xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho các kỳ sau. Phân tích và dự báo doanh thu là một biện pháp phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra đối với doanh nghiệp tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động. Xác định đúng đắn doanh thu là cơ sở để đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp, thực hiện nhiệm vụ của doanh nghiệp đối với nhà nước, là cơ sở để doanh nghiệp đề ra các phương hướng phấn đấu phù hợp với khả năng, điều kiện cho doanh nghiệp phát huy các mặt mạnh, hạn chế các mặt yếu. 1.5.2.2 Nội dung nghiên cứu thống kê doanh thu Nghiên cứu tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu cung cấp số liệu một cách chính xác, toàn diện và khách quan tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có những biện pháp và định hướng phù hợp trong tương lai. 1.5.2.2.1 Phân tích xu hướng biến động của doanh thu Phân tích xu hướng biến động của doanh thu qua các năm để thấy được xu hướng biến động của doanh thu. Để thực hiện nhiệm vụ này ta có thể sử dụng hai phương pháp: Phương pháp dãy số thời gian và phương pháp hồi quy, tương quan. Qua đó tìm ra các nguyên nhân làm cho doanh thu của doanh nghiệp giảm và đưa ra các biện pháp để khắc phục. 1.5.2.2.2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới sự biến động doanh thu Lê Thị Thanh Nga – Lớp K4 HK1D Khoa Kế Toán – Kiểm Toán Chuyên đề tốt nghiệp 8 Trƣờng Đại Học Thƣơng Mại - Phân tích ảnh hưởng của giá và lượng hàng hóa tiêu thụ đến doanh thu: Giá và lượng hàng hóa tiêu thụ là hai chỉ tiêu quan trọng khi xem xét đánh giá tình hình doanh thu của doanh nghiệp. Doanh thu tang mà do nguyên nhân chủ yếu là lượng hàng hóa tăng thì đó là dấu hiệu tốt chứng tỏ công tác tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Nếu doanh thu tăng chủ yếu là do giá tăng thì còn đứng trên nhiều giác độ suy xét và tùy thuộc vào mục tiêu từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. - Phân tích ảnh hưởng của năng suất lao động và số lao động bình quân đến doanh thu: Từ chỉ tiêu số lao động và doanh thu lao động sẽ xác định được năng suất lao động của doanh nghiệp. Năng suất lao động càng cao thì càng thể hiện hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Phân tích ảnh hưởng của năng suất lao động sẽ cho thấy mức độ ảnh hưởng cụ thể của nhân tố này đến doanh thu để từ đó có biện pháp góp phần thúc đẩy tăng doanh thu của doanh nghiệp. 1.5.2.2.3 Dự báo doanh thu của công ty Dự báo thống kê doanh thu là công cụ thúc đẩy khả năng tiềm ẩn cũng như hạn chế những nguy cơ tiềm ẩn về sự biến động doanh thu, cho phép công ty nhìn nhận đúng đắn về thế mạnh của mình, từ đó có những chính sách kinh doanh phù hợp. Dự báo thống kê doanh thu nêu lên một cách tổng hợp bản chất cụ thể và tính quy luật doanh thu qua biểu hiện bằng số lượng và xác định mức độ tương lai của doanh thu nghiên cứu, làm căn cứ tin cậy cho việc ra quyết định trong quản lý. Lê Thị Thanh Nga – Lớp K4 HK1D Khoa Kế Toán – Kiểm Toán Chuyên đề tốt nghiệp 9 Trƣờng Đại Học Thƣơng Mại Chƣơng II: Phƣơng pháp nghiên cứu và kết quả phân tích thực trạng doanh thu tại công ty Cổ Phần Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Thuận Lộc 2.1 Phƣơng pháp nghiên cứu. 2.1.1 Phƣơng pháp thu thập và tổng hợp dữ liệu. 2.1.1.1 Phƣơng pháp thu thập dữ liệu. Quá trình thu thập và tìm hiểu các thông tin về doanh thu của công ty Cổ Phần Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng được thực hiện dưới các phương pháp: - Phương pháp phiếu điều tra - Phương pháp phỏng vấn * Phương pháp phiếu điều tra: Là phương pháp dùng một hệ thống câu hỏi được chuẩn bị sẵn trên giấy theo những nội dung xác định, người được hỏi sẽ trả lời bằng cách viết trong một thời gian nhất định. Nội dung các câu hỏi đều tập trung vào công tác phân tích, thống kê và doanh thu của công ty. Các câu hỏi trong phiếu điều tra bao gồm cả câu hỏi đóng và câu hỏi mở. Đối tương em phát phiếu điều tra chủ yếu là các nhân viên trong phòng tài chính – kế toán và các cán bộ quản lý. Em đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của các cô chú và anh chị trong công ty để em hoàn thành được các phiếu điều tra và thu thập các số liệu cần thiết cho chuyên đề. * Phương pháp phỏng vấn: Là phương pháp dùng một hệ thống câu hỏi miệng để người được phỏng vấn trả lời bằng miệng nhằm thu được những thông tin nói lên nhận thức hoặc thái độ của cá nhân họ đối với một sự kiện hoặc vấn đề được hỏi. 2.1.1.2 Phƣơng pháp tổng hợp dữ liệu - Phương pháp phân tổ thống kê: Khái niệm: Phân tổ thống kê là căn cứ vào một hay một số tiêu thức nào đó tiến hành phân chia các đơn vị của hiện tượng nghiên cứu thành các tổ có tính chất khác nhau. Đây là một phương pháp cơ bản để tiến hành tổng hợp thống kê. Muốn điều tra thống kê doanh thu của công ty thì không thể điều tra tất cả mà phải phân doanh Lê Thị Thanh Nga – Lớp K4 HK1D Khoa Kế Toán – Kiểm Toán Chuyên đề tốt nghiệp 10 Trƣờng Đại Học Thƣơng Mại thu theo nhóm hàng, nghành hàng để từ đó thu thập số liệu doanh thu theo từng nhóm hàng và nghành hàng. 2.1.2 Phƣơng pháp phân tích dữ liệu - Phương pháp dãy số thời gian: Giúp ta thống kê nghiên cứu đặc điểm sự biến động của chỉ tiêu tổng doanh thu qua thời gian để từ đó rút ra xu thế biến động chung và có thể dự đoán được sự phát triển, sự phát triển tổng doanh thu của doanh nghiệp trong tương lai. Trong bảng 3: “ Sử dụng phương pháp dãy số thời gian để phân tích xu hướng biến động doanh thu của công ty”. Lượng tăng giảm tuyệt đối phản ánh sự thay đổi về mức độ tuyệt đối của doanh thu giữa các năm nghiên cứu. - Phương pháp hồi quy tương quan: Trên cơ sở dãy số thời gian tìm một hàm gọi là phương trình hồi quy nhằm phản ánh sự biến động của hiện tượng qua thời gian với biến thời gian t. Sử dụng phương trình hồi quy có dạng đường thẳng: Y(t) = a0 + a1 .t a0 … an : là các tham số của phương trình hồi quy. a0, a1 thỏa mãn hệ phương trình sau:   y = na0 + a1  t ty = a0 + a1  t2 Bảng 4: “ bảng tính phương pháp hồi quy”. Sử dụng phương pháp hồi quy để thấy được xu hướng doanh thu của toàn công ty qua các năm. - Phương pháp số trung bình, số tuyệt đối, số tương đối. + Số trung bình: Biểu hiện mức độ đại diện theo một tiêu thức nào đó của hiện tượng bao gồm nhiều đơn vị cùng loại. Sử dụng số trung bình tạo điều kiện để so sánh các hiện tượng không có cùng quy mô, giúp chúng ta nghiên cứu sự biến động của hiện tượng qua thời gian. + Số tuyệt đối: Biểu hiện quy mô khối lượng của hiện tượng trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể. Số tuyệt đối có thể biểu hiện số đơn vị của tổng thể hay bộ phận. + Số tương đối: Cho phép phân tích đặc điểm của hiện tượng nghiên cứu trong mối quan hệ so sánh với nhau, nó biểu hiện tình hình thực tế của hiện tượng. Lê Thị Thanh Nga – Lớp K4 HK1D Khoa Kế Toán – Kiểm Toán Chuyên đề tốt nghiệp 11 Trƣờng Đại Học Thƣơng Mại Số tương đối có ý nghĩa hết sức quan trọng, nó là một trong những chỉ tiêu phân tích thống kê giúp ta phân tích đặc điểm của hiện tượng doanh thu, so sánh các hiện tượng và nghiên cứu các hiện tượng doanh thu trong mối quan hệ so sánh. 2.2 Tổng quan về công ty và ảnh hƣởng nhân tố môi trƣờng đến doanh thu của công ty Cổ Phần Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Thuận Lộc 2.2.1 Tổng quan về công ty Cổ Phần Sản Xuât Vật Liệu Xây Dựng Thuận Lộc 2.2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty * Khái quát chung về doanh nghiệp - Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Thuận Lộc - Trụ sở chính : Đường 1B – Khối 9 – Phường Nam Hồng – T.X Hồng Lĩnh- Tỉnh Hà Tĩnh - Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần - Tổng số vốn : 3.480.000.000đ * Quá trình hình thành: Công ty cổ phần SXVLXD Thuận Lộc đóng tại xã Thuận Lộc – Huyện Can Lộc – Tỉnh Hà Tĩnh, tiền thân là xí nghiệp xi măng Hồng (1960). Vào năm 1965 do sự sắp xếp lại sản xuất, công ty đã đổi tên thành xí nghiệp gạch ngói Đò Trai chuyên sản xuất gạch bằng đất nung với quy mô sản xuât thủ công. Năm 1976, đổi tên thành xí nghiệp gạch Thuận Lộc. Đến năm 2000 do cơ chế chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần SXVLXD Thuận Lộc theo quyết định số 2826/QDDUB ngày 28/12/1999 của chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh có tư cách pháp nhân, có con dấu giao dịch, được đăng ký tài khoản tại ngân hàng NN&PTNT Hà Tĩnh chuyên sản xuất và cung ứng nguyên vật liệu xây dựng đáp ứng nhu cầu trong và ngoài tỉnh. * Quá trình phát triển Từ khi thành lập cho đến nay công ty chuyên sản xuất và cung ứng nguyên vật liệu xây dựng cho các công trình xây lắp trong lĩnh vực xây dựng thủy điện, thủy lợi, giao thông vận tải, các cơ sở hạ tầng và sản xuất gạch thủ công. Trong quá trình phát triển nền kinh tế xã hội của đất nước ta theo hướng hiện đại hóa, công nghiệp hóa, nhu cầu xây dựng nhà ở, công trình công nghiệp, cơ sở hạ Lê Thị Thanh Nga – Lớp K4 HK1D Khoa Kế Toán – Kiểm Toán Chuyên đề tốt nghiệp 12 Trƣờng Đại Học Thƣơng Mại tầng tăng nhanh dẫn đến việc sản xuất cung ứng vật liệu xây dựng có nhu cầu ngày càng nhiều hơn. Việc đầu tư và phát triển kinh tế cũng luôn luôn đi đôi với bảo vệ môi trường nhằm phát triển kinh tế một cách bền vững. Bên cạnh đó nhu cầu tiêu thụ gạch trên thị trường trong tỉnh và một số tỉnh lân cận ( Nghệ An, Quảng Bình) ngày càng tăng. Sau 34 năm sản xuất ổn định, năm 1994 công ty vay vốn Ngân hàng NN&PTNT đầu tư xây dựng để đưa quy trình công nghệ là nung gạch tuy-nel vào sản xuất nhằm chấm dứt việc sản xuất gạch thủ công không thu được kết quả cao và đang tàn phá môi trường, gây ô nhiễm cho nhân dân trong khu vực. Bằng nhiều biện pháp cải tiến kỹ thuật, tổ chức quản lý sản xuất hiện nay công ty đang sử dung dây chuyền sản xuất gạch hiện đại với 3 loại gạch: Gạch đặc, gạch 2 lỗ, gạch 6 lỗ. Với công suất khai thác thực tế hàng năm đạt từ 25 triệu viên/năm đến 130 triệu viên/năm, doanh số của công ty tăng từ 6 tỷ lên 12 tỷ đồng/năm, chất lượng sản xuất loại A tăng từ 55% lên 95%. Trong sự hình thành và phát triển của mình, công ty cổ phần SXVLXD Thuận Lộc tuy còn gặp một số khó khăn và thử thách nhất là sự cạnh tranh của nền kinh tế thị trường nhưng với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Ban lãnh đạo công ty cùng với đội tham mưu của các phòng ban đã tiếp tục tìm tòi suy nghĩ, thâm nhập với phương châm phải tìm cho được đầu ra để có định hướng đúng phương hướng phát triển của công ty. Chính nhờ những cố gắng vượt bậc đó công ty đã đứng vững trong nền kinh tế thị trường, từng bước trưởng thành và lớn mạnh. Với những gì đã đạt được hôm nay công ty cổ phần SXVLXD Thuận Lộc đã và đang khẳng định được vị trí của mình: “ Đảm bảo tồn tại, phát triển và thu nhập ngày càng được nâng cao” đó là động lực thúc đẩy hơn nữa của công ty trong tương lai. 2.2.1.2 Chức năng nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty * Chức năng: Chức năng của công ty cổ phần SXVLXD Thuận Lộc là sản xuất và kinh doanh nguyên vật liệu phục vụ cho xây dựng. * Nhiệm vụ: Lê Thị Thanh Nga – Lớp K4 HK1D Khoa Kế Toán – Kiểm Toán Chuyên đề tốt nghiệp 13 Trƣờng Đại Học Thƣơng Mại - Tổ chức sản xuất và phát huy hết công suất công nghệ sản xuất gạch bằng đất sét nung của lò nung tuy-nel. Cung cấp một phần vật liệu xây dựng cho nhu cầu xã hội. - Tạo việc làm và nâng cao đời sống cho người lao động, chấp hành tốt các chủ trương chính sách: Thuế, bảo vệ môi trường, an toàn lao động và các chính sách khác của nhà nước. - Bảo toàn và phát triển vốn của công ty * Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh: Công ty chuyên sản xuất và cung ứng nguyên vật liệu xây dựng cho các công trình xây lắp trong lĩnh vực xây dựng thủy điện, thủy lợi, giao thông vận tải, các cơ sở hạ tầng và sản xuất gạch thủ công. * Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty: Bộ máy hoạt động của công ty được phân thành các phòng ban. Mỗi phòng đều có các nhiệm vụ và quyền hạn riêng nhưng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau trong quá trình kinh doanh của công ty, đảm bảo cho mọi hoạt động diễn ra nhịp nhàng, thống nhất với nhau để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của toàn công ty, nâng cao chất lượng sản phẩm phù hợp với xu thế phát triển của đất nước hiện nay. * Sơ đồ cơ cấu tổ chức: Bộ máy của công ty hoạt động theo hội đồng quản trị. Đứng đầu là Hội đồng quản trị nắm quyền và điều hành toàn bộ công ty, dưới hội đồng quản trị là giám đốc, ngoài ra còn có các phòng ban. Lê Thị Thanh Nga – Lớp K4 HK1D Khoa Kế Toán – Kiểm Toán Chuyên đề tốt nghiệp Trƣờng Đại Học Thƣơng Mại 14 Hội đồng quản trị Giám đốc điều hành Bộ phận sản xuất Xí nghiệp sản xuất gạch Phân xưởng cơ điện Bộ phận quản lý sản xuât Phòng kế hoach kỹ thuật Phòng tổ chức hành chính Phòng kế toán tài chính * Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban: - Hội đồng quản trị: Gồm chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó chủ tịch HĐQT và 5 ủy viên, tổ chức điều hành mọi hoạt động của công ty và đề ra các phương hướng hoạt động của công ty và chịu trách nhiệm về tình hình hoạt động của công ty trước pháp luật và tập thể cán bộ công nhân viên. - Giám đốc: Là người giúp Hội đồng quản trị trong công tác điều hành, chỉ đạo hoạt động của công ty. - Phòng kế hoạch kỹ thuật: Điều hành chung về kỹ thuật máy móc, tham mưu cho lãnh đạo công ty, lập và xây dựng các kế hoạch về kinh tế, kỹ thuật trong tương lai, chịu trách nhiệm tìm kiếm thị trường đầu vào và đầu ra, báo cáo kết quả thực hiện lên ban lãnh đạo công ty. - Phòng tổ chức hành chính: + Giúp giám đốc về mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy kinh doanh của công ty nhằm phát huy cao nhất năng lực của đơn vị (quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức, phương thức hoạt động, mối quan hệ công tác …) + Xây dựng mức chi phí tiền lương của công ty, đồng thời khuyến khích các định mức và khoán có thưởng. + Thực hiện hướng dẫn công tác an toàn lao động chăm lo phục vụ hành chính văn phòng. Lê Thị Thanh Nga – Lớp K4 HK1D Khoa Kế Toán – Kiểm Toán Chuyên đề tốt nghiệp 15 Trƣờng Đại Học Thƣơng Mại + Hướng dẫn quy trình, tổ chức lực lượng bảo vệ tài sản, hàng hóa, kho tàng, chống thất thoát vật tư, kiểm tra hoạt động mua bán, giữ gìn trật tự an ninh chung. - Phòng kế toán tài chính: + Thực hiện ghi chép bằng con số tài sản, hàng hóa và thời gian lao động dưới hình thức giá trị và xử lý số liệu. + Quản lý toàn bộ tài sản, vốn của công ty, chịu trách nhiệm trước giám đốc về việc thực hiện chế độ hạch toán kinh tế của Nhà nước. + Thường xuyên kiểm tra việc chi tiêu của công ty, tăng cường công tác quản lý vốn, sử dụng có hiệu quả để bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh. + Giúp cho giám đốc nắm được toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, phân tích hoạt động kinh tế hàng tháng để chủ động trong sản xuất kinh doanh. + Ghi chép cập nhật sổ sách chứng từ hàng ngày, lập báo cáo tháng, quý, năm. Đồng thời hướng dẫn và tổ chức kiểm tra việc sử dụng vật tư, công tác bán hàng. - Bộ phận sản xuất: + Phân xưởng sản xuất: Có một quản đốc để chỉ đạo việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất sản phẩm đảm bảo đúng tiến độ, số lượng và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật quy định. Phân xưởng được chia ra làm các tổ sản xuất tùy theo bước chế tạo sản phẩm, gồm cso tổ tạo hình, tổ vào lò, tổ xếp gạch, tổ nung và tổ ra lò ( Chuyên sản xuất ra gạch đặc – gạch 2 lỗ - gạch 6 lỗ). Phụ trách mỗi tổ sản xuất là tổ trưởng. + Phân xưởng cơ điện: gồm tổ điện, tổ cơ khí, tổ máy ủi để giúp cho việc sản xuất sản phẩm luôn diễn ra liên tục và hoàn thành đúng kế hoạch đã định. 2.2.2 Ảnh hƣởng của các nhân tố môi trƣờng đến doanh thu của công ty cổ phần SXVLXD Thuận Lộc. 2.2.2.1 Các nhân tố bên trong công ty. - Hệ thống tổ chức và quản lý: Hệ thống quản lý công ty phát huy tối đa hiệu quả quản lý, ban lãnh đạo công ty đều hiểu được giá trị khuyến khích khơi dậy tiềm năng sáng tạo, phương thức làm việc năng động hiệu quả của mọi thành viên. Lê Thị Thanh Nga – Lớp K4 HK1D Khoa Kế Toán – Kiểm Toán Chuyên đề tốt nghiệp 16 Trƣờng Đại Học Thƣơng Mại - Lao động: Cán bộ nhân viên đều có tinh thần trách nhiêm với công việc được giao vì thế làm cho năng suất công ty cao đây cũng là một nhân tố rất quan trọng đối với sự phát triển của công ty. - Cơ sở vật chất và vốn: Công ty có khả năng đáp ứng được các yêu cầu về nguồn lực tài chính cho các chính sách trong thời gian tới. - Uy tín: Trong khi nhu cầu xây dựng nhà ở, công trình công nghiệp, cơ sở hạ tầng tăng nhanh công ty không chỉ cung ứng sản phẩm trên thị trường trong tỉnh mà còn được các tỉnh lân cận tiêu thụ (Quảng Bình, Nghệ An). 2.2.2.2 Các nhân tố bên ngoài công ty. - Thị trường đầu vào: Nguyên vật liệu chính của công ty là đất sét, trong khi nguồn tài nguyên ngày càng cạn kiệt vì vậy việc mua được đất sét đảm bảo chất lượng, giá thành hợp lý và địa điểm mua để đỡ thời gian và chi phí vận chuyển đang là vấn đề hàng ngày của công ty. - Thị trường đầu ra: Sản phẩm của doanh nghiệp phần lớn là cung ứng cho các hộ gia đình. Những năm gần đây nền kinh tế thế giới suy thoái dẫn đến đời sống của người dân không được đảm bảo cho nên làm cho doanh thu của doanh nghiệp tăng không cao. - Các đối thủ cạnh tranh: Trong cơ chế thị trường, để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải tham gia vào các cuộc cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Hiện nay trên thị trường tỉnh nhà mới xuất hiện nhiều công ty sản xuất gạch, ngói vì thế để thực hiện tốt kế hoạch doanh thu đòi hỏi doanh nghiệp phải nỗ lực không ngừng. Lê Thị Thanh Nga – Lớp K4 HK1D Khoa Kế Toán – Kiểm Toán Chuyên đề tốt nghiệp 17 Thƣơng Mại Trƣờng Đại Học 2.3 Kết quả phân tích thực trạng doanh thu tại công ty Cổ Phần Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Thuận Lộc. 2.3.1 Phân tích thực hiện kế hoạch doanh thu của công ty Cổ phần SXVLXD Thuận Lộc. 2.3.1.1 Theo nguồn hình thành Bảng 1: Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu theo nguồn hình thành ĐVT: Đồng Năm 2008 Chỉ tiêu ( 1) Doanh thu Số tiền (2) 28.105.237.891 Chênh lệch 2009/2008 Tốc độ Tỷ trọng (%) (3)= (2) *100  ( 2) Năm 2009 phát triển (%) (4) (5)= 99,829 29.100.236.793 Số tuyệt đối ( 4) *100 ( 2) (6)= (4) – (2) 103,54 994.998.902 Số tƣơng đối Ảnh hƣởng của từng nguồn DT năm 2009 (%) (7) =(5) -100 (8)=(6)/  (2)*100 3,54 3,534 bán hàng Doanh thu 26.907.670 0,096 25.076.564 93,19 -1.831.106 -6,81 -0,007 21.235.765 0,075 20.145.735 94,87 -1.090.030 -5,13 -0,004 100,000 29.145.459.092 103,52 992.077.776 3,52 3,524 tài chính Doanh thu khác Tổng 28.153.381.326 Lê Thị Thanh Nga – Lớp K4 HK1D Khoa Kế Toán – Kiểm Toán Chuyên đề tốt nghiệp 18 Trƣờng Đại Học Thƣơng Mại Nhận xét: Căn cứ vào bảng 1 ta thấy doanh thu của toàn doanh nghiệp năm 2009 tăng so với năm 2008 là 3,52% tương ứng tăng 992.077.776 đ. Đi sâu phân tích từng nguồn hình thành ta thấy: - Doanh thu bán hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất là 99,829% trong tổng doanh thu của toàn doanh nghiệp, tốc độ phát triển là 103,54% tăng 3,54% so với năm 2008 tương ứng tăng 994.998.902 đ nên đã làm cho doanh thu toàn doanh nghiệp tăng 3,534%. - Trong năm 2008 doanh thu tài chính chiếm 0,096% tổng doanh thu, tốc độ phát triển 93,19% giảm 6,81% tức là giảm 1.831.106 đ làm cho doanh thu toàn doanh nghiệp giảm 0,007% - Doanh thu khác năm 2008 chiếm 0,075% tổng doanh thu của toàn doanh nghiệp, đây là doanh thu chiếm tỷ trọng nhỏ nhất của doanh nghiệp. Tốc độ phát triển 94,87% giảm 5,13% tức là giảm 1.090.030đ làm cho doanh thu toàn doanh nghiệp giảm 0,004%. Như vậy trong năm 2009 doanh nghiệp đạt tốc độ phát triển tăng là do doanh thu bán hàng tăng lên so với năm 2008. 2.3.1.2 Theo nhóm mặt hàng Lê Thị Thanh Nga – Lớp K4 HK1D Khoa Kế Toán – Kiểm Toán Chuyên đề tốt nghiệp 19 Thƣơng Mại Trƣờng Đại Học Bảng 2: Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu bán hàng theo nhóm mặt hàng ĐVT: đồng Năm 2008 Chỉ tiêu Số tiền Chênh lệch năm 2009/2008 Tỷ trọng Năm 2009 (%) (3)=(2)/  (2)*100 triển ( % ) (5)=(4)/(2)*100 Số tuyệt đối Số tƣơng đối (%) từng nhóm mặt hàng tới DT bán hàng năm 2009 (6)= (4) – (2) (7) =(5) -100 (8)=(6)/  (2)*100 (1) (2) Gạch 19.437.972.479 69,161 19.556.231.897 100,61 118.259.418 0,61 0,421 Ngói 8.667.265.412 30,839 9.544.004.896 110,12 876.739.484 10,12 3,119 Tổng 28.105.237.891 100,000 29.100.236.793 103,54 994.998.902 3,54 3,54 Lê Thị Thanh Nga – Lớp K4 HK1D (4) Tốc độ phát Ảnh hƣởng của Khoa Kế Toán – Kiểm Toán Chuyên đề tốt nghiệp 20 Trƣờng Đại Học Thƣơng Mại Nhận xét: Doanh thu bán hàng của toàn doanh nghiệp năm 2009 là 29.100.236.793đ đạt tốc độ phát triển 103,54% so với năm 2008 là 3,54% tương ứng tăng 994.998.902đ. Trong đó: - Gạch là mặt hàng có mức doanh thu cao của doanh nghiệp, chiếm tỷ trọng 69,161% trong doanh thu bán hàng của doanh nghiệp, tốc độ phát triển là 100,61% hay tăng 118.259.418đ làm cho doanh thu bán hàng toàn doanh nghiệp tăng 0,421%. - Ngói là mặt hàng có mức doanh thu thấp hơn nhưng trong năm 2009 đã đạt tốc độ phát triển 10,12% tương ứng tăng 876.739.484đ, làm cho doanh thu bán hàng tăng 3,119%. Như vậy, công ty có tốc độ doanh thu bán hàng năm 2009 tăng 3,54% là do doanh số bán ra của 2 mặt hàng gạch và ngói đều tăng so với năm 2008. Trường hợp này rất tốt, công ty nên tiếp tục phát huy tiếp ở kỳ sau. 2.3.2 Phân tích xu hƣớng biến động của doanh thu 2.3.2.1 Phân tích xu hƣớng biến động doanh thu của công ty bằng phƣơng pháp dãy số thời gian Dãy số thời gian là phương pháp giúp ta thống kê nghiên cứu đặc điểm sự biến động của chỉ tiêu tổng doanh thu theo thời gian. Từ đó rút ra xu thế biến động chung và có thể dự đoán sự phát triển, biến động của tổng doanh thu của doanh nghiệp trong tương lai. Lê Thị Thanh Nga – Lớp K4 HK1D Khoa Kế Toán – Kiểm Toán
- Xem thêm -