Tài liệu Phân tích tình hình xuất khẩu thuỷ sản của công ty tnhh xd-tm-dv cửu long

  • Số trang: 66 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU THUỶ SẢN CỦA CÔNG TY TNHH XD-TM-DV CỬU LONG Giáo viên hướng dẫn PHAN T. NGỌC KHUYÊN Sinh viên thực hiện: MAI VĂN CẢNH Mã số SV: B070122 Lớp: QTKD-K33, lớp Bằng 2 (buổi tối) Cần Thơ-2010 MỤC LỤC  Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU.................................................................................. 1 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ....................................................................... 1 1.1.1 Sự cần thiết phải nghiên cứu ........................................................................ 1 1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn ........................................................................ 2 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ........................................................................... 2 1.2.1. Mục tiêu chung ........................................................................................... 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ........................................................................................... 2 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU .............................................................................. 2 1.3.1 Không gian .................................................................................................. 2 1.3.2 Thời gian ..................................................................................................... 3 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu .................................................................................. 3 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..................................................................................................... 4 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN ................................................................................ 4 2.1.1. Kinh doanh xuất khẩu trong giai đoạn Việt Nam gia nhập WTO................. 4 2.1.1.1 Định nghĩa về xuất khẩu ........................................................................ 4 2.1.1.2 Tầm quan trọng của việc xuất khẩu hàng hóa trong giai đoạn Việt Nam gia nhập WTO.............................................................................................................. 4 2.1.2. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình xuất khẩu ................................................... 5 2.1.2.1 Doanh thu ............................................................................................... 5 2.1.2.2 Lợi nhuận ............................................................................................... 6 2.1.2.3 Thị trường ............................................................................................... 7 2.1.2.4 Hiệu quả kinh doanh ............................................................................... 8 2.1.3. Phân tích hoạt động kinh doanh và vai trò của hoạt đông kinh .................... 9 2.1.3.1 Nội dung phân tích hoạt động kinh doanh ............................................... 9 2.1.3.2 Vai trò của phân tích hoạt động kinh doanh ............................................ 9 vi 2.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu.......................................... 10 2.1.4.1.Các phương thức giao dịch mua bán trên thị trường thế giới .................... 10 2.1.4.2.Giá cả hàng hóa ....................................................................................... 11 2.1.4.3.Sản lượng hàng hóa ................................................................................. 11 2.1.4.4.Chất lượng hàng hóa ................................................................................ 12 2.1.4.5.Đối thủ cạnh tranh ................................................................................... 12 2.1.4.6.Vấn đề nguồn nguyên liệu ....................................................................... 12 2.1.4.7.Tỷ giá hối đoái......................................................................................... 13 2.1.4.8.Lãi suất ngân hàng ................................................................................... 13 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.................................................................... 14 2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu ........................................................... 14 2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu...................................................................... 14 2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu .................................................................... 14 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH XD-TM-DV CỬU LONG ......................................................................................................... 16 3.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY.......................................................................... 16 3.1.1. Lịch sử hình thành ..................................................................................... 16 3.1.2. Quá trình phát triển công ty ........................................................................ 16 3.1.3. Chức năng ................................................................................................. 17 3.1.4. Vai trò ....................................................................................................... 17 3.1.5. Nhiệm vụ ................................................................................................... 17 3.1.6. Mục tiêu .................................................................................................... 17 3.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY ........................................................... 17 3.2.1. Cơ cấu tổ chức ........................................................................................... 17 3.2.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban .................................................... 19 3.2.2.1 Giám đốc công ty...................................................................................... 19 3.2.2.2 Phó giám đốc ............................................................................................ 19 3.2.2.3 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban ................................................... 19 vii 3.3. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY....................................................... 20 3.4. QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐÔNG LẠNH CỦA CÔNG TY ........................... 20 3.4.1. Nguyên liệu ................................................................................................ 22 3.4.2. Phân loại sơ bộ ........................................................................................... 22 3.4.3. Phân cỡ....................................................................................................... 22 3.4.4. Rửa............................................................................................................. 22 3.4.5. Xử lý .......................................................................................................... 22 3.5. KẾT QUẢ HOẠT ĐÔNG KINH DOANH ..................................................... 22 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN CỦA CÔNG TY TNHH XD-TM-DV CỬU LONG TỪ 2007 – 2009 ................ 27 4.1. PHÂN TÍCH CHUNG VỀ TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA THỦY SẢN CÔNG TY ............................................................................................................. 27 4.1.1. Doanh thu xuất khẩu .................................................................................. 27 4.1.2. Sản lượng xuất khẩu .................................................................................. 29 4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU THEO THỊ TRƯỜNG .................. 30 4.2.1. Doanh thu xuất khẩu theo thị trường.......................................................... 30 4.2.2. Sản lượng xuất khẩu theo thị trường .......................................................... 34 4.2.3. Phân tích tình hình xuất khẩu theo cơ cấu thị trường.................................. 39 4.3. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KINH DOANH XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA CÔNG TY .................................................................... 41 4.3.1.Về giá ......................................................................................................... 42 4.3.2.Về sản lượng ............................................................................................... 43 4.3.3.Về chất lượng .............................................................................................. 43 4.3.4.Về đối thủ cạnh tranh................................................................................... 44 4.3.5.Vấn đề về nguồn nguyên liệu....................................................................... 45 4.3.6.Tỷ giá hối đoái. ........................................................................................... 45 4.3.7.Lãi suất ngân hàng. ..................................................................................... 45 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU..................................... 47 viii 5.1. TỔNG HỢP CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ................................................ 47 5.1.1.Về giá .......................................................................................................... 47 5.1.2.Về sản lượng ............................................................................................... 47 5.1.3.Yếu tố nguồn nhân lực.................................................................................. 47 5.1.4.Yếu tố cơ cấu tổ chức ................................................................................... 47 5.1.5.Yếu tố cơ quản lý.......................................................................................... 48 5.1.6.Yếu tố nguồn cung ứng................................................................................. 48 5.1.7.Yếu tố nhu cầu thị trường ............................................................................. 48 5.1.8.Yếu tố tài chính – kế toán ............................................................................. 49 5.1.9.Yếu tố Markating.......................................................................................... 49 5.2. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ MỤC TIÊU TRONG TƯƠNG LAI CỦA CÔNG TY TNHH XD-TM-DV CỬU LONG ........................................................ 49 5.2.1.Thuận lợi ....................................................................................................... 49 5.2.2.Khó khăn ....................................................................................................... 50 5.3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY ............................................ 50 5.4. GIẢI PHÁP CỦA CÔNG TY TNHH XD-TM-DV CỬU LONG..................... 51 5.4.1.Nâng cao kiến thức, trình độ quản lý cho cán bộ công nhân viên ................... 51 5.4.2.Nghiên cứu kỹ thuật thị trường ...................................................................... 51 5.4.3.Mở rộng thị trường trong nước ...................................................................... 52 5.4.4.Biện pháp về nguồn nguyên liệu .................................................................... 53 5.4.5 Xây dựng chiến lược Marketing .................................................................... 53 5.4.5.1. Sản phẩm. ................................................................................................. 53 5.4.5.2. Giá cả ..................................................................................................... 54 5.4.5.3. Phân phối................................................................................................. 54 5.4.5.4. Chiêu thị ................................................................................................. 55 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................... 57 6.1. KẾT LUẬN .................................................................................................... 57 6.2. KIẾN NGHỊ .................................................................................................... 58 6.2.1 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC ............................................................. 58 ix TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... 59 x Luận Văn Tốt Nghiệp CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu. Xu hướng quốc tế hóa nền kinh tế toàn cầu ngày càng gia tăng, nền kinh tế của mỗi quốc gia phụ thuộc vào nền kinh tế thế giới. Việt Nam là thành viên của Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO), chính sách ngoại thương theo hướng mở cửa, giảm và tiến tới từ bỏ hàng rào thuế quan và phi thuế quan. Các quốc gia sẽ dựng lên những hàng rào bảo hộ tinh vi hơn, vì những yêu cầu chất lượng khắc khe hơn, mức độ canh tranh trên thị trường khốc liệt hơn. Các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước cơ hội và thách thức vô cùng to lớn. Một trong những mặt hàng thế mạnh của Việt Nam đó là mặt hàng thủy sản. Xuất khẩu thủy sản trong những năm qua đã đạt được thành tựu đáng kể, thủy sản Việt Nam hiện có mặt hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, một số nước EU, Nhật, Canada, Thái Lan, Singapor.. Công ty TNHH XD-TM-DV CỬU LONG, là một trong những công ty xuất khẩu có vị thế ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. Xuất khẩu thủy sản của công ty trong những năm qua không ngừng tăng. Tuy nhiên phía sau mỗi thành công đều có những mối nguy hiểm rình rập. Vì phải đương đầu với những đối thủ canh tranh gay gắt và những vấn đề về nguồn nguyên liệu. Để thấy được chính xác hơn về những động lực thúc đẩy làm cho công ty phát triển, cũng như những thiếu xót cản trở sự phát triển của công ty. Nên em chọn đề tài “Phân tích tình hình xuất khẩu thủy sản của công ty TNHH XD-TM-DV CỬU LONG” làm luận văn tốt nghiệp cho mình. Với mục đích là phân tích khái quát về tình hình hoạt động của công ty, từ đó đánh giá những thuận lợi và khó khăn để có các giải pháp khắc phục hạn chế và phát huy thế mạnh nhằm làm gia tăng giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản của công ty. GVHD: Th.S Phan Thị Ngọc Khuyeân -1- SVTH: Mai Văn Cảnh Luận Văn Tốt Nghiệp 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn. Thủy sản là một ngành có vị trí quan trọng trong nền kinh tế nước ta, góp phần làm tăng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Xuất khẩu thủy sản Việt Nam tăng trưởng liên tục trong thời gian qua, tăng cả về giá trị và khối lượng. Đặc biệt năm 2007 là một cột mốc quan trọng, củng cố vị trí xứng đáng của thủy sản Việt Nam trên thị trường thế giới. Thủy sản Việt Nam đã có tên trong những nhà xuất khẩu hơn 3 tỉ USD. Đây là kết quả phấn đấu của những người lao động nghề cá, của các công ty chế biến thủy sản vượt qua muôn vàn cản trở, khó khăn, mất mát của năm qua.. Đặc biệt là nguy cơ thiếu bền vững ngày càng bức bách hơn, phức tạp hơn, đòi hỏi những nổ lực cao hơn của ngành. Công ty TNHH XD-TM-DV CỬU LONG là công ty xuất khẩu thủy sản lớn ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. Hàng năm công ty đem lại giá trị kim ngạch đáng kể cho quốc gia, góp phần làm tăng tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung. Trên cơ sở phân tích tình hình xuất khẩu của công ty TNHH XD-TM-DV CỬU LONG, tìm và phân tích những nguyên nhân tích cực, tiêu cực để từ đó đưa ra biện pháp phát huy thế mạnh và khắc phục những khó khăn. Đồng thời thông qua đó giúp cho các công ty thủy sản Việt Nam tự đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của mình để đưa ra những chiến lược kinh doanh tốt hơn 1.2.2. Mục tiêu cụ thể. Muc tiêu 1: Phân tích chung về tình hình hoạt động của công ty TNHH XDTM-DV CỬU LONG trong ba năm 2007; 2008; 2009. Mục tiêu 2: Phân tích kim ngạch xuất khẩu theo thị trường, theo sản phẩm để phát hiện ra thị trường chủ lực của công ty và những sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của công ty. Mục tiêu 3: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu: 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU. 1.3.1. Không gian. GVHD: Th.S Phan Thị Ngọc Khuyeân -2- SVTH: Mai Văn Cảnh Luận Văn Tốt Nghiệp Đề tài nghiên cứu phân tích tình hình xuất khẩu trong phạm vi của công ty TNHH XD-TM-DV CỬU LONG để nắm bắt được tình hình xuất khẩu của công ty trong những năm gần đây: Những thuận lợi và khó khăn để từ đó đưa ra phương hướng phát triển trong tương lai. 1.3.2. Thời gian. Dựa vào số liệu do công ty cung cấp trong thời gian ba năm gần nhất đó là năm 2007; 2008; 2009. Thời gian thực hiện đề tài từ ngày 09/09/2010 đến ngày 15/11/2010. 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu. Nghiên cứu tình hình xuất khẩu thủy sản của công ty TNHH XD-TM-DV CỬU LONG. GVHD: Th.S Phan Thị Ngọc Khuyeân -3- SVTH: Mai Văn Cảnh Luận Văn Tốt Nghiệp CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN. 2.1.1. Kinh doanh xuất khẩu trong giai đoạn Việt Nam gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO). 2.1.1.1. Định nghĩa về xuất khẩu. Xuất khẩu là một trong những hình thức kinh doanh quan trọng nhất , nó phản ánh quan hệ thương mại , buôn bán giữa các quốc gia trong phạm vi khu vực và thế giới. Cùng với hình thức kinh doanh nhập khẩu , hình thức kinh doanh xuất khẩu là hoạt động kinh tế cơ bản của một quốc gia , nó là “chiếc chìa khoá” mở ra những giao dịch kinh tế quốc tế cho một quốc gia , tạo ra nguồn thu chi ngoại tệ chủ yếu của một nước khi tham gia vào hoạt động kinh tế quốc tế . Kinh doanh xuất nhập khẩu cũng chính là một hoạt động kinh doanh quốc tế đầu tiên của một doanh nghiệp . Hoạt động này được tiếp tục ngay cả khi doanh nghiệp đã đa dạng hoá các hoạt độnh kinh doanh của mình . Kinh doanh xuất nhập khẩu thường diễn ra các hình thức sau : Xuất khẩu hành hoá hữu hình , hàng hoá vô hình (dịch vụ) ; xuất khẩu trực tiếp do chính các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu đảm nhận ; xuất khẩu gián tiếp do các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh , tổ chức kinh doanh trung gian đảm nhận . Gắn liền với xuất khẩu hàng hoá hữu hình , ngày nay xuất khẩu dịch vụ rất phát triển. 2.1.1.2.Tầm quan trọng của việc xuất khẩu hàng hoá trong giai đoạn Việt Nam gia nhập WTO. Xuất khẩu tạo nguồn vốn chủ yếu cho nhập khẩu công nghệ, máy móc và những nguyên nhiên liệu cần thiết phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Xuất khẩu có tác động tích cực đến việc giải quyết công ăn việc làm và cải thiện đời sống nhân dân. Tác động của xuất khẩu đến đời sống bao gồm nhiều mặt, trước hết sản xuất hàng xuất khẩu là nơi thu hút hàng triệu người lao động vào làm GVHD: Th.S Phan Thị Ngọc Khuyeân -4- SVTH: Mai Văn Cảnh Luận Văn Tốt Nghiệp việc với thu nhập cao. Xuất khẩu còn tạo ra nguồn vốn để nhập khẩu vật phẩm tiêu dùng thiết yếu phục vụ đời sống và đáp ứng ngày càng phong phú thêm tiêu dùng của nhân dân. Đồng thời xuất khẩu còn tác động tích cực tới trình độ tay nghề và thay đổi thói quen của những người sản xuất xuất khẩu. Xuất khẩu là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy các quan hệ kinh tế đối ngoại, tăng cường địa vị kinh tế của mỗi quốc gia trên thị trường thế giới. Xuất khẩu thu về cho quốc gia lượng ngoại tệ khổng lồ. Hoạt động xuất khẩu còn có nhiệm vụ phát triển quan hệ đối ngoại với tất cả các nước nhất là các nước trong khu vực, nâng cao uy tín của Việt Nam trên thị trường quốc tế, thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước: “Đa dạng hóa và đa phương hóa quan hệ kinh tế tăng cường hợp tác khu vực”. Đẩy mạnh xuất khẩu được xem là một yếu tố quan trọng kích thích sự tăng trưởng kinh tế, việc đẩy mạnh xuất khẩu cho phép mở rộng quy mô sản xuất, nhiều ngành nghề mới ra đời phục vụ cho sản xuất gây phản ứng dây chuyền giúp các ngành kinh tế khác phát triển theo, tăng sản phẩm xã hội và nền kinh tế phát triển nhanh chóng, đem lại sự phồn vinh cho đất nước. Đối với doanh nghiệp theo mùa thì xuất khẩu có thể giúp cho máy của công ty hoạt động hết công suất, tăng năng xuất mà sản xuất tăng thêm thì bao giờ chi phí sản xuất cũng thấp hơn, dẫn đến những mức lợi nhuận cao hơn. 2.1.2. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình xuất khẩu. 2.1.2.1. Doanh thu. Là toàn bộ tiền bán sản phẩm, hàng hoá, cung ứng, dịch vụ sau khi trừ các khoản thuế thanh toán, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại (nếu có chứng từ hợp lệ) và được khách hàng chấp nhận thanh toán (không phân biệt đã thu hay chưa thu tiền). Doanh thu bao gồm hai chỉ tiêu: *Tổng doanh thu bán hàng: là toàn bộ tiền bán hàng hóa sản phẩm dịch vụ hay lao vụ đã được khách hàng chấp nhận thanh toán (không phân biệt đã thu hay chưa thu được tiền). GVHD: Th.S Phan Thị Ngọc Khuyeân -5- SVTH: Mai Văn Cảnh Luận Văn Tốt Nghiệp Khối lượng hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ được xác định tiêu thụ là khối lượng hàng hoá sản phẩm dịch vụ mà người bán đã giao hoặc thực hiện đối với người mua, người đặt hàng, đã được người mua, người đặt hàng thanh toán ngay hay chấp nhận cam kết sẽ thanh toán. Giá bán được hạch toán là giá bán thực tế được ghi trên hoá đơn, căn cứ vào giá thị trường ở thời điểm bán hàng, cung cấp dịch vụ để định giá tiêu thụ. *Doanh thu thuần: Phản ánh khoản tiền thực tế doanh nghiệp thu được trong kinh doanh. Doanh thu thuần của doanh nghiệp được xác định theo công thức sau: Doanh thu thuần = Tổng doanh thu bán hàng - các khoản giảm trừ  Các khoản giảm trừ bao gồm: + Giảm giá hàng bán: Phản ánh khoản giảm trừ do việc chấp thuận việc giảm giá ngoài hoá đơn (tức là sau khi đã có hoá đơn bán hàng) không phản ánh số giảm giá cho phép đã được ghi trên hoá đơn bán hàng. + Hàng bán bị trả lại: Phản ánh doanh thu của số hàng hoá thành phẩm dịch vụ đã tiêu thụ bị khách hàng trả lại do không phù hợp với yêu cầu người mua, do vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém phẩm chất, không đúng chủng loại qui cách. + Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu phải nộp. 2.1.2.2. Lợi nhuận. Lợi nhuận được hiểu một cách đơn giản là một khoản tiền dôi ra của một hoạt động sau khi đã trừ đi mọi chi phí cho hoạt động đó. Lợi nhuận bao gồm lợi nhuận thu từ hoạt động kinh doanh và lợi nhuận thu từ hoạt động khác. * Lợi nhuận thu từ hoạt động kinh doanh: là khoản chênh lệch giữa tổng doanh thu bán sản phẩm trừ đi các khoản giảm trừ, giá thành toàn bộ sản phẩm, chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp. * Lợi nhuận từ hoạt động khác GVHD: Th.S Phan Thị Ngọc Khuyeân -6- SVTH: Mai Văn Cảnh Luận Văn Tốt Nghiệp + Lợi nhuận hoạt động tài chính: Số thu lớn hơn chi của các hoạt động tài chính, bao gồm các hoạt động cho thuê tài sản, mua, bán trái phiếu, chứng khoán, mua bán ngoại tệ, lãi tiền gửi ngân hàng thuộc vốn kinh doanh, lãi cho vay thuộc các nguồn vốn và quỹ, lãi cổ phần và lãi do góp vốn liên doanh, hoàn nhập số dư khoản dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán dài hạn, ngắn hạn. + Lợi nhuận của hoạt động bất thường là khoản thu nhập bất thường lớn hơn chi phí bất thường, bao gồm các khoản phải trả không có chủ nợ, thu hồi lại các khoản nợ khó đòi đã được duyệt bỏ, các khoản vật tư, tài sản thừa sau khi đã bù trừ hao hụt, chênh lệch thanh lý, nhượng bán tài sản, các khoản vật tư, tài sản thừa sau khi đã bù trừ hao hụt, chênh lệch thanh lý, nhượng bán tài sản, số dư hoàn nhập các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, phải thu khó đòi, khoản tiền trích bảo hành sản phẩm còn thừa khi hết hạn bảo hành. + Đối với doanh nghiệp xuất khẩu, lợi nhuận trong kinh doanh xuất khẩu là phần dôi ra trong hoạt động kinh doanh sau khi trừ đi toàn bộ chi phí, hay nói khác đi, lợi nhuận kinh doanh xuất nhập khẩu là bộ phận dôi ra của bộ phận giá trị thặng dư do sản xuất nhường lại trong lưu thông và toàn bộ giá trị thặng dư do lao động có tính chất sản xuất trong lưu thông tạo ra. 2.1.2.3. Thị trường. a. Định nghĩa: Thị trường là tập hợp các khách hàng thực hiện và tiềm năng, có nhu cầu thị trường với sản phẩm hoặc lĩnh vực hoạt động thương mại mà doanh nghiệp có dự án kinh doanh, trong mối quan hệ với các nhân tố của môi trường kinh doanh và điều kiện canh tranh quốc tế. b.Vai trò của thị trường: Sản xuất mà không có thị trường, không có tiêu thụ sản phẩm thì không thể tiếp tục mở rộng sản xuất. Đối với sản xuất, thị trường có vai trò rất quan trọng trong điều kiện hội nhập kinh tế khu vực và thế giới trong xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế. Chúng ta phải thừa nhận rằng, mặt hàng thủy sản của nước ta chiếm một số lượng lớn ở thị trường Mỹ. Từ khi các vụ kiện bán phá giá cá da trơn, tôm xảy ra thì sản lượng thủy sản của ta xuất khẩu sang thị trường này giảm. Do vậy vấn đề cấp bách là mở rộng thị trường, đúng như Mác đã từng nhấn GVHD: Th.S Phan Thị Ngọc Khuyeân -7- SVTH: Mai Văn Cảnh Luận Văn Tốt Nghiệp mạnh: “Thương nghiệp trở thành kẻ phục vụ cho sản xuất, mà điều kiện sống còn là phải luôn mở rộng thị trường”. c. Lựa chọn bạn hàng: Việc tìm hiểu đối tác là tối quan trọng để đảm bảo thành công trong quá trình giao dịch. Để có thể lựa chọn một đối tác phù hợp nhất, doanh nghiệp cần phải nắm được những thông tin sau: + Khả năng tài chính: Công ty đối tác có uy tín trong thanh toán qua ngân hàng hay không? Có vấn đề gì nổi cộm trong tình hình tài chính của công ty hay không? + Khả năng chuyên môn về ngành hàng kinh doanh: Công ty có phải là đơn vị trực tiếp sản xuất hàng hoá mình muốn bán với họ hay không? Nếu là đơn vị sản xuất thì mức độ trang bị kỹ thuật để sản xuất, chế biến, đóng gói sản phẩm của họ ra sao? Định hướng phát triển trong tương lai của công ty đối tác như thế nào? chiến lược kinh doanh, tiềm lực, thế mạnh, điểm yếu ra sao? + Uy tín trong kinh doanh của công ty: Công ty có nhiều đối tác trong kinh doanh hay không? Vị thế và ảnh hưởng của công ty trong xã hội như thế nào? 2.1.2.4. Hiệu quả kinh doanh. Trong điều kiện kinh tế ngày nay, hiệu quả kinh doanh luôn là vấn đề được mọi doanh nghiệp cũng như toàn xã hội quan tâm. Hiệu quả kinh doanh là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực sẵn có của đơn vị cũng như nền kinh tế để thực hiện các mục tiêu đặt ra. Hiểu một cách đơn giản, hiệu quả là lợi ích tối đa thu được trên chi phí tối thiểu, hay hiệu quả kinh doanh là kết quả đầu ra tối đa trên chi phí đầu vào tối thiểu. Hiệu quả kinh doanh = Kết quả đầu ra/Chi phí đầu vào Kết quả đầu ra được đo bằng các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất công nghiệp, doanh thu, lợi nhuận…. Chi phí đầu vào bao gồm: lao động tiền lương, chi phí kinh doanh, chi phí nguyên vật liệu, vốn kinh doanh. Chỉ tiêu lợi nhuận trong hiệu quả kinh doanh chỉ được coi là hiệu quả khi lợi nhuận thu được không ảnh hưởng đến lợi ích của nền kinh tế, của các đơn vị khác và GVHD: Th.S Phan Thị Ngọc Khuyeân -8- SVTH: Mai Văn Cảnh Luận Văn Tốt Nghiệp của toàn xã hội. Hiệu quả mà đơn vị đạt được phải gắn chặt với hiệu quả của toàn xã hội. Hiệu quả trên góc độ nền kinh tế mà người ta nhận thấy được là nâng cao năng lực sản xuất, tiềm lực kinh tế của đất nước, phát triển kinh tế nhanh, nâng cao mức sống của nhân dân, nâng cao dân trí…Trên cơ sở khai thác hết năng lực, tiềm năng của nền kinh tế. Vì thế gắn chặt hiệu quả kinh doanh của đơn vị với hiệu quả kinh tế xã hội là đặc trưng thể hiện tính ưu việt của nền kinh tế thị trường theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa. Bản chất của hiệu quả kinh tế là hiệu quả lao động xã hội, được xác định bằng cách so sánh giữa chất lượng kết quả lợi ích thu được với lượng hao phí lao động xã hội và tiêu chuẩn của hiệu quả là tối đa hoá kết quả hoặc tối thiểu hoá chi phí trên nguồn thu sẵn có. Trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu, nhà kinh doanh sau khi tính toán kết quả cuối cùng là lợi nhuận thì tiếp tục đánh giá xem xét hoạt động của mình có hiệu quả không. Hiệu quả kinh doanh xuất khẩu có thể xác định sau một thời kỳ hoặc sau một thương vụ nhất định. Hiệu quả kinh doanh xuất khẩu còn có thể tính toán trước khi tiến hành kinh doanh để có những quyết định đúng đắn trong kinh doanh. Trong nền kinh tế thị trường hiệu quả kinh doanh phụ thuộc phần lớn vào khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp bao gồm cạnh tranh giữa những doanh nghiệp trong nước xuất khẩu, doanh nghiệp nước này với doanh nghiệp nước khác… Như vậy điều quan trọng đối với doanh nghiệp xuất khẩu là phải nâng cao và hoàn thiện khả năng cạnh tranh của mình. 2.1.3.Phân tích hoạt động kinh doanh và vai trò của hoạt động kinh doanh.. 2.1.3.1.Nội dung phân tích hoạt động kinh doanh. Phân tích các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh như; Sản lượng, doanh thu,giá thành, lợi nhuận trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 2.1.3.2.Vai trò của phân tích hoạt động kinh doanh. GVHD: Th.S Phan Thị Ngọc Khuyeân -9- SVTH: Mai Văn Cảnh Luận Văn Tốt Nghiệp Đánh giá một cách toàn diện tình hình thực hiện các kế hoạch về vật tư, lao động, tiền vốn. Tình hình chấp hành các thể lệ và chế độ về quản lý kinh tế của nhà nước. Xác định các nhân tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chỉ tiêu phân tích. 2.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu. 2.1.4.1.Các phương thức giao dịch mua bán trên thị trường thế giới. Phương thức giao dịch mua bán trên thị trường quốc tế mà công ty áp dụng là phương thức mua bán thông thường trực tiếp đây là phương pháp mua bán thông thường và phổ biến nhất, phương thức này có những ưu điểm sau: - Giảm được chi phí trung gian, nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, lợi nhuận không bị chia sẻ. - Thông qua trao đổi trực tiếp, hai bên dễ dàng đi đến thống nhất và ít khi xảy ra hiểu lầm, sai sót đáng tiếc. - Các nhà kinh doanh có thể tiếp cận thị trường, tìm hiểu thị trường để đáp ứng nhu cầu thị trường một cách tốt nhất. - Thiết lập mở rộng được mối quan hệ với bạn hàng nước ngoài một cách tiện lợi, nhanh chóng. - Linh hoạt điều chỉnh các hoạt động bán hàng thích nghi với môi trường kinh doanh. Trong buôn bán quốc tế, công ty có những bước giao dịch chủ yếu như sau.  Hỏi giá (inquiry)  Phát giá (chào hàng) (offer)  Đặt hàng (order)  Hoàn giá (counter-offer)  Chấp nhận (acceptance)  Xác nhận (confirmation) Ngoài ra, hàng năm theo định kì công ty còn tham gia giao dịch tại các hội trợ triển lãm nhằm giới thiệu sản phẩm đến tay người tiêu dùng một cách hiệu quả hơn và cuối cùng là đi đến việc kí kết hợp đồng mua bán. GVHD: Th.S Phan Thị Ngọc Khuyeân - 10 - SVTH: Mai Văn Cảnh Luận Văn Tốt Nghiệp 2.1.4.2. Giá cả hàng hóa Giá cả hàng hóa xuất nhập khẩu có ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty. Nếu giá vốn cao trong khi giá xuất khẩu thấp thì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sẽ không có hiệu quả. Ngược lại định giá xuất khẩu cao trong khi chất lượng hàng hóa còn thấp thì hàng hóa sẽ bị tiêu thụ chậm đi và doanh nghiệp sẽ dần bị mất thị phần cũng ảnh hưởng xấu đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp, do đó, cần phải có chính sách điều chỉnh giá phù hợp. Với khối lượng hàng hóa bán ra không đổi, khi giá cả xuất khẩu tăng sẽ làm doanh thu tăng dẫn đến lợi nhuận tăng. Công thức như sau:  LN =(M1 – M1GKG) M1: Doanh thu kỳ thực hiện M1GKG: Doanh thu thực hiện theo giá bán kỳ trước 2.1.4.3.Sản lượng hàng hóa Trong hoat động kinh doanh của doanh nghiệp việc đánh giá về sản lượng hàng hóa tiêu thụ sản phẩn bán ra mà đặc biệt là lĩnh vực xuất nhập khẩu là một yếu tố rất quan trọng, giúp doanh nghiệp đánh giá được mức độ tăng trưởng và phát triển của đơn vị mình thông qua việc sản lượng hàng hóa bán ra thị trường, đồng thời cũng đánh giá được sự phát triển của công ty nhằm có biện pháp và phương hướng hoạt động trong tương lai. Giả sử giá bán không đổi mà khối lượng hàng hóa gia tăng sẽ làm tăng doanh thu dẫn đến lợi nhuận sẽ tăng Công thức như sau:  LN =(M1 – M0) M1: Doanh thu thực hiện theo giá bán kỳ sau M0: Doanh thu kỳ trước GVHD: Th.S Phan Thị Ngọc Khuyeân - 11 - SVTH: Mai Văn Cảnh Luận Văn Tốt Nghiệp 2.1.4.4. Chất lượng hàng hóa Đây là nhân tố rất quan trọng, các doanh nghiệp muốn giữ vững uy tín của sản phẩm và muốn chiếm vị trí cao trong sản xuất kinh doanh một loại sản phẩm nào đó, không còn con đường nào khác là phải luôn nâng cao chất lượng sản phẩm, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho xã hội. Muốn vậy, việc phân tích chất lượng sản phẩm phải được chú trọng và tiến hành thường xuyên. Hàng hóa chất lượng xấu, chẳng những khó bán và bán với giá thấp, làm ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng mà còn ảnh hưởng đến uy tín kinh doanh của công ty. Chất lượng sản phẩm là tiêu chuẩn tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. 2.1.4.5. Đối thủ cạnh tranh. Để thành công trên thương trường quốc tế, ngoài việc am hiểu về khách hàng, công ty cần phải phân tích đối thủ cạnh tranh. Vì cùng một loại sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng nhưng sản phẩm của công ty khác tốt hơn, làm cho sản phẩm của công ty mình bị tẩy chay. Mặc khác phân tích đối thủ cạnh tranh giúp cho doanh nghiệp đưa ra chiến lược giá phù hợp, sản phẩm, dịch vụ cung ứng làm hài lòng khách hàng hơn. Phân tích yếu tố cạnh tranh bao gồm: phân tích khả năng tài chính, giá thành sản phẩm, việc áp dụng công nghệ và mức độ tiếp cận khách hàng của các đối thủ cạnh tranh. 2.1.4.6.Vấn đề nguồn nguyên liệu. Trong những năm gần đây ngành nuôi trồng thủy sản phát triển một cách nhanh chóng, đã kéo theo sự phát triển của nhiều công ty chế biến đông lạnh xuất khẩu.Việt Nam ngày càng có nhiều nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu đang được mở rộng và xây dựng, điều đó làm cho nguồn nguyên liệu có nguy cơ bị thiếu hụt. Trong khi đó các nhà nhập khẩu thường đòi hỏi sản phẩm GMS (thực hành sản phẩm tốt), HACCP (hệ thống phân tích mối nguy tại điểm kiểm soát giới hạn) hoặc SSOP (tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm). Những tiêu chuẩn này không những áp dụng cho khâu chế biến mà xuyên suốt trong quá trình sản xuất từ nguyên liệu đến bảo quản thành phẩm cho nên không thể coi nhẹ vấn đề về chất lượng ngay từ công đoạn GVHD: Th.S Phan Thị Ngọc Khuyeân - 12 - SVTH: Mai Văn Cảnh Luận Văn Tốt Nghiệp khai thác nguyên liệu. Song các nước nhập khẩu đặc biệt là EU liên tục cập nhập thiết bị và phân tích hiện đại để hạ thấp giới hạn phát hiện các chỉ tiêu dư lương trong kiểm soát hàng thủy sản nhập khẩu. Trong thực tế đối với ngành nuôi trồng thủy sản ở Đồng Bằng sông Cửu Long vẫn còn manh mún, mỗi vùng nuôi bao gồm nhiều câu chủ nuôi, ao nuôi, dẫn đến không đồng nhất trong việc sử dụng thức ăn, thuốc thú y và phương pháp nuôi thả, chăm sóc, có nhiều hộ không nắm bắt được cách thức, phương pháp sử dụng kháng sinh hoá chất ảnh hưởng đến việc xuất khẩu sang các thị trường khó tính. Những năm gần đây Bộ Thủy Sản cùng với các doanh nghiệp chế biến đã có những biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn phương pháp kỹ thuật nuôi và sử dụng chất thay thế cho người nuôi để không ảnh hưởng đến việc xuất khẩu. Tuy nhiên vẫn có một vài doanh nghiệp Việt Nam đã không kiểm tra kĩ trong vấn đề thu mua nguyên liệu, cụ thể là năm 2007 số lô hàng xuất khẩu sang EU bị phát hiện có hại vẫn còn cao. Tình trạng không chỉ gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến uy tín và chất lượng thủy sản Việt Nam trên thế giới 2.1.4.7.Tỷ giá hối đoái. Hầu hết các công ty có liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu điều chịu tác động rất lớn tỷ giá hối đoái. Nếu tỷ giá hối đoái tăng thì tác động tích cực đến công ty nhưng ngược lại tỷ giá hối đoái giảm thì nó sẽ tác động tiêu cực. Hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty hiện tại là xuất khẩu nên với việc tỷ giá hối đoái thường xuyên bất ổn như hiện nay nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ trong vấn đề xuất khẩu của công ty. 2.1.4.8. Lãi suất ngân hàng. Đây là yếu tố tác động đến các quyết định trong đầu tư sản xuất của các doanh nghiệp. Khi lãi xuất ngân hàng tăng đòi hỏi các doanh nghiệp phải đánh giá lại tính hiệu quả trong sản xuất cũng như các dự án mở rộng và phát triển doanh nghiệp. Bởi vì lúc này lãi suất ngân hàng sẽ tác động trực tiếp đến doanh thu của các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp. Ngược lại khi lãi suất ngân hàng giảm sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mạnh dạn hơn trong việc mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư đổi mới công nghệ. GVHD: Th.S Phan Thị Ngọc Khuyeân - 13 - SVTH: Mai Văn Cảnh
- Xem thêm -