Tài liệu Phân tích tình hình tổ chức công tác hạch toán tại doanh nghiệp

  • Số trang: 65 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ níc, mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu cã quyÒn b×nh ®¼ng nh nhau, ®îc tù do c¹nh tranh víi nhau. Do vËy, ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp ph¶i ph¸t huy ®îc nh÷ng ®iÓm m¹nh, h¹n chÕ vµ kh¾c phôc ®îc nh÷ng ®iÓm yÕu cña m×nh ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, t¹o lËp, cñng cè vµ n©ng cao vai trß vµ vÞ thÕ cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. §Ó ®¹t ®îc môc ®Ých trªn, ®ßi hái doanh nghiÖp vµ c¸c c¸n bé qu¶n lý doanh nghiÖp ph¶i nhËn thøc vµ ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p qu¶n lý kinh tÕ h÷u hiÖu, trong ®ã cã viÖc tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n t¹i doanh nghiÖp. Tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n t¹i doanh nghiÖp lµ mét c«ng cô h÷u hiÖu gióp cho doanh nghiÖp cã thÓ nhËn thøc mét c¸ch chÝnh x¸c vµ toµn diÖn vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng, vËt t, tµi s¶n...cña doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµm c¬ së ®Ó ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh thÝch hîp n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ trong ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Qua mét thêi gian thùc tËp, t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn §¹i Kim, em ®· lùa chän ®Ò tµi “Phân tích tình hình tổ chức công tác hạch toán tại doanh nghiệp” víi mong muèn ¸p dông nh÷ng kiÕn thøc ®îc ®µo t¹o trªn ghÕ nhµ trêng vµo thùc tÕ c«ng t¸c.Néi dung cña ®Ò tµi bao gåm : PhÇn thø nhÊt : Tæng quan vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp. PhÇn thø hai : Tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n t¹i doanh nghiÖp. A. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh. B. KÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô trong doanh nghiÖp. C. KÕ to¸n nguån vèn. D. B¸o c¸o kÕ to¸n PhÇn thø ba: Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n phÇn thø nhÊt tæng quan vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp t¹i c«ng ty cæ phÇn ®¹i kim A. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn §¹i Kim : C«ng ty cæ phÇn §¹i Kim ®· qua 15 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn.Khëi ®Çu lµ XÝ nghiÖp nhùa §¹i Kim, ®îc thµnh lËp ngµy 01/07/1987 theo quyÕt ®Þnh sè 1622/Q§TC ngµy 18/04/1987 cña Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi trªn c¬ së 1 mét ph©n xëng s¶n xuÊt ®å ch¬i trÎ em do UNICEF tµi trî thuéc XÝ nghiÖp nhùa Hµ Néi. §îc thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng trong thêi kú ®Êt níc ®æi míi, xÝ nghiÖp ®îc tù chñ h¬n trong s¶n xuÊt kinh doanh nhng còng ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu khã kh¨n, thö th¸ch. VÒ néi lùc tÝnh theo thêi gi¸ n¨m 1987 xÝ nghiÖp chØ cã 9 triÖu ®ång vèn lu ®éng vµ mét sè m¸y mãc cò bµn giao l¹i. Trong khi ®ã sù c¹nh tranh trªn thÞ trêng gay g¾t, quyÕt liÖt hµng ho¸ cña C«ng ty cßn Ýt ngêi biÕt ®Õn.B»ng mäi sù cè g¾ng, toµn thÓ ban l·nh ®¹o vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña xÝ nghiÖp ®· ®oµn kÕt, nç lùc tõng bíc thao gì khã kh¨n dÇn dÇn æn ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh, võa ®¶m b¶o ®êi sèng cho ngêi lao ®éng võa lµm nghÜa vô víi Nhµ níc. Ngµy 10/11/1993 xÝ nghiÖp nhùa §¹i Kim ®æi tªn thµnh c«ng ty nhùa §¹i Kim theo QuyÕt ®Þnh sè 3008/Q§UB ngµy 13/08/1993 cña UBND thµnh phè Hµ Néi. Tríc xu thÕ hoµ nhËp nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc, tham gia hiÖp héi ASEAN, nÒn kinh tÕ níc ta ®ang ®øng tríc nhiÒu thö th¸ch vµ th¸ch thøc lín. Thùc hiÖn nghÞ ®Þnh 388/H§BT cña Héi ®ång Bé trëng (nay lµ ChÝnh phñ) vµ viÖc s¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc, nh»m ph¸t huy néi lùc, tiÒm n¨ng cña nÒn kinh tÕ nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp nãi riªng. §Æc biÖt lµ huy ®éng vµ tËp trung c¸c nguån vèn nhµn rçi trong d©n c, ph¸t huy tinh thÇn lµm chñ cña ngêi lao ®éng. Víi tinh thÇn ®ã, C«ng ty nhùa §¹i Kim lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp ®Çu tiªn thuéc Së c«ng nghiÖp thµnh phè Hµ Néi chuyÓn sang h×nh thøc C«ng ty cæ phÇn. B¾t ®Çu tõ 01/01/2000, thùc hiÖn nghÞ ®Þnh sè 5829/Q§UB ngµy 29/12/1999 cña UBND thµnh phè Hµ Néi vÒ viÖc chuyÓn doanh nghiÖp Nhµ níc C«ng ty nhùa §¹i Kim thµnh C«ng ty cæ phÇn §¹i Kim.Thêi gian ®Çu míi thµnh lËp, trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ níc ta ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng díi sù qu¶n lý cña Nhµ níc C«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Víi phÇn vèn Ýt ái, c¬ së vËt chÊt nghÌo nµn, ®éi ngò kü thuËt marketing máng manh, mÆt hµng s¶n xuÊt ®¬n ®iÖu... Ban l·nh ®¹o cïng toµn thÓ anh chÞ em trong ®¬n vÞ ®· cïng nhau quyÕt t©m kh¾c phôc khã kh¨n, tiÕt kiÖm vËt t tiÒn vèn nh»m tõng bíc æn ®Þnh s¶n xuÊt vµ thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ trêng. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, s¶n xuÊt kinh doanh ®Çy biÕn ®éng do søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng quyÕt liÖt, c¬n b·o tµi chÝnh khu vùc ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Xong víi sù l·nh ®¹o nhiÖt t×nh n¨ng ®éng cña cÊp uû, ban gi¸m ®èc c«ng ty, c¸c phßng ban nghiÖp vô vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ra søc phÊn ®Êu c¶i tiÕn khoa häc kü thuËt, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, khai th¸c nhiÒu hîp ®ång chiÕm lÜnh thÞ trêng, t¹o ®ñ c«ng ¨n viÖc lµm c¶i thiÖn ®êi sèng ngêi lao ®éng. * Chøc n¨ng nhiÖm vô cña C«ng ty cæ phÇn nhùa §¹i Kim : 2 HiÖn nay C«ng ty cæ phÇn §¹i Kim s¶n xuÊt kinh doanh c¸c mÆt hµng sau: -S¶n xuÊt kinh doanh t liÖu s¶n xuÊt- t liÖu tiªu dïng. - S¶n xuÊt kinh doanh mót xèp PVR vµ c¸c lo¹i mót xèp phôc vô c«ng nghiÖp. - S¶n xuÊt kinh doanh ®å ch¬i trÎ em b»ng gç, nhùa. - S¶n xuÊt kinh doanh hµng trang trÝ néi thÊt. - XuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp, hµng ®¹i lý cho c¸c C«ng ty trong níc, ngoµi níc vµ hîp t¸c liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c C«ng ty trong níc vµ ngoµi níc trong c¸c lÜnh vùc trªn. - §îc phÐp më v¨n phßng ®¹i diÖn ë níc ngoµi. - §îc mua, b¸n cæ phiÕu trªn thÞ trêng chøng kho¸n theo quy ®Þnh Nhµ níc. NhiÖm vô cña C«ng ty lµ s¶n xuÊt kinh doanh c¸c s¶n phÈm b»ng nhùa phôc vô cho c«ng nghiÖp vµ tiªu dïng. S¶n xuÊt c¸c mÆt hµng b»ng gç, néi thÊt, c¬ quan, trêng häc vµ gia ®×nh. §ång thêi s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm ®å ch¬i b»ng nhùa, b»ng gç cho c¸c ch¸u mÉu gi¸o ë trêng còng nh ë gia ®×nh. B. C¬ cÊu tæ chøc vµ bé m¸y cña c«ng ty cæ phÇn §¹i Kim : S¬ ®å 1: Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty cæ phÇn §¹i Kim §¹i héi cæ ®«ng Héi ®ång qu¶n trÞ Ban kiÓm so¸t Gi¸m ®èc c«ng ty P.Gi¸m ®èc kinh doanh P.Tæ chøc hµnh chÝnh P. Kinh doanh PX Nhùa P.Gi¸m ®èc kü thuËt P. Tµi vô P. Kü thuËt PX Mót xèp P. B¶o vÖ PX ChÕ biÕn gç Theo ®iÒu lÖ cña c«ng ty cæ phÇn th× : - C¬ quan quyÕt ®Þnh cao nhÊt cña c«ng ty lµ §¹i héi Cæ §«ng. - §¹i héi cæ ®«ng bÇu ra Héi ®ång qu¶n trÞ ®Ó l·nh ®¹o c«ng ty gi÷a nhiÖm kú ®¹i héi, bÇu ban kiÓm so¸t ho¹t ®éng cña c«ng ty. - §iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c«ng ty lµ gi¸m ®èc do ®¹i héi cæ ®«ng ®Ò ra.Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ chÝnh lµ gi¸m ®èc c«ng ty, gi¸m ®èc c«ng ty chØ ®¹o ®iÒu hµnh chung mäi ho¹t ®éng theo ®óng kÕ ho¹ch, chÝnh s¸ch ph¸p luËt, ký kÕt c¸c hîp ®ång s¶n xuÊt kinh doanh. Gi¸m ®èc lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt 3 kinh doanh cña c«ng ty. Cã hai phã gi¸m ®èc gióp viÖc cho gi¸m ®èc lµ phã gi¸m ®èc kü thu¹t vµ phã gi¸m ®èc kinh doanh. C¸c phßng ban nghiÖp vô thùc hiÖn c«ng viÖc chuyªn m«n lµ cã 5 phßng. 1. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Lµ bé phËn gióp gi¸m ®èc trong lÜnh vùc nghiªn cøu, bè trÝ lao ®éng phï hîp víi tÝnh chÊt cña c«ng viÖc. Nghiªn cøu, bè trÝ, s¾p xÕp tæ chøc bé m¸y qu¶n lý, ph©n xëng s¶n xuÊt trong c«ng ty, lµ n¬i nghiªn cøu vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chÝnh s¸ch cña nhµ níc ®èi víi cæ ®«ng, lµm tèt c«ng t¸c qu¶n lý hå s¬. Nghiªn cøu biÖn ph¸p b¶o hé lao ®éng, x©y dùng an toµn nhµ xëng, ch¨m lo ®êi sèng søc khoÎ ngêi lao ®éng gãp phÇn hoµn thµnh tèt nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 2. Phßng b¶o vÖ : cã 10 ngêi Lµ bé phËn gióp gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c qu©n sù, PCCC vµ b¶o vÖ c«ng ty b»ng viÖc: Nghiªn cøu, ®Ò xuÊt c¸c ch¬ng tr×nh, biÖn ph¸p, c¸c ph¬ng ¸n t¸c chiÕn cô thÓ nh»m gi÷ v÷ng an ninh chÝnh trÞ, an ninh kinh tÕ, gi÷ g×n ph¸p luËt cña nhµ níc, néi quy quy chÕ cña c«ng ty gãp phÇn an toµn ®Ó s¶n xuÊt vµ s¶n xuÊt ph¶i an toµn. 3. Phßng kÕ ho¹ch : cã 10 ngêi C¨n cø vµo c¸c chØ tiªu s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®Ò ra theo ph¬ng híng ph¸t triÓn ng¾n h¹n vµ dµi h¹n; C¨n cø vµo kh¨ n¨ng kü thuËt, tµi chÝnh, lao ®éng, thiÕt bÞ nhµ xëng lËp c¸c kÕ ho¹ch ph¬ng ¸n tæ chøc thùc hiÖn vÒ hîp ®ång kinh tÕ, cung øng vËt t, ®iÒu ®é s¶n xuÊt, ph©n bæ KHSX cho c¸c ®¬n vÞ ph©n xëng s¶n xuÊt theo thêi gian, tõng yªu cÇu cô thÓ cña hîp ®ång. - LËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm. - Thùc hiÖn chÕ ®é xuÊt nhËp, cÊp ph¸t thanh to¸n hµng ho¸, vËt t theo ®óng chÕ ®é vµ ®Þnh møc kü thuËt mµ hîp ®ång quy ®Þnh. Tæ chøc tèt hÖ thèng kho tµng vËt t hµng ho¸. - §iÒu ®é s¶n xuÊt, kiÓm tra kiÓm so¸t c¸c ®Þnh møc lao ®éng, ®¬n gi¸ san phÈm, tiÒn l¬ng ë c¸c ®¬n vÞ víi kÕt qu¶ hîp ®ång ®· ký kÕt. ChÊn chØnh ®iÒu phèi, ®¶m b¶o c«ng b»ng vÒ lao ®éng, viÖc lµm thu nhËp ë c¸c ®¬n vÞ. 4. Phßng tµi vô : cã 5 ngêi Lµ bé phËn nghiÖp vô tham mu gióp gi¸m ®èc vÒ toµn bé c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty ®¶m b¶o cho c«ng ty lµm ¨n cã l·i, ®êi sèng, thu nhËp cña c«ng ty ngµy cµng cao. ChÊp hµnh ®óng ph¸p luËt vÒ kÕ to¸n tµi chÝnh vµ luËt thuÕ Nhµ níc. 5. Phßng kü thuËt c¬ ®iÖn : cã 10 ngêi Lµ phßng nghiÖp vô tham mu cho gi¸m ®èc vÒ toµn bé c«ng t¸c kü thuËt s¶n xuÊt, chÊt lîng s¶n phÈm, nghiªn cøu chÕ t¹o s¶n phÈm míi nh»m s¶n xuÊt æn ®Þnh hiÖu qu¶, s¶n phÈm cã chÊt lîng gi÷ uy tÝn trªn thÞ trêng. 4 Tæ c¬ ®iÖn : lµ bé phËn duy tr× tu bæ söa ch÷a l¾p ®Æt, chÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ khu«n mÉu phôc vô s¶n xuÊt cña c¸c ph©n xëng. * C«ng ty cã 3 ph©n xëng chÝnh lµ : - Ph©n xëng nhùa - Ph©n xëng mót xèp - Ph©n xëng chÕ biÕn gç §iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c¸c ph©n xëng cã c¸c qu¶n ®èc ph©n xëng, trong c¸c ph©n xëng l¹i chia thµnh c¸c tæ nhãm s¶n xuÊt cô thÓ. Gi÷a c¸c tæ c¸c nhãm lu«n cã sù chuyÓn dÞch theo yªu cÇu cô thÓ. §iÒu nµy cã thuËn lîi lµ ngêi lao ®éng ®îc lu©n chuyÓn, gi¶m ®îc sù nhµm ch¸n trong c«ng viÖc. Xong ®ßi hái ngêi lao ®éng ph¶i biÕt lµm nhiÒu c«ng viÖc kh¸c nhau dÉn ®Õn tr×nh ®é chuyªn m«n ho¸ kh«ng cao, khã ®¸p øng ®îc c«ng viÖc phøc t¹p. C«ng ty ®iÒu hµnh qu¶n lý theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng, gi¸m ®èc c«ng ty cã quyÒn ra mÖnh lÖnh trùc tiÕp tíi c¸c phßng ban nghiÖp vô. C¸c phßng nghiÖp vô tham mu cho gi¸m ®èc trong lÜnh vùc c«ng viÖc cña m×nh vµ cã quyÒn ra mÖnh lÖnh ®Õn cÊp qu¶n trÞ thÊp h¬n. Ngêi ra mÖnh lÖnh vµ nhËn mÖnh lÖnh lµ c¸c cÊp trëng. * §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t vÒ bé m¸y tæ chøc : Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ®îc tæ chøc theo m« h×nh tËp trung, C«ng ty chØ më mét bé sæ kÕ to¸n, tæ chøc mét bé m¸y kÕ to¸n ®Ó thùc hiÖn tèt c¶ c¸c giai ®o¹n h¹ch to¸n kÕ to¸n. Phßng kÕ to¸n tµi vô cña C«ng ty ph¶i thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n chøng tõ, thu nhËn, ghi sæ, xö lý vµ lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh vµ b¸o c¸o qu¶n trÞ. Cã thÓ kh¸i qu¸t tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty theo m« h×nh tËp trung qua s¬ ®å sau: S¬ ®å 2: Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n trëng KT TH thanh KT cp sx,tÝnh KÕ to¸n KT thanh to¸n c«ng nî gi¸ thµnh sp tæng hîp to¸n tiÒn lg Quan hÖ l·nh ®¹o trùc tiÕp. Quan hÖ nghiÖp vô gi÷a c¸c nh©n viªn kÕ to¸n. ThÓ lÖ kÕ to¸n C«ng ty ¸p dông c¨n cø vµo ph¸p lÖnh thèng kª kÕ to¸n cña ViÖt Nam vµ c¸c quy chÕ hiÖn hµnh cña Bé tµi chÝnh. N¨m tµi chÝnh cña C«ng ty b¾t ®Çu tõ ngµy 01/01 ®Õn kÕt thóc vµo ngµy 31/12 hµng n¨m. TiÒn tÖ C«ng ty sö dông ®Ó ghi chÐp lµ VN§, ®èi víi c¸c ho¹t ®éng kÕ to¸n ph¸t sinh cã liªn quan tíi ngo¹i tÖ thÝ ®îc quy ®æi ra VN§ theo tû gi¸ do Ng©n 5 hµng Nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè. H×nh thøc kÕ to¸n C«ng ty ¸p dông lµ h×nh thøc NhËt ký chøng tõ, kiÓm kª hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª thêng xuyªn. S¬ ®å 3: Tr×nh tù h¹ch to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chøng tõ Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ B¶ng kª NhËt ký chøng tõ Sæ(thÎ) thanh to¸n chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng tæng hîp B¸o c¸o kÕ to¸n Quan hÖ ®èi chiÕu. Ghi hµng ngµy. Ghi cuèi th¸ng. C. C¬ cÊu s¶n xuÊt cña c«ng ty cæ phÇn §¹i Kim : C«ng ty cã 3 ph©n xëng ®ã lµ: Ph©n xëng nhùa, ph©n xëng mót xèp vµ ph©n xëng chÕ biÕn gç. S¶n phÈm cña 3 ph©n xëng hoµn toµn kh¸c nhau nªn c«ng nghÖ vµ quy tr×nh s¶n xuÊt còng hoµn toµn kh¸c nhau nªn c«ng nghÖ vµ quy tr×nh s¶n xuÊt còng hoµn toµn kh¸c nhau. 1. Ph©n xëng nhùa: Chuyªn s¶n xuÊt ®å dïng b»ng nhùa phôc vô cho tiªu dïng vµ c«ng nghiÖp. Ph©n xëng Nhùa ®îc trang bÞ nhiÒu m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, b¸n tù ®éng.Ngêi lao ®éng cÇn ph¶i cã nh÷ng hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ thiÕt bÞ sö dông ®ång thêi ph¶i tu©n thñ nghiªm ngÆt nh÷ng néi quy an toµn vÒ sö dông m¸y. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt nhùa: Víi mçi lo¹i s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt trªn mçi m¸y kh¸c nhau, cã quy tr×nh s¶n xuÊt riªng cho phï hîp. Nhng nh×n chung ®Òu ph¶i qua c¸c c«ng ®o¹n sau : S¬ ®å 4: Quy tr×nh s¶n xuÊt nhùa H¹t nhùa vµ phô gia Pha trén Xö lý nhiÖt ®é Kim phun ¸p lùc §ãng gãi vµ LÊy SP vµ Lµm Khu«n nhËp kho SP söa via nguéi mÉu Nguyªn vËt liÖu chÝnh ®îc kiÓm tra ®Çy ®ñ c¸c th«ng sè kü thuËt theo tiªu chuÈn. Tû lÖ gi÷a c¸c chÊt phô gia phô thuéc vµo yªu cÇu kü thuËt ®èi víi mçi lo¹i s¶n phÈm sÏ ®îc ®a vµo b×nh nguyªn liÖu ®Æt trong m¸y. TiÕp ®ã nguyªn vËt liÖu ®6 îc ®a xuèng mét bÇu lµm nãng díi t¸c ®éng cña nhiÖt ®é cao vËt liÖu sÏ bÞ nãng ch¶y thµnh chÊt láng. Díi t¸c ®éng cña thuû lùc, vËt liÖu sÏ ®îc ®a vµo khu«n mÉu ®Þnh h×nh. Sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh m¸y cho ra s¶n phÈm theo khu«n mÉu. 2. Ph©n xëng mót xèp : ChuyÕn s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng vÒ mót xèp. §Çu tiªn cho ra ®êi mét khèi mót lín sau ®ã ®a vµo pha c¾t. Tuú theo mçi lo¹i s¶n phÈm mµ cã c¸c kÝch thíc kh¸c nhau hoÆc ®Æt dìng riªng cho tõng chi tiÕt. Nh÷ng phÇn cßn l¹i ®îc ®a vµo b¨m vµ s¶n xuÊt mót Ðp. Mét bé phËn phôc vô ph©n xëng mót xèp ®ã lµ tæ may bäc. Chuyªn may ®ªm giêng, ®Öm ghÕ salong...vµ c¸c s¶n phÈm ®Æt hµng kh¸c. Nguyªn vËt liÖu chÝnh lµ ho¸ chÊt PUR, c¸c chÊt ho¸ häc kh¸c TDI, PPG, c¸c chÊt phô gia trén lÉn víi nhau theo tû lÖ trong mét thïng khuÊy vµ gi÷ ë nhiÖt ®é æn ®Þnh cã t¸c dông lµm cho c¸c chÊt ho¸ häc ph¶n øng víi nhau. Sau mét thêi gian dïng b¬m thuû lùc b¬m lªn khu«n ®Þnh h×nh sÏ t¹o thµnh mót khèi. S¬ ®å 5: Quy tr×nh s¶n xuÊt mót xèp C¸c lo¹i nguyªn liÖu §Þnh h×nh Pha trén HÖ thèng b¬m thuû lùc S¶n phÈm th« §æ ng.liÖu vµo khu«n Pha c¾t May bäc B¨ng chuyÒn Thµnh phÈm nhËp kho §ª xª sx mót Ðp Bé phËn nµy hÇu hÕt sö dông lao ®éng nam khi lµm viÖc ®ßi hái cã sù phèi hîp nhÞp nhµng vµ do cã sù tiÕp xóc víi ho¸ chÊt láng ®ßi hái ngêi lao ®éng cã søc khoÎ. 3. Ph©n xëng chÕ biÕn gç : Nguyªn vËt liÖu chÝnh lµ c¸c lo¹i gç ®· ®îc s¬ chÕ nh sÊy kh«, xÎ tÊm ®a vµo m¸y ca, xÎ, bµo, tiÕp tôc pha c¾t, t¹o d¸ng c¸c lo¹i s¶n phÈm th« tiÕp tôc mµi nh½n, s¬n mµu, in ch÷... cuèi cïng lµ l¾p ghÐp s¶n phÈm hoµn chØnh. S¬ ®å 6: Quy tr×nh chÕ biÕn gç Nguyªn liÖu Pha c¾t chÕ biÕn Lµm nh½n S¬n, trang trÝ NhËp kho §ãngbégãi r¸psong ë bé C«ng viÖc ®ßi hái nhiÒu lao ®éng nam trong phËn méc néiL¾p thÊt, thµnh phÈm phËn ®å ch¬i cã thÓ sö dông nhiÒu lao ®éng n÷ v× ë ®©y ®ßi hái sù kiªn tr× vµ khÐo lÐo. D. §¸nh gi¸ mét sè mÆt c«ng t¸c qu¶n lý cña c«ng ty cæ phÇn §¹i Kim : 7 1. ChÊt lîng ®éi ngò lao ®éng cña c«ng ty cæ phÇn §¹i Kim : B¶ng 1 : ChÊt lîng ®éi ngò cña c«ng ty ChØ tiªu Tæng sè CBCNV + Tõ ®¹i häc trë lªn + Cao ®¼ng,THCN + Sè CNKT bËc 4 trë lªn + Sè CNKT bËc 3 trë xuèng + Lao ®éng phæ th«ng So s¸nh 2003/2002 2004/2003 Chªnh TØ lÖ Chªnh TØ lÖ lÖch % lÖch % 2 1,32 -4 - 2,59 N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 152 154 150 15 18 22 3 20 4 22,2 7 5 3 -2 - 28,57 -2 - 40 25 32 35 7 28 3 9,37 60 56 52 -4 - 6,66 -4 - 7,14 45 43 38 -2 - 4,4 -5 - 11,6 Qua b¶ng 1 ta thÊy tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty 3 n¨m qua kh«ng cã nhiÒu biÕn ®æi. Sè ngêi tõ ®¹i häc trë lªn n¨m 2003 t¨ng 3 ngêi so víi n¨m 2002 t¬ng øng víi tØ lÖ t¨ng 20%. N¨m 2004 t¨ng 4 ngêi so víi 2003 øng víi tØ lÖ t¨ng 22,2% ®iÒu nµy cho thÊy c«ng ty rÊt chó träng viÖc ph¸t triÓn ®Õn ®éi ngò qu¶n lý cña c«ng ty. Sè ngêi C§ vµ THCN ®Òu gi¶m 2 ngêi ë nh÷ng n¨m 2003 vµ 2004 t¬ng øng tØ lÖ gi¶m 28,57% vµ 40% nguyªn nh©n chÝnh lµ do c«ng ty ®· göi sè ngêi trªn ®i ®µo t¹o ë cÊp cao h¬n vµ hä ®· n©ng cao ®îc tr×nh ®é chuyªn m«n cña m×nh. Còng qua b¶ng trªn ta thÊy sè c«ng nh©n kü thuËt bËc 4 trë lªn t¨ng rÊt nhanh cô thÓ lµ t¨ng 28% vµ 9,37% ë n¨m 2003 vµ 2004 ®iÒu nµy còng chøng t¬ r»ng vÒ viÖc ph¸t triÓn ®éi ngò c«ng nh©n cña c«ng ty lµ hÕt søc ®îc quan t©m vµ chó träng tíi. Sè CNKT bËc 3 trë xuèng vµ lao ®éng phæ th«ng gi¶m 6,66% vµ 4,4% cïng víi 7,14% vµ 11,6% ë c¸c n¨m 2003 vµ 2004 chÝnh ®iÒu nµy ®· thÓ hiÖn ®Þnh híng cña c«ng ty lµ chó träng vµo ®µo t¹o cã chÊt lîng v× thÕ ®éi c«ng nh©n viªn cña c«ng ty ngµy cµng ®îc ph¸t triÓn. Qua ph©n tÝch ta thÊy tr×nh ®é cña CNV ngµy cµng ®îc n©ng cao ®¶m b¶o yªu cÇu thùc tÕ bëi ngµy nay con ngêi cÇn ph¶i cã tr×nh ®é hiÓu biÕt th× lµm mäi viÖc míi dÔ dang thuËn tiÖn. Nh×n chung vÒ chÊt lîng ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty cæ phÇn §¹i Kim lµ t¬ng ®èi tèt. C«ng ty cÇn ph¶i cè g¾ng h¬n n÷a ®Ó n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò lao ®éng cña m×nh. 2.T×nh h×nh nguån vèn cña c«ng ty cæ phÇn §¹i Kim : 8 C«ng ty cæ phÇn §¹i Kim lµ doanh nghiÖp nhµ níc chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn. Nhµ níc gi÷ mét phÇn vån b»ng 20% phÇn cßn l¹i lµ vèn cña c¸c cæ ®«ng trong doanh nghiÖp, ngoµi doanh nghiÖp lµ vèn liªn doanh. Sau khi cæ phÇn ho¸ vèn cña c«ng ty ®îc x¸c ®Þnh l¹i nh sau : Tæng sè vèn ®iÒu lÖ : 4.200.000.000 ® Trong ®ã : - Vèn nhµ níc : 840.000.000 ® (20%) - Vèn c¸n bé c«ng nh©n viªn : 2.940.000.000 ® (70%) - Vèn huy ®éng thªm bªn ngoµi ®Çu t cho SX : 420.000.000 ® (10%) Vèn kinh doanh cña c«ng ty : Tæng sè vèn : 9.217.619.175 ® Trong ®ã : - Vèn cè ®Þnh : 5.343.738.880 ® - Vèn lu ®éng : 3.191.669.871 ® - Vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n : 682.210.424 ® Nh vËy, sau khi tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ c«ng ty ®· huy ®éng ®îc mét lîng vèn t¬ng ®èi lín tõ nguån c¸n bé c«ng nh©n viªn, Nhµ níc, c¸c nguån kh¸c. HiÖn nay c«ng ty chñ ®éng vèn ®Çu t cho s¶n xuÊt kinh doanh, cho m¸y mãc thiÕt bÞ. 3. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y : B¶ng 2 : KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn §¹i Kim §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång N¨m 2002 2003 2004 STT ChØ tiªu 1 Doanh thu thuÇn 6395 5164 5418 2 Lîi nhuËn 438 526 536 3 Nép ng©n s¸ch 514 333 368 4 Lao ®éng (ngêi) 152 154 150 5 TiÒn l¬ng bq 632 645 658 6 HiÖu suÊt tr¶ cæ tøc 6 7 6 Qua b¶ng kÕt qu¶ kinh doanh thu cña doanh nghiÖp n¨m 2003 gi¶m h¬n so víi n¨m 2002 nhng ®Õn n¨m 2004 doanh thu l¹i t¨ng lªn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp t¨ng : TiÒn l¬ng b×nh qu©n mét th¸ng cña ngêi lao ®éng tuy kh«ng cao nhng t¬ng ®èi æn ®Þnh, sè lao ®éng l¹i cã xu híng gi¶m, hiÖu xuÊt tr¶ cæ tøc æn ®Þnh 67%. Tríc khi cæ phÇn, tû xuÊt lîi nhuËn/vèn cæ phÇn lµ 7%. Tõ khi cæ phÇn : Tû suÊt lîi nhuËn /vèn cæ phÇn lµ : N¨m 2002 : 8,75% 9 N¨m 2003 : 12,40% Tû xuÊt lîi nhuËn/doanh thu lµ: N¨m 2002 : 6,83% N¨m 2003 : 10,06% Nh vËy cã thÓ nãi r»ng, mÆc dï rÊt cè g¾ng ®Ó ®¹t ®îc nhng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh, xong quy m« s¶n xuÊt cña c«ng ty cã phÇn thu nhá dÇn. ThÓ hiÖn ë doanh thu gi¶m lµ do c¸c nguyªn nh©n sau: - Ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng, c¹nh tranh v« cïng gay g¾t. Trªn thÞ trêng xuÊt hiÖn nhiÒu hµnh gi¶, hµng nh¸i, hµng kÐm chÊt lîng, hµng chèn thuÕ gi¸ rÎ. Do vËy viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cung nh tiªu thô s¶n phÈm gÆp nhiÒu khã kh¨n.C¬n b·o tµi chÝnh khu vùc ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, do vËt t nhËp ngo¹i b»ng Dolla, s¶n b¸n ra b»ng tiÒn ViÖt Nam trong khi ®ã ®ång tiÒn ViÖt Nam l¹i sôt gi¸, gi¸ hµng ho¸ b¸n ra kh«ng t¨ng. - Sè lîng lao ®éng b×nh qu©n trong n¨m gi¶m, mét phÇn do sau khi cæ phÇn, c«ng ty s¾p xÕp l¹i lao ®éng, gi¶m nhÑ bé m¸y qu¶n lý, mét phÇn do thiÕu viÖc lµm cho ngêi lao ®éng. Tuy vËy nhng c«ng ty vÉn ®¹t ®îc lîi nhuËn nh vËy lµ do: - C«ng ty ®· t×m mäi biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ nh: chi phÝ qu¶n lý, trÝch khÊu hao gi¶m do m¸y mãc thiÕt bÞ sö dông thÊp, tiÒn l¬ng gi¶m. - C«ng ty ®îc miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp trong 2 n¨m ®Çu cña c«ng ty cæ phÇn. - C«ng ty trang bÞ thªm mét sè m¸y mãc hiÖn ®¹i ®Çu t cho s¶n xuÊt còng nh v¨n phßng qu¶n lý, c¶i tiÕn kü thuËt nh»m n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng. - Tuy trong thêi gian c«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt còng nh v¨n phßng qu¶n lý, c¶i tiÕn kü thuËt nh»m n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. - Tuy trong thêi gian c«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nhng tiÒn l¬ng b×nh qu©n ®Çu ngêi vÉn t¨ng .Bëi v× trong qu¸ tr×nh lµm viÖc cã nhiÒu ngêi hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña m×nh do ®ã hä cÇn ®îc khen thëng kÞp thêi ®Ó khuyÕn khÝch mäi ngêi lµm viÖc tèt h¬n. Tãm l¹i , qua ph©n tÝch trªn ta thÊy c«ng ty cæ phÇn §¹i Kim còng cã nh÷ng lóc lµm ¨n cha ®¹t kÕt qu¶ cao, nhng ®ã lµ vÊn ®Ò kh«ng thÓ tr¸nh khái cña c¸c doanh nghiÖp. Nhng nh×n trung ta cã thÓ kÕt luËn r»ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty qua 3 n¨m (2002-2004) lµ t¬ng ®èi tèt. 10 PhÇn thø hai Tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n t¹i c«ng ty cæ phÇn ®¹i kim A. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty cæ phÇn §¹i Kim : §Êt níc ta ®ang tõng bíc hoµ nhËp vµo dßng ch¶y thÕ giíi. Tõ mét nÒn kinh tÕ tËp chung bao cÊp chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trßng cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ níc, chóng ta ®· thu ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ th× nh÷ng yÕu tè tÊt yÕu ®Ó ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn kÞp ®µ cña thÕ giíi lµ thö th¸ch lín cña chóng ta. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Çy søc c¹nh tranh nh hiÖn nay. C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt muèn ®øng v÷ng tån t¹i vµ tiÕn xa h¬n n÷a ®Ó ®Èy m¹nh sù phån vinh trong lÜnh vùc kinh doanh cña m×nh, ngoµi nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n th× vÊn ®Ò chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lu«n ®ßi hái doanh nghiÖp s¶n xuÊt ph¶i thêng xuyªn quan t©m ®Õn. VÒ gi¸ thµnh ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ b¸n cho phï hîp víi ®Þnh møc tiªu hao cña x· héi, t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹ thÊp gi¸ thµnh. Gi¸ thµnh s¶n phÈm chÝnh x¸c sÏ gióp cho doanh nghiÖp tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, x¸c ®Þnh ®óng gi¸ b¸n s¶n phÈm, tõ ®ã lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh. Chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ quan träng lu«n ®îc c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp quan t©m th«ng qua nh÷ng th«ng tin kÕ to¸n cung cÊp ngêi qu¶n lý sÏ cã quyÕt ®Þnh qu¶n ký thÝch hîp. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña viÖc tÝnh to¸n x¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt vµ Chøng gècqu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cã liªn quan ®ÕntõhiÖu nghiÖp vµ hiÖn nay c¸c doanh nghiÖp quan y©m ®Õn vÊn ®Ò h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. §èi víi c«ng ty cæ phÇn §¹i Kim th× quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm khÐp kÝn, B¶ng ph©n bæ NKCT 1, 2, 5, 6 Sæ chi tiÕt chi viÖc sè s¶n1,xuÊt ty chia thµnh c¸c ph©n xëng, s¶n xuÊt c¸c mÆt hµngxuÊt víi quy sè 2,cña sè c«ng 3 phÝ s¶n c¸ch kÝch cì kh¸c nhau nªn viÖc x¸c ®Þnh ®èi tîng tËp hîp chi phÝ lµ c¸c ph©n xëng rÊt B¶ngty. kª 4 phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña c«ng sè 7vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm S¬ ®å 7 : TËp hîp chi phÝNKCT s¶n xuÊt Sæ c¸i TK 621, 622, 627 11 B¸o c¸o tµi chÝnh B¶ng tæng hîp chi tiÕt Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc ®· ®îc kiÓm tra hîp ph¸p, hîp lÖ kÕ to¸n lÊy sè liÖu ghi trùc tiÕp vµo c¸c NhËt ký chøng tõ liªn quan; B¶ng ph©n bæ sè 1, sè 2, sè 3, vµ Sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt. Tõ sæ chi tiÕt chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt, cuèi th¸ng kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt. Tõ c¸c b¶ng ph©n bæ vµ c¸c NhËt ký chøng tõ liªn quan, kÕ to¸n vµo B¶ng kª sè 4, cuèi th¸ng tËp hîp vµo NhËt ký chøng tõ sè 7 vµ sæ c¸i c¸c TK 621, TK 622, TK 627, TK 154. Sè liÖu tæng céng ë sæ c¸i vµ mét sè chØ tiªu chi tiÕt trong NhËt ký chøng tõ, B¶ng kª vµ c¸c b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®îc dïng ®Ó lËp B¸o c¸o tµi chÝnh. 1. C«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty cæ phÇn §¹i Kim : 1.1. §Æc ®iÓm chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty cæ phÇn §¹i Kim : Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty ®îc diÔn ra mét c¸ch thêng xuyªn, liªn tôc nh»m ®¸p øng nhu cÇu thÞ trêng vµ hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®èi víi nh÷ng ®¬n ®Æt hµng do ®ã nhu cÇu vÒ chi phÝ cña c«ng ty t¬ng ®èi lín. Nguyªn vËt liÖu chiÕm tû träng lín trong tæng gi¸ thµnh (60- 70%). H¬n n÷a c«ng ty l¹i s¶n xuÊt nhiÒu mÆt hµng kh¸c nhau lªn nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt mçi lo¹i mÆt hµng còng kh¸c nhau. ViÖc xuÊt kho nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt s¶n xuÊt dùa trªn nhu cÇu thùc tÕ cña c¸c ph©n xëng. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp c«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian ®èi víi c¸c phßng ban, l¬ng s¶n phÈm ®èi víi c«ng nh©n ph©n xëng, chi phÝ s¶n xuÊt chung ®îc tËp hîp theo tõng ph©n xëng. 12 1.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty cæ phÇn §¹i Kim : §Ó thuËn tiÖn vµ ®¶m b¶o phï hîp gi÷a tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®ång thêi ®Ó ®¬n gi¶n ho¸ c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh. Chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty ®îc chia thµnh c¸c kho¶n môc sau : - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp : kho¶n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ë c«ng ty chiÕm tû träng kh¸ lín trong gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm kho¶ng (6070%) bao gåm: + Nguyªn vËt liÖu chÝnh : c¸c lo¹i ho¸ chÊt, c¸c lo¹i nguyªn liÖu nhùa vµ c¸c lo¹i nguyªn liÖu gç... + Nguyªn vËt liÖu phô : bét mµu ®á, s¬n kansai, mùc in PE... - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp : bao gåm chi phÝ tiÒn l¬ng, c¸c kho¶n tÝnh theo l¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung : bao gåm chÝ phÝ khÊu hao TSC§, chi phÝ QLPX, chi phÝ mua ngoµi kh¸c... 1.3. Tæ chøc c«ng t¸c chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty cæ phÇn §¹i Kim : Trªn thùc tÕ ®Ó qu¶n lý nguyªn vËt liÖu chÝnh c«ng ty ®· sö dông ®Þnh møc, tiÒn l¬ng qu¶n ®èc ph©n xëng ®îc kho¸n theo th¸ng cßn c¸c chi phÝ kh¸c c«ng ty cha tiÕn hµnh ®Þnh møc ®îc. B¶ng 3: B¶ng cÊu thµnh chi phÝ cña c«ng ty N¨m 2005 Kho¶n môc Sè tiÒn % - CP NVL trùc tiÕp 3.665.072.772 61,9 - CP NC trùc tiÕp 1.030.215.840 17,4 - CP s¶n xuÊt chung 1.226.100.477 20,7 Céng 5.921.395.039 100 1.4. §èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt : X¸c ®Þnh ®èi tîng tËp hîp chi phÝ phï hîp víi ®Æc ®iÓm vµ quy tr×nh c«ng nghÖ, phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét yÕu tè cÇn thiÕt kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®èi víi c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh. Do ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ c¸c ph©n xëng, mçi ph©n xëng ®Òu cã quy tr×nh c«ng nghÖ khÐp kÝn tõ kh©u ®a nguyªn vËt liÖu vµo cho ®Õn khi ra s¶n phÈm. V× vËy ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ë ®©y lµ tõng ph©n xëng s¶n xuÊt. 1.5. Néi dung c¸c kho¶n môc chi phÝ : - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp : TK sö dông : TK 621. Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ nguyªn vËt liÖu sö dông trùc tiÕp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 13 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp : TK sö dông : TK 622. Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh chi phÝ lao ®éng trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung : TK sö dông : TK 627. Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh chi phÝ s¶n xuÊt cña tæ, ph©n xëng s¶n xuÊt. * C¬ së tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo tõng kho¶n môc : - Chi phÝ s¶n xuÊt chung : §îc tËp hîp theo tõng ph©n xëng, tõng tæ s¶n xuÊt, sè liÖu ghi vµo b¶ng ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung ®îc c¨n cø vµo sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt chung vµ b¶ng nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp kú nµy. - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp : §îc tËp hîp theo tõng ph©n xëng, kÕ to¸n lËp b¶ng tÝnh chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®Ó theo dâi vµ lµm c¬ së ®Ó tÝnh gi¸ thµnh. - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp : §îc tËp hîp cho tõng ph©n xëng 1.6. Ph¬ng ph¸p vµ quy tr×nh tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt : a. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp : Lµ c¬ së vËt chÊt ®Ó chÕ t¹o s¶n phÈm bao gåm - Nguyªn vËt liÖu chÝnh : c¸c lo¹i ho¸ chÊt PPG, TDJ, h¹t nhùa PE, PD, ABS, c¸c lo¹i gç. - Nguyªn vËt liÖu phô : Bét mµu ®á, s¬n kansai, mùc in PE... ViÖc xuÊt dïng nguyªn vËt liÖu cho c¸c ph©n xëng ®Ó s¶n xuÊt ®îc qu¶n lý chÆt chÏ, c¨n cø vµo nhiÖm vô s¶n xuÊt cô thÓ hµng th¸ng, quý cña c«ng ty c¸c ph©n xëng lËp phiÕu xin lÜnh vËt t trªn c¬ së kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ ®Ò nghÞ cña ph©n xëng. Trªn phiÕu xuÊt vËt t ghi râ sè lîng, chñng lo¹i vËt t cÇn dïng ®Ó s¶n xuÊt tr×nh gi¸m ®èc ký duyÖt. Thñ kho c¨n cø vµo phiÕu xuÊt vËt t ®Ó xuÊt cho c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt. Khi nhËp vËt t vÒ ph©n xëng, nh©n viªn kÕ to¸n cña ph©n xëng ghi vµo sæ nhËp vËt t cña ph©n xëng, hµng th¸ng ph©n xëng tiÕn hµnh kiÓm kª, tÝnh to¸n sè lîng vËt t cßn tån tÝnh ®Õn thêi ®iÓm b¸o c¸o göi cho c¸c bé phËn liªn quan nh : phßng kÕ ho¹ch, phßng tµi vô. C«ng cô dông cô trong c«ng ty bao gåm : m¸y mµi nhá, m¸y ®¸nh giÊy gi¸p, d©y buéc, ®inh, keo d¸n ... ®îc xuÊt dïng ®Ó phôc vô cho c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt. Chi phÝ vÒ c«ng cô dông cô chiÕm tØ lÖ nhá trong chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp . C¸c sè liÖu trªn ®îc ph¶n ¸nh vµo b¶ng ph©n bæ vËt liÖu 14 STT 1 2 3 4 B¶ng 4 : B¶ng ph©n bæ NVL, CCDC Th¸ng 12 n¨m 2005 TK 152 TK 153 HT TT HT TT TK 621- Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 239.904.012 2.896.510 TK 627- Chi phÝ s¶n xuÊt chung 7.286.000 1.006.500 TK 641 0 225.000 TK 642 0 531.817 Céng 247.190.012 4.659.827 b. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp : Lµ nh÷ng kho¶n tiÒn l¬ng biÓu hiÖn b»ng tiÒn ®îc tr¶ cho ngêi lao ®éng nh»m bï ®¾p l¹i hao phÝ cña hä trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nh : l¬ng chÝnh, l¬ng phô, c¸c kho¶n phô cÊp... Do ®ã viÖc ph©n bæ chÝnh x¸c tiÒn l¬ng vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm, thùc hiÖn ®óng ®¾n chÕ ®é tiÒn l¬ng, tÝnh ®ñ vµ kÞp thêi tiÒn l¬ng cho ngêi lao ®éng sÏ ph¸t huy ®îc tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña ngêi lao ®éng gãp phÇn hoµn thµnh nhiÖm vô s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng tÝch luü vµ c¶i thiÖn ®êi sèng. Do ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt c«ng ty ¸p dông hai h×nh thøc tr¶ l¬ng : - Tr¶ l¬ng theo thêi gian : ¸p dông ®èi víi c¸c phßng ban, nh©n viªn ph©n xëng. C¨n cø vµo ngµy lµm c«ng thùc tÕ vµ cÊp bËc l¬ng cña tõng ngêi : TiÒn l¬ng = Sè ngµy c«ng x CÊp bËc thêi gian LVTT l¬ng - Tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm ¸p dông ®èi víi c«ng nh©n s¶n xuÊt : TiÒn l¬ng = Sè lîng sp hoµn thµnh x §¬n gi¸ tiÒn l¬ng s¶n phÈm ®ñ tiªu chuÈn s¶n phÈm Hµng th¸ng c¨n cø vµo PhiÕu nhËp kho thµnh phÈm cña c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt, kÕ to¸n dùa vµo sè liÖu nhËp kho vµ ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng cña tõng lo¹i s¶n phÈm ®Ó tÝnh tiÒn l¬ng cho c¸c ph©n xëng, c«ng ty cßn cã c¸c kho¶n l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n s¶n xuÊt nh : l¬ng ®éc h¹i ë ph©n xëng xèp, kho¶n nµy ®îc céng víi l¬ng chÝnh vµ ®îc tr¶ vµo cuèi th¸ng ngoµi ra nh÷ng ngµy lµm thªm cña c«ng nh©n viªn ®îc tÝnh nh sau : - NÕu lµm thªm giê vµo ngµy chñ nhËt, lÔ, tÕt th× ®îc tr¶ gÊp ®«i sè ngµy lµm b×nh thêng - NÕu lµm thªm giê vµo ngµy thêng ®îc tr¶ b»ng 1,5 lÇn sè tiÒn c«ng ngµy thêng. 15 - Cßn ®èi víi c¸c kho¶n tiÒn l¬ng phô cÊp ®îc tÝnh trªn l¬ng c¬ b¶n gåm : c¸c kho¶n tiÒn tr¶ cho c«ng nh©n viªn trong thêi gian nghØ theo chÕ ®é quy ®Þnh cña nhµ níc (nghØ phÐp, lÔ , tÕt) kho¶n nµy ®îc tr¶ b»ng 100% l¬ng cÊp bËc. C¸c kho¶n b¶o hiÓm còng ®îc tËp hîp vµo TK 622. * Qu¸ tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp : Hµng th¸ng c¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l¬ng, kÕ to¸n tÝnh c¸c kho¶n b¶o hiÓm theo chÕ ®é quy ®Þnh. Kinh phÝ c«ng ®oµn trÝch 2% trªn l¬ng thùc tÕ tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm nh vËy cã 19% h¹ch to¸n vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm, 6% ngêi lao ®éng ph¶i nép. Toµn bé chi phÝ nh©n c«ng ®îc ghi vµo b¶ng kª sè 4. 16 TK ghi cã TK ghi nî B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi Th¸ng 12 n¨m 2005 TK 334 TK 338 TK 3382 TK 3383 TK 3384 1 TK 622 - PX Mót xèp - PX Nhùa - PX CB gç 83.902.350 35.724.420 38.535.210 9.642.720 1.678.047 834.591 771.704 120.530 12.634.132 5.358.663 5.780.281 1.446.408 2 TK 627 - PX Mót xèp - PX Nhùa - PX CB gç 16.199.500 12.025.000 2.010.000 2.164.500 323.990 514.500 40.170 42.095 3 TK 641 1.337.800 4 TK 642 5 TK 334 STT Tæng céng Céng cã TK 338 Tæng céng 1.678.047 714.489 770.705 192.855 15.990.226 6.907.743 7.322.690 1.759.793 99.892.576 42.632.163 45.857.900 11.402.513 2.620.510 1.803.750 301.500 324.675 323.990 241.500 41.200 44.290 3.268.490 2.558.750 382.870 326.870 1.946.790 14.583.750 2.392.870 2.491.370 26.756 247.244 26.756 300.757 1.638.557 24.756.000 495.120 4.038.380 495.120 2.028.620 26.784.620 0 0 6.309.785,5 1.261.956,5 7.541.739 7.541.739 126.195.650 2.523.913 25.850.051,5 3.785.869,5 29.129.832 137.804.282 17 c. Chi phÝ s¶n xuÊt chung : Lµ tÊt c¶ c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn phôc vô s¶n xuÊt trong ph¹m vi ph©n xëng gåm : chi phÝ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô dïng cho c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt, chi phÝ tiÒn l¬ng cña nh©n viªn ph©n xëng, c¸c kho¶n b¶o hiÓm... chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. - Chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô gåm : chi phÝ vÒ dÇu mì b«i tr¬n m¸y khu©n giÊy, bao b×, ®inh ... vµ nhiÒu vËt dông kh¸c phôc vô cho s¶n xuÊt. Khi ph¸t sinh c¸c chi phÝ nµy kÕ to¸n ghi vµo ph©n bæ nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô vµ ph¶n ¸nh vµo b¶ng kª sè 4 . - Chi phÝ tiÒn l¬ng cña nh©n viªn qu¶n lý ph©n xëng vµ c¸c kho¶n b¶o hiÓm lµ sè tiÒn tr¶ tríc cho qu¶n ®èc, nh©n viªn. Kho¶n l¬ng nµy ¸p dông h×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian nhng cã g¾n liÒn víi møc ®é hoµn thµnh s¶n xuÊt kinh doanh cña ph©n xëng, ®ång thêi cßn tr¶ l¬ng cho tæ c¬ ®iÖn. - Chi phÝ söa ch÷a vµ dÞch vô mua ngoµi : lµ c¸c chi phÝ söa ch÷a dïng ë c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt, thuª ngoµi hoÆc tù söa ch÷a lÊy vµ c¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn nh ®iÖn, ®iÖn tho¹i, níc ... dïng cho c¸c ph©n xëng, c¸c chi phÝ nµy ë c«ng ty ®îc tËp hîp vµo NhËt ký chøng tõ sè 7 . 18 B¶ng kª sè 4 TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph©n xëng Th¸ng 12 n¨m 2005 S T T TK 152 1 TK 154 2 TK 621 3 TK 622 4 TK 627 Céng TK 153 239.904.012 TK 214 TK 334 TK 338 TK 621 TK 622 TK 627 NKCT sè 3 242.800.522 99.892.576 112.938.083 Tæng céng 911.262.362 2.896.510 242.800.522 83.902.350 15.990.226 99.892.576 85.384.011 7.286.000 1.006.500 57.814.106 16.199.500 3.268.490 247.190.012 3.903.010 57.814.106 100.101.850 19.258.716 242.800.522 99.892.576 112.938.083 1.339.293.692 NhËt ký chøng tõ sè 7 TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn c«ng ty Th¸ng 12 n¨m 2005 S T T TK 152 TK 153 TK 214 TK 334 TK 338 TK 621 19 TK 622 TK 627 TK 154 NKCT sè 3 Tæng céng 1 TK 154 242.800.522 2 TK 621 3 TK 622 4 TK 627 7.286.000 5 TK 641 225.000 6 TK642 531.817 7 TK 155 239.904.012 99.892.576 112.938.083 455.631.181 2.896.510 1.006.500 242.800.522 57.814.106 15.000.000 83.902.350 1.599.022 99.892.576 16.199.500 3.268.490 85.574.596 1.337.800 300.757 1.863.557 24.756.000 2.028.620 42.316.437 504.362.052 Céng KÕ to¸n ghi sæ ( ký tªn ) KÕ to¸n tæng hîp ( ký tªn ) 20 504.362.052
- Xem thêm -