Tài liệu Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn hộ sản xuất kinh doanh tại ngân hàng nn&ptnt quận cái răng

  • Số trang: 111 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRI KINH DOANH ---------- LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NN&PTNT QUẬN CÁI RĂNG Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: PHAN THỊ NGỌC KHUYÊN TRẦN XUÂN MẠNH Mã số SV: B070045 Lớp: Tài Chính Ngân Hàng K33 (B2) TP. CẦN THƠ 11/2010 LỜI CẢM ƠN Qua những năm học tập và rèn luyện dưới giảng đường Đại học, kết hợp với thời gian thực tập tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn quận Cái Răng, em đã học và tích lũy được nhiều kiến thức quí báu cho mình. Luận văn tốt nghiệp này được hoàn thành là sự kết hợp giữa lý thuyết đã học và thực tế trong thời gian thực tập. Để có kiến thức hoàn thành luận văn tốt nghiệp là nhờ sự giảng dạy tận tình của quý thầy cô Trường Đại Học Cần Thơ cùng sự hướng dẫn tận tâm của cô PHAN THỊ NGỌC KHUYÊN và sự giúp đỡ nhiệt tình của các quý anh chị cán bộ viên chức trong Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn quận Cái Răng. Xin chân thành cảm ơn: - Quý thầy cô Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại Học Cần Thơ. - Cô PHAN THỊ NGỌC KHUYÊN. - Ban lãnh đạo Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Quận Cái Răng: Cùng tất cả các anh chị cán bộ viên chức các Phòng ban trong Ngân hàng đã giúp đỡ, chỉ bảo tận tình và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Sau cùng em chúc quý thầy cô Trường Đại Học Cần Thơ cùng các quý anh chị trong Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn quận Cái Răng dồi dào sức khỏe và luôn thành công trong công tác. Em xin chân thành cảm ơn! Cần Thơ, ngày 25 tháng 11 năm 2010 Sinh viên thực hiện Trần Xuân Mạnh Trang i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng đề tài này do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất cứ đề tài nghiên cứu nào. Cần Thơ, ngày 25 tháng 11 năm 2010 Sinh viên thực hiện Trần Xuân Mạnh Trang ii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP Sau thời gian sinh viên: Trần Xuân Mạnh - Lớp Tài Chính Ngân Hàng K33 (Văn Bằng 2) - Khoa Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh - Trường Đại Học Cần Thơ vào thực tập tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Quận Cái Răng - TP.Cần Thơ. Chúng tôi có một số nhận xét sau: Trong thời gian thực tập sinh viên đã chấp hành tốt nội quy của cơ quan, tôn trọng sự phân công và hướng dẫn của đơn vị. Có tinh thần và thái độ học tập nghiêm túc, ham học hỏi, chịu khó nghiên cứu tài liệu, thu thập số liệu để hoàn thành luận văn tốt nghiệp đúng thời gian quy định. Luận văn tốt nghiệp của sinh viên được trình bày đầy đủ, số liệu thu thập và kết quả phân tích phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. Đã nộp luận văn tốt nghiệp cho Ngân hàng. Sau cùng chúng tôi chúc em đạt kết quả cao trong học tập và thành công trong cuộc sống! Cần Thơ, ngày..…tháng 11 năm 2010 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên đóng dấu) Trang iii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN .................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... Cần Thơ, ngày…..tháng……năm 2010 Giáo viên hướng dẫn Trang iv NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN .................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... Cần Thơ, ngày….. tháng…...năm 2010 Giáo viên phản biện Trang v NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN .................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... Cần Thơ, ngày…..tháng……năm 2010 Giáo viên phản biện Trang vi MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ......................................................................................1 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU (LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI) ....................................1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ..................................................................................2 1.2.1 Mục tiêu chung .................................................................................................2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể ..................................................................................................2 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU ......................................................................................2 1.3.1 Phạm vi về không gian ......................................................................................2 1.3.2 Phạm vi về thời gian ..........................................................................................2 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu ........................................................................................2 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...............................................................................................................................3 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN .........................................................................................3 2.1.1 Hoạt động tín dụng ..........................................................................................3 2.1.1.1 Khái niệm tín dụng .....................................................................................3 2.1.1.2 Các hình thức tín dụng ...............................................................................3 a) Tín dụng thương mại .....................................................................................3 b) Tín dụng ngân hàng .......................................................................................3 c) Tín dụng tiêu dùng .........................................................................................4 d) Tín dụng nhà nước.........................................................................................4 e) Tín dụng quốc tế ............................................................................................4 2.1.1.3 Vai trò của tín dụng ..................................................................................5 2.1.1.4 Bản chất tín dụng .....................................................................................6 2.1.1.5 Rủi ro tín dụng .........................................................................................7 2.1.1.6 Lãi suất huy động tín dụng .......................................................................7 a) Lãi suất huy động vốn ..................................................................................7 b) Lãi suất cho vay ............................................................................................7 2.1.2 Phân loại tín dụng..........................................................................................7 2.1.2.1 Tín dụng ngắn hạn......................................................................................7 a) Khái niệm ....................................................................................................7 Trang vii b) Các hình thức cho vay ngắn hạn .................................................................7 2.1.2.2 Tín dụng trung – dài hạn ...........................................................................8 2.1.3. Đảm bảo tín dụng .........................................................................................8 2.1.3.1. Khái niệm ..................................................................................................8 2.1.3.2. Phân loại ....................................................................................................8 2.1.4. Quy chế tín dụng...........................................................................................9 2.1.4.1. Nguyên tắc cho vay ...................................................................................9 2.1.4.2. Điều kiện cho vay .....................................................................................9 2.1.4.3. Thời hạn cho vay .......................................................................................11 2.1.4.4. Kỳ hạn trả nợ .............................................................................................11 2.1.4.5. Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ ...........................................................................11 2.1.4.6. Gia hạn nợ vay ..........................................................................................11 2.1.4.7. Hạn mức cho vay ......................................................................................11 2.1.5. Hộ sản suất & cho vay hộ sản suất ...............................................................12 2.1.5.1. Các khái niệm liên quan đến Hộ sản xuất ................................................12 2.1.5.2. Phương thức cho vay hộ sản xuất .............................................................13 a) Cho vay từng lần ...........................................................................................13 b) Cho vay theo hạn mức tín dụng .....................................................................14 c) Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng .....................................................14 d) Cho vay theo dự án đầu tư ............................................................................14 e) Cho vay trả góp .............................................................................................14 f) Cho vay hợp vốn .............................................................................................14 g) Cho vay thông qua phát hành và sử dụng thẻ tín dụng ......................................14 2.1.5.3. Sơ đồ quy trình cho vay ................................................................................15 2.1.5.4. Quy trình xét duyệt cho vay..........................................................................15 Bước 1: Thẩm định và quyết định cho vay ............................................................16 Bước 2: Phát tiền vay.............................................................................................16 Bước 3: Kiểm tra, giám sát và sử dụng vốn ..........................................................16 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .........................................................................17 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu ............................................................................17 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu ...........................................................................17 Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng............................................................................17 Trang viii Chỉ tiêu tỷ lệ dư nơ ................................................................................................18 Chỉ tiêu tỷ lệ doanh số thu nợ ................................................................................18 Chỉ tiêu thời gian thu nợ bình quân .......................................................................18 Chỉ tiêu tỷ lệ nợ xấu ...............................................................................................18 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - QUẬN CÁI RĂNG TP.CẦN THƠ ..............................................................................................................19 3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN CÁI RĂNG ................19 3.2. CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG .......20 3.2.1. Chức năng ..........................................................................................................20 3.2.2. Hoạt động ...........................................................................................................20 3.2.3. Cơ cấu tổ chức ...................................................................................................21 3.2.4. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban ...........................................................22 3.3. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TỪ NĂM 2007 ĐẾN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010 .............................................................24 3.3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng giai đoạn (2007-2009) ............24 3.3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng 6 tháng đầu năm giai đoạn (2008-2010) ....................................................................................................................27 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - QUẬN CÁI RĂNG ..................31 4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG VỀ HUY ĐỘNG VỐN, CHO VAY VÀ THU NỢ ........................................................................31 4.1.1. Tình hình nguồn vốn của ngân hàng ..................................................................32 4.1.2. Phân tích tình hình huy động vốn của ngân hàng ..............................................35 4.1.3. Phân tích tình hình cho vay của ngân hàng .......................................................39 4.1.3.1. Tình hình cho vay tại Ngân hàng giai đoạn (2007-2009) ...........................39 a. Doanh số cho vay .............................................................................................40 b. Doanh số thu nợ ...............................................................................................40 c. Tình hình dư nợ ................................................................................................40 d. Tình hình nợ xấu ..............................................................................................41 Trang ix 4.1.3.2. Tình hình cho vay tại Ngân hàng 6 tháng đầu năm giai đoạn (20082010) ........................................................................................................................41 a. Doanh số cho vay ............................................................................................42 b. Doanh số thu nợ ..............................................................................................42 c. Tình hình dư nợ ...............................................................................................43 d. Tình hình nợ xấu .............................................................................................43 4.1.4. Tình hình cho vay hộ sản xuất kinh doanh .......................................................44 4.1.4.1. Doanh số cho vay .....................................................................................44 4.1.4.2. Doanh số thu nợ .......................................................................................46 4.1.4.3. Tình hình dư nợ .........................................................................................47 4.1.4.4. Tình hình nợ xấu .......................................................................................48 4.1.5. Cơ cấu cho vay hộ sản xuất ..............................................................................51 4.1.5.1. Cơ cấu doanh số cho vay hộ sản xuất trong tổng số doanh số cho vay, thu nợ, dư nợ, nợ xấu ..............................................................................................51 4.1.5.2. Cơ cấu doanh số cho vay ngắn hạn hộ sản xuất trong tổng doanh số cho vay, thu nợ, dư nợ, nợ xấu ........................................................................................53 4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY NGẮN HẠN HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TỪ NĂM 2007 ĐẾN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010 ...................54 4.2.1. Tình hình cho vay ngắn hạn hộ sản xuất theo mục đích sử dụng vốn ...............54 4.2.1.1. Tình hình cho vay ngắn hạn hộ sản xuất theo mục đích sử dụng vốn qua 3 năm (2007-2009) ...................................................................................................55 4.2.1.2. Tình hình cho vay ngắn hạn hộ sản xuất theo mục đích sử dụng vốn 6 tháng đầu năm (2008-2010) .........................................................................................58 4.2.2. Tình hình thu nợ ngắn hạn hộ sản xuất theo mục đích sử dụng vốn .................60 4.2.2.1. Tình hình thu nợ ngắn hạn hộ sản xuất theo mục đích sử dụng vốn qua 3 năm (2007-2009) .................................................................................................60 4.2.2.2. Tình hình thu nợ ngắn hạn hộ sản xuất theo mục đích sử dụng vốn 6 tháng đầu năm (2008-2010) ............................................................................................63 4.2.3. Tình hình dư nợ ngắn hạn hộ sản xuất theo mục đích sử dụng vốn ..................66 4.2.3.1. Tình hình dư nợ ngắn hạn hộ sản xuất theo mục đích sử dụng vốn qua 3 năm (2007-2009) ..................................................................................................66 Trang x 4.2.3.2. Tình hình dư nợ ngắn hạn hộ sản xuất theo mục đích sử dụng vốn 6 tháng đầu năm (2008-2010) ............................................................................................69 4.2.4. Tình hình nợ xấu ngắn hạn đối với hộ sản xuất theo mục đích sử dụng vốn ..................................................................................................................................70 4.2.4.1. Tình hình nợ xấu ngắn hạn hộ đối với sản xuất theo mục đích sử dụng vốn qua 3 năm (2007-2009) ...................................................................................71 4.2.4.2. Tình hình dư nợ ngắn hạn đối với hộ sản xuất theo mục đích sử dụng vốn 6 tháng đầu năm (2008-2010) .........................................................................72 4.3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT THÔNG QUA CÁC CHỈ TIÊU ...................................................................................74 4.3.1. Hiệu quả hoạt động tín dụng giai đoạn 2007-2009 ..........................................75 4.3.2. Hiệu quả hoạt động tín dụng 6 tháng đầu năm giai đoạn 2008-2010 ...............78 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN CÁI RĂNG...........................................................81 5.1. TỔNG HỢP CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHO VAY HỘ SẢN XUẤT .............................................................................................................................81 5.1.1. Yếu tố ảnh hưởng từ nguyên nhân chủ quan ....................................................81 5.1.2 Yếu tố ảnh hưởng từ nguyên nhân khách quan .................................................81 5.2. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG ..........................................82 5.3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TÍN DỤNG NGẮN HẠN HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH ..............................................83 5.3.1. Tăng cường vốn huy động để giúp đáp ứng nhu cầu cho vay ..........................83 5.3.2. Cạnh tranh với các Ngân hàng đối thủ .............................................................84 5.3.3. Tiến hành phân loại khách hàng .......................................................................85 5.3.4. Tăng tỷ lệ đầu tư vốn trung hạn và dài hạn ......................................................86 5.3.5. Giảm tỷ lệ nợ quá hạn, xử lý thu hồi nợ ...........................................................86 5.3.6. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên ...........................................................87 5.3.7. Các biện pháp khác ...........................................................................................88 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .........................................................90 6.1. KẾT LUẬN .............................................................................................................90 6.2. KIẾN NGHỊ............................................................................................................91 Trang xi 6.2.1. Đối với chính quyền địa phương ......................................................................91 6.2.2. Đối với ngân hàng cấp trên ...............................................................................91 6.2.3. Đối với ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quận Cái Răng.......92 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................94 Trang xii DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 1a: Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng giai đoạn (2007-2009) .................................................25 Bảng 1b: Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng 6 tháng đầu năm giai đoạn (2008-2010) ......................29 Bảng 2a: Cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng giai đoạn (2007-2009) ...........................................................................32 Bảng 2b: Cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng 6 tháng đầu năm giai đoạn (2008-2010) ...............................................34 Bảng 3a: Tình hình huy động vốn của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng qua 3 năm (2007-2009) .................................................................36 Bảng 3b: Tình hình huy động vốn của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng 6 tháng đầu năm giai đoạn (2008-2010) ..............................38 Bảng 4a: Tình hình cho vay của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng qua 3 năm (2007-2009) .........................................................................39 Bảng 4b: Tình hình cho vay của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng 6 tháng đầu năm (2008-2010) ...............................................................42 Bảng 5a: Tình hình hoạt động tín dụng hộ sản xuất kinh doanh của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng qua 3 năm (2007-2009) ..............50 Bảng 5b: Tình hình hoạt động tín dụng hộ sản xuất kinh doanh của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng 6 tháng đầu năm (20082010) ...............................................................................................................................51 Bảng 5c: Cơ cấu hoạt động tín dụng của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng qua 3 năm (2007-2009) ........................................................52 Bảng 5d: Cơ cấu hoạt động tín dụng của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng 6 tháng đầu năm (2008-2010) ..............................................52 Bảng 5e: Cơ cấu hoạt động tín dụng hộ sản xuất kinh doanh của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng qua 3 năm (2007-2009) .......................53 Bảng 5f: Cơ cấu hoạt động tín dụng hộ sản xuất kinh doanh của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng 6 tháng đầu năm (2008-2010) .............54 Trang xiii Bảng 6a: Tình hình cho vay ngắn hạn hộ sản xuất kinh doanh qua 3 năm (2007-2009) ....................................................................................................................55 Bảng 6b: Tình hình cho vay ngắn hạn hộ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm giai đoạn (2008-2010) .....................................................................................................58 Bảng 7a: Tình hình thu nợ ngắn hạn hộ sản xuất kinh doanh qua 3 năm (2007-2009) ....................................................................................................................61 Bảng 7b: Tình hình thu nợ ngắn hạn hộ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm giai đoạn (2008-2010) .....................................................................................................63 Bảng 8a: Tình hình dư nợ ngắn hạn hộ sản xuất kinh doanh qua 3 năm (2007-2009) ....................................................................................................................66 Bảng 8b: Tình hình dư nợ ngắn hạn hộ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm giai đoạn (2008-2010) ............................................................................................................69 Bảng 9a: Tình hình nợ xấu ngắn hạn hộ sản xuất kinh doanh qua 3 năm (2007-2009) ....................................................................................................................71 Bảng 9b: Tình hình nợ xấu ngắn hạn hộ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm giai đoạn (2008-2010) .....................................................................................................73 Bảng 10a: Các chỉ số đánh giá hiệu quả cho vay ngắn hạn hộ sản xuất kinh doanh qua 3 năm (2007-2009) .........................................................................................................................................75 Bảng 10b: Các chỉ số đánh giá hiệu quả cho vay ngắn hạn hộ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm giai đoạn (2008-2010) .........................................................................................................................................79 Trang xiv DANH MỤC HÌNH Trang Hình 1: Sơ đồ quy trình cho vay ....................................................................................15 Hình 2: Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng ................................................................................................................21 Hình 3a: Kết quả kinh doanh giai đoạn (2007-2009) ...................................................27 Hình 3b: Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm giai đoạn (2008-2010) .......................30 Hình 4a: Cơ cấu nguồn vốn giai đoạn (2007-2009) ......................................................32 Hình 4b: Cơ cấu nguồn vốn 6 tháng đầu năm giai đoạn (2008-2010) ..........................34 Hình 5a: Tình hình cho vay giai đoạn (2007-2009) ......................................................41 Hình 5b: Tình hình cho vay 6 tháng đầu năm giai đoạn (2008-2010) ..........................44 Hình 6a: Cơ cấu cho vay ngắn hạn hộ sản xuất kinh doanh giai đoạn (20072009) ...............................................................................................................................55 Hình 6b: Cơ cấu cho vay ngắn hạn hộ sản xuất kinh doanh giai đoạn 6 tháng đầu năm (2008-2010) ......................................................................................................58 Hình 7a: Cơ cấu thu nợ ngắn hạn hộ sản xuất kinh doanh giai đoạn (2007-2009) .......61 Hình 7b: Cơ cấu thu nợ ngắn hạn hộ sản xuất kinh doanh giai đoạn 6 tháng đầu năm (2008-2010).............................................................................................................64 Hình 8a: Cơ cấu dư nợ ngắn hạn hộ sản xuất kinh doanh giai đoạn (2007-2009) ........67 Hình 8b: Cơ cấu dư nợ ngắn hạn hộ sản xuất kinh doanh giai đoạn 6 tháng đầu năm (2008-2010).............................................................................................................69 Hình 9a: Cơ cấu nợ xấu ngắn hạn hộ sản xuất kinh doanh giai đoạn (2007-2009) ......72 Hình 9b: Cơ cấu nợ xấu ngắn hạn hộ sản xuất kinh doanh giai đoạn 6 tháng đầu năm (2008-2010).............................................................................................................73 Trang xv DANH MỤC CỤM TỪ VIẾT TẮT NHNO&PTNT: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. AGRIBANK: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. TP: Thành phố. TGTK: Tiền gửi Tiết kiệm. TG: Tiền gửi. HSX: Hộ sản xuất. DN: Doanh nghiệp. ĐVT: Đơn vị tính. Q.Cái Răng: Quận Cái Răng. Trang xvi Tình hình tín dụng ngắn hạn hộ sản xuất kinh doanh tại NHN0 & PTNT Quận Cái Răng CHƢƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU (LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI) : - Thực hiện chủ trương Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước đưa Việt Nam chuyển từ một nước có nền kinh tế đang phát triển trở thành nước có nền kinh tế phát triển. Đặc biệt hơn Việt Nam đang là thành viên của tổ chức thương mại (WTO), nền kinh tế nước ta có nhiều biến đổi. Nhà nước ngày càng quan tâm đến đời sống kinh doanh của nhân dân, hỗ trợ và góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động thu nhập của người dân ngày càng được nâng lên. Sự thay đổi đó có sự góp phần của hệ thống ngân hàng, ngân hàng là người cho vay chủ yếu đối với doanh nghiệp và hộ gia đình. Hoạt động của ngân hàng có sự ảnh hưởng to lớn đối với nền kinh tế - xã hội. Toàn bộ nhu cầu về vốn cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và hộ gia đình như đầu tư xây dựng, vốn cố định và vốn lưu động đều phải đi vay. Trong đó vốn ngắn hạn có một vai trò quan trọng. Với yêu cầu này Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam nói chung và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận Cái Răng nói riêng đã ra đời. Ngân hàng hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp là chủ yếu, cung cấp vốn kịp thời cho sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện cho hoạt động kinh tế nông thôn phát triển góp phần vào sự đổi mới của đất nước. Ngân hàng hoạt động kinh doanh không khác gì doanh nghiệp nhằm mục đích cuối cùng là lợi nhuận. Do địa bàn quận Cái răng có đặc thù nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp nên nghiệp vụ phát sinh chủ yếu trong quá trình quan hệ với khách hàng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quận Cái Răng là cho vay hộ sản xuất, mặt khác Ngân hàng cũng là nơi quy động vốn nhàn rỗi của hộ gia đình. - Qua thời gian học tập và rèn luyện tại truờng Đại Học Cần Thơ và được tiếp cận với thực tiễn sinh động của hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quận Cái Răng em nhận thấy rằng việc tìm hiểu và phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng trong lĩnh vực cho vay ngắn hạn đối với hộ sản xuất kinh doanh là hết sức cần thiết. - Xuất phát từ những lý do trên em quyết định chọn đề tài: “ Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quận Cái Răng”. GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên 1 SVTH: Trần Xuân Mạnh Tình hình tín dụng ngắn hạn hộ sản xuất kinh doanh tại NHN0 & PTNT Quận Cái Răng 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU : 1.2.1. Mục tiêu chung : - Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn hộ sản xuất kinh doanh để xác định mặt mạnh, những mặt còn hạn chế từ đó đưa ra biện pháp khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả cho vay sản xuất kinh doanh trong thời gian tới tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận Cái Răng. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể : - Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng từ năm 2007 đến 6 tháng đầu năm 2010. - Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn hộ sản xuất kinh doanh: cho vay, thu nợ, dư nợ, nợ xấu từ năm 2007 đến 6 tháng đầu năm 2010. - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay tại Ngân hàng. 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU : 1.3.1. Phạm vi về không gian : - Số liệu được thu thập số liệu từ phòng kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận Cái Răng. 1.3.2. Phạm vi về thời gian : - Luận văn này được thực hiện thông qua số liệu được thu thập từ bảng Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, và bảng Cân Đối Kế Toán từ năm 2007 đến 6 tháng đầu năm 2010. Thời gian thực hiện luận văn từ 09/09/2010 đến 20/11/2010. 1.3.3. Đối tƣợng nghiên cứu : - Tín dụng ngắn hạn đối với hộ sản xuất kinh doanh tại NHNo & PTNT Q.Cái Răng bao gồm cho vay, thu nợ, dư nợ, nợ xấu. Hộ sản xuất kinh doanh có mục đích phục vụ cho việc: trồng trọt, chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp, và các ngành khác. GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên 2 SVTH: Trần Xuân Mạnh Tình hình tín dụng ngắn hạn hộ sản xuất kinh doanh tại NHN0 & PTNT Quận Cái Răng CHƢƠNG 2 PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. PHƢƠNG PHÁP LUẬN : 2.1.1. Hoạt động tín dụng : 2.1.1.1. Khái niệm tín dụng : - Tín dụng là một quan hệ giữa hai chủ thể, trong đó một bên chuyển giao tiền hoặc tài sản cho bên kia được sử dụng trong một thời gian nhất định, đồng thời bên nhận tiền hoặc tài sản cam kết hoàn trả theo thời hạn đã thỏa thuận. - Trong thực tế hoạt động tín dụng rất đa dạng và phong phú, nhưng ở bất cứ dạng nào thì tín dụng cũng thể hiện ba mặt cơ bản sau: + Có sự chuyển giao một khối lượng giá trị từ người này sang người khác. + Khi hoàn lại lượng giá trị đã giao cho người sở hữu, phải kèm theo một giá trị dư thêm, phần dư thêm được gọi là phần lời hay lãi suất. + Sự chuyển giao mang tính chất tạm thời. 2.1.1.2. Các hình thức tín dụng : a) Tín dụng thương mại : - Tín dụng thương mại là quan hệ tín dụng giữa các nhà doanh nghiệp, được biểu hiện dưới hình thức mua bán chịu hàng hóa. - Nguyên nhân của sự xuất hiện tín dụng thương mại là do sự cách biệt giữa sản xuất và tiêu thụ, đặc điểm thời vụ trong sản xuất và mua hoặc bán sản phẩm, vì vậy có hiện tượng một số nhà doanh nghiệp muốn bán sản phẩm trong lúc đó có một số nhà doanh nghiệp muốn mua nhưng không có tiền. Trong trường hợp này nhà doanh nghiệp với tư cách là người muốn bán thực hiện được sản phẩm họ có thể bán chịu hàng hóa cho người mua. - Mua bán chịu hàng hóa là hình thức tín dụng vì: + Người bán chuyển giao cho người mua được sử dụng vốn tạm thời trong một thời gian nhất định. + Đến thời hạn đã được thỏa thuận người mua hoàn lại vốn cho người bán dưới hình thức tiền tệ và lợi tức. b) Tín dụng ngân hàng : - Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa ngân hàng, các tổ chức tín dụng khác với các nhà doanh nghiệp và cá nhân. GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên 3 SVTH: Trần Xuân Mạnh
- Xem thêm -