Tài liệu Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và một số giải pháp marketing nhằm duy trì và mở rộng thị trường của công ty gạch men thăng long

  • Số trang: 55 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

§Ó tµi thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Qu¶n TrÞ Kinh Doanh Lêi nãi ®Çu ‚ Liªn tôc-liªn tôc ph¸t triÓn‛ l¯ môc tiªu cña mäi doanh nghiÖp muèn tån t¹i trong c¬ chÕ thÞ tr-êng, trong nÒn kinh tÕ mµ c¹nh tranh ®-îc coi lµ ‚ Linh hån cña thÞ tr­êng‛ th× viÖc khai th¸c thÞ tr­êng theo chiÒu s©u v¯ më réng thÞ tr-êng theo chiÒu réng lµ nhiÖm vô th-êng xuyªn liªn tôc cña mäi doanh nghiÖp. C¹nh tranh cã thÓ lµm cho doanh nghiÖp mÊt ®i nh÷ng kh¸ch hµng cña m×nh nÕu nh- doanh nghiÖp kh«ng cã nh÷ng chiÕn l-îc hîp lý, h¬n thÕ n÷a doanh nghiÖp muèn duy tr× vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh th× viÖc duy tr× vµ më réng thÞ tr-êng lµ chiÕn l-îc kh«ng thÓ thiÕu. NhËn thøc ®-îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò më réng thÞ tr-êng vµ qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty g¹ch men Th¨ng Long em chän ®Ò tµi: ‚Ph©n tÝch t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm vµ mét sè gi¶i ph¸p Marketing nh»m duy tr× vµ më réng thÞ tr-êng cña C«ng ty g¹ch men Th¨ng Long‛ Víi môc ®Ých t×m hiÓu nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña thÞ tr-êng, c¸c c«ng cô Marketing trong viÖc duy tr× vµ më réng thÞ tr-êng nãi chung vµ cña C«ng ty g¹ch men Th¨ng Long nãi riªng, tõ ®ã ®Ò xuÊt mét sè kiÕn nghÞ vµ biÖn ph¸p cô thÓ víi hy väng gãp phÇn duy tr× vµ më réng thÞ tr-êng cña C«ng ty. §Ò tµi ®-îc chia lµm ba phÇn: PhÇn 1 Tæng quan cña C«ng ty PhÇn 2 Thùc tr¹ng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm C«ng ty Cæ phÇn G¹ch men Th¨ng Long - Viglacera. PhÇn 3 Mét sè gi¶i ph¸p Marketing nh»m duy tr× vµ më réng thÞ tr-êng cho C«ng ty g¹ch men Th¨ng Long MÆc dï ®· hÕt søc cè g¾ng t×m hiÓu lý thuyÕt vµ thùc tÕ tuy nhiªn do kiÕn thøc cßn h¹n chÕ còng nh- thêi gian t×m hiÓu h¹n hÑp nªn b¶n ®å ¸n nµy cßn nhiÒu thiÕu sãt, rÊt mong ®-îc sù chØ b¶o cña c¸c ThÇy, C« gi¸o cïng toµn thÓ c¸c b¹n ®Ó b¶n ®Ò tµi cña em ®-îc hoµn thµnh. Em xin tr©n träng c¸m ¬n C« gi¸o Th¹c sÜ NguyÔn Ngäc §iÖp cïng c¸c anh chÞ phßng Kinh doanh C«ng ty G¹ch men Th¨ng Long ®· chØ b¶o tËn t×nh cho em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. GV:h-íng dÉn :Th¹c SÜ:NguyÔn Ngäc §iÖp SV:Lª Anh TuÊn 1 §Ó tµi thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Qu¶n TrÞ Kinh Doanh PhÇn I Tæng quan vÒ c«ng ty 1) Th«ng tin chung vÒ Doanh NghiÖp Tªn Doanh NghiÖp : C«ng ty cæ phÇn g¹ch men Th¨ng Long Tªn giao dÞch : Th¨ng Long ceramic tile joint stock company H×nh thøc ph¸p lý : C«ng Ty cæ phÇn Nghµnh nghÒ kinh doanh chÝnh: S¶n xuÊt s¶n phÈm g¹ch ceramic §Þa chØ : Phóc Th¾ng – Mª Linh – VÜnh phóc Tµi kho¶n ng©n hµng: E – mail : §iÖn Tho¹i C«ng Ty cæ phÇn men Th¨ng Long - Viglacera lµ DN s¶n xuÊt kinh doanh víi cæ ®«ng s¸ng lËp lµ Tæng C«ng Ty Thuû Tinh vµ Gèm X©y Dùng. C«ng Ty ho¹t ®éng theo luËt Doanh NghiÖp, c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ ®iÒu lÖ tæ chøc ho¹t ®éng cña C«ng Ty cæ phÇn men th¨ng long Viglacera ®-îc ®¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua ngµy 01-02-2004 C«ng Ty cæ phÇn men Th¨ng Long – Viglacera lµ mét trong nh÷ng C«ng Ty cã gi¸ trÞ tµi s¶n lín trong Tæng C«ng Ty Thuû Tinh vµ Gèm X©y Dùng – N¨m 2001 tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cña C«ng Ty lµ 180 Tû ®ång ®Õn N¨m 2005 tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cña C«ng Ty kho¶ng 275 Tû ®ång víi c¸c c«ng tr×nh X©y Dùng c¬ së h¹ tÇng vµ hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ chiÕm kho¶ng 65% trong tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cña C«ng Ty. 2) Qu¸ Tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn Doanh NghiÖp C«ng Ty ®-îc khëi c«ng x©y dùng th¸ng 04/2000 vµ hoµn thµnh chÝnh thøc ®i vµo s¶n xuÊt kinh doanh ngµy 15/12/2000 víi tªn gäi Nhµ M¸y g¹ch men Th¨ng Long , theo quyÕt ®Þnh sè 1379/Q§ - BXD ngµy 22/09/2000 cña Bé tr-ëng Bé XD GV:h-íng dÉn :Th¹c SÜ:NguyÔn Ngäc §iÖp SV:Lª Anh TuÊn 2 §Ó tµi thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Qu¶n TrÞ Kinh Doanh Ngµy 14/01/2002 Nhµ m¸y ®· ®-îc Bé XD quyÕt ®Þnh ®æi tªn thµnh C«ng Ty g¹ch men Th¨ng Long ®Ó phï hîp víi quy m« vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng Ty. Ngµy 01/08/2003 d-íi sù chØ ®¹o cña Tæng C«ng Ty Thuû Tinh vµ Gèm XD. C«ng Ty g¹ch men Th¨ng Long s¸t nhËp víi C«ng Ty Granite Tiªn S¬n vµ ®æi tªn thµnh C«ng Ty g¹ch èp l¸t Th¨ng Long – Viglacera. Theo tiÕn tr×nh ®æi míi DN nhµ n-íc tõ ngµy 01/02/2004 C«ng Ty g¹ch èp l¸t Th¨ng Long ®· tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ DN vµ ®æi tªn thµnh C«ng Ty cæ phÇn g¹ch men Th¨ng Long – Viglacera. 3) chøc n¨ng ,nhiÖm vô cña doanh nghiÖp + S¶n xuÊt, mua b¸n s¶n phÈm g¹ch ceramic vµ c¸c lo¹i vËt liÖu x©y dùng kh¸c + §Çu t- h¹ tÇng,tr¨ng trÝ néi thÊt c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp d©n dông + Kinh doanh xuÊt nhËp khÈuvµ dÞch vô vËn chuyÓn hµng ho¸ c¸c lo¹i vµ mét sè lÜnh vùc kh¸c. 4) §Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt chñ yÕu cña DN 4.1.§Æc ®iÓm s¶n phÈm cña C«ng Ty Lµ c¸c lo¹i s¶n phÈm g¹ch men èp t-êng, g¹ch men l¸t nÒn, cã kÝch th-íc, hoa v¨n ®a d¹ng theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn thiÕt bÞ cña C«ng Ty : Lo¹i kÝch th-íc 200 x 200 mm; 200 x 250mm ; 250 x 250mm; 250 x 400mm ; 400 x 400mm... 4.2.§Æc ®iÓm thÞ tr-êng Ngµy nay cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ, thÞ tr-êng ®-îc nh×n d-íi nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau, nhiÒu quan ®IÓm kh¸c nhau, nhiÒu tr-êng ph¸i kh¸c nhau. ThÞ tr-êng cña C«ng Ty chñ yÕu khu vùc MiÒn B¾c ®Õn th¸ng 07/2004 C«ng Ty ®· më thªm Chi nh¸nh MiÒn Trung cña C«ng Ty t¹i §µ N½ng ®Ðn th¸ng 05/2005 më thªm Chi nh¸nh MiÒn Nam tai thµnh phè HCM hiÖn nay th-¬ng hiÖu g¹ch men Viglacera cña C«ng Ty ®· kh¼ng ®Þnh ®-îc vÞ thÕ cña m×nh trren thÞ GV:h-íng dÉn :Th¹c SÜ:NguyÔn Ngäc §iÖp SV:Lª Anh TuÊn 3 §Ó tµi thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Qu¶n TrÞ Kinh Doanh tr-îng trong n-íc vµ ®· g©y ®-îc sù chó ý cña mét sè thÞ tr-êng n-íc ngoµi nh-: §µI Loan, Hµn Quèc, Singapor, Myanmar…. 4.3. C«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm g¹ch Ceramic - §Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm g¹ch Ceramic, nguyªn liÖu gåm hai lo¹i nguyªn liÖu dÎo vµ nguyªn liÖu gÇy, bao gåm: ®¸t sÐt, fens p¸t, ®¸ v«i, cao lanh, men mµu, c¸c chÊt phô gia…c¸c nguyªn liÖu ®-îc pha trén theo tû lÖ quy ®Þnh cña phßng kü thuËt vµ ®-îc ¸p dông theo quy tr×nh s¶n xuÊt cô thÓ cña C«ng Ty. 1. Gia c«ng nguyªn liÖu x-¬ng: ®Êt vµ c¸c chÊt phô gia ®-îc pha trén theo tû lÖ hîp lý sau ®ã ®-îc n¹p vµo hÖ thèng m¸y nghiÒn x-¬ng 2. 2. Sau khi nghiÒn xong t¹o ra d¹ng hå -ít ®-îc ®-a xuèng bÓ khuÊy hå trung gian cung cÊp chop giai ®o¹n 3. 3. Bét hå ®-îc ®-a qua hÖ thèng m¸y sÊy phun t¹o bét kh« víi d¹ng h¹t cã ®é Èm phï hîp cung cÊp cho c«ng ®o¹n 4. 4. Ðp t¹o h×nh s¶n phÈm b¸n thµnh phÈm: Bét ®-îc ®-a vµo hÖ thèng m¸y Ðp thuû lùc ®-îc Ðp t¹o h×nh s¶n phÈm b¸n thµnh phÈm vµ cung cÊp cho c«ng ®o¹n 5. 5. Nung x-¬ng( Nung Bisquist) s¶n phÈm b¸n thµnh phÈm ®-îc ®-a vµo ®-îc ®-a vµo lß nung thanh l¨n ®èt b»ng khÝ than theo ®-êng cong nung t¹o Êng phÈm bisquist cung cÊp cho c«ng ®o¹n 6. 6. Tr¸ng men vµ in hoa v¨n lªn bÒ mÆt s¶n phÈm t¹o ra, t¹o ra s¶n phÈm cã nhiÒu mµu s¾c, hoa v¨n theo mong muèn, ®-îc cung cÊp cho c«ng ®o¹n 7. 7. Nung men t¹o thµnh phÈm: Qua hÖ thèng lß nung thanh l¨n lÇn 2 s¶n phÈm sau khi ®-îc tr¸ng men ®-îc nung theo ®-êng cong nhiÖt phï hîp t¹o ra thµnh phÈm ®-a ®Ðn c«ng do¹n 8. 8. Ph©n lo¹i ®ãng gãi thµnh phÈm, c¸c s¶n phÈm kh«ng ®¹t yªu cÇu sÏ bÞ lo¹i bá ra ngoµI, s¶n phÈm ®¹t yªu cÇu ®-îc ®-a vµo m¸y ®ãng gãi thµnh phÈm ®-a ®Õn c«ng ®o¹n 9. GV:h-íng dÉn :Th¹c SÜ:NguyÔn Ngäc §iÖp SV:Lª Anh TuÊn 4 §Ó tµi thùc tËp tèt nghiÖp 9. Khoa Qu¶n TrÞ Kinh Doanh NhËp kho thµnh phÈm: S¶n phÈm sau ®ãng gãi ®-îc xÕp vµo kÖ hµng vµ ®-îc nhËp kho 1 Gia c«ng nguyªn liÖu x-¬ng 2 HÖ thèng m¸y nghiÒn 3 HÖ thèng m¸y sÊy phun 4 Ep t¹o hÝnh sp b¸n thµnh phÈm 5 Nung Bisquist 6 Tr¸ng men vµ in hoa v¨n lªn bÒ mÆt sp 7 Nung men t¹o thµnh phÈm 8 Ph©n lo¹i vµ ®ãng gãi s¶n phÈm 9 NhËp kho thµnh phÈm S¬ ®å 1:Quy tr×nh s¶n xuÊt g¹ch ceramic 4.4. §Æc ®iÓm lao ®éng Lao ®éng lµ yÕu tè quan träng nhÊt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. NhËn thøc ®-îc vÊn ®Ò quan träng nµy nh÷ng n¨m qua C«ng Ty kh«ng ngõng ®µo t¹o vµ GV:h-íng dÉn :Th¹c SÜ:NguyÔn Ngäc §iÖp SV:Lª Anh TuÊn 5 §Ó tµi thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Qu¶n TrÞ Kinh Doanh n©ng cÊp c¶ vÒ sè l-îng lÉn chÊt l-îng Lao ®éng nh»m ®¸p øng kÞp thêi cho mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng Ty. VÒ sè l-îng Lao ®éng: Khi míi ®i vµo s¶n xuÊt C«ng Ty chØ cã kho¶ng 300 c«ng nh©n viªn, sau khi më réng thªm s¶n xuÊt ®Õn nay C«ng Ty ®· cã h¬n 700 c«ng nh©n viªn VÒ chÊt l-îng lao ®éng: TÊt c¶ c¸c c¸n bé qu¶n lý, c¸n bé kü thuËt, ®Òu cã tr×nh ®é trªn §¹i Häc, Cao §¼ng vµ Trung CÊp, hÇu hÕt c«ng nh©n ®Òu cã tr×nh ®é, tay nghÒ t-¬ng ®èi ca B¶ng 1: C¬ cÊu lao ®éng cña C«ng Ty cæ phÇn G¹ch men Th¨ng Long §VT:Ng-êi STT C¸c chØ tiªu N¨m 2004 N¨m 2005 A Tæng sè CBCNV 590 100 740 100 1 L§ gi¸n tiÕp 130 22.03 145 19.60 2 L§ trùc tiÕp 460 77.97 595 80.4 B Ph©n theo giíi tÝnh 590 100 740 100 1 Nam 380 64.40 490 66.21 2 N÷ 210 35.60 250 33.79 C Ph©n theo tr×nh ®é 590 100 740 100 1 §¹i Häc trë lªn 105 17.79 125 16.89 2 Cao §¼ng, Trung CÊp 100 16.95 110 14.86 3 C«ng nh©n nghÒ 385 65.26 505 68.25 Nguån:phßng nh©n sù Do tÝnh chÊt tÝnh chÊt vÒ ngµnh nghÒ nªn lao ®éng Nam trong C«ng Ty chiÕm Tû träng cao h¬n so víi Lao ®éng N÷, Lao ®éng trùc tiÕp tham ra s¶n xuÊt chiÕm kho¶ng 80% cßn l¹i lµ Lao ®éng gi¸n tiÕp, viÖc qu¶n lý tèt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt sÏ t¹o ®IÒu kiÖn tèt cho viÖc sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm c¸c yÕu tè s¶n xuÊt mµ trong ®ã qu¶n lý vµ sö dông hîp lý søc Lao ®éng lµ mét vÊn ®Ò rÊt phøc t¹p. C«ng Ty ®ang sö dông c¸ch x¸c ®Þnh møc Lao ®éng trªn c¬ së sè liÖu thèng kª vÒ thêi gian tiªu GV:h-íng dÉn :Th¹c SÜ:NguyÔn Ngäc §iÖp SV:Lª Anh TuÊn 6 §Ó tµi thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Qu¶n TrÞ Kinh Doanh hao ®Ó hoµn thanh s¶n phÈm còng nh- c¸c c«ng viÖc ®-îc hoµnh thµnh tr-íc ®ã . C¸c sè liÖu nµy ®-îc lÊy tõ b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt t×nh h×nh hoµn thµnh møc Lao ®éng. Ngoµi ra cßn tham kh¶o ý kiÕn cña c¸n bé ®Þnh møc cã kinh nghiÖm vµ mét sè c«ng nh©n lµnh nghÒ. §Þnh møc Lao ®éng s¶n xuÊt mét sè c«ng ®o¹n - ChuÈn bÞ nguyªn liÖu 2ng-êi/1 ca/8 giê/1 ngµy - Tr¹m khÝ ho¸ than - Gia c«ng nguyªn liÖu 4 ng-êi/1 ca/8 giê/1 ngµy - Lß nung thanh l¨n - Ph©n lo¹i s¶n phÈm 20 ng-êi/1 ca/8 giê/1 ngµy 12 ng-êi/1 ca/8 giê/1 ngay 15 ng-êi/1 ca/8 giê/1 ngay VÒ thêi gian lµm viÖc lµ kho¶ng thêi gian ®ñ ®Ó ng-êi Lao ®éng hoµnh thµnh c«ng viÖc ®-îc giao trong ca, mçi ca s¶n xuÊt c«ng nh©n Lao ®éng ®Òu ®-îc cÊp ph¸t vµ trang bÞ nh÷ng dông cô cÇn thiÕt phôc vô träng qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt. 4.5. §Æc ®iÓm tµi chÝnh B¶ng 2.1: Mét sè chØ tiªu tµi s¶n vµ nguån vèn §¬n vÞ ®ång ChØ tiªu 2004 2005 Tµi s¶n cè ®Þnh 148.051.094.115 139.323.766.538 Tµi s¶n l-u ®éng 131.544.027.602 134.799.611.534 Tæng tµi s¶n 279.595.121.717 274.123.378.072 Nî ph¶i t¶ 264.607.511.524 257.399.617.658 Nguån vèn chñ së h÷u 14.987.610.193 16.723.760.414 Tæng nguån vèn 279.595.121.717 274.123.378.072 Nguån:PhßngTCKT GV:h-íng dÉn :Th¹c SÜ:NguyÔn Ngäc §iÖp SV:Lª Anh TuÊn 7 §Ó tµi thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Qu¶n TrÞ Kinh Doanh B¶ng 2.2: Mét sè chØ tiªu tµi s¶n vµ nguån vèn §¬n vÞ: % ChØ tiªu 2004 2005 Tµi s¶n cè ®Þnh/ Tæng tµi s¶n 52,95 50,83 Tµi s¶n l-u ®éng/ Tæng tµi s¶n 47,04 49,17 Nî ph¶i tr¶/ Tæng nguån vèn Nguån vèn chñ së h÷u/ tæng nguån vèn 94,64 93,80 5,36 6,10 Nguån : phßng TCKT C¬ cÊu tµi s¶n, nguån vèn, tû träng cña TSC§, TSL§ trong tæng tµi s¶n, tû träng nî, nguån vèn chñ së h÷u trong tæng nguån vèn thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ qua c¸c n¨m. §Ó hiÓu râ h¬n vÒ xu thÕ biÕn ®æi cña chóng, cÇn ph¶i nghiªn cøu vÒ t×nh h×nh biÕn ®æi tµi s¶n vµ nguån vèn cña c«ng ty B¶ng 3: T×nh h×nh biÕn ®æi tµi s¶n cña c«ng ty §VT: ®ång Sè cuèi kú ChØ tiªu 2004 2005 So s¸nh 05/04(%) A. Tµi s¶n l-u ®éng, ®Çu tdµi h¹n 131.544.027.602 134.799.611.534 102 1. TiÒn 13.221.015.419 15.421.321.725 117 2. C¸c kho¶n ph¶i thu 62.481.544.868 59.986.023.610 96 3. Hµng tån kho 55.400.851.660 58.901.527.385 106 4. Tµi s¶n l-u ®éng kh¸c 440.615.655 490.738.814 B. Tµi s¶n cè ®Þnh, ®Çu t- dµi h¹n 148.051.094.115 139.323.766.538 111 1. Tµi s¶n cè ®Þnh 2. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang Tæng céng tµi s¶n 131.709.716.109 121.982.129.285 16.341.378.006 17.341.637.253 94 93 106 79.595.121.717 274.123.378.072 Nguån: Phßng TCKT GV:h-íng dÉn :Th¹c SÜ:NguyÔn Ngäc §iÖp SV:Lª Anh TuÊn 8 §Ó tµi thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Qu¶n TrÞ Kinh Doanh Tµi s¶n l-u ®éng vµ ®Çu t- ng¾n h¹n cña c«ng ty n¨m 2005 t¨ng so víi 2004 do dù tr÷ tiÒn mÆt t¨ng, tån kho t¨ng do dù tr÷ nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty t¨ng. Tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t- dµi h¹n gi¶m so víi n¨m tr-íc do c«ng ty trÝch khÊu hao TSC§ hiÖn ®ang dïng, mµ chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang vÉn ch-a hoµn thµnh nªn ch-a ®-a vµo sö dông t¨ng TSC§  §Æc ®iÓm nguån vèn B¶ng 4 T×nh h×nh biÕn ®æi nguån vèn cña c«ng ty §VT: ®ång Sè cuèi kú ChØ tiªu 2004 2005 So s¸nh 05/04(%) A. Nî ph¶i tr¶ 264.607.511.524 257.399.617.658 97 1. Nî ng¾n h¹n 180.545.392.524 184.579.973.348 102 2. Nî dµi h¹n 82.647.810.580 71.647.687.123 87 1.414.308.420 1.171.957.187 83 14.987.610.193 16.723.760.414 112 14.987.610.193 16.723.760.414 112 3. Nî kh¸c B. Nguån vèn chñ së h÷u 1. Nguån vèn, quü Tæng céng nguån vèn 279.595.121.717 274.123.378.072 98 Nguån P TCKT Nguån vèn cña c«ng ty 2005 gi¶m so víi 2004 chñ yÕu ë c¸c kho¶n nî dµi h¹n, do kho¶n vay ®Çu t- c«ng ty ®· cã kÕ ho¹ch tr¶ dÇn qua c¸c n¨m vµ kh«ng cã ph¸t sinh míi. Vay ng¾n h¹n t¨ng do c«ng ty më réng s¶n xuÊt t¨ng s¶n l-îng s¶n phÈm nªn nhu cÇu vèn ng¾n h¹n t¨ng. Nguån vèn chñ së h÷u t¨ng do lîi nhuËn n¨m 2005 t¨ng so víi n¨m 2004. Tæng tµi s¶n vµ nguån vèn cña C«ng ty Cæ phÇn men Th¨ng Long – Viglacera gi¶m nh-ng lîi nhuËn l¹i t¨ng cho thÊy c«ng ty ®ang cã nh÷ng chÝnh s¸ch tµi chÝnh hîp lý vµ hiÖu qu¶. GV:h-íng dÉn :Th¹c SÜ:NguyÔn Ngäc §iÖp SV:Lª Anh TuÊn 9 §Ó tµi thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Qu¶n TrÞ Kinh Doanh 4.5.1 Ph©n tÝch mét sè chØ tiªu tµi chÝnh B¶ng ph©n tÝch c¸c chØ sè tµi chÝnh cho thÊy c¸c tû sè tµi chÝnh n¨m 2005 ®Òu t¨ng so víi n¨m 2004. Tû sè vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh gi¶m do hµng tån kho n¨m 2005 t¨ng, c¬ cÊu tµi s¶n cè ®Þnh gi¶m do TSC§ gi¶m, tµi trî dµi h¹n cña c«ng ty gi¶m do c«ng ty ®· tr¶ ®-îc mét phÇn nî dµi h¹n. B¶ng 5: Ph©n tÝch mét sè chØ sè tµi chÝnh n¨m 2004, 2005 §¬n vÞ: lÇn N¨m N¨m Chªnh C¸c chØ tiªu tµi chÝnh C«ng thøc tÝnh 2004 2005 lÖch 1. C¸c chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n 1a. Kh¶ n¨ng thanh to¸n chung (TSL§&§TNH)/Nî NH 1b. Kh¶ n¨ng thanh (TSL§&§TNHHµng to¸n nhanh TKho)/Nî NH 0,73 0,73 0,00 0,42 0,41 (0,01) 0,47 0,49 0,02 0,53 0,51 (0,02) 0,05 0,06 0,01 2d. Tµi trî dµi h¹n (NV CSH+ Nî DH)/ Tæng TS 3. C¸c chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng 3a. Vßng quay TSL§ DT thuÇn/(TSL§&§TNH)bq 3b. Vßng quay tæng TS DT thuÇn/ Tæng TS bq 3c. Vßng quay hµng tån kho DT thuÇn/ Hµng tån kho bq 4. C¸c chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng sinh lêi 0,35 0,32 (0,03) 1,46 0,69 1,77 0,85 0,30 0,16 3,47 4,12 0,64 4a. Doanh lîi tiªu thô LN sau thuÕ/DT thuÇn 0,01 0,02 0,01 4b. Doanh lîi vèn chñ LN sau thuÕ/NV CSH bq 0,27 0,10 0,02 0,01 2. C¸c chØ tiªu vÒ c¬ cÊu tµi chÝnh 2a. C¬ cÊu tµi s¶n l-u ®éng (TSL§&§TNH)/Tæng TS 2b. C¬ cÊu tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§&§TDH)/Tæng TS 2c. Tù tµi trî (c¬ cÊu nguån vèn CSH) NV CSH/ Tæng TS 4c. Doanh lîi tæng tµi s¶n LN sau thuÕ/Tæng TS bq 0,17 0,01 Nguån P TCKT GV:h-íng dÉn :Th¹c SÜ:NguyÔn Ngäc §iÖp SV:Lª Anh TuÊn 10 §Ó tµi thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Qu¶n TrÞ Kinh Doanh 4.5.2 NhËn xÐt vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty Qua ph©n tÝch b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®äng s¶n xuÊt kinh doanh, b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ ®Æc biÖt th«ng qua c¸c tû sè tµi chÝnh n¨m 2005 ta thÊy ®-îc phÇn nµo t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty t¹i thêi ®iÓm ®ã. VÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n, tû sè kh¶ n¨ng thanh to¸n chung cña c«ng ty lµ 0,73 chØ sè nµy nhá h¬n 1 c«ng ty cã thÓ sÏ gÆp khã kh¨n trong viÖc thanh to¸n, kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh cña c«ng ty chØ ®¹t 0.41, viÖc thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¨n h¹n cña c«ng ty sÏ khã kh¨n. VÒ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng, tû sè vßng quay TSL§ cña c«ng ty lµ 1,77; vßng quay hµng tån kho lµ 4,12 chøng tá søc ho¹t ®éng cña c«ng ty lµ tèt, c«ng ty cã thÓ quay vßng nhanh tµi s¶n l-u ®éng vµ hµng tån kho. Tû sè vßng quay tæng tµi s¶n cña c«ng ty 0.85 tû sè nµy h¬i nhá thÓ hiÖn kh¶ n¨ng quay vßng tæng tµi s¶n thÊp. VÒ kh¶ n¨ng sinh lêi, c¸c tû sè nµy ®Òu nhá. Tû sè kh¶ n¨ng sinh lêi cña tæng tµi s¶n lµ quan träng víi c«ng ty, cßn tû sè kh¶ n¨ng sinh lêi cña vèn chñ lµ quan träng víi c¸c cæ ®«ng. C«ng ty cÇn ph¶i t×m c¸ch n©ng cao c¸c tû sè cßn thÊp ®Ó t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty ngµy cµng v÷ng ch¾c h¬n. 4.6 §Æc ®iÓm c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt: H×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt theo quy tr×nh c«ng nghÖ khÐp kÝn vµ tæ chøc s¶n xuÊt theo sù chuyªn m«n ho¸ c«ng nghÖ néi bé tõng ph©n x-ëng. H×nh thøc nµy cã -u ®iÓm lµ ®¹t n¨ng suÊt lao ®éng cao, kh¸ linh ho¹t khi thay ®æi s¶n phÈm. KÕt cÊu s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ sù h×nh thµnh c¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt chÝnh, ph©n x-ëng s¶n xuÊt phô trî vµ c¸c bé phËn phôc vô s¶n xuÊt GV:h-íng dÉn :Th¹c SÜ:NguyÔn Ngäc §iÖp SV:Lª Anh TuÊn 11 §Ó tµi thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Qu¶n TrÞ Kinh Doanh Kho nguyªn vËt liÖu PX c¬ ®iÖn 1,2 C¸c PXSX 1,2,3 Bé phËn vËn chuyÓn Kho thµnh phÈm S¬ ®å 2: kÕt cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty CP men Th¨ng Long Khèi s¶n xuÊt chÝnh Khèi s¶n xuÊt phô trî 4.7 c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña doanh nghiÖp 4.7.1.KiÓu c¬ cÊu vµ sè cÊp qu¶n lý C«ng ty Cæ phÇn men Th¨ng Long – Viglacera thùc hiÖn chÕ ®é qu¶n lý theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng. Víi kiÓu c¬ cÊu nµy mét mÆt ®¶m b¶o chÕ ®é mét thñ tr-ëng, ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt, tÝnh tæ chøc cao, mÆt kh¸c ph¸t huy ®-îc c¸c n¨ng lùc chuyªn m«n cña c¸c phßng chøc n¨ng Gi¸m ®èc PG§ KD CN MT – MN K D PG§ SX TC HC TC KT PX SX 1,2,3 KH SX KT KCS PX C§ 1,2 S¬ ®å 3: Bé m¸y qu¶n lý C«ng ty CP men Th¨ng Long – Viglacera GV:h-íng dÉn :Th¹c SÜ:NguyÔn Ngäc §iÖp SV:Lª Anh TuÊn 12 §Ó tµi thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Qu¶n TrÞ Kinh Doanh Ghi chó: PG§ SX: Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch SX PG§ KD: Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch Kinh doanh KD: Phßng Kinh doanh TCHC: Phßng Tæ chøc Hµnh chÝnh TCKT: Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n PXSX 1, 2, 3:Ph©n x-ëng S¶n xuÊt 1, Ph©n x-ëng S¶n xuÊt 2, Ph©n x-ëng S¶n xuÊt 3 KHSX: Phßng KÕ ho¹ch s¶n xuÊt KT-KCS: Phßng kü thuËt KCS PXC§ 1, 2: Ph©n x-ëng C¬ ®iÖn 1, Ph©n x-ëng C¬ ®iÖn 2 CNMT: Chi nh¸nh MiÒn Trung CNMN: Chi nh¸nh MiÒn Nam Quan hÖ qu¶n lý trùc tiÕp Quan hÖ qu¶n lý gi¸ tiÕp Quan hÖ phèi hîp Bé phËn kh«ng thuéc qu¶n lý chÊt l-îng 4.7.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô c¬ b¶n cña c¸c bé phËn qu¶n lý trong c«ng ty  Ban Gi¸m ®èc Ban Gi¸m ®èc cã chøc n¨ng vµ quyÒn h¹n sau: - Lµ bé phËn cã quyÒn quyÕt ®Þnh cao nhÊt cña C«ng ty. - §iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. - Phª duyÖt vµ ký c¸c hîp ®ång. Chi tiÕt thÓ hiÖn trong b¶n '' Quy ®Þnh nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n trong Ban Gi¸m ®èc''.  Phßng Tæ chøc Hµnh chÝnh Phßng Tæ chøc Hµnh chÝnh cã chøc n¨ng vµ quyÒn h¹n sau: - Thùc hiÖn c«ng t¸c tæ chøc, lao ®éng tiÒn l-¬ng, b¶o hiÓm x· héi, ®µo t¹o vµ c¸c c«ng t¸c kh¸c liªn quan ®Õn ng-êi lao ®éng. GV:h-íng dÉn :Th¹c SÜ:NguyÔn Ngäc §iÖp SV:Lª Anh TuÊn 13 §Ó tµi thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Qu¶n TrÞ Kinh Doanh - Thùc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh trong C«ng ty theo quy ®Þnh cña nhµ n-íc, theo ®iÒu lÖ ho¹t ®éng cña C«ng ty bao gåm c«ng t¸c ®èi néi, ®èi ngo¹i, an ninh, y tÕ c¬ së... Chi tiÕt thÓ hiÖn trong tµi liÖu '' Quy ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô" cña C«ng ty.  Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô sau: - LËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh, tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña nhµ n-íc vµ theo ®iÒu lÖ ho¹t ®éng cña C«ng ty vµ h-íng dÉn cña Tæng c«ng ty. - LËp b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶n ¸nh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty tõng th¸ng, quý, n¨m. Cung cÊp chØ tiªu kinh tÕ tµi chÝnh cÇn thiÕt cho Gi¸m ®èc, Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Tæng c«ng ty ®Ó chØ ®¹o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. Chi tiÕt thÓ hiÖn trong tµi liÖu '' Quy ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô" cña C«ng ty.  Phßng KÕ ho¹ch s¶n xuÊt Phßng KÕ ho¹ch S¶n xuÊt cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô sau: - LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm theo th¸ng, quý, n¨m. LËp kÕ ho¹ch vµ tæ chøc cung cÊp ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c lo¹i vËt t- phôc vô cho s¶n xuÊt cña C«ng ty. - Thùc hiÖn c«ng t¸c ®Çu t-, x©y dùng c¬ b¶n, c«ng t¸c söa ch÷a lín, nhá vÒ thiÕt bÞ, nhµ x-ëng vµ c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc kh¸c trong C«ng ty. - Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, tæng kÕt viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kÕ ho¹ch cung cÊp vËt t-, lµm b¸o c¸o theo ®Þnh kú b¸o c¸o Gi¸m ®èc, Héi ®ång qu¶n trÞ vµ c¸c ®¬n vÞ liªn quan. Chi tiÕt thÓ hiÖn trong tµi liÖu '' Quy ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô" cña C«ng ty.  Phßng Kinh doanh Phßng Kinh doanh cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô sau: - Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c th-¬ng m¹i ®Ó tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty. GV:h-íng dÉn :Th¹c SÜ:NguyÔn Ngäc §iÖp SV:Lª Anh TuÊn 14 §Ó tµi thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Qu¶n TrÞ Kinh Doanh - Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nghiªn cøu thÞ tr-êng vµ ®Ò ra chiÕn l-îc kinh doanh cña C«ng ty. - TiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c ®Ó sinh lêi vµ c«ng viÖc dÞch vô sau b¸n hµng. Chi tiÕt thÓ hiÖn trong tµi liÖu '' Quy ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô" cña C«ng ty.  Phßng Kü thuËt - KCS Phßng Kü thuËt - KCS cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô sau: - X©y dùng quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt, nghiªn cøu c¶i tiÕn c«ng nghÖ, ¸p dông c«ng nghÖ míi vµo s¶n xuÊt. - X©y dùng tiªu chuÈn chÊt l-îng cho c¸c vËt t- nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt, cho b¸n thµnh phÈm, thµnh phÈm. - X¸c ®Þnh, kiÓm tra vµ theo dâi c¸c th«ng sè kü thuËt trªn tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt. Chi tiÕt thÓ hiÖn trong tµi liÖu '' Quy ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô" cña C«ng ty.  Ph©n x-ëng S¶n xuÊt 1 Ph©n x-ëng s¶n xuÊt cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô sau: - TriÓn khai tæ chøc s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt - ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, b¶o ®¶m sö dông cã hiÖu qu¶ m¸y mãc thiÕt bÞ, nhµ x-ëng. Qu¶n lý b¸n thµnh phÈm t¹i c«ng ®o¹n phèi liÖu x-¬ng, c«ng ®o¹n s¶n xuÊt khÝ than. Tham gia c«ng t¸c kiÓm tra, nghiÖm thu nguyªn nhiªn liÖu phôc vô s¶n xuÊt. Chi tiÕt thÓ hiÖn trong t¯i liÖu ‘’ Quy ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô’’ cña C«ng ty.  Ph©n x-ëng S¶n xuÊt 2 Ph©n x-ëng s¶n xuÊt cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô sau: - TriÓn khai tæ chøc s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. - ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, b¶o ®¶m sö dông cã hiÖu qu¶ m¸y mãc thiÕt bÞ, nhµ x-ëng. Qu¶n lý thµnh phÈm, b¸n thµnh phÈm ch-a nhËp kho tõ c«ngg ®o¹n Ðp GV:h-íng dÉn :Th¹c SÜ:NguyÔn Ngäc §iÖp SV:Lª Anh TuÊn 15 §Ó tµi thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Qu¶n TrÞ Kinh Doanh ®Õn ®ãng gãi thµnh phÈm. Tham gia c«ng t¸c kiÓm tra, nghiÖm thu nguyªn nhiªn liÖu phôc vô s¶n xuÊt. Chi tiÕt thÓ hiÖn trong tµi liÖu '' Quy ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô" cña C«ng ty.  Ph©n x-ëng S¶n xuÊt 3 Ph©n x-ëng s¶n xuÊt cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô sau: - TriÓn khai tæ chøc s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt - ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, b¶o ®¶m sö dông cã hiÖu qu¶ m¸y mãc thiÕt bÞ, nhµ x-ëng. Qu¶n lý thµnh phÈm, b¸n thµnh phÈm ch-a nhËp kho t¹i d©y chuyÒn s¶n - xuÊt g¹ch l¸t. Tham gia c«ng t¸c kiÓm tra, nghiÖm thu nguyªn nhiªn liÖu phôc vô s¶n xuÊt. Chi tiÕt thÓ hiÖn trong tµi liÖu '' Quy ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô" cña C«ng ty.  Ph©n x-ëng C¬ ®iÖn 1 Ph©n x-ëng C¬ ®iÖn cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô sau: - Qu¶n lý m¸y mãc, thiÕt bÞ d©y chuyÒn s¶n xuÊt g¹ch èp. - Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c söa ch÷a, b¶o d-ìng thiÕt bÞ, nghiªn cøu c¶i tiÕn ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ lµm viÖc cña thiÕt bÞ. Chi tiÕt thÓ hiÖn trong tµi liÖu ''Quy ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô" cña C«ng ty.  Ph©n x-ëng C¬ ®iÖn 2 Ph©n x-ëng C¬ ®iÖn cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô sau: - Qu¶n lý m¸y mãc, thiÕt bÞ d©y chuyÒn s¶n xuÊt g¹ch l¸t. - Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c söa ch÷a, b¶o d-ìng thiÕt bÞ, nghiªn cøu c¶i tiÕn ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ lµm viÖc cña thiÕt bÞ. Chi tiÕt thÓ hiÖn trong tµi liÖu ''Quy ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô" cña C«ng ty. GV:h-íng dÉn :Th¹c SÜ:NguyÔn Ngäc §iÖp SV:Lª Anh TuÊn 16 §Ó tµi thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Qu¶n TrÞ Kinh Doanh PhÇn II Thùc tr¹ng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty Cæ phÇn G¹ch men Th¨ng Long - Viglacera. I- Thùc tr¹ng vÒ tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m võa qua: Ngay trong n¨m ®Çu tiªn, n¨m 2001 b¾t ®Çu b-íc vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. C«ng ty ®· sö dông hÕt c«ng suÊt thiÕt kÕ vµ s¶n xuÊt ®-îc 3 triÖu m 2, kh©u tiªu thô s¶n phÈm còng hoµn thµnh v-ît møc kÕ ho¹ch tiªu thô ®¹t 108% kÕ ho¹ch (trong khi kÕ ho¹ch ®Æt ra lµ tiªu thô 2,6 triÖu m2 nh-ng ®· b¸n ®-îc 1,808 triÖu m2). KÕt qu¶ ®· ®¹t ®-îc vÉn ch-a ph¶n ¸nh ®óng thùc tÕ kh¶ n¨ng tiªu thô cña C«ng ty do trong n¨m ®Çu tiªn c«ng ty chØ chó träng vµo kh©u s¶n xuÊt s¶n phÈm cßn kh©u tiªu thô do Phßng kinh doanh cña C«ng ty g¹ch men Th¨ng Long tiªu thô. §Çu n¨m 2002 thùc hiÖn ChØ thÞ cña Bé x©y dùng vµ Tæng c«ng ty, C«ng ty ®· t¸ch ra s¶n xuÊt kinh doanh ®éc lËp do ®ã kh©u tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty gÆp ph¶i nhiÒu khã kh¨n, khã kh¨n ®Çu tiªu trong kh©u tiªu thô lµ hÖ thèng kªnh ph©n phèi cßn míi vµ hÑp, thø hai lµ nh©n viªn tiªu thô cßn Ýt kinh nghiÖm nªn tiªu thô chØ ®¹t 97% so víi kÕ ho¹ch ®Æt ra (kÕ ho¹ch ®Æt ra 2,5 triÖu m 2 nh-ng tiªu thô chØ ®¹t ®-îc 2,45 triÖu m2), trong khi ®ã s¶n xuÊt ra lµ 3 triÖu m2. Sang n¨m 2003 C«ng ty ®· hoµn thµnh ®Ò ¸n n©ng c«ng suÊt s¶n xuÊt vµ ®Çu t- míi thªm d©y chuyÒn, c«ng nghÖ n©ng s¶n l-îng s¶n xuÊt lªn 5,5 triÖu m2/n¨m. Kh©u tiªu thô s¶n phÈm sau 1 n¨m kinh doanh còng ®· më réng thªm ®-îc hÖ thèng ph©n phèi nh©n viªn tiªu thô cã nhiÒu kinh nghiÖm h¬n nªn kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm ®¹t v-ît møc kÕ ho¹ch ®Æt ra: (kÕ ho¹ch tiªu thô 5 triÖu m2 nh-ng C«ng ty ®· tiªu thô ®-îc 5,32 triÖu m2 ®¹t 106,4% so kÕ ho¹ch. §Õn n¨m 2004 vµ 2005 C«ng ty ®· gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong kh©u tiªu thô s¶n phÈm do cã rÊt nhiÒu C«ng ty còng tham gia vµo s¶n xuÊt s¶n phÈm g¹ch èp l¸t dÉn ®Õn cung v-ît cÇu dÉn ®Õn sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c C«ng ty trªn thÞ tr-êng GV:h-íng dÉn :Th¹c SÜ:NguyÔn Ngäc §iÖp SV:Lª Anh TuÊn 17 §Ó tµi thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Qu¶n TrÞ Kinh Doanh vµ do c¸c chÝnh s¸ch vÜ m« cña nhµ n-íc ®Ó chuÈn bÞ héi nhËp AFTA vµ WTO nhgi¶m thuÕ c¸c mÆt hµng nhËp khÈu trong ®ã cã s¶n phÈm g¹ch èp l¸t. Tuy nhiªn còng cã nh÷ng nh©n tè ¶nh h-ëng tõ phÝa C«ng ty. B¶ng 1: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh n¨m 2002 TT Lo¹i SP §VT S¶n l-îng So Doanh thu SP (triÖu tiªu thô s¸nh Tån kho TH/K ®) H% 1 Lo¹i: 250 x 400mm m2 30.452 1.682 44.966 2 Lo¹i: 200 x 300mm m2 196.226 8.139 77.056 3 Lo¹i: 200 x 250mm m2 2.149.092 83.539 54.131 4 Lo¹i: 100 x 300mm m2 94.247 4.678 42.882 5 Lo¹i: 80 x 250mm m2 676 1.652 9.720 6 Lo¹i: 80 x 200mm m2 34044 43 8.802 Tæng céng 2.449.046 237.557 97% (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ SXKD n¨m 2002- Phßng KHSX) B¶ng 2: B¸o c¸o kÕt qu¶ SXKD TT 1 KÕ ho¹ch n¨m 2003 ThÞ tr-êng MiÒn Nam 2 MiÒn Trung 3 MiÒn B¾c 4 XuÊt khÈu Tæng céng Thùc hiÖn n¨m 2003 So s¸nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch % S.l-îng Doanh thu S.l-îng Doanh thu S.l-îng Doanh thu tiªu thô m2 (triÖu ®) tiªu thô m2 (triÖu ®) tiªu thô m2 (triÖu ®) 1.345.000 40.233 1.489.498 44.770 110,74 111,27 730.000 30.354 864.719 35.886 118,45 118,45 2.425.000 78.850 2.462.540 80.426 101,99 101,99 500.000 14.250 503.251 1.206 100,65 134,70 5.000.000 163.687 5.320.008 173.588 106,40 110,14 (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ SXKD n¨m 2003- Phßng KHSX) GV:h-íng dÉn :Th¹c SÜ:NguyÔn Ngäc §iÖp SV:Lª Anh TuÊn 18 §Ó tµi thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Qu¶n TrÞ Kinh Doanh VÒ s¶n xuÊt trong c¸c n¨m võa qua s¶n l-îng s¶n xuÊt s¶n phÈm cña C«ng Ty lu«n t¨ng tr-ëng, n¨m sau cao h¬n so víi n¨m vÒ tr-íc: - Víi c«ng xuÊt thiÕt kÕ ban ®Çu 3 triÖu m2 /n¨m ®Õn nay ®· ®Çu t- thªm d©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt míi vµ c¸c dù ¸n ®i vµo s¶n xuÊt s¶n l-îng s¶n xuÊt s¶n phÈm ®· ®¹t tíi 8,5 triÖu m2 /n¨m. - Doanh thu n¨m 2002 ®¹t 120 Tû ®«ng ®Õn n¨m 2005 ®¹t møc 235 Tû ®ång t¨ng b×nh qu©n hµng n¨m kho¶ng 20%. Lîi nhuËn hµng n¨m ®Òu ®¹t trªn møc kÕ ho¹ch ®Ò ra. Møc thu nhËp b×nh qu©n cña CBCNV lu«n ®¶m b¶o møc cao trong ngµnh. C«ng Ty lu«n hoµn thµnh nép nghÜa vô ng©n s¸ch nhµ n-íc. B¶ng 3: KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2004-2005 §VT: ®ång So s¸nh 05/04 (%) Doanh thu thuÇn vÒ Bh vµ CCDV 192.410.301.994 235.183.548.573 122 ChØ tiªu Gi¸ vèn hµng b¸n N¨m 2004 N¨m 2005 153.413.393.931 191.186.394.842 125 Lîi nhuËn gép vÒ BH vµ CCDV 38.996.908.063 43.997.153.731 113 Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 2.668.787.873 2.728.911.785 102 Chi phÝ tµi chÝnh 15.925.401.202 17.125.858.790 108 Chi phÝ b¸n hµng 17.381.917.524 18.882.865.482 109 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 6.257.795.567 6.970.276.047 111 Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng KD 2.100.581.643 3.747.065.197 178 436.105.050 586.375.320 134 49.076.500 109.680.103 223 387.028.550 476.695.217 123 Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ 2.487.610.193 4.223.760.414 170 Lîi nhuËn sau thuÕ 2.487.610.193 4.223.760.414 170 Thu nhËp kh¸c Chi phÝ kh¸c Lîi nhuËn kh¸c Nguån Phßng TCKT GV:h-íng dÉn :Th¹c SÜ:NguyÔn Ngäc §iÖp SV:Lª Anh TuÊn 19 §Ó tµi thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Qu¶n TrÞ Kinh Doanh B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn men Th¨ng Long – Viglacera n¨m 2005 cho thÊy tû träng cña c¸c lo¹i chi phÝ, lîi nhuËn trong doanh thu thuÇn nh- sau: + Chi phÝ tµi chÝnh: 7,28% + Chi phÝ b¸n hµng: 8,03% + Chi phÝ QLDN: 2,96% + Chi phÝ kh¸c; 0.05% + Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng KD: 1,59% + Lîi nhuËn kh¸c: 0.20% + Tæng lîi nhuËn sau thuÕ: 1,79% So víi n¨m 2004, th× n¨m 2005 doanh thu, lîi nhuËn, chi phÝ cña c«ng ty ®Òu t¨ng nhanh. §iÒu nµy chøng tá c«ng ty ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn, ®Çu t- míi vµ më réng. C«ng ty Cæ phÇn men Th¨ng Long – Viglacera cã 3 chñng lo¹i s¶n phÈm chÝnh ®ã lµ c¸c s¶n phÈm thuéc lo¹i mÆt hµng g¹ch èp, c¸c s¶n phÈm g¹ch l¸t vµ c¸c s¶n phÈm g¹ch viÒn trang trÝ. Sau ®©y lµ b¶ng ph©n tÝch cô thÓ t×nh h×nh tiªu thô c¸c chñng lo¹i s¶n phÈm nµy qua 2 n¨m 2004 vµ 2005. B¶ng 4: Ph©n tÝch doanh thu t¹i C«ng ty Cæ phÇn men Th¨ng Long – Viglacera theo c¸c s¶n phÈm chñ yÕu §VT: triÖu ®ång Chªnh lÖch 2004/2005 S¶n phÈm N¨m 2004 Tû Doanh träng thu (%) G¹ch èp 85.047 44 110.044 47 24.997 3 29 G¹ch l¸t G¹ch viÒn 95.798 50 112.208 48 16.410 (2) 17 (1) 12 Céng 11.565 192.410 6 2005 Doanh thu 12.931 100 235.183 GV:h-íng dÉn :Th¹c SÜ:NguyÔn Ngäc §iÖp SV:Lª Anh TuÊn Tû träng (%) 5 Doanh Tû träng Tû lÖ thu (%) t¨ng (%) 1.366 100 42.773 22 Nguån PKD 20
- Xem thêm -