Tài liệu Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm tinh bột sắn của nhà máy tinh bột sắn thừa thiên huế

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
youtubehot

Tham gia: 22/05/2016

Mô tả:

TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên Huế là một đơn vị sản xuất kinh doanh với mục đích để phục vụ nhu cầu tiêu dùng tinh bột sắn trong nước và nước ngoài. Trong những năm gần đây thì công tác tiêu thụ sản phẩm tinh bột sắn được thực tiện rất tốt, đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận, bên cạnh đó thì công tác tiêu thụ sản phẩm còn tiền ẩn nhiều rủi ro, chưa có biện pháp đẩy mạnh tìm kiếm thị trường mới, việc tiêu thụ sản phẩm còn khá thụ động , kênh phân phối còn đơn giản,… Xuất phát từ thực tế đó, nên tôi đã chọn đề tài: “ Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm tinh bột sắn của nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên Huế ” để làm đề luận văn tốt nghiệp. Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng các phương pháp phân tích thống kê, thu thập, xử lý số liệu, phương pháp so sánh, chỉ số, sử dụng phương pháp phân tích ma trận SWOT. Giới hạn nghiên cứu: +Về mặt nội dung nghiên cứu: phân tích tình hình tiêu thụ của nhà máy trên cơ sở đó đề ra các giải pháp để đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ của nhà máy. +Về mặt thời gian: tình hình tiêu thụ tinh bột sắn của nhà máy qua 3 năm (2008-2010). +Về mặt không gian : trên địa bàn hoạt động của Nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên Huế. Kết quả nghiên cứu: công tác tiêu thụ sản phẩm tinh bột sắn của nhà máy trong những năm qua đã gặt hái nhiều thành công, đem lai một khoản lợi nhuận rất lớn. Qua kết quả phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm tinh bột sắn của nhà máy qua các thị trường, các kênh phân phối của nhà máy, các chính sách hỗ trợ công tác tiêu thụ mà nhà máy sử dụng . Để từ đó tìm ra được những giải pháp để hoàn thiện công tác tiêu thụ sản phẩm, nhằm khai thác được các thị trường mới, nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Khóa luận tốt nghiệp PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều có 2 quá trình hoạt động là sản xuất ra sản phẩm và xúc tiến công tác tiêu thụ sản phẩm. Trong đó, công tác tiêu thụ sản phẩm là khâu quan trọng của quá trình tái sản xuất, là khâu quyết định chu kỳ sản xuất kinh doanh, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường. Vì vậy, nếu không tiêu thụ được sản phẩm thì mọi hoạt động của doanh nghiệp sẽ bị ngừng trệ. Đặc biệt, trong cơ chế thị trường hiện nay khi mà mọi doanh nghiệp gắn mình với thị trường thì hoạt động tiêu thụ càng có vị trí quan trọng hơn. Đối với các doanh nghiệp sản xuất chỉ có thể và phải bán những gì mà thị trường cần chứ không phải bán cái mà doanh nghiệp có. Việc xác định cái mà thị trường cần là một bước trong khâu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên Huế tuy mới đi vào hoạt động từ năm 2004 nhưng đang ngày càng khẳng định vị trí của mình trên thị trường, với chức năng nhiệm vụ là sản xuất tinh bột sắn chủ yếu dùng cho xuất khẩu, phục vụ tiêu dùng trong tỉnh và ngoài tỉnh, đã cố gắng đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu của thị trường và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh những kết quả đạt được thì hoạt động tiêu thụ của nhà máy vẫn có một số điểm tồn tại trong công tác tiêu thụ sản phẩm, mạng lưới tiêu thụ chưa rộng khắp, đặc biệt là chưa thâm nhập được các thị trường ở miền Nam và miền Bắc, chỉ mới tập trung ở một số thị trường mục tiêu ở nước ngoài, hơn nữa nhà máy chỉ sản xuất và tiêu thụ theo đơn đặt hàng, theo hợp đồng là chủ yếu, còn chiến lược chào hàng, khuyếch trương để mở rộng thị trường còn thấp, chưa kích thích thu hút khách hàng. Xuất phát từ thực tế đó, trong quá trình thực tập tại Nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên Huế, tôi chọn đề tại : “Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm tinh bột sắn của Nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên Huế “, để làm khóa luận tốt nghiệp của mình. SVTH: Hoàng Thị Lanh 2 Khóa luận tốt nghiệp - Mục tiêu nghiên cứu + Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tiêu thụ sản phẩm. + Đánh giá công tác tiêu thụ các sản phẩm tinh bột sắn của nhà máy + Đề xuất một số giải pháp để nâng cao khả năng tiêu thụ các sản phẩm của nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên Huế trong thời gian tới. - Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến vấn đề tiêu thụ sản phẩm của Nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên Huế qua 3 năm (2008-2010). - Phương pháp nghiên cứu: để hoàn thành khóa luận tôi đã sử dụng các phương pháp sau: + Phương pháp phân tích thống kê + Thu thập và xử lí số liệu. + Phương pháp so sánh. + Phương pháp chỉ số. + Phương pháp phân tích ma trận SWOT. -Giới hạn nghiên cứu: +Về mặt nội dung nghiên cứu: phân tích tình hình tiêu thụ về khối lượng, doanh thu qua các thị trường và các kênh phân phối của nhà máy trên cơ sở đó đề ra các giải pháp để đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ của nhà máy. +Về mặt thời gian: tình hình tiêu thụ tinh bột sắn của nhà máy qua 3 năm (20082010). +Về mặt không gian : hoạt động tiêu thụ tinh bột sắn của Nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên Huế. SVTH: Hoàng Thị Lanh 3
- Xem thêm -