Tài liệu Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn skf quang minh

  • Số trang: 80 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 79 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Tham gia: 10/11/2015

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ- QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SKF QUANG MINH Giáo viên hướng dẫn: TH.S TRƯƠNG HÒA BÌNH Sinh viên thực hiện: VÕ THỊ NGỌC GIÀU Mã số SV: LT10182 Lớp: KT1020L1 khóa 36 Cần Thơ - 2012 LỜI CẢM TẠ  Qua 2 năm học tại trường Đại Học Cần Thơ và 2 tháng thực tập tại công ty TNHH SKF Quang Minh, em đã học tập và tích lũy được nhiều kiến thức quý báu. Luận văn này được hoàn thành là sự kết hợp giữa lý thuyết đã được học và thực tế trong thời gian thực tập. Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, trước hết em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô khoa Kinh Tế - Quản trị Kinh Doanh trường Đại Học Cần Thơ đã nhiệt tình giảng dạy, đặc biệt là thầy Trương Hòa Bình. Thầy đã nhiệt tình hướng dẫn và đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho em trong suốt thời gian làm luận văn nàỵ Sau nữa, tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc công ty TNHH SKF Quang Minh đã tiếp nhận và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành tốt đợt thực tập này. Đặc biệt, tôi thành thật cảm ơn các anh, chị ở phòng kế toán đã cung cấp số liệu và chỉ dẫn tôi rất nhiều trong việc tìm hiểu và nghiên cứu số liệu tại công ty. Cuối cùng, em kính chúc quý thầy cô cùng quý cơ quan luôn dồi dào sức khỏe và đạt được nhiều thành công trong công việc. Xin chân thành cảm ơn! Ngày …… tháng …… năm 2012 Sinh viên thực tập Võ Thị Ngọc Giàu i LỜI CAM ĐOAN  Em xin cam đoan rằng đề tài này là do chính em thực hiện, các số liệu và kết quả phân tích trong đề tài này là trung thực, đề tài không trùng với bất cứ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày …… tháng …… năm 2012 Sinh viên thực tập Võ Thị Ngọc Giàu ii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ngày …… tháng …… năm 2012 Thủ trưởng đơn vị (ký tên và đóng dấu) iii BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC  Họ và tên người hướng dẫn: TRƯƠNG HÒA BÌNH Học vị: ------------------------------------------------------------------------------Chuyên ngành: ---------------------------------------------------------------------Cơ quan công tác: Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh, Trường Đại Học Cần Thơ. Tên học viên: VÕ THỊ NGỌC GIÀU Mã số sinh viên: LT10182 Chuyên ngành: Kế toán Tên đề tài: Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm tại công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn SKF Quang Minh. NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo: ................................. ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ 2. Về hình thức: .......................................................................................... ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ 3. Ý nghĩa khoa học, thức tiễn và tính cấp thiết của đề tài: .......................... ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn................................. ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ 5. Nội dung và các kết quả đạt được:........................................................... ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ 6. Các nhận xét khác: .................................................................................. ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ 7. Kết luận: ................................................................................................. ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ Cần thơ, ngày …… tháng …… năm 2012 Người nhận xét Trương Hòa Bình iv NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ngày …… tháng …… năm 2012 Giáo viên hướng dẫn (Ký và ghi họ tên) Trương Hòa Bình v NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ngày …… tháng …… năm 2012 Giáo viên phản biện (Ký và ghi họ tên) vi MỤC LỤC  Trang Chương 1: GIỚI THIỆU...................................................................................1 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .....................................................................1 1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu ..........................................................................1 1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn..................................................................2 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ..........................................................................2 1.2.1 Mục tiêu chung.......................................................................................2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể.......................................................................................2 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU.............................................................................3 1.3.1 Không gian (địa bàn nghiên cứu)............................................................3 1.3.2 Thời gian (giai đoạn hoặc thời điểm thực hiện nghiên cứu) ....................3 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu.............................................................................3 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU ..............................................................................3 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...................................................................................................................5 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN ...............................................................................5 2.1.1 Trình bày cơ sở lý luận về tiêu thụ sản phẩm..........................................5 2.1.1.1 Khái niệm tiêu thụ sản phẩm ...........................................................5 2.1.1.2 Vai trò, nhiệm vụ của hoạt động tiêu thụ sản phẩm .........................5 2.1.1.3 Ý nghĩa của việc tiêu thụ .................................................................6 2.1.2 Khái quát về doanh thu, chi phí và lợi nhuận ..........................................6 2.1.2.1 Khái quát về doanh thu....................................................................6 2.1.2.2 Khái quát về chi phí ........................................................................7 2.1.2.3 Khái quát về lợi nhuận ....................................................................7 2.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ sản phẩm .........................8 2.1.3.1 Nhân tố chủ quan ( nhân tố bên trong doanh nghiệp).......................8 2.1.3.2 Nhân tố khách quan (nhân tố bên ngoài doanh nghiệp)..................10 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU................................................................11 vii 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu................................................................11 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu..............................................................11 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH SKF QUANG MINH ...............................................................................................13 3.1 GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH SKF QUANG MINH ...............................13 3.1.1 Giới thiệu sơ lược công ty TNHH SKF Quang Minh ............................13 3.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty......................................14 3.1.3 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty ....................................................15 3.1.3.1 Chức năng .....................................................................................15 3.1.3.2 Nhiệm vụ ......................................................................................15 3.1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty ......................................................15 3.1.4.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy ..................................................................15 3.1.4.2 Chức năng của các phòng, ban ......................................................15 3.2 TỔNG QUAN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM 2009, 2010, 2011 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012 ....................16 3.2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2009, 2010, 2011 tại công ty .........................................................................................................16 3.2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của 6 tháng đầu năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 tại công ty...................................................................................21 3.3 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN....................................................................24 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH SKF QUANG MINH..................................26 4.1 PHÂN TÍCH DOANH THU TIÊU THỤ SẢN PHẨM QUA 3 NĂM 2009 2010, 2011 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012 TẠI CÔNG TY TNHH SKF QUANG MINH.................................................................................................26 4.1.1 Phân tích doanh thu tiêu thụ sản phẩm qua 3 năm 2009, 2010, 2011.....26 4.1.2 Phân tích doanh thu tiêu thụ sản phẩm qua 6 tháng đầu năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 ..........................................................................................30 4.2 PHÂN TÍCH VỀ SỐ LƯỢNG SẢN PHẨM TIÊU THỤ CỦA CÔNG TY TNHH SKF QUANG MINH QUA 3 NĂM 2009, 2010, 2011 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012...............................................................................................33 viii 4.2.1 Phân tích số lượng sản phẩm tiêu thụ qua 3 năm 2009, 2010, 2011 .....33 4.2.2 Phân tích số lượng sản phẩm tiêu thụ của 6 tháng đầu năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 ..........................................................................................36 4.3 PHÂN TÍCH VỀ GIÁ TRỊ SẢN PHẨM TIÊU THỤ CỦA CÔNG TY TNHH SKF QUANG MINH QUA 3 NĂM 2009, 2010, 2011 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012 ........................................................................................................39 4.3.1 Phân tích giá trị sản phẩm tiêu thụ qua 3 năm 2009, 2010, 2011...........39 4.3.2 Phân tích giá trị sản phẩm tiêu thụ của 6 tháng đầu năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 ....................................................................................................44 4.4 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH SKF QUANG MINH.............................47 4.4.1 Các nhân tố bên trong doanh nghiệp.....................................................47 4.4.1.1 Chất lượng hàng hóa .....................................................................47 4.4.1.2 Lượng tồn kho hàng hóa................................................................47 4.4.1.3 Lượng cung ứng hàng hóa .............................................................49 4.4.1.4 Giá bán của hàng hóa ....................................................................51 4.4.1.5 Thị trường tiêu thụ ........................................................................52 4.4.1.6 Phương thức bán hàng và phương thức thanh toán ........................53 4.4.2 Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp ....................................................54 4.4.2.1 Chính sách Nhà nước ....................................................................54 4.4.2.2 Nhân tố thuộc về xã hội.................................................................55 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ ................................................................................................................57 5.1 TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN.................................................................57 5.1.1 Tồn tại..................................................................................................57 5.1.2 Nguyên nhân ........................................................................................58 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH SKF QUANG MINH..................................................59 5.2.1 Quảng cáo thương hiệu.........................................................................59 5.2.2 Giảm giá, chiết khấu và khuyến mãi .....................................................59 5.2.2.1 Giảm giá .......................................................................................59 ix 5.2.2.2 Chiết khấu .....................................................................................60 5.2.2.3 Khuyến mãi...................................................................................60 5.2.3 Mở rộng thị trường ...............................................................................61 5.2.4 Quá trính bán hàng ...............................................................................61 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..................................................63 6.1 KẾT LUẬN.................................................................................................63 6.2 KIẾN NGHỊ ................................................................................................64 6.2.1 Đối với công ty.....................................................................................64 6.2.2 Đối với cơ quan Nhà nước....................................................................64 TÀI LIỆU THAM KHẢO...............................................................................66 x DANH MỤC BIỂU BẢNG  Trang Bảng 3.1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh qua 3 năm 2009, 2010 và 2011 ..................................................................................................................18 Bảng 3.2: Tổng hợp doanh thu – chi phí – lợi nhuận qua 3 năm 2009, 2010 và 2011 ..................................................................................................................19 Bảng 3.3: Kết quả kinh doanh của 6 tháng đầu năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 ..................................................................................................................22 Bảng 3.4: Tổng hợp doanh thu – chi phí – lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 ..........................................................................................23 Bảng 4.1: Doanh thu tiêu thụ sản phẩm của công ty qua 3 năm 2009, 2010 và 2011 ..................................................................................................................27 Bảng 4.2: Doanh thu tiêu thụ sản phẩm của công ty 6 tháng đầu năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 ..........................................................................................31 Bảng 4.3: Số lượng sản phẩm tiêu thụ của công ty qua 3 năm 2009, 2010 và 2011 ..................................................................................................................34 Bảng 4.4: Số lượng sản phẩm tiêu thụ của công ty 6 tháng đầu năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 ..........................................................................................37 Bảng 4.5: Giá trị sản phẩm tiêu thụ của công ty qua 3 năm 2009, 2010, 2011....40 Bảng 4.6: Giá trị sản phẩm tiêu thụ của công ty 6 tháng đầu năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 ....................................................................................................45 Bảng 4.7: Lượng hàng hóa tồn kho cuối kỳ qua 3 năm 2009, 2010 và 2011 .....48 Bảng 4.8: Lượng hàng hóa tồn kho đầu kỳ và nhập trong kỳ giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2012 ...........................................................................................50 xi DANH MỤC HÌNH  Trang Hình 3.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH SKF Quang Minh .................................................................................................................15 Hình 4.1: Biểu đồ thể hiện phần trăm doanh thu tiêu thụ sản phẩm qua 3 năm 2009, 2010, 2011...............................................................................................28 Hình 4.2: Biểu đồ thể hiện phần trăm doanh thu tiêu thụ sản phẩm 6 tháng đầu năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 ..................................................................32 Hình 4.3: Biểu đồ thể hiện số lượng sản phẩm tiêu thụ từ năm 2009 đến năm 2011 ..................................................................................................................35 Hình 4.4: Biểu đồ thể hiện số lượng sản phẩm tiêu thụ 6 tháng đầu năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 .......................................................................................38 Hình 4.5: Biểu đồ thể hiện phần trăm giá trị sản phẩm tiêu thụ giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2011 ...........................................................................................41 Hình 4.6: Biểu đồ thể hiện số lượng hàng hóa tồn kho cuối kỳ qua 3 năm 2009, 2010, 2011 ........................................................................................................48 xii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT  TNHH ...................... Trách Nhiệm Hữu Hạn DN ........................... doanh nghiệp HĐ ........................... hoạt động SX ............................ sản xuất KD ........................... kinh doanh Cty ........................... công ty TNDN ...................... thu nhập doanh nghiệp BHXH ...................... bảo hiểm xã hội BHYT ...................... bảo hiểm y tế xiii Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH SKF Quang Minh CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu Trong cuộc sống công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước do Đảng và Nhà Nước lãnh đạo các doanh nghiệp đóng vai trò vô cùng quan trọng, đã và đang trở thành xương sống trụ cột của nền kinh tế quốc dân. Mỗi doanh nghiệp là một tế bào của nền kinh tế. Vì thế, để nền kinh tế phát triển mạnh và bền vững thì các doanh nghiệp cũng phải tồn tại và phát triển bền vững việc kinh doanh của mình. Đối với mỗi doanh nghiệp kinh doanh đều muốn đạt được lợi nhuận tối đa nên vấn đề tiêu thụ sản phẩm ở mỗi doanh nghiệp là rất quan trọng, là vấn đề được đặt lên hàng đầu. Tiêu thụ là nguồn thu chủ yếu tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp. Tiêu thụ đạt hiệu quả cao, lượng hàng cung cấp cho thị trường càng nhiều thì doanh nghiệp càng thu được nhiều lợi nhuận và thị trường ngày mở rộng hơn. Lợi nhuận càng cao doanh nghiệp càng phát triển và góp phần phát triển kinh tế, thu hút nguồn nhân lực giàu tri thức, năng động, sáng tạo,… Thông qua quá trình tiêu thụ ta có thể đánh giá được nhu cầu thị trường, khả năng cạnh tranh và năng lực sản xuất, kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Ngày nay, khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển nên đã tạo ra nhiều loại sản phẩm công nghệ cao đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Đặc biệt là sản phẩm phục vụ cho dây chuyền sản xuất trong công nghiệp, nông nghiệp, xe máy, máy in,…Qua phân tích tình hình tiêu thụ ta có thể đánh giá được tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả hay không hiệu quả cũng như khả năng tạo dựng thương hiệu của doanh nghiệp bền vững hay không bền vững, mức độ phát triển kinh tế cao hay thấp, khả năng cạnh tranh mạnh hay yếu và nhu cầu tiêu dùng nhiều hay ít,… Để đưa ra giải pháp, xử lý kịp thời. Chính vì nhận thấy tầm quan trọng của việc phân tích tình hình tiêu thụ nên em quyết định chọn đề tài: “Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm tại công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn SKF Quang Minh” làm luận văn tốt nghiệp của mình. GVHD: Ths. Trương Hòa Bình 1 SVTH: Võ Thị Ngọc Giàu Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH SKF Quang Minh 1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn Dựa vào lý thuyết các môn học đã được học như: Phân tích hoạt động kinh doanh, nguyên lý thống kê và một số tài liệu tham khảo khác để làm căn cứ khoa học cho bài phân tích. Từ căn cứ khoa học áp dụng vào phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH SKF Quang Minh giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012, dựa vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và bảng nhập xuất tồn kho. Từ đó ta có thể: + Đánh giá được tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty qua 3 năm 2009, 2010, 2011 và 6 tháng đầu năm 2012. + Xác định được các nhân tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đó đến tình hình tiêu thụ sản phẩm. + Đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH SKF Quang Minh. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung Đề tài tập trung nghiên cứu tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH SKF Quang Minh trong 3 năm 2009 – 2011 và 6 tháng đầu năm 2012, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH SKF Quang Minh. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể + Phân tích doanh thu tiêu thụ SP của công ty TNHH SKF Quang Minh + Phân tích về giá trị và sản lượng tiêu thụ một số mặt hàng kinh doanh của công ty TNHH SKF Quang Minh giai đoạn qua 3 năm 2009, 2010, 2011 và 6 tháng đầu năm 2012. + Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH SKF Quang Minh. + Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm. GVHD: Ths. Trương Hòa Bình 2 SVTH: Võ Thị Ngọc Giàu Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH SKF Quang Minh 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1. Không gian (địa bàn nghiên cứu) Đề tài được nghiên cứu tại công ty TNHH SKF Quang Minh. Địa chỉ: 82, Lý Tự Trọng, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. 1.3.2. Thời gian (giai đoạn hoặc thời điểm thực hiện nghiên cứu) Đề tài được thực hiện tại công ty TNHH SKF Quang Minh trong thời gian từ ngày 27/08/2012 đến ngày 05/11/2012. Số liệu được sử dụng trong đề tài là số liệu từ năm 2009 – 2011 và 6 tháng đầu năm 2012. 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu Dựa vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng tổng hợp nhập xuất tồn hàng hóa để phân tích về số lượng, giá trị sản phẩm tiêu thụ trong 3 năm 2009, 2010, 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 bao gồm hai nhóm sản phẩm chính là bạc đạn SKF và dầu nhớt shell. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH SKF Quang Minh. 1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU Trong quá trình thực hiện đề tài này em có tham khảo qua luận văn tốt nghiệp của sinh viên: 1. Trương Minh Thông (2009). “Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty VLXD Motilen Cần Thơ”, ĐHCT. Bằng việc sử dụng phương pháp so sánh đề tài này nêu rõ thực trạng tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty VLXD Motilen Cần Thơ từ năm 2006 đến năm 2008. Đồng thời luận văn này cũng đã đưa ra các giải pháp giúp công ty nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm. 2. Phan Thị Nhã Trúc (2009). “Phân tích hiệu quả kinh doanh trong công ty cổ phần may Meko”, ĐHCT. Đề tài này sử dụng phương pháp so sánh, phân tích tổng hợp các biến số biến động qua 3 năm 2006, 2007, 2008. Đề tài này nêu rõ thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty từ năm 2006 đến năm 2008, từ đó GVHD: Ths. Trương Hòa Bình 3 SVTH: Võ Thị Ngọc Giàu Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH SKF Quang Minh đã đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh và tình hình tiêu thụ hàng hóa của công ty cổ phần may Meko. Đồng thời, đưa ra giải pháp khắc phục mặt hạn chế. 3. Vũ Thị Thanh Hoa (2012). “Phân tích tình hình tiêu thụ và một số giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần Axioo”, ĐHCT. Bằng phương pháp so sánh và phương pháp chi tiết đề tài này đã nêu rõ thực trạng tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty qua 3 năm 2009, 2010, 2011 và luận văn này đã nêu ra các giải pháp giúp công ty nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm. GVHD: Ths. Trương Hòa Bình 4 SVTH: Võ Thị Ngọc Giàu Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH SKF Quang Minh CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1. Trình bày cơ sở lý luận về tiêu thụ sản phẩm 2.1.1.1 .Khái niệm tiêu thụ sản phẩm Tiêu thụ sản phẩm là quá trình lưu thông hàng hóa từ nhà sản xuất, nhà cung cấp đến người tiêu dùng thông qua hình thức mua bán. Tiêu thụ là đưa sản phẩm từ nhà cung cấp đến người sử dụng cuối cùng nhằm mục đích để thu được tiền. Tiêu thụ được xem là quá trình chuyển hóa hình thái giá trị tiền tệ, đồng thời đem lại cho người tiêu dùng sự thỏa mãn về mặt giá trị sử dụng của hàng hóa. 2.1.1.2. Vai trò, nhiệm vụ của hoạt động tiêu thụ sản phẩm a. Vai trò Tiêu thụ sản phẩm hàng hóa đóng vai trò là điều kiện tiền đề không thể thiếu để SX, KD có hiệu quả chất lượng của hoạt động SX, KD. Khi DN SX, KD thì nhịp độ tiêu thụ sản phẩm sẽ quyết định nhịp độ SX, KD sự quay vòng vốn của DN nên trong nền kinh tế thị trường tiêu thụ sản phẩm là cực kỳ quan trọng, nó quyết định hoạt động SX, KD của DN. Công tác tiêu thụ sản phẩm gắn liền với sản xuất – tiêu dùng, nó giúp các DN biết rõ về kết quả SX, KD của mình và nhu cầu, mong muốn của khách hàng. Tiêu thụ sản phẩm không chỉ giúp doanh nghiệp thu được lợi nhuận mà còn giúp doanh nghiệp tái sản xuất mở rộng qui mô. Về xã hội, tiêu thụ sản phẩm có vai trò trong việc cân đối giữa cung và cầu. Sản phẩm sản xuất ra hay mua vào mà được tiêu thụ tức là SX, KD được thuận lợi, tránh sự mất cân đối giữa cung và cầu giúp bình ổn xã hội. b. Nhiệm vụ Đối với mỗi DN việc tiêu thụ sản phẩm đều với mục tiêu bán hết các sản phẩm để tối đa hóa doanh thu, tối thiểu chi phí. Với mục tiêu đó, tiêu thụ sản phẩm phải chủ động từ việc nghiên cứu thị trường, xác định đúng cầu hàng hóa và khả năng của DN. Ngoài ra, ở khâu tiêu thụ sản phẩm còn phải chủ động tiến GVHD: Ths. Trương Hòa Bình 5 SVTH: Võ Thị Ngọc Giàu Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH SKF Quang Minh hành các hoạt động quảng cáo cần thiết nhằm giới thiệu sản phẩm, thu hút khách hàng. Tổ chức các chính sách ưu đãi, khuyến mãi để tạo ra một lượng khách hàng truyền thống, trung thành với DN. 2.1.1.3. Ý nghĩa của việc tiêu thụ Tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa vô cũng quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của DN. Tiêu thụ sản phẩm tạo điều kiện cho DN: + Tiếp tục tiến hành tái sản xuất mở rộng, đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. + Tiếp tục tiến hành kỳ kinh doanh kế tiếp. + Quyết định chiến lược kinh doanh. + Quyết định nguồn mua hàng. + Tạo ra nguồn tài chính cho doanh nghiệp. 2.1.2. Khái quát về doanh thu, chi phí và lợi nhuận 2.1.2.1. Khái quát về doanh thu Doanh thu là tổng trị giá các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động SX, KD thông thường của DN, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Doanh thu của DN gồm có: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính. Ngoài ra, DN còn có thu nhập khác. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là giá trị sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mà DN đã bán ra trong kỳ kế toán thuộc hoạt động SX, KD của DN và được ghi nhận là doanh thu. Doanh thu hoạt động tài chính là các khoản thu thuộc hoạt động tài chính của DN bao gồm: Lãi cho vay, lãi tiền gửi, lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán được hưởng, lãi được chia từ việc nắm giữ cổ phiếu hoặc góp vốn. Thu nhập khác là khoản thu góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu từ hoạt động ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu gồm:thu về nhượng bán TSCĐ, thanh lý TSCĐ; thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng; thu tiền bảo hiểm được bồi thường; thu được các khoản nợ phải thu đã xóa sổ tính vào chi phí kỳ trước; khoản nợ phải trả nay mất chủ được ghi tăng thu nhập; thu các khoản thuế được giảm, được hoàn lại; các khoản thu khác. GVHD: Ths. Trương Hòa Bình 6 SVTH: Võ Thị Ngọc Giàu
- Xem thêm -