Tài liệu Phân tích tình hình tiền lương và phúc lợi của nhân viên tại khách sạn La Residence and Spa - Huế

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 155 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15842 tài liệu

Mô tả:

Khóa lu n t t nghi p GVHD: PGS-TS Bùi Th Tám I H C HU KHOA DU L CH ---- ---- KHÓA LU N T T NGHI IH C Sinh viên th c hi n: Nguy n Th Trâm ng d n: PGS.TS:Bùi Th Tám Hu SVTH: Nguy n Th Trâm L p K43 KTDL Khóa lu n t t nghi p GVHD: PGS-TS Bùi Th Tám àn thành bài khóa lu ày, em xin chân thành g cô giáo công tác t Hu ã h òng gi th ình h t m h ày t òng c s – TS Bùi Th ã tr ti ình giúp ên em trong th àm khóa lu ày. Em c àm vi ch s – Hu ã t em th quá trình àm phi tra, thu th hi ày. àn thành bài khóa lu không c ình và b è, nh ã t ên em trong su th M ã c th kh b ý ki oàn thi Em xin chân thành c Sinh viên th Nguy SV l SVTH: Nguy n Th Trâm L p K43 KTDL Khóa lu n t t nghi p GVHD: PGS-TS Bùi Th Tám L ài này là do chính tôi th s tài không trùng v àk ài là trung th ài nghiên c ào. Ngày 10 tháng 05 Sinh viên th Nguy SVTH: Nguy n Th Trâm L p K43 KTDL Khóa lu n t t nghi p GVHD: PGS-TS Bùi Th Tám M PH .............................................................................................1 1. Lý do ch 2. M 4. Ph ài .................................................................................................1 ên c ...........................................................................................3 ên c ..........................................................................................3 ên c ............................................................................................3 .....................................................................................3 6. K uc ..................................................................................4 PH ÊN C ....................................................................5 ÊN C ...........................5 ..................................................5 1.1.1. Các khái ni m c a kinh doanh khách s n ...............................5 1.1.1.1. Khái ni à kinh doanh khách s ...............................5 ...................................................6 1.1.2. Khái ni m v nhân l 1.1.1.2. Khái ni m nhân l c trong khách s n....................7 ........................................................................7 ....................................................7 1.1.3. Khái ni m và ý ngh 1.1.3.1. Khái ni a ti ng ...........8 à ý ngh ...................................................8 ...................................9 1.1.3.3. Phúc l .............................................................11 ................................................................................................13 1.2.1. Tình hình lao ng trong ngành du l ch c 1.2.2. Các chính sách c c ta v ti c ta.................................13 ng......................15 ÌNH HÌNH TI T ÊN – HU .......................................17 2.1. Gi à tình hình ho ng kinh doanh c ..17 2.1.1. Tình hình chung v khách s n..................................................................17 2.1.2. V trí c a khách s n .................................................................................17 SVTH: Nguy n Th Trâm L p K43 KTDL Khóa lu n t t nghi p 2.1.3. Ch GVHD: PGS-TS Bùi Th Tám ...............................................................................................17 2.1.4. Quá trình hình thành và phát ti n c a khách s n ......................................18 2.1.5. Các l i th mm .....................................................19 u t ch c c a khách s n ..................................................................20 2.1.6.1. B n..........................................................20 2.1.6.2. Ch ên môn trong khách s ...........22 2.1.2. Ngu n l c c a khách s n .........................................................................24 2.1.2.1. Các s .......................................24 ............................................................25 2.1.2.3. Tình hình lao 2.1.3. Tình hình ho -2012)...............................27 ng kinh doanh c a khách s n trong th i gian ( 2010-2012) ...30 2.1.3.1. Th ..................................30 2.1.3.2. K ................................31 ân viên t 2.2.1.Nh nh chung v ..............................34 ........................................34 a khách s n......................................................34 2.2.2.1. Ngu ình thành qu ......................................................34 ...........................................................................35 2.2.2.3. Công tác qu 2.2.2.4. Trình t .............................................................35 ............................................................................35 g ....................................................................36 2.2.2.6. Trách nhi òng ch ng và k lu 2.2.3.1. 2.2.3.2. K àh .38 i v i nhân viên c a khách s n........39 .....................................................................................39 ..............................................................................................40 2.2.4. Các kho n phúc l 2.2.4.1. Các lo 2.2.4.2. Các ph c nh n t khách s n ............................41 ãh ...........................................................41 ......................................................................................42 ình phúc l ..............................................................42 ..42 SVTH: Nguy n Th Trâm L p K43 KTDL Khóa lu n t t nghi p 2.3.1. Mô t GVHD: PGS-TS Bùi Th Tám c um u tra........................................................................43 c t c a nhân viên v h th l i c a khách s n ...............................................................................................47 ên v ..........47 ên v l à ch ............................................................................................52 ù lao c .....................................55 iá chung v ên. ...57 ÀM CH ÀN THI ÊN C ...59 g.....................................................................................................59 3.2. M 3.2.1. ...................................................................................59 i v i chính sách ti iv 3. ãi ng trong khách s n.......................60 o và phát tri n nhân l c.......................................62 i v i ho ng trong khách s n62 PH À KI ..................................................................63 1. K .............................................................................................................63 2. Ki ...........................................................................................................64 2.1. Ki n ngh i v i t nh Th a Thiên Hu ......................................................64 2.2. Ki n ngh i v i khách s n .......................................................................65 TÀI LI SVTH: Nguy n Th Trâm .......................................................................................66 L p K43 KTDL Khóa lu n t t nghi p GVHD: PGS-TS Bùi Th Tám DANH M KLTN : Khóa lu WTO : Word Trade Organization - T FDI : Foreign Direct Investment – V CHXHCNVN : C ài òa xã h TNHH : Trách nhi UBND :U CT CPDL : Công ty c n nhân dân :H CPDL :C ãh BHXH :B BHYT :B LNST :L ãh LCB SVTH: Nguy n Th Trâm L p K43 KTDL Khóa lu n t t nghi p GVHD: PGS-TS Bùi Th Tám DANH M B , BI ....................................21 B .......................25 B òng ng ......27 B – 2012) ...28 B ình hình khách c – 2012) ....................31 B ình hình kinh doanh c -2012).....................................32 B ên hòng tháng 3 n 2013...........................................................................................................................37 B B s ên t ...........46 ài lòng c ............................................................................................................................50 B B ên v .....52 ù lao c .............................................56 Bi .....................33 Bi ...............................................................43 Bi Bi m Bi ình ...................................................45 ài lòng v ..............................................................................51 àn thành t vi ............................................................................................................................54 SVTH: Nguy n Th Trâm L p K43 KTDL Khóa lu n t t nghi p GVHD: PGS-TS Bùi Th Tám PH 1. Lý do ch tài Trong xu th nay, du l v ã tr ành m ên th àm tr ài nguyên thiên nhiên cùng v c n, ngành du l m ành m ành kinh t ày càng nhi gia nh ào các t Vi àm êng và kinh t Và ngành du l ày ò quan tr nh ào thu àm t dân t à phát tri ùng v àb ,qu trong nh , Th ên Hu àm àm r ên nhiên ãi, là n à gioa thoa các y ã xuyên su t ình phát tri - xã h ph vi àng di tích l v ùng ình l gian, l Trong nh ã có nh m C ùng mi ên Hu à ngh nhà khách, làng du l ày càng nhi d ày càng cao c à trong s c àng lo các khách s SVTH: Nguy n Th Trâm 1 L p K43 KTDL Khóa lu n t t nghi p GVHD: PGS-TS Bùi Th Tám Trong m l à trong khách s àm tri êng, ngu àr ì òi h à phát nâng cao kh l ình. Có r ên, ngu l à tài s tr t. Ngu tranh quy c ch ành b àm ày tri à trong l ph àm a du Ch ch às à giá tr tham gia t ùng à tâm l nghi ên ch cho ngu òng c òi h ành viên trong t à qu àm ên, quan tâm ên, ph m ãn v àm cho ch tr ên ph tinh th nhân viên giúp kích thích às tr ù lao mà h ình làm vi Chính sách, ch m à có chính tr ãh ên quan ên mang tính quy c ta c àv i ã xác ãh à hình th doanh nghi àh ov bên ngoài. SVTH: Nguy n Th Trâm 2 L p K43 KTDL Khóa lu n t t nghi p GVHD: PGS-TS Bùi Th Tám ì ti ên s s à nh c v ìh à ph T ình àn xã h ên cùng v t à phát tri Residence Hu ên tôi ch ài “Phân tích tình hình ti nhân viên t nghi p c and spa – Hu ài khóa lu t ình. 2. M u -H à th trong khách s ùng ch ù lao trong khách s - Phân tích tình hình th ch - àn thi Résidence and spa. 3. ng nghiên c u ên c à nh n La Residence and spa – Hu 4. Ph m vi nghiên c u: +V ph khách s +V s - 2012. Ngu v t 5. . u +T ình ph l +T SVTH: Nguy n Th Trâm 3 L p K43 KTDL Khóa lu n t t nghi p GVHD: PGS-TS Bùi Th Tám Qua các phòng ban c phòng k òng nhân s òng hành chính, – tài chính…. Ngoài ra có th truy Qua tham kh ài khóa lu + ên 100 nhân viên làm vi g khách s + Th êb êt à th ê ph 6. K t c u c a báo cáo KLTN Ph Ph ÊN C ên c Tình hình ti ên t Résidence and spa Hu à gi l c nh nhân viên t khách s Ph I: K SVTH: Nguy n Th Trâm hoàn thi ch . À KI 4 L p K43 KTDL Khóa lu n t t nghi p GVHD: PGS-TS Bùi Th Tám PH K À KI 1. K t lu n Khách s m ence Hu àn khách s ên th ào t ên tr ên môn nghi qu cùng v à các nhà ã không ng òi h Bí quy ày càng àng. ên s ng, phúc l àm vi ên nhi à à có s s Doanh thu, l lên thu nh ùng v àng tháng c às ã à àm Bên c h nh ãh th ình àg ngo ch vào nh ày l ên ngh ào d ên hàng tháng c nhi m àm vi òa vui v Tuy nhiên bên c ình quy à th và rõ ràng, làm cho ng m vi mâu thu ã có ph àm ên không làm ình. SVTH: Nguy n Th Trâm 63 L p K43 KTDL Khóa lu n t t nghi p GVHD: PGS-TS Bùi Th Tám àn thành công vi ên. B nh àc nên h ng nên c àt õ ràng, và ph kho ài lòng v ình nh ên trong khách s à chi ch à ch à ngày càng l cao ch gs ngoan và mang hi ài cho khách s 2. Ki n ngh 2.1. Ki ên Hu +C ình du l d Chú tr ành du l l ành du l àn t + Nâng c ào t cho ngành du l à Khoa Du L ngh ào t c + T àn v L ãnh ìn nh SVTH: Nguy n Th Trâm 64 phát tri ành Du ùh ày nay. L p K43 KTDL Khóa lu n t t nghi p GVHD: PGS-TS Bùi Th Tám 2.2. Ki - Khách s b - Nên ph nhân viên trong khách s õm - ình... nên phát huy m th - Nên g -C àm công tác ti ên. -M ên có s à công b Và nên có s ênh l Nghiên c ãi ng ùh trong khách s ãi ng ùh ình hình và m êu phát tri khách s Liên t àm vi d SVTH: Nguy n Th Trâm ên nghi ên. C ên ti ào ph 65 ên. L p K43 KTDL
- Xem thêm -