Tài liệu Phân tích tình hình thực hiện doanh thu bán hàng và các giải pháp tăng doanh thu tại công ty tnhh thắng tuyết (2)

  • Số trang: 40 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 75 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Ngô Thị Thúy Hà K4HK1A_2 Trường Đại Học Thương Mại LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu tại trƣờng Đại học Thƣơng mại, nhờ sự chỉ bảo dạy dỗ nhiệt tình của các thầy, cô giáo tôi đã trang bị đƣợc cho mình những kiến thức lý luận cơ bản nhất về chuyên ngành kế toán - tài chính thƣơng mại. Qua nghiên cứu thực tiễn tình hình doanh thu bán hàng tại công ty TNHH Thắng Tuyết, tôi đã có cơ hội vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn làm việc. Do trình độ và thời gian có hạn, tôi không thể đi sâu vào nghiên cứu từng khía cạnh trong hoạt động kinh doanh mà tôi chỉ tập trung nghiên cứu về tình hình thực hiện doanh thu bán hàng của công ty. Qua đó, tôi đã nắm bắt đƣợc tình hình thực hiện doanh thu bán hàng cũng nhƣ việc xây dựng các hệ thống bảng biểu nhằm theo dõi doanh thu bán hàng. Bên cạnh đó, tôi cũng nhận thấy đƣợc những điểm chƣa phù hợp, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu quản lý trong việc thực hiện doanh thu bán hàng. Do vậy, tôi đã đƣa ra những ý kiến đề xuất nhằm nâng cao hơn nữa doanh thu bán hàng của công ty. Tôi xin chân thành cảm ơn sự chỉ bảo tận tình của thầy Trần Thế Dũng cùng tập thể lớp HK1A đã giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu tại trƣờng. Cám ơn toàn thể các anh chị trong công ty TNHH Thắng Tuyết đã giúp đỡ tôi trong quá trình thực tập tại công ty. Tôi rất mong nhận đƣợc những ý kiến đóng góp của các thầy, cô giáo và các bạn. -1- Ngô Thị Thúy Hà K4HK1A_2 Trường Đại Học Thương Mại MỤC LỤC CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ DOANH THU BÁN HÀNG .......... 5 1.1 Tính cấp thiết của đề tài ....................................................................................... 7 1.2. Xác lập đề tài nghiên cứu................................................................................... 8 1.3 Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................................ 8 1.4 Phạm vi nghiên cứu ............................................................................................. 9 1.5 Một số vấn đề lý luận cơ bản về phân tích doanh thu bán hàng ......................... 9 1.5.1 Khái niệm doanh thu bán hàng và ý nghĩa của việc tăng doanh thu bán hàng ở một doanh nghiệp................................................................................................ 9 1.5.1.1 Khái niệm doanh thu bán hàng .............................................................. 9 1.5.1.2 Ý nghĩa của việc tăng doanh thu án hàng đối với sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp thƣơng mại .......................................................... 11 1.5.1.3 Mục đích phân tích doanh thu bán hàng trong các doanh nghiệp. ....... 12 1.5.2 Nội dung phân tích tình hình thực hiện doanh thu bán hàng tại một doanh nghiệp ................................................................................................................... 13 1.5.2.1 Phân tích khái quát sự tăng giảm doanh thu qua các năm. .................. 13 1.5.2.2 Phân tích tình hình thực hiện doanh thu bán hàng theo phƣơng thức bán. ................................................................................................................... 13 1.5.2.3 Phân tích tình hình doanh thu theo tổng mức và kết cấu mặt hàng. .... 14 1.5.2.4 Phân tích tình hình doanh thu theo từng tháng, quý. ........................... 15 1.5.2.5 Phân tích tình hình thực hiện doanh thu bán hàng theo phƣơng thức thanh toán. ........................................................................................................ 15 1.5.2.6 Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng tới việc tăng doanh thu bán hàng của doanh nghiệp .................................................................................................... 16 -2- Ngô Thị Thúy Hà K4HK1A_2 Trường Đại Học Thương Mại CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG DOANH THU BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THẮNG TUYẾT ........................................................................................................................ 20 2.1. Phƣơng pháp hệ nghiên cứu phân tích tình hình thực hiện doanh thu bán hàng .................................................................................................................................. 20 2.1.1. Phƣơng pháp thu thập tài liệu. ................................................................... 20 2.1.1.1. Phƣơng pháp đăng ký trực tiếp. .......................................................... 20 2.1.1.2. Phƣơng pháp phỏng vấn. .................................................................... 20 2.1.2 Nguồn tài liệu phân tích doanh thu bán hàng ............................................. 21 2.1.3 Các phƣơng pháp phân tích doanh thu bán hàng ........................................ 22 2.1.3.1 Phƣơng pháp so sánh. .......................................................................... 22 2.1.3.2 Phƣơng pháp loại trừ (hay còn gọi là phƣơng pháp thay thế) .............. 23 2.1.3.3 Phƣơng pháp liên hệ cân đối. ............................................................... 24 2.2 Tổng quan về tình hình doanh nghiệp và ảnh hƣởng của nhân tố môi trƣờng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. .............................................................. 24 2.2.1 Tổng quan về tình hình của doanh nghiệp. ................................................. 24 2.2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển của công ty TNHH Thắng Tuyết. .. 24 2.1.1.2 Chức năng nhiệm vụ của công ty ......................................................... 25 2.2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, kế toán. ............................................ 25 2.2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. ................................................... 25 2.2.1.3.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán. ................................................... 26 2.2.1.3.3 Kết quả doanh thu bán hàng trong 2 năm 2008, 2009 .................. 26 2.2.2 Ảnh hƣởng của nhân tố môi trƣờng đến doanh thu bán hàng. .................... 27 2.2.2.1 Các nhân tố khách quan: ...................................................................... 27 2.2.2.2 Các nhân tố chủ quan. .......................................................................... 28 -3- Ngô Thị Thúy Hà K4HK1A_2 Trường Đại Học Thương Mại 2.3 Phân tích tình hình thực hiện doanh thu bán hàng tại công ty TNHH Thắng Tuyết ........................................................................................................................ 29 2.3.1 Phân tích khái quát sự tăng giảm của tổng doanh thu bán hàng qua một số năm tại công ty TNHH Thắng Tuyết ................................................................... 29 2.3.2 Phân tích chung tình hình thực hiện doanh thu bán hàng theo mặt hàng ... 30 2.3.3 Phân tích doanh thu bán hàng theo phƣơng thức bán ................................. 32 2.3.4 Phân tích doanh thu bán hàng theo các quý trong năm 2009 ...................... 33 2.3.5 Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến doanh thu bán hàng tại công ty TNHH Thắng Tuyết ............................................................................................. 34 CHƢƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT ĐỂ NÂNG CAO DOANH THU TẠI CÔNG TY TNHH THẮNG TUYẾT ................................................................... 36 3.1 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu tình hình thực hiện doanh thu bán hàng tại công ty TNHH Thắng Tuyết ...................................................................... 36 3.1.1 Những kết quả đạt đƣợc của công ty .......................................................... 36 3.1.2.Những tồn tại của công ty trong vấn đề nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. ................................................................................................................... 37 3.2 Một số giải pháp nhằm góp phần tăng doanh thu bán hàng tại công ty TNHH Thắng Tuyết ............................................................................................................. 38 -4- Ngô Thị Thúy Hà K4HK1A_2 Trường Đại Học Thương Mại DANH MỤC BẢNG BIỂU 1/ Biểu 1: kết quả doanh thu bán hàng trong 2 năm 2008 – 2009 2/ Biểu 2: phân tích khái quát doanh thu bán hàng qua 5 năm 3/ Biểu 3: phân tích doanh thu bán hàng theo từng mặt hàng qua 2 năm 2008-2009 4/ Biểu 4: phân tích doanh thu bán hàng theo phƣơng thức bán qua 2 năm 2008- 2009 5/ Biểu 5: phân tích doanh thu bán hàng theo các quý năm 2009 6/ Biểu 6: phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến doanh thu bán hàng -5- Ngô Thị Thúy Hà K4HK1A_2 Trường Đại Học Thương Mại DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ 1/ Sơ đồ 1: cơ cấu tổ chức bộ máy công ty 2/ Sơ đồ 2: Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán -6- Ngô Thị Thúy Hà K4HK1A_2 Trường Đại Học Thương Mại CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ DOANH THU BÁN HÀNG 1.1 Tính cấp thiết của đề tài Phân công lao động xã hội phát triển đã quyết định một bộ phận lao động xã hội đƣợc tách ra khỏi quá trình sản xuất, chuyên làm nhiệm vụ lƣu thông hàng hóa, hình thành một ngành kinh tế riêng biệt - kinh tế thƣơng mại. Nhƣ vậy thƣơng mại là một ngành kinh tế độc lập có chức năng quan trọng là thực hiện quá trình lƣu thông hàng hóa đƣa hàng hóa từ lĩnh vực sản xuất đến lĩnh vực tiêu dùng do vậy góp phần gắn sản xuất với thị trƣờng, thúc đẩy sản xuất ngày càng phát triển. Cũng nhƣ các doanh nghiệp khác tồn tại trong nền kinh tế thị trƣờng có sự cạnh tranh gay gắt, doanh nghiệp thƣơng mại cũng là một đơn vị kinh doanh, do vậy cũng phải hạch toán kinh tế, lấy thu bù đắp chi phí sao cho có lãi. Muốn quản lý kinh tế tốt và kinh doanh có hiệu quả các doanh nghiệp phải thƣờng xuyên phân tích tình hình thực hiện doanh thu của mình qua mỗi kỳ kinh doanh để tìm ra các biện pháp nhằm tăng doanh thu bán hàng. Doanh thu là một chỉ tiêu quan trọng vì doanh thu chính là cơ sở để xác định số thuế phải nộp cho ngân sách Nhà nƣớc, là khoản để bù đắp vốn kinh doanh và chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, lợi nhuận của doanh nghiệp cũng đƣợc xác định từ doanh thu... Chỉ tiêu doanh thu nói lên tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó định hƣớng sự phát triển kinh doanh trong tƣơng lai. Ngoài ra, doanh thu là yếu tố khẳng định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trên thƣơng trƣờng. Do đó việc phân tích để tìm ra nguyên nhân của sự tăng, giảm doanh thu trong các kỳ kinh doanh là rất quan trọng. Nâng cao doanh thu có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với nhu cầu tăng trƣởng và phát triển kinh tế. Khi chuyển sang nền kinh tế thị trƣờng với quy luật cạnh tranh khắc nghiệt của nó thì việc tăng doanh thu còn là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, từ nó nâng cao vị thế của doanh nghiệp không chỉ trong thị trƣờng trong nƣớc mà có thể giành đƣợc lợi thế trong các quan hệ quốc tế. Việt Nam đang trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa và nhƣ vậy cần đặc biệt chú ý đến vấn đề nâng cao hiệu quả kinh doanh mà cụ thể là việc tăng doanh thu. Đó có thể là con đƣờng rút ngắn để chúng ta xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và có cơ sở để thực hiện tốt hơn nữa các chính sách ƣu việt của nhà nƣớc xã hội chủ nghĩa. Qua thời gian thực tập và nghiên cứu tại công ty TNHH Thắng Tuyết em thấy rằng vấn đề tăng doanh thu là vấn đề hết sức cấp thiết, luôn làm đau đầu lãnh đạo của -7- Ngô Thị Thúy Hà K4HK1A_2 Trường Đại Học Thương Mại công ty. Nhất là trong giai đoạn mà nền kinh tế đang bƣớc vào giai đoạn phục hồi sau cuộc khủng hoảng thì việc tính toán làm sao để doanh thu bù đắp đƣợc chi phí và tạo ra lợi nhuận sẽ giúp cho công ty vƣợt qua đƣợc khó khăn và có những bƣớc phát triển mới. Thời kỳ khó khăn này vừa để thử thách doanh nghiệp vừa là cơ hội để doanh nghiệp có những bƣớc phát triển mới 1.2. Xác lập đề tài nghiên cứu. Phân tích doanh thu bán hàng và biện pháp nhằm tăng doanh thu là một vấn đề không mới nhƣng vai trò của nó rất là quan trọng và đòi hỏi phải luôn luôn đƣợc quan tâm. Mọi doanh nghiệp muốn tồn tại, phát triển và hơn nữa là có tầm vóc trên thị trƣờng thì phải luôn luôn ý thức đƣợc điều này. Sự khác biệt lớn nhất giữa một doanh nghiệp thành công và một doanh nghiệp không khẳng định đƣợc mình ngoài nhiều yếu tố khác thì việc giải bài toán về tăng doanh thu là yếu tố rất quan trọng, đóng vai trò chủ chốt. Khi mà thế giới đang dần khôi phục sau cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất trong vòng 80 năm trở lại đây thì việc làm thế nào để tăng doanh thu giúp doanh nghiệp có lãi để vực dậy nền kinh tế lại càng trở nên quan trọng. Đặc biệt, trong thời gian thực tập vừa qua tại công ty TNHH Thắng Tuyết, đƣợc tìm hiểu và hƣớng dẫn tận tình của các anh chị trong phòng kế toán, nhận thức đƣợc tầm quan trọng của việc tăng doanh thu với công ty nên em đã quyết định lựa chọn đề tài: “ Phân tích tình hình thực hiện doanh thu bán hàng và các giải pháp tăng doanh thu tại công ty TNHH Thắng Tuyết”. Kết cấu đề tài gồm có 3 chƣơng: Chƣơng 1: Tổng quan nghiên cứu về doanh thu bán hàng Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng doanh thu bán hàng tại công ty TNHH Thắng Tuyết Chƣơng 3: Các kết luận và đề xuất nhằm tăng doanh thu tại công ty TNHH Thắng Tuyết 1.3 Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa một số lý luận chung về doanh thu bán hàng và các phƣơng pháp phân tích doanh thu bán hàng Đồng thời thông qua việc vận dụng các phƣơng pháp phân tích để phân tích doanh thu bán hàng tại công ty TNHH Thắng Tuyết, em có thể tìm ra đƣợc những hạn -8- Ngô Thị Thúy Hà K4HK1A_2 Trường Đại Học Thương Mại chế, thiếu sót trong hoạt động kinh doanh của công ty, từ đó có thể đƣa ra những biện pháp cụ thể và phù hợp giúp cho công ty tăng đƣợc doanh thu. Em hi vọng những biện pháp này đƣợc công ty sử dụng và giúp cho công ty đứng vững trong giai đoạn phục hồi sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, hơn nữa là giúp cho công ty Thắng Tuyết có những bƣớc phát triển mới. Mặt khác, thông qua việc phân tích tình hình doanh thu bán hàng của công ty TNHH Thắng Tuyết , em muốn cho các nhà đầu tƣ và các bên hữu quan một cái nhìn tổng quát về tình hình của công ty trong khoảng 2 năm trở lại đây để có những quyết định đúng đắn trong quá trình đầu tƣ, hợp tác với công ty. 1.4 Phạm vi nghiên cứu Phân tích tình hình thực hiện doanh thu bán hàng của công ty TNHH Thắng Tuyết trong 2 năm 2008, 2009 1.5 Một số vấn đề lý luận cơ bản về phân tích doanh thu bán hàng 1.5.1 Khái niệm doanh thu bán hàng và ý nghĩa của việc tăng doanh thu bán hàng ở một doanh nghiệp 1.5.1.1 Khái niệm doanh thu bán hàng - Doanh thu bán hàng là tổng giá trị thực hiện đƣợc do việc bán hàng hóa, sản phẩm, cung cấp lao vụ, dịch vụ cho khách hàng mang lại. - Các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đem biếu, tặng, cho hoặc tiêu dùng ngay trong nội bộ, dùng để thanh toán tiền lƣơng, tiền thƣởng cho cán bộ công nhân viên, trao đổi hàng hóa, làm phƣơng tiện thanh toán công nợ của doanh nghiệp cũng phải đƣợc hạch toán để xác định doanh thu bán hàng. - Hiểu theo một nghĩa khác thì doanh thu bán hàng của một doanh nghiệp là bao gồm toàn bộ số tiền đã thu đƣợc hoặc có quyền đòi về do việc bán hàng hóa và dịch vụ trong một thời gian nhất định. - Thời điểm xác định doanh thu bán hàng là khi ngƣời mua đã chấp nhận thanh toán không phụ thuộc vào số tiền đã thu đƣợc hay chƣa, ở đây ta cần phân biệt hai thuật ngữ: Doanh thu tổng thể và doanh thu thuần. + Doanh thu tổng thể hay còn gọi là tổng doanh thu là số tiền ghi trong hóa đơn bán hàng, hợp đồng cung cấp lao vụ kể cả số doanh thu bị chiết khấu, hàng bán bị trả -9- Ngô Thị Thúy Hà K4HK1A_2 Trường Đại Học Thương Mại lại và giảm giá hàng bán chấp thuận cho ngƣời mua nhƣng chƣa đƣợc ghi trên hóa đơn. + Doanh thu thuần hay còn gọi là doanh thu thực đƣợc xác định bằng công thức sau: Doanh thu thuần = Doanh thu tổng thể - Chiết khấu bán hàng - Hàng bán bị trả lại - giảm giá hàng bán - Thuế gián thu * Chiết khấu hàng bán bao gồm:  Chiết khấu thanh toán là khoản tiền thƣởng chấp thuận cho khách hàng đã thanh toán trƣớc thời hạn cho phép.  Chiết khấu thƣơng mại là khoản tiền giảm trừ cho khách hàng tính trên tổng số các nghiệp vụ đã thực hiện trong một thời gian nhất định, khoản giảm trừ trên giá bán thông thƣờng vì lý do mua hàng với số lƣợng lớn. Các khoản chiết khấu bán hàng đƣợc coi nhu một khoản chi phí làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp.  Hàng bán bị trả lại là số hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ đã tiêu thụ bị khách hàng trả lại do không phù hợp với yêu cầu của ngƣời mua, do vi phạm hợp đồng kinh tế, vi phạm cam kết, kém phẩm chất không đúng chủng loại quy cách.  Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ đƣợc chấp nhận một cách đặc biệt trên giá đã thỏa thuận vì lý do hàng kém phẩm chất hay không đúng quy cách theo hợp đồng, không đúng thời hạn ghi trong hợp đồng nhƣng chƣa đến mức độ bị trả lại do bên mua đồng ý chấp nhận giảm giá.  Thuế gián thu: trƣớc kia là thuế doanh thu hoặc thuế tiêu thụ đặc biệt, hiện nay thuế doanh thu đƣợc thay bằng thuế VAT. - Thuế doanh thu: Tiền thuế đƣợc cấu thành trong giá bán của sản phẩm nhằm góp một phần thu nhập của ngƣời tiêu dùng vào ngân sách Nhà nƣớc. Thuế suất thuế doanh thu đƣợc Nhà nƣớc quy định theo từng ngành nghề từng nhóm hàng và mặt hàng. - Thuế tiêu thụ đặc biệt: chỉ thu vào một số mặt hàng, sản phẩm cần thuộc diện cần hƣớng dẫn sản xuất hoặc điều tiết tiêu dùng xã hội nhằm điều tiết thu nhập của ngƣời tiêu dùng cho ngân sách Nhà nƣớc. - Thuế giá trị gia tăng (VAT): Thuế giá trị gia tăng (GTGT) là loại thuế gián thu đánh vào giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ qua quá trình sản xuất và lƣu thông. - 10 - Ngô Thị Thúy Hà K4HK1A_2 Trường Đại Học Thương Mại Thuế GTGT cơ sở kinh doanh phải nộp đƣợc tính theo một trong hai phƣơng pháp: phƣơng pháp thuế khấu trừ và phƣơng pháp tính thuế trực tiếp 1.5.1.2 Ý nghĩa của việc tăng doanh thu án hàng đối với sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp thƣơng mại Doanh thu tiêu thụ sản phẩm là một chỉ tiêu kinh tế cơ bản phản ánh mục đích kinh doanh cũng nhƣ kết quả về tiêu thụ hàng hoá, thành phẩm. Tăng doanh thu là một trong những mục tiêu nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời tăng doanh thu có nghĩa là tăng lƣợng tiền về cho doanh nghiệp và tăng lƣợng hàng hoá tung ra trên thị trƣờng. Trong cơ chế thị trƣờng để đứng vững doanh nghiệp tồn tại và phát triển là một điều không dễ đối với các doanh nghiệp thƣơng mại. Song khi đã sản xuất và kinh doanh có hiệu quả thì doanh nghiệp sẽ có những đóng góp đáng kể đối với sự phát triển kinh tế của đất nƣớc. Khi doanh thu của doanh nghiệp tăng lên có nghĩa là doanh nghiệp đã góp phần thỏa mãn cung cầu về hàng hóa trên thị trƣờng, ổn định giá cả và thị trƣờng, khuyến khích tiêu dùng. Doanh thu tăng lên tức là doanh nghiệp đã đáp ứng các nhu cầu vật chất cho xã hội làm cho đời sống nhân dân ngày càng đƣợc cải thiện. Ngoài ra việc tăng doanh thu còn có tác dụng thúc đẩy sản xuất, làm cho nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, thực hiện tốt chu kỳ tái sản xuất xã hội. Việc tăng doanh thu bán hàng ảnh hƣởng trực tiếp đến quy mô sản xuất kinh doanh cũng nhƣ sự tồn tài và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Tăng doanh thu có ý nghĩa là doanh nghiệp đã thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình. Doanh thu tăng nói lên doanh nghiệp đang làm ăn có hiệu quả và thỏa mãn một cách tối ƣu nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Tăng doanh thu sẽ làm tăng lƣợng vốn lƣu động của doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ giảm bớt đƣợc khoản vay bên ngoài để kinh doanh. Doanh thu tăng lên là điều kiện để doanh nghiệp thu hồi vốn, bù đắp các khoản chi phí phát sinh trong quá trình kinh doanh. Lợi nhuận biểu hiện kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, khi tiến hành kinh doanh tất cả các doanh nghiệp đều cùng có chung một mục đích là tối đa hóa lợi nhuận. Muốn có lợi nhuận cao thì các doanh nghiệp cần phải tìm ra các biện pháp tăng doanh thu bán hàng một cách có hiệu quả nhất. Để thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nƣớc và các ngành, trƣớc hết doanh nghiệp phải có nguồn thu và tăng doanh thu là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp - 11 - Ngô Thị Thúy Hà K4HK1A_2 Trường Đại Học Thương Mại hoàn thành tốt các nghĩa vụ trên.Việc tăng doanh thu vừa có ý nghĩa với xă hội vừa có ý nghĩa đối với doanh nghiệp. Cụ thể: *Đối với xă hội: -Tăng doanh thu bán hàng góp phần thoả măn tốt hơn các nhu cầu tiêu dùng hàng hoá cho xă hội, đảm bảo cân đối cung cầu, ổn định giá cả thị trƣờng và mở rộng giao lƣu kinh tế giữa các vùng. Trong nền kinh tế thị trƣờng để đứng vững, tồn tại và phát triển đối với một doanh nghiệp không phải là điều dễ. Vì vậy doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới và hoàn thiện cơ cấu cũng nhu phƣơng thức sản xuất nhằm đƣa doanh nghiệp mình ngày một phát triển. -Doanh thu tăng có nghĩa là doanh nghiệp đáp ứng đƣợc các nhu cầu về vật chất cho xă hội, làm cho đời sống nhân dân ngày càng đƣợc cải thiện, nhờ đó mà đời sống tinh thần cũng đƣợc nâng lên. Đồng thời kho doanh thu của doanh nghiệp tăng cũng có nghĩa là doanh nghiệp đa có chỗ đứng vững trên thị trƣờng, đa chiếm đƣợc thị phần thu lợi nhuận, tạo vị thế và uy tín của mìnhtrên thƣơng trƣờng. *Đối với doanh nghiệp: Tăng doanh thu bán hàng là điều kiện để doanh nghiệp thực hiện tốt chức năng kinh doanh, thu hồi vốn nhanh, bù đắp các chi phí sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nƣớc. Cụ thể: -Doanh thu tăng giúp cho doanh nghiệp có điều kiện thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình và là điều kiện để đạt đƣợc mục đích kinh doanh mà doanh nghiệp đề ra đồng thời nó là điều kiện cơ bản để tăng thu nhập nhằm tái mở rộng và cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công nhân viên. -Doanh thu bán hàng là nguồn tài chính quan trọng giúp doanh nghiệp trang trải các khoản chi phí trong quá t nh sản xuất, kinh doanh góp phần đảm bảo cho quá t nh kinh doanh của doanh nghiệp liên tục và tạo ra lợi nhuận. Do đó khi doanh thu tăng thì doanh nghiệp có khả năng tự chủ về vốn, không phải phụ thuộc vào nguồn vốn bên ngoài và làm giảm chi phí về vốn. -Việc tăng doanh thu sẽ giúp cho doanh nghiệp giải quyết tốt những vấn đề tài chính nhƣ chi phí sản xuất kinh doanh đƣợc trang trải, vốn đƣợc thu hồi và góp phần tăng thu nhập cho các quỹ của doanh nghiệp từ đó mở rộng quy mô sản xuất. Đồng thời doanh thu tăng tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ của mình đối với Nhà nƣớc. 1.5.1.3 Mục đích phân tích doanh thu bán hàng trong các doanh nghiệp. - 12 - Ngô Thị Thúy Hà K4HK1A_2 Trường Đại Học Thương Mại Doanh thu bán hàng là một chỉ tiêu kinh tế quan trọng phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. Do vậy, phân tích tình hình doanh thu bán hàng là một nội dung quan trọng trong phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp. Phân tích tình hình doanh thu bán hàng nhằm mục đích nhận thức và đánh giá một cách đúng đắn, toàn diện và khách quan tình hình bán hàng của doanh nghiệp trong kỳ về số lƣợng, kết cấu chủng loại và giá cả hàng bán ...qua đó thấy đƣợc mức độ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu bán hàng của doanh nghiệp. Đồng thời qua phân tích cũng nhằm thấy đƣợc những mâu thuẫn tồn tại và những nguyên nhân ảnh hƣởng khách quan cũng nhƣ chủ quan trong khâu bán hàng để từ đó tìm ra đƣợc những chính sách, biện pháp thích hợp nhằm đẩy mạnh bán hàng tăng doanh thu. Những số liệu, tài liệu phân tích doanh thu bán hàng là cơ sở, căn cứ để phân tích các chỉ tiêu kinh tế khá nhƣ: Phân tích tình hình mua hàng, phân tích tình hình chi phí hoặc lợi nhuận (kết quả) kinh doanh. Ngoài ra doanh nghiệp cũng sử dụng các số liệu phân tích doanh thu bán hàng để làm cơ sở, căn cứ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho kỳ sau, và các chỉ tiêu tài chính kinh tế tài chính làm cơ sở cho việc đề ra các quyết định trong quản lý và chỉ đạo kinh doanh. Phân tích doanh thu nhằm xem xét mục tiêu doanh nghiệp đặt ra đạt đƣợc đến đâu, rút ra những tồn tại xác định những nguyên nhân chủ quan và khách quan ảnh hƣởng đến doanh thu và đề ra biện pháp khắc phục để tận dụng triệt để thế mạnh của doanh nghiệp. Phân tích nhằm cung cấp các tài liệu cần thiết làm cơ sở cho việc phân tích. Tóm lại, mục tiêu duy nhất của phân tích doanh thu là giúp doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ngày càng có hiệu quả thể hiện qua việc doanh thu của doanh nghiệp không ngừng tăng lên. 1.5.2 Nội dung phân tích tình hình thực hiện doanh thu bán hàng tại một doanh nghiệp 1.5.2.1 Phân tích khái quát sự tăng giảm doanh thu qua các năm. Phân tích khái quát sự tăng giảm của tổng doanh thu qua các năm với mục đích để đánh giá tính quy luật về sự biến động của tổng doanh thu qua các năm nhằm làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch dài hạn hoặc trung hạn, đồng thời đánh giá khả năng chiếm lĩnh thị trƣờng của doanh nghiệp. Trong trƣờng hợp này ngƣời ta sử dụng phƣơng pháp so sánh thông qua so sánh định gốc, so sánh liên hoàn để phân tích. 1.5.2.2 Phân tích tình hình thực hiện doanh thu bán hàng theo phƣơng thức bán. - 13 - Ngô Thị Thúy Hà K4HK1A_2 Trường Đại Học Thương Mại Việc bán hàng trong doanh nghiệp thƣơng mại, dịch vụ đƣợc thực hiện bằng những phƣơng thức khác nhau: bán buôn, bán lẻ, bán đại lƣ, bán trả góp.v.v.. Mỗi phƣơng thức bán có những đặc điểm kinh tế kỹ thuật và ƣu nhƣợc điểm khác nhau. -Bán buôn: Là bán hàng với số lƣợng lớn theo hợp đồng hoặc theo đơn đặt hàng của ngƣời mua. Phƣơng thức bán này có ƣu điểm là doanh thu lớn, hàng tiêu thụ nhanh nhƣng nhƣợc điểm là đồng vốn, phát sinh rủi ro mất vốn do không thu tiền đƣợc ngay (do bán chịu) và lăi xuất thấp. -Bán lẻ: Là bán trực tiếp cho ngƣời tiêu dùng thông qua mạng lƣới cửa hàng, quầy hàng của công ty. Bán lẻ thƣờng bán với số lƣợng ít, doanh thu tăng chậm nhƣng giá bán lẻ thƣờng cao hơn so với bán buôn, ít bị mất vốn hoặc đọng vốn. -Bán đại lý, ký gửi: Là bán hàng thông qua một tổ chức hoặc cá nhân bán đại lý. Phƣơng thức bán hàng đại lý góp phần tăng doanh thu nhƣng ngƣời giao bán đại lý phải chi một khoản hoa hồng đại lý trong giá bán cho bên nhận đại lý. -Bán hàng trả góp: Là phƣơng thức bán mà ngƣời bán trao hàng cho ngƣời mua nhƣng ngƣời mua trả tiền thành nhiều lần theo sự thoả thuận trong hợp đồng. Phƣơng thức bán này góp phần đẩy mạnh bán hàng, tăng doanh thu nhƣng nhƣợc điểm của phƣơng thức này là tiền bán hàng thu hồi chậm do ngƣời mua trả chậm. Ngoài ra doanh nghiệp thƣơng mại dịch vụ có thể áp dụng các phƣơng thức bán khác nhau nhƣ: Bán qua điện thoại hoặc qua mạng intrnet . Phân tích doanh thu bán hàng theo phƣơng thức bán nhằm mục đích đánh giá tình hình và khả năng đa dạng hoá các phƣơng thức bán hàng của doanh nghiệp qua đó tm ra những phƣơng thức bán thích hợp cho doanh nghiệp để đẩy mạnh bán hàng tăng doanh thu. Phân tích doanh thu bán hàng theo phƣơng thức bán những số liệu thực tế kỳ báo cáo và kỳ trƣớc để tính toán lập biểu so sánh. 1.5.2.3 Phân tích tình hình doanh thu theo tổng mức và kết cấu mặt hàng. Một doanh nghiệp thƣờng sản xuất kinh doanh nhiều mặt hàng hoặc nhóm hàng, nhất là doanh nghiệp thƣơng mại. Mỗi mặt hàng nhóm hàng có những đặc điểm kinh tế kỹ thuật khác nhau trong sản xuất kinh doanh đáp ứng những nhu cầu tiêu dùng cũng nhƣ mức doanh thu đạt đƣợc cũng rất khác nhau. Mặt khác, trong những mặt hàng, nhóm hàng mà doanh nghiệp có khả năng và lợi thế cạnh tranh trong sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Do vậy, phân tích doanh thu bán hàng trong doanh nghiệp cần phải phân tích chi tiết theo từng mặt hàng, nhóm hàng trong đó có những mặt hàng, nhóm hàng chủ yếu để qua đó thấy đƣợc sự biến đổi tăng giảm và xu hƣớng phát triển của chúng làm cơ - 14 - Ngô Thị Thúy Hà K4HK1A_2 Trường Đại Học Thương Mại sở cho việc hoạch định chiến lƣợc đầu tƣ trong những mặt hàng nhóm hàng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích doanh thu bán hàng theo nhóm, mặt hàng và những mặt hàng chủ yếu căn cứ vào những số liệu kế hoạch và hạch toán chi tiết doanh thu bán hàng để so sánh giữa số thực hiện với số kế hoạch và số thực hiện kỳ trƣớc. 1.5.2.4 Phân tích tình hình doanh thu theo từng tháng, quý. Phân tích doanh thu bán hàng theo tháng, quý nhằm mục đích thấy đƣợc mức độ và tiến độ hoàn thành kế hoạch bán hàng. Đồng thời qua phân tích cũng thấy đƣợc sự biến động của doanh thu bán hàng qua các thời điểm khác nhau và những nhân tố ảnh hƣởng của chúng để có những chính sách và biện pháp thích hợp trong việc chỉ đạo kinh doanh. Phân tích doanh thu bán hàng theo tháng, quý có ý nghĩa đặc biệt đối với những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh những mặt hàng mang tính thời vụ trong sản xuất hoặc tiêu dùng. Phƣơng pháp phân tích chủ yếu là sổ sách giữa số thực tế với số kế hoạch hoặc số cùng kỳ năm trƣớc để thấy đƣợc mức độ hoàn thành tăng giảm. Đồng thời so sánh doanh thu thực tế từng tháng, quý với kế hoạch năm (Số luỹ kế) để thấy đƣợc tiến độ thực hiện kế hoạch. Việc thực hiện kế hoạch doanh thu bán hàng chịu sự tác động, ảnh hƣởng của nhiều nhân tố khác nhau trong đó có nhân tố khách quan và chủ quan. Về chiều hƣớng ảnh hƣởng thì có nhân tố ảnh hƣởng tăng nhƣng cũng có nhân tố ảnh hƣởng giảm đến chỉ tiêu doanh thu. Do vậy, để có thể nhận thức và đánh giá một cách chính xác tình hình thực hiện kế hoạch bán hàng ta cần phải đi sâu phân tích để thấy đƣợc mức độ và tính chất ảnh hƣởng của các nhân tố đến chỉ tiêu doanh thu, từ đó có những chính sách biện pháp thích hợp nhằm đẩy mạnh bán hàng tăng doanh thu. Để phân tích các nhân tố ảnh hƣởng có thể xem xét dƣới nhiều góc độ khác nhau. Cụ thể nhƣ ảnh hƣởng của các nhân tố định lƣợng và các nhân tố định tính. 1.5.2.5 Phân tích tình hình thực hiện doanh thu bán hàng theo phƣơng thức thanh toán. Do việc thanh toán tiền hàng trong doanh nghiệp đƣợc thực hiện theo nhiều phƣơng thức cho nên việc phân tích doanh thu theo phƣơng thức thanh toán để nhằm mục đích thấy đƣợc tình hình thanh toán tiền hàng của doanh nghiệp để có những biện pháp, chính sách điều chỉnh và thu hồi nhanh các công nợ để từ đó lựa chọn phƣơng thức thanh toán cho phù hợp với đặc điểm kinh doanh của công ty. - 15 - Ngô Thị Thúy Hà K4HK1A_2 Trường Đại Học Thương Mại 1.5.2.6 Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng tới việc tăng doanh thu bán hàng của doanh nghiệp Có rất nhiều nhân tố ảnh hƣởng đến doanh thu của doanh nghiệp và chúng tác động đến doanh thu theo những khía cạnh khác nhau. Để thấy đƣợc một cách rõ nét sự tác động đó ngƣời ta chia các nhân tố trên thành hai nhóm đó là: - Nhóm các nhân tố lƣợng hóa đƣợc. - Nhóm các nhân tố không lƣợng hóa đƣợc. a) Nhóm nhân tố lượng hóa được Nhân tố lƣợng hóa đƣợc đó là các nhân tố có thể đo lƣờng đƣợc sự ảnh hƣởng của nó bằng các số liệu cụ thể. *) Sự ảnh hưởng của lượng hàng bán và đơn giá bán đến doanh thu bán hàng. Doanh thu bán hàng đƣợc tính bằng tiền và xác định bằng công thức. Doanh thu bán hàng = Lƣợng hàng bán x Đơn giá bán Μ =q*p Do vậy khi lƣợng hàng bán (q) hoặc đơn giá bán (p) thay đổi hoặc cả hai cùng thay đổi đều làm cho doanh thu thay đổi theo. Tuy nhiên sự ảnh hƣởng của lƣợng hàng bán và đơn giá bán đến doanh thu là rất khác nhau thể hiện: Sự thay đổi của lƣợng hàng bán tỷ lệ thuận với sự thay đổi của doanh thu. Khi lƣợng hàng bán tăng lên thì doanh thu cũng tăng lên và ngƣợc lại khi lƣợng hàng bán giảm xuống thì doanh thu cũng giảm theo. Sự thay đổi của lƣợng hàng bán đƣợc coi là chủ quan vì lƣợng hàng bán ra thị trƣờng là do bản thân doanh nghiệp quyết định, là yếu tố doanh nghiệp có thể kiểm soát đƣợc. Nhƣ vậy tùy theo mục đích của chiến lƣợc kinh doanh trong từng thời kỳ mà doanh nghiệp chủ động điều chỉnh lƣợng hàng hóa bán ra thị trƣờng. Cũng nhƣ lƣợng hàng bán đơn giá bán là nhân tố ảnh hƣởng đến do doanh thu theo tỷ lệ thuận có nghĩa là với một lƣợng hàng hóa bán ra thị trƣờng nhất định khi giá bán tăng lên thì doanh thu cũng tăng lên và ngƣợc lại. Tuy nhiên sự thay đổi của giá bán đƣợc coi là khách quan, là nhân tố nằm ngoài tầm kiểm soát của doanh nghiệp bởi vì giá bán của hàng hóa trên thị trƣờng bị ảnh hƣởng bởi rất nhiều nhân tố đó là: - Giá bán của hàng hóa: yếu tố này phụ thuộc vào lƣợng lao động hao phí kết tinh trong hàng hóa do đó nó đƣợc hình thành trong quá trình sản xuất. - Cung cầu hàng hóa trên thị trƣờng: đây là yếu tố tác động mạnh mẽ đến giá cả hàng hóa. Khi cung lớn hơn cầu thì giá cả sẽ giảm xuống nhƣng khi cung nhỏ hơn cầu thì giá cả sẽ tăng lên và giá cả chỉ tƣơng đối ổn định khi cung và cầu cân bằng. - 16 - Ngô Thị Thúy Hà K4HK1A_2 Trường Đại Học Thương Mại - Các chính sách của Nhà nƣớc nhƣ chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ ảnh hƣởng rất lớn đến sức mua của đồng tiền và có thể dẫn đến lạm phát làm cho đồng tiền mất giá khi đó giá cả hàng hóa sẽ tăng rất nhanh. - Cạnh tranh: trong cơ chế thị trƣờng cạnh tranh ngày càng trở lên gay gắt, khốc liệt, quyết định sự tồn tại, phát triển của doanh nghiệp. Mức độ cạnh tranh sẽ ảnh hƣởng đến giá cả thị trƣờng của ngƣời mua. Thông thƣờng cạnh tranh làm giảm giá thị trƣờng nhƣng giá cả hàng hóa cũng có giới hạn bởi giá trần và giá sàn. Để tính đƣợc ảnh hƣởng của hai nhân tố này đến sự thay đổi của doanh thu ta dựa vào công thức: μ = q * p rồi áp dụng phƣơng pháp thay thế liên hoàn để tính sự ảnh hƣởng trên cả về số tiền và tỉ lệ. *) Sự ảnh hưởng của lao động và năng suất lao động tác động đến sự thay đổi của doanh thu. Nhóm nhân tố này thƣờng áp dụng đối với các doanh nghiệp bán lẻ là chủ yếu: - Nếu điều kiện cho biết số liệu doanh thu và lao động ở hai kỳ thì các nhân tố ảnh hƣởng đến doanh thu có thể tính đƣợc gồm 2 nhân tố. Số lƣợng lao động (T) và năng suất lao động (W) đƣợc phản ánh qua công thức sau: Doanh thu bán hàng = Số lƣợng lao động * Năng suất lao động μ=T*W Nhƣ vậy khi số lƣợng lao động (T) hoặc năng suất lao dodọng (W) thay đổi hoặc cả hai cùng thay đổi đều làm cho doanh thu thay đổi theo. Số lƣợng lao động đƣợc coi là yếu tố khách quan còn năng suất lao động là yếu tố chủ quan. Để tính đƣợc ảnh hƣởng của hai nhân tố này tới doanh thu ta dựa vào công thức μ = T * W rồi áp dụng phƣơng pháp thay thế liên hoàn để tính ảnh hƣởng các nhân tố tác động đến sự thay đổi của doanh thu về cả số tiền và tỷ lệ. -Nếu điều kiện cho biết doanh thu, số lao động và số ngày làm việc ở hai kỳ thì các nhân tố ảnh hƣởng đến doanh thu có thể tính gồm ba nhân tố: Số lƣợng lao động, số ngày lao động và năng suất lao động bình quân ngày đƣợc phản ánh qua công thức sau: Doanh thu bán hàng = Số lƣợng lao động * Số ngày lao động * Năng suất lao động bình quân ngày μ = T * Sn * W ngày Nhƣ vậy khi một trong ba nhân tố trên thay đổi hoặc cả ba nhân tố trên cùng thay đổi thì doanh thu cũng thay đổi theo. Để tính đƣợc ảnh hƣởng của ba nhân tố trên - 17 - Ngô Thị Thúy Hà K4HK1A_2 Trường Đại Học Thương Mại đến sự tăng giảm của doanh thu ta dựa vào công thức: μ = T * Sn * W ngày rồi dùng phƣơng pháp thay thế liên hoàn để tính ảnh hƣởng theo thứ tự từ trái sang phải. *) Sự ảnh hưởng của khâu lưu chuyển hàng hóa tác động đến sự thay đổi của doanh thu. Để nghiên cứu sự ảnh hƣởng của các khâu lƣu chuyển hàng hóa ngƣời ta dựa vào công thức lƣu chuyển hàng hóa rồi áp dụng phƣơng pháp cân đối để từ đó xác định sự ảnh hƣởng của các nhân tố trên tác động đến sự thay đổi của doanh thu bán hàng. Công thức lƣu chuyển hàng hóa nhƣ sau: Tồn đầu kỳ + Nhập trong kỳ = Bán trong kỳ + Hao hụt + Tồn cuối kỳ D1 + N = B + H + D2 Từ công thức trên ta có: B = D1 + N - H - D2 ± B = ± D1 + (± N) - (± H) - (± D2) *) Sự ảnh hưởng của số lượng điểm bán hàng, số ngày bán hàng và năng suất bán hàng của mỗi điểm tác động đến sự thay đổi của doanh thu bán hàng. Nhóm nhân tố này thƣờng đƣợc áp dụng chủ yếu đối với hoạt động bán lẻ. Để tính đƣợc ảnh hƣởng của từng nhân tố tác động đến doanh thu bán hàng mỗi ngày ta áp dụng phƣơng pháp liên hoàn rồi dựa vào công thức sau để tính từ trái sang phải. Doanh số bán ngày = Số lƣợng cửa hàng trực thuộc *Số điểm bán hàng của mỗi cửa hàng * Thời gian bán bình quân mỗi điểm * Năng suất bán bình quân mỗi ngày của mỗi điểm Nhƣ vậy nếu một trong 4 yếu tố thay đổi hoặc cả bốn nhân tố thay đổi thì doanh số bán ngày cũng thay đổi theo. b) Nhóm nhân tố không lượng hóa được. Nhân tố không lƣợng hóa đƣợc là các nhân tố ảnh hƣởng đến sự tăng giảm của doanh thu bán hàng nhƣng việc xác định ảnh hƣởng của nó thì không tính đƣợc bằng con số cụ thể. Nhóm này gồm các nhân tố: - Tình hình sản xuất trong và ngoài nƣớc: Nếu trong nƣớc và ngoài nƣớc có ít hãng sản xuất mặt hàng mà doanh nghiệp đang tiến hành sản xuất và kinh doanh thì sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi để doanh nghiệp tiêu thụ mặt hàng của mình, dẫn đến tới doanh thu của doanh nghiệp sẽ ổn định hoặc tăng lên. Ngƣợc lại nếu có nhiều hãng sản xuất chủng loại mặt hàng đó thì doanh nghiệp sẽ phải đƣơng đầu với sự cạnh tranh gay gắt, phải tìm ra biện pháp để mặt hàng của doanh nghiệp mình đƣợc thị trƣờng chấp nhận về chất lƣợng và giá cả. Điều này có ảnh hƣởng xấu đối với doanh thu của doanh nghiệp. - 18 - Ngô Thị Thúy Hà K4HK1A_2 Trường Đại Học Thương Mại - Tình hình thay đổi về thu nhập và thị hiếu của ngƣời tiêu dùng:Khi thu nhập tăng lên thì nhu cầu về tiêu dùng cũng tăng lên, mặt khác nếu hàng hóa bán ra sẽ tăng lên và doanh thu bán hàng cũng tăng lên tƣơng ứng. Nhƣng khi thu nhập giảm đi thì lập tức cầu về hàng hóa sẽ giảm theo và doanh thu của doanh nghiệp sẽ bị ảnh hƣởng theo chiều hƣớng xấu. - Các chính sách kinh tế của Nhà nƣớc, của các ngành: Các chính sách này thay đổi trong từng giai đoạn từng thời kỳ, có những chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh của doanh nghiệp nhƣng trên thực tế không ít những chủ trƣơng chính sách đã cản trở, gây nhiều khó khăn lớn cho doanh nghiệp ảnh hƣởng trực tiếp đến doanh thu cũng nhƣ kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. - Sự biến đổi về cung cầu, giá cả thị trƣờng trong và ngoài nƣớc: Nếu nhƣ cung lớn hơn cầu thì hàng hóa trên thị trƣờng sẽ dƣ thừa làm cho giá cả có xu hƣớng giảm xuống. Nếu nhƣ cung nhỏ hơn cầu hàng hóa sẽ trở lên khan hiếm dẫn đến giá cả tăng lên. Nhƣ vậy khi cung lớn hơn cầu thì hàng hóa doanh nghiệp bán ra sẽ tiêu thụ chậm dẫn đến tình trạng dƣ thừa, ứ đọng kết hợp với giá cả giảm sẽ làm cho doanh thu của doanh nghiệp giảm đi và ngƣợc lại. - Trình độ tổ chức và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: Đây là yếu tố chủ đạo, đóng vai trò quyết định trong kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Với một đội ngũ lãnh đạo có trình độ chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm trên thƣơng trƣờng, có khả năng đƣa ra các quyết định đúng đến về các vấn đề nhƣ: lựa chọn ngành hàng kinh doanh, thị trƣờng mua bán, thời điểm kinh doanh, tổ chức sắp xếp mọi hoạt động của doanh nghiệp... đó sẽ là tiền đề là cơ sở vững chắc để cho một doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả. - Lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp nhƣ địa điểm bán hàng, ngành hàng kinh doanh thuộc ngành hàng độc quyền kinh doanh, uy tín của tập thể hoặc cá nhân lãnh đạo... tất cả các điều kiện trên đều tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tăng doanh thu bán hàng và thu lợi nhuận cao hơn. - Những biến đổi, thay đổi về hoạt động chính trị cũng ảnh hƣởng gián tiếp đến việc tăng giảm doanh thu của doanh nghiệp. - 19 - Ngô Thị Thúy Hà K4HK1A_2 Trường Đại Học Thương Mại CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG DOANH THU BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THẮNG TUYẾT 2.1. Phƣơng pháp hệ nghiên cứu phân tích tình hình thực hiện doanh thu bán hàng 2.1.1. Phƣơng pháp thu thập tài liệu. Để thu thập tài liệu trong điều tra thống kê, ngƣời ta có thể dùng nhiều phƣơng pháp khác nhau. Tuỳ theo điều kiện thực tế về đặc điểm của hiện tƣợng nghiên cứu, khả năng về tài chính, thời gian, kinh nghiệm, trình độ của ngƣời tổ chức và điều tra viên… để lựa chọn phƣơng pháp điều tra thích hợp. 2.1.1.1. Phƣơng pháp đăng ký trực tiếp. Theo phƣơng pháp này, nhân viên điều tra phải trực tiếp tiếp xúc với đối tƣợng điều tra, trực tiếp tiến hành hoặc giám sát việc cân, đo, đong, đếm và sau đó ghi chép những thông tin thu đƣợc vào phiếu điều tra. Phƣơng pháp đăng ký trực tiếp thƣờng đƣợc thực hiện gắn liền với quá trình phát sinh, phát triển của hiện tƣợng. Tài liệu ghi chép ban đầu thu đƣợc qua đăng ký trực tiếp có độ chính xác khá cao, nhƣng lại đòi hỏi nhiều nhân lực và thời gian. Mặt khác, trong thực tế có rất nhiều hiện tƣợng không cho phép quan sát, cân đo trực tiếp quá trình phát triển phát sinh của nó đƣợc, nhƣ nghiên cứu thu chi, mức sống dân cƣ….. Vì vậy phạm vi áp dụng của phƣơng pháp này rất hạn chế. 2.1.1.2. Phƣơng pháp phỏng vấn. Phỏng vấn là phƣơng pháp điều tra thống kê đƣợc sử dụng nhiều nhất, theo đó việc ghi chép, thu thập tài liệu ban đầu đƣợc thực hiện thông qua quá trình hỏi đáp giữa nhân viên điều tra và ngƣời cung cấp thông tin. Phỏng vấn trong thống kê phải tuân thủ theo mục tiêu nghiên cứu, theo đối tƣợng, khách thể, nội dung nghiên cứu đã xác định rõ trong chƣơng trình, phƣơng án điều tra. Do đó, cần phải có sự chuẩn bị kỹ lƣỡng về kỹ năng phỏng vấn, về năng lực phỏng vấn, về năng lực chuyên môn, sự am hiểu về các nội dung, về đối tƣợng điều tra. Ngay việc ghi chép cũng phải thực hiện nghiêm chỉnh theo tất cả các hƣớng dẫn, các quy định của phiếu điều tra để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý, tổng hợp thông tin sau này. - 20 -
- Xem thêm -