Tài liệu Phân tích tình hình tài chính và các giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính tại công ty cp xnk hàng không

  • Số trang: 134 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 60 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CÂO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG Ngành : KẾ TOÁN Chuyên ngành : KẾ TOÁN TÀI CHÍNH Giảng viên hướng dẫn : ThS. NGUYỄN LAN HƯƠNG Sinh viên thực hiện : HÀ THU HIỀN MSSV: 1054030821 Lớp: 10DKTC3 TP. Hồ Chí Minh, 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CÂO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG Ngành : KẾ TOÁN Chuyên ngành : KẾ TOÁN TÀI CHÍNH Giảng viên hướng dẫn : ThS. NGUYỄN LAN HƯƠNG Sinh viên thực hiện : HÀ THU HIỀN MSSV: 1054030821 Lớp: 10DKTC3 TP. Hồ Chí Minh, 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và số liệu trong báo cáo được thực hiện tại đơn vị là công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không. Không sao chép bất kì nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trươc nhà trường về sự cam đoan này. Tp HCM, ngày 10 tháng 7 2014 Sinh viên thực hiện HÀ THU HIỀN ii năm LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô khoa Kế Toán - Tài Chính - Ngân hàng. Những người đã trực tiếp giảng dạy, truyền đạt cho tôi những kiến thức bổ ích trên giảng đường đại học. Đó sẽ là nền tảng cơ bản, là hành trang vô giá cho tôi suốt chăng đường sự nghiệp tương lại sau này. Bên cạnh đó, là sự giúp đỡ của ThS. Nguyễn Lan Hương đã tận tình hướng dẫn cho tôi từ khi bắt đầu chọn đề tài cho đến khi hoàn thành bài báo cáo. Đồng thời, tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các nhân viên phòng Kế toán công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không đã nhiệt tình giúp đỡ và cung cấp thông tin, số liệu giúp tôi thu thập đầy đủ dữ liệu cần thiết để hoàn thành bài báo cáo này. Kính chúc quý thầy cô, các cô, chú, anh chị trong công ty luôn vui vẻ, hạnh phúc, dồi dào sức khỏe và thành công trong công việc. Tôi xin chân thành cảm ơn. Tp HCM, ngày 10 tháng 7 Sinh viên thực hiện HÀ THU HIỀN iii năm 2014 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- NHẬN XÉT THỰC TẬP Họ và tên sinh viên : ................................................................................ ....................... MSSV : ..................................................................................................... ....................... Khoá : ....................................................................................................... ....................... 1. Thời gian thực tập ……………………………………………………………………………… .................. ……………………………………………………………………………… .................. ……………………………………………………………………………… .................. 2. Bộ phận thực tập ……………………………………………………………………………… .................. ……………………………………………………………………………… .................. 3. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật ……………………………………………………………………………… .................. ……………………………………………………………………………… .................. ……………………………………………………………………………… .................. 4. Kết quả thực tập theo đề tài ……………………………………………………………………………… .................. ……………………………………………………………………………… .................. ……………………………………………………………………………… .................. 5. Nhận xét chung ……………………………………………………………………………… .................. ……………………………………………………………………………… .................. ……………………………………………………………………………… .................. Đơn vị thực tập iv NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tp.Hồ Chí Minh, ngày …. Tháng ….năm 2014 v DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ 1. DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1 Cơ cấu nhân sự của công ty năm 2011-2013 38 Bảng 2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty năm 2010-2013 41 Bảng 2.3 Giá trị tăng giảm doanh thu năm 2011-2013 42 Bảng 2.4 Doanh thu từ hoạt động kinh doanh Nhập khẩu năm 2011-2013 42 Bảng 2.5 Tỷ trọng doanh thu từ nhập khẩu năm 2011-2013 43 Bảng 2.6 Tỷ trọng tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn năm 2011-2013 48 Bảng 2.7 Cơ cấu tài sản lưu động năm 2011-2013 49 Bảng 2.8 Tỷ trọng các khoản phải thu năm 2011-2013 50 Bảng 2.9 Tỷ trọng hàng tồn kho năm 2011-2013 51 Bảng 2.10 Cơ cấu tài sản dài hạn năm 2011-2013 53 Bảng 2.11 Cơ cấu nguồn vốn của Airimex năm 2011- 2013 54 Bảng 2.12 Cơ cấu nguồn vốn qua các năm 2011-2013 55 Bảng 2.13 Cơ cấu tài trợ của Airimex năm 2013 57 Bảng 2.14 Kết quả hoạt động kinh doanh của Airimex 2011-2013 57 Bảng 2.15 Bảng doanh thu , lợi nhuận và tỷ suất giữa lợi nhuận doanh thu năm 2011-2013 59 Bảng 2.16 Các chỉ tiêu phản ánh mức độ sử dụng chi phí năm 2011-2013 60 Bảng 2.17 Bảng doanh thu tài chính năm 2013 62 Bảng 2.18 Chi phí tài chính năm 2013 62 Bảng 2.19 Bảng khả năng thanh toán của Airimex 2011-2013 64 Bảng 2.20 Bảng cơ cấu nguồn vốn của Airimex năm 2011-2013 66 Bảng 2.21 Bảng tính kỳ thu tiền bình quân 68 Bảng 2.22 Bảng tính vòng quay hàng tồn kho 69 Bảng 2.23 Bảng tính hiệu quả sử dụng TSCĐ 69 vi Bảng 2.24 Bảng tính vòng quay tài sản 70 Bảng 2.25 Bảng tính doanh lợi tiêu thụ 70 Bảng 2.26 Bảng tính doanh lợi tiêu thụ 71 Bảng 2.27 Bảng tính doanh lợi vốn tự có 71 Bảng 2.28 Thị giá cổ phần công ty trong năm 2012-2013 72 Bảng 2.29 Bảng phân tích các nhân tố tác động đến doanh lợi vốn tự có 73 Bảng 2.30 Bảng lưu chuyển tiền tiền tệ năm 2011-2013 75 Bảng 3.1 Khả năng thanh toán nhanh của các công ty cùng ngành 79 2. DANH MỤC BIỂU Trang Biểu 2.1 Cơ cấu nhân sự theo trình độ năm 2013 39 Biểu 2.2 Cơ cấu nhân sự theo độ tuổi năm 2013 40 Biểu 2.3 Tỷ trọng từ hoạt động nhập khẩu 43 Biểu 2.4 Tỷ trọng tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn năm 2011-2013 48 Biểu 2.5 Cơ cấu các khoản phải thu ngắn hạn năm 2011-2013 51 Biểu 2.6 Tình hình tài sản dài hạn năm 2011-2013 53 Biểu 2.7 So sánh cơ cấu nguồn vốn năm 2011-2013 56 Biểu 2.8 So sánh tỷ trọng cơ cấu nguồn vốn của Airimex năm 2011-2013 56 vii 3. DANH MỤC SƠ ĐỒ Trang Sơ đồ 1.1 Sơ đồ tài chính Dupont 29 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức công ty 32 Sơ đồ 2.2 Bộ máy kế toán tại công ty CP XNK Hàng không 34 Sơ đồ 2.3 Sơ đồ hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty 38 Sơ đồ 2.4 Quy trình nhập khẩu tại công ty 45 Sơ đồ 2.5 Phân tích Dupont năm 2013 74 4. DANH MỤC HÌNH ẢNH Trang Hình 2.1 Một số đối tác của công ty 47 viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIÊT TẮT Ý NGHĨA BBBG Biên bản bàn giao BCĐKT Bảng cân đối kế toán BCKQKD Báo cáo kết quả kinh doanh BCTC Báo cáo tài chính BĐS Bất động sản DN Doanh nghiệp DT Doanh thu ĐTTC Đầu tư tài chính Đvt Đơn vị tính KQHĐKD Kết quả hoạt động kinh doanh Lô hàng AOG Lô hàng Aircraft On Ground MMTB Máy móc thiết bị NK Nhập khẩu NVL Nguyên vật liệu Phòng KD Phòng kinh doanh Phòng TC-KT Phòng Tài chính- kế toán TM Thương mại TNDN Thu nhập doanh nghiệp TSDH Tài sản dài hạn TSLĐ Tài sản lưu động TSNH Tài sản ngắn hạn TGTH Thời gian thực hiện VCSH Vốn chủ sở hiểu Trung tâm DV,TM,DL Trung tâm dịch vụ, thương mại, du lịch VN Việt Nam XNK Xuất nhập khẩu ix MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN.......................................................................................................ii LỜI CẢM ƠN .......................................................................................................... iii NHẬN XÉT THỰC TẬP .......................................................................................... iv NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ....................................................... v DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ ................................................................ vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ....................................................................... ix MỤC LỤC .................................................................................................................. x LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................ 1 CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ..................................................................................................................... 3 1.1. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp .................................................. 3 1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính của doanh nghiệp .......................................... 3 1.1.2. Ý nghĩa và mục đích của phân tích tình hình tài chính ................................. 4 1.1.2.1. Ý nghĩa của phân tích tình hình tài chính:.............................................. 4 1.1.2.2. Mục tiêu phân tích tình hình tài chính: .................................................. 5 1.1.3. Tài liệu dùng làm căn cứ để phân tích tình hình tài chính: ........................... 6 1.1.3.1. Bảng cân đối kế toán: Mẫu số B01-DN ................................................. 6 1.1.3.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: ................................................. 7 1.1.3.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Mẫu số B03-DN ......................................... 7 1.1.3.4. Thuyết minh báo cáo tài chính: Mẫu số B09-DN: .................................. 8 1.1.4. Phương pháp phân tích tài chính .................................................................. 9 1.1.4.1. Phân tích theo chiều ngang: ................................................................... 9 1.1.4.2. Phân tích theo chiều dọc: ....................................................................... 9 1.1.4.3. Phân tích các khoản mục ..................................................................... 10 1.1.4.4. Phân tích chỉ số: .................................................................................. 15 1.1.4.5. Phân tích dòng tiền .............................................................................. 15 1.1.4.6. Phân tích xu hướng.............................................................................. 16 1.1.5. Nội dung phân tích .................................................................................... 16 1.1.5.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính: ............................................... 16 1.1.5.2. Phân tích mối quan hệ giữa các khoản mục trên Bảng cân đối kế toán: 16 x 1.1.5.2.1. Phân tích khái quát tình hình tài sản: ............................................. 17 1.1.5.2.2. Phân tích khái quát tình hình nguồn vốn: ....................................... 19 1.1.5.3. Phân tích khái quát báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh .................. 20 1.1.5.3.1. Phân tích doanh thu: ...................................................................... 20 1.1.5.3.2. Phân tích chi phí:........................................................................... 21 1.1.5.3.3. Phân tích lợi nhuận:....................................................................... 22 1.1.5.3.4. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ.............................................. 23 1.1.5.3.5. Phân tích các tỷ số tài chính .......................................................... 24 1.1.5.3.6. Phân tích tài chính Dupont ............................................................ 28 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1: ....................................................................................... 29 CHƯƠNG 2:PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG .................................................................. 30 2.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hàng không: .................. 30 2.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty cổ phần XNK Hàng không ( AIRIMEX): 32 2.2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty:............................................................... 32 2.2.2 Nhiệm vụ của các phòng ban: ..................................................................... 32 2.2.3. Tổ chức công tác bộ máy kế toán tại công ty: ............................................ 34 2.2.3.1. Sơ đồ bộ máy kế toán: ......................................................................... 34 2.2.3.2 Chức năng và nhiệm vụ: ....................................................................... 34 2.2.3.3. Chế độ kế toán áp dụng: ...................................................................... 35 2.2.3.4.Hình thức sổ kế toán áp dụng: .............................................................. 37 2.2.4. Tình hình nhân sự tại công ty Airimex: ..................................................... 38 2.2.5. Tình hình doanh thu của công ty từ 2011-2013: ......................................... 41 2.2.6. Phương thức kinh doanh trong và ngoài nước ............................................ 44 2.2.6.1. Quy trình nhập khẩu tại công ty Cổ phần XNK Hàng không- Chi nhánh miền Nam: ....................................................................................................... 44 2.2.7. Khả năng cạnh tranh trong và ngoài nước của công ty trên thị trường....... 46 2.3. Tình hình tài chính của công ty Cổ phần XNK Hàng không:........................... 47 2.3.1. Đánh giá khái quát tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty : ................ 47 2.3.1.1. Tình hình tài sản .................................................................................. 47 2.3.1.1.1. Tài sản ngắn hạn (tài sản lưu động): ............................................. 49 2.3.1.1.2. Tài sản dài hạn .............................................................................. 53 2.3.2. Khái quát tình hình nguồn vốn ................................................................... 54 xi 2.3.2.1.Mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn ................................................ 56 2.3.3. Đánh giá khái quát doanh thu, chi phí và lợi nhuận tại công ty cổ phần XNK Hàng không: ........................................................................................................ 57 2.3.3.1.Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ: ................................. 59 2.3.3.2.Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp ................................ 60 2.3.3.3.Doanh thu và chi phí hoạt động tài chính.............................................. 61 2.3.4. Phân tích tình hình tài chính công ty thông qua các chỉ số đặc trưng:......... 64 2.3.4.1. Hệ số khả năng thanh toán ................................................................... 64 2.3.4.1.1.Hệ số khả năng thanh toán hiện thời: .............................................. 64 2.3.4.1.2.Hệ số khả năng thanh toán nhanh: .................................................. 65 2.3.4.1.3.Hệ số khả năng thanh toán tức thời: ............................................... 65 2.3.4.2. Đòn bẩy tài trợ: ................................................................................... 66 2.3.4.2.1. Hệ số nợ: ....................................................................................... 66 2.3.4.2.2. Hệ số nợ / vốn chủ: ....................................................................... 67 2.3.4.2.3. Hệ số khả năng trả lãi: ................................................................... 67 2.3.4.3. Hiệu suất sử dụng tài sản: .................................................................... 68 2.3.4.3.1. Kỳ thu tiền bình quân: ................................................................... 68 2.3.4.3.2. Vòng quay hàng tồn kho: .............................................................. 69 2.3.4.3.3.Hiệu suất sử dụng TSCĐ: ............................................................... 69 2.3.4.3.4. Vòng quay tài sản.......................................................................... 70 2.3.4.4. Khả năng sinh lời: ............................................................................... 70 2.3.4.4.1.Doanh lợi tiêu thụ (ROS): .............................................................. 70 2.3.4.4.2. Doanh lợi tài sản (ROA): .............................................................. 71 2.3.4.4.3. Doanh lợi vốn tự có (ROE): .......................................................... 71 2.3.5. Tỉ số thị giá cổ phần: ................................................................................. 72 2.3.6. Phân tích tài chính Dupont: ...................................................................... 73 2.3.7. Phân tích bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ: ................................................ 75 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2: ....................................................................................... 77 CHƯƠNG 3:NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY ............................................ 78 3.1. Nhận xét và đánh giá tình hình tài chính tại công ty ......................................... 78 3.1.1. Một số ưu điểm trong hoạt động kinh doanh của Công ty .......................... 78 3.1.1.1. Về công tác kế toán tại công ty ............................................................ 78 xii 3.1.1.2. Về tình hình tài chính tài công ty ......................................................... 78 3.1.2 Một số hạn chế và vấn đề đặt ra: ................................................................. 80 3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính công ty............................. 81 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3: ....................................................................................... 85 KẾT LUẬN CHUNG ............................................................................................... 86 xiii Đề tài: Phân tích BCTC tại công ty Airimex GVHD: ThS. Nguyễn Lan Hương LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Công ty Airimex là một doanh nghiệp kế thừa và phát huy gần 20 năm kinh nghiệm của một công ty xuất nhập khẩu chuyên ngành Hàng không đầu tiên của Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu máy bay, động cơ, phụ tùng; trang thiết bị cho ngành Hàng không, công ty thực hiện hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực trong đó kinh doanh nhập khẩu là chủ yếu. Đây là một lĩnh vực kinh doanh mang lại lợi nhuận lớn cho công ty. Tuy nhiên các hoạt động kinh doanh đều ảnh hưởng tới tình hình tài chính của doanh nghiệp, ngược lại tình hình tốt hay xấu lại tác động thúc đẩy sự phát triển hoặc kìm hạm quá trình kinh doanh. Do đó, cần phải thường xuyên tổ chức phân tích tình hình tài chính cho tương lai. Bởi vì thông qua việc tính toán, phân tích tài chính cho ta biết những điểm mạnh và điểm yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như những tiềm năng cần phát huy và những nhược điểm cần khắc phục. Từ đó các nhà quản lý có thể tìm ra nguyên nhân, giải pháp cải thiện tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình trong tương lai. Với bất kì doanh nghiệp nào khi hoạt động đều muốn có hiệu quả và thu về lợi nhuận nhiều nhất, để làm được điều đó đòi hỏi cần có rất nhiều yếu tố cấu thành như vốn, nhân lực, công nghệ…Một trong những việc cần làm là phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Nhận thấy được tầm quan trọng của vấn đề nên tôi quyết định chọn đề tài:”Phân tích tình hình tài chính và các giải pháp nhằm tăng cường năng lực tài chính tại công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không” nhằm làm rõ thêm tình hình kinh tế của công ty Airimex nói riêng và của toàn nền kinh tế Việt Nam nói chung. 2.Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu chung: Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài chính của công ty trong tương lai. Mục tiêu cụ thể:  Tìm hiểu thực trạng kinh doanh của công ty Airimex  Phân tích tình hình tài chính của công ty  Đánh giá tình hình tài chính của công ty. Đề ra một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty SVTH: Hà Thu Hiền Page 1 MSSV: 1054030821 Đề tài: Phân tích BCTC tại công ty Airimex GVHD: ThS. Nguyễn Lan Hương 3.Phạm vi nghiên cứu: Báo cáo tài chính và những nội dung có liên quan đến tình hình tài chính của công ty cổ phần Airimex từ năm 2011 đến năm 2013. 4.Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích chủ yếu là phương pháp so sánh. -So sánh kì này với kì trước để thấy rõ xu hướng thay đổi về tài chính, để thấy được tình hình tài chính được cải thiện hoặc xấu đi như thế nào để có biện pháp kịp thời. 5. Kết cấu khóa luận Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không Nội dung đề tài gồm 3 phần: CHƯƠNG 1: Cơ sở lý luận chung về phân tích tài chính doanh nghiệp CHƯƠNG 2: Phân tích tình hình tài chính tại công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không CHƯƠNG 3: Nhận xét đánh giá và các giải pháp nhằm tăng cường năng lực tài chính của công ty CP XNK Hàng không SVTH: Hà Thu Hiền Page 2 MSSV: 1054030821 Đề tài: Phân tích BCTC tại công ty Airimex GVHD: ThS. Nguyễn Lan Hương CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp 1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính của doanh nghiệp Phân tích tài chính là một trong những nội dung cơ bản của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm giải quyết mối quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh được biểu hiện dưới hình thái tiền tệ để thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận. Nói cách khác, phân tích tình hình tài chính là phân tích những quan hệ tiền tệ gắn trực tiếp với việc tổ chức huy động phân phối, sử dụng và quản lý vốn trong quá trình kinh doanh. Phân tích báo cáo tài chính vận dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích vào các báo cáo tài chính, các tài liệu liên quan nhằm rút ra các ước tính và kết luận hữu ích cho các quyết định kinh doanh. Phân tích báo cáo tài chính là một công cụ sang lọc khi chọn lựa các “ứng viên” đầu tư hay sát nhập, và là công cụ dự báo các điều kiện và hậy quả về tài chính trong tương lại. Phân tích báo cáo tài chính là một công cụ chuẩn đoán bệnh, khi đánh giá các hoạt động đầu tư tài chính và kinh doanh; là công cụ đánh giá đối với các quyết định quản trị và quyết định kinh doanh khác. Phân tích báo cáo tài chính không chỉ là một quá trình tính toán các tỷ số mà còn là quá trình xem xét , kiểm tra, đối chiếu và so sánh số liệu về các kết quả hiện hành so với quá khứ nhằm đánh giá đúng thực trạng tài chính của doanh nghiệp, đánh giá những gì đã làm được, nắm vững tiềm năng, dự kiến những gì xảy ra, trên cơ sở đó kiến nghị các biện pháp để tận dụng triệt để các điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu. Nói các khác, phân tích báo cáo tài chính là làm sao cho các con số trên báo cáo đó “ biết nói” để những người sử dụng chúng có thể hiểu rõ tình hình tài chính của doanh nghiệp và các mục tiêu, các phương án hoạt động kinh doanh của những nhà quản lý các doanh nghiệp đó. SVTH: Hà Thu Hiền Page 3 MSSV: 1054030821 Đề tài: Phân tích BCTC tại công ty Airimex GVHD: ThS. Nguyễn Lan Hương 1.1.2. Ý nghĩa và mục đích của phân tích tình hình tài chính 1.1.2.1. Ý nghĩa của phân tích tình hình tài chính: Phân tích tình hình tài chính hay cụ thể hóa là quá trình phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp là quá trình kiểm tra đối chiếu, so sánh các số liệu, tài liệu và tình hình tài chính hiện hành và trong quá khứ nhằm mục đích đánh giá tiềm năng, hiệu quả kinh doanh cũng như rủi ro trong tương lai. Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn và công nợ cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Do đó, việc thường xuyên tiến hành phân tích tình hình tài chính sẽ cung cấp thông tin cho người sử dụng từ các góc độ khác nhau, vừa đánh giá toàn diện, vừa tổng hợp khái quát, lại vừa xem xét một cách chi tiết hoạt động tài chính của doanh nghiệp để nhận biết phán đoán và đưa ra quyết định tài chính, quyết định đầu tư và quyết định tài trợ phù hợp. Phân tích tình hình tài chính thông qua các báo cáo tài chính của doanh nghiệp là mối quan tâm của nhiều nhóm người: Nhà quản lý, các nhà đầu tư, các cổ đông, các chủ nợ, các khách hàng, các nhà cho vay tín dụng, các cơ quan chính phủ và người lao động… Mỗi một nhóm người này có nhu cầu thông tin khác nhau.  Đối với các chủ doanh nghiệp và các nhà quản trị doanh nghiệp: Thông qua việc phân tích tình hình tài chính sẽ giúp họ thấy được hiệu quả của quá trình sản xuất kinh doanh, khả năng điều hành hoạt động của nhà quản trị sẽ giúp họ tránh được rủi ro.  Đối với nhà quản lý: Việc đánh giá tình hình tài chính giúp cho các nhà quản lý thấy được tình hình sử dụng vốn, tìm ra sự cân đối giữa vốn tự có và nguồn vốn của doanh nghiệp, xác định được vốn huy động từ đâu, từ đó nhà quản lý có định hướng khai thác hợp lý và đi đến quyết định thực hiện các phương án kinh doanh trước mắt và lâu dài một cách hiệu quả. Mặt khác, phân tích tình hình tài chính giúp cho doanh nghiệp biết được các chỉ tiêu về vốn tự có và nguồn vốn của công ty, chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận để từ đó lập kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện và điều chỉnh hoạt động kinh doanh làm sao có lợi nhất. SVTH: Hà Thu Hiền Page 4 MSSV: 1054030821 Đề tài: Phân tích BCTC tại công ty Airimex  GVHD: ThS. Nguyễn Lan Hương Đối với các chủ ngân hàng và các nhà cho vay tín dụng: Khi cho vay hoặc đầu tư vào một đơn vị nào đó, người cho vay và nhà đầu tư đều chú trọng đến tình hình thanh toán của đơn vị đó cũng như quan tâm đến vốn chủ sở hữu, khả năng sinh lời, khả năng trả nợ của đơn vị đó trước khi ra quyết định cho vay hoặc đầu.  Đối với các nhà cung ứng vật tư hàng hóa, dịch vụ cho doanh nghiệp: Mối quan tâm của họ là xem xét khả năng thanh toán của doanh nghiệp hiện tại và trong thời gian sắp tới, để cho ra quyết định xem có nên cho khách hàng mua chịu hay không.  Đối với các nhà đầu tư: Mối quan tâm của họ là thời gian hoàn vốn, mức sinh lãi, và sự rủi ro. Vì vậy, họ cần các thông tin về điều kiện tài chính, tình hình hoạt động, hiệu quả kinh doanh và tiềm năng tăng trưởng của các doanh nghiệp. Ngoài ra, các cơ quan tài chính, thống kê, thuế, cơ quan chủ quản, các nhà phân tích tài chính hoạch định chính sách những người lao động…. cũng quan tâm tới thông tin tài chính doanh nghiệp.  Đối với các cơ quan chức năng: Thông qua số liệu trên báo cáo tài chính sẽ giúp họ xác định được các khoản nghĩa vụ của đơn vị đó phải thực hiện với Nhà nước. 1.1.2.2. Mục tiêu phân tích tình hình tài chính: Phân tích tình hình tài chính ở doanh nghiệp phải hướng tới các mục tiêu sau:  Phân tích tình hình tài chính phải giải quyết tốt và cho thấy mối quan hệ kinh tế thể hiện việc thanh toán với các đơn vị có liên quan như ngân hàng, các đơn vị kinh tế khác. Mối quan hệ này được cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu đánh giá về mặt lượng, mặt chất và thời gian.  Phân tích tình hình tài chính phải đảm bảo nguyên tắc hiệu quả. Nguyên tắc này đòi hỏi phải tối đa hóa việc sử dụng các nguồn vốn nhưng vẫn đảm bảo quá trình kinh doanh được hoạt động bình thường và mang lại hiệu quả.  Tình hình tài chính được thực hiện trên cơ sở tôn trọng pháp luật, chấp hành và tuân thủ các chế độ về tài chính tín dụng, nghĩa vụ với Nhà nước, kỷ luật với các đơn vị , tổ chức kinh tế có liên quan. SVTH: Hà Thu Hiền Page 5 MSSV: 1054030821 Đề tài: Phân tích BCTC tại công ty Airimex GVHD: ThS. Nguyễn Lan Hương Như vậy, có thể nói mục tiêu tối cao và quan trọng nhất của phân tích tình hình tài chính là giúp ra quyết định lựa chọn phương án kinh doanh hiệu quả và đánh giá chính xác thực trạng, tiềm năng của doanh nghiệp. 1.1.3. Tài liệu dùng làm căn cứ để phân tích tình hình tài chính: Phân tích tình hình tài chính sử dụng mọi nguồn thông tin có khả năng làm rõ mục tiêu của dự đoán tài chính trong đó chủ yếu thông tin từ các báo cáo tài chính. 1.1.3.1. Bảng cân đối kế toán: Mẫu số B01-DN Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định, theo 2 cách phân loại là kết cấu vốn kinh doanh và nguồn hình thành vốn kinh doanh. Số liệu trên bảng Cân đối kế toán cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo theo cơ cấu tài sản, và nguồn hình thành tài sản đó. Căn cứ vào bảng cân đối kế toán có thể nhận xét đánh giá khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp. Bảng cân đối kế toán thường có kết cấu hai phần: + Phần tài sản: Phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo theo cơ cấu tài sản và hình thức tồn tại trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: Tài sản được chia thành hai phần: -Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn, -Tài sản cố định và đầu tư dài hạn. +Phần nguồn vốn: Phản ánh nguồn hình thành tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo. Các chỉ tiêu nguồn vốn thể hiện trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp đối với tài sản đang quản lý và sử dụng tại doanh nghiệp. Nguồn vốn được chia thành: Nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu. Mỗi phần của Bảng cân đối kế toán đều được phản ánh theo ba cột: Mã số, số đầu năm, số cuối kỳ(quý, năm) Nội dung trong Bảng cân đối kế toán phải thỏa mãn phương trình cơ bản: Tổng tài sản= Tổng nguồn vốn Ngoài hai phần tài sản và nguồn vốn, cấu tạo Bảng cân đối kế toán còn có phần tài sản ngoài bảng. SVTH: Hà Thu Hiền Page 6 MSSV: 1054030821
- Xem thêm -