Tài liệu Phân tích tình hình tài chính và các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Gạch Ngói và Xây Lắp Hưng Nguyên

  • Số trang: 50 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 64 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

ĐH Kinh Doanh & Công Nghệ HN Khoa Tài Chính Ngân Hàng MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ Lêi më ®Çu CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 1.1 Khái niệm, vai trò, chức năng của phân tích tài chính doanh nghiệp 1 1.1.1 Khái niệm 1 1.1.2 Vai trò 1 1.1.3 Chức năng của phân tích tài chính 3 1.2 Phương pháp phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 3 1.2.1 Phương pháp đánh giá..................................................................................3 1.2.2 Phương pháp phân tích nhân tố ảnh hưởng. 4 1.2.3 Phương pháp dự đoán 4 1.3 Kỹ thuật phân tích...........................................................................................4 1.3.1 Kỹ thuật phân tích dọc 4 1.3.2 Kỹ thuật phân tích ngang..............................................................................4 1.3.3 Kỹ thuật phân tích qua hệ số........................................................................4 1.4 Những thông tin cần thiết cho phân tích tài chính doanh nghiệp 4 1.4.1 Thông tin chung 4 1.4.2 Thông tin theo ngành kinh tế 5 1.4.3 Các thông tin của bản thân doanh nghiệp 5 1.5 Nội dung phân tích 6 1.5.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính 6 1.5.2 Phân tích sự biến động của tài sản và cơ cấu tài sản 6 1.5.3 Phân tích sự biến động của nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn 7 1.5.4 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh 8 1.5.5 Phân tích các hệ số tài chính chủ yếu 9 1.6 Hiệu quả kinh doanh và ý nghĩa việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 14 1.6.1 Khái niệm hiệu quả kinh doanh 14 1.6.2 Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 14 Nguyễn Thị Khánh Vân 0 MSV:7CD00893 ĐH Kinh Doanh & Công Nghệ HN Khoa Tài Chính Ngân Hàng CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GẠNH NGÓI VÀ XÂY LẮP HƯNG NGUYÊN 15 2.1 Giới thiệu chung về Công ty CP Gạch Ngói và Xây lắp Hưng Nguyên.......15 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty CP Gạch ngói và Xây lắp Hưng Nguyên......................................................................................................15 2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Gạch ngói và Xây lắp Hưng Nguyên..16 2.2 Phân tích tình hình tài chính công ty 18 2.2.1 Phân tích tình hình về vốn và nguồn vốn của công ty 18 2.2.2 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh 24 2.2.3 Phân tích các hệ số tài chính chủ yếu 26 2.2.4 Tổng hợp các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của công ty 30 2.3 Đánh giá thành công và hạn chế về tình hình tài chính tại công ty cổ phần Gạch Ngói và Xây Lắp Hưng Nguyên 31 2.3.1 Một số thành công 31 2.3.2 Một số hạn chế, khó khăn còn tồn tại và nguyên nhân 32 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI VÀ XÂY LẮP HƯNG NGUYÊN33 3.1 Phương hướng mục tiêu hoạt động của Công ty Cổ phần Gạch Ngói và Xây Lắp Hưng Nguyên trong thời gian tới 33 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty 34 3.2.1 Xác định số vốn cũng như cơ cấu vốn hợp lý : 34 3.2.2 Điều chỉnh lại cơ cấu nguồn vốn kinh doanh nhằm tiết kiệm chi phí sử dụng vốn và mở rộng hành lang an toàn cho công ty. 35 3.2.3 Tiếp tục đầu tư TSCĐ và phát huy tối đa công suất máy móc thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 36 3.2.4 Đẩy mạnh doanh thu, nâng cao chất lượng, tăng số lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ, hạ giá thành sản phẩm. 36 3.2.5 Tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm 37 3.2.6 Nâng cao nghiệp vụ về việc đánh giá, phân tích tài chính, kế toán trong công ty 38 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thị Khánh Vân MSV:7CD00893 ĐH Kinh Doanh & Công Nghệ HN Nguyễn Thị Khánh Vân Khoa Tài Chính Ngân Hàng 1 MSV:7CD00893 ĐH Kinh Doanh & Công Nghệ HN Khoa Tài Chính Ngân Hàng DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TSNH : Tài sản ngắn hạn PTNH : Phải thu ngắn hạn HTK : Hàng tồn kho TSDH : Tài sản sài hạn TSCĐ : Tài sản cố định DT : Doanh thu LN : Lợi nhuận HĐKD : Hoạt động kinh doanh VCĐ : Vốn cố định VLĐ : Vốn lưu động VKD : Vốn kinh doanh VCSH : Vốn chủ sở hữu Nguyễn Thị Khánh Vân MSV:7CD00893 ĐH Kinh Doanh & Công Nghệ HN Khoa Tài Chính Ngân Hàng DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1- Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty........................................16 Bảng 2.1: Tài sản và cơ cấu tài sản của công ty năm 2009, 2010 và 2011.........19 Bảng 2.2: Nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn của công ty năm 2009, 2010, 2011....22 Bảng 2.3: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009, 2010, 2011.........24 Bảng 2.4: Nhóm hệ số khả năng thanh toán........................................................26 Bảng 2.5: Hệ số kết cấu tài chính........................................................................27 Bảng 2.6: Nhóm hệ số hoạt động........................................................................28 Bảng 2.7: Nhóm hệ số khả năng sinh lời.............................................................29 Bảng 2.8: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.............................................................30 Nguyễn Thị Khánh Vân MSV:7CD00893 ĐH Kinh Doanh & Công Nghệ HN Khoa Tài Chính Ngân Hàng LỜI MỞ ĐẦU Hoạt động tài chính là một bộ phận quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tất cả các hoạt động kinh doanh đều ảnh hưởng tới tình hình tài chính của doanh nghiệp. Ngược lại, tình hình tài chính tốt hay xấu lại có tác động thúc đẩy hoặc kìm hãm đối với quá trình kinh doanh. Do đó, để phục vụ cho công tác quản lý hoạt động kinh doanh có hiệu quả các nhà quản trị cần phải thường xuyên tổ chức phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Ở Việt Nam, phân tích tài chính thực sự được đánh giá cao sau Đại Hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII năm 1986. Đây là mốc nền kinh tế Việt Nam chuyển sang nền kinh tế thị trường, bắt buộc các doanh nghiệp phải làm ăn có hiệu quả, tự chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh của mình. Muốn vậy, các doanh nghiệp Việt Nam phải thường xuyên phân tích tài chính để nhằm đánh giá đúng đắn mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trong trạng thái thực của nó. Từ đó có những biện pháp hữu hiệu và lựa chọn đưa ra quyết định tối ưu cho hoạt động kinh doanh. Như vậy, có thể nói “ Phân tích tài chính doanh nghiệp’’ là hoạt động không thể thiếu trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhận thấy tầm quan trọng của hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp và được sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của cô giáo Th.S: Lê Thanh Hương, sự giúp đỡ của cỏc cụ, chỳ trong công ty Cổ Phần Gạch Ngói và Xây Lắp Hưng Nguyên, em đã mạnh dạn tìm hiểu đề tài“Phõn tích tình hình tài chính và các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Gạch Ngói và Xây Lắp Hưng Nguyên”. Nguyễn Thị Khánh Vân MSV:7CD00893 ĐH Kinh Doanh & Công Nghệ HN Khoa Tài Chính Ngân Hàng Luận văn tốt nghiệp của em gồm 3 chương chính: Chương 1 : Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp. Chương 2 : Thực trạng tình hình tài chính và hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Gạch Ngói và Xây Lắp Hưng Nguyên Năm 2009, 2010, 2011. Chương 3 : Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Gạch Ngói và Xây Lắp Hưng Nguyên. Nguyễn Thị Khánh Vân MSV:7CD00893 ĐH Kinh Doanh & Công Nghệ HN Khoa Tài Chính Ngân Hàng CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm, vai trò, chức năng của phân tích tài chính doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm Phân tích tài chính doanh nghiệp là một tập hợp các khái niệm, phương pháp, công cụ theo một hệ thống nhất định cho phép thu thập và xử lý các thông tin kế toán cũng như các thông tin khác trong quản lý doanh nghiệp nhằm đưa ra những đánh giá chính xác, đúng đắn về tình hình tài chính, khả năng và tiềm lực của doanh nghiệp, giúp nhà quản lý kiểm soát tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cũng như dự đoán trước những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai để đưa ra các quyết định xử lý phù hợp tùy theo mục tiêu theo đuổi. 1.1.2 Vai trò Tình hình tài chính doanh nghiệp là mối quan tâm đặc biệt của nhiều đối tượng khác nhau, mỗi đối tượng quan tâm theo một giác độ khác nhau, song mục đích chung nhất của họ là tìm hiểu nghiên cứu những thông tin cần thiết phục vụ cho việc ra các quyết định phù hợp với mục đích của mình. Công tác phân tích TCDN có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin, vừa khái quát nhưng cũng chi tiết về tình hình tài chính của doanh nghiệp như vốn và cơ cấu về vốn, khả năng thanh toán, khả năng tự tài trợ, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hiệu quả quản lý sử dụng vốn, tính chắc chắn của dòng tiền vào ra nhằm phục vụ cho các đối tượng liên quan. 1.1.2.1 Đối với bản thân doanh nghiệp Đối với chủ doanh nghiệp và những người quản lý doanh nghiệp thì mục tiêu hàng đầu là tìm kiếm lợi nhuận và khả năng tài trợ. Phân tích TCDN giúp họ biết: Hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả không, lợi nhuận có lớn không, tương lai sẽ có nhiều triển vọng hay khó khăn, khả năng thanh toán các Nguyễn Thị Khánh Vân 1 MSV:7CD00893 ĐH Kinh Doanh & Công Nghệ HN Khoa Tài Chính Ngân Hàng khoản nợ đến hạn ra sao, vốn được huy động từ những nguồn nào và đầu tư vào đâu để thu được lợi nhuận lớn nhất. 1.1.2.2 Đối với chủ nợ Các chủ nợ bao gồm ngân hàng, các doanh nghiệp cho vay, ứng trước hay bán chịu. Họ phân tích TCDN chủ yếu là để biết được khả năng thanh toán nợ của DN đi vay. Với những khoản vay ngắn hạn thì người cho vay đặc biệt quan tâm tới khả năng thanh toán nhanh, những khoản nợ dài hạn thì người cho vay phải tin chắc khả năng hoàn trả và khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Nói tóm lại chủ nợ phải phân tích TCDN để từ đó xem xét cú nờn cho vay hay không và nếu cho vay thì hạn mức là bao nhiêu, thời hạn cho vay là bao lâu. 1.1.2.3 Đối với nhà đầu tư Họ là các cá nhân hoặc tổ chức đã đầu tư vốn cho doanh nghiệp nên có thể sẽ phải chịu rủi ro. Thu nhập của họ là tiền chia lợi tức và phần tăng thêm của vốn đầu tư. Họ quan tâm tới sự an toàn về vốn đầu tư mà họ bỏ ra thông qua tình hình tài chính doanh nghiệp, đặc biệt là chính sách lãi cổ phần của doanh nghiệp, đặc biệt là chính sách lãi cổ phần của doanh nghiệp. 1.1.2.4 Đối với nhà cung cấp Phân tích TCDN giúp họ nhận biết khả năng thanh toán của doanh nghiệp từ đó có thể ra quyết định bán hay không bỏn cỏc yếu tố đầu vào và áp dụng các phương thức thanh toán hợp lý để thu được nhiều lợi nhuận một cách an toàn nhất. 1.1.2.5 Đối với khách hàng Phân tích TCDN giúp họ đánh giá khả năng, năng lực sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, uy tín của doanh nghiệp để từ đó đưa ra quyết định có thiết lập quan hệ thương mại hay không. 1.1.2.6 Đối với các cơ quan quản lý nhà nước Như cục thuế, kiểm toán, các bộ chủ quản. Phân tích TCDN giúp cho việc kiểm tra, giám sát và hướng dẫn và tư vấn cho các doanh nghiệp thực hiện các chính sách, chế độ mà các cơ quan ban ngành đã ban hành được tốt hơn. Nguyễn Thị Khánh Vân 2 MSV:7CD00893 ĐH Kinh Doanh & Công Nghệ HN Khoa Tài Chính Ngân Hàng => Mục đích quan trọng nhất của phân tích TCDN là giúp những người ra quyết định lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu, đánh giá chính xác thực trạng và tiềm năng của doanh nghiệp trong tương lai. 1.1.3 Chức năng của phân tích tài chính 1.1.3.1 Chức năng đánh giá Quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng vốn trong các hoạt động kinh doanh và các quỹ tiền tệ ở doanh nghiệp diễn ra như thế nào, tác động ra sao đến kết quả hoạt động là những vấn đề mà phân tích TCDN phải làm rõ. Thực hiện trả lời và làm rõ những vấn đề nêu trên là thực hiện chức năng đánh giá tài chính doanh nghiệp. 1.1.3.2 Chức năng dự đoán Mọi quyết định của doanh nghiệp đều hướng vào thực hiện những mục tiêu nhất định, nghĩa là những hành động cụ thể trong tương lai. Những quyết định và hành động trong tương lai phụ thuộc vào diễn biến kinh tế xã hội tác động lên doanh nghiệp vì vậy để có những quyết định phù hợp và tổ chức thực hiện hợp lý, đáp ứng được mục tiêu mong muốn của các đối tượng quan tâm cần thấy tình hình tài chính của doanh nghiệp trong tương lai. 1.1.3.3 Chức năng điều chỉnh Tài chính doanh nghiệp là hệ thống các quan hệ kinh tế tài chính rất đa dạng, và phức tạp phát sinh trong quá trình tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó có những mối quan hệ kinh tế ngoại sinh mà bản thân doanh nghiệp cũng như các đối tượng quan tâm không thể kiểm soát và chi phối. Để kết hợp hài hòa các mối quan hệ, doanh nghiệp và các đối tượng liên quan phải điều chỉnh đúng, muốn vậy cần nhận thức rõ nội dung, tính chất, hình thức và xu hướng phát triển của các quan hệ kinh tế tài chính có liên quan. 1.2 Phương pháp phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 1.2.1 Phương pháp đánh giá Là phương pháp luôn được sử dụng trong phân tích TCDN đồng thời được sử dụng trong nhiều giai đoạn của quỏ tỡnh phân tích. Để đánh giá người ta sử dụng các phương pháp sau. Nguyễn Thị Khánh Vân 3 MSV:7CD00893 ĐH Kinh Doanh & Công Nghệ HN Khoa Tài Chính Ngân Hàng 1.2.1.1 Phương pháp so sánh 1.2.1.2 Phương pháp phân chia 1.2.1.3 Phương pháp liên hệ đối chiếu 1.2.2 Phương pháp phân tích nhân tố ảnh hưởng. 1.2.2.1 Phương pháp xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố. - Phương pháp thay thế liên hoàn - Phương pháp số chênh lệch - Phương pháp cân đối 1.2.3 Phương pháp dự đoán 1.3 Kỹ thuật phân tích 1.3.1 Kỹ thuật phân tích dọc Sử dụng để xem xét tỷ trọng của từng bộ phận trong tổng thể quy mô chung. Điều quan trọng khi sử dụng kỹ thuật phân tích này là xác định quy mô chung được làm tổng thể để xác định tỷ trọng của từng thành phần. 1.3.2 Kỹ thuật phân tích ngang Là sự so sánh về lượng trên cùng một chỉ tiêu. Thực chất là áp dụng phương pháp so sánh cả về số tuyệt đối và số tương đối với những thông tin thu thập được xử lý và thiết kế dưới dạng bảng. 1.3.3 Kỹ thuật phân tích qua hệ số Là xem xét mối quan hệ giữa các chỉ tiêu dưới dạng phân số. Tùy theo cách thiết lập quan hệ mà gọi chỉ tiêu là hệ số, tỷ số hay tỷ suất. 1.4 Những thông tin cần thiết cho phân tích tài chính doanh nghiệp Thông tin là yếu tố không thể thiếu được trong phân tích tài chính của doanh nghiệp. Các thông tin cần thiết là: 1.4.1 Thông tin chung Đây là các thông tin về tình hình kinh tế có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong năm. Sự suy thoái hoặc tăng trưởng của nền kinh tế có tác động mạnh mẽ đến cơ hội kinh doanh, đến sự biến động của giá cả các yếu tố đầu vào và thị trường tiêu thụ sản phẩm đầu ra, từ đó tác động đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Khi các tác động diễn ra theo chiều 4 Nguyễn Thị Khánh Vân MSV:7CD00893 ĐH Kinh Doanh & Công Nghệ HN Khoa Tài Chính Ngân Hàng hướng có lợi, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được mở rộng, lợi nhuận tăng và nhờ đó kết quả kinh doanh trong năm là khả quan. Tuy nhiên khi những biến động của tình hình kinh tế là bất lợi, nó sẽ ảnh hưởng xấu đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. 1.4.2 Thông tin theo ngành kinh tế Nội dung nghiên cứu trong phạm vi ngành kinh tế là việc đặt sự phát triển của doanh nghiệp trong mối liên hệ với các hoạt động chung của ngành kinh doanh. Đặc điểm của ngành kinh doanh liên quan tới : - Tính chất của sản phẩm. - Quy trình kỹ thuật áp dụng. - Cơ cấu sản xuất: công nghiệp nặng hoặc công nghiệp nhẹ, những cơ cấu sản xuất này có tác động đến khả năng sinh lời, vòng quay vốn dự trữ… - Nhịp độ phát triển của chu kỳ kinh tế. Việc kết hợp các thông tin theo ngành kinh tế cùng với thông tin chung và các thông tin có liên quan khác sẽ đem lại một cái nhìn tổng quát và chính xác nhất về tình hình tài chính của doanh nghiệp, thông tin theo ngành kinh tế đặc biệt là hệ thống chỉ tiêu trung bình ngành là cơ sở tham chiếu để người phân tích có thể đánh giá, kết luận chính xác về tình hình tài chính doanh nghiệp. 1.4.3 Các thông tin của bản thân doanh nghiệp Phân tích tài chính sử dụng mọi nguồn thông tin có khả năng làm rõ mục tiêu của dự đoán tài chính. Từ những thông tin nội bộ đến những thông tin bên ngoài, thông tin số lượng đến thông tin giá trị đều giỳp cỏc nhà phân tích có thể đưa ra nhận xét, kết luận sát thực. Tuy nhiên, thông tin kế toán là nguồn thông tin đặc biệt cần thiết. Nó được phản ánh đầy đủ trong các báo cáo kế toán của doanh nghiệp. Phân tích tài chính được thực hiện trên cơ sở các báo cáo tài chính được hình thành thông qua việc xử lý các báo cáo kế toán. Các báo cáo tài chính gồm có - Bảng cân đối kế toán - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 5 Nguyễn Thị Khánh Vân MSV:7CD00893 ĐH Kinh Doanh & Công Nghệ HN Khoa Tài Chính Ngân Hàng - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Thuyết minh báo cáo tài chính - Các thông tin khác liên quan đến bản thân DN Những thông tin này rất đa dạng và phong phú 1.5 Nội dung phân tích 1.5.1 Phõn tích khái quát tình hình tài chính Đánh giá khái quát tình hình tài chính là việc dựa trên những dữ liệu tài chính trong quá khứ và hiện tại của doanh nghiệp để tính toán và xác định các chỉ tiêu phản ánh thực trạng và an ninh tài chính của doanh nghiệp. Từ đó, giúp cho các nhà quản lý nhìn nhận đúng đắn về vị trí hiện tại và an ninh tài chính của doanh nghiệp nhằm đưa ra các quyết định tài chính hữu hiệu phù hợp với tình trạng hiên tại và định hướng tương lai cũng như đề ra các quyết sách phù hợp để nâng cao năng lực tài chính, năng lực kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Mục đích đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp là đưa ra nhưng nhận định sơ bộ, ban đầu, về thực trạng tài chính và sức mạnh tài chính doanh nghiệp. Qua đó, các nhà quản lý nắm được mức độ độc lập về mặt tài chính, về an ninh tài chính cũng như những khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải 1.5.2 Phân tích sự biến động của tài sản và cơ cấu tài sản Bên cạnh việc tổ chức, huy động vốn cho hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp còn phải sử dụng số vốn đã huy động một cách hợp lý, có hiệu quả. Sử dụng hợp lý, có hiệu quả số vốn huy động được thể hiện trước hết ở chỗ: số vốn đã huy động được đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh hay bộ phận tài sản nào. Phân tích cơ cấu tài sản của doanh nghiệp được thực hiện bằng cách tính ra và so sánh tình hình biến động giữa kỳ phân tích với kỳ gốc về tỷ trọng của từng bộ phận tài sản chiếm trong tổng số tài sản được xác định: Tỷ trọng của từng bộ phận tài sản(%) Nguyễn Thị Khánh Vân = Giá trị của từng bộ phận tài sản Tổng số tài sản x 100 (1) 6 MSV:7CD00893 ĐH Kinh Doanh & Công Nghệ HN Khoa Tài Chính Ngân Hàng Việc xem xét tình hình biến động về tỷ trọng của từng bộ phận tài sản chiếm trong tổng số tài sản giữa kỳ phân tích so với kỳ gốc mặc dù cho phép các nhà quản lý đánh giá được khái quát tình hình phân bộ (sử dụng) vốn nhưng lại không cho biết các nhân tố tác động đến sự thay đổi cơ cấu tài sản của doanh nghiệp. Vì vậy, để biết được chính xác tình hình sử dụng vốn, nắm được các nhân tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự biến động về cơ cấu tài sản, các nhà phân tích còn kết hợp với việc phân tích ngang, tức là so sánh sự biến động giữa kỳ phân tích với kỳ gốc (cả về số tuyệt đối và số tương đối) trên tổng số tài sản cũng như theo từng loại tài sản. Qua phân tích cơ cấu tài sản, các nhà quản lý sẽ nắm được tình hình đầu tư số vốn đã huy động, biết được việc sử dụng số vốn đã huy động có phù hợp với lĩnh vực kinh doanh và có phục vụ tích cực cho mục đích kinh doanh của doanh nghiệp hay không 1.5.3 Phân tích sự biến động của nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn Để tiến hành hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp cần phải xác định nhu cầu đầu tư, tiến hành tạo lập, tìm kiếm, tổ chức và huy động vốn. Doanh nghiệp có thể huy động vốn cho nhu cầu kinh doanh từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có thể quy về hai nguồn chính là vốn chủ sở hữu và nợ phải trả. Doanh nghiệp có trách nhiệm xác định số vốn cần huy động, nguồn huy động, thời gian huy động, chi phí huy động,…sao cho vừa bảo đảm đáp ứng nhu cầu về vốn cho kinh doanh, vừa tiết kiệm chi phí huy động, vừa tiết kiệm chi phí sử dụng vốn và bảo đảm an ninh tài chính cho doanh nghiệp. Trước hết khi phân tích cơ cấu nguồn vốn, các nhà phân tích cần tính ra và so sánh tình hình biến động giữa kỳ phân tích với kỳ gốc về tỷ trọng của từng bộ phận nguồn vốn chiếm trong tổng số nguồn vốn. Tỷ trọng của từng bộ phận nguồn vốn chiếm trong tổng số nguồn vốn được xác định: Tỷ trọng của từng bộ phận nguồn vốn(%) = Nguyễn Thị Khánh Vân Giá trị của từng bộ phận nguồn vốn Tổng số nguồn vốn x 100 (2) 7 MSV:7CD00893 ĐH Kinh Doanh & Công Nghệ HN Khoa Tài Chính Ngân Hàng Tương tự như phân tích cơ cấu tài sản, để biết được chính xác tình hình huy động vốn, nắm được các nhân tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự biến động về cơ cấu nguồn vốn, các nhà phân tích còn kết hợp với phân tích ngang, tức là so sánh sự biến động giữa kỳ phân tích với kỳ gốc( cả về số tuyệt đối và số tương đối) trên tổng số nguồn vốn cũng như theo từng loại nguồn vốn. Qua việc phân tích cơ cấu nguồn vốn, các nhà quản lý nắm được cơ cấu vốn huy động, biết được trách nhiệm của doanh nghiệp đối với các nhà cho vay, nhà cung cấp, người lao động, ngõn sỏch,…về số tài trợ bằng nguồn vốn, các nhà quản lý cũng nắm được mức độ đốc lập về tài chính cũng như xu hướng biến động của cơ cấu nguồn vốn huy động. 1.5.4 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh Việc phân tích hoạt động kinh doanh được thực hiện trờn cỏc khoản mục của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh( là một tài liệu quan trọng để đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp), thông qua đó ta có thể đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, dự toán báo cáo kết quả kinh doanh cho tương lai, đồng thời đánh giá xu hướng phát triển của doanh nghiệp qua các thời kỳ. Bằng phương pháp so sánh ta xem xét xu hướng biến động của các chi tiêu giữa các kỳ, trong đó đặc biệt chú ý đến doanh thu thuần, các khoản mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế, giá vốn hàng bỏn…Cùng với việc kết hợp tính toán tỷ trọng các khoản mục so với doanh thu để xem lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh thay đổi là do nhân tố nào. Bên cạnh đó việc phân tích hoạt động kinh doanh ta có thể quan tâm phân tích các tỷ số phản ánh các chỉ tiêu như: tỷ suất giá vốn hàng bán /doanh thu; chi phí bán hàng /doanh thu; chi phí quản lý doanh nghiệp doanh thu…; để xác định xem doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm hay lãng phí các nguồn lực. Các chỉ tiêu trên cho biết bao nhiêu đồng chi phí tạo ra một đồng doanh thu, tỷ suất này càng thấp chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng nguồn lực tiết kiệm và hiệu quả. Trong quá trình phõn tích cần so sánh chỉ tiêu giữa các kỳ để tìm ra xu hướng biến động các chỉ tiêu. Nguyễn Thị Khánh Vân 8 MSV:7CD00893 ĐH Kinh Doanh & Công Nghệ HN Khoa Tài Chính Ngân Hàng Ngoài ra cần phân tích ảnh hưởng của hoạt động tài chính và hoạt động khác đến tổng lợi nhuận của doanh nghiệp. 1.5.5 Phân tớch các hệ số tài chính chủ yếu Trong phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp, dựa trên các báo cáo tài chính, người ta phân tích các hệ số tài chính chủ yếu và các hệ số tài chính này thường được phân thành 4 nhúm chớnh:  Nhóm hệ số khả năng thanh toán (để đánh giá khả năng thanh toán)  Nhóm hệ số kết cấu tài chính (để đánh giá mức độ sử dụng nợ)  Nhóm hệ số hoạt động (để đánh giá sử dụng vốn kinh doanh)  Nhóm hệ số khả năng sinh lời (để đánh giá hiệu quả cuối cùng của kinh doanh) 1.5.5.1 Nhóm hệ số khả năng thỏnh toỏn Việc phân tích các hệ số về khả năng thanh toán không những giúp cho chủ nợ giảm được rủi ro trong quan hệ tín dụng và bảo toàn được vốn của mình mà cũn giỳp cho bản thân doanh nghiệp thấy được khả năng chi trả thực tế để từ đó có biện pháp kịp thời trong việc điều chỉnh các khoản mục tài sản cho hợp lý nhằm nâng cao khả năng thanh toán. Để đánh giá khả năng thanh toán ở mức độ khác nhau, có thể sử dụng các chỉ tiêu: Hệ số khả năng thanh toán hiện thời Hệ số khả năng thanh toán hiện thời = Tổng giá trị tài sản ngắn hạn Số nợ ngắn hạn (3) Hệ số này phản ánh khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn. Hệ số này càng cao thì khả năng hoàn trả nợ ngắn hạn càng tốt, nhưng nếu quả cao thỡ trờn phương diện hiệu quả sử dụng vốn chưa hẳn đã tốt vì có thể doanh nghiệp để đọng nhiều hơn nợ phải thu, hàng tồn kho…Ngược lại, nếu hệ số này quá thấp, đặc biệt là nhỏ hơn 1 thì chứng tỏ doanh nghiệp đang tiềm ẩn những kho khăn về tài chính đối với việc trả nợ ngắn hạn Nguyễn Thị Khánh Vân 9 MSV:7CD00893 ĐH Kinh Doanh & Công Nghệ HN Khoa Tài Chính Ngân Hàng Hệ số thanh toán nhanh Hệ số thanh toán nhanh = Tổng giá trị TSNH – giá trị HTK Số nợ ngắn hạn (4) Hệ số này là chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán hiện thực hơn so với khả năng thanh toán hiện thời, do việc đã loại trừ yếu tố giá trị hàng tồn kho là yếu tố không dễ dàng chuyển đổi nhanh thành tiền để thanh toán nợ ngắn hạn. Nếu hệ số này thấp hơn 1 thể hiện khó khăn của doanh nghiệp trong việc thanh toán nợ ngắn hạn, cho dù lấy cả các khoản nợ phải thu ngắn hạn là căn cứ tính khả năng trả nợ. Hệ số thanh toán vốn bằng tiền Hệ số thanh toán bằng tiền = Tiền và các khoản tương đương tiền Số nợ ngắn hạn (5) Hệ số này phản ánh khả năng thanh toán nợ ngắn hạn ở mức hiện thực nhất của doanh nghiệp do việc chỉ tính tới yếu tố bằng tiền là yếu tố sẵn sàng dùng ngay được để thanh toán nợ nên hệ số này được gọi là hệ số vốn bằng tiền 1.5.5.2 Nhóm hệ số kết cấu tài chính và đầu tư tài chính Các doanh nghiệp luôn thay đổi tỷ trọng các loại vốn theo xu hướng hợp lý (kết cấu tối ưu). Nhưng kết cấu này lại luôn bị phá vỡ do tình hình đầu tư. Vì vậy nghiên cứu các hệ số nợ, hệ số tự tài trợ, tỷ suất đầu tư sẽ cung cấp cho các nhà hoạch định chiến lược tài chớnh một cái nhìn tổng quát về sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp Hệ số nợ Tổng số nợ phải trả (6) Tổng nguồn vốn Hệ số nợ là một chỉ tiêu tài chính phản ánh trong một đồng vốn hiện nay Hệ số nợ = doanh nghiệp đang sử dụng có mầy đồng vốn vay nợ, hay nói cách khác hệ số nợ thể hiện tỷ lệ phải trả trong tổng nguồn vốn của doanh nghiệp. Hệ số nợ dài hạn Nguyễn Thị Khánh Vân 10 MSV:7CD00893 ĐH Kinh Doanh & Công Nghệ HN Hệ số nợ dài hạn Khoa Tài Chính Ngân Hàng Số nợ dài hạn Tổng nguồn vốn thường xuyên = (7) Cho thấy mức ổn định về nguồn vốn của doanh nghiệp. Nguồn vốn nợ dài hạn càng lớn là biểu hiện của sự ổn định, lâu dài về mặt tài chính, đảm bảo cho việc kinh doanh của công ty chủ động hơn  Hệ số thanh toán lãi vay Hệ số Lợi nhuận trước lãi vay và thuế = (8) Số lãi tiền vay phải trả trong kỳ thanh toán lãi vay Hệ số thanh toán lãi vay là tỷ trọng so sánh giữa lợi nhuận tạo ra chưa trừ đi chi phí trả lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp với số lãi vay phải trả trong kỳ. Hệ số này nếu quá thấp cũng có nghĩa là chi phí để trả lãi vay quá cao. 1.5.4.3 Nhóm hệ số về hoạt động Các hệ số này dùng để đo lường hiểu quả sử dụng vốn, tài sản của một doanh nghiệp bằng cách so sánh doanh thu với việc bỏ vốn vào kinh doanh dưới các loại tài sản khác nhau. Số vòng quay hàng tồn kho Số vòng quay hàng tồn Giá vốn hàng bán = kho( vòng) Số hàng tồn kho bình quân (9) Hàng tồn kho của doanh nghiệp bao gồm nhiều loai vật tư, hàng hóa có thể đang dự trữ, đang trên đường vận chuyển và cả chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Trị giá hàng tồn kho nếu quá lớn không chuyển hóa được thành doanh thu thì vốn của doanh nghiệp bị ứ đọng giảm hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, ta có thể sử dụng chỉ tiêu này để đánh giá việc sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Kỳ thu tiền trung bỡnh Kỳ thu tiền bình quân (ngày) = Số dư bình quân các khoản phải thu Doanh thu thuần bình quân 1 ngày (10) Kỳ thu tiền trung bình là chỉ tiêu phản ánh độ dài thời gian trung bình thu được tiền bán hàng của doanh nghiệp kể từ lúc xuất giao hàng cho tới khi thu được tiền. Nếu kỳ thu tiền trung bình quá dài thì vốn bị chiếm dụng càng lâu, dễ biến thành nợ khó đòi. Số vòng quay vốn lưu động Nguyễn Thị Khánh Vân 11 MSV:7CD00893 ĐH Kinh Doanh & Công Nghệ HN Số vòng quay Khoa Tài Chính Ngân Hàng Doanh thu thuần trong kỳ Số vốn lưu động bình quân trong kỳ = (11) vốn lưu động (vòng) Số vòng quay vốn lưu động thể hiện tốc độ chu chuyển của vốn lưu động nhanh hay chậm. Với một số vốn lưu động nhất định, nếu vốn chu chuyển nhanh thì thể hiện qua doanh thu tiêu thụ lớn và ngược lại. Hiệu suất sử dụng vốn cố định Hiệu suất sử dụng Doanh thu thuần trong kỳ = vốn cố định Vốn cố định bình quân trong kỳ (12) Hiệu suất sử dụng vốn cố định là chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn cố định trong kinh doanh, cho ta thấy được một đồng vốn cố định sử dụng trong kỳ đã tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu tiêu thuần. Vòng quay toàn bộ vốn kinh doanh Số vòng quay toàn bộ VKD( vòng) = Doanh thu thuần trong kỳ Số vốn kinh doanh bình quân trong kỳ (13) Vòng quay toàn bộ vốn kinh doanh là chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng toàn bộ vốn hiện có của doanh nghiệp, cho thấy với một lượng kinh doanh hiện có nếu vốn chu chuyển nhanh thì tạo ra được khối lượng doanh thu lớn và ngược lại. 1.5.4.4 Nhóm hệ số khả năng sinh lời Lời nhuận là chỉ tiêu tổng hợp, phản ánh rõ nhất về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, để đánh giá kết quả cuối cùng của quá trình kinh doanh, người ta thường dùng các chi tiêu sau: Tỷ suất lợi nhuận doanh thu Tỷ suất lợi nhuận = doanh thu Lợi nhuận sau thuế Doanh thu thuần x 100 (14) Tỷ suất lợi nhuận doanh thu là chỉ tiêu phản ánh mỗi quan hệ tỷ lệ giữa doanh thu thuần với lợi nhuận sau thuế( lợi nhuận ròng) trong kỳ của doanh nghiệp, cho thấy cứ 100 đồng doanh thu thuần thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận ròng Tỷ suất lợi nhuần trước thuế và trước lãi vay Tỷ suất lợi nhuận trước thuế và lãi vay = Nguyễn Thị Khánh Vân Lợi nhuận trước thuế và trước lãi vay Vốn kinh doanh sử dụng bình quân trong kỳ x 100 (15) 12 MSV:7CD00893 ĐH Kinh Doanh & Công Nghệ HN Khoa Tài Chính Ngân Hàng Tỷ suất lợi nhuận trước thuế và trước lãi vay (còn gọi là hệ số khả năng sinh lời của vốn kinh doanh) là chỉ tiêu phản ánh mối quan hệ giữa vốn kinh doanh sử dụng với vốn lợi nhuận của đồng vốn tạo ra, không tính tới ảnh hưởng của yếu tố thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí trả lãi tiền vay. Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh phản ánh mối quan hệ giữa vốn kinh doanh sử dụng với lời nhuận do đồng vốn tạo ra sau khi đó tớnh đủ chi phí kinh doanh gồm cả lãi vay. Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế x 100 = (16) Vốn kinh doanh sử dụng bình quân lợi nhuận VKD Tỷ suất lợi nhuận ròng vốn kinh doanh (ROA) Tỷ suất lợi nhuận ròng VKD = Lợi nhuận sau thuế Vốn kinh doanh sử dụng bình quân trong kỳ x 100 (17) Tỷ suất lợi nhuận ròng vốn kinh doanh cho thấy cứ 100 đồng vốn sử dụng kinh doanh, doanh nghiệp tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên càng lớn thì doanh nghiệp sản xuất kinh doanh càng có hiệu quả, ngược lại sẽ cho thấy doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh, tiềm ẩn những rủi ro, và đòi hỏi doanh nghiệp cần phải có những biện pháp khắc phục. Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu(ROE) Lợi nhuận sau thuế x 100 (18) Vốn chủ sở hữu BQ Đây là một chỉ tiêu mà các nhà đầu tư rất quan tâm vì mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp là tạo ra lợi nhuận sau thuế cho các chủ nhân của doanh nghiệp đó. Chỉ tiêu này đo lường mức độ lợi nhuận sau thuế thu được trên mỗi đồng vốn chủ sở hữu trong kỳ 1.6 Hiệu quả kinh doanh và ý nghĩa việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 1.6.1 Khái niệm hiệu quả kinh doanh Theo cách hiểu thông thường, hiệu quả kinh doanh biểu hiện mối tương quan giữa chi phí đầu vào và kết quả nhận được ở đầu ra của một quá trình. Tỷ suất lợi nhuận VCSH Nguyễn Thị Khánh Vân = 13 MSV:7CD00893
- Xem thêm -