Tài liệu Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Unitex Fashion (3)

  • Số trang: 102 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 64 |
  • Lượt tải: 1
nhattuvisu

Đã đăng 27072 tài liệu

Mô tả:

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu độc lập của riêng tôi cùng sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Phạm Thị Gái. Nội dung của luận văn là hoàn toàn trung thực Tác giả luận văn Chu Thị Mơ LỜI CẢM ƠN Qua thời gian nghiên cứu lý luận và thực tế tác giả đã hoàn thành luận văn thạc sỹ “Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Unitex Fashion”. Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến PGS.TS Phạm Thị Gái đã hướng dẫn tận tình để tác giả hoàn thành luận văn này. Đồng thời tác giả cũng gửi lời cảm ơn tới Phòng Kế toán Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Unitex Fashion đã giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn trong thời gian qua. Trong quá trình làm luận văn khó tránh khỏi những hạn chế, vì vậy tác giả mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo và bạn đọc để luận văn được hoàn thiện hơn Trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2012 Tác giả luận văn Chu Thị Mơ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU TÓM TẮT LUẬN VĂN CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU..................................... 1.1.Tính cấp thiết của đề tài................................................................................. 1.2.Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài.................... 1.3.Mục tiêu nghiên cứu....................................................................................... 1.4.Câu hỏi nghiên cứu......................................................................................... 1.5. Phạm vi nghiên cứu....................................................................................... 1.6. Phương pháp nghiên cứu.............................................................................. 1.7.Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu........................................................................ 1.8. Kết cấu của đề tài nghiên cứu....................................................................... CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP........................................................................... 2.1. Tài chính doanh nghiệp và sự cần thiết phải phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp.............................................................................................. 2.1.1. Tài chính doanh nghiệp............................................................................. 2.1.2. Sự cần thiết phải phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp.................... 2.2. Cơ sở dữ liệu để phân tích tình hình tài chính............................................ 2.2.1. Hệ thống Báo cáo tài chính....................................................................... 2.2.2. Các tài liệu khác......................................................................................13 2.3. Phương pháp phân tích tình hình tài chính tại các doanh nghiệp...........13 2.3.1. Phương pháp so sánh...............................................................................13 2.3.2. Phương pháp liên hệ................................................................................14 2.3.3. Phương pháp loại trừ...............................................................................15 2.3.4. Phương pháp đồ thị.................................................................................16 2.3.5. Phương pháp Dupont...............................................................................16 2.4. Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp..............................19 2.4.1. Phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp...............................................19 2.4.2. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của doanh nghiệp.........20 2.4.3. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh................................................30 2.4.4. Phân tích rủi ro tài chính.........................................................................32 2.4.5. Phân tích tình hình lưu chuyển tiền tệ.....................................................35 2.5.Tổ chức phân tích tình hình tài chính trong các doanh nghiệp................37 2.5.1.Giai đoạn lập kế hoạch phân tích..............................................................37 2.5.2.Giai đoạn tiến hành phân tích...................................................................37 2.5.3.Giai đoạn kết thúc phân tích.....................................................................38 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH UNITEX FASHION...............................................................39 3.1. Tổng quan về Công ty TNHH Unitex Fashion..........................................39 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển...........................................................39 3.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh..............................................................40 3.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý...........................................................41 3.2. Thực trạng phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Unitex Fashion................................................................................................................43 3.2.1. Về phương pháp phân tích tình hình tài chính.........................................43 3.2.2. Thực trạng nội dung phân tích tình hình tài chính...................................44 3.2.3. Về tổ chức phân tích tình hình tài chính.................................................62 CHƯƠNG 4. THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ CÁC ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN, NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH UNITEX FASHION............................................................................63 4.1. Thảo luận kết quả phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Unitex Fashion....................................................................................................63 4.1.1. Những kết quả đạt được..........................................................................63 4.1.2. Những mặt còn tồn tại.............................................................................63 4.2. Các giải pháp...............................................................................................64 4.2.1. Các giải pháp nhằm hoàn thiện phân tích tình hình tài chính..................64 4.2.2. Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính.....................................65 4.3. Điều kiện thực hiện giải pháp tại Công ty TNHH Unitex Fashion..........68 4.3.1. Về phía nhà nước....................................................................................68 4.3.2. Về phía doanh nghiệp..............................................................................69 4.4. Các hạn chế và định hướng nghiên cứu trong tương lai về hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Unitex Fashion....................69 4.4.1 Hạn chế trong nghiên cứu.........................................................................69 4.4.2. Định hướng nghiên cứu trong tương lai..................................................69 KẾT LUẬN............................................................................................................70 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BCĐKT : Bảng cân đối kế toán DT : Doanh thu HTK : Hàng tồn kho NPT : Nợ phải trả NVCSH : Nguồn vốn chủ sở hữu ROA : Tỷ suất sinh lời của tài sản ROE : Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu ROS : Tỷ suất sinh lời của doanh thu SOA : Số vòng quay của tài sản TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TS : Tài sản TSCĐ : Tài sản cố định TSDH : Tài sản dài hạn TSNH : Tài sản ngắn hạn DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Mô hình phân tích tài chính Dupont..................................................... Sơ đồ 3.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Unitex Fashion.................... BẢNG Bảng 3.1: Bảng theo dõi doanh thu và lợi nhuận từ năm 2007-2011..................... Bảng 3.2: Bảng phân tích cơ cấu tài sản................................................................ Bảng 3.3: Bảng phân tích cơ cấu nguồn vốn......................................................... Bảng 3.4: Bảng phân tích các khoản phải thu....................................................... Bảng 3.5: Bảng phân tích các khoản phải trả........................................................ Bảng 3.6: Bảng các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán................................... Bảng 3.7: Bảng phân tích tình hình biến động kinh doanh.................................... Bảng 3.8: Bảng phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn................................ Bảng 3.9: Bảng phân tích hiệu quả của tài sản cố định......................................... Bảng 3.10: Bảng phân tích các tỷ suất sinh lời........................................................ Bảng 3.11: Bảng phân tích khả năng luân chuyển của hàng tồn kho....................... Bảng 3.12: Bảng các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tài chính qua cơ cấu nợ.................... Bảng 3.13: Bảng phân tích tình hình lưu chuyển tiền tệ ......................................... Bảng 3.14: Bảng phân tích tỷ trọng các dòng tiền của các hoạt động..................... Bảng 4.1: Bảng hoàn thiện phân tích khả năng luân chuyển của hàng tồn kho..... i TÓM TẮT LUẬN VĂN Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt như hiện nay đòi hỏi mỗi doanh nghiệp, mỗi nhà đầu tư cần phải phân tích kỹ lưỡng thông tin từ đó đưa ra quyết định đúng đắn cho mình. Khi chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư có quyết định sai lầm thì việc kinh doanh sẽ thiệt hại rất lớn, có thể dẫn tới doanh nghiệp không còn tồn tại nữa. Mỗi doanh nghiệp cần căn cứ vào tình hình tài chính để có phương án kinh doanh tối ưu từ đó đảm bảo cho mục tiêu cuối cùng là tối đa hóa lợi nhuận, mỗi nhà đầu tư cần phân tích tình hình tài chính để đầu tư đạt hiệu quả cao nhất. Phân tích tình hình tài chính giúp chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư đánh giá được những điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp và dự tính được những rủi ro, tiềm năng trong tương lai. Do vậy việc phân tích tình hình tài chính đóng vai trò quan trọng giúp chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư đánh giá được tình hình tài chính để kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. Như vậy, chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư cần có đủ thông tin và hiểu rõ về doanh nghiệp thông qua phân tích tình hình tài chính. Các doanh nghiệp hiện nay thường quan tâm nhiều hơn việc báo cáo hàng kỳ để đối phó với cơ quan nhà nước là sử dụng nó để phân tích từ đó chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư có nhận định không chính xác về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Việc báo cáo với cơ quan thuế phải theo quy định của cơ quan thuế về mẫu biểu, thời gian báo cáo... Nhưng việc phân tích tình hình tài chính thì do doanh nghiệp tự chọn các chỉ tiêu phân tích, thời gian phân tích cho doanh nghiệp mình. Các doanh nghiệp thì chưa xây dựng được cho mình hệ thống chỉ tiêu phân tích đầy đủ từ đó việc đánh giá tình hình tài chính rất khó khăn, thậm chí là làm cho chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư có nhận định sai lầm về doanh nghiệp dẫn tới quyết định kinh doanh không tối ưu làm cho kết quả kinh doanh không như mong muốn. Phân tích tình hình tài chính là công cụ cung cấp thông tin cho chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư để phục vụ cho việc quản lý, đầu tư của họ. Vì vậy phân tích tình hình tài chính là công việc không thể thiếu trong quản lý tài chính doanh ii nghiệp, nó có ý nghĩa thực tiễn và lâu dài với những người quan tâm tới tình hình tài chính doanh nghiệp. Xuất phát từ tầm quan trọng của phân tích tình hình tài chính và thực trạng phân tích tình hình tài chính tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Unitex Fashion nên tôi chọn đề tài “Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Unitex Fashion” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ của mình Phạm vi nghiên cứu của đề tài là tác giả mô tả thực trạng phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Unitex Fashion năm 2010 và 2011. Trên cơ sở đó tác giả nhận diện tình hình tài chính tại công ty từ đó tác giả hoàn thiện nội dung, phương pháp phân tích tình hình tài chính và đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện tình hình tài chính và nâng cao năng lực tài chính tại Công ty TNHH Unitex Fashion Kết cấu của đề tài nghiên cứu gồm 4 chương: Chương 1: Giới thiệu về đề tài nghiên cứu Chương 2: Cơ sở lý luận về phân tích tình hình tài chính trong các doanh nghiệp Chương 3: Thực trạng phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Unitex Fashion Chương 4: Thảo luận kết quả nghiên cứu và các đề xuất nhằm hoàn thiện, nâng cao năng lực tài chính tại Công ty TNHH Unitex Fashion Chương 1 giới thiệu về đề tài nghiên cứu giúp người đọc hiểu được khái quát về đề tài nghiên cứu để tác giả sẽ trình bày trong các chương tiếp theo. Đề tài sử dụng các phương pháp thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu một cách khoa học. Nguồn dữ liệu thu thập từ các tài liệu, thông tin từ phòng kế toán. Dữ liệu này được trích dẫn trực tiếp trong luận văn. Công ty sử dụng phương pháp so sánh và phương pháp Dupont để làm sáng tỏ thực trạng phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Unitex Fashion. Tác giả tổng hợp lại các số liệu phân tích, so sánh với lý luận chung để hoàn thiện phân tích tình hình tài chính và nâng cao năng lực tài chính tại công ty Chương 2 hệ thống hóa cơ sở lý luận về phân tích tình hình tài chính trong các doanh nghiệp: các phương pháp, nội dung và tổ chức phân tích tài chính trong các doanh nghiệp làm cơ sở đánh giá thực trạng phân tích tình hình tài chính tại Công ty iii TNHH Unitex Fashion Cơ sở dữ liệu để phân tích tình hình tài chính là hệ thống Báo cáo tài chính và các tài liệu khác. Hệ thống Báo cáo tài chính gồm: -Bảng cân đối kế toán, mẫu số B01 - DN. -Báo cáo kết quả kinh doanh, mẫu số B02 - DN. -Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, mẫu số B03 - DN. -Bản thuyết minh báo cáo tài chính, mẫu số B09 – DN Để phân tích tình hình tài chính một cách trung thực thì ta không chỉ sử dụng Báo cáo tài chính, mà ta còn phải sử dụng các sổ kế toán chi tiết và tổng hợp để giải thích sự biến động của tài sản, nguồn vốn…, các tài liệu bên ngoài để tìm ra nguyên nhân, đối chiếu với kết quả của doanh nghiệp như: Tình hình biến động của nền kinh tế, môi trường bên ngoài doanh nghiệp: nền kinh tế ổn định, môi trường bên ngoài doanh nghiệp thuận lợi thì hoạt động kinh doanh của công ty thuận lợi hơn và ngược lại Thông tin về ngành kinh tế: Cơ cấu ngành, số liệu trung bình …: mỗi ngành có thông tin đặc trưng riêng, ngành may khác ngành điện, ngành khai thác khoáng sản…Khi phân tích tình hình tài chính của ngành nào ta phải sử dụng số liệu của ngành đó để đưa ra nhận xét đánh giá Các chính sách của nhà nước: Cơ chế quản lý, thuế….: Khi chính sách quản lý của nhà nước tốt thì công ty kinh doanh yên tâm hơn, nếu không thì công ty kinh doanh khó mà ổn định được từ đó ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp Phân tích tình hình biến động và cơ cấu tài sản của doanh nghiệp để thấy được tình hình tăng giảm, phân bổ tài sản qua đó đánh giá việc sử dụng vốn có hợp lý hay không. Tùy theo từng loại hình hoạt động sản xuất kinh doanh để xem xét tỷ trọng của từng loại tài sản là hợp lý, cao hay thấp Phân tích tình hình biến động và cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp để thấy được khả năng tự chủ hay phụ thuộc về tài chính của doanh nghiệp cũng như những khó khăn mà doanh nghiệp đang đương đầu iv Phân tích tình hình công nợ nhằm cung cấp các thông tin về cơ cấu các khoản nợ phải thu, phải trả, từ đó đưa ra các biện pháp thu hồi và thanh toán nhằm ổn định tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và dài hạn giúp cho nhà quản trị có kế hoạch tài chính thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính hiện tại và tương lai. Những nhân tố ảnh hưởng đến tình hình công nợ phải thu, phải trả, từ đó nhà quản trị chủ động trong các tình huống cụ thể nhằm giảm bớt vốn bị chiếm dụng và chiếm dụng Hiệu quả kinh doanh là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh trình độ sử dụng các nguồn vật lực, tài chính của doanh nghiệp để đạt hiệu quả cao nhất. Đánh giá khái quát hiệu quả kinh doanh thường bao gồm nhiều nội dung: Đánh giá hiệu quả kinh doanh thông qua các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả trên các góc độ: hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động, hiệu quả sử dụng tài sản. Các chỉ tiêu thường sử dụng đánh giá khái quát hiệu quả kinh doanh: -Tỷ suất sinh lời của vốn -Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu -Tỷ suất sinh lời của tài sản -Tỷ suất sinh lời của doanh thu Rủi ro tài chính là phần rủi ro mà các chủ sở hữu phải gánh chịu thêm do doanh nghiệp sử dụng các khoản nợ. Rủi ro tài chính là các biến động của tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất sinh lời của vốn (ROI) do doanh nghiệp sử dụng các khoản nợ vay nhiều trong môi trường kinh doanh không thuận tiện Thông qua việc phân tích tình hình lưu chuyển tiền tệ, các đối tượng quan tâm sẽ biết được doanh nghiệp đã tạo tiền bằng cách nào, hoạt động nào là hoạt động chủ yếu tạo ra tiền, doanh nghiệp đã chi tiêu vào mục đích gì và việc sử dụng nó có hợp lý hay không. Việc phân tích chia thành ba hoạt động: Hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính, giúp cho chủ thể quan tâm biết được hoạt động nào đã tạo được tiền bằng cách nào và đã sử dụng cho mục đích gì. Xét tổng thể trên toàn doanh nghiệp sẽ thấy đồng tiền đã được điều hòa như thế nào v giữa ba hoạt động đó: hoạt động nào mang lại nhiều tiền nhất, hoạt động nào sử dụng tiền nhiều nhất và sử dụng như vậy có đúng không và hiệu quả đối với doanh nghiệp là bao nhiêu Chương 3 trên cơ sở những lý luận về phân tích tình hình tài chính trong các doanh nghiệp luận văn đánh giá thực trạng phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Unitex Fashion Công ty chuyên sản xuất và kinh doanh hàng may mặc (hàng dệt kim) xuất khẩu, sản phẩm chính là quần áo thể thao. Nguyên vật liệu phụ của công ty như: nhãn mác, khóa…thì nhập khẩu; nguyên vật liệu chính như: thùng carton, túi nilon, chỉ may thì mua trong nước. Toàn bộ máy may công ty sử dụng là máy may điện tử được trang bị mới 100% Công ty đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển sản phẩm mới để phù hợp với nhu cầu tiêu dùng từng thời điểm, để bán được nhiều sản phẩm hơn công ty nghiên cứu thị trường không chỉ ở một nước mà ở nhiều nước khác nhau như Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ….Công ty luôn có giá ưu đãi cho những người mua những sản phẩm đầu tiên của công ty Hiện nay, Công ty TNHHH Unitex Fashion đang sản xuất hàng mùa đông, trong những sản phẩm mà công ty sản xuất thì sản phẩm mùa đông là mang lại lợi nhuận cao nhất. Tuy nhiên chi phí đầu vào của hàng mùa đông rất cao, đặc biệt là “lông vũ” – nguyên phụ liệu được nhồi vào trong áo, nguyên phụ liệu này công ty mua thường phải trả tiền trước khi nhận hàng nên trong giai đoạn sản xuất hàng mùa đông này tiền chi ra rất lớn. Công ty luôn hướng tới việc kinh doanh đa dạng các loại sản phẩm khác nhau nhằm tăng lợi nhuận tối đa Về lý thuyết thì có nhiều phương pháp phân tích tình hình tài chính, nhưng trên cơ sở phục vụ phân tích thì Công ty TNHH Unitex Fashion lựa chon các phương pháp phân tích chủ yếu: Phương pháp so sánh, Phương pháp Dupont Để phân tích tình hình công nợ của công ty bộ phận phân tích căn cứ vào Bảng cân đối kế toán, bộ phận phân tích lập bảng phân tích tình hình công nợ của công ty gồm: Bảng phân tích các khoản phải thu và bảng phân tích các khoản phải trả vi Tài sản ngắn hạn của công ty là yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh của công ty, vì vậy công ty luôn chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn Rủi ro luôn luôn tồn tại trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc xem xét rủi ro tài chính sẽ giúp các đối tượng quan tâm biết được tình hình tài chính của công ty. Để phân tích rủi ro tài chính Công ty TNHH Unitex Fashion xem xét: Rủi ro thanh toán nợ, rủi ro do ảnh hưởng của cơ cấu nợ Phân tích tình hình lưu chuyển tiền tệ sẽ cung cấp cho người quan tâm biết tiền từ đâu mà có, nó được sử dụng như thế nào, giúp nhà quản lý kiểm soát được dòng tiền của đơn vị mình Chương 4 trên cơ sở thực trạng phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Unitex Fashion, luận văn thảo luận kết quả nghiên cứu và đưa ra các đề xuất nhằm hoàn thiện và nâng cao năng lực tài chính tại Công ty TNHH Unitex Fashion Qua tiến hành phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Unitex Fashion thì công tác phân tích đạt được các kết quả sau: Đánh giá trung thực, khách quan về tình hình tài chính, kinh doanh của công ty Công ty đã lập đầy đủ các Báo cáo tài chính theo quy định. Nguồn số liệu sử dụng là có thực vì vậy kết quả phân tích đáng tin cậy, phản ánh chính xác tình hình tài chính của công ty giúp công ty quản lý tài chính tốt hơn Phương pháp phân tích mà công ty chủ yếu sử dụng là: Phương pháp so sánh, phương pháp tỷ lệ, phương pháp Dupont vì vậy quá trình phân tích cũng như kết quả phân tích dễ hiểu từ đó đánh giá một cách tương đối chính xác về tình hình tài chính của công ty Kết quả phân tích giúp nhà quản trị có cái nhìn tổng quát về tình hình tài chính cũng như hoạt động kinh doanh của công ty, từ đó đưa ra chiến lược kinh doanh cho đơn vị mình; giúp các đối tượng quan tâm khác nắm rõ về tình hình tài chính của công ty từ đó họ yên tâm khi làm đối tác với công ty Bên cạnh những kết quả đạt được ở trên, công ty còn có những mặt hạn chế sau: vii Về thông tin sử dụng trong phân tích: Chưa có số liệu của ngành, vùng để so sánh, vì vậy thông tin trong phân tích còn hạn hẹp. Khi phân tích một số chỉ tiêu tài chính mới chỉ đưa ra con số mà chưa đưa ra nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến kết quả đó, từ đó công ty chưa nắm được ý nghĩa chi tiết những chỉ tiêu đó Vế phương pháp sử dụng trong phân tích: Phương pháp sử dụng còn đơn điệu: Phương pháp so sánh, phương pháp Dupont, số liệu so sánh chỉ lấy của hai năm tài chính là năm 2010, 2011 mà không so sánh với những đơn vị trong cùng ngành hay những đơn vị cùng loại hình kinh doanh trong cùng khu vực Về nội dung phân tích: Nội dung phân tích chỉ dừng lại ở các nhóm chỉ tiêu phản ánh cơ cấu tài sản, nguồn vốn, hiệu quả kinh doanh. Như vậy nội dung phân tích đơn giản, chưa toàn diện Về công tác tổ chức phân tích: Công ty chưa có bộ phận phân tích riêng, mà bộ phận kế toán ngoài nhiệm vụ chính là hạch toán kế toán thì đảm nhiệm cả việc phân tích tài chính cho công ty nên công tác phân tích không được chuyên sâu. Công ty phân tích tình hình tài chính khi hoàn thiện báo cáo tài chính đã được công ty kiểm toán kiểm toán và phát hành Báo cáo tài chính. Vì vậy thông tin phản ánh không kịp thời để điều chỉnh các chỉ tiêu phân tích cho hiệu quả. Trên cơ sở thực trạng phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Unitex Fashion. tác giả đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện phân tích tình hình tài chính bao gồm: Hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ cho phân tích: Để phân tích tình hình tài chính đạt hiệu quả cao cần có hệ thống thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác. Tài liệu phục vụ cho phân tích được thu thập ở nhiều phòng ban, bộ phận trong công ty như phòng Kế toán, phòng Kế hoạch….Không chỉ tài liệu phân tích ở bên trong mà còn phải thu thập tài liệu bên ngoài doanh nghiệp như thông tin về ngành may, về khu vực Hưng Yên…Công ty phải thu thập nhiều thông tin để khi phân tích các chỉ tiêu tài chính phải đưa ra đầy đủ các nguyên nhân ảnh hưởng để có biện pháp xử lý kịp thời. Việc cung cấp thông tin cần quy định rõ trách nhiệm của từng bộ phận viii cung cấp thông tin về nội dung, thời hạn và phạm vi thông tin. Ngoài ra công ty cũng nên có những bản định hướng chiến lược kinh doanh để công tác phân tích đạt hiệu quả hơn Hoàn thiện về phương pháp phân tích: Công ty cần vận dụng nhiều phương pháp phân tích để công tác phân tích đạt hiệu quả hơn. Trên cơ sở công ty áp dụng phương pháp so sánh, phương pháp Dupont thì công ty nên sử dụng những phương pháp khác nữa như phương pháp loại trừ để phân tích ảnh hưởng của từng nhân tố, phương pháp đồ thị để thấy rõ được sự biến động của từng chỉ tiêu phân tích…. Công ty cần phối hợp các phương pháp phân tích với nhau để không nhữn tiết kiệm thời gian, chi phí phân tích mà còn kết quả phân tích đạt hiệu quả cao hơn Hoàn thiện về nội dung phân tích: Phân tích cấu trúc tài chính của công ty cần chi tiết, cụ thể hơn, công ty phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn nhưng mới chỉ xem xet một cách khái quát ở tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Vì vậy công ty nên phân tích chi tiết từng khoản mục Hoàn thiện về tổ chức phân tích: Để thực hiện tốt công tác phân tích tình hình tài chính công ty cần có một bộ phận phân tích riêng, tách riêng khỏi bộ phận kế toán. Bộ phận phân tích này phải thường xuyên thu thập số liệu của công ty, của ngành, vùng, các nguồn thông tin bên trong và bên ngoài doanh nghiệp như tình hình sản xuất của công ty, thông tin về kinh tế xã hội, về các chính sách của nhà nước… để đảm bảo công tác phân tích tài chính đạt hiệu quả. Công ty cần quy định rõ các bước tiến hành phân tích. Thời gian phân tích không phải là theo năm mà phải thường xuyên như theo tháng, quý…,Như vậy việc cung cấp thông tin sẽ đầy đủ, kịp thời về thực trạng tình hình tài chính và kết quả phân tích sẽ rất hữu ích cho những đối tượng quan tâm. Phải có kế hoạch phân tích và báo cáo ban giám đốc về kết quả phân tích. Trên cơ sở số liệu đã được phân tích bộ phận phân tích phải nhận xét, đánh giá hiệu quả kinh doanh của công ty, đưa ra nguyên nhân, giải pháp thực hiện những mặt còn tồn tại để công tac phân tích ngày một đạt hiệu quả cao hơn Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính gồm: Công ty muốn tồn tại và phát triển được thì cần có năng lực tài tốt. Muốn vậy thì ix công ty cần có những biện pháp đồng bộ để thực hiện. Đối với doanh nghiệp sản xuất nói chung và đối với công ty nói riêng thì kết quả sản xuất trải qua rất nhiều giai đoạn. Nếu một công đoạn không đáp ứng tốt thì nó ảnh hưởng đến các các công đoạn sau. Vì vậy để nâng cao năng lực tài chính công ty cần hoàn thiện những nội dung sau: -Hoàn thiện phân tích cấu trúc tài chính: Công ty cần nhập khẩu những máy móc hiện đại để giảm thiểu những ông việc làm thủ công. Ví dụ như máy dập cúc, thay vì hiện nay công ty có bộ phận dập cúc riêng thì công ty đầu tư thêm máy dập cúc. Khi đầu tư như vậy thì chi phí nhân công giảm và hiệu suất công việc cao hơn, nếu trước đây cần một tổ dập cục riêng thì khi mua máy dập cúc về chỉ cần 1 đến 2 công nhân. Việc dự trữ hàng tồn kho rất quan trọng đối với công ty, dự trữ hàng tồn kho có hợp lý và hiệu quả hay không đánh giá được hiệu quả sử dụng tài sản. Để thấy rõ hơn về dự trữ hàng tồn kho có hợp lý hay không, công ty nên sử dụng thêm chỉ tiêu thời gian tồn kho Công ty cần xem xét lại tình hình công nợ để tỷ trọng nợ phải trả so với tổng nguồn vốn giảm. Muồn vậy công ty cần xem xét lại về tình hình mua hàng, do công ty dự trữ nguyên phụ liệu trong kho nhiều trong khi chưa cần thiết phả mua nên công nợ của công ty rất lớn. Nó vừa ảnh hưởng đến uy tín của công ty, vừa mất chi phí quản lý hàng tồn kho. -Nhanh chóng thu hồi công nợ: Công ty cần nhanh chóng thu hồi công nợ bằng cách nhận tiền trước khi giao hàng, hoặc nhận được tiền của lần giao hàng trước thì mới tiếp tục giao hàng. Việc công ty giao hàng nhưng thu được tiền chậm làm ảnh hưởng đến việc quay vòng của vốn, làm cho công ty phải chi rất nhiều ảnh hưởng đến cấu trúc tài sản của công ty. Nếu người mua không trả tiền kịp thời thì công ty dùng hình thức phạt do trả chậm. Lãi phạt theo lãi suất của ngân hàng. -Sử dụng tiết kiệm chi phí: Công ty nên chú trọng đến việc kiểm soát chi phí đặc biệt là chi phí quản lý x doanh nghiệp. Nhân viên văn phòng cần số lượng vừa phải. Một người kiêm nhiều việc, như vậy sẽ tiết kiệm được chi phí tiền lương, tiền điện cho quản lý. Hiện nay đối với những chuyên gia nước ngoài thì ngoài tiền lương hàng tháng lĩnh thì những chi phí hàng ngày mà những chuyên gia đó chi như nhà ở, đi lại, ăn uống…thì đều được công ty thanh toán. Như vậy việc tiết kiệm chi phí cho công ty là rất khó. Do đó công ty cần thanh toán lương cho chuyên gia bao gồm tất cả các chi phí để các chuyên gia chi tiêu hợp lý hơn. Công ty chỉ thanh toán chi phí đi lại khi đi công tác theo quyết định của công ty. Các giao dịch với các công ty khác như đặt hàng, đối chiếu công nợ, nhận chứng từ thì công ty nên giao tiếp qua internet, chuyển phát nhanh. Hiện nay công ty thuê Công ty khác làm dịch vụ xuất nhập khẩu. Chứng từ hàng ngày nhân viên xuất nhập khẩu phải sang đó để lấy. Như vậy công ty tốn tiền chi phí xăng xe, ăn uống cho nhân viên xuất nhập khẩu. Vì vậy công ty cần sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để nhận chứng từ mà vẫn đảm bảo về làm chứng từ cho công ty -Nâng cao doanh thu: Công ty phải mở rộng thị trường tiêu thụ, có chính sách bán hàng phù hợp từ đó tăng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế. Công ty cần có trang web riêng để quảng cáo các sản phẩm của công ty. Công ty nên thuê người làm mẫu để quảng cáo bằng hình ảnh đến những người quan tâm. Khi công ty quảng cáo bằng hình ảnh thì người quan tâm sẽ hiểu được những tính năng, những mặt tiện ích của sản phẩm. Trong cùng một thời gian thì có rất nhiều người có thể truy cập được vào trang web của công ty. Công ty có thể bán hàng qua mạng, làm việc qua email trước khi hợp đồng bằng văn bản được ký kết. Khi đó công ty sẽ có kế hoạch trước về sản xuất đáp ứng cho những đơn hàng sẽ được ký kết. Việc có kế hoạch trước như vậy không những nâng cao được doanh thu mà còn tiết kiệm được chi phí cho công ty góp phần nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp 1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1.Tính cấp thiết của đề tài Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt như hiện nay đòi hỏi mỗi doanh nghiệp, mỗi nhà đầu tư cần phải phân tích kỹ lưỡng thông tin từ đó đưa ra quyết định đúng đắn cho mình. Khi chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư có quyết định sai lầm thì việc kinh doanh sẽ thiệt hại rất lớn, có thể dẫn tới doanh nghiệp không còn tồn tại nữa. Mỗi doanh nghiệp cần căn cứ vào tình hình tài chính để có phương án kinh doanh tối ưu từ đó đảm bảo cho mục tiêu cuối cùng là tối đa hóa lợi nhuận, mỗi nhà đầu tư cần phân tích tình hình tài chính để đầu tư đạt hiệu quả cao nhất. Phân tích tình hình tài chính giúp chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư đánh giá được những điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp và dự tính được những rủi ro, tiềm năng trong tương lai. Do vậy việc phân tích tình hình tài chính đóng vai trò quan trọng giúp chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư đánh giá được tình hình tài chính để kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. Như vậy, chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư cần có đủ thông tin và hiểu rõ về doanh nghiệp thông qua phân tích tình hình tài chính. Các doanh nghiệp hiện nay thường quan tâm nhiều hơn việc báo cáo hàng kỳ để đối phó với cơ quan nhà nước là sử dụng nó để phân tích từ đó chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư có nhận định không chính xác về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Việc báo cáo với cơ quan thuế phải theo quy định của cơ quan thuế về mẫu biểu, thời gian báo cáo... Nhưng việc phân tích tình hình tài chính thì do doanh nghiệp tự chọn các chỉ tiêu phân tích, thời gian phân tích cho doanh nghiệp mình. Các doanh nghiệp thì chưa xây dựng được cho mình hệ thống chỉ tiêu phân tích đầy đủ từ đó việc đánh giá tình hình tài chính rất khó khăn, thậm chí là làm cho chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư có nhận định sai lầm về doanh nghiệp dẫn tới quyết định kinh doanh không tối ưu làm cho kết quả kinh doanh không như mong muốn. Phân tích tình hình tài chính là công cụ cung cấp thông tin cho chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư để phục vụ cho việc quản lý, đầu tư của họ. Vì vậy phân tích 2 tình hình tài chính là công việc không thể thiếu trong quản lý tài chính doanh nghiệp, nó có ý nghĩa thực tiễn và lâu dài với những người quan tâm tới tình hình tài chính doanh nghiệp. Xuất phát từ tầm quan trọng của phân tích tình hình tài chính và thực trạng phân tích tình hình tài chính tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Unitex Fashion nên tôi chọn đề tài “Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Unitex Fashion” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ của mình 1.2.Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Phân tích tình hình tài chính rất quan trọng khi đưa ra quyết định kinh doanh, đầu tư, do vậy trong thời gian qua đã có nhiều công trình nghiên cứu về phân tích tình hình tài chính như: Hoàn thiện công tác phân tích tài chính trong các doanh nghiệp sản xuất thuộc Tổng công ty Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam của Nguyễn Thu Hằng – Đại học Kinh tế Quốc dân - Năm 2008 Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại các Công ty cổ phần thuộc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội của Vũ Thị Thu Hà - Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm 2009 Hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần thi công cơ giới xây lắp của Trần Thị Nghĩa - Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm 2010 Hoàn thiện công tác phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Cao su Sao vàng của Nguyễn Thị Thúy Hà - Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm 2010 Hoàn thiện phân tích tài chính tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng số 1 Sơn La của Trịnh Thị Nga - Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm 2010 Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Kinh Đô của Bạch Thu Hiền - Đại học Kinh tế Quốc dân - Năm 2011 Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần X26 của Hoàng Thị Đông - Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm 2011 Các công trình nghiên cứu trên đã đã hệ thống hóa những lý luận về phân tích tình hình tài chính trong các doanh nghiệp làm cơ sở để đánh giá thực trạng phân tích tình hình tài chính tại doanh nghiệp đó. Trên cơ sở đó các tác giả đã đưa 3 ra giải pháp khả thi phù hợp với doanh nghiệp đó. Tuy nhiên trong thời gian qua có nhiều công trình nghiên cứu về phân tích tình hình tài chính nhưng chưa có công trình nghiên cứu nào về phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Unitex Fashion. Vì vậy đây là công trình nghiên cứu hoàn toàn mới không giống như các công trình nghiên cứu trước đó. 1.3.Mục tiêu nghiên cứu Về mặt lý luận: Đề tài nghiên cứu và góp phần làm rõ một số vấn đề lý luận về phân tích tình hình tài chính trong các doanh nghiệp; Về mặt thực tiễn: Trên cơ sở lý luận về phân tích tình hình tài chính trong các doanh nghiệp, tác giả xem xét và đánh giá thực trạng phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Unitex Fashion. Mặt khác tác giả cũng đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao năng lực tài chính tại Công ty TNHH Unitex Fashion. Qua nghiên cứu đề tài này giúp công ty, nhà đầu tư và bản thân tác giả thấy được tầm quan trọng của phân tích tình hình tài chính trong các doanh nghiệp nói chung và Công ty TNHH Unitex Fashion nói riêng. Qua đây công tác phân tích tình hình tài chính tại công ty sẽ chuyên sâu hơn, đảm bảo tính chặt chẽ đầy đủ hơn từ đó báo cáo phân tích tình hình tài chính được quan tâm nhiều hơn nó là một trong những cách thúc đẩy doanh nghiệp phát triển góp phần tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp 1.4.Câu hỏi nghiên cứu Để hoàn thành đề tài “Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Unitex Fashion”, luận văn giải quyết những câu hỏi nghiên cứu sau: Cơ sở lý luận nào cho việc phân tích tình hình tài chính trong các doanh nghiệp? Thực trạng phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Unitex Fashion như thế nào? Đánh giá về thực trạng phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Unitex Fashion như thế nào? Giải pháp nào hoàn thiện tình hình tài chính vả nâng cao năng lực tài chính tại Công ty TNHH Unitex Fashion?
- Xem thêm -