Tài liệu Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Unitex Fashion

  • Số trang: 121 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27107 tài liệu

Mô tả:

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu độc lập của riêng tôi cùng sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Phạm Thị Gái. Nội dung của luận văn là hoàn toàn trung thực. Tác giả luận văn Chu Thị Mơ LỜI CẢM ƠN Qua thời gian nghiên cứu lý luận và thực tế tác giả đã hoàn thành luận văn thạc sỹ “Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Unitex Fashion”. Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến PGS.TS Phạm Thị Gái đã hướng dẫn tận tình để tác giả hoàn thành luận văn này. Đồng thời tác giả cũng gửi lời cảm ơn tới Phòng Kế toán Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Unitex Fashion đã giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn trong thời gian qua. Trong quá trình làm luận văn khó tránh khỏi những hạn chế, vì vậy tác giả mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo và bạn đọc để luận văn được hoàn thiện hơn. Trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Chu Thị Mơ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU..................................... 1.1. Tính cấp thiết của đề tài................................................................................ 1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài................... 1.3. Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................... 1.4. Câu hỏi nghiên cứu........................................................................................ 1.5. Phạm vi nghiên cứu....................................................................................... 1.6. Phương pháp nghiên cứu.............................................................................. 1.7. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu....................................................................... 1.8. Kết cấu của đề tài nghiên cứu....................................................................... KẾT LUẬN CHƯƠNG 1........................................................................................ CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP............................................................ 2.1. Tài chính doanh nghiệp và sự cần thiết phải phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp.............................................................................................. 2.1.1. Tài chính doanh nghiệp............................................................................. 2.1.2. Sự cần thiết phải phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp.................. 2.2. Cơ sở dữ liệu để phân tích tình hình tài chính.......................................... 2.2.1. Hệ thống Báo cáo tài chính..................................................................... 2.2.2. Các tài liệu khác...................................................................................... 2.3. Phương pháp phân tích tình hình tài chính tại các doanh nghiệp........... 2.3.1. Phương pháp so sánh............................................................................... 2.3.2. Phương pháp liên hệ................................................................................ 2.3.3. Phương pháp loại trừ............................................................................... 2.3.4. Phương pháp đồ thị................................................................................. 2.3.5. Phương pháp Dupont............................................................................... 2.4. Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp.............................. 2.4.1. Phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp............................................... 2.4.2. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của doanh nghiệp .......................................................................................................................... 2.4.3. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh................................................ 2.4.4. Phân tích rủi ro tài chính......................................................................... 2.4.5. Phân tích tình hình lưu chuyển tiền tệ..................................................... 2.5. Tổ chức phân tích tình hình tài chính trong các doanh nghiệp............... 2.5.1. Giai đoạn lập kế hoạch phân tích............................................................. 2.5.2. Giai đoạn tiến hành phân tích.................................................................. 2.5.3. Giai đoạn kết thúc phân tích.................................................................... KẾT LUẬN CHƯƠNG 2...................................................................................... CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH UNITEX FASHION............................................................... 3.1. Tổng quan về Công ty TNHH Unitex Fashion.......................................... 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển........................................................... 3.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh.............................................................. 3.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý........................................................... 3.2. Thực trạng phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Unitex Fashion................................................................................................................ 3.2.2. Thực trạng nội dung phân tích tình hình tài chính................................... 3.2.3. Về tổ chức phân tích tình hình tài chính................................................. CHƯƠNG 4. THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ CÁC ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN, NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH UNITEX FASHION....................................................... 4.1. Thảo luận kết quả phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Unitex Fashion.................................................................................................... 4.1.1. Những kết quả đạt được.......................................................................... 4.1.2. Những mặt còn tồn tại............................................................................. 4.2. Các giải pháp............................................................................................... 4.2.1. Các giải pháp nhằm hoàn thiện phân tích tình hình tài chính.................. 4.2.2. Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính..................................... 4.3. Điều kiện thực hiện giải pháp tại Công ty TNHH Unitex Fashion.......... 4.3.1. Về phía nhà nước.................................................................................... 4.3.2. Về phía doanh nghiệp.............................................................................. 4.4. Các hạn chế và định hướng nghiên cứu trong tương lai về hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Unitex Fashion.................... 4.4.1 Hạn chế trong nghiên cứu......................................................................... 4.4.2. Định hướng nghiên cứu trong tương lai.................................................. KẾT LUẬN CHƯƠNG ........................................................................................ KẾT LUẬN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU................................................................... DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BCĐKT : Bảng cân đối kế toán DT : Doanh thu HTK : Hàng tồn kho NPT : Nợ phải trả NVCSH : Nguồn vốn chủ sở hữu ROA : Tỷ suất sinh lời của tài sản ROE : Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu ROS : Tỷ suất sinh lời của doanh thu SOA : Số vòng quay của tài sản TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TS : Tài sản TSCĐ : Tài sản cố định TSDH : Tài sản dài hạn TSNH : Tài sản ngắn hạn DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Unitex Fashion................... Sơ đồ 2.1: Mô hình phân tích tài chính Dupont..................................................... BẢNG Bảng 3.1: Bảng theo dõi doanh thu và lợi nhuận từ năm 2007-2011.................... Bảng 3.2: Bảng phân tích cơ cấu tài sản............................................................... Bảng 3.3: Bảng phân tích cơ cấu nguồn vốn........................................................ Bảng 3.4: Bảng phân tích các khoản phải thu...................................................... Bảng 3.5: Bảng phân tích các khoản phải trả....................................................... Bảng 3.6: Bảng các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán.................................. Bảng 3.7: Bảng phân tích tình hình biến động kinh doanh................................... Bảng 3.8: Bảng phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn............................... Bảng 3.9: Bảng phân tích hiệu quả của tài sản cố định........................................ Bảng 3.10: Bảng phân tích các tỷ suất sinh lời....................................................... Bảng 3.11: Bảng phân tích khả năng luân chuyển của hàng tồn kho...................... Bảng 3.12: Bảng các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tài chính qua cơ cấu nợ................... Bảng 3.13: Bảng phân tích tình hình lưu chuyển tiền tệ......................................... Bảng 3.14: Bảng phân tích tỷ trọng các dòng tiền của các hoạt động.................... Bảng 4.1: Bảng hoàn thiện phân tích khả năng luân chuyển của hàng tồn kho ............................................................................................................. i CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1. Tính cấp thiết của đề tài Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt như hiện nay đòi hỏi mỗi doanh nghiệp, mỗi nhà đầu tư cần phải phân tích kỹ lưỡng thông tin từ đó đưa ra quyết định đúng đắn cho mình. Việc phân tích tình hình tài chính đóng vai trò quan trọng giúp chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư đánh giá được tình hình tài chính để kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. Như vậy, chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư cần có đủ thông tin và hiểu rõ về doanh nghiệp thông qua phân tích tình hình tài chính. Các doanh nghiệp hiện nay thường quan tâm nhiều hơn việc báo cáo hàng kỳ để đối phó với cơ quan nhà nước là sử dụng nó để phân tích từ đó chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư có nhận định không chính xác về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích tình hình tài chính là công cụ cung cấp thông tin cho chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư để phục vụ cho việc quản lý, đầu tư của họ. Phân tích tài chính cung cấp thông tin về thực trạng tình hình tài chính của doanh nghiệp, khả năng thanh toán, hiệu quả sử dụng vốn…trở thành công cụ quản lý kinh tế. Phân tích tài chính giúp cho nhà quản lý có cái nhìn tổng quát về thực trạng tài chính hiện tại và dự báo các vấn đề về tài chính trong tương lai, giúp cho các nhà đầu tư có quyết định đầu tư tối ưu. Vì vậy phân tích tình hình tài chính là công việc không thể thiếu trong quản lý tài chính doanh nghiệp, nó có ý nghĩa thực tiễn và lâu dài với những người quan tâm tới tình hình tài chính doanh nghiệp. Xuất phát từ tầm quan trọng của phân tích tình hình tài chính và thực trạng phân tích tình hình tài chính tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Unitex Fashion nên tôi chọn đề tài “Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Unitex Fashion” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ của mình. 1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Phân tích tình hình tài chính rất quan trọng khi đưa ra quyết định kinh doanh, đầu tư, do vậy trong thời gian qua đã có nhiều công trình nghiên cứu về phân tích tình hình tài chính. Qua tìm hiểu thực tế về phân tích tình hình tài chính trong các ii doanh nghiệp thì chưa có công trình nghiên cứu nào về phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Unitex Fashion. Vì vậy đây là công trình nghiên cứu hoàn toàn mới không giống như các công trình nghiên cứu trước đó. Xuất phát từ thực trạng về phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Unitex Fashion còn nhiều thiếu sót cần hoàn thiện, làm cho tình hình tài chính công ty ngày một rõ ràng, giúp cho nhà quản lý có chiến lược kinh doanh tốt hơn tác giả đã đưa ra các giải pháp phù hợp với công ty. 1.3. Mục tiêu nghiên cứu Về mặt lý luận: Đề tài nghiên cứu và góp phần làm rõ một số vấn đề lý luận về phân tích tình hình tài chính trong các doanh nghiệp. Về mặt thực tiễn: Trên cơ sở lý luận về phân tích tình hình tài chính trong các doanh nghiệp và thực trạng phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Unitex Fashion, tác giả xem xét và đánh giá thực trạng phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Unitex Fashion. Mặt khác tác giả cũng đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao năng lực tài chính tại Công ty TNHH Unitex Fashion. 1.4. Câu hỏi nghiên cứu Để hoàn thành đề tài “Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Unitex Fashion”, luận văn giải quyết những câu hỏi nghiên cứu mang tính lý luận và thực tiễn. 1.5. Phạm vi nghiên cứu Tác giả mô tả thực trạng phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Unitex Fashion năm 2010 và 2011. Trên cơ sở đó tác giả nhận diện tình hình tài chính tại công ty từ đó tác giả hoàn thiện nội dung, phương pháp phân tích tình hình tài chính và đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện tình hình tài chính và nâng cao năng lực tài chính tại Công ty TNHH Unitex Fashion. 1.6. Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng các phương pháp thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu một cách khoa học. Nguồn dữ liệu thu thập từ các tài liệu, thông tin từ phòng kế toán. Dữ liệu này được trích dẫn trực tiếp trong luận văn. Công ty sử dụng phương pháp iii so sánh và phương pháp Dupont để làm sáng tỏ thực trạng phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Unitex Fashion. Tác giả tổng hợp lại các số liệu phân tích, so sánh với lý luận chung để hoàn thiện phân tích tình hình tài chính và nâng cao năng lực tài chính tại công ty. 1.7. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu Về mặt lý luận: Luận văn góp phần hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích tình hình tài chính trong các doanh nghiệp. Từ những vấn đề lý luận cơ bản đó giúp những người quan tâm, đặc biệt là tác giả hiểu rõ hơn về phân tích tình hình tài chính trong các doanh nghiệp nói chung để tác giả vận dụng một cách đầy đủ và khoa học trong phân tích tình hình tài chính tại các doanh nghiệp. Về mặt thực tiễn: Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Unitex Fashion, luận văn giúp người đọc có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính, hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty. Về bản thân tác giả: Qua nghiên cứu đề tài này tác giả đã hiểu rõ hơn về những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích tình hình tài chính trong các doanh nghiệp: về nội dung phân tích và các phương pháp phân tích… từ đó giúp tác giả nhận diện phân tích tình hình tài chính được tốt hơn. Mặt khác qua nghiên cứu thực trạng phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Unitex Fashion, tác giả hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của công ty, tình hình tài chính của công ty không tốt ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh hiện tại và tương lai, qua đây tác giả cũng có điều kiện học hỏi thêm về phân tích tình hình tài chính, qua đó tích luỹ được nhiều kinh nghiệm trong công tác phân tích tình hình tài chính tại doanh nghiệp. 1.8. Kết cấu của đề tài nghiên cứu Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, mục lục, phụ lục đề tài nghiên cứu gồm 4 chương. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 iv CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 2.1. Tài chính doanh nghiệp và sự cần thiết phải phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 2.1.1. Tài chính doanh nghiệp Bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động cũng cần có tài chính, tài chính đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp. Tình hình tài chính doanh nghiệp phản ánh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thông qua các chỉ tiêu tài chính, từ đó nhà quản lý có thể đánh giá khái quát, kiểm soát các hoạt động của doanh nghiệp và ra các quyết định tối ưu để đạt mục tiêu đề ra. Tài chính doanh nghiệp là hệ thống các quan hệ kinh tế dưới hình thái giá trị (quan hệ tiền tệ) phát sinh trong quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp nhằm phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và tích lũy vốn cho doanh nghiệp. 2.1.2. Sự cần thiết phải phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp Trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay, doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trường thì đòi hỏi tình hình tài chính phải đảm bảo ổn định. Thời cơ đến với mỗi doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp không có đủ tài chính cho cơ hội đó thì cơ hội sẽ bị bỏ qua, làm cho doanh nghiệp mất đi cơ hội kinh doanh. Vì vậy nhà quản lý doanh nghiệp cần phân tích tình hình tài chính để đảm bảo tình hình tài chính ổn định, nắm bắt thời cơ để đạt kết quả kinh doanh tối ưu. Phân tích tình hình tài chính cho phép đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình phân phối, sử dụng và quản lý các loại vốn, làm rõ khả năng tiềm tàng về vốn của doanh nghiệp. Tình hình tài chính doanh nghiệp thể hiện thực trạng về tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Thông qua tình hình tài chính của doanh nghiệp nhà quản lý hiểu rõ thực trạng tài chính hiện tại và xu hướng tài chính trong tương lai để đưa ra quyết định kinh tế phù hợp. Phân tích tình hình tài chính giúp cho công tác quản lý Nhà nước về kinh tế và phục vụ cho các đối tượng quan tâm. v 2.2. Cơ sở dữ liệu để phân tích tình hình tài chính 2.2.1. Hệ thống Báo cáo tài chính Hệ thống Báo cáo tài chính bao gồm 4 báo cáo chủ yếu: - Bảng cân đối kế toán, mẫu số B01 - DN. - Báo cáo kết quả kinh doanh, mẫu số B02 - DN. - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, mẫu số B03 - DN. - Bản thuyết minh báo cáo tài chính, mẫu số B09 – DN 2.2.2. Các tài liệu khác Để phân tích tình hình tài chính một cách trung thực thì ta không chỉ sử dụng Báo cáo tài chính, mà ta còn phải sử dụng các sổ kế toán chi tiết và tổng hợp để giải thích sự biến động của tài sản, nguồn vốn…, các tài liệu bên ngoài để tìm ra nguyên nhân, đối chiếu với kết quả của doanh nghiệp như: Tình hình biến động của nền kinh tế, môi trường bên ngoài doanh nghiệp: nền kinh tế ổn định, môi trường bên ngoài doanh nghiệp thuận lợi thì hoạt động kinh doanh của công ty thuận lợi hơn và ngược lại Thông tin về ngành kinh tế: Cơ cấu ngành, số liệu trung bình …: mỗi ngành có thông tin đặc trưng riêng, ngành may khác ngành điện, ngành khai thác khoáng sản…Khi phân tích tình hình tài chính của ngành nào ta phải sử dụng số liệu của ngành đó để đưa ra nhận xét đánh giá. Các chính sách của nhà nước: Cơ chế quản lý, thuế….: Khi chính sách quản lý của nhà nước tốt thì công ty kinh doanh yên tâm hơn, nếu không thì công ty kinh doanh khó mà ổn định được từ đó ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. 2.3. Phương pháp phân tích tình hình tài chính tại các doanh nghiệp Phương pháp phân tích tình hình tài chính tại các doanh nghiệp là việc sử dụng các công cụ, biện pháp kỹ thuật để tiếp cận các chỉ tiêu tài chính nhằm đánh giá tình hình tài chính tại doanh nghiệp. Có nhiều phương pháp phân tích khác nhau như: Phương pháp so sánh, phương pháp loại trừ, phương pháp Dupont, phương pháp đồ thị….để biết được tình hình tài chính dưới nhiều góc độ khác nhau nhằm phục vụ cho các mục tiêu khác nhau. vi 2.3.1. Phương pháp so sánh Phương pháp so sánh thường được sử dụng dưới các dạng so sánh đơn giản (so sánh theo chiều ngang) và so sánh liên hệ (so sánh theo chiều dọc). 2.3.2. Phương pháp liên hệ Các chỉ tiêu tài chính thường có mối liên hệ mật thiết với nhau, để lượng hóa các mối liên hệ đó ta thường nghiên cứu trong mối quan hệ tác động qua lại nhau của các chỉ tiêu. Phương pháp này thường bao gồm: liên hệ cân đối, liên hệ thuận và ngược chiều, liên hệ tương quan. 2.3.3. Phương pháp loại trừ Phương pháp loại trừ được dùng để xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố độc lập tới chỉ tiêu nghiên cứu. Khi thực hiện phương pháp loại trừ ta chỉ nghiên cứu mức độ biến động của nhân tố đang xem xét, còn các nhân tố khác ta không tính đến ảnh hưởng của nó. 2.3.4. Phương pháp đồ thị Phương pháp đồ thị dùng để minh họa các kết quả tài chính trong quá trình phân tích bằng biểu đồ, sơ đồ…. 2.3.5. Phương pháp Dupont Trong phân tích Báo cáo tài chính, người ta thường vận dụng mô hình Dupont để phân tích mỗi liên hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng tới chỉ tiêu tài chính cần phân tích. 2.4. Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp Tình hình tài chính của doanh nghiệp được rất nhiều đối tượng quan tâm. Nhu cầu thông tin rất đa dạng, các đối tượng quan tâm với nhiều mục tiêu khác nhau. Để đáp ứng mục tiêu của mình, khi phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp, các nhà phân tích thường chú trọng vào những nội dung chủ yếu sau: 2.4.1. Phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp Phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp là phân tích cơ cấu tài sản, cơ cấu vii nguồn vốn và mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn. Cơ cấu tài sản phản ánh tình hình sử dụng vốn, cơ cấu nguồn vốn phản ánh tình hình huy động vốn. Mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn phản ánh chính sách sử dụng vốn của doanh nghiệp. 2.4.2. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của doanh nghiệp Công nợ và tình hình thanh toán là nội dung quan trọng mà bất cứ các đối tượng quan tâm tới tình hình tài chính đều muốn biết. Phân tích tình hình công nợ nhằm cung cấp các thông tin về cơ cấu các khoản nợ phải thu, phải trả, từ đó đưa ra các biện pháp thu hồi và thanh toán nhằm ổn định tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và dài hạn giúp cho nhà quản trị có kế hoạch tài chính thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính hiện tại và tương lai. Những nhân tố ảnh hưởng đến tình hình công nợ phải thu, phải trả, từ đó nhà quản trị chủ động trong các tình huống cụ thể nhằm giảm bớt vốn bị chiếm dụng và tăng vốn chiếm dụng. 2.4.3. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh Hiệu quả kinh doanh là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh trình độ sử dụng các nguồn vật lực, tài chính của doanh nghiệp để đạt hiệu quả cao nhất. Đánh giá khái quát hiệu quả kinh doanh thường bao gồm nhiều nội dung: Đánh giá hiệu quả kinh doanh thông qua các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả trên các góc độ hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động, hiệu quả sử dụng tài sản. 2.4.4. Phân tích rủi ro tài chính Rủi ro tài chính là xác suất chấp nhận sự thiệt hại có thể đo lường được trong hoạt động tài chính dẫn đến những tổn thất kinh tế ảnh hưởng đến lợi nhuận và uy tín của doanh nghiệp. 2.4.5. Phân tích tình hình lưu chuyển tiền tệ Thông qua việc phân tích tình hình lưu chuyển tiền tệ, các đối tượng quan tâm sẽ biết được doanh nghiệp đã tạo tiền bằng cách nào, hoạt động nào là hoạt động chủ yếu tạo ra tiền, doanh nghiệp đã chi tiêu vào mục đích gì và việc sử dụng nó có hợp lý hay không. viii 2.5. Tổ chức phân tích tình hình tài chính trong các doanh nghiệp Tổ chức phân tích tài chính doanh nghiệp là việc thiết lập trình tự các bước công việc cần tiến hành trong quá trình phân tích tài chính phù hợp với từng loại phân tích, phù hợp với từng doanh nghiệp. Việc tổ chức phân tích tình hình tài chính trong doanh nghiệp thường được tiến hành qua 3 giai đoạn sau: 2.5.1. Giai đoạn lập kế hoạch phân tích Lập kế hoạch phân tích bao gồm việc xác định mục tiêu, xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân tích. 2.5.2. Giai đoạn tiến hành phân tích Đây là giai đoạn triển khai, thực hiện các công việc đã ghi trong kế hoạch, thực chất đây là sự kết hợp hài hòa giữa con người, phương pháp phân tích, tài liệu sử dụng để đạt được các thông tin từ các chỉ tiêu xây dựng. 2.5.3. Giai đoạn kết thúc phân tích Đây là giai đoạn cuối cùng của việc phân tích. Trong giai đoạn này các nhà phân tích cần viết báo cáo phân tích, báo cáo phân tích phải khái quát toàn bộ thông tin từ các chỉ tiêu phân tích. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 ix CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH UNITEX FASHION 3.1. Tổng quan về Công ty TNHH Unitex Fashion 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty TNHH Unitex Fashion được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư số 011043000162 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội chứng nhận lần đầu ngày 06 tháng 7 năm 2007. Sau đó công ty thay đổi lần đầu Giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 31 tháng 01 năm 2008 theo số 051043000024 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cấp. 3.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh Công ty chuyên sản xuất và kinh doanh hàng may mặc (hàng dệt kim) xuất khẩu, sản phẩm chính là quần áo thể thao. Nguyên vật liệu phụ của công ty như: nhãn mác, khóa…thì nhập khẩu; nguyên vật liệu chính như: thùng carton, túi nilon, chỉ may thì mua trong nước. Toàn bộ máy may công ty sử dụng là máy may điện tử được trang bị mới 100%. 3.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý Công ty đã xây dựng nên mô hình tổ chức tập trung, có phân công phân quyền rõ nhiệm vụ cho từng phòng ban, bộ phận cho đến từng cá nhân. 3.2. Thực trạng phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Unitex Fashion Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Unitex Fashion giúp người quan tâm biết được xu hướng vận động của các chỉ tiêu, mức độ ảnh hưởng của các nhân tố nhằm cung cấp thông tin cho việc ra quyết định. Việc phân tích chủ yếu dựa trên hệ thống Báo cáo tài chính hiện hành của công ty (Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ). Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Unitex Fashion công ty phân tích trên ba phần: Về phương pháp, nội dung và tổ chức phân tích tình hình tài chính như sau: 3.2.1. Về phương pháp phân tích tình hình tài chính x Về lý thuyết thì có nhiều phương pháp phân tích tình hình tài chính, nhưng trên cơ sở phục vụ phân tích thì Công ty TNHH Unitex Fashion lựa chon các phương pháp phân tích chủ yếu là phương pháp so sánh và phương pháp Dupont. 3.2.2. Thực trạng nội dung phân tích tình hình tài chính Tác giả mô tả thực trạng nội dung phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Unitex Fashion như sau: Thực trạng phân tích cấu trúc tài chính của doanh nghiệp Phân tích cơ cấu tài sản Phân tích cơ cấu nguồn vốn Thực trạng phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán Phân tích tình hình công nợ của công ty Phân tích khả năng thanh toán của công ty Phân tích tình hình tài chính để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định Phân tích khả năng sinh lời của vốn Thực trạng phân tích rủi ro tài chính Rủi ro thanh toán nợ Rủi ro do ảnh hưởng của cơ cấu nợ Thực trạng phân tích tình hình lưu chuyển tiền tệ 3.2.3. Về tổ chức phân tích tình hình tài chính Công ty thường phân tích tình hình tài chính vào đầu quý I năm sau, sau khi hoàn thành Báo cáo tài chính. Hệ thống báo cáo tài chính của công ty gồm các báo cáo cơ bản sau: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền và Thuyết minh báo cáo tài chính. Nội dung, kết cấu của các loại báo cáo tài chính trên của công ty đều tuân theo quy định của chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Công tác tổ chức phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Unitex Fashion được thực hiện bởi bộ phận kế toán của công ty. KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 xi CHƯƠNG 4. THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ CÁC ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN, NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH UNITEX FASHION 4.1. Thảo luận kết quả phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Unitex Fashion 4.1.1. Những kết quả đạt được - Về mặt lý luận: Luận văn đã trình bày và hệ thống hóa những lý luận về phân tích tình hình tài chính tại các doanh nghiệp - Về mặt thực tiễn: Luận văn đã đánh giá thực trạng phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Unitex Fashion về những mặt đạt được cần phát huy và những mặt hạn chế cần hoàn thiện trong nội dung, phương pháp và tổ chức phân tích. 4.1.2. Những mặt còn tồn tại Về thông tin sử dụng trong phân tích Về phương pháp sử dụng trong phân tích Về nội dung phân tích Về công tác tổ chức phân tích 4.2. Các giải pháp 4.2.1. Các giải pháp nhằm hoàn thiện phân tích tình hình tài chính Hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ cho phân tích Hoàn thiện về phương pháp phân tích Hoàn thiện về nội dung phân tích Hoàn thiện về tổ chức phân tích 4.2.2. Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính Công ty muốn tồn tại và phát triển được thì cần có năng lực tài chính tốt. Muốn vậy thì công ty cần có những biện pháp đồng bộ để thực hiện. Đối với doanh xii nghiệp sản xuất nói chung và đối với công ty nói riêng thì kết quả sản xuất trải qua rất nhiều công đoạn. Nếu một công đoạn không đáp ứng tốt thì nó ảnh hưởng đến các các công đoạn sau. Vì vậy để nâng cao năng lực tài chính công ty cần hoàn thiện những nội dung sau: Hoàn thiện phân tích cấu trúc tài chính Hoàn thiện phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán Sử dụng tiết kiệm chi phí Nâng cao doanh thu. 4.3. Điều kiện thực hiện giải pháp tại Công ty TNHH Unitex Fashion 4.3.1. Về phía nhà nước Hoàn thiện hệ thống văn bản, chế độ chính sách của nhà nước phục vụ cho công tác phân tích của công ty được đảm bảo và ngày càng mở rộng. Nhà nước cần có quy định về giá trị pháp lý của Báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Chế độ kế toán cần linh hoạt, hoàn thiện việc xây dựng các chuẩn mực kế toán Việt Nam phù hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế. Chế độ kế toán mới phải đảm bảo giải quyết các hoạt động kinh tế phát sinh nhằm phản ánh đầy đủ thông tin tài chính doanh nghiệp. Bộ tài chính nên tổ chức tập huấn, hỗ trợ tư vấn về phân tích tình hình tài chính tại các doanh nghiệp, xây dựng các chỉ tiêu phân tích đặc thù của ngành may mặc vì nó là một trong những ngành mũi nhọn của nền kinh tế Việt Nam. 4.3.2. Về phía doanh nghiệp Công ty cần thực hiện nghiêm túc công tác kế toán và kiểm toán theo chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, kiểm toán và hệ thống pháp luật mới nhất. Đưa ra quy định trách nhiệm của những người liên quan về việc lập, công bố thông tin và phân tích tình hình tài chính. Các bộ phận trong công ty cần phối hợp chặt chẽ với nhau, có sự kiểm tra chéo để dễ kiểm tra sai sót, gian lận góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm chung trong công việc phân tích nói riêng và các công việc của nhân viên nói chung. Công tác phân tích nên được tiến hành thường xuyên, do một bộ phận phân xiii tích riêng chứ không phải là bộ phận kế toán phân tích khi kết thúc năm tài chính như hiện nay. Công ty cần trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật cho việc phân tích tình hình tài chính; Đào tạo, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý vì tất cả các quyết định kinh doanh của công ty đều do cán bộ quản lý quyết định, việc đào tạo đội ngũ quản lý làm cho quyết định kinh doanh có hiệu quả hơn. Nâng cao trình độ của nhân viên phân tích vì nhân viên phân tích phải nghiên cứu không chỉ những tài liệu bên trong doanh nghiệp mà còn phải nghiên cứu những tài liệu bên ngoài như tinh hình biến động của nền kinh tế, các vấn đề về pháp luật….Như vậy kết quả phân tích sẽ có ý nghĩa hơn, cung cấp thông tin đắc lực cho nhà quản lý và những đối tượng quan tâm khác ra quyết định tối ưu. 4.4. Các hạn chế và định hướng nghiên cứu trong tương lai về hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Unitex Fashion 4.4.1 Hạn chế trong nghiên cứu Trong quá trình phân tích, tác giả đã hết sức cố gắng, nhưng do giới hạn về không gian và thời gian nên luận văn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định: Một là: Luận văn mới chỉ tiến hành nghiên cứu trong lĩnh vực may mặc tại Công ty TNHH Unitex Fashion mà chưa có sự nghiên cứu tổng hợp các doanh nghiệp trong cùng ngành nghề. Vì vậy đề tài chỉ tiến hành nghiên cứu thực trạng phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Unitex Fashion. Hai là: Phạm vi nghiên cứu của đề tài chỉ dừng lại ở việc phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Unitex Fashion trong giai đoạn năm 2010 và 2011chứ chưa nghiên cứu được một khoảng thời gian dài 3 năm hoặc 5 năm…để thấy được quy luật phát triển của công ty từ đó tác giả có phương hướng hoàn thiện hơn nữa về công tác phân tích tình hình tài chính tại công ty. Ba là: Khi so sánh các chỉ tiêu tài chính chỉ so sành các năm với nhau mà không so sánh với số liệu ngành, vùng để xem xét mức độ phù hợp và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 4.4.2. Định hướng nghiên cứu trong tương lai Phương hướng nghiên cứu trong thời gian tới của luận văn là tác giả sẽ
- Xem thêm -