Tài liệu Phân tích tình hình tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn như hình

  • Số trang: 81 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27072 tài liệu

Mô tả:

1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Kết quả hoạt động kinh doanh luôn là vấn đề sống còn đối với một doanh nghiệp nói riêng và với các doanh nghiệp nói chung. Nếu ví doanh nghiệp như một cơ thể sống thì kết quả họat động kinh doanh như là sức khỏe của cơ thể đó. Việc nó ốm yếu hay khỏe mạnh, phát triển hay còi cọc tất cả đều phụ thuộc và tình trạng sức khỏe này. Phân tích tình hình tài chính là công cụ cung cấp thông tin cho các nhà quản trị, nhà đầu tư, nhà cho vay,…các đối tượng quan tâm trên các góc độ khác nhau để biết được tình trạng sức khỏe của doanh nghiệp, nhằm phục vụ mục đích riêng của từng đối tượng một cách tốt nhất. Chính vì vậy, phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp là công việc thường xuyên không thể thiếu, có ý nghĩa thực tiễn và lâu dài. Để kinh doanh đạt hiệu quả mong muốn, hạn chế rủi ro, nhà quản lý phải phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình, đồng thời dự đoán điều kiện kinh doanh thời gian tới, vạch ra chiến lược phù hợp. Đối với nhà đầu tư, việc đánh giá được đúng thực trạng tài chính giúp họ có quyết định đúng đắn với sự lựa chọn đầu tư của mình; các chủ nợ được đảm bảo về khả năng thanh toán của doanh nghiệp; Nhà cung cấp và khách hàng được đảm bảo doanh nghiệp thực hiện các cam kết; cơ quan quản lý Nhà nước có được chính sách để tạo điều kiện cũng như hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời kiểm soát được hoạt động của họ bằng pháp luật. Song song đó, xu thế hội nhập kinh tế trong khu vực và trên thế giới đã tạo ra môi trường cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Điều này khiến cho một doanh nghiệp muốn tồn tại và đứng vững trên thị trường thì cần phải biết rõ vị trí của mình, những ưu, nhược điểm cũng như các đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp. Tiến hành phân tích tình hình tài chính sẽ giúp thực hiện tốt điều đó nhằm mục tiêu hướng đến một tương lai tốt đẹp cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trên thị trường. Xuất phát từ tầm quan trọng nêu trên, em đã quyết định chọn đề tài: “Phân tích tình hình tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn Như Hình” làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình. SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH GVHD: NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN 2 2. Mục tiêu nghiên cứu Vận dụng những lý luận về phân tích tình hình tài chính nhằm thấy rõ xu hướng, tốc độ tăng trưởng và thực trạng tài chính của công ty. Trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp và kiến nghị giúp cải thiện tình hình tài chính để công ty hoạt động hiệu quả hơn trong tương lai và dự báo kết quả đạt được. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu về thực trạng tình hình tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn Như Hình trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2012 thông qua báo cáo tài chính và các thông tin, tài liệu có liên quan của công ty, từ đó đưa ra nhận xét về ưu, nhược điểm và kiến nghị một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh công ty. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài thu thập số liệu các báo cáo và tài liệu liên quan của Công ty trách nhiệm hữu hạn Như Hình, internet và báo chí. Đề tài tiến hành sử dụng phương pháp so sánh, phương pháp phân tích chi tiết, mô tả,. Bên cạnh đó, đề tài còn sử dụng phương pháp phân tích tỷ số, phương pháp phân tích Dupont và mô hình hồi quy tuyến tính để tiến hành phân tích dữ liệu. Từ đó đưa ra nhận xét về thực trạng tình hình tài chính và dự báo tình hình tài chính công ty trong tương lai. 5. Kết cấu của đề tài Ngoài mở đầu và kết luận đề tài gồm có ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích tình hình tài chính Chương 2: Tổng quan về công ty Trách nhiệm hữu hạn Như Hình Chương 3: Phân tích thực trạng tình hình tài chính tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Như Hình. SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH GVHD: NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN 3 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 1.1 Tổng quan về phân tích báo cáo tài chính 1.1.1 Khái niệm phân tích tình hình tài chính - Phân tích tài chính là quá trình tìm hiểu các kết quả của sự quản lý và điều hành tài chính ở doanh nghiệp được phản ánh trên các báo cáo tài chính đồng thời đánh giá những gì đã làm được, dự kiến những gì sẽ xảy ra trên cơ sở đó kiến nghị những biện pháp để tận dụng triệt để những điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu. - Hay nói cách khác, phân tích tài chính doanh nghiệp là việc xem xét, kiểm tra về nội dung, thực trạng, kết cấu các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính. Từ đó so sánh, đối chiếu, tìm ra năng lực, xu hướng phát triển tài chính của doanh nghiệp nhằm xác lập các giải pháp sử dụng nguồn tài chính có hiệu quả. 1.1.2 Ý nghĩa phân tích tình hình tài chính Hoạt động tài chính có mối quan hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp và có ý nghĩa quyết định trong việc hình thành, tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Do đó, tất cả hoạt động sản xuất kinh doanh đều có ảnh hưởng đến tình hình tài chính doanh nghiệp. Ngược lại, tình hình tài chính tốt hay xấu đều có tác động thúc đẩy hoặc kìm hãm đối với quá trình sản xuất kinh doanh. Vì thế, cần thường xuyên, kịp thời đánh giá, kiểm tra tình hình tài chính của doanh nghiệp:  Qua phân tích tình hình tài chính mới đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình phân phối, sử dụng và quản lý các loại vốn, nguồn vốn, vạch rõ khả năng tiềm tàng về vốn của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó đề ra biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.  Phân tích tình hình tài chính là cơ sở quan trọng cho quyết định đúng đắn trong tổ chức quản lý, nhất là chức năng kiểm tra, đánh giá và điều hành hoạt động kinh doanh để đạt các mục tiêu kinh doanh.  Phân tích tình hình tài chính là công cụ không thể thiếu phục vụ công tác quản lý của cấp trên, cơ quan tài chính, ngân hàng như: đánh giá tình hình thực hiện chính sách về tài chính của Nhà nước, xem xét cho vay vốn… SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH GVHD: NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN 4 1.2 Mục đích, vai trò, tài liệu, phƣơng pháp phân tích tình hình tài chính 1.2.1 Mục đích phân tích tài chính - Cung cấp đầy đủ, kịp thời và trung thực các thông tin về tài chính cho chủ sở hữu, người cho vay, nhà đầu tư, ban lãnh đạo doanh nghiệp để giúp họ có những quyết định đúng đắn cho tương lai. - Phản ánh đúng thực trạng doanh nghiệp trong kỳ báo cáo về vốn và tài sản hiện có, tìm ra tồn tại và nguyên nhân của tồn tại đó để có biện pháp tổng hợp trong kỳ kế hoạch. - Cung cấp những thông tin về các nguồn lực kinh tế của doanh nghiệp, nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với các nguồn lực này và các tác động của những nghiệp vụ kinh tế, những sự kiện và những tình huống có làm thay đổi các nguồn lực cũng như các nghĩa vụ đối với các nguồn lực đó. 1.2.2 Vai trò phân tích tình hình tài chính: - Đối với nhà quản trị doanh nghiệp: Phân tích tình hình tài chính giúp các nhà quản trị có được các đánh giá hoạt động kinh doanh trong quá khứ, tiến hành cân đối tài chính, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán, trả nợ, rủi ro tài chính của doanh nghiệp. Từ đó đưa ra định hướng cho các quyết định của ban giám đốc (quyết định đầu tư, tài trợ, phân chia lợi tức, cổ phần)…và giúp nhà quản trị có công cụ kiểm soát hoạt động quản lý cũng như có cơ sở cho các dự báo tài chính (kế hoạch đầu tư, phần ngân sách tiền mặt,…) - Đối với các nhà đầu tƣ vào doanh nghiệp: Điều mà họ quan tâm đầu tiên, đó là sự an toàn của lượng vốn đầu tư, kế đó là mức độ sinh lãi, thời gian hoàn vốn. Vì vậy, họ cần những thông tin về tài chính, tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh, tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp. Do đó họ thường phân tích báo cáo tài chính của đơn vị qua các thời kỳ, để quyết định đầu tư vào đơn vị hay không, đầu tư dưới hình thức nào và lĩnh vực nào. - Đối với các chủ nợ: Đối với ngân hàng, các nhà cho vay, nhà cung cấp mối quan tâm của họ hướng vào khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Do đó họ cần chú ý đến tình hình và khả năng thanh toán của đơn vị cũng như quan tâm đến lượng vốn của chủ sở hữu, khả năng sinh lời để đánh giá đơn vị có khả năng trả nợ được hay không khi quyết định cho vay, bán chịu sản phẩm cho đơn vị. - Đối với cơ quan quản lý Nhà nƣớc: các cơ quan quản lý của Nhà nước thực hiện phân tích tài chính để đánh giá, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh, hoạt SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH GVHD: NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN 5 động tài chính tiền tệ của doanh nghiệp có tuân thủ đúng chính sách, chế độ và luật pháp quy định hay không và giúp Nhà nước nắm được tình hình tài chính của doanh nghiệp từ đó đề ra chính sách vĩ mô đúng đắn (chính sách thuế, lãi suất đầu tư...), tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động. - Đối với ngƣời lao động trong doanh nghiệp: Bên cạnh các đối tượng kể trên, người được hưởng lương trong doanh nghiệp cũng rất quan tâm tới các thông tin tài chính của doanh nghiệp. Điều này là tất yếu bởi kết quả hoạt động của doanh nghiệp có tác động trực tiếp tới tiền lương, khoản thu nhập chính của người lao động. Ngoài ra, trong một số doanh nghiệp, người lao động được tham gia góp vốn mua một lượng cổ phần nhất định. Như vậy, họ cũng là những người chủ doanh nghiệp nên có quyền lợi và trách nhiệm gắn với doanh nghiệp. 1.2.3 Tài liệu phân tích tài chính  Để tiến hành phân tích tài chính người ta sử dụng nhiều tài liệu khác nhau, trong đó chủ yếu là các báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính bao gồm: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bản thuyết minh báo cáo tài chính. Nhưng bộ phận cốt lõi của bảng báo cáo tài chính là bảng cân đối kế toán và bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.  Bảng cân đối kế toán mô tả sức mạnh tài chính của một doanh nghiệp bằng cách trình bày những thứ mà nó có và những thứ mà nó nợ tại một thời điểm nhất định nào đó. Người ta có thể xem bảng cân đối kế toán như một bức ảnh chụp nhanh, bởi vì nó báo cáo tình hình tài chính vào cuối năm. Ngược lại, bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh lại giống như bức tranh phản ánh sự vận động về phương thức kinh doanh của doanh nghiệp trong một năm và chỉ ra rằng các hoạt động kinh doanh đó đem lại lợi nhuận hoặc gây ra lỗ vốn. 1.2.3.1. Bảng cân đối kế toán:  Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính mô tả tình trạng tài chính của một doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định nào đó. Đấy là một báo cáo tài chính phản ánh tổng quát tình hình tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định, dưới hình thái tiền tệ theo giá trị tài sản và nguồn hình thành tài sản. Xét về bản chất, bảng cân đối kế toán là một bảng cân đối tổng hợp giữa tài sản với vốn chủ sở hữu và công nợ phải trả ( nguồn vốn).  Để phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp, tài liệu chủ yếu là bản cân đối kế toán.Thông qua nó cho phép ta nghiên cứu, đánh giá một cách tổng quát SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH GVHD: NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN 6 tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh, trình độ sử dụng vốn và những triển vọng kinh tế, tài chính của doanh nghiệp. Kết cấu bảng cân đối kế toán được chia thành 2 phần: phần tài sản và phần nguồn vốn. - Phần tài sản: phản ánh giá trị toàn bộ tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo và thuộc quyền quản lý và sử dụng của doanh nghiệp. - Phần nguồn vốn: phản ánh nguồn hình thành các loại tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo. 1.2.3.2. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát tình hình và kết quả kinh doanh trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp, chi tiết theo hoạt động kinh doanh chính và các hoạt động khác; tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước về thuế và các khoản phải nộp khác.  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm 2 phần chính:  Phần 1: Lãi, lỗ. Phản ánh tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác  Phần 2: Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước: phản ánh tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước về: Thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn và các khoản phải nộp khác. 1.2.3.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong bốn báo cáo tài chính bắt buộc mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải lập để cung cấp cho người sử dụng thông tin của doanh nghiệp. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập để trả lời các vấn đề liên quan đến luồng tiền vào, ra trong doanh nghiệp, tình hình thu chi ngắn hạn của doanh nghiệp. Những luồng vào, ra của tiền và các khoản tương đương tiền được tổng hợp từ ba hoạt động của doanh nghiệp:  Hoạt động kinh doanh  Hoạt động đầu tư  Hoạt động tài chính 1.2.3.4 Thuyết minh báo cáo tài chính  Thuyết minh báo cáo tài chính được lập nhằm cung cấp các thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh chưa có trong hệ thống báo cáo tài chính, đồng thời giải thích thêm một số chỉ tiêu mà trong các báo cáo tài chính khác chưa thể trình SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH GVHD: NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN 7 bày rõ nhằm giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp. 1.2.4 Phƣơng pháp phân tích:  Phương pháp kĩ thuật phân tích: cách thức, kĩ thuật đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích báo cáo tài chính sử dụng tổng hợp các phương thức khác nhau để nghiên cứu mối quan hệ tài chính của doanh nghiệp. Những phương pháp phổ biến được sử dụng: 1.2.4.1 Phương pháp so sánh: Phương pháp so sánh được thực hiện phổ biến trong phân tích kinh tế nói chung và phân tích tài chính nói riêng. Quá trình phân tích theo kỹ thuật của phương pháp so sánh được thực hiện theo 2 hình thức: - So sánh theo chiều dọc: Với báo cáo qui mô chung, từng khoản mục trên báo cáo được thể hiện bằng một tỷ lệ kết cấu so với một khoản mục được chọn làm gốc có tỷ lệ là 100%. Sử dụng phương pháp so sánh số tương đối kết cấu (chỉ tiêu bộ phận trên chỉ tiêu tổng thể) giúp chúng ta đưa về một điều kiện so sánh, dễ dàng thấy được kết cấu của từng chỉ tiêu bộ phận so với chỉ tiêu tổng thể tăng giảm như thế nào. Từ đó đánh giá khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp. - So sánh theo chiều ngang: là so sánh cả về số tuyệt đối lẫn tương đối của cùng một chỉ tiêu nhưng ở mỗi mốc thời gian khác nhau, sẽ làm nổi bật biến động của một khoản mục nào đó qua thời gian và việc làm nổi rõ tình hình đặc điểm về lượng và tỷ lệ các khoản mục theo thời gian, từ đó đánh giá tình hình tài chính từ tổng quát đến chi tiết. Sau đó, ta liên kết các thông tin để đánh giá khả năng tiềm tàng và rủi ro, nhận ra những khoản mục nào có biến động cần tập trung xác định nguyên nhân. Sử dụng phương pháp so sánh bằng số tuyệt đối hoặc bằng số tương đối: Số tuyệt đối: Y = Y1 – Y0 Y1: Trị số của chỉ tiêu phân tích Y0: Trị số của chỉ tiêu gốc Số tương đối: T = Y / Y0 * 100% SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH GVHD: NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN 8 1.2.4.2 Phương pháp phân tích chi tiết: Mọi kết quả kinh doanh đều cần thiết và có thể chi tiết theo những hướng khác nhau. Thông thường trong phân tích, phương pháp chi tiết được thực hiện theo những hướng sau: - Chi tiết theo các bộ phận cấu thành của chỉ tiêu: Mọi kết quả kinh doanh biểu hiện trên các chỉ tiêu đều bao gồm nhiều bộ phận. Chi tiết các chỉ tiêu theo các bộ phận cùng với sự biểu hiện về lượng của các bộ phận đó sẽ giúp ích rất nhiều trong việc đánh giá chính xác kết quả đạt được. Với ý nghĩa đó, phương pháp chi tiết theo bộ phận cấu thành được sử dụng rộng rãi trong phân tích mọi mặt kết quả kinh doanh. - Chi tiết theo thời gian: kết quả kinh doanh bao giờ cũng là kết quả của một quá trình. Do nhiều nguyên nhân chủ quan hoặc khách quan khác nhau, tiến độ thực hiện quá trình đó trong từng đơn vị thời gian xác định thường không đều. Chi tiết theo thời gian sẽ giúp cho việc đánh giá kết quả kinh doanh được sát, đúng và tìm được giải pháp có hiệu lực cho công việc kinh doanh. Tùy đặc tính của quá trình kinh doanh, tuỳ nội dung kinh tế của chỉ tiêu phân tích và mục đích phân tích, có thể lựa chọn khoảng thời gian và chỉ tiêu chi tiết khác nhau. - Chi tiết theo địa điểm và phạm vi kinh doanh: kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là do các bộ phận, các phân xưởng, đội, tổ sản xuất kinh doanh thực hiện. 1.2.4.3 Phương pháp phân tích các tỷ số tài chính Phân tích các tỷ số cho biết mối quan hệ của các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất và khuynh hướng tài chính của doanh nghiệp. Sau đây là các nhóm tỷ số tài chính chủ yếu được sử dụng phân tích tài chính:  Nhóm 1: Các tỷ số thanh toán: phản ánh khả năng trả nợ ngắn hạn của doanh nghiệp.  Nhóm 2: Các tỷ số về đòn cân nợ: phản ánh mức độ mà doanh nghiệp dùng nợ vay để sinh lời hay mức độ tự chủ tài chính của doanh nghiệp.  Nhóm 3: Các tỷ số hoạt động: phản ánh tình hình sử dụng tài sản hay công tác điều hành và hoạt động của doanh nghiệp.  Nhóm 4: Các tỷ số doanh lợi hay tỷ suất sinh lợi: phản ánh hiệu quả sử dụng tài nguyên hay năng lực quản trị của doanh nghiệp. SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH GVHD: NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN 9 1.3 Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính: 1.3.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp qua bảng cân đối kế toán 1.3.1.1. Phân tích kết cấu tài sản: - Qua bảng kết cấu tài sản có thể đánh giá quy mô về vốn của Công ty tăng hay giảm. Cơ sở vật chất kĩ thuật của Công ty có được tăng cường hay không thể hiện qua tình hình tăng thêm tài sản cố định. Khoản đầu tư dài hạn tăng sẽ tạo nguồn lợi tức lâu dài cho Công ty. Đối với khoản nợ phải thu tỉ trọng càng cao thể hiện Công ty bị chiếm dụng vốn nhiều, hiệu quả sử dụng vốn thấp… - Khoản đầu tư dài hạn tăng sẽ tạo nguồn lợi tức lâu dài cho doanh nghiệp. Việc đầu tư chiều sâu, đầu tư mua sắm trang thiết bị được đánh giá thông qua chỉ tiêu tỷ suất đầu tư. Tỷ suất này phản ánh tình hình trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, thể hiện năng lực sản xuất và xu hướng phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Tỷ suất đầu tư = - Tài sản dài hạn * 100% Tổng tài sản Tỷ suất này càng cao cho thấy năng lực sản xuất & xu hướng phát triển lâu dài. 1.3.1.2. Phân tích kết cấu nguồn vốn: - Ngoài việc xem xét tình hình phân bổ vốn, các chủ Công ty, các chủ đầu tư và các đối tượng quan tâm khác cần phân tích cơ cấu nguồn vốn nhằm đánh giá được khả năng tự tài trợ về mặt tài chính của Công ty, chủ động trong kinh doanh hay những khó khăn mà Công ty phải đương đầu. - Điều đó được thể hiện qua việc xác định tỷ suất tự tài trợ, tỷ suất này càng cao càng thể hiện khả năng tự chủ cao về mặt tài chính hay mức độ tự tài trợ của doanh nghiệp càng tốt. Tỷ suất tự tài trợ = Vốn chủ sở hữu * 100% Tổng nguồn vốn 1.3.2 Phân tích bảng kết quả hoạt động kinh doanh 1.3.2.1 Phân tích tình hình doanh thu - Là việc so sánh doanh thu năm nay so với năm trước, xem xét tình hình này tăng hay giảm như thế nào, sự tăng giảm đó ảnh hưởng gì đến tình hình tài chính của công ty và tìm ra nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình đó. Nếu một lí do nào đó, công ty không thực hiện được chỉ tiêu về doanh thu bán hàng hoặc thực hiện chậm điều đó làm cho tình hình tài chính công ty gặp khó khăn và ảnh hưởng không tốt SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH GVHD: NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN 10 đến quá trình sản xuất kinh doanh, công ty cần có biện pháp khắc phục. 1.3.2.2 Phân tích tình hình chi phí - Doanh nghiệp muốn tăng lợi nhuận thì vấn đề trước tiên cần phải quan tâm đến là doanh thu. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp chỉ quan tâm đến doanh thu mà bỏ qua chi phí thì sẽ là một thiếu sót lớn. Yếu tố chi phí thể hiện sự hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu chi phí bỏ ra quá lớn hoặc tốc độ chi phí lớn hơn tốc độ doanh thu, chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng nguồn lực không hiệu quả. - Việc xem xét tòan bộ chi phí năm nay so năm trước cho thấy chi phí ảnh hưởng đến quá trình sản xuất kinh doanh như thế nào, ảnh hưởng tốt hay không tốt, xu hướng chi phí năm nay so năm trước ra sao. Phân tích tình hình chi phí giúp cho Công ty thấy được những mặt được và chưa được trong quá trình quản lý chi phí của công ty mình để từ đó có biện pháp cải thiện. 1.3.2.3 Phân tích tình hình lợi nhuận - Lợi nhuận là chỉ tiêu tổng hợp biểu hiện kết quả của quá trình sản xuất kinh doanh. Nó phản ánh đầy đủ các mặt số lượng, chất lượng hoạt động của doanh nghiệp, phản ánh kết quả việc sử dụng các yếu tố cơ bản sản xuất như lao động, vật tư, … - Để thấy được thực chất của kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là cao hay thấp, đòi hỏi sau một kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải tiến hành phân tích mối quan hệ giữa tổng doanh thu và tổng chi phí và mức lợi nhuận đạt được của doanh nghiệp. - Lợi nhuận là cơ sở để tính ra các chỉ tiêu chất lượng khác, nhằm đánh giá hiệu quả của các quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đánh giá hiệu quả sử dụng các yếu tố sản xuất của doanh nghiệp. Mục đích cuối cùng của các doanh nghiệp là tạo ra sản phẩm với giá thành thấp nhất và mang lại lợi nhuận cao nhất cho doanh nghiệp, mở rộng sản xuất, nâng cao đời sống người lao động. Ngược lại, doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ sẽ dẫn đến tình hình tài chính của doanh nghiệp khó khăn, thiếu khả năng thanh toán, nếu kéo dài doanh nghiệp sẽ bị phá sản. 1.3.3 Phân tích các tỷ số tài chính - Khi được thiết lập một cách chính xác, khách quan, các tỷ số tài chính sẽ là những người dẫn đường cho các nhà quản trị và những người bên ngoài DN nhận định về SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH GVHD: NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN 11 khuynh hướng tương lai của DN. - Bên cạnh các điều kiện kinh doanh nội bộ thì các sự kiện kinh tế, các nhân tố ngành, các chính sách quản lý và các phương pháp kế toán cũng ảnh hưởng đến tỷ số tài chính của một công ty. 1.3.3.1 Nhóm chỉ tiêu khả năng thanh toán - Nhóm chỉ tiêu khả năng thanh toán là nhóm chỉ tiêu nhận được nhiều sự quan tâm của các đối tượng như các nhà đầu tư, người cho vay, người cung cấp nguyên vật liệu...họ quan tâm xem liệu doanh nghiệp có khả năng thanh toán các khoản nợ hay không? Tình hình và khả năng thanh toán của doanh nghiệp thế nào? Vì lí do nhà đầu tư, người cho vay, người cung cấp,… đều có thể bị mất vốn nếu Doanh nghiệp đó bị vỡ nợ nên các nhà đầu tư cần đánh giá xem các Doanh nghiệp có nguy cơ vỡ nợ không.  Hệ số khả năng thanh toán tổng quát : - Hệ số khả năng thanh toán tổng quát là mối quan hệ giữa tổng tài sản mà hiện nay doanh nghiệp đang quản lý sử dụng với tổng số nợ phải trả. Hệ số này cho phép đánh giá chung nhất về tình hình và khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp tại thời điểm xem xét. Hệ số được xác định theo công thức: Khả năng thanh toán tổng quát = - Tổng tài sản Tổng nợ phải trả (lần) Chỉ tiêu này cho biết, với toàn bộ giá trị thuần của tài sản hiện có, doanh nghiệp có khả năng thanh toán các khoản nợ hay không, hệ số này càng cao thì khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp càng cao.  Hệ số khả năng thanh toán hiện thời : - Hệ số khả năng thanh toán nợ hiện thời thể hiện mức độ đảm bảo của tài sản lưu động với nợ ngắn hạn. Tài sản ngắn hạn Tỉ số thanh toán hiện thời = Nợ ngắn hạn Trong đó: - Tài sản ngắn hạn: là những tài sản có thể chuyển đổi thành tiền trong khoản thời gian dưới một năm. Cụ thể bao gồm các khoản: tiền mặt, các khoản tương đương tiền, đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu và tồn kho. - Nợ ngắn hạn: là toàn bộ các khoản nợ có thời hạn trả dưới một năm kể từ ngày lập SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH GVHD: NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN 12 báo cáo. Cụ thể bao gồm: các khoản phải trả, vay ngắn hạn, nợ tích luỹ và các khoản nợ ngắn hạn khác. - Tính hợp lý của hệ số phản ánh khả năng thanh toán nợ ngắn hạn phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh, ngành nghề nào mà TSLĐ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản thì hệ số này lớn và ngược lại.  Hệ số khả năng thanh toán nhanh: - Hệ số này là thước đo về khả năng trả nợ ngay, không dựa vào việc phải bán các loại vật tư hàng hóa. Hệ số thanh toán nhanh thể hiện quan hệ giữa các loại tài sản lưu động có khả năng chuyển nhanh thành tiền để thanh toán các khoản nợ cần chi trả nhanh trong cùng thời điểm. Hàng tồn kho là tài sản khó hoán chuyển thành tiền nên hàng tồn kho không được xếp vào loại tài sản lưu động có khả năng chuyển nhanh thành tiền. Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho Tỉ số thanh toán nhanh = Nợ ngắn hạn - Hệ số này càng cao thì khả năng thanh toán nợ ngay của doanh nghiệp càng cao. Tuy nhiên, nếu hệ số này quá lớn lại gây tình trạng không tốt vì tài sản tương đương tiền nhiều, vòng quay vốn chậm làm giảm hiệu quả sử dụng vốn. - Tuy nhiên, cũng như hệ số phản ánh khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, độ lớn của hệ số này cũng phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh và kỳ hạn thanh toán của món nợ phải thu, phải trả trong kỳ.  Hệ số khả năng thanh toán tức thời: - Hệ số này cho phép đánh gía khả năng thanh toán nợ ngắn hạn chặt chẽ, siết sao nhất, vì các khoản nợ được đảm bảo chỉ bằng tiền hiện có của DN và các loại giấy tờ có gía trị có thể chuyển đổi thành tiền mặt, được xác định theo công thức: Hệ số thanh toán tức thời = Tổng - Tiền và các khoản tương đương tiền Nợ ngắn hạn (lần) Hệ số này cho thấy khả năng thanh toán của doanh nghiệp khả quan hay doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thanh toán các công nợ và do đó cần bán gấp hàng hoá, tài sản để trả nợ vì không có đủ tiền mặt để thanh toán. Nhưng nếu chỉ số này quá cao lại phản ánh không tốt vì vốn bằng tiền quá nhiều, vòng quay tiền chậm làm giảm hiệu quả sử dụng vốn. SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH GVHD: NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN 13 1.3.3.2 Nhóm chỉ tiêu quản trị nợ - Chủ nợ nhìn vào số vốn mà doanh nghiệp góp vào để tin tưởng có một sự bảo đảm cho các món nợ vay. - Khi huy động vốn bằng cách vay nợ, chủ sở hữu Doanh nghiệp có lợi rõ rệt, đó là nắm quyền điều khiển doanh nghiệp với số vốn rất ít. - Khi Doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận trên tiền vay nhiều hơn so với số tiền lãi phải trả thì phần lợi nhuận dành cho chủ sở hữu gia tăng rất nhanh.  Tóm lại, việc sử dụng cơ cấu tài chính của các Doanh nghiệp cần phải chú trọng đến môi trường kinh tế - tài chính, thực trạng kinh doanh của doanh nghiệp để quyết định cơ cấu tài chính hợp lí.  Hệ số nợ : - Các chủ nợ thường thích Công ty có tỉ số nợ càng thấp vì đảm bảo khả năng trả nợ Công ty cao hơn. Ngược lại, các cổ đông thường muốn có một tỉ số nợ cao vì gia tăng sinh lợi cho cổ đông . - Tỉ số nợ = - Tổng nợ Tổng tài sản ( %) Tổng nợ = Nợ ngắn hạn + Nợ dài hạn.  Hệ số thanh toán lãi vay: - Tỉ số này cho thấy khả năng thanh toán lãi vay từ thu nhập, nó còn đo lường rủi ro mất khả năng thanh toán nợ dài hạn. Khả năng thanh toán lãi vay = - Lợi nhuận trước thuế + Lãi vay (EBIT) ( lần) Lãi vay Tỉ số này đo lường khả năng trả lãi của Công ty. Khả năng trả lãi của Công ty cao hay thấp phụ thuộc vào khả năng sinh lợi và mức độ sử dụng nợ của Công ty. Nếu khả năng sinh lợi của Công ty chỉ có giới hạn trong khi Công ty sử dụng quá nhiều nợ thì tỉ số khả năng trả lãi giảm. 1.3.3.3 Nhóm chỉ tiêu quản trị tài sản  Kì thu tiền bình quân: - Kì thu tiền bình quân = Các khoản phải thu * 360 Doanh thu thuần ( ngày) - - Các chỉ số này đo lường khả năng tổ chức và điều hành Công ty đồng thời cho thấy tình hình sử dụng tài sản của Công ty tốt hay xấu. SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH GVHD: NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN 14 - Chỉ tiêu này được dùng để đo lường khả năng thu hồi vốn trong thanh toán tiền – hàng. Cho thấy khi tiêu thụ thì bao lâu thu được tiền. - Nếu kì thu tiền bình quân thấp thì vốn của Công ty ít bị ứ đọng trong khâu thanh toán.  Vòng quay hàng tồn kho: - Cho biết một đồng vốn hàng tồn kho góp phần tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu thuần. - - Doanh thu thuần Hàng tồn kho Vòng quay hàng tồn kho = ( lần, vòng) Tồn kho cao hay thấp tuỳ thuộc vào loại hình kinh doanh và thời gian trong năm.  Hiệu suất sử dụng tài sản cố định: - Chỉ tiêu này được sử dụng để đo lường việc sử dụng tài sản cố định như thế nào, tỉ số này càng cao thì càng tốt. Vì khi đó hiệu suất sử dụng tài sản cố định cao cho thấy công suất sử dụng tài sản cố định cao. - Hiệu suất sử dụng tài sản cố định = Doanh thu thuần - ( lần) Tài sản cố định thuần Tài sản cố định thuần = Nguyên giá – Khấu hao luỹ kế  Vòng quay tài sản: - Chỉ tiêu này phản ánh hiệu suất sử dụng tài sản của Công ty nghĩa là trong năm tài sản của Công ty quay được bao nhiêu lần. - Vòng quay tài sản = - Doanh thu thuần Tổng tài sản ( lần, vòng) 1.3.3.4. Nhóm chỉ tiêu lợi nhuận - Chỉ tiêu doanh lợi là chỉ tiêu về tỉ suất lợi nhuận phản ánh kết quả của hàng loạt chính sách và quyết định của Công ty. - Mục tiêu của doanh nghiệp là lợi nhuận. Những số liệu cần thiết cho việc đánh giá chức năng tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp được tìm thấy trên bảng báo cáo kết quả kinh doanh. Các tỷ số: ROA, ROE, ROS là những tỷ số đánh giá quá trình sinh lợi của doanh nghiệp.  Doanh lợi tiêu thụ (ROS): SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH GVHD: NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN 15 - Tỷ số này cho biết lợi nhuận chiếm bao nhiêu phần trăm trong doanh thu hay một đồng doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ sẽ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận. - Tỷ số này mang giá trị dương nghĩa là công ty kinh doanh có lãi; tỷ số càng lớn nghĩa là lãi càng lớn hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp càng cao. Tỷ số mang giá trị âm nghĩa là công ty kinh doanh thua lỗ. ROS = Lợi nhuận sau thuế * 100 % Doanh thu thuần  Doanh lợi tài sản ( ROA): - Chỉ tiêu này đo lường suất sinh lời và hiệu quả sử dụng, quản lý nguồn tài sản của Công ty để tạo ra thu nhập của doanh nghiệp. - Chỉ tiêu này phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phản ảnh hiệu quả của các hoạt động đầu tư. - Nếu tỷ số này lớn hơn 0, thì có nghĩa doanh nghiệp làm ăn có lãi. Tỷ số càng cao cho thấy doanh nghiệp làm ăn càng hiệu quả. Còn nếu tỷ số nhỏ hơn 0, thì doanh nghiệp làm ăn thua lỗ. Mức lãi hay lỗ được đo bằng phần trăm của giá trị bình quân tổng tài sản của doanh nghiệp. - Tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản phụ thuộc vào mùa vụ kinh doanh và ngành nghề kinh doanh. ROA = Lợi nhuận sau thuế Tổng tài sản * 100 %  Doanh lợi vốn tự có ( ROE): - Chỉ tiêu này đo lường hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu của Công ty. Tỷ số này cho biết lợi nhuận chiếm bao nhiêu phần trăm trong vốn chủ sở hữu hay một đồng vốn chủ sở hữu sẽ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận. - Nếu tỷ số này mang giá trị dương, là công ty làm ăn có lãi; nếu mang giá trị âm là công ty làm ăn thua lỗ. - Cũng như tỷ số lợi nhuận trên tài sản, tỷ số này phụ thuộc vào thời vụ kinh doanh. Ngoài ra, nó còn phụ thuộc vào quy mô và mức độ rủi ro của công ty. ROE = SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH Lợi nhuận sau thuế Vốn chủ sở hữu * 100 % GVHD: NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN 16 1.4 Phân tích tình hình tài chính qua sơ đồ tài chính Dupont: - Tình hình tài chính Doanh nghiệp vốn là một chỉnh thể nên giữa các tỉ số tài chính có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, dùng phương pháp phân tích Dupont để thấy được các nhân tố tác động đến doanh lợi vốn chủ sở hữu. - Phân tích Dupont là kĩ thuật phân tích bằng cách chia tỷ số ROA và ROE thành những bộ phận có liên hệ với nhau để đánh giá tác động của từng bộ phận lên kết quả sau cùng. Kĩ thuật này thường được sử dụng bởi các nhà quản lí trong nội bộ Công ty để có cái nhìn cụ thể và ra quyết định xem nên cải thiện tình hình tài chính Công ty bằng cách nào. Kĩ thuật phân tích Dupont dựa vào hai phương trình căn bản dưới đây, gọi chung là phương trình Dupont. Lợi nhuận sau thuế ROE = Doanh thu thuần Lợi nhuận sau thuế ROA = Doanh thu thuần x Doanh thu thuần Tổng tài sản x Doanh thu thuần x 1 - 1- Tỉ số nợ - Tổng tài sản - Qua phân tích trên cho thấy, doanh lợi vốn chủ sở hữu phụ thuộc vào ba nhân tố:  Doanh lợi tiêu thụ phản ánh mức sinh lời trên doanh thu cao hay thấp.  Vòng quay tài sản phản ánh mức độ hoạt động của Doanh nghiệp tốt hay xấu.  Tỉ số nợ phản ánh cơ cấu tài chính của Doanh nghiệp hợp lí hay không hợp lí. (ROE) Lợi nhuận sau thuế (ROA) Tổng tài sản Lợi nhuận sau thuế Vốn chủ sở hữu (ROS) (Vòng quay tài sản) Lợi nhuận sau thuế Doanh thu thuần SƠ ĐỒ 1.1: SƠ ĐỒ TÀI CHÍNH DUPONT SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH GVHD: NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN 17 1.5 Những yếu tố tác động đến hiệu quả sản xuất kinh doanh 1.5.1 Nhóm yếu tố khách quan 1.5.1.1 Môi trường kinh tế Các chính sách kinh tế của nhà nước, tốc độ tăng trưởng nền kinh tế quốc dân, tốc độ lạm phát, thu nhập bình quân trên đầu người... là các yếu tố tác động trực tiếp tới cung cầu của từng doanh nghiệp. Nếu tốc độ tăng trưởng nền kinh tế quốc dân cao, các chính sách của Chính phủ khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, sự biến động tiền tệ là không đáng kể, lạm phát được giữ mức hợp lý, thu nhập bình quân đầu người tăng... => sức mua hàng hóa và dịch vụ sẽ tăng lên. Đây là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng tạo nên sự thành công trong kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao và ổn định, kéo theo hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp đạt hiệu quả, khả năng tích tụ và tập trung sản xuất cao. 1.5.1.2 Môi trường văn hóa, xã hội - Tình trạng thất nghiệp, trình độ giáo dục, lối sống, phong tục, tập quán, tâm lý xã hội... đều tác động một cách trực tiếp hoặc gián tiếp tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, có thể theo hướng tích cực hoặc tiêu cực. - Nếu không có tình trạng thất nghiệp, người lao động có nhiều cơ hội lựa chọn việc làm thì chi phí sử dụng lao động của doanh nghiệp sẽ cao => giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Và ngược lại nếu tình trạng thất nghiệp là cao thì chi phí sử dụng lao động của doanh nghiệp sẽ giảm => tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng tình trạng thất nghiệp cao sẽ làm cầu tiêu dùng giảm => giảm hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, phong cách, lối sống, phong tục, tập quán, tâm lý xã hội... cũng ảnh hưởng tới cầu về sản phẩm của các doanh nghiệp. 1.5.1.3 Môi trường chính trị, luật pháp - Môi trường chính trị ổn định luôn luôn là tiền đề cho việc phát triển và mở rộng các hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước. Các hoạt động đầu tư nó lại tác động trở lại rất lớn tới các hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. - Một thể chế chính trị, một hệ thống pháp luật rõ ràng, mở rộng và ổn định sẽ làm cơ sở cho sự bảo đảm điều kiện thuận lợi và bình đẳng cho các doanh nghiệp tham gia cạnh tranh lành mạnh, đạt hiệu quả cao cho doanh nghiệp và xã hội. Thể hiện rõ nhất là các chính sách tài chính, những quan điểm trong lĩnh vực nhập khẩu, các SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH GVHD: NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN 18 chương trình quốc gia, chế độ tiền lương, trợ cấp, phụ cấp cho người lao động … Có thể nói luật pháp là nhân tố kìm hãm hoặc khuyến khích sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp => do đó ảnh hưởng trực tiếp tới các kết quả hoạt động của doanh nghiệp. 1.5.1.4 Khả năng gia nhập mới của các doanh nghiệp - Trong cơ chế thị trường ở nước ta hiện nay trong hầu hết các lĩnh vực, các ngành nghề sản xuất kinh doanh có mức doanh lợi cao thì đều bị rất nhiều các doanh nghiệp khác nhóm ngó và sẵn sàng đầu tư vào lĩnh vực đó nếu như không có sự cản trở từ phía chính phủ. Vì vậy buộc các doanh nghiệp trong các ngành có mức doanh lợi cao đều phải tạo ra các hàng rào cản trở sự ra nhập mới bằng cách khai thác triệt để các lợi thế riêng có của doanh nghiệp, bằng cách định giá phù hợp (mức ngăn chặn sự gia nhập, mức giá này có thể làm giảm mức doanh lợi) và tăng cường mở rộng chiếm lĩnh thị trường. Do vậy ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 1.5.2 Nhóm yếu tố chủ quan 1.5.2.1 Năng lực quản trị tài chính doanh nghiệp - Doanh nghiệp có khả năng quản trị tài chính mạnh thì không những đảm bảo cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra liên tục và ổn định mà còn giúp cho doanh nghiệp có khả năng đầu tư đổi mới công nghệ và áp dụng kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nhằm làm giảm chi phí, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Ngược lại, doanh nghiệp không những không đảm bảo được các hoạt động sản xuất diễn ra bình thường mà còn không có khả năng đầu tư đổi mới công nghệ, áp dụng kỹ thuật tiên tiến, không nâng cao được năng suất, chất lượng sản phẩm. - Khả năng quản trị tài chính của doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp tới uy tín, tới khả năng chủ động trong sản xuất, tới tốc độ tiêu thụ và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, tới mục tiêu tối thiểu hoá chi phí. Vì vậy năng lực quản trị tài chính tác động rất mạnh tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của chính doanh nghiệp đó. 1.5.2.2 Cơ sở vật chất, kỹ thuật và công nghệ sản xuất của DN - Cơ sở vật chất dù chiếm tỷ trọng lớn hay nhỏ trong tổng tài sản của doanh nghiệp thì nó vẫn có vai trò quan trọng thúc đẩy các hoạt động kinh doanh, thể hiện bộ mặt của doanh nghiệp qua hệ thống nhà xưởng, kho tàng, cửa hàng, SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH GVHD: NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN 19 bến bãi…Cơ sở vật chất kỹ thuật doanh nghiệp càng được bố trí hợp lý bao nhiêu thì càng góp phần đem lại hiệu quả cao bấy nhiêu. - Chẳng hạn: nếu một doanh nghiệp có hệ thống nhà xưởng, kho tàng, cửa hàng, bến bãi được bố trí hợp lý, nằm trong khu vực có mật độ dân cư lớn, thu nhập về cầu tiêu dùng của người dân cao…thuận lợi về giao thông sẽ đem lại cho doanh nghiệp một tài sản vô hình rất lớn đó là lợi thế kinh doanh. - Trình độ kỹ thuật và công nghệ sản xuất của doanh nghiệp tác động quyết định đến hai yếu tố cơ bản nhất: chất lượng và giá bán – hai yếu tố tạo nên khả năng cạnh tranh trên thị trường. Nếu doanh nghiệp có trình độ kỹ thuật còn có công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại sẽ giúp sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, còn nếu trình độ kỹ thuật thấp hoặc công nghệ sản xuất lạc hậu hay thiếu đồng bộ sẽ làm năng suất, chất lượng sản phẩm rất thấp, lãng phí nguyên vật liệu. 1.5.2.3 Nguyên vật liệu và công tác tổ chức đảm bảo nguyên vật liệu - Nguyên vật liệu là một trong những yếu tố đầu vào quan trọng, không thể thiếu với các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. Số lượng, chủng loại, cơ cấu, chất lượng, giá cả của nguyên vật liệu và tính đồng bộ của việc cung ứng nguyên vật liệu ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu, năng suất và chất lượng của sản phẩm => ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chi phí sử dụng nguyên vật liệu của các doanh nghiệp công nghiệp thường chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí kinh doanh và giá thành đơn vị sản phẩm nên việc sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu có ý nghĩa rất lớn đối với việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc này đồng nghĩa với việc tạo ra kết quả lớn hơn với cùng một lượng nguyên vật liệu. - Bên cạnh đó, nếu công tác tổ chức đảm bảo nguyên vật liệu tốt, luôn luôn cung cấp đầy đủ, kịp thời và đồng bộ đúng số lượng, chất lượng, chủng loại các loại nguyên vật liệu cần thiết theo yêu cầu của sản xuất kinh doanh, không để tình trạng thiếu hay là ứ đọng nguyên vật liệu, đồng thời thực hiện việc tối thiểu hoá chi phí kinh doanh sử dụng của nguyên vật liệu thì không những đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra bình thường mà còn góp phần rất lớn vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH GVHD: NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN 20 1.5.2.4 Đặc tính của sản phẩm và công tác tổ chức tiêu thụ sản phẩm  Đặc tính của sản phẩm - Ngày nay, chất lượng của sản phẩm trở thành một công cụ cạnh tranh quan trọng của các doanh nghiệp trên thị trường, chất lượng càng cao sẽ đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng. Khi chất lượng sản phẩm không đáp ứng được những yêu cầu của khách hàng, lập tức khách hàng sẽ chuyển sang tiêu dùng các sản phẩm khác cùng loại. Chất lượng của sản phẩm góp phần tạo nên uy tín danh tiếng của doanh nghiệp trên thị trường, đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm làm cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. - Những đặc tính mang hình thức bên ngoài của sản phẩm như : Mẫu mã, bao bì, nhãn hiệu…trước đây không được coi trọng nhưng ngày nay nó đã trở thành những yếu tố cạnh tranh quan trọng không thể thiếu được. Thực tế cho thấy, khách hàng thường lựa chọn các sản phẩm theo trực giác, vì vậy những loại hàng hoá có mẫu mã bao bì nhãn hiệu đẹp và bắt mắt…luôn giành được ưu thế hơn so với các hàng hoá khác cùng loại.  Công tác tổ chức tiêu thụ sản phẩm - Tiêu thụ sản phẩm là một khâu cuối cùng trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nó quyết định tới các khâu khác của quá trình sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp sản xuất ra sản phẩm có tiêu thụ được hay không mới là điều quan trọng nhất. Tốc độ tiêu thụ nó quyết định tốc độ sản xuất và nhịp độ cung ứng nguyên vật liệu. Nên nếu doanh nghiệp tổ chức được mạng lưới tiêu thụ sản phẩm phù hợp với thị trường và các chính sách tiêu thụ hợp lý khuyến khích người tiêu dùng sẽ giúp cho doanh nghiệp mở rộng và chiếm lĩnh được thị trường, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, tăng vòng quay của vốn,… góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 1.6 Giới thiệu về mô hình hồi quy tuyến tính trong vấn đề phân tích sự tác động của các yếu tố và vấn đề dự báo: 1.6.1 Mô hình hồi quy tuyến tính trong vấn đề phân tích các yếu tố: - Theo xu hướng chung trong nghiên cứu kinh tế, phân tích định lượng ngày càng được sử dụng phổ biến. Trong đó, mô hình hồi qui được các nhà phân tích SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH GVHD: NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN
- Xem thêm -