Tài liệu Phân tích tình hình tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn huỳnh thanh sơn.

  • Số trang: 97 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 75 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VOÕ TRÖÔØNG TOAÛN KHOA KINH TẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HUỲNH THANH SƠN LƯ VĂN TÚ NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Hậu giang, tháng 07 năm 2012 TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VOÕ TRÖÔØNG TOAÛN KHOA KINH TẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HUỲNH THANH SƠN LƯ VĂN TÚ NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Giảng viên hướng dẫn: Th.S Trần Minh Tuấn Hậu giang, tháng 07 năm 2012 LỜI CẢM TẠ  Trong suốt thời gian bốn năm học ở Trường Đại học Võ Trường Toản và khoảng thời gian hơn hai tháng thực tập tốt nghiệp tại Công ty TNHH Huỳnh Thanh Sơn là quá trình kết hợp lý thuyết được học ở trường và môi trường bên ngoài đã giúp cho em nắm vững hơn những kiến thức chuyên ngành của mình, đồng thời hiểu biết thêm những kinh nghiệm cũng như cách làm việc bên ngoài xã hội. Đến nay, em đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp với đề tài “Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Huỳnh Thanh Sơn”. Luận văn hoàn thành ngoài sự cố gắng của bản thân, trong thời gian qua, em còn được sự giúp đỡ tận tình từ phía Thầy Cô ở nhà trường và các Cô Chú, Anh Chị phòng kế toán, phòng tổ chức hành chính và phòng kinh doanh đã giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình thực tập tại công ty. Em xin chân thành cảm ơn Thầy Cô Trư ờng Đại học Võ Trường Toản , các Thầy Cô Khoa Kinh tế đặc biệt là Thầy Trần Minh Tuấn đã truyền đạt những kiế n thức quý báu và sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy trong suốt thời gian em làm luận văn tốt nghiệp. Xin cảm ơn Ban Giám đốc, các Cô Chú, Anh Chị của công ty đã nhiệt tình cung cấp cho em các số liệu cần thiết, hướng dẫn tận tình để hoàn thành luận văn. Cuối cùng, em xin kính chúc các Thầy Cô Trư ờng Đại học Võ Trường Toản, đặc biệt là các Thầy Cô trong Khoa Kinh tế và các Cô Chú, Anh Chị, của công ty TNHH Huỳnh Thanh Sơn được dồi dào sức khoẻ và đạt nhiều thành công tốt đẹp trong công việc của mình. Hậu giang, ngày 20 tháng 07 năm 2012 Sinh viên th ực hiện Lư Văn Tú i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất cứ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Hậu giang, ngày 20 tháng 07 năm 2012 Sinh viên thực hiện Lư Văn Tú ii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... Hậu giang, ngày 20 tháng 07 năm 2012 Ký tên (ký tên, ghi họ tên, đóng dấu) iii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN …………………~Δ~Δ~………………… Trong suốt thời thực hiện khóa luận tốt nghiệp, sinh viên Lư Văn Tú đ ã chấp hành tốt nội qui của nhà trường. Với sự nỗ lực và tìm tòi học hỏi, biết vận dụng những kiến thức vào thực tiễn. Đề tài mang tính thực tiễn cao, bố cục chặt chẽ, cơ sở khoa học hợp lý. Đồng ý cho cho sinh viên Lư Văn Tú báo cáo trước hội đồng. Hậu Giang, ngày 24 tháng 07 năm 2012 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TRẦN MINH TUẤN iv TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH CỦA KHÓA LUẬN Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp không hoạt động đơn lẽ một mình mà có quan hệ với các nhà đầu tư, các chủ nợ các cơ quan quản lý nhà nước, khách hàng,…các nhà đầu tư hiện hành hay tiềm năng khi quyết định đầu vốn vào doanh nghiệp rất quan tâm khả năng sinh lời trên đồng vốn đầu tư và mức độ rủi ro khi đầu tư vốn . Từ những vấn đề trên thì việc “Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Huỳnh Thanh Sơn” để biết được tình hì nh tài chính của công ty như thế nào. Trong phần nội d ung nghiên cứu , bước đầu tiên đề tài tìm hiểu thực trạng về tình hình tài chính của công ty , có những thuận lợi và khó khăn. Phần tiếp theo là sử dụng các phương pháp so sánh để phân tích tình hình tài chính thông bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả h oạt động kinh doanh để phân tích sự biến động cơ cấu nguồn tài chính . Bên cạnh đó phân tích hình tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chính và phân tích các mối quan hệ giữa các chỉ số và tình hình công nợ khả năng sinh lời của doanh nghiệp từ đó ta có thể đánh giá được mặt mạnh, mặt yếu cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. Ngoài ra còn sử dụng phương trình Dupont để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động tài chính của công ty . Qua những phân tích đánh giá trên chúng ta có thể đúc kết lại những thành tựu mà công ty đã đạt được trong những năm qua như sau: Hoạt động kinh doanh của công ty là có hiệu quả, thể hiện qua việc lợi nhuận đạt được của công ty tăng lên hàng năm ; Luôn đảm bảo khả năng chi trả các k hoản nợ, cho thấy tình hình thanh toán của công ty là tương đối tốt ; Hiệu quả sử dụng tài sản luôn trên đà tăng trưởng và phát triển, vốn lưu động ngày càng được quay vòng nhanh hơn. Bên cạnh những thành tựu đạt được công ty vẫn còn một số hạn chế cần phải khắc phục: Tỷ trọng nợ phải trả vẫn còn cao trong tổng nguồn vốn. Mặc dù lợi nhuận luôn tăng trong những năm qua nhưng vẫn còn ở mức tương đối thấp. Để giải quyết những vấn đề này đề tài đã đưa ra những giải pháp cụ thể sau: Tăng lượng vốn bằng tiền để tă ng khả năng thanh toán nhanh nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán, giảm tỷ trọng khoản phải thu khách hàng nhằm hạn chế bớt nguồn vốn bị chiếm dụng, giúp tăng hiệu quả kinh doanh của đơn vị, xây dựng kế hoạch cụ thể để kiểm tra định kỳ hàng tồn kho cho phù hợp với nhu cầu tiêu thụ của thị trường nhằm đẩy mạnh tốc độ luân chuyển hàng tồn kho, giải phóng lượng vốn tồn đọng, t ăng nhanh tốc độ luân chuyển hàng hóa để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Đặt biệt chú trọng vào công tác tổ chức theo dõi và đôn đốc thu hồi công nợ tránh tình trạng bị các đơn vị khác chiếm dụng vốn. v MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU ................................................................................................................... 1 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .............................................................................................. 1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ....................................................................................... 2 1.2.1. Mục tiêu chung: .................................................................................................... 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể: .................................................................................................... 2 1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU .......................................................................................... 2 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU .......................................................................................... 2 1.4.1. Phạm vi về không gian......................................................................................... 2 1.4.2. Phạm vi về thời gian............................................................................................. 2 1.4.3. Nội dung nghiên cứu ............................................................................................ 2 1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ............. 3 1.5.1. Lược khảo tài liệu 1 ............................................................................................. 3 1.5.2. Lược khảo tài liệu 2 ............................................................................................. 3 1.5.3. Lược khảo tài liệu 3 ............................................................................................. 4 PHẦN NỘI DUNG ............................................................................................................... 5 CHƯƠNG 1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .............. 5 1.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN ............................................................................................ 5 1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp........................................................ 5 1.1.2. Vai trò của phân tích tài chính ............................................................................. 5 1.1.3. Sự cần thiết của phân tích tài chính doanh nghiệp ............................................... 6 1.1.3.1. Đối với các nhà quản trị doanh nghiệp ......................................................... 6 1.1.3.2. Đối với các nhà đầu tư .................................................................................. 6 1.1.3.3. Đối với các đối tượng cho vay ...................................................................... 6 1.1.3.4. Đối với các cơ quan chức năng của Nhà nước .............................................. 6 1.1.4. Mục tiêu c ủa phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp .................................... 6 1.1.5. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp ................................. 7 1.1.5.1. Thông tin nội bộ doanh nghiệp ..................................................................... 7 1.1.5.2. Thông tin bên ngoài doanh nghiệp................................................................ 8 1.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................................................... 8 1.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu .................................................................... 8 1.2.2. Phương pháp thu thập số liêu ............................................................................... 8 1.2.3. Phương pháp phân tích số liêu ............................................................................. 8 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH HUỲNH THANH SƠN...................................................................... 18 2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY ............................................................. 18 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển ......................................................................... 18 2.1.2. Cơ cấu bộ máy quản lý và chức năng các phòng ban ........................................ 19 2.1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty ................................................................ 19 2.1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban ................................................ 19 2.1.2.3. Hình thức kế toán áp dụng .......................................................................... 21 2.2. KHÁI QUÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY (2009 – 2011) ....... 22 2.3. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN ................................................................................ 24 2.3.1. Thuận lợi ............................................................................................................ 24 2.3.2. Khó khăn ............................................................................................................ 24 2.4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI ......... 25 vi CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH HUỲNH THANH SƠN ...................................................................................................... 26 3.1. ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY .................................. 26 3.1.1. Tình hình tổng tài sản ......................................................................................... 27 3.1.2. Tình hình tổng nguồn vốn .................................................................................. 27 3.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN............................................................................................................................... 27 3.2.1. Phân tích tình hình tài sản .................................................................................. 28 3.2.1.1. Tài sản ngắn hạn.......................................................................................... 28 3.2.1.2. Tài sản dài hạn ............................................................................................ 34 3.2.1.3. Đánh giá chung về tình hình tài sản của công ty ......................................... 35 3.2.2. Phân tích tình hình nguồn vốn ........................................................................... 35 3.2.2.1. Nợ phải trả ................................................................................................... 36 3.2.2.2. Nguồn vốn chủ sở hữu ................................................................................ 41 3.2.2.3. Đánh giá chung về tình hình nguồn vốn của công ty ................................. 42 3.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY THÔNG QUA BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH .................................................. 42 3.3.1. Tình hình doanh thu ........................................................................................... 44 3.3.2. Tình hình chi phí ................................................................................................ 45 3.3.3. Tình hình lợi nhuận ............................................................................................ 47 3.4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH ............................................................................................................................. 47 3.4.1. Nhóm chi tiêu về khả năng thanh toán ............................................................... 48 3.4.1.1. Vốn luân chuyển ròng ................................................................................. 50 3.4.1.2. Khả năng thanh toán vốn lưu động ............................................................. 50 3.4.1.3. Khả năng thanh toán hiện hành ................................................................... 50 3.4.1.4. Khả năng thanh toán nhanh ......................................................................... 51 3.4.1.5. Khả năng thanh toán vốn bằng tiền ............................................................. 52 3.4.2. Nhóm chỉ tiêu hoạt động .................................................................................... 52 3.4.2.1. Tỷ số vòng quay của hàng tồn kho .............................................................. 54 3.4.2.2. Kỳ thu tiền bình quân .................................................................................. 54 3.4.2.3. Vòng quay tài sản cố định ........................................................................... 55 3.4.2.4. Vòng quay tổng tải sản ................................................................................ 55 3.4.2.5. Vòng quay khoản phải thu .......................................................................... 55 3.4.2.6. Vòng quay vốn lưu động ............................................................................. 56 3.4.3. Nhóm chỉ tiêu quản trị nợ .................................................................................. 56 3.4.3.1. Tỷ số nợ trên tổng tài sản ............................................................................ 58 3.4.3.2. Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu ...................................................................... 58 3.4.3.3. Tỷ số khả năng thanh toán lãi vay ............................................................... 59 3.4.4. Nhóm chỉ tiêu sinh lời ........................................................................................ 59 3.4.4.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS) ..................................................... 61 3.4.4.2. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) ............................................ 61 3.4.4.3. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) .................................................. 62 3.5. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH BẰNG PHƯƠNG TRÌNH DUPONT ...... 62 3.6. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY ........................................................................................................................ 67 3.6.1. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ROA ....................................................... 67 3.6.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ROE ........................................................ 69 vii 3.7. DỰA TRÊN SƠ ĐỒ DUPONT MỞ RỘNG CÁC CHỈ SỐ ĐỂ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY. ........................................................................... 72 CHƯƠNG 4. ĐỊNH HƯỚNG VÀ ĐƯA RA CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CHO CÔNG TY TNHH ....................................................... 76 4.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI .......................................................................... 76 4.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC VÀ NÂNG CAO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY ............................................................................................................... 77 4.2.1. Phân bổ lại cơ cấu tài chính ............................................................................... 77 4.2.2. Xây dựng cơ cấu bán hàng ................................................................................. 78 4.2.3. Nâng cao hiệu quả kinh doanh ........................................................................... 78 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................................. 80 1. Kết luận ........................................................................................................................ 80 2. Kiến nghị ..................................................................................................................... 80 viii DANH MỤC BIỂU BẢNG Bảng 2.1: Tóm tắt hoạt động kinh doanh ............................................................................. 22 Bảng 3.1: Tình hình tài sản và nguồn vốn ........................................................................... 26 Bảng 3.2: Tình hình tài sản tại công ty TNHH Huỳnh Thanh Sơn giai đoạn ...................... 29 Bảng 3.3: Cơ cấu các khoản phải thu .................................................................................. 31 Bảng 3.4: Cơ cấu hàng tồn kho ............................................................................................ 33 Bảng 3.5: Tình hình nguồn vốn tại công ty TNHH Huỳnh T hanh Sơn giai đoạn .............. 37 Bảng 3.6: Cơ cấu các khoản nợ ngắn hạn ............................................................................ 39 Bảng 3.7: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ................................................................ 43 Bảng 3.8: Phân tích tính hình doanh thu .............................................................................. 44 Bảng 3.9: Phân tích tình hình chi phí ................................................................................... 45 Bảng 3.10: Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của công ty TNHH Huỳnh Thanh Sơn .... 49 Bản g 3.11: Các chỉ tiêu hoạt động của công ty TNHH Huỳnh Thanh Sơn giai đoạn ......... 53 Bảng 3.12: Chỉ tiêu quản trị nợ của công ty TNHH Huỳnh Thanh Sơn giai đoạn .............. 57 Bảng 3.13: Các chỉ tiêu sinh lời của công ty TNHH Huỳn h Thanh Sơn ............................. 60 ix DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 : Sơ đồ Dupont trong quan hệ hàm số giữa các tỉ suất .......................................... 16 Hình 2.1 : Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty TNHH Huỳnh Thanh Sơn ............................ 19 Hình 2.2: Sơ đồ hệ thống kế toán chứng từ ghi sổ............................................................... 21 Hình 2.3: Đồ thị thể hiện sự biến động các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ..................... 23 Hình 3.1: Đồ thị thể hiện giá trị tài sản của công ty TNHH Huỳnh thanh Sơn ................... 28 Hình 3.2: Đồ thị thể hiện cơ cấu nguồn vốn của công ty TNHH Huỳnh T hanh Sơn .......... 35 Hình 3.3: Sơ đồ Dupont trong quan hệ hàm số giữa các tỉ suất năm 2009 - 2011............... 66 Hình 3.4: Sơ đồ Dupont mở rộng trong quan hệ hàm số giữa các tỉ suất năm .................... 72 x DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT - TNHH: Trách nhiệm hữu hạn - GTGT: Giá trị gia tăng - ROA: Lợi nhuận ròng trên tổng tài sản - ROE: Lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu - ROS: Lợi nhuận ròng trên doanh thu - VCSH: Vốn chủ sở hữu - LNTT: Lợi nhuận trước thuế - LNR: Lợi nhuận ròng - TNDN: Thu nhập doanh nghiệp - ĐVT: Đơn vị tính - Q/R: Khả năng thanh toán nhanh - TSCĐ: Tài sản cố đinh - BP: Bộ phận - D/A: Tỷ số nợ trên tổng tài sản - D/E: Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu xi Phân tích tình hình tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn Huỳnh Thanh Sơn PHẦN MỞ ĐẦU 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Cuộc khủng hoản g tài chính toàn cầu năm 2008 là cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng nhất kể từ sa u chiến tranh thế giới thứ hai. Nó làm cho nền kinh tế của các nước trên thế giới p hát triển chậm lại. Kinh doanh đình trệ và giảm đầu tư dẫn đến hệ quả tất yếu là thất n ghiệp gia tăng. Theo số liệu từ thống kê từ văn phòng liên minh Châu Âu (2008), thì tỉ lệ thất nghiệp tại nhiều nước thuộc châu Âu được cho là vượt ngưỡng 10%, Con số cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Riêng tại châu Á, thành quả phát triển trong những thập kỷ gần đây có thể bị đe dọa khi nhiều người dân bị đẩy trở lại tình trạng đói nghèo. Các thị trường xuất khẩu truyền thống thu hẹp, đầu tư trực tiếp nước ngoài và việc chuyển tiền trở nên khan hiếm, du lịch giảm đáng kể. Với tình hình khủng hoảng như hiện nay, chi phí vốn trở nên đắt đỏ hơn và thị trường xuất khẩu có khả năng bị thu hẹp nên dòng vốn chảy vào Việt Nam có khả năng giảm sút. Thêm vào đó, hầu hết các dự án đầu tư nói chung, phần vốn vay thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số vốn đầu tư, nên khi các tổ chức tài chính, các ngân hàng gặp khó khăn sẽ làm cho nhiều hợp đồng vay vốn không được ký kết hoặc không thể giải ngân được, như vậy sẽ gây ra khó khăn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi có nhu cầu cần nguồn vốn. Các nhà quản trị doanh nghiệp và các bên có liên quan đến doanh nghiệp đều muốn biết tình hình tài chính của doanh nghiệp như thế nào, cơ cấu vốn, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán, để có câu trả lời cho các vấn đề nêu trên họ phải thực hiện việc phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Do đó tài chính là khâu rất quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp, bởi vì tài chính bao gồm các quá trình liên quan đến việc huy động vốn, sử dụng vốn và làm thế nào để đồng vốn đầu tư vào doanh nghiệp được sử dụng có hiểu quả. Để đạt được mục tiêu gia tăng lợi nhuận và duy trì hoạt động của công ty một cách ổn định, đòi hỏi công ty phải có một cơ cấu tài chính phù hợp và đảm bảo được khả năng thanh toán. Phân tích tài chính doanh nghiệp là yêu cầu không thể thiếu đối với c ác nhà quản trị, các nhà đầu tư, các chủ nợ và các cơ quan quản lý nhà nước trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Dựa trên các hoạt động tài chính của doanh nghiệp trong thời gian 3 năm gần đây thông qua các bảng báo cáo tài chính được các kiểm toán vi ên tổng hợp lại như: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh d oanh để phân tích. Từ những vấn đề trên thì việc “Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Huỳnh Thanh Sơn” là cần thiết. Để từ đó nắm bắt được tình hình tài chính của công ty, những điểm mạnh, điểm yếu và đề xuất giải pháp nhầm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài chính của công ty đạt hiệu quả tốt hơn. GVHD: ThS. Trần Minh Tuấn 1 SVTH: Lư Văn Tú Phân tích tình hình tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn Huỳnh Thanh Sơn 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung: Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH Huỳnh Thanh Sơn và đưa ra các giải pháp nhằm tìm ra những mặt mạnh và cả những mặt yếu kém, từ đó đề xuất những biện pháp quản trị tài chính đ úng đắn, kịp thời để phát huy hiệu quả cao khi sử dụng nguồn tài chính, mục đích cuối cùng là mang lại lợi ích cho doanh nghiệp. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể: - Mục tiêu 1: Đánh giá thực trạng về tình hình tài chính của công ty TNHH Huỳnh Thanh Sơn. - Mục tiêu 2: Phân tích tình hình tài chính của công ty thông qua phân tích các chỉ số tài chính. - Mục tiêu 3: Đề xuất và đưa ra các giải pháp nhằm n âng cao hiệu quả hoạt động tài chính của công ty. 1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU - Sự biến động của nguồn tài chính như thế nào? - Các chỉ số tài chính của công ty thể hiện như thế nào ? - Những thế mạnh và mặt yếu kém về tài chính của công ty là gì ? - Các nhà quản trị phải ứng phó với tình hình tài chính của công ty như thế nào? 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1. Phạm vi về không gian Đề tài được thực hiện tại công ty TNHH Huỳnh Thanh Sơn, Ấp Mỹ Hiệp, Xã Tân Tiến, Tỉnh Hậu Giang. 1.4.2. Phạm vi về thời gian - Đề tài được thực hiện trong khoản thời gian từ: 25/05/2012 đến 25/07/2012 - Số liệu được thu thập qua 3 năm (2009 – 2011). 1.4.3. Nội dung nghiên cứu - Để giải quyết mục tiêu 1 , sử dụng phương pháp thống kê mô tả, chúng ta tìm hiểu sơ lược về công ty như: lịch sử hình thành, cơ cấu quản lý và chức năng các phòng ban, sau đó khái quát về kết quả hoạt động kinh doanh, những thuận lợi và khó khăn của công ty trong thời gian qua, và những định hướng mà công ty phát triển trong thời gian tới. - Để giải qu yết mục tiêu 2 , chúng ta sử dụng phương pháp so sánh để phân tích bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả h oạt động kinh doanh để phân tích sự biến động cơ cấu nguồn tài chính . Ngoài ra còn phân tích hình tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chính và phân tích các mối quan hệ giữa các chỉ số và tình hình công nợ khả GVHD: ThS. Trần Minh Tuấn 2 SVTH: Lư Văn Tú Phân tích tình hình tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn Huỳnh Thanh Sơn năng sinh lời của doanh nghiệp từ đó ta có thể đánh giá được mặt mạnh, mặt yếu cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. - Để giải quyết mục tiêu 3, chúng ta dựa trên kết quả phân tích ở mục tiêu 1 và 2 đề sau đó đề ra các giải pháp nhầm nâng cao hiệu quả quản lý trong kinh doanh và tăng cường khả năng kiểm soát nguồn tài chính của công ty. 1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.5.1. Lược khảo tài liệu 1 Trong quá trình thực hiện luận văn tác giả đã tham khảo luận tốt nghiệp: “ Phân tích tình hình tài chính và các giải pháp nhằm tăng cường năng lực tài chính tại công ty TNHH Huỳnh Thanh Sơn” của Trần Văn Kế (2007). Trường Đại Học Cần Thơ Trong bài tác giả đã phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH Huỳnh Thanh Sơn thông qua những nội dung sau: - Phân tích biến động tài sản và nguồn vốn. - Phân tích tình hình lợi nhuận. - Phân tích các tỷ số tài chính chủ yếu như: khả năng thanh toán, tỷ số hoạt động, tỷ số sinh lời, tình hình đầu tư và các đòn bẩy hoạt động. Kết quả tác giả đã đánh giá tình hình tài chính của công ty như sau: - Tình hình tổng tài sản và nguồn vốn qua các năm điều tăng. Trong đó nguồn vốn tăng là do nợ phải trả luôn tăng nhanh và chiếm tỷ trọng lớn. Đây là vấn đề không tốt vì sẽ dẫn đến tình trạng chi phí tài chính tăng. - Lợi nhuận có xu hướng tăng qua các năm, cho thấy tốc độ tăng doanh thu nhanh hơn chi phí. - Tình hình khả năng thanh toán của công ty chỉ ở mức chấp nhận được nhưng vẫn chưa cao. Đòi hỏi công ty cần phải cố gắng nổ lực hơn nữa trong việc giải quyết vấn đề thanh toán của mình. 1.5.2. Lược khảo tài liệu 2 Tham khảo luận tốt nghiệp: “Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần in tổng hợp cần thơ” của Nguyễn Văn Thành (2009). Trường Đại Học Cần Thơ . Trong bài tác giả đã phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần in tổng hợp cần thơ thông qua những nội dung sau: Trong đề tài này, tác giả đề cập đến các nội dung nghiên cứu s au đây: - Phân tích và đánh giá khái quát thực trạng công ty qua 3 năm 2007 đến 2009 thông qua bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo luân chuyển tiền tệ, nhầm đề ra giải pháp và nâng cao hiêu quả hoạt động tài chính của công ty. GVHD: ThS. Trần Minh Tuấn 3 SVTH: Lư Văn Tú Phân tích tình hình tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn Huỳnh Thanh Sơn - Bằng phương pháp tỉ lệ và phương pháp so sánh, tác giả đã tham chiếu sự biến đổi của các tỉ lệ tài chính theo từng nhóm đặt trưng và so sánh số liệu năm nay so với số liệu năm trước , theo chiều ngang để thấy được sự biến đổi cả về số tuyệt đối và số tương đối của các khoản mục. - Qua phân tích và đánh giá rút ra kết luận về tình hình tài chính ngày càng tốt và đề xuất một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính công ty về nguồn nhân lực, về sử dụng và quản lý vốn, khả năng thu hồi nợ, tiết kiệm ch i phí và đầu tư,… 1.5.3. Lược khảo tài liệu 3 Tham khảo luận tốt nghiệp: “ Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH MTV Dược Phẩm Trung Ương II” của Nguyễn Nhật Trung (2011). Trường Đại Học Cần Thơ. Trong bài tác giả đã phân tích hiệu quả sử dụng vốn của công ty TNHH MTV Dược Phẩm Trung Ương II” thông qua những nội dung sau: - Sử dụng phương pháp so sánh để đánh giá tình hình tài sản và nguồn vốn - Sử dụng các chỉ số tài chính để phân tích tình hình tài chính của công ty - Sử dụng phương trình D upont để phân tích mối quan hệ giữa các tỉ số tài chính Kết quả đạt đươc như sau: Luôn đảm bảo khả năng chi trả các khoản nợ, cho thấy tình hình thanh toán của công ty là tốt, hiệu quả sử dụng tài sản luôn trên đà tăng trưởng và phát triển tốt, vốn lưu độ ng ngày càng được quay vòng nhanh hơn. Bên cạnh những thành tựu đạt được công ty vẫn còn một số hạn chế cần phải khắc phục: Lượng vốn của công ty bị khách hàng chiếm dụng ngày càng tăng. Tỷ trọng nợ phải trả vẫn còn cao trong tổng nguồn vốn. Mặc dù lợi nhuận luôn tăng trong những năm qua nhưng vẫn còn ở mức tương nhưng không ổn định qua các năm. GVHD: ThS. Trần Minh Tuấn 4 SVTH: Lư Văn Tú Phân tích tình hình tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn Huỳnh Thanh Sơn PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp Phân tích báo cáo tài chính không phải là một quá trình tính toán các tỉ số mà là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so sánh các số liệu về các kết quả tài chính hiện hành so với quá khứ, nhằm đánh giá đúng thực trạng tài chính của doanh nghiệp, đánh giá những gì đã làm được, nắm vững tiềm năng, dự kiến những gì sẽ xảy ra, trên cơ sở đó kiến nghị các biện pháp để tận dụng triệt để các điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu. Nói các khác, phân tích báo cáo tài chính là cần làm sao cho các con số t rên các báo cáo đó “biết nói”, để những người sử dụng chúng để có thể hiểu rõ tình hình tài chính của doanh nghiệp và các mục tiêu, các phương pháp hành động của những nhà quản lý doanh nghiệp đó. [2, tr.156] 1.1.2. Vai trò của phân tích tài chính Tài chính doanh nghiệp có 3 vai trò sau: Huy động, khai thác nguồn tài chính nhằm bảo đảm yêu cầu kinh doanh của doanh nghiệp và tổ chức sử dụng vốn có hiệu quả cao nhất. Để có đủ vốn hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính doanh nghiệp phải thanh toán nhu cầu vốn và lựa chọn nguồn vốn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải tổ chức huy động và sử dụng vốn có hiệu quả nhằm duy trì, thúc đẩy sự phát triển của quá trình sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp – đây là vấn đề có tính chất quyết định đến sự sống còn của doanh nghiệp trong sự cạnh tranh khốc liệt của kinh tế thị trường. Là đòn bẩy kích thích và điều tiết hoạt động kinh doanh. Thu nhập bằng tiền của doanh nghiệp được tài chính doanh nghiệp phân phối. Chức năng phân phối của tài chính doanh nghiệp là quá trình phân phối thu nhập bằng tiền của doanh nghiệp và quá trình phân phối đó luôn gắn liền với những đặc điểm vốn có của hoạt động sản xuất kinh doanh và hình thức sở hữu doanh nghiệp. Là công cụ kiểm tra các hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Tài chính doanh nghiệp thực hiện việc kiểm tra bằng đồng tiền và được tiến hành thường xuyên, liên tục thông qua việc phân tích các chỉ tiêu tài chính nhằm cho phép doanh nghiệp có căn cứ quan trọng để đề ra kịp thời các giải pháp tối ưu làm lành mạnh hoá tình hình tài chính kinh doanh của doanh nghiệp.[ 5, tr.14-15] GVHD: ThS. Trần Minh Tuấn 5 SVTH: Lư Văn Tú Phân tích tình hình tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn Huỳnh Thanh Sơn 1.1.3. Sự cần thiết của phân tích tài chính doanh nghiệp 1.1.3.1. Đối với các nhà quản trị doanh nghiệp Nhà quản trị phân tích tài chính nhằm đánh giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, xác định điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp. Đó là cơ sở để định hướng các quyết định của Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc tài chính, dự báo tài chính: kế hoạch đầu tư, ngân quỹ và kiểm soát các hoạt động quản lý. [5, tr.15] 1.1.3.2. Đối với các nhà đầu tư Nhà đầu tư cần biết thu nhập của chủ sở hữu - lợi tức cổ phần và giá trị tăng thêm của vốn đầu tư. Họ quan tâm tới phân tích tài chính để nhận biết khả năng sinh lãi của doanh nghiệp. Đó là một trong những căn cứ giúp họ ra quyết định như: đầu tư, góp vốn…vào doanh nghiệp hay không. [5, tr.15] 1.1.3.3. Đối với các đối tượng cho vay Người cho vay phân tích tài chính để nhận biết khả năng vay và trả nợ của khách hàng. Chẳng hạn, để quyết định cho vay, một trong những vấn đề mà người cho vay cần xem xét là doanh nghiệp thực sự có nhu cầu vay hay không? Khả năng trả nợ của doanh nghiệp như thế nào. [5, tr.15] 1.1.3.4. Đối với các cơ quan chức năng của N hà nước Tài chính doanh nghiệp là cơ sở tạo nền vững chắc của hệ thống tà i chính quốc gia vì sự đóng góp của các doanh nghiệp vào ngân sách n hà nước chiếm tỷ trọng lớn trong khoản phải thu ngân sách. [5, tr.15] 1.1.4. Mục tiêu của phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp - Cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà đầu tư, các chủ nợ và những người sử dụng khác để họ có thể ra các quyết định về đầu tư, tín dụng và các quyết định tương tự. Thông tin phải dễ hiểu đối với những người có nhu cầu ng hiên cứu các thông tin này và họ phải có một trình độ tương đối về kinh doa nh và về các hoạt động kinh tế, để giúp các nhà đầu tư, các chủ nợ và những người sử dụng khác đánh giá số lượng, thời gian và rủi ro của những khoản thu bằng tiền từ cổ tức hoặc tiền lãi. - Cung cấp thông tin về các nguồn lực kinh tế của một công ty, nghĩa vụ của cô ng ty đối với các nguồn lực này và các tác động của những nghiệp vụ kinh tế, những sự kiện và những tình huống có thể làm thay đổi các nguồn lực cũng như các nghĩa vụ đối với các nguồn lực đó. - Mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp là tối đa hóa giá trị tài sản của chủ sở hữu . GVHD: ThS. Trần Minh Tuấn 6 SVTH: Lư Văn Tú Phân tích tình hình tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn Huỳnh Thanh Sơn 1.1.5. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp Trong phân tích tài chính, nhà phân tích phải thu thập, sử dụng mọi nguồn thông tin: từ những thông tin nội bộ doanh nghiệp đến những thông tin bên ngoài doanh nghiệp, từ thông tin số lượng đến thông tin giá trị. Những thông tin đó đều giúp cho nhà phân tích có thể đưa ra được những nhận xét, kết luận tinh tế và thích đáng. 1.1.5.1. Thông tin nội bộ doanh nghiệp a) Bảng cân đối kế toán - Khái niệm bảng cân đối kế toán: Bảng cân đối kế toán – còn gọi là bảng tổng kết tài sản là tài liệu quan trọng đối với nhiều đối tượng sử dụng khác nhau: bên ngoài và bên trong doanh nghiệp. Nội dung của bảng cân đối kế toán khái quát tình trạng tài chính của một d oanh nghiệp tại một thời điểm nhất định, thường là cuối kỳ kinh doanh. - Ý nghĩa bảng cân đối kế toán: Bảng cân đối kế toán rất có ý nghĩa trong công tác quản lý doanh nghiệp. Số liệu trên bảng cân đối kế toán cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiệ n có của doanh nghiệp theo cơ cấu của tài sản. Nguồn vốn và cơ cấu nguồn hình thành các tài sản đó. Thông qua bảng cân đối kế toán, có thể nhận xét nghiên cứu và đánh giá khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp. Trên cơ sở đó có thể phân tích tình hình sử dụng vốn, khả năng huy động vốn vào quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. - Kết cấu bảng cân đối kế toán: Bảng cân đối kế toán được chia làm hai phần: Phần tài sản: Chỉ tiêu phần tài sản phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo theo cơ cấu tài sản theo hình thức tồn tại trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tài sản được phân chia như sau: A. Tài sản ngắn hạn B. Tài sản dài hạn Phần nguồn vốn: Phản ánh nguồn hìn h thành tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo. Các chỉ tiêu nguồn vốn thể hiện tính pháp lý của tài sản đối với tài sản đang quản lý và sử dụng ở doanh nghiệp. Nó được phân chia như sau: A. Nợ phải trả B. Nguồn vốn chủ sở hữu. Mỗi phần của bảng cân đối kế toán được phản ánh theo 3 cột: mã số, số đầu năm, số cuối kỳ (quý, năm). [2, tr.188-190] GVHD: ThS. Trần Minh Tuấn 7 SVTH: Lư Văn Tú
- Xem thêm -