Tài liệu Phân tích tình hình tài chính tại công ty tnhh international materials technology

  • Số trang: 114 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH INTERNATIONAL MATERIALS TECHNOLOGY Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Giảng viên hướng dẫn : THS. LÊ ĐÌNH THÁI Sinh viên thực hiện MSSV: 0954010479 : HUỲNH QUỐC THANH Lớp: 09DQD5 TP. Hồ Chí Minh, 2013 i LỜI CAM ĐOAN Em cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của em. Những kết quả và các số liệu trong báo cáo khóa luận tốt nghiệp được thực hiện tại Công ty TNHH International Materials Technology, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Em hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này. TP. HCM, ngày… tháng… năm…… Sinh viên thực hiện ii LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Lê Đình Thái đã tận tình hướng dẫn, bổ sung kiến thức giúp đỡ em hoàn thành tốt giai đoạn thực tập tốt nghiệp. Cho phép em gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công ty TNHH International Materials Technology đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ em trong thời gian thực tập tại công ty. Xin cảm ơn các anh, chị nhân viên trong công ty đã nhiệt tình giúp đỡ và chỉ dẫn cho em. Xin chân thành cảm ơn các anh, chị Phòng kế toán. Những người đã giúp đỡ em rất nhiều, dù công việc bận rộn nhưng vẫn dành thời gian chỉ dẫn, truyền đạt những kinh nghiệm và nghiệp vụ, cung cấp những thông tin, số liệu cần thiết để em có thể hoàn thành tốt đề tài này. Do hạn chế về thời gian và kiến thức nên trong quá trình thực hiện đề tài không tránh khỏi thiếu sót. Rất mong thầy cô, các anh chị chỉ dẫn và góp ý thêm. Bình Dương, ngày… tháng… năm 2013. Sinh viên thực hiện iii CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……….. NHẬN XÉT ĐƠN VỊ THỰC TẬP Họ và tên SV: …………………………………………………………….................. MSSV: ……………………………………………………………………………….. Khóa: ………………………………………………………………………………… 1. Thời gian thực tập ……………………………………………………………………………… 2. Bộ phận thực tập ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 3. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấ ật ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 4. Kết quả thực tập theo đề tài ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 5. Nhận xét chung ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Xác nhận của đơn vị thực tập iv NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… v MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU.....................................................................................................................1 1. Tính cấp thiết của đề tài..................................................................................................1 2. Tình hình nghiên cứu ......................................................................................................2 3. Mục đích nghiên cứu ......................................................................................................2 4. Nhiệm vụ nghiên cứu......................................................................................................2 5. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................................2 6. Phạm vi nghiên cứu.........................................................................................................3 7. Dự kiến kết quả nghiên cứu ...........................................................................................3 8. Giới thiệu kết cấu chuyên đề .........................................................................................3 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH .........4 1.1. Khái niệm về phân tích tài chính ...............................................................................4 1.1.1. Khái niệm về phân tích tài chính .......................................................................4 1.1.2. Nội dung báo cáo tài chính .................................................................................4 1.1.3.1. Bảng cân đối kế toán ...................................................................................4 1.1.3.2. Báo cáo kết quả kinh doanh ........................................................................5 1.1.3.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ..........................................................................5 1.1.3.4. Thuyết minh báo cáo tài chính ...................................................................6 1.2. Ý nghĩa của việc phân tích báo cáo tài chính ...........................................................6 1.2.1. Sự cần thiết của việc phân tích báo cáo tài chính ............................................6 1.2.2. Ý nghĩa của việc phân tích báo cáo tài chính ...................................................7 1.3. Phương pháp phân tích và các công cụ phân tích chủ yếu .....................................7 1.3.1. Phương pháp phân tích ........................................................................................7 1.3.2. Công cụ phân tích ................................................................................................8 1.4. Nội dung phân tích tình hình tài chính ......................................................................9 vi 1.4.1. Phân tích tổng quát các báo cáo tài chính .........................................................9 1.4.1.1. Phân tích bảng cân đối kế toán ...................................................................9 1.4.1.2. Phân tích bảng kết quả kinh doanh ............................................................9 1.4.1.3. Phân tích bảng lưu chuyển tiền tệ ..............................................................9 1.4.2. Phân tích các tỷ số tài chính ...............................................................................9 1.4.2.1. Các tỷ số thanh toán.....................................................................................9 a. Tỷ số thanh toán hiện thời...............................................................................9 b. Tỷ số thanh toán nhanh .................................................................................10 1.4.2.2. Các tỷ số về đòn cân nợ ............................................................................10 a. Tỷ số nợ...........................................................................................................10 b. Khả năng thanh toán lãi vay .........................................................................10 c. Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu .......................................................................10 1.4.2.3. Các tỷ số hoạt động....................................................................................11 a. Tỷ số vòng quay hàng tồn kho .....................................................................11 b. Kỳ thu tiền bình quân ....................................................................................11 c. Hiệu quả sử dụng tài sản cố định .................................................................12 d. Hiệu quả sử dụng toàn bộ tài sản .................................................................12 1.4.2.4. Các tỷ số doanh lợi hay tỷ suất lợi nhuận ...............................................12 a. Tỷ số lợi nhuận thuần trên doanh thu ..........................................................12 b. Tỷ số thu nhập sau thuế trên vốn chủ sở hữu .............................................12 c. Doanh lợi tài sản ............................................................................................13 1.4.3. Phân tích nguồn và sử dụng vốn ......................................................................13 1.4.4. Phương pháp DUPONT ....................................................................................13 TÓM TẮT CHƯƠNG 1 ...................................................................................................15 vii CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH INTERNATIONAL MATERIALS TECHNOLOG Y.............................................16 2.1. Giới thiệu công ty TNHH International Materials Technology ...........................16 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ...................................................................16 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động ......................................................18 2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý ....................................................................................19 2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ................................................................19 2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận .........................................................20 2.1.3.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng thành viên..................................20 2.1.3.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Giám đốc ...........................................21 2.1.3.2.3. Chức năng, nhiệm vụ của phòng hành chính – nhân sự .....................21 2.1.3.2.4. Chức năng, nhiệm vụ của phòng kế hoạch .........................................22 2.1.3.2.5. Chức năng, nhiệm vụ của phòng kế toán............................................23 2.1.3.2.6. Chức năng, nhiệm vụ của phòng sản xuất ..........................................24 2.1.3.2.7. Chức năng, nhiệm vụ của phòng bảo trì..............................................24 2.1.4. Tổ chức công tác kế toán – tài chính ...............................................................25 2.1.4.1. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán và tài chính......................................25 2.1.4.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán và tài chính .............................................25 2.1.4.3. Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận .........................................................26 2.1.5. Quá trình phát triển ............................................................................................27 2.1.5.1. Khái quát quá trình phát triển công ty từ ngày thành lập đến nay .......27 2.1.5.1.1. Cơ sở vật chất – kỹ thuật......................................................................27 2.1.5.1.2. Tình hình lao động của công ty ...........................................................27 2.1.5.1.3. Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty........................................29 2.1.5.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2011...............................32 2.1.5.2. Những thuận lợi và khó khăn hiện nay ...................................................33 viii 2.1.5.3. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới .........................................34 2.2. Thực trạng tình hình tài chính tại công ty TNHH International Materials Technology .........................................................................................................................35 2.2.1. Phân tích tổng quát các báo cáo tài chính .......................................................35 2.2.1.1. Phân tích bảng cân đối kế toán.....................................................................35 2.2.1.1.1. Phân tích kết cấu tài sản .......................................................................35 2.2.1.1.2. Phân tích kết cấu nguồn vốn................................................................38 2.2.1.2. Phân tích bảng kết quả kinh doanh ..............................................................41 2.2.1.2.1. Phân tích biến động kết cấu doanh thu, chi phí và lợi nhuận .............43 2.2.1.2.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng.........................................................45 2.2.1.3. Phân tích bảng lưu chuyển tiền tệ ................................................................46 2.2.1.3.1. Phân tích kết cấu lưu chuyển tiền thuần của các hoạt động ...............48 2.2.1.3.2. Phân tích các khoản thu – chi trong hoạt động kinh doanh................48 2.2.2. Phân tích các tỷ số tài chính .............................................................................49 2.2.2.1. Các tỷ số thanh toán...................................................................................50 2.2.2.1.1. Tỷ số thanh toán hiện thời ...................................................................50 2.2.2.1.2. Tỷ số thanh toán nhanh ........................................................................50 2.2.2.1.3. Mối liên hệ giữa hai tỷ số tài chính này ..............................................51 2.2.2.2. Các tỷ số về đòn cân nợ ............................................................................51 2.2.2.2.1. Tỷ số nợ................................................................................................51 2.2.2.2.2. Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu ..............................................................52 2.2.2.2.3. Tỷ số thanh toán lãi vay .......................................................................52 2.2.2.3. Các tỷ số hoạt động....................................................................................53 2.2.2.3.1. Kỳ thu tiền bình quân...........................................................................53 2.2.2.3.2. Vòng quay tồn kho...............................................................................53 2.2.2.3.3. Hiệu suất sử dụng tài sản cố định........................................................54 ix 2.2.2.3.4. Vòng quay tài sản.................................................................................55 2.2.2.4. Các tỷ số doanh lợi hay tỷ suất lợi nhuận ...............................................55 2.2.2.4.1. Tỷ lệ lãi gộp..........................................................................................55 2.2.2.4.2. Doanh lợi tiêu thụ (ROS).....................................................................56 2.2.2.4.3. Doanh lợi tài sản (ROA) ......................................................................56 2.2.2.4.4. Doanh lợi vốn chủ sở hữu (ROE)........................................................57 2.2.3. Phân tích tài chính DUPONT ...........................................................................58 2.2.3.1. Phân tích ROA và các nhân tố ảnh hưởng ..............................................58 2.2.3.2. Phân tích ROE và các nhân tố ảnh hưởng ..............................................58 2.2.4. Phân tích nguồn và sử dụng vốn ......................................................................59 2.2.4.1. Bảng kê nguồn và sử dụng vốn ................................................................59 2.2.4.2. Bảng phân tích nguồn và sử dụng vốn ....................................................61 TÓM TẮT CHƯƠNG 2 ...................................................................................................64 CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH INTERNATIONAL MATERIALS TECHNOLOG Y .........66 3.1. Nhận xét và đánh giá chung tình hình tài chính công ty TNHH International Materials Technology .......................................................................................................66 3.1.1. Ưu điểm ...............................................................................................................66 3.1.2. Nhược điểm ........................................................................................................67 3.1.3. Nguyên nhân tồn tại các nhược điểm ..............................................................67 3.2. Định hướng phát triển công ty..................................................................................68 3.3. Biện pháp hoàn thiện tình hình tài chính ................................................................68 3.3.1. Các biện pháp tăng doanh thu và giảm chi phí ..............................................68 3.3.1.1. Cơ sở khoa học ...........................................................................................68 3.3.1.2. Giải pháp .....................................................................................................69 x 3.3.1.3. Dự kiến kết quả đạt được ..........................................................................71 3.3.2. Các biện pháp nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản .........................................72 3.3.2.1. Cơ sở khoa học ...........................................................................................72 3.3.2.2. Giải pháp .....................................................................................................72 3.3.2.3. Dự kiến kết quả đạt được ..........................................................................73 3.3.3. Các biện pháp nâng cao năng lực cân đối vốn ...............................................73 3.3.3.1. Cơ sở khoa học ...........................................................................................73 3.3.3.2. Giải pháp .....................................................................................................73 3.3.3.3. Dự kiến kết quả đạt được ..........................................................................74 3.3.4. Các biện pháp làm tăng tính thanh khoản của công ty ..................................74 3.3.4.1. Cơ sở khoa học ...........................................................................................74 3.3.4.2. Giải pháp .....................................................................................................74 3.3.4.3. Dự kiến kết quả đạt được ..........................................................................76 3.4. Các kiến nghị ..............................................................................................................76 3.4.3. Đối với công ty ...................................................................................................76 3.4.3. Đối với Nhà nước...............................................................................................77 TÓM TẮT CHƯƠNG 3 ...................................................................................................78 KẾT LUẬN .......................................................................................................................80 TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................................81 xi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Tên đầy đủ Tên viết tắt 1. Average collection period : kỳ thu tiền bình quân ACP 2. The total assets utilization : vòng quay tài sản AU 3. Ban giám đốc BGĐ 4. Computer Numerical Control : điều khiển bằng máy tính CNC 5. Thu nhập sau thuế EAT 6. Lợi nhuận gộp trừ chi phí lãi vay EBT 7. Lợi nhuận gộp EBIT 8. Số nhân vốn EM 9. Giá trị gia tăng GTGT 10. Chi phí lãi vay I 11. 20. Doanh lợi trên vốn chủ sở hữu ROE 12. Return on assets : doanh lợi tài sản ROA 13. Profit margin on sales : doanh lợi tiêu thụ ROS 14. Tax : thuế T 15. Tài sản TS 16. Tài sản cố định TSCĐ 17. Time interest earned ratio : khả năng thanh toán lãi vay TIE 18. Vốn chủ sở hữu VCSH xii DANH SÁCH CÁC BẢNG SỬ DỤNG Bảng 2.1. Bảng ngành nghề hoạt động của công ty ......................................................19 Bảng 2.2. Bảng biểu về tiến độ thực hiện dự án đầu tư ................................................27 Bảng 2.3. Bảng biểu về tình hình lao động của công ty ...............................................28 Bảng 2.4. Bảng biểu tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty ...............................30 Bảng 2.5. Bảng biểu về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty TNHH International Materials Technology năm 2012 ..............................................................33 Bảng 2.6. Bảng phân tích cơ cấu tài sản năm 2011.......................................................35 Bảng 2.7. Bảng phân tích cơ cấu tài sản năm 2012.......................................................36 Bảng 2.8. Bảng phân tích cơ cấu nguồn vốn năm 2011 ...............................................38 Bảng 2.9. Bảng phân tích cơ cấu nguồn vốn năm 2012 ...............................................39 Bảng 2.10. Bảng phân tích kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011.........................41 Bảng 2.11. Bảng phân tích kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012.........................42 Bảng 2.12. Bảng phân tích tình hình lưu chuyển tiền tệ...............................................46 Bảng 2.13. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tóm tắt ................................49 Bảng 2.14. Bảng tính Du Pont .........................................................................................58 Bảng 2.15. Bảng kê nguồn và sử dụng vốn năm 2011 .................................................59 Bảng 2.16. Bảng kê nguồn và sử dụng vốn năm 2012 .................................................60 Bảng 2.17. Bảng phân tích biến động nguồn và sử dụng vốn trong năm 2011 và năm 2012 .....................................................................................................................................61 DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ Sơ đồ 2.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty TNHH International Marterrials Technology .........................................................................................................................20 Sơ đồ 2.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tài chính của công ty ..................................26 Biểu đồ 2.1. Biểu đồ tình hình tài sản qua các năm 2009 -2012 .................................31 Biểu đồ 2.2. Biểu đồ tình hình nguồn vốn qua các năm 2009 -2012 ..........................32 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Với xuất phát điểm từ một nước nông nghiệp lạc hậu, còn nhiều hạn chế về trình độ khoa học kỹ thuật, Việt Nam đã và đang không ngừng cố gắng đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để hòa cùng với xu thế khu vực hóa và toàn cầu hóa về hợp tác kinh tế đang nổi trội, với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường, với tính phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế và thương mại giữa các quốc gia ngày càng sâu sắc. Ngày 07/11/2006, Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương Mại Thế Giới (WTO), mở ra một bước ngoặc quan trọng cho Đất nước nói chung và nền kinh tế nói riêng. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp được đối xử bình đẳng trên một sân chơi chung, mở ra nhiều cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp. Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững cần phải có các hoạt động: nghiên cứu nhu cầu thị trường, phân tích tình hình hiện tại của cả nền kinh tế, của chính doanh nghiệp, từ đó, vạch ra các chiến lược phát triển ngắn hạn và dài hạn, nhằm mục đích cuối cùng là tăng giá trị tài sản cho chủ sở hữu. Một trong những hoạt động quan trọng đó là phân tích tài chính và đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. Hoạt động tài chính là một bộ phận của hoạt động sản xuất kinh doanh. Nó có mặt trong tất cả các khâu của hoạt động sản xuất kinh doanh từ khâu tạo vốn đến khâu phân phối lợi nhuận thu được từ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhiệm vụ của hoạt động tài chính là phải huy động đủ vốn đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, đồng thời phải quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả trên cơ sở chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, chính sách, chế độ quy định về tài chính tín dụng của Nhà nước. Trong nền kinh tế thị trường, tình hình tài chính của doanh nghiệp là một vấn đề được nhiều người quan tâm, nhất là những người quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Chính vì vậy, phân tích tình hình tài chính là một việc làm vô cùng quan trọng và cần thiết, quyết định đến sự tồn tại, phát triển và suy vong của một doanh nghiệp. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp nhằm đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình tổ chức, phân phối, sử dụng và quản lý các loại vốn và nguồn vốn của doanh nghiệp. Thông qua đó, tìm các giải pháp nâng cao hiệu quả SVTH: HUỲNH QUỐC THANH GVHD: THS. LÊ ĐÌNH THÁI 2 tài chính, cũng như nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong tương lai của doanh nghiệp. Chính vì sự cần thiết trên, nên em chọn đề tài thực tập: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH INTERNATIONAL MATERIALS TECHNOLOG Y. 2. Tình hình nghiên cứu Đề tài được thực hiện tại CÔNG TY TNHH INTERNATIONAL MATERIALS TECHNOLOGY tại số 32, đường số 6, KCN Việt Nam – Singapore, TX. Thuận An, Bình Dương thông qua việc phân tích báo cáo tài chính của công ty. 3. Mục đích nghiên cứu Phân tích và đánh giá các báo cáo tài chính nhằm tìm ra những mặt mạnh và những bất ổn, từ đó đề xuất những biện pháp quản trị tài chính đúng đắn và kịp thời phát huy ở mức cao nhất hiệu quả sử dụng vốn. Mục tiêu cụ thể: - Đánh giá khái quát tình hình tài chính. - Phân tích kết cấu tài chính và tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh. - Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của công ty. - Phân tích hiệu quả kinh doanh. - Phân tích các tỷ số tài chính thông qua các báo cáo tài chính của công ty. - Phân tích hiệu quả sử dụng vốn, khả năng sinh lời của vốn và nguồn vốn. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hoá những vấn đề lý luận liên quan tới phân tích báo cáo tài chính như: khái niệm, ý nghĩa nội dung của phân tích báo cáo tài chính. - Mô tả thực trạng, phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tài chính tại công ty TNHH International Materials technology. - Đề xuất các biện pháp, giải pháp, kiến nghị. 5. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp phỏng vấn trực tiếp: Hỏi các anh chị hướng dẫn trong công ty để lấy những thông tin, dữ liệu cần thiết cho việc nghiên cứu đề tài. - Phương pháp thông kê: Tổng hợp những thông tin và dữ liệu đã thu thập được để hoàn thành việc nghiên cứu, so sánh số liệu các thời kỳ để đưa ra những nhận xét đánh giá. SVTH: HUỲNH QUỐC THANH GVHD: THS. LÊ ĐÌNH THÁI 3 - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tìm hiểu từ giáo trình, sách báo, internet … những thông tin liên quan đến đề tài để tiến hành việc nghiên cứu. - Và kết hợp một số phương pháp khác. 6. Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Đề tài được thực hiện tại CÔNG TY TNHH INTERNATIONAL MATERIALS TECHNOLOGY tại số 32, đường số 6, KCN Việt Nam – Singapore, TX. Thuận An, Bình Dương. - Về thời gian: Đề tài được thực hiện từ 15/05/2013 đến ngày 15/07/2013. - Do điều kiện thời gian còn hạn chế nên đề tài của em chỉ có thể phản ánh một cách khái quát tình hình tài chính của CÔNG TY TNHH INTERNATIONAL MATERIALS TECHNOLOGY thông qua các báo cáo tài chính năm 2010 – 2012. 7. Dự kiến kết quả nghiên cứu Từ báo cáo tài chính của công ty TNHH International Materials Technology, thông qua phân tích các chỉ số tài chính, phân tích Du-Pont... ta có thể tìm ra những mặt mạnh cũng như các hạn chế trong cơ cấu tài chính của công ty. Từ đó đưa ra những biện pháp và các kiến nghị để phát huy điểm mạnh và hạn chế điểm yếu. 8. Giới thiệu kết cấu chuyên đề Đề tài gồm có 3 chương: ● CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ● CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH INTERNATIONAL MATERIALS TECHNOLOGY ● CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH INTERNATIONAL MATERIALS TECHNOLOGY SVTH: HUỲNH QUỐC THANH GVHD: THS. LÊ ĐÌNH THÁI 4 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 1.1. Khái niệm về phân tích tài chính 1.1.1. Khái niệm về phân tích tài chính Phân tích tài chính là tổng hợp các phương pháp cho phép đánh giá tình hình tài chính trong quá khứ và hiện tại, cũng như dự đoán tình hình tài chính trong tương lai, giúp cho nhà quản lý đưa ra các quyết định quản lý chuẩn xác và đánh giá được công ty, đồng thời giúp cho các đối tượng quan tâm đưa ra các quyết định hợp lý, phù hợp với mục tiêu mà họ quan tâm. PGS. TS Phan Thị Cúc, TS Nguyễn Trung Trực, THS. Đặng Thị Trường Giang (2010) nói việc phân tích báo cáo tài chính có thể được hiểu như sau: “Là đánh giá những gì đã làm được trong một thời kỳ nhất định (quý, năm …), dự kiến những gì sẽ xảy ra, trên cơ sở đó kiến nghị các biện pháp, tận dụng triệt để các điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu thể hiện để thực hiện trong thời gian tới.” [2, tr. 218] 1.1.2. Nội dung báo cáo tài chính Báo cáo tài chính là một hệ thống các số liệu và phân tích cho ta biết tình hình tài sản và nguồn vốn kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp. Theo như chế độ kế toán hiện nay của Việt Nam quy định đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh báo cáo tài chính phải lập sẽ có các bản báo cáo sau đây: 1.1.3.1. Bảng cân đối kế toán “Bảng cân đối kế toán: là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định dưới hình thái tiền mặt.” [3, tr. 320]. Bảng cân đối kế toán là tài liệu quan trọng để đánh giá tổng quát về tình hình hoạt động tài chính, về năng lực tài chính, khả năng chủ động về vốn, về tài chính, về trình độ sử dụng tài sản của doanh nghiệp. Qua bảng cân đối kế toán cũng cho phép đánh giá triển vọng phát triển kinh tế và tài chính của doanh nghiệp trong tương lai, từ đó giúp nhà quản trị doanh nghiệp thấy được trách nhiệm của mình đối với tài sản của doanh nghiệp, đối với các khoản nợ, các khoản vay. Thông qua việc phân tích bảng cân đối kế toán giúp doanh nghiệp thấy được thực trạng tài chính của doanh nghiệp, những mất cân đối, những bất hợp lý, từ đó SVTH: HUỲNH QUỐC THANH GVHD: THS. LÊ ĐÌNH THÁI 5 tìm ra nguyên nhân và đưa ra các giải pháp tài chính để xây dựng một kết cấu tài sản và nguồn vốn hợp lý phục vụ tốt cho quá trình sản xuất kinh doanh, quản lý vốn chặt chẽ, sử dụng vốn có hiệu quả, ngày càng cải thiện tình hình tài chính và năng lực tài chính của doanh nghiệp. Kết cấu bảng cân đối kế toán gồm hai phần như sau: - Tài sản: thể hiện số tài sản doanh nghiệp đang quản lý và sử dụng. + Tài sản ngắn hạn: tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu, hàng tồn kho, tài sản ngắn hạn khác. + Tài sản dài hạn: các khoản thu dài hạn, tài sản cố định, bất động sản đầu tư, các khoản đầu tư tài chính dài hạn và tài sản dài hạn khác. - Nguồn vốn: nguồn hình thành tài sản. + Nợ phải trả: nợ ngắn hạn, nợ dài hạn (phải trả người bán, nhà cung cấp, khoản ứng trước của khách hàng, lương phải trả, thuế phải nộp, nợ vay ngân hàng, các trái phiếu vay nợ…) + Vốn chủ sở hữu: vốn góp của chủ sở hữu, lợi nhuận giữ lại, các quỹ, nguồn lợi khác thuộc về chủ sở hữu. 1.1.3.2. Báo cáo kết quả kinh doanh Báo cáo kết quả kinh doanh: “Là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán được chi tiết theo từng lĩnh vực hoạt động và tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.” [3, tr. 327]. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm ba phần: - Phần I: Lãi (lỗ) được phân tích kỹ ở các chương về kết quả kinh doanh, chi phí và lợi nhuận. - Phần II: Tình hình thực hiện nghĩa vụ của Nhà nước về các loại thuế và các khoản phải nộp khác. - Phần III: Thuế GTGT được khấu trừ, thuế GTGT được hoàn lại, thuế GTGT được giảm, thuế GTGT bán hàng nội địa. 1.1.3.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: “Là báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh sự hình thành và sử dụng lượng tiền phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp.” [3, tr. 334]. SVTH: HUỲNH QUỐC THANH GVHD: THS. LÊ ĐÌNH THÁI 6 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được thực hiện theo hai phương pháp kế toán: Phương pháp gián tiếp và phương pháp trực tiếp. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gồm ba phần: - Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh. - Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư. - Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính. Để đánh giá về khả năng chi trả của một doanh nghiệp cần tìm hiểu về tình hình lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp, bao gồm: - Xác định hoặc dự báo dòng tiền thu: dòng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh; dòng tiền thu được từ hoạt động đầu tư tài chính; dòng tiền thu được từ hoạt động bất thường. - Xác định hoặc dự báo dòng tiền chi: dòng tiền chi thực hiện sản xuất kinh doanh; dòng tiền chi thực hiện hoạt động đầu tư, tài chính; dòng tiền chi thực hiện hoạt động bất thường. Trên cơ sở dòng thu và chi, nhà phân tích thực hiện cân đối ngân quỹ để xác định số dư cuối kỳ. Từ đó, thiết lập mức dự phòng tối thiểu cho doanh nghiệp nhằm mục tiêu đảm bảo chi trả. 1.1.3.4. Thuyết minh báo cáo tài chính Thuyết minh báo cáo tài chính: ”Đây là tài liệu giải thích một số đặc điểm về hoạt động của doanh nghiệp, chi tiết một số chỉ tiêu tài chính trên các báo cáo tài chính cụ thể.” [3, tr. 339]. 1.2. Ý nghĩa của việc phân tích báo cáo tài chính 1.2.1. Sự cần thiết của việc phân tích báo cáo tài chính Tài chính doanh nghiệp là hệ thống các mối quan hệ kinh tế gắn liền với việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ tại doanh nghiệp để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy việc phân tích tình hình tài chính cho phép các doanh nghiệp nhìn nhận đúng đắn khả năng sức mạnh cũng như hạn chế của doanh nghiệp mình. Chính trên cơ sở này sẽ xác định đúng đắn mục tiêu cùng với chiến lược kinh doanh có hiệu quả. Phân tích tình hình tài chính còn là công cụ quan trọng trong chức năng quản trị có hiệu quả ở doanh nghiệp. Phân tích là quá trình nhận thức hoạt động kinh doanh, là cơ sở cho ra quyết định đúng đắn trong tổ chức quản lý, SVTH: HUỲNH QUỐC THANH GVHD: THS. LÊ ĐÌNH THÁI 7 nhất là chức năng kiểm tra, đánh giá và điều hành hoạt động kinh doanh để đạt được mục tiêu kinh doanh. 1.2.2. Ý nghĩa của việc phân tích báo cáo tài chính Ths. Bùi Văn Trường (2009) cho rằng việc phân tích báo cáo tài chính có ý nghĩa như sau: “Phân tích báo cáo tài chính giúp cho các đối tượng sử dụng có thông tin cần thiết để ra các quyết định: - Quyết định đầu tư và cung cấp tín dụng: + Cổ đông, người có ý định đầu tư cần thông tin như lợi nhuận, trả lãi mỗi cổ phiếu, tình hình tài chính, dự báo lợi nhuận tương lai của một doanh nghiệp… để quyết định đầu tư. + Tổ chức tài chính tín dụng cần thông tin cơ cấu vốn, khả năng trả tiền lãi định kỳ, trả nợ vay, triển vọng, rủi ro… để quyết định cung cấp tín dụng cho doanh nghiệp. + Nhà cung cấp nguyên liệu cần thông tin khả năng trả nợ ngắn hạn của khách hàng… để quyết định bán chịu cho doanh nghiệp. + Nhà quản trị doanh nghiệp cần thông tin tình hình tài chính, khả năng trả nợ, sinh lời, nhận biết thuận lợi, khó khăn liên quan đến kinh doanh, sử dụng tài sản, điều hành nợ - vốn… để có được quyết định kinh doanh đạt hiệu quả cao. - Quyết định điều tiết: + Cơ quan Thuế cần thông tin kết quả kinh doanh, tình hình tài chính… để kiểm tra việc nộp thuế, xây dựng chính sách thuế… + Cơ quan Kinh tế cần thông tin kết quả kinh doanh, tình hình tài chính… để xây dựng chính sách mở rộng hay hạn chế đầu tư. + Cơ quan Chứng khoán cần thông tin kết quả kinh doanh, tình hình tài chính… để có những quyết định hạn chế thiệt hại cho nhà đầu tư.” [5, tr. 175] 1.3. Phương pháp phân tích và các công cụ phân tích chủ yếu 1.3.1 Phương pháp phân tích Để phân tích tình hình tài chính của một doanh nghiệp, các nhà phân tích cần phải đọc và hiểu được các báo cáo tài chính, nhận biết được và tập trung vào các chỉ tiêu tài chính liên quan trực tiếp tới mục tiêu phân tích. Từ đó, sử dụng các phương pháp phân tích để đánh giá và nhận biết xu thế thay đổi tình hình tài chính của doanh nghiệp. SVTH: HUỲNH QUỐC THANH GVHD: THS. LÊ ĐÌNH THÁI
- Xem thêm -