Tài liệu Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng miền trung

  • Số trang: 53 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 123 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Tham gia: 09/09/2015

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA KINH TẾ -CƠ SỞ THANH HÓA  BÁO CÁO THỰC TẬP ĐỀ TÀI : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG MIỀN TRUNG GVHD SVTH MSSV Lớp : ThS. Lê Đức Thiện : Hoàng Thị Nhàn : 10013633 : CDTD12TH Thanh Hóa, tháng 3 năm 2013 Báo cáo thực tập SVTH: Hoàng Thị Nhàn – 10013633 – Lớp CDTD12TH GVHD: ThS.Lê Đức Thiện Báo cáo thực tập GVHD: ThS.Lê Đức Thiện NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Thanh Hóa, ngày..... tháng..... năm 2013 Giáo viên hướng dẫn (kí, ghi rõ họ tên) SVTH: Hoàng Thị Nhàn – 10013633 – Lớp CDTD12TH Báo cáo thực tập GVHD: ThS.Lê Đức Thiện MỤC LỤC A. MỞ ĐẦU:................................................................................................................. 1 1. Lý do chọn đề tài:......................................................................................................1 2. Mục tiêu nghiên cứu..................................................................................................2 3. Phương pháp nghiên cứu:..........................................................................................2 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu.................................................................................2 B.NỘI DUNG................................................................................................................ 3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.........................3 1.1. Khái quát về tài chính doanh nghiệp.......................................................................3 1.1.1. Khái niệm:...........................................................................................................3 1.1.2. Bản chất,chức năngcủa tài chính doanh nghiệp...................................................3 1.1.2.1.Bản chất:............................................................................................................3 1.1.2.2.Chức năng:.........................................................................................................3 1.1.3.ý nghĩa, nhiệm vụ và mục đích của phân tích báo cáo tài chính:..........................4 1.1.3.1. ý nghĩa, nhiệm vụ:.............................................................................................4 1.1.3.2. Mục đích:..........................................................................................................5 1.1.4.Giới thiệu hệ thống báo cáo tài chính:..................................................................5 1.1.4.1.Hệ thống báo cáo tài chính:................................................................................5 1.1.4.2. Mối quan hệ giữa báo cáo tài chính:.................................................................6 1.1.5. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp:................................7 1.1.6.Cơ sở hoạch định về tài chính doanh nghiệp:........................................................8 1.1.6.1. ý nghĩa của hoạch định tài chính:......................................................................8 1.1.6.2.Vai trò hoạch định tài chính:..............................................................................9 1.1.6.3. Phương pháp dự báo:........................................................................................9 CHƯƠNG 2:Phân tích về vấn đề tài chính tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng miền trung............................................................................................................................. 10 2.1. Đặc điểm tình hình chung của Công ty CP TVXD Miền Trung:.........................10 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP TVXD Miền Trung:..........10 2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty:..........................................10 2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty:.........................................11 2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán – tài chính của công ty cổ phần xây dựng miền trung.................................................................................................................... 13 SVTH: Hoàng Thị Nhàn – 10013633 – Lớp CDTD12TH Báo cáo thực tập GVHD: ThS.Lê Đức Thiện 2.1.4.1. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty:..........................................................13 2.1.4.3.Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty CP TVXD Miền Trung:........................18 2.1.4.4.Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ:..............................................................18 2.1.4.5.Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán:.................................................19 2.1.4.6.Hình thức tổ chức công tác kế toán tại Công ty CP TVXD Miền Trung:.........20 2.1.4.7.Tổ chức lập báo cáo kế toán :...........................................................................20 2.1.4.8.Tổ chức kiểm tra công tác kế toán :.................................................................23 2.1.5. Định hướng hoạt đông của công ty:...................................................................23 2.2. Phân tích tình tài chính của công ty......................................................................23 2.2.1. Phân tích chung về tình hình tài chính:..............................................................23 2.2.1.1. Đánh giá khái quát về tình hình tài chính của công ty.....................................23 2.2.1.1.1.Đánh giá tình huy động vốn:.........................................................................23 2.2.1.1.2.Đánh giá mức độ độc lập, tự chủ của công ty:..............................................26 2.2.1.1.3.Đánh giá khái quát khả năng thanh toán của công ty:...................................27 2.2.1.1.4.Đánh giá khái quát khả năng sinh lợi:...........................................................29 2.2.1.2. Phân tích cơ cấu vốn:......................................................................................31 2.2.1.3. Phân tích cơ cấu nguồn vốn:...........................................................................31 2.2.2. phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của công ty:......................33 2.2.2.1. phân tích tình công nợ:....................................................................................33 2.2.2.1.1.Phân tích tình công nợ khoản phải thu:.........................................................33 2.2.2.1.2.Phân tích tình công nợ khoản phải trả:..........................................................35 2.2.2.2. phân tích khả năng thanh toán:........................................................................37 2.2.2.2.1Phân tích khả năng thanh toán nợ ngắn hạn:..................................................37 2.2.2.2.2.Phân tích khả năng thanh toán nợ dài hạn:....................................................38 2.2.2.3. phân tích mối quan hệ công nợ phải thu và công nợ phải trả:.........................39 2.2.2.2.3. Phân tích mối quan hệ công nợ phải thu và công nợ phải trả trong năm 2011:............................................................................................................................ 39 2.3. Đánh giá tình hình tài chinh của doanh nghiệp:....................................................41 2.3.1. Những mặt được:...............................................................................................41 2.3.2. Những mặt hạn chế:......................................................................................42 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC VÀ HOÀN THIỆN VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG MIỀN TRUNG...........44 SVTH: Hoàng Thị Nhàn – 10013633 – Lớp CDTD12TH Báo cáo thực tập GVHD: ThS.Lê Đức Thiện 3.1. Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty:....................................................44 3.2. Một số giải pháp nâng cao và hoàn thiện vấn đề tài chính của công ty.................45 3.2.1. Về tuyển dụng :..................................................................................................45 3.2.2. Về đào tạo và phát triển nhân lực :.....................................................................45 3.2.3. Về chế độ thù lao lao động và chế độ khen thưởng :..........................................46 3.2.4. Điều kiện và môi trường làm việc:.....................................................................46 3.2.5. Củng cố các mối quan hệ tài chính:...................................................................47 3.2.6. Củng cố mối quan hệ tài chính giữa công ty Nhà nước:....................................47 3.2.7. Củng cố mối quan hệ giữa công ty với thị trường tài chính:..............................48 3.2.8. Củng cố mối quan hệ giữa công ty với thị trường khác :...................................48 3.2.9. Củng cố các mối quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp:.......................................49 3.3. Đề xuất và kiến nghị:............................................................................................49 3.3. 1. Ý kiến đề nghị công ty :....................................................................................49 3.3.2. Kiến nghị với nhà nước:.....................................................................................50 C. KẾT LUẬN:............................................................................................................ 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................53 SVTH: Hoàng Thị Nhàn – 10013633 – Lớp CDTD12TH Báo cáo thực tập GVHD: ThS.Lê Đức Thiện DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1.Bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty:............13 Bảng 2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh........................................................15 Bảng 2.3: Mức độ độc lập, tự chủ của công ty.............................................................24 Bảng 2.4: Khả năng thanh toán của công ty:................................................................25 Bảng 2.5 :Khả năng sinh lợi.........................................................................................27 Bảng 2.6: . Phân tích cơ cấu vốn..................................................................................28 Bảng 2.7: Phân tích cơ cấu nguồn vốn.........................................................................28 Bảng 2.8: Công nợ khoản phải thu...............................................................................30 Bảng 2.9: công nợ khoản phải trả................................................................................31 Bảng 2.10: khả năng thanh toán nợ ngắn hạn..............................................................33 Bảng 2.11: khả năng thanh toán nợ dài hạn.................................................................34 SVTH: Hoàng Thị Nhàn – 10013633 – Lớp CDTD12TH Báo cáo thực tập GVHD: ThS.Lê Đức Thiện DANH MỤC SƠ ĐỒ - ĐỒ THỊ Sơ đồ 2.1. Sơ đồ bồ máy quản lý của công ty được thể hiện:......................................11 Sơ đồ 2.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Công ty CP TVXD Miền Trung...........17 Sơ đồ 2.3.Sơ đồ trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký - Chứng từ:............................18 Đồ thị 2.1: Mức độ độc lập, tự chủ của công ty...........................................................24 Đồ thị 2.2:Khả năng thanh toán của công ty................................................................26 Đồ thị 2.3:Khả năng sinh lợi........................................................................................27 Đồ thị 2.4: Công nợ khoản phải thu.............................................................................30 Đồ thị 2.5: công nợ khoản phải trả...............................................................................32 Đồ thị 2.6: khả năng thanh toán nợ ngắn hạn...............................................................33 Đồ thị 2.7: khả năng thanh toán nợ dài hạn..................................................................35 SVTH: Hoàng Thị Nhàn – 10013633 – Lớp CDTD12TH Báo cáo thực tập SVTH: Hoàng Thị Nhàn – 10013633 – Lớp CDTD12TH GVHD: ThS.Lê Đức Thiện Báo cáo thực tập SVTH: Hoàng Thị Nhàn – 10013633 – Lớp CDTD12TH GVHD: ThS.Lê Đức Thiện 1 Báo cáo thực tập SVTH: Hoàng Thị Nhàn – 10013633 – Lớp CDTD12TH GVHD: ThS.Lê Đức Thiện 2 Báo cáo thực tập GVHD: ThS.Lê Đức Thiện B.NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1. Khái quát về tài chính doanh nghiệp. 1.1.1. Khái niệm: Tài chính doanh nghiệp là các quan hệ kinh tế phát sinh gắn liền với quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ trong quá trình hoạt động kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu nhất định. Tài chính doanh nghiệp là một bộ phận trong hệ thống tài chính, tại đây nguồn tài chính xuất hiện và đồng thời đây cũng là nơi thu hút trở lại phần quan trọng các nguồn tài chính doanh nghiệp. Tài chính doanh nghiệp có ảnh hưởng đến đời sống xã hội, đến sự phát triển hay suy thoái của nền sản xuất. 1.1.2. Bản chất,chức năngcủa tài chính doanh nghiệp 1.1.2.1.Bản chất: Tài chính doanh nghiệp là những quan hệ kinh tế biểu hiện dưới hỡnh thức giỏ trị phỏt sinh trong quỏ trỡnh hỡnh thành và sử dụng cỏc quỹ tiền tệ nhằm phục vụ quỏ trỡnh sản xuất trong mỗi doanh nghiệp và gúp phần tớch lũy vốn cho nhà nước. trong quá trỡnh đó những quan hệ kinh tế bao gồm: Quan hệ giữa doanh nghiệp với Nhà nước: Thể hiện thông qua ngĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp, hoặc góp vốn hoặc cho vay. Quan hệ giũa doanh nghiệp với thị trường gồm:  Quan hệ giữa doanh nghiệp với thị trường khỏc  Quan hệ giữa doanh nghiệp với nhà đầu tư, bạn hàng, khách hàng…thông qua việc thanh toán tiền mua bán vật tư,hàng hóa,tiền công,tiền lói,…  Quan hệ giữa doanh nghiệp với ngân hàng, các tổ chức tín dụng thông qua hoạt động vay, trả nợ vay, lói,… Quan hệ kinh tế trong nội bộ doanh nghiệp:  Giữa doanh nghiệp với cỏc phũng ban, phõn xưởng, tổ sản xuất  Giữa doanh nghiệp với cán bộ, công nhân viên qua việc trả lương, tiền thưởng, phạt,… 1.1.2.2.Chức năng: Tài chớnh doanh nghiệp gồm ba chức năng sau: SVTH: Hoàng Thị Nhàn – 10013633 – Lớp CDTD12TH 3 Báo cáo thực tập GVHD: ThS.Lê Đức Thiện  Chức năng tạo vốn đảm bảo vốn cho quá trình sản xuất kinh doanh: Tài chính doanh nghiệp thanh toán nhu cầu vốn , lựa chọn nguồn vốn, tổ chức huy động và sử dụng đúng đắn nhằm duy trì và thúc đẩy sự phát triển có hiệu quả quá trình sản xuất kinh doanh.  Chức năng phân phối thu nhập bằng tiền: thu nhập bằng tiền của doanh nghiệp được tài chính doanh nghiệp phân phối như sau: thi nhập đạt được do bán hàng trước tiên phải bù đắp chi phí bỏ ra trong quá trình sản xuất như: hao mòn máy móc thiết bị. trả lương, mua nguyên, nhiên liệu, thực hiện nghĩa vụ đí với nhà nước. Phần còn lại hình thành các quỹ của doanh nghiệp, thực hiện bảo toàn vốn hoặc trả lợi tức cổ phần ( nếu có).  Chức năng kiểm tra bằng tiền đối với hoạt động sản xuất kinh doanh: Tài chính doanh nghiệp căn cứ vào tình thu chi tiện tệ và các chỉ tiêu phản ánh bằng tiền để kiểm soát tình hình vốn, sản xuất hiệu quả kinh doanh. Trên cơ sở đó giúp nhà quản lý phát hiện những khâu mất cân đối sơ hở trong công tác điều hành để ngăn chặn các tổn thất có thể xảy ra nhăm duy trì và nâng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Chức năng này là toàn diện và thường xuyên trong suốt quá trình kinh doanh, vì vậy nó có ý nghĩa quan trọng hàng đầu. Tóm lại ba chức năng trên quan hệ mật thiết với nhau, chức năng kiểm tra tiến hành tốt là cơ sở quan trọng cho những hướng phân phối tài chính đúng đắn tạo điều kiện sản xuất liên tục. 1.1.3.ý nghĩa, nhiệm vụ và mục đích của phân tích báo cáo tài chính: 1.1.3.1. ý nghĩa, nhiệm vụ: Qua phân tích tình hình tài chính mới đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình phân phối, sử dụng và quản lý các loại vốn, nguồn vốn, vạch rõ khả năng tiềm tàng về vốn của xí nghiệp. Trên cơ sở đó đề ra biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn: Với ý nghĩa đó, nhiệm vụ của phân tích bao gồm:  Đánh giá tình hình sử dụng vốn, nguồn vốn như: xem xét việc phân bổ vốn, nguồn vốn hợp lý không? Xem xét mức độ đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh, phát hiện nguyên nhân thừa thiếu vốn.  Đánh giá tình hình, khả năng thanh toán của doanh nghiệp, tình hình chấp hành các chế độ, chính sách tài chính, tín dụng nhà nước. SVTH: Hoàng Thị Nhàn – 10013633 – Lớp CDTD12TH 4 Báo cáo thực tập GVHD: ThS.Lê Đức Thiện  Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn  Phát hiện khả năng tiềm tàng, đề ra các biện pháp động viên,khai thác khả năng tiềm tàng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 1.1.3.2. Mục đích: Mục đích của phân tích tài chính doanh nghiệp tuỳ thuộc vào từng đối tượng cụ thể, ở đây, ta sẽ đề cập đến mục đối với nhà quản lý vì đây là người có nhu cầu cao nhất về phân tích tài chính. Lý do quan trọng để nhà quản trị quan tâm đến phân tích tài chính là nhằm nhìn thấy tổng quát ,toàn diện về hiện trạng tài chính và hiệu quả hoạt động, cụ thể là nhằm kiểm soát chi phí và khả năng sinh lời. Phân tích tài chính còn giúp nhà quản trị ra quyết định tài chính liên quan đến cấu trúc vốn, một tỷ lệ so với chủ sở hữu phù hợp và hạn chế được rủi ro tài chính, tỷ lệ nào còn cho phép doanh nghiệp tiếp tục mở rộng kinh doanh (hay thu hẹp) mà không phải căng thẳng quá mức về tình hình tài chính. 1.1.4.Giới thiệu hệ thống báo cáo tài chính: 1.1.4.1.Hệ thống báo cáo tài chính: Hệ thống báo cáo tài chính gồm những văn bản riêng của hệ thống kế toán được tiêu chuẩn hóa trên phạm vi quốc tế. Tùy thuộc vào đặc điểm, mô hình kinh tế, cơ chế quẩn lý và văn hóa về hình thức, cấu trúc, tên gọi của các báo cáo tài chính có thể khác nhau ở từng quốc gia, tuy nhiên nội dung hoàn toàn thống nhất. Hệ thống báo cáo tài chính là kết quả của trí tuệ và đúc kết qua thực tiễn của các nhà khoa học và của tất cả nền kinh tế thế giới. Nội dung mà các báo cáo phản ánh là tình hình tổng quát về tài sản , sự hình thành tài sản, sự vận động và thay đổi của chúng qua mỗi kỳ kinh doanh. Cơ sở thành lập của báo cáo là dữ liệu thực tế đã phát sinh được kế toán theo dõi ghi chép theo những nguyên tắc và khách quan. Tính chính xác và khoa học của báo cáo càng cao bao nhiêu, sự phản ánh về “tình trạng sức khỏe” của doanh nghiệp cang trung thực bấy nhiêu. Hệ thống báo cáo tài chính gồm:  Bảng cân đối kế toán: SVTH: Hoàng Thị Nhàn – 10013633 – Lớp CDTD12TH 5 Báo cáo thực tập GVHD: ThS.Lê Đức Thiện Bảng cân đối kế toán còn gọi là bảng tổng kết tài sản, khái quát tình trạg tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Cơ cấu bao gồm hai phần luôn bằng nhau là: tài sản và nguồn vốn _là nguồn hình thành nên tài sản: TÀI SẢN= NỢ PHẢI TRẢ + VỐN CHỦ SỞ HỬU Một đặc điểm cần lưu ý trong bảng cân đối kế toán do các nguyên tắc toán ấn định, được phản ánh theo giá trị sổ sách kế toán, chứ không phản ánh theo giá trị thị trường.  Báo cáo kết quả kinh doanh: Báo cáo kết quả kinh doanh còn gọi là báo cáo thu nhập, là báo cáo tài chính tổng hợp về tình hình và kết quả kinh doanh, phản ánh thu nhập hoạt động chính và các hoạt động khác qua một kỳ kinh doanh. Ngoài ra theo quy định của Việt Nam, còn có thêm phần kê khai tình hình thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với nhà nước và tình hình thực hiện thuế giá trị gia tăng. Nội dung của báo cáo kết quả kinh doanh là chi tiết hóa các chỉ tiêu của đẳng thức tổng quát quá trình kinh doanh sau: DOANH THU – CHI PHÍ = LỢI NHUẬN  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ còn gọi là báo cáo ngân lưu thể hiện lưu lượng tiền vào,tiền ra của doanh nghiệp. Nói cách khác, chỉ ra các lĩnh vực nào tạo ra nguồn tiên, lĩnh vực nào sử dụng tiền, khả năng thanh toán, lương tiền thừa thiếu và thời điểm cần sử dụng để đạt hiệu quả cao nhất. Báo cáo ngân lưu được tổng hợp bởi ba dòng ngân lưu dòng, từ ba hoạt động :  Hoạt động kinh doanh : hoạt động chính tạo re doanh thu của doanh nghiệp: sản xuất, thương mại, dịch vụ,…  Hoạt động đầu tư: trang bị, thay đổi tài sản cố định, liên doanh, góp vốn, đầu tư chứng khoán, đầu tư kinh doanh bất động sản…  Hoạt động tài chính: hoạt động lam thay đổi quy mô và kết cấu của nguồn vốn chủ sở hữu và vốn vay của doanh nghiệp. Để lập báo cáo ngân lưu có hai phương pháp: trực tiếp và gjans tiếp. Giữa hai phương pháp chỉ khác nhau cách tính dong ngân lưu từ hoạt ddoonhj kinh doanh. 1.1.4.2. Mối quan hệ giữa báo cáo tài chính: SVTH: Hoàng Thị Nhàn – 10013633 – Lớp CDTD12TH 6 Báo cáo thực tập GVHD: ThS.Lê Đức Thiện Mỗi báo cáo tài chính riêng biệt cung cấp cho người sử dụng một khía cạnh bổ ích khác nhau, nhưng sẽ không thể có được những kết quả khái quát về tình hình tài chính nếu không có sự kết hợp giữa cá báo cáo tài chính. Mối quan hệ giữa các báo cáo tài chính là mối quan hệ hữu cơ giữa các hoạt động doanh nghiệp gồm: hoạt động kinh doanh,hoạt động đầu tư, và hoạt động tài chính. Một hoạt đông nào đó thay đổi thì lập tức ảnh hưởng đến hoạt động còn lại, chẳng hạn như: mở rộng quy mô kinh doanh sẽ dẫn đến sự gia tăng trong đầu tư tài sản, kéo theo sự gia tăng nguồn vốn và thay đổi cấu trúc vốn. Bảng cân đối kế toán (năm nay) Bảng cân đối kế toán (năm trước) Báo cáo thu nhập ( năm nay) Báo cáo ngân lưu (năm nay) Tổng quát ta có:  Lợi nhuận (hoặc lỗ) trên báo cáo thu nhập làm tăng (hoặc giảm) nguồn vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán.  Tổng dòng ngân lưu từ hoat động trên báo cáo ngân lưu giải thích sự thay đổi trong tồn quỹ tiền mặt trên bảng cân đối kế toán. 1.1.5. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp: Các chỉ tiêu (hay tỷ số) được sử dụng để đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiêp trong phạm vi bài viết này bao gồm:  Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu vốn và nguồn vốn:  Tỷ lệ tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn trên toonge vốn.  Tỷ suất đầu tư  Tỷ suất tự tài trợ SVTH: Hoàng Thị Nhàn – 10013633 – Lớp CDTD12TH 7 Báo cáo thực tập GVHD: ThS.Lê Đức Thiện  Tỷ số nợ  Nhóm chỉ tiêu về tình hình thanh toán và khả năng thanh toán Tình hình thanh toán:  Tỷ lệ giữa khoản phải thu và tổng vốn  Tỷ lệ giữa khoản phải thu và phải trả Kh¶ n¨ng thanh to¸n:  HÖ sè thanh to¸nn hiÖn hµnh  HÖ thanh to¸n nhanh  HÖ sè thanh to¸n b¨ng tiÒn  Sè vßng quay hµng tån kho, sè ngµy lu kho  Sè vßng quay kho¶n ph¶i thu, kú thu tiÒn  HÖ sè thanh to¸n l·i vay  HÖ sè nî trªn vèn chñ së h÷u  Tû lÖ thanh to¸n víi ng©n s¸ch nhµ níc  Nhãm chØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn: §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn th«ng qua chØ sè ho¹t ®éng:  Sè vßng quay vèn  Sè vßng quay tµi s¶n cè ®Þnh  Tèc ®é lu©n chuyÓn vèn, sè nfgµy cña mét vßng §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn th«ng qua chØ sè lîi nhuËn:  HÖ sè l·i gép  HÖ sè l·i rßng(ROA)  Tû sè sinh lêi cña tµi s¶n(ROS)  Tû suÊt sinh lêi cña vèn chñ sö h÷u(ROE)  Tû suÊt sinh lêi cña vèn cè ®Þnh  Tû suÊt sinh lêi cña vèn lu ®éng 1.1.6.Cơ sở hoạch định về tài chính doanh nghiệp: 1.1.6.1. ý nghĩa của hoạch định tài chính: SVTH: Hoàng Thị Nhàn – 10013633 – Lớp CDTD12TH 8 Báo cáo thực tập GVHD: ThS.Lê Đức Thiện Hoạch định tài chính doanh nghiệp là toàn bộ kế haọch chi tiết của việc phân bổ cảc nguồn tài sản của doanh nghiệp trong tương lai nhằm đạt được mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp quan trọng nhất là mục tiêu chiến lược lâu dài. Bất cứ một doanh nghiệp nào cũng tạo ra cho mình một mục tiêu chiến lược,và để thự hiện những mục tiêu đó thì các doanh nghiệp đó phải có những biện pháp cụ thể được thể hiện qua các dự án đầu tư. Hoạch định tài chính cụ thể là kế hoạch thu chi trong tương lai. Hoạch định tài chính là chìa khoá của sự thành công cho nhà quản lý tài chính, hoạt động tài chính có thể mang nhiều hình thức khác nhau, nhưng một kế hoạch tốt và có hiệu quatrong vận hành hoạt động sản xuất kinh doanh thì kế hoạch phải dựa trên những điều kiện thực tế của doanh nghiệp, phải biết đâu là ưu điểm để khai thác và đâu là nhược điểm để có- biện pháp khắc phục.1.1.6.2.Vai trò hoạch định tài chính:  Nhờ có hoạch định tài chính giúp cho nhà quản lý nhìn thấy trước được ảnh hưởng chiến lược phát triển đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Do đó đề ra các biện pháp đối phó thích hợp.  Hoạch định tài chính giúp doanh nghiệp chủ động hơn trước những biến động của thị trường trong tương lai.  Hoạch định tài chính giúp nhà lãnh đạo doanh nghiệp thấy mối tương quan giữa các chiến lược đầu tư với chiến lược về vốn và tình doanh nghiệp một cách rõ ràng, cụ thể ở từng thờu điểm. 1.1.6.3. Phương pháp dự báo: Dựa vào xu hướng biến động của những chỉ tiêu qua ba năm 2009-2011 thông qua phương trình hồi quy tuyến tính. Đồng thời với những thông tin thực tế và dự đoán có được kết quả cụ thể. SVTH: Hoàng Thị Nhàn – 10013633 – Lớp CDTD12TH 9 Báo cáo thực tập GVHD: ThS.Lê Đức Thiện CHƯƠNG 2:Phân tích về vấn đề tài chính tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng miền trung 2.1. Đặc điểm tình hình chung của Công ty CP TVXD Miền Trung: 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP TVXD Miền Trung: Công ty CP TVXD Miền Trung. Địa chỉ: P. Ngọc Trạo -TP Thanh Hoá-Tỉnh Thanh Hoá. Vốn điều lệ: 3.000.000.000 VNĐ. Tỷ lệ cổ phần người lao động trong Doanh nghiệp đóng góp là 100% vốn điều lệ. Vốn điều lệ tại thời điểm 30/07/2011 là: 3.000.000.000 VNĐ(Ba tỷ đồng chẵn) Tổng số cán bộ công nhân viên có mặt tại thời điểm 30/07/2011 là 80 người. Trong đó:  Trình độ đại học là: 18 người chiếm 22,5%  Trình độ cao đẳng là: 10 người chiếm 12,5%  Công nhân kỹ thuật là: 32 người chiếm 40% Còn lại là lao động phổ thông Sau khi thành lập công ty gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất và kinh doanh. Cơ sở vật chất và nguồn vốn còn hạn hẹp... Trước hoàn cảnh đó lãnh đạo công ty đã thay đổi từng bước phương thức quản lý, thực hiện qui chế khoán sản phẩm xuống từng tổ đội sản xuất, đồng thời mở rộng ngành nghề kinh doanh, phát triển sản xuất. Đến nay công ty đã đi vào ổn định, đời sống của cán bộ công nhân viên được đảm bảo. 2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty: Hiện nay, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty bao gồm việc sản xuất các mặt hàng sau: Thiết kế các công trình điện năng; Thiết kế đường bộ, đường nội bộ sân bay; Giám sát công trình điện năng; Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp và công trình giao thông, giám sát công trình hạ tầng kỹ thuật, giám sát công trình thuỷ lợi; thiết kế hệ thống sử lý và cung cấp khí; thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế kiến trúc công trình, thiết kế qui hoạch công trình; SVTH: Hoàng Thị Nhàn – 10013633 – Lớp CDTD12TH 10 Báo cáo thực tập GVHD: ThS.Lê Đức Thiện Lập và phân tích đánh giá hồ sơ mời thầu công trình xây dựng; lập dự án đầu tư, báo cáo đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật. Xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi; Xây dựng đường điện và trạm biến áp đến 35KV. Kinh doanh vật liệu xây dựng, vận tải hàng hóa đường bộ; san lấp mặt bằng. Thiết kế công trình thuỷ lợi. Bán buôn thương mạ 2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty: Sơ đồ 2.1. Sơ đồ bồ máy quản lý của công ty được thể hiện: Gi¸m ®èc Chñ tÞch H§QT Phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh Phã gi¸m ®èc kü thuËt Phßng KH - KT Phßng vËt t thiÕt bÞ §éi x©y l¾p Phßng kÕ to¸n Hµnh chÝnh §éi x©y l¾p Do ®a d¹ng ho¸ cho2 quy tr×nh s¶n sèvÒ 1 chñng lo¹i mÆt hµng s¶n xuÊt nªn ®Ó ®¶m b¶o sè xuÊt cã hiÖu qu¶, bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®îc tæ chøc theo m« h×nh qu¶n lý tËp trung víi bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ, th«ng tin thèng nhÊt kÞp thêi t¹o ®iÒu kiÖn cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®îc ph©n chia thµnh c¸c bé phËn kh¸c nhau víi chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n kh¸c nhau. Cô thÓ:  §¹i héi ®ång cæ ®«ng: Lµ c¬ quan quyÕt ®Þnh cao nhÊt cña c«ng ty, cã nhiÖm vô theo dâi vµ gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña héi ®ång qu¶n trÞ vµ ban kiÓm so¸t, quyÕt ®Þnh møc cæ tøc hµng n¨m cña tõng lo¹i cæ phÇn vµ söa ®æi, bæ sung ®iÒu lÖ c«ng ty, th«ng qua c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m, mçi n¨m triÖu tËp häp hai lÇn. SVTH: Hoàng Thị Nhàn – 10013633 – Lớp CDTD12TH 11
- Xem thêm -