Tài liệu Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần thuỷ sản bình an

  • Số trang: 80 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

Phân tích tình hình tín dụng tai Công t y CPTS Bình An TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ-QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN BÌNH AN Giáo viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Thị Lương Sinh viên thực hiện: Trần Thị Thúy Nguyễn MSSV: 4061715 Lớp: Tài chính ngân hàng MSL: KT 0621A9 Khóa:32 Cần Thơ, 2011 GVHD: Nguyễn Thị Lương i SVTH: Trần Thị Thúy Nguyễn Phân tích tình hình tín dụng tai Công t y CPTS Bình An LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan rằng đề tài này là do chính em thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất cứ đề tài nhiên cứu khoa học nào. Ngày 02 tháng 04 năm 2011 Sinh viên thực hiện Trần Thị Thúy Nguyễn GVHD: Nguyễn Thị Lương ii SVTH: Trần Thị Thúy Nguyễn Phân tích tình hình tín dụng tai Công t y CPTS Bình An LỜI CẢM TẠ Sau thời gian học tập tại trường Đại Học Cần Thơ, được sự truyền đạt kiến thức quý báo của các thầy cô mà đặc biệt là các thầy cô ở khoa Kinh Tế & QTKD. Đồng thời được nhà trường tạo cơ hội cho em tìm hiểu thực tế, thông qua thời gian thực tập tại Công ty Thủy sản Bình An đã giúp em hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. Qua đó em xin bày tỏ lòng chân thành cảm ơn đến: - Quý thầy cô trường Đại Học Cần Thơ. - Cô Nguyễn Thị Lương hướng dẫn tận tình em trong bài luận này. - Công ty CPTS Bình An, đã tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho em tiếp xúc với những công việc thực tế, chuyên ngành trong suốt thời gian thực tập. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe Quý thầy cô trường Đại Học Cần Thơ, chúc Công ty CPTS Bình An ngày càng phát triển vững mạnh. Chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện Trần Thị Thuý Nguyễn GVHD: Nguyễn Thị Lương iii SVTH: Trần Thị Thúy Nguyễn Phân tích tình hình tín dụng tai Công t y CPTS Bình An NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ........................................................................................................................ GVHD: Nguyễn Thị Lương iv SVTH: Trần Thị Thúy Nguyễn Phân tích tình hình tín dụng tai Công t y CPTS Bình An NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN • • • • Họ và tên người nhận xét: NGUYỄN THỊ LƯƠNG Học vị:…………………………… .................................................................... Chuyên ngành:.................................................................................................... Cơ quan công tác: .............................................................................................. • • • • • Tên sinh viên: TRẦN THỊ THÚY NGUYỄN ................................................... Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng .................................................................. Mã số sinh viên: 4061715 .................................................................................. Tên đề tài: Phân tích tình hình tài chính tại CT Cổ phần thủy sản Bình An Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Cần thơ ......................................................... NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 2. Về hình thức: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 5. Nội dung và các kết quả đạt được (theo mục tiêu nghiên cứu,…) .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 6. Các nhận xét khác .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 7. Kết luận (Cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các yêu cầu chỉnh sửa,…) .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. TP. Cần Thơ, ngày…… tháng …… năm 2011 Giáo viên hướng dẫn Nguyễn Thị Lương GVHD: Nguyễn Thị Lương v SVTH: Trần Thị Thúy Nguyễn Phân tích tình hình tín dụng tai Công t y CPTS Bình An NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ........................................................................................................................ GVHD: Nguyễn Thị Lương vi SVTH: Trần Thị Thúy Nguyễn Phân tích tình hình tín dụng tai Công t y CPTS Bình An DANH MỤC BIỂU BẢNG GVHD: Nguyễn Thị Lương vii SVTH: Trần Thị Thúy Nguyễn Phân tích tình hình tín dụng tai Công t y CPTS Bình An DANH MỤC HÌNH GVHD: Nguyễn Thị Lương viii SVTH: Trần Thị Thúy Nguyễn Phân tích tình hình tín dụng tai Công t y CPTS Bình An DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT GVHD: Nguyễn Thị Lương ix SVTH: Trần Thị Thúy Nguyễn Phân tích tình hình tín dụng tai Công t y CPTS Bình An MỤC LỤC CHƯƠNG 1 ...........................................................................................................1 GIỚI THIỆU .........................................................................................................1 1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI ........................................................................1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .............................................................................2 1.2.1. Mục tiêu chung ......................................................................................2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ......................................................................................2 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ...............................................................................2 1.3.1. Phạm vi không gian ...............................................................................2 1.3.2. Phạm vi thời gian ..................................................................................2 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu ............................................................................2 1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................2 CHƯƠNG 2 ...........................................................................................................4 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....................4 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN ................................................................................4 2.1.1 Những lý luận chung về tài chính doanh nghiệp ....................................4 2.1.2 Lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp .........................................5 2.1.3 Các tài liệu dùng trong phân tích tài chính ...........................................5 2.1.4 Khái quát tình hình tài chính..................................................................6 2.1.5. Nội dung phân tích tài chính .................................................................6 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..................................................................14 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu .............................................................14 2.2.2. Phương pháp phân tích .......................................................................14 CHƯƠNG 3 .........................................................................................................17 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY .....................................................17 CỔ PHẦN THỦY SẢN BÌNH AN ....................................................................17 3.1. GIỚI THIỆU VỀ SỰ HÌNH THÀNH CÔNG TY ..........................................17 GVHD: Nguyễn Thị Lương x SVTH: Trần Thị Thúy Nguyễn Phân tích tình hình tín dụng tai Công t y CPTS Bình An 3.1.1. Công ty mẹ ...........................................................................................17 3.1.2. Công ty con ..........................................................................................17 3.1.3. Nhà xưởng Công ty Cổ phần Thuỷ Sản Bình An .................................18 3.1.4 Văn Phòng Đại Diện tại TPHCM ........................................................18 3.2. GIỚI THIỆU VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ TÌNH HÌNH NHÂN SỰ ...........18 3.2.1. Về cơ cấu tổ chức ................................................................................18 3.2.2. Về tình hình nhân sự ............................................................................20 3.3. NGUYÊN TĂC HOẠT ĐỘNG VÀ NHỮNG CHÍNH SÁCH CỦA CÔNG TY .........................................................................................................................21 3.4. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY ..........................23 3.4.1. Thuận lợi .............................................................................................23 3.4.2. Khó khăn..............................................................................................24 CHƯƠNG 4 .........................................................................................................25 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI ..................................................25 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BÌNH AN .................................................25 4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH ..................................................................................................................25 4.1.1. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ......................................25 4.1.2. Bảng cân đối kế toán ...........................................................................32 4.2. PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ ĐẢM BẢO NGUỒN VỐN CHO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH ................................................................................45 4.3. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH QUA CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH ....................46 4.3.1. Phân tích nhóm khả năng thanh toán..................................................46 4.3.2. Phân tích nhóm hiệu quả quản lý tài sản ............................................47 4.3.3. Phân tích nhóm kết cấu trên cấu trúc vốn ...........................................49 4.3.4. Phân tích nhóm khả năng sinh lời .......................................................52 4.4. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY ....................................................................................................53 4.4.1. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ROA ........................................53 4.4.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ROE ........................................55 GVHD: Nguyễn Thị Lương xi SVTH: Trần Thị Thúy Nguyễn Phân tích tình hình tín dụng tai Công t y CPTS Bình An CHƯƠNG 5 .........................................................................................................59 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH.....................59 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BÌNH AN .........................................59 5.1. NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ....................................59 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH .......................61 CHƯƠNG 6 .........................................................................................................64 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................................64 6.1. KẾT LUẬN ....................................................................................................64 6.6. KIẾN NGHỊ ...................................................................................................65 GVHD: Nguyễn Thị Lương xii SVTH: Trần Thị Thúy Nguyễn Phân tích tình hình tín dụng tai Công t y CPTS Bình An CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Trong giai đoạn nền kinh tế hội nhập, mở cửa và cạnh tranh với nhiều thuận lợi cũng như thách thức thì Việt Nam nói chung và những doanh nghiệp Việt Nam nói riêng không những phải đối mặt, tuân thủ và tôn trọng những nguyên tắc tài chính cơ bản. Để không bị đào thải khỏi thị trừờng, đòi hỏi doanh nghiệp phải ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, quản lý và sử dụng tốt nguồn tài nguyên vật chất cũng như nhân lực của mình, mà một trong những việc làm cần thiết quan trọng hàng đầu là phân tích tài chính. Phân tích tài chính để thấy được những điểm mạnh và yếu của doanh nghiệp, từ đó thấy rõ thực trạng tài chính hiện tại, xác định đầy đủ và đúng đắn các nhân tố, mức độ ảnh hưởng đến tình hình tài chính. Để kinh doanh ngày càng hiệu quả, tồn tại bền vững và nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường thì mỗi doanh nghiệp phải xây dựng phương hướng, chiến lược kinh doanh và mục tiêu trong tương lai. Đứng trước hàng loạt những vấn đề như vậy đòi hỏi doanh nghiệp phải lựa chọn những chiến lược phù hợp với nguồn lực và hạn chế những rủi ro. Cho nên tự bản thân doanh nghiệp phải thấy được những biến động về tài chính trong tương lai của, trên cơ sở đó tiến hành hoạch định ngân sách tạo nguồn vốn cần thiết. Vì vậy có thể khẳng định rằng: tài chính là dòng máu chảy trong cơ thể doanh nghiệp, mà bất kỳ sự ngưng trệ nào cũng ảnh hưởng xấu đến toàn bộ doanh nghiệp. Phân tích tài chính là vấn đề luôn song hành, sát cánh cùng doanh nghiệp, cho nên em đã chọn đề tài: “Phân tích tình hình tài chính tài chính tại Công ty Cổ phần thủy sản Bình An” làm đề tài cho luận văn của mình. GVHD: Nguyễn Thị Lương 1 SVTH: Trần Thị Thúy Nguyễn Phân tích tình hình tín dụng tai Công t y CPTS Bình An 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung Phân tích tính hình tài chính của công ty để đánh giá được những mặt mạnh, yếu về vấn đề tài chính, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả họat động kinh doanh của công ty. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể - Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty - Phân tích tài chính thông qua các báo cáo tài chính, từ đó đánh giá mức độ đảm bảo nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. - Phân tích tài chính qua các chỉ tiêu tài chính. - Đưa ra một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty. 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1. Phạm vi không gian Đề tài được thực hiện tại Công ty Cổ phần thủy sản Bình An, Cần Thơ. 1.3.2. Phạm vi thời gian Đề tài được thực hiện từ ngày 27.01.2011 đến 15.04.2011 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu - Phân tích tình hình tài chính của Công ty bao gồm: bảng cân đối kế toán, bảng kết quả hoạt động kinh doanh, các chỉ tiêu lợi nhuận. - Đề xuất phương hướng và giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. 1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU TÀI LIỆU THAM KHẢO Mục đích của việc phân tích tài chính là giúp đánh giá đúng đắn tình hình tài chính của doanh nghiệp. Đây là một đề tài được rất nhiều đối tượng quan tâm. Nhận thấy được tầm quan trọng của việc phân tích tài chính, đồng thời để vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn công việc em quyết định chọn đề tài “Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần thủy sản Bình An” làm luận GVHD: Nguyễn Thị Lương 2 SVTH: Trần Thị Thúy Nguyễn Phân tích tình hình tín dụng tai Công t y CPTS Bình An văn. Trong quá trình chuẩn bị để thực hiện tốt đề tài em đã tham khảo qua tài liệu sau: Đề tài”Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 2, Cần Thơ”, tác giả là sinh viên Vương Quốc Duy, khóa 31, Đại học Cần Thơ. Tác giả đã phân tích tình hình tài chính nhằm đánh giá sự lành mạnh về tài chính, khả năng thanh toán, hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. Để đạt được mục tiêu phân tích tài chính, tác giả đã tiến hành đánh giá tình hình tài sản và nguồn vốn thông qua bảng cân đối kế toán, đánh giá hiệu quả kinh doanh và phân tích các tỷ số tài chính của doanh nghiệp. GVHD: Nguyễn Thị Lương 3 SVTH: Trần Thị Thúy Nguyễn Phân tích tình hình tín dụng tai Công t y CPTS Bình An CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Những lý luận chung về tài chính doanh nghiệp 2.1.1.1. Khái niệm Tài chính doanh nghiệp là các mối quan hệ phân phối dưới hình thức giá trị gắn liền với việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh. Về hình thức, tài chính doanh nghiệp phản ánh sự vận động và chuyển hóa của các nguồn lực tài chính trong quá trình phân phối để tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ thuộc hoạt động tài chính của doanh nghiệp. 2.1.1.2 Chức năng Có 2 chức năng chủ yếu: Tổ chức vốn nhằm đảm bảo nhu cầu vốn cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để đảm bảo nhu cầu này thì mỗi doanh nghiệp phải có đầy đủ vốn. Việc tính toán nhu cầu vốn, lựa chọn nguồn vốn và tổ chức sử dụng vốn có hiệu quả, tức là dùng một số vốn ít nhất đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. Giám đốc (kiểm tra): Giám đốc của tài chính doanh nghiệp nhằm giúp cho doanh nghiệp thấy rõ tiến trình hoạt động và hiệu quả kinh tế, thông qua sự quản lý và sử dụng vốn mà phát hiện chỗ mạnh, chỗ yếu. Từ đó có biện pháp tác động thúc đẩy doanh nghiệp tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh nhằm đạt hiệu quả cao nhất. 2.1.1.3 Nhiệm vụ Lập dự thảo tài chính đồng thời và thống nhất với kế hoạch sản xuất kinh doanh. Huy động nguồn vốn cho thích hợp bảo đảm các hoạt động sản xuất kinh doanh mang hiệu quả kinh tế tối ưu. Tổ chức thanh toán kịp thời, đầy đủ, đúng hẹn với khách hàng, các khoản phải nộp với ngân sách Nhà nước. Thường xuyên kiểm tra tài chính, nhằm tìm ra biện pháp sử dụng triệt để và hiệu quả vật tư thiết bị, lao động hiện có để tăng nhanh tốc độ chu chuyển vốn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. GVHD: Nguyễn Thị Lương 4 SVTH: Trần Thị Thúy Nguyễn Phân tích tình hình tín dụng tai Công t y CPTS Bình An 2.1.2 Lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp 2.1.2.1 Khái niệm Phân tích tài chính là tổng thể các phương pháp được sử dụng để đánh giá tình hình tài chính đã qua và hiện tại giúp cho nhà quản lý đưa ra được quyết định quản lý chuẩn xác và đánh giá được các hoạt độnng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó giúp những đối tượng quan tâm đưa ra dự đoán chính xác về mặt tài chính của doanh nghiệp 2.1.2.2 Mục tiêu phân tích - Tạo ra những chu kỳ đều đặn để đánh giá hoạt động quản lý trong giai đoạn đã qua, việc thực hiện khả năng sinh lời, khả năng thanh toán và rủi ro trong doanh nghiệp - Phân tích tài chính doanh nghiệp là cơ sở cho những dự đoán tài chính. - Phân tích tài chính doanh nghiệp là một công cụ để kiểm tra, kiểm soát hoạt động trong doanh nghiệp. 2.1.2.3 Nội dung phân tích - Giới thiệu hệ thống báo cáo tài chính - Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp - Phân tích các chỉ tiêu chủ yếu của doanh nghiệp. Như vậy: Phân tích tài chính doanh nghiệp là công cụ hữu ích dùng để xác định giá trị kinh tế, để đánh giá các mặt mạnh, mặt yếu của một doanh nghiệp, tìm ra nguyên nhân giúp cho nhà quản lý lựa chọn và đưa ra những quyết định phù hợp với thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 2.1.3 Các tài liệu dùng trong phân tích tài chính 2.1.3.1 Bảng cân đối tài sản Bảng cân đối tài sản là bảng báo cáo trình bày tóm tắt tình hình tài sản và nguồn vốn công ty ở một thời điểm nhất định, thường là cuối quý hoặc cuối năm Là căn cứ thưc tế quan trọng để xem xét và đánh giá tình hình phân bổ vốn. Là tài liệu cần thiết cho cơ quan trong việc đánh giá và kiểm tra tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình chấp hành các chính sách chế độ về quản lý kinh tế, tài chính, nộp ngân sách... Ngoài ra nó còn là nguồn thông tin cần thiết cho nhiều đối tượng khác có quyền lợi với doanh nghiệp. GVHD: Nguyễn Thị Lương 5 SVTH: Trần Thị Thúy Nguyễn Phân tích tình hình tín dụng tai Công t y CPTS Bình An 2.1.3.2. Bảng báo cáo thu nhập Bảng báo cáo thu nhập là báo cáo trình bày các khoản doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của công ty qua một thời kỳ nhất định, thường là quý hoặc năm. Nội dung của báo cáo thu nhập là chi tiết các chỉ tiêu của đẳng thức tổng quát quá trình kinh doanh: Doanh thu – Chi phí = Lợi nhuận. 2.1.4 Khái quát tình hình tài chính * Tình hình chung Để phân tích khái quát về tình hình tài chính, ta xem xét trước hết ở sự thay đổi của bảng cân đối kế toán, tức là sự tăng giảm về mặt tổng số tài sản và nguồn vốn. Sự thay đổi này nói lên sự thay đổi về qui mô hoạt động của doanh nghiệp nhưng sự tăng giảm này chỉ đơn thuần là sự thay đổi về số lượng. Theo nguyên tắc cân bằng của bảng cân đối kế toán. Tổng tài sản bằng (=) Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu. Nếu giả định tổng tài sản tăng lên, về khái quát ta hiểu rằng phía nguồn vốn phải tăng lên một khoản tương ứng; đó có thể là một khoản nợ đã tăng hoặc một khoản tăng trong vốn chủ sở hữu. 2.1.5. Nội dung phân tích tài chính Để phân tích tình hình tài chính, ta dựa vào Bảng báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh và Bảng Cân đối kế toán. 2.1.5.1. Về kết quả hoạt động kinh doanh a) Nhóm chỉ tiêu sử dụng chi phí Chi phí Tỷ suất của từng loại chi phí = *100 Doanh thu thuần Tỷ số này cho ta biết trong 100 đồng doanh thu thuần bao nhiêu đồng chi phí bỏ ra. GVHD: Nguyễn Thị Lương 6 SVTH: Trần Thị Thúy Nguyễn Phân tích tình hình tín dụng tai Công t y CPTS Bình An b)Nhóm chỉ tiêu phản ánh mức độ sử dụng chi phí - Tỷ số lợi nhuận trên chi phí Lợi nhuận sau thuế Lợi nhuận/chi phí = *100 Chi phí Tỷ số này cho ta biết từ 100 đồng chi phí bỏ ra thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận. - Tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế *100 Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu = Vốn chủ sở hữu Ý nghĩa của tỷ số này là từ 100 đồng vốn chủ sở hữu đem đi đầu tư thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận. 2.1.5.2. Về tình hình đảm bảo nguồn vốn Để tiến hành sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp cần có tài sản bao gồm tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn, tài sản cố định và đầu tư dài hạn. Để hình thành 2 loại tài sản này phải có các nguồn vốn tài trợ tương ứng bao gồm ngắn hạn và nguồn vốn dài hạn. Nguồn vốn dài hạn trước hết được đầu tư để hình thành tài sản cố định, phần dư của nguồn vốn dài hạn và nguồn vốn ngắn hạn được đầu tư hình thành tài sản lưu động. Chênh lệch giữa nguồn vốn dài hạn với tài sản cố định hay giữa tài sản lưu động với nguồn vốn ngắn hạn được gọi là vốn lưu động thường xuyên. VLĐ thường xuyên = Vốn dài hạn – Tài sản cố định và đầu tư dài hạn Có thể biểu diễn mối quan hệ của vốn lưu động thường xuyên như sau. GVHD: Nguyễn Thị Lương 7 SVTH: Trần Thị Thúy Nguyễn Phân tích tình hình tín dụng tai Công t y CPTS Bình An Tài sản A. TSLĐ và đầu tư ngắn Nguồn vốn Nguồn vốn A. Nợ phải trả ngắn hạn ngắn hạn Vốn lưu động Nguồn vốn B. Nợ trung, thường xuyên dài hạn dài hạn Tài sản ngắn hạn hạn B. TSCĐ và Tài sản đầu tư dài hạn dài hạn C. Vốn chủ sở hữu Mức độ an toàn của tài sản ngắn hạn phụ thuộc vào mức độ của vốn lưu động thường xuyên. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, ta cần tính toán và so sánh giữa nguồn vốn và tài sản. Có 3 trường hợp xảy ra: Trường hợp 1 * Khi nguồn vốn dài hạn < Tài sản cố định Hoặc Tài sản lưu động < Nguồn vốn ngắn hạn Có nghĩa là nguồn vốn thường xuyên <0. Nguồn vốn dài hạn không đủ cho đầu tư cho tài sản cố định, tài sản lưu động không đáp ứng đủ nhu cầu thanh toán nợ ngắn hạn, phải dùng một phần tài sản cố định để thanh toán nợ ngắn hạn đến hạn trả. Trường hợp 2 * Khi nguồn vốn dài hạn > Tài sản cố định Hoặc Tài sản lưu động > Nguồn vốn ngắn hạn. Tức là vốn lưu động thường xuyên > 0, nguồn vốn dài hạn dư thừa sau khi đầu tư vào tài sản cố định, phần dư thừ đó đầu tư vào tài sản lưu động. Đồng thời tài sản lưu động > nguồn vốn ngắn hạn do vậy khả năng thanh toán của doanh nghiệp tốt. GVHD: Nguyễn Thị Lương 8 SVTH: Trần Thị Thúy Nguyễn
- Xem thêm -