Tài liệu Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần sữa việt nam

  • Số trang: 102 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27072 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Ngành: Kế toán Chuyên ngành: Kế toán – Tài chính Giảng viên hướng dẫn : Th.S Huỳnh Thế Nguyễn Sinh viên thực hiện MSSV: 0954030597 : Nguyễn Thị Trang Lớp: 09DKTC1 TP. Hồ Chí Minh, 2013 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S HUỲNH THẾ NGUYỄN   LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là bài luận văn tốt nghiệp của tôi. Những kết quả và số liệu trong bài luận văn tốt nghiệp được thực hiện tại công ty, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này. TP.Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2013 Tác giả SVTT: NGUYỄN THỊ TRANG   LỚP: 09DKTC1 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S HUỲNH THẾ NGUYỄN   LỜI CẢM ƠN Quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp đã giúp chúng em tích lũy được thêm nhiều kiến thức trong việc phân tích kinh tế - tài chính, nắm vững và hiểu rõ hơn về những kiến thức đã được học khi áp dụng chúng vào thực tế. Để bài luận văn tốt nghiệp được thành công như ngày hôm nay, đầu tiên chúng em xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy Huỳnh Thế Nguyễn, người đã tận tình hướng dẫn trong suốt quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp này. Đồng thời chúng em cũng chân thành cảm ơn sự hợp tác nhiệt tình của các cô, chú phòng kế toán – tài chính tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam trong việc cung cấp số liệu để thực hiện bài luận văn tốt nghiệp này. Sau thời gian hơn hai tháng nghiên cứu, em đã cố gắng vận dụng hết hiểu biết của mình, tận dụng sự giúp đỡ của quý thầy cùng với những tài liệu có được để thực hiện bài luận văn tốt nghiệp có hiệu quả nhất. Do thời gian làm bài có hạn nên bài làm khó có thể tránh khỏi thiếu sót. Mong được quý thầy (cô) thông cảm và đóng góp thêm. Em xin chân thành cảm ơn. TP.HCM, ngày tháng năm 2013 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Trang SVTT: NGUYỄN THỊ TRANG   LỚP: 09DKTC1 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S HUỲNH THẾ NGUYỄN   MỤC LỤC Trang Danh sách các bảng sử dụng ................................................................................... iv Danh sách các sơ đồ sử dụng ................................................................................ v Danh sách các biểu đồ sử dụng ............................................................................ vi Lời mở đầu .............................................................................................................. 1 Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích tài chính 1.1 Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp ............................... 7 1.1.1Khái niệm phân tích tài chính ................................................................... 7 1.1.2 Ý nghĩa của việc phân tích tài chính ........................................................ 7 1.1.3 Nhiệm vụ của phân tích tài chính ............................................................. 8 1.1.4 Mục tiêu của phân tích tài chính............................................................... 8 1.2 Các thông tin dùng trong phân tích tài chính .................................................. 10 1.2.1 Thông tin bên ngoài doanh nghiệp ......................................................... 10 1.2.2 Thông tin bên trong doanh nghiệp.......................................................... 10 1.3 Phương pháp phân tích .................................................................................... 13 1.3.1 Phân tích theo chiều ngang ..................................................................... 13 1.3.2 Phân tích theo chiều dọc ......................................................................... 13 1.3.3 Phân tích xu hướng ................................................................................. 14 1.3.4 Phân tích các tỷ số tài chính ................................................................... 14 1.3.5 Phương pháp liên hệ - cân đối ................................................................ 14 1.4 Các bước tiến hành phân tích tài chính ........................................................... 14 1.4.1 Thu thập thông tin................................................................................... 14 1.4.2 Xử lý thông tin ........................................................................................ 15 1.4.3 Đưa ra kết luận và kiến nghị cần thiết .................................................... 15 1.5 Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp .................................................... 15 1.5.1 Phân tích bảng cân đối kế toán ............................................................... 15 1.5.2 Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh .................................................... 17 SVTT: NGUYỄN THỊ TRANG   i  LỚP: 09DKTC1  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S HUỲNH THẾ NGUYỄN   1.5.3 Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ ...................................................... 18 1.5.4 Phân tích các tỷ số tài chính ................................................................... 19 1.5.4.1 Phân tích khả năng thanh toán ...................................................... 19 1.5.4.2 Phân tích cấu trúc tài chính.......................................................... 20 1.5.4.3 Phân tích hiệu quả hoạt động ........................................................ 21 1.5.4.4 Phân tích khả năng sinh lời ........................................................... 24 1.5.5 Phân tích DuPont .................................................................................... 24 Chương 2: Phân tích tình hình tài chính tại Công Ty Cổ phần Sữa Việt Nam. 2.1 Khái quát về Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam ................................................ 26 2.1.1 Giới thiệu chung ..................................................................................... 26 2.1.2 Lịch sử hình thành công ty ..................................................................... 27 2.1.3 Tầm nhìn và sứ mệnh ............................................................................. 29 2.1.4 Triết lý kinh doanh ................................................................................. 30 2.1.5 Chiến lược phát triển .............................................................................. 30 2.1.6 Sơ đồ tổ chức công ty ............................................................................ 31 2.1.7 Lĩnh vực kinh doanh ............................................................................... 31 2.1.8 Sản phẩm ................................................................................................ 32 2.1.9 Thành tựu đạt đươc ................................................................................ 33 2.2 Phân tích tình hình tài chính của công ty ........................................................ 34 2.2.1 Phân tích bảng cân đối kế toán ............................................................... 34 2.2.1.1 Phân tích biến động bảng cân đối kế toán .................................... 34 2.2.1.2 Phân tích kết cấu bảng cân đối kế toán......................................... 41 2.2.1.3 Phân tích mối liên hệ giữa tài sản và nguồn vốn .......................... 47 2.2.2 Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ................................... 48 2.2.2.1 Phân tích biếu động báo cáo kết quả kinh doanh ......................... 48 2.2.2.2 Phân tích kế cấu báo cáo kết quả kinh doanh ............................... 56 2.2.3 Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ ...................................................... 59 2.2.4 Phân tích các tỷ số tài chính .................................................................. 60 SVTT: NGUYỄN THỊ TRANG   ii  LỚP: 09DKTC1  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S HUỲNH THẾ NGUYỄN   2.2.4.1 Phân tích khả năng thanh toán ...................................................... 60 2.2.4.2 Phân tích cấu trúc tài chính........................................................... 63 2.2.4.3 Phân tích hiệu quả hoạt động ........................................................ 64 2.2.4.4 Phân tích khả năng sinh lời ........................................................... 69 2.2.5 Phân tích Dupont .................................................................................... 72 2.3 Tổng hợp kết quả phân tích ............................................................................. 74 Chương 3: Giải pháp hoàn thiện tình hình tài chính tại Công ty CP sữa Việt Nam 3.1 Nhận xét về hoạt động chung .......................................................................... 76 3.2 Nhận xét tình hình tài chính ............................................................................ 76 3.2.1 Thành quả đã đạt được ............................................................................. 77 3.2.2 Vấn đề còn tồn tại .................................................................................... 78 3.3 Giải pháp hoàn thiện tình hình tài chính ......................................................... 80 3.4 Kiến nghị khác ................................................................................................ 86 Kết luận ................................................................................................................ 90 Tài liệu tham khảo .............................................................................................. 91 Phụ lục A .............................................................................................................. 92 Phụ lục B .............................................................................................................. 93 SVTT: NGUYỄN THỊ TRANG   iii  LỚP: 09DKTC1  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S HUỲNH THẾ NGUYỄN   DANH SÁCH CÁC BẢNG SỬ DỤNG Bảng 1.1: Mẫu đánh giá tình hình doanh nghiệp theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ Bảng 2.1: Các thành tựu của Vinamilk Bảng 2.2: Bảng phân tích tình hình biến động tài sản và nguồn vốn Bảng 2.3: Bảng kết cấu tài sản và nguồn vốn Bảng 2.4: Bảng phân tích tỷ suất đầu tư dài hạn Bảng 2.5: Bảng so sánh tài sản và vốn tự có Bảng 2.6: Bảng so sánh tài sản và nguồn vốn có bổ sung vốn bên ngoài Bảng 2.7: Bảng phân tích biến động doanh thu, chi phí và lợi nhuận Bảng 2.8: Bảng phân tích kết cấu chi phí và lợi nhuận Bảng 2.9: Tình hình dòng tiền Bảng 2.10: Các tỷ số thanh toán Bảng 2.11: Tỷ số nợ và tỷ số tự tài trợ Bảng 2.12: Bảng phân tích tỷ số thanh toán lãi vay Bảng 2.13: Bảng phân tích các tỷ số hoạt động Bảng 2.14: Bảng phân tích khả năng sinh lời Bảng 2.15: Phân tích DuPont Bảng 2.16: Bảng tổng hợp các tỷ số tài chính từ năm 2010-2012 SVTT: NGUYỄN THỊ TRANG   iv  LỚP: 09DKTC1  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S HUỲNH THẾ NGUYỄN   DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ SỬ DỤNG Biểu đồ 2.1: Biến động tài sản ngắn Biểu đồ 2.2: Kết cấu tài sản Biểu đồ 2.3: Kết cấu tài sản dài hạn Biểu đồ 2.4: Kết cấu nguồn vốn Biểu đồ 2.5: Kết cấu các nguồn thu nhập của công ty Biểu đồ 2.6: So sánh khả năng thanh khoản hiện hành Biểu đồ 2.7: So sánh khả năng thanh toán nhanh Biểu đồ 2.8: So sánh vòng quay tồn kho Biểu đồ 2.9: So sánh vòng quay tổng tài sản Biểu đồ 2.10: So sánh vòng quay TSLĐ Biểu đồ 2.11: So sánh vòng quay VCSH Biểu đồ 2.12: So sánh ROA Biểu đồ 2.13: So sánh ROS Biểu đồ 2.14: So sánh ROE SVTT: NGUYỄN THỊ TRANG   v  LỚP: 09DKTC1  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S HUỲNH THẾ NGUYỄN   DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ SỬ DỤNG Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức công ty SVTT: NGUYỄN THỊ TRANG   vi  LỚP: 09DKTC1  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S HUỲNH THẾ NGUYỄN LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài “Thương trường như chiến trường”, một thuật ngữ không còn mới khi nói về sự cạnh tranh khốc liệt trong kinh tế quốc tế nói chung và Việt Nam nói riêng. Đối với một đất nước đang trong giai đoạn chuyển mình, vươn mình ra thế giới như Việt Nam, thì tính cạnh trang càng trở nên mạnh mẽ hơn, nhất là sau khi Việt Nam chính thức là thành viên WTO. Việc gia nhập WTO mang lại cho các doanh nghiệp Việt Nam nhiều cơ hội cũng như nhiều thách thức mới, sự cạnh tranh không còn bị giới hạn giữa các doanh nghiệp trong nước với nhau, mà bây giờ còn có sự tham gia của các tổ chức kinh tế nước ngoài với lợi thế về kỹ thuật và công nghệ hiện đại. Nếu doanh nghiệp nhạy bén tận dụng được những cơ hội này để đẩy mạnh việc kinh doanh của mình thì có thể phát triển nhanh chóng, ngược lại sẽ nhanh chóng bị đánh bật khỏi vòng quay kinh tế. Những điều trên cho thấy các doanh nghiệp phải luôn lập ra được cho mình những chiến lược tài chính đúng đắn và nó trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong việc kinh doanh. Nó giống như một kim chỉ nam định hướng cho doanh nghiệp những gì cần làm và phải làm để sử dụng hiệu quả vốn và các nguồn lực hiện có để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên, để làm được những điều đó thì phân tích tài chính là không thể thiếu, đây là một việc quan trọng phải làm nếu một doanh nghiệp muốn đề ra cho mình những chiến lược tài chính chất lượng nhất. Việc phân tích tài chính thực chất là dựa trên kết quả kinh doanh được phản ánh thông qua các con số được thể hiện trên các báo cáo tài chính, thông qua việc so sánh tính toán các tỷ số để đánh giá việc kinh doanh, làm cơ sở phát huy những thành quả đạt được và khắc phục những khó khăn còn tồn tại thông qua những chiến lược tài chính cho kỳ kinh doanh tiếp theo. Là một doanh nghiệp kinh doanh đa dạng trong nhiều lĩnh vực nhưng lấy sản xuất sữa và các chế phẩm từ sữa làm thế mạnh, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam cũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ cạnh tranh khốc liệt từ các doanh nghiệp khác trong và ngoài nước. Để có thể tồn tại và phát triển như ngày hôm nay, công ty cũng phải rất SVTT: NGUYỄN THỊ TRANG 1 LỚP: 09DKTC1 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S HUỲNH THẾ NGUYỄN khéo léo trong việc kinh doanh, việc hoạch định tài chính, để tận dụng hiệu quả và tối đa các nguồn lực kinh tế hiện có. Từ những vấn đề nêu trên, với mong muốn đánh giá một cách khách quan tình hình tài chính hiện nay của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam với tên viết tắt là Vinamilk. Em chọn đề tài: “Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần sữa Việt Nam” làm luận văn tốt nghiệp. 2.Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu là Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam. 3.Đối tượng nghiên cứu và thời gian nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là bộ báo cáo tài chính của công ty, với thời gian nghiên cứu là trong vòng ba năm 2010, 2011, 2012. 4. Tình hình nghiên cứu Vinamilk là một công ty lớn trong lĩnh vựa kinh doanh sữa, do vậy công ty nhận được khá nhiều sự quan tâm từ các đối tượng khác nhau bao gồm các cơ quan nhà nước trong việc hỗ trợ hoạt động và giám sát hoạt động, các chủ thể kinh doanh và góp vốn trong việc đánh giá hiệu quả kinh doanh, cuối cùng là một lượng giảng viên và sinh viên hỗ trợ mục đích học tập và nghiên cứu. Với mục đích hỗ trợ công tác giảng dạy của giảng viên và nghiên cứu của sinh viên, đã có không ít các đề tài nghiên cứu và phân tích Vinamilk đã ra đời trải đều trên nhiều khía cạnh như nghiên cứu cơ cấu vốn, đánh giá hiệu quả hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản...Cũng như các đề tài khác, đề tài phân tích tình hình tài chính tại Vinamilk mà em đang thực hiện trong khóa luận tốt nghiệp lần này không phải là đầu tiên và cũng chắc chắn chưa phải là cuối cùng. Tuy nhiên không có tiêu chuẩn nào để có thể đánh giá tính hoàn thiện trong một bài phân tích cả, điều đó có nghĩa mặc dù đã có rất nhiều đề tài về phân tích tài chính đã được thực hiện trước đó nhưng chắc chắn chưa thể khai thông mọi vấn đề trong đó. Với tinh thần bổ sung hoàn thiện những thiếu sót trong các bài phân tích trước đó tại công ty và bổ sung thêm những ý tưởng SVTT: NGUYỄN THỊ TRANG 2 LỚP: 09DKTC1 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S HUỲNH THẾ NGUYỄN mới bằng kiến thức đã học, em mạnh dạn tiếp tục đề tài phân tích này trong khóa luận tốt nghiệp. Dưới đây em xin liệt kê một số bài phân tích tài chính đã được thực hiện trước đó tại công ty và một số đơn vị khác cùng những vấn đề còn tồn tại: Tên đề tài Tác giả Thiếu sót Phân tích tình hình tài chính của Tạ Duy Dũng, khoa tài chính Cơ sở lý thuyết cho việc phân công ty Vinamilk ngân hàng, trường Đh Văn Lang tích chưa đầy đủ, mới chỉ phân tích một số tỷ số tài chính, chưa phân tích biến động các chỉ tiêu trên báo cáo theo thời gian và theo kết cấu. Phân tích tình hình tài chính tại NCMK2B, khoa quản trị tài Bài chưa tổng hợp cụ thể kết công ty Vinamilk chính, trường đại học kinh tế quả phân tích đạt được, mới chỉ đi vào phân tích chứ chưa kết luận. Do vậy giải pháp đưa ra chưa được cụ thể và khách quan. Người đọc nhìn vào chưa thấy rõ vấn đề cần giải quyết. Phân tích tình hình tài chính tại Trần Thùy Dương, khoa tài Bài làm có nội dung lý thuyết về công ty Vinamilk chính – ngân hàng, trường Đh phân tích chưa đầy đủ. Các chỉ Cần Thơ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động chưa thuyết phục. Chưa phân tích tác động của các nhân tố đến khả năng sinh lời. Phân tích tình hình tài chính tại Nhóm sinh viên Võ Thị Hồng Bài chưa phân tích biến động tài công ty Vinamilk Diễm và Bùi Thị Thùy Vân, sản, nguồn vốn qua các năm. nhóm 28, lớp KHD-K33, Đh Các tỷ số đánh giá hiệu quả hoạt Hùng vương động chưa đầy đủ. Giải pháp chưa cụ thể. Phân tích tình hình tài chính tại Đoàn Thị Bích Phương, khoa Bài làm chỉ đi vào phân tích số Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam SVTT: NGUYỄN THỊ TRANG Kế toán-tài chính, Đh Kỹ thuật liệu, chưa chỉ ra được lý do 3 LỚP: 09DKTC1 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S HUỲNH THẾ NGUYỄN Công nghệ Tp. HCM khách quan của hiện tượng. Giải pháp đề ra chưa rõ ràng cho từng vấn đề được nêu ra. Phân tích tình hình tài chính tại Hà Thị Lam, khoa quản trị, Đh Chưa đánh giá được ảnh hưởng Công ty Cổ phần cơ khí xây Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM của các chỉ tiêu lên khả năng dựng công trình 623 sinh lời. Kết quả tính toán chưa có tiêu chuẩn so sánh rõ ràng. Phân tích tình hình tài chính Lê Thị Thiên Nga, khoa kế toán, Thiếu phần phân tích kết cấu tài Công ty TNHH Gốm Sứ Giang Đh Kỹ Thuật Công Nghệ chính công ty, chưa nêu ra được Tây thành tựu và khó khăn cụ thể nên phần giải pháp không thuyết phục Phân tích tình hình tài chính tại Đào Xuân Tuấn, khoa tài chính- Bố cục phân tích không rõ ràng, Công ty Cổ phần Bánh Kẹo ngân hàng, Đh Văn Lang làm nội dung phân tích không Biên Hòa được rõ. Chưa nêu ra cụ thể các vấn đề cần giải quyết. Phân tích và đánh giá tình hình Lê Thị Phương Bích, khoa kế Thiếu phần phân tích DuPont, tài chính tại Công ty TNHH toán, Đh Cần Thơ chưa giả thích cụ thể sự biến Thương mại Vạn Phúc động của các con số trên BCTC Phân tích tình hình tài chính Lương Hồng Thái, khoa tài Thiếu việc phân tích biến động Công ty Cổ phần Sao Việt chính, Đh kinh tế qua các năm và biến động theo kết cấu. Chưa tổng kết cụ thể kêt quả phân tích cụ thể sau quá trình phân tích. 5. Mục đích nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu tình hình tài chính tại Công ty để thấy rõ xu hướng, tốc độ tăng trưởng và thực trạng tài chính, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp và kiến nghị giúp cải thiện tình hình tài chính và giúp Công ty hoạt động hiệu quả hơn. Để đạt được mục đích đó, các mục tiêu được đặt ra là: Tập trung phân tích sự biến động theo chiều dọc và chiều ngang các chỉ tiêu trên bảng báo cáo tài chính để có cái nhìn tổng quát. SVTT: NGUYỄN THỊ TRANG 4 LỚP: 09DKTC1 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S HUỲNH THẾ NGUYỄN Phân tích sự luân chuyển dòng tiền, để từ đó đánh giá tình trạng phát triển của công ty qua từng năm. Phân tích hiệu quả hoạt động, khả năng thanh toán và khả năng sinh lời của công ty thông qua các tỷ số tài chính, từ đó có cái nhìn cụ thể và rõ ràng nhất. Tổng hợp kết quả phân tích và đưa ra kết luận. 6. Nhiệm vụ nghiên cứu Nhiệm vụ của phân tích tình hình tài chính là làm rõ xu hướng, tốc độ tăng trưởng, thực trạng tài chính của Công ty, đặt trong mối quan hệ so sánh với các doanh nghiệp tiêu biểu cùng ngành và các chỉ tiêu bình quân ngành chỉ ra những thế mạnh và cả tình trạng bất ổn nhằm đề xuất những biện pháp quản trị tài chính đúng đắn và kịp thời để phát huy ở mức cao nhất hiệu quả sử dụng vốn. 7. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu được vận dụng trong đề tài bao gồm phương pháp gi vật biện chứng, phương pháp so sánh và tổng hợp số liệu thực tế thu thập được tại doanh nghiệp, các số liệu trên báo cáo tài chính để xác định xu hướng phát triển, mức độ biến động của các số liệu cũng như các chỉ tiêu, từ đó đưa ra các nhận xét. Ngoài ra còn sử dụng các phương pháp khác như: phân tích các tỷ số, phương pháp liên hệ - cân đối. 8. Dự kiến kết quả nghiên cứu Kết quả nghiên cứu bao gồm những kết luận sẽ được rút ra sau quá trình phân tích, và kết quả sẽ đáp ứng những yêu cầu sau: Hoàn thiện những thiếu sót trong công tác phân tích và tổng hợp mà các bài nghiên cứu trước mắc phải. Đánh giá khách quan thực trạng tài chính Công ty bao gồm những mặt được và chưa được, không chỉ dựa trên sự phản ảnh chủ quan của các con số, mà đặt chúng trong mối liện hệ với điều kiện kinh doanh thực tế và vị thế Công ty trên thị trường. Đưa ra giải pháp sát thực với vấn đề phát sinh, cách thức giải quyết vẫn đề cụ SVTT: NGUYỄN THỊ TRANG 5 LỚP: 09DKTC1 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S HUỲNH THẾ NGUYỄN thể và rõ ràng, có tính thực tế cao. Kiến nghị thêm những ý cần thiết lên Công ty và các đơn vị liên quan, nhằm đẩy mạnh sự phát triển của Công ty cũng như toàn ngành. 9. Kết cấu Bài làm có bố cục gồm ba chương với nội dung cụ thể như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích tài chính. Đây là cơ sở lý thuyết cho các nội dung được phân tích trong chương hai, bao gồm: Khái niệm về phân tích tài chính, ý nghĩa của việc phân tích đối với các đối tượng liên quan, trình bày cơ sở dữ liệu, phương pháp được sử dụng và trình tự các bước trong phân tích. Trình bày các nội dung phân tích chính để có thể tạo nên một bài phân tích chất lượng nhất. Chương 2: Phân tích tình hình tài chính tại Công Ty Cổ phần Sữa Việt Nam. Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Dựa trên cơ sở lý thuyết chương một, trong chương này sẽ thực hiện chi tiết các nội dung phân tích, dựa trên cơ sở là báo cáo tài chính của công ty trong ba năm 2010, 2011, 2012. Bao gồm phân tích theo chiều dọc và ngang, đánh giá khả năng thanh toán, hiệu quả hoạt động, khả năng sinh lời và sự tác động của các yếu tố đến khả năng sinh lời. Đưa ra nhận xét cụ thể cho từng nội dung phân tích và cho toàn bài phân tích. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện tình hình tài chính tại Công ty CP sữa Việt Nam. Dựa trên kết quả phân tích, đưa ra nhận xét về những thành tựu và những vấn đề còn tồn tại ở công ty. Đưa ra giải pháp cần thiết cho các vấn đề còn tồn tại.Bổ sung thêm một số kiến nghị cần thiết đến công ty và các cơ quan, ban ngành liên quan SVTT: NGUYỄN THỊ TRANG 6 LỚP: 09DKTC1 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S HUỲNH THẾ NGUYỄN CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 1.1. Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp 1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính Phân tích tài chính doanh nghiệp là tổng thể các phương pháp và các công cụ, cho phép thu thập và xử lý các thông tin kế toán, các thông tin quản trị liên quan nhằm đánh giá tình hình tài chính.Trên cơ sở đó để đánh giá hiệu quả đầu tư vốn, mức độ rủi ro, đưa ra những kết luận về những mặt còn tồn tại, những dự đoán về sự phát triển của doanh nghiệp.( Nguồn: Phân tích tài chính doanh nghiệp, Th.S Ngô Kim Phượng ( 2009), NXB. Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.) 1.1.2. Ý nghĩa của việc phân tích tài chính Hoạt động tài chính có mối quan hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh doanh, nó có ý nghĩa quyết định việc tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Do đó, tất cả hoạt động sản xuất kinh doanh đều có ảnh hưởng đến tình hình tài chính. Ngược lại, tình hình tài chính tốt hay xấu có tác động thúc đẩy hoặc kìm hãm đối với quá trình sản xuất kinh doanh. Vì thế, mỗi doanh nghiệp cần phải thường xuyên đánh giá, kiểm tra tình hình tài chính. Do đó, phân tích tài chính giữ vai trò quan trọng và có ý nghĩa sau: Nó giúp đánh giá chính xác tình hình phân phối, sử dụng và quản lý các loại vốn, vạch rõ khả năng tiềm tàng về vốn của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp có thể đề ra biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, củng cố tốt hơn hoạt động tài chính của mình. Phân tích tình hình tài chính là công cụ phục vụ cho công tác quản lý của cơ quan nhà nước, cơ quan tài chính, ngân hàng như: Đánh giá tình hình thực hiện các chế độ, chính sách về tài chính của nhà nước, xem xét việc cho vay vốn… Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ về số lượng cũng như quy mô của các công ty cổ phần đại chúng, phân tích đánh giá tình hình tài chính là quan trọng để các nhà đầu tư có thể đưa ra được quyết định đúng đắn. Việc đưa ra quyết định SVTT: NGUYỄN THỊ TRANG 7 LỚP: 09DKTC1 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S HUỲNH THẾ NGUYỄN phải trên cơ sở đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, tình hình tài chính và triển vọng phát triển. Phân tích tài chính có một ý nghĩa quan trọng không kém đối với các chủ nợ. Nó là cơ sở để đánh giá tình hình sức khỏe của đối tác kinh tế. Nhờ đó, họ có thể để đưa ra các quyết định kinh doanh và thu hồi vốn kịp thời khi cần thiết. 1.1.3. Nhiệm vụ của phân tích tài chính Với những ý nghĩa trên nhiệm vụ phân tích tình hình tài chính gồm: Đánh giá tình hình sử dụng nguồn vốn như: Xem xét việc phân bổ nguồn vốn, mức độ đảm bảo vốn cho mục đích sản xuất kinh doanh, phát hiện những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thừa, thiếu vốn hoặc sử dụng vốn không hiệu quả. Đưa ra biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Đánh giá khả năng thanh toán, khả năng hoạt động cũng như khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Theo dõi tình hình chấp hành các chế độ, chính sách tài chính, tín dụng của nhà nước. Tính toán nhằm triệt tiêu các rủi ro tìm ẩn và khơi dậy nội lực tài chính, đưa doanh nghiệp đi đúng quỹ đạo đã được hoạch định và phát triển bền vững. 1.1.4 Mục tiêu phân tích tài chính Phân tích tài chính doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin của nhiều đối tượng quan tâm đến những khía cạnh khác nhau về tài chính của một doanh nghiệp. 1.1.4.1 Đối với nhà quản trị doanh nghiệp Phân tích tình hình tài chính nhằm mục tiêu: Tạo các chu kỳ đánh giá đều đặn về các hoạt động kinh doanh quá khứ và hiện tại. Từ đó, biết được điểm mạnh và yếu trong hoạt động tài chính doanh nghiệp, nhờ đó để tiến hành cân đối tài chính, phát hiện rủi ro để xử lý kịp thời. Định hướng các quyết định của ban Giám Đốc như: Quyết định đầu tư, tài trợ, phân chia lợi tức, các thay đổi cần được thực hiện để cải thiện tình hình hoạt động,… Làm cơ sở cho các dự báo tài chính: kế hoạch đầu tư, ngân sách tiền mặt,… SVTT: NGUYỄN THỊ TRANG 8 LỚP: 09DKTC1 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S HUỲNH THẾ NGUYỄN 1.1.4.2 Đối với đơn vị chủ sở hữu Đánh giá hiệu quả của quá trình sản xuất kinh doanh, suất sinh lời trong tương lai, vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường hiện nay. Trên cơ sở đó có thể đánh giá được năng lực điều hành hoạt động của nhà quản trị để quyết định sử dụng hoặc bãi miễn nhà quản trị. 1.1.4.3 Đối với nhà chủ nợ Phân tích tài chính là công cụ giúp họ đánh giá được vị thế và hiệu quả kinh doanh, khả năng thanh toán của đối tác kinh doanh trong thương trường ở thời điểm hiện tại và trong tương lai gần, từ đó làm cơ sở cho các quan hệ kinh doanh lâu dài, đặc biệt là trước quan hệ mua bán chịu. 1.1.4.4 Đối với nhà đầu tư trong tương lai Phân tích tài chính cung cấp cho họ những thông tin chính xác về tài chính, tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh, tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp hiện tại và trong tương lai. Do đó họ thường phân tích báo cáo tài chính của đơn vị qua các thời kỳ, để quyết định đầu tư thêm hay đầu tư mới vào đơn vị hay không, đầu tư dưới hình thức nào và đầu tư vào lĩnh vực nào. 1.1.4.5 Đối với cơ quan chức năng Phân tích tài chính là để kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính tiền tệ của doanh nghiệp có tuân thủ đúng các chính sách, chế độ và quy định hay không. Ngoài ra, việc phân tích còn nhằm mục đích hỗ trợ doanh nghiệp khi cần sự giúp đỡ từ nhà nước như vay vốn, tạo điều kiện kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh trước các đối thủ ngoài nước… 1.1.4.6 Đối với người lao động Phân tích tài chính giúp người lao động luôn theo sát được hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Điều này dễ hiểu bởi kết quả hoạt động tác động trực tiếp tới lương. Ngoài ra, trong một số doanh nghiệp, người lao động còn được tham gia mua một lượng cổ phần nhất định, nên họ có quyền lợi và trách nhiệm gắn với doanh nghiệp. SVTT: NGUYỄN THỊ TRANG 9 LỚP: 09DKTC1 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S HUỲNH THẾ NGUYỄN 1.2 Các thông tin dùng trong phân tích tài chính Các thông tin dùng trong phân tích tài chính được cung cấp từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cả bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Để đưa ra kết luận chính xác nhất thì cần sự kết hợp sử lý thông tin từ cả hai nguồn tài liệu này, nhưng cơ bản vẫn là các tài liệu từ bên trong doanh nghiệp. 1.2.1 Thông tin bên ngoài doanh nghiệp 9 Thông tin chung và ngành kinh tế • Các thông tin chung về kinh tế: Chính sách thuế, tiền tệ, lãi suất… • Các thông tin về ngành kinh doanh của công ty: Tầm quan trọng, tính chất sản phẩm, quy trình công nghệ, độ lớn của thị trường và triển vọng phát triển,… • Các thông tin về pháp lý, quy định kinh tế đối với công ty. 9 Thông tin về môi trường hoạt động • Đầu vào: giá cả nguyên vật liệu, hàng hóa mua vào, tính ổn định của nguồn cung cấp… • Đầu ra: Quy mô thị trường, thu nhập của khách hàng, xu hướng tiêu dùng… • Tình hình hoạt động của các đối thủ cạnh tranh • Các chỉ tiêu tài chính trung bình trong ngành nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp cùng ngành. 1.2.2 Các thông tin bên trong doanh nghiệp Đây bao gồm tất cả các thông tin được trình bày trong các báo cáo thường niên và hợp nhất: 9 Lịch sử hoạt động của công ty. 9 Báo cáo của hội đồng quản trị. 9 Báo cáo của ban giám đốc. 9 Các báo cáo tài chính. 9 Bảng giả trình các báo cáo tài chính và kiểm toán. 9 Các công ty có liên quan. SVTT: NGUYỄN THỊ TRANG 10 LỚP: 09DKTC1 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S HUỲNH THẾ NGUYỄN 9 Tổ chức và nhân sự. 9 Thông tin cổ đông và quản trị công ty. Trong tất cả các thông tin được liệt kê ở trên, thì các thông tin trên các báo cáo tài chính đóng vai trò quyết định. Báo cáo tài chính có cấu trúc gồm bốn bảng báo cáo gồm: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quản kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyến minh báo cáo tài chính. Trong bốn bảng báo cáo vừa nêu thì bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh được khai thác nhiều nhất để phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp, các bảng còn lại đóng vai trò hỗ trợ thông tin giải thích xu hướng. *Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01 – DN) Bảng cân đối kế toán ( BCĐKT) là báo cáo mô tả tình trạng tài chính doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định, phản ánh tổng quát tình hình tài sản tại một thời điểm nhất định, dưới hình thái tiền tệ theo giá trị tài sản và nguồn hình thành tài sản. * Nội dung BCĐKT gồm hai phần được phản ánh theo hai chỉ tiêu cơ bản là Tài sản và Nguồn vốn. Với quy ước: Tài sản = Nợ phải trả + Nguồn vốn chủ sở hữu - Phần tài sản: Bao gồm các chỉ tiêu phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo và được chia thành 02 loại: + Loại A : Tài sản ngắn hạn: Thuộc loại này gồm có tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu, hàng tồn kho, tài sản ngắn hạn khác. + Loại B: Tài sản dài hạn: Thuộc loại này là các khoản phải thu dài hạn, tài sản cố định, bất động sản đầu tư, các khoản đầu tư tài chính dài hạn, tài sản dài hạn khác. - Phần nguồn vốn: Phản ánh các nguồn hình thành tài sản tại thời điểm lập báo cáo và được chia thành 2 loại : + Loại A : Nợ phải trả: Các chỉ tiêu trong loại là nợ ngắn hạn, nợ dài hạn và một số nợ khác mà doanh nghiệp có trách nhiệm thanh toán. SVTT: NGUYỄN THỊ TRANG 11 LỚP: 09DKTC1
- Xem thêm -