Tài liệu Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần dược hậu giang

  • Số trang: 124 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH -------O0O------ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG Giáo viên hướng dẫn ThS. NGUYỄN XUÂN VINH Cần Thơ - 2010 Sinh viên thực hiện PHẠM LÊ BẢO THƯƠNG MSSV: B070087 Lớp: TCNH K33 ban đêm (Bằng 2-Chính quy) Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Dược Hậu Giang LỜI CẢM TẠ Qua quá trình học tập và rèn luyện tại Trường Đại Học Cần Thơ cùng với sự chỉ dạy và hướng dẫn nhiệt tình của các thầy cô khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, các anh chị ở công ty cổ phần Dược Hậu Giang đã giúp cho tôi có những kiến thức quý báu để bước vào môi trường thực tế, những kiến thức để cho tôi hoàn thành đề tài luận văn của mình. Xin chân thành cảm ơn Thầy Nguyễn Xuân Vinh, người đã giúp đỡ, hướng dẫn và đóng góp ý kiến nhiệt tình để tôi có thể hoàn thành đề tài này. Xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc công ty cổ phần Dược Hậu Giang, nhất là các anh chị trong phòng Quản trị tài chính đã tạo điều kiện tốt cho tôi được thực tập tại công ty và hướng dẫn tôi rất tận tình trong quá trình thực hiện đề tài luận văn này. Xin chân thành cảm ơn các bạn cùng học đã góp ý kiến và giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện đề tài này. Và hơn hết, tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong Khoa Kinh tếQuản trị kinh doanh đã truyền đạt kiến thức cho tôi và toàn thể Ban lãnh đạo Khoa luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho sinh viên chúng tôi học tập và trau dồi kiến thức. Kính chúc quý Thầy Cô dồi dào sức khoẻ, chúc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày càng đứng vững và phát triển hơn nữa cả trong hiện tại và tương lai. Chân thành cảm ơn. Cần Thơ, ngày..…tháng…..năm 2010 Sinh viên thực hiện Phạm Lê Bảo Thương GVHD: Nguyễn Xuân Vinh i SVTH:Phạm Lê Bảo Thương Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Dược Hậu Giang LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Cần Thơ, ngày..…tháng…..năm 2010 Sinh viên thực hiện Phạm Lê Bảo Thương GVHD: Nguyễn Xuân Vinh ii SVTH:Phạm Lê Bảo Thương Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Dược Hậu Giang NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... Cần Thơ, ngày .…. tháng…..năm 2010 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ GVHD: Nguyễn Xuân Vinh iii SVTH:Phạm Lê Bảo Thương Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Dược Hậu Giang NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... Cần Thơ, ngày .…. tháng….. năm 2010 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN GVHD: Nguyễn Xuân Vinh iv SVTH:Phạm Lê Bảo Thương Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Dược Hậu Giang NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... Cần Thơ, ngày .… tháng … năm 2010 GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN GVHD: Nguyễn Xuân Vinh v SVTH:Phạm Lê Bảo Thương Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Dược Hậu Giang MỤC LỤC -------------š²›-------------- Trang CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU.................................................................................. 1 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu .................................................................................... 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu ...................................................................................... 2 1.2.1. Mục tiêu chung ...................................................................................... 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ...................................................................................... 2 1.3. Câu hỏi nghiên cứu ......................................................................................... 2 1.4. Phạm vi nghiên cứu......................................................................................... 2 1.4.1. Không gian ............................................................................................. 2 1.4.2. Thời gian ................................................................................................ 2 1.5. Lược khảo tài liệu ........................................................................................... 3 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................................................................................................ 4 2.1. Phương pháp luận .......................................................................................... 4 2.1.1. Những lý luận chung về tài chính doanh nghiệp..................................... 4 2.1.2. Lý luận chung về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp ................ 6 2.1.3. Khái quát tình hình tài chính ................................................................... 8 2.1.4. Phân tích các tỷ số tài chính .................................................................. 10 2.2. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................. 17 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu ................................................................ 17 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu .............................................................. 17 CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP DƯỢC HẬU GIANG ........... 19 3.1. Giới thiệu về công ty..................................................................................... 19 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển............................................................ 19 3.1.2. Cơ cấu tổ chức, nhân sự ........................................................................ 20 3.1.3. Tổ chức bộ máy công ty........................................................................ 21 3.2. Khái quát về hoạt động của công ty Cổ phần Dược Hậu Giang .................. 22 3.2.1. Tổng quan ngành Dược ........................................................................ 22 3.2.2. Khái quát hoạt động của công ty .......................................................... 23 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG ............................................................................. 29 GVHD: Nguyễn Xuân Vinh vi SVTH:Phạm Lê Bảo Thương Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Dược Hậu Giang 4.1. Đánh giá tổng quát tình hình tài chính công ty qua bảng cân đối kế toán ... 29 4.1.1. Phân tích sự biến động và cơ cấu tài sản ............................................... 29 4.1.2. Phân tích sự biến động và cơ cấu nguồn vốn ........................................ 37 4.1.3. Phân tích mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn .................... 43 4.2. Đánh giá tình hình tài chính của công ty qua bảng kết quả hoạt động kinh doanh .................................................................................................................... 44 4.2.1. Đánh giá chung kết quả hoạt động kinh doanh của công ty................... 44 4.2.2. Phân tích cơ cấu doanh thu ..................................................................... 48 4.3. Đánh giá tình hình tài chính của công ty qua các tỷ số tài chính................. 56 4.3.1. Phân tích cấu trúc tài chính và tình hình đầu tư ..................................... 56 4.3.2. Phân tích tỷ số thanh toán ...................................................................... 58 4.3.3. Phân tích tỷ số hoạt động ....................................................................... 60 4.3.4. Phân tích tỷ số quản trị nợ...................................................................... 64 4.3.5. Phân tích tỷ số sinh lợi ........................................................................... 65 4.3.6. Phân tích tỷ số giá trị thị trường............................................................. 78 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG .......................................... 79 5.1. Nhận xét chung về tình hình tài chính của công ty ....................................... 79 5.1.1. Những mặt đạt được ............................................................................... 79 5.1.2. Những mặt hạn chế................................................................................. 80 5.2. Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính ............................................... 81 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.................................................... 84 6.1. Kết luận ......................................................................................................... 84 6.2. Kiến nghị ....................................................................................................... 84 6.2.1. Đối với nhà nước .................................................................................... 84 6.2.2. Đối với công ty ....................................................................................... 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................ 87 PHỤ LỤC ............................................................................................................ 88 GVHD: Nguyễn Xuân Vinh vii SVTH:Phạm Lê Bảo Thương Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Dược Hậu Giang DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 1.Giá trị và tốc độ tăng trưởng doanh thu xuất khẩu của DHG năm 2007-2009 ........................................................................................................................... 26 Bảng 2. Bảng cơ cấu tài sản của DHG năm 2007-2009 và sáu tháng đầu năm 2009, 2010 ......................................................................................................... 29 Bảng 3. Tình hình tài sản ngắn hạn của DHG từ năm 2007 đến quý 2/2010 ... 31 Bảng 4. Tình hình tài sản ngắn hạn của DHG ở quý 2/2009 và quý 2/2010 .... 32 Bảng 5.Tình hình tài sản dài hạn của DHG từ năm 2007 đến quý 2/2010 ....... 35 Bảng 6. Tình hình tài sản dài hạn của DHG ở quý 2/2009 và quý 2/2010 ....... 36 Bảng 7. Bảng cơ cấu nguồn vốn của DHG từ năm 2007 đến quý 2/2010 ........ 37 Bảng 8. Tình hình nợ phải trả của DHG từ năm 2007 đến quý 2/2010 ............ 40 Bảng 9. Tình hình nợ phải trả của DHG ở quý 2/2009 và quý 2/2010 ............. 41 Bảng 10. Tình hình nguồn vốn chủ sở hữu của DHG từ năm 2007 đến quý 2/2010 ........................................................................................................................... 42 Bảng 11. Tình hình nguồn vốn chủ sở hữu của DHG ở quý 2/2009 và quý 2/2010.. ......................................................................................................................................43 Bảng 12. Mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn của DHG từ năm 2007 đến quý 2/2010 ................................................................................................................ 44 Bảng 13. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của DHG từ năm 2007 đến năm 2009 ........................................................................................................... 45 Bảng 14. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của DHG ở quý 2/2009 và quý 2/2010 ......................................................................................................... 46 Bảng 15. Tổng doanh thu và tổng chi phí của công ty DHG từ năm 2007 đến năm 2009 ................................................................................................................... 46 Bảng 16. Cơ cấu doanh thu của công ty DHG từ năm 2007-2009 ................... 49 Bảng 17. Cơ cấu doanh thu của công ty DHG ở quý 2/2009 và quý 2/2010.... 49 Bảng 18. Cơ cấu doanh thu thuần bán hàng của DHG từ năm 2007 đến năm 2009 ........................................................................................................................... 50 Bảng 19. Cơ cấu doanh thu thuần bán hàng của DHG ở quý 2/2009 và quý 2/2010 ................................................................................................................ 51 GVHD: Nguyễn Xuân Vinh viii SVTH:Phạm Lê Bảo Thương Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Dược Hậu Giang Bảng 20. Cơ cấu doanh thu thuần hàng sản xuất của DHG phân theo hai nhóm sản phẩm năm 2007-2009.................................................................................. 52 Bảng 21. Cơ cấu doanh thu thuần hàng sản xuất của DHG phân theo ba nhóm sản phẩm năm 2007-2009........................................................................................ 53 Bảng 22. Cơ cấu doanh thu thuần hàng sản xuất của DHG phân theo 12 nhóm sản phẩm năm 2007-2009........................................................................................ 54 Bảng 23. Chỉ tiêu cấu trúc tài chính và tình hình đầu tư của DHG năm 2007-2009 ........................................................................................................................... 56 Bảng 24. Chỉ tiêu cấu trúc tài chính và tình hình đầu tư của DHG sáu tháng đầu năm 2009, 2010 ................................................................................................. 56 Bảng 25. Các chỉ tiêu phân tích tỷ số thanh toán của DHG năm 2007-2009 và sáu tháng đầu năm 2009, 2010 ................................................................................ 58 Bảng 26. Các chỉ tiêu phân tích tỷ số hoạt động của DHG năm 2007-2009 và sáu tháng đầu năm 2009, 2010 ................................................................................ 61 Bảng 27. Các chỉ tiêu phân tích tỷ số quản trị nợ của DHG năm 2007-2009 và sáu tháng đầu năm 2009, 2010 .......................................................................... 65 Bảng 28. Các chỉ tiêu phân tích tỷ số sinh lợi của DHG năm 2007-2009 và sáu tháng đầu năm 2009, 2010 ................................................................................ 65 Bảng 29. Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu trong phân tích ROA của DHG năm 2007-2009.......................................................................................................... 67 Bảng 30. Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu trong phân tích ROA của DHG sáu tháng đầu năm 2009, 2010 .......................................................................................... 67 Bảng 31. Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu trong phân tích ROE của DHG năm 2007-2009.......................................................................................................... 69 Bảng 32. Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu trong phân tích ROE của DHG sáu tháng đầu năm 2009, 2010 .......................................................................................... 71 Bảng 33. Các chỉ tiêu phân tích tỷ số giá trị thị trường của DHG từ năm 2007 đến quý 2/2010 ......................................................................................................... 78 GVHD: Nguyễn Xuân Vinh ix SVTH:Phạm Lê Bảo Thương Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Dược Hậu Giang DANH MỤC HÌNH Trang Hình 1. Sơ đồ Dupont...........................................................................................16 Hình 2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty DHG.........................................................22 Hình 3. Đồ thị tốc độ tăng trưởng GDP và tốc độ tăng trưởng ngành Dược Việt Nam năm 2006-2009 ............................................................................................23 Hình 4. Đồ thị so sánh CPI và chỉ số giá của nhóm dược phẩm, y tế năm 20062009 ......................................................................................................................24 Hình 5. Đồ thị sự biến động tổng giá trị sản xuất và tổng sản lượng của DHG năm 2007-2009.....................................................................................................25 Hình 6. Đồ thị sự biến động doanh thu thuần bán hàng và lợi nhuận sau thuế của DHG năm 2007-2009 ...........................................................................................27 Hình 7. Đồ thị thị phần của DHG năm 2007-2009 ..............................................27 Hình 8. Đồ thị cơ cấu tài sản của DHG từ năm 2007 đến quý 2/2010.................29 Hình 9. Đồ thị sự biến động tài sản của DHG từ năm 2007 đến quý 2/2010 ......30 Hình 10. Đồ thị cơ cấu nguồn vốn của DHG từ năm 2007 đến quý 2/2010 .......37 Hình 11. Đồ thị cấu trúc vốn của các công ty Dược niêm yết năm 2009 ............38 Hình 12. Đồ thị biến động nguồn vốn của DHG từ năm 2007 đến quý 2/2010 ..39 Hình 13. Đồ thị cơ cấu doanh thu bán hàng của DHG năm 2007........................50 Hình 14. Đồ thị cơ cấu doanh thu bán hàng của DHG năm 2008........................51 Hình 15. Đồ thị cơ cấu doanh thu bán hàng của DHG năm 2009........................51 Hình 16. Đồ thị cơ cấu doanh thu thuần hàng sản xuất của DHG phân theo hai nhóm sản phẩm năm 2007-2009 ..........................................................................52 Hình 17. Đồ thị cơ cấu doanh thu thuần hàng sản xuất của DHG phân theo ba nhóm sản phẩm năm 2007-2009 ..........................................................................53 Hình 18. Đồ thị tổng tài sản và vốn điều lệ của các công ty Dược niêm yết năm 2009 ......................................................................................................................55 Hình 19. Đồ thị tăng trưởng tổng tài sản, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của các công ty Dược năm 2009 ..........................................................................56 Hình 20. Đồ thị khả năng thanh toán của công ty DHG từ năm 2007 đến quý 2/2010 ...................................................................................................................59 GVHD: Nguyễn Xuân Vinh x SVTH:Phạm Lê Bảo Thương Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Dược Hậu Giang Hình 21. Đồ thị khả năng thanh toán các công ty Dược niêm yết năm 2009 ......60 Hình 22. Đồ thị tỷ số hoạt động của DHG từ năm 2007 đến quý 2/2010............63 Hình 23. Đồ thị tỷ số hoạt động của các công ty Dược niêm yết năm 2009........64 Hình 24. Đồ thị tỷ số sinh lợi của DHG từ năm 2007 đến năm 2009 ..................73 Hình 25. Đồ thị tỷ số sinh lợi của các công ty Dược niêm yết năm 2008 ...........73 Hình 26. Đồ thị tỷ số sinh lợi của các công ty Dược niêm yết năm 2009 ...........74 Hình 27. Sơ đồ Dupont so sánh năm 2007 và năm 2008 .....................................75 Hình 28. Sơ đồ Dupont so sánh năm 2008 và năm 2009 .....................................76 Hình 29. Sơ đồ Dupont so sánh năm quý 2/2009 và quý 2/2010.........................77 GVHD: Nguyễn Xuân Vinh xi SVTH:Phạm Lê Bảo Thương Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Dược Hậu Giang DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CB-CNV Cán bộ - Công nhân viên DHG Dược Hậu Giang SDGCK Sở giao dịch chứng khoán ĐVT Đơn vị tính UBND Ủy ban Nhân dân DBT Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (BEPHARCO) DCL Công ty Cổ Phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) DHT Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (HATAPHAR) DMC Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco DVD Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông IMP Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM OPC Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC TRA Công ty Cổ phần TRAPHARCO TTS Tổng tài sản VĐL Vốn điều lệ DTT Doanh thu thuần LNST Lợi nhuận sau thuế TSCĐ Tài sản cố định USD Đồng đô la VND Đồng Việt Nam IMS IP Multimedia Subsystem (Hệ thống con đa phương tiện IP) GMP Good Manufacturing Practices (Thực hành tốt sản xuất thuốc) WHO World Health Organization (Tổ chức Y tế Thế giới) GLP Good Laboratory Practices (Thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc) GSP Good Storage Practices (Thực hành tốt bảo quản thuốc) BVQI Bureau Veritas Quality International (Tổ chức chứng nhận chất lượng quốc tế) GVHD: Nguyễn Xuân Vinh xii SVTH:Phạm Lê Bảo Thương Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Dược Hậu Giang CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Trong bối cảnh nền kinh tế cạnh tranh như hiện nay, các công ty, doanh nghiệp muốn đứng vững trên thương trường cần phải nhanh chóng đổi mới, trong đó đổi mới về quản lý tài chính là một trong các vấn đề được quan tâm hàng đầu và có ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại hay phát triển đối với nhiều công ty, doanh nghiệp Việt Nam. Bởi lẽ, để hoạt động kinh doanh của công ty đạt hiệu quả thì nhà quản lý cần phải nhanh chóng nắm bắt những tín hiệu của thị trường, cần có những chính sách quản trị tài chính phù hợp, tìm kiếm và huy động nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu kịp thời, sử dụng vốn hợp lý nhằm đem lại hiệu quả cao nhất. Muốn vậy, các nhà quản lý cần nắm được những nhân tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng trực tiếp đến công ty. Hơn thế nữa, cần nắm rõ mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đó đến tình hình tài chính công ty, doanh nghiệp. Điều này chỉ thực hiện được trên cơ sở phân tích tài chính. Tài chính vừa phản ảnh kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tài chính doanh nghiệp vững mạnh sẽ thu hút được nhiều vốn đầu tư, tạo được lòng tin cho các đối tác, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong quá trình mở rộng qui mô sản xuất của mình. Tài chính doanh nghiệp thông qua việc hình thành và sử dụng quỹ tiền tệ, tạo ra những điều kiện đảm bảo cho doanh nghiệp có đầu đủ những yếu tố cơ bản để tiến hành sản xuất kinh doanh thuận lợi. Doanh nghiệp có thể thích ứng với nền kinh tế phát triển như hiện nay thì quá trình hoàn thiện các báo cáo tài chính và phân tích tình hình tài chính nó trở thành yếu tố hết sức quan trọng trong phân tích kết quả hoạt động kinh doanh. Phân tích tình hình tài chính dần dần trở thành một công cụ không thể thiếu không những đối với các nhà quản trị mà còn đối với các nhà đầu tư và những người sử dụng báo cáo tài chính. Qua phân tích tài chính chúng ta có thể đánh giá tình hình tài chính, phân tích cơ cấu, lựa chọn và quản lý nguồn vốn để đưa ra quyết định tài chính, quyết định đầu tư hiệu quả. Để hiểu cụ thể hơn về hoạt động tài chính, phương pháp phân tích, đánh giá tình hình tài chính ở tại một công ty, đề tài “Phân tích tình hình tài chính tại GVHD: Nguyễn Xuân Vinh 1 SVTH:Phạm Lê Bảo Thương Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Dược Hậu Giang công ty cổ phần Dược Hậu Giang” sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn về điều này. Qua đó, đưa ra một số giải pháp có căn cứ, khoa học thực tiễn góp phần giải quyết những vấn đề còn hạn chế, đưa ra các quyết định đầu tư có hiệu quả trên cơ sở phù hợp với xu thế nền kinh tế hiện nay. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung Phân tích và đánh giá tình hình tài chính của công ty Cổ phần Dược Hậu Giang trong những năm gần đây. Từ đó đề ra các giải pháp khắc phục nhằm cải thiện tốt hơn về mặt tài chính của công ty. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể Từ mục tiêu chung chúng ta đề ra các mục tiêu cụ thể như sau: - Phân tích thực trạng tài chính của công ty thông qua các bảng cân đối kế toán và bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. - Phân tích các tỷ số tài chính của công ty. - Đưa ra một số giải pháp và kiến nghị về tình hình tài chính của công ty. 1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU - Hoạt động sử dụng vốn và hoạt động kinh doanh của công ty qua các kỳ phân tích đạt được mức độ hiệu quả như thế nào? - Năng lực hoạt động và khả năng sinh lời của công ty qua các kỳ phân tích đạt hiệu quả như thế nào? - Những nhân tố nào ảnh hưởng đến chỉ tiêu sinh lời của công ty và mức ảnh hưởng của chúng như thế nào? - Đâu là những giải pháp khả thi để có thể khắc phục những mặt hạn chế về tài chính của công ty? 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1. Không gian Đề tài được thực hiện tại công ty cổ phần Dược Hậu Giang. Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. 1.4.2. Thời gian Thời gian thực hiện đề tài bắt đầu từ 09/09/2010 đến 15/11/2010. Các số liệu sử dụng để phân tích đề tài được lấy chủ yếu trong ba năm 2007, 2008, 2009 và sáu tháng đầu năm 2010. GVHD: Nguyễn Xuân Vinh 2 SVTH:Phạm Lê Bảo Thương Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Dược Hậu Giang 1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU Ø Nguyễn Thị Ngọc Son (2008). Phân tích tình hình tài chính tại doanh nghiệp tư nhân Thu Loan II, luận văn tốt nghiệp, Đại học Cần Thơ. Nội dung là phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh thông qua bảng cân đối kế toán và bảng kết quả hoạt động kinh doanh, phân tích các tỷ số tài chính, từ đó đưa ra một số giải pháp và kiến nghị về tình hình tài chính doanh nghiệp. Ø Lê Công Hầu (2008). Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 2 – Cần Thơ, luận văn tốt nghiệp, Đại học Cần Thơ. Nội dung chủ yếu phân tích thực trạng công ty qua bảng báo cáo hoạt động kinh doanh, phân tích tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán, các chỉ tiêu tài chính như chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn, chỉ tiêu lợi nhuận, suất sinh lời và đề xuất phương hướng, giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. Ø Lê Bảo Trâm (2008). Phân tích tình hình tài chính công ty liên doanh Nippovina Cần Thơ, luận văn tốt nghiệp, Đại học Cần Thơ. Nội dung là đánh giá khái quát tình hình tài chính công ty qua bảng cân đối kế toán và bảng kết quả hoạt động kinh doanh, phân tích các chỉ tiêu thanh toán, chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn, chỉ tiêu lợi nhuận và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính công ty. Đưa ra một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của đơn vị. GVHD: Nguyễn Xuân Vinh 3 SVTH:Phạm Lê Bảo Thương Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Dược Hậu Giang CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1. Những lý lụân chung về tài chính doanh nghiệp Formatted: Indent: First line: 0,95 cm 2.1.1.1 Khái niệm Tài chính doanh nghiệp là hệ thống các quan hệ kinh tế phát sinh trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh gắn liền với việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ ở các doanh nghiệp để phục vụ và kiểm tra quá trình sản xuất kinh doanh. Trong đó những quan hệ kinh tế bao gồm: − Quan hệ giữa doanh nghiệp với Nhà nước: Thể hiện thông qua nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp đối với Nhà nước, ngược lại Nhà nước cấp vốn cho doanh nghiệp, hoặc góp vốn hoặc cho vay. − Quan hệ giữa doanh nghiệp với thị trường, gồm: Ø Quan hệ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp khác. Ø Quan hệ giữa doanh nghiệp với nhà đầu tư, bạn hàng, khách hàng,…thông qua việc thanh toán tiền mua bán vật tư, hàng hóa, tiền công, tiền lãi, cổ tức,… Formatted: Indent: First line: 0,95 cm, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 0,63 cm + Tab after: 1,27 cm + Indent at: 0 cm, Tabs: 1,59 cm, List tab + Not at 1,27 cm + 2,22 cm Formatted: Condensed by 0,2 pt Ø Quan hệ giữa doanh nghiệp với ngân hàng, các tổ chức tín dụng thông qua hoạt động vay, trả nợ vay, lãi… Formatted: Indent: First line: 0,95 cm − Quan hệ kinh tế trong nội bộ doanh nghiệp: Ø Giữa doanh nghiệp với các phòng ban, phân xưởng, tổ sản xuất. Ø Giữa doanh nghiệp với CB-CNV qua việc trả lương, tiền thưởng, phạt. Có quan niệm khác về bản chất tài chính doanh nghiệp là: “Tài chính doanh nghiệp là các quỹ bằng tiền của doanh nghiệp. Hình thái vật chất của các quỹ bằng tiền này có thể là nhà cửa, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, vốn bằng tiền Formatted: Indent: First line: 0,95 cm, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 0,63 cm + Tab after: 1,27 cm + Indent at: 0 cm, Tabs: 1,59 cm, List tab + Not at 1,27 cm + 2,22 cm Formatted: Not Expanded by / Condensed by Formatted: Indent: First line: 0,95 cm và các loại chứng khoán có giá,…”. Tài chính không phải là tiền tệ, vốn tiền tệ chỉ là phương tiện của tài chính mà thôi. 2.1.1.2 Chức năng Formatted: Tabs: 0,95 cm, Left + Not at 1,27 cm Bản chất tài chính quyết định các chức năng tài chính. Vì thế, để hiểu rõ Formatted: Indent: First line: 0,95 cm, Tabs: Not at 1,27 cm hơn bản chất của tài chính doanh nghiệp cần phải nghiên cứu chức năng của tài chính doanh nghiệp. Tài chính doanh nghiệp có ba chức năng: a. Tổ chức vốn (tạo vốn bảo đảm thỏa mãn nhu cầu vốn cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp) và luân chuyển vốn GVHD: Nguyễn Xuân Vinh 4 SVTH:Phạm Lê Bảo Thương Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0,95 cm, Outline numbered + Level: 8 + Numbering Style: a, b, c, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,59 cm + Tab after: 2,22 cm + Indent at: 2,22 cm, Tabs: 1,51 cm, List tab + Not at 2,12 cm + 2,22 cm Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Dược Hậu Giang Để đảm bảo tổ chức vốn tốt, tài chính doanh nghiệp cần căn cứ vào nhiệm Formatted: Indent: First line: 0,95 cm vụ kinh doanh và các điều kiện khác như giá cả, thị trường,…để xác định số vốn cần thiết. Thực hiện tốt chức năng tổ chức của tài chính doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. b. Phân phối thu nhập bằng tiền Sau một thời gian hoạt động kinh doanh sản xuất, có được thu nhập bằng tiền. Để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh sản xuất được diễn ra liên tục cần thiết phải phân phối số thu nhập này. Thực hiện tốt chức năng này có ý nghĩa quan trọng là đảm bảo bù đắp những hao phí đã tiêu hao trong quá trình kinh Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0,95 cm, Outline numbered + Level: 8 + Numbering Style: a, b, c, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,59 cm + Tab after: 2,22 cm + Indent at: 2,22 cm, Tabs: 1,51 cm, List tab + Not at 2,12 cm + 2,22 cm Formatted: Indent: First line: 0,95 cm doanh, đảm bảo nguồn vốn cho quá trình kinh doanh được liên tục. Bên cạnh đó, phát huy được vai trò đòn bẩy của tài chính doanh nghiệp. c. Giám đốc (kiểm tra) Giám đốc của tài chính doanh nghiệp là loại giám đốc toàn diện, thường xuyên và có hiệu quả cao, không những giúp doanh nghiệp thấy rõ tiến trình hoạt động mà còn giúp thấy rõ hiệu quả kinh tế do những hoạt động đó mang lại. Tuy nhiên, chức năng giám đốc của tài chính cũng bị hạn chế như không thể giám Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0,95 cm, Outline numbered + Level: 8 + Numbering Style: a, b, c, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,59 cm + Tab after: 2,22 cm + Indent at: 2,22 cm, Tabs: 1,51 cm, List tab + Not at 2,12 cm + 2,22 cm Formatted: Indent: First line: 0,95 cm đốc, kiểm soát được chất lượng của từng mặt, từng quá trình quản lý kinh doanh sản xuất cụ thể. 2.1.1.3 Vai trò ü Đảm bảo đủ nguồn vốn cho doanh nghiệp hoạt động. ü Huy động vốn với chi phí thấp nhất. Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0,95 cm, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 2,22 cm + Tab after: 2,86 cm + Indent at: 2,86 cm, Tabs: 1,59 cm, List tab + Not at 2,86 cm ü Sử dụng có hiệu quả các nguồn tài trợ. ü Giám sát và hướng dẫn các hoạt động, chi tiêu phù hợp với tình hình tài chính doanh nghiệp. 2.1.1.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến tài chính doanh nghiệp ü Chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất: tùy theo loại hình doanh nghiệp sẽ có chế độ sở hữu tư liệu sản xuất khác nhau. ü Đặc điểm kinh tế của ngành: mỗi ngành kinh tế có đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau. Sự khác nhau đó được phản ánh qua những dấu ấn khác nhau về mặt tài chính và cơ chế quản lý tài chính của các doanh nghiệp trong mỗi ngành. GVHD: Nguyễn Xuân Vinh 5 SVTH:Phạm Lê Bảo Thương Formatted: Indent: First line: 0,95 cm Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0,95 cm, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 2,22 cm + Tab after: 2,86 cm + Indent at: 2,86 cm, Tabs: 1,59 cm, List tab + Not at 2,86 cm Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Dược Hậu Giang ü Chính sách của Nhà nước: các chính sách kinh tế của Nhà nước có ảnh hưởng rất lớn đến công tác tài chính doanh nghiệp như chính sách thuế, khấu hao, lãi vay,… ü Hệ thống tài chính: hầu hết các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động đều gắn liền với hệ thống tài chính gồm: thị trường tài chính, các tổ chức tài chính, các công cụ tài chính. 2.1.2. Lý luận chung về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp Formatted: Indent: First line: 0,95 cm 2.1.2.1 Khái niệm Phân tích tài chính doanh nghiệp là việc nghiên cứu, đánh giá toàn bộ thực trạng tài chính của doanh nghiệp, phát hiện các nguyên nhân tác động tới các đối tượng phân tích và đề xuất các giải pháp có hiệu quả giúp doanh nghiệp ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Phân tích tài chính có thể được hiểu như là quá trình kiểm tra, xem xét các số liệu tài chính hiện hành và quá khứ, nhằm mục đích đánh giá, dự tính các rủi ro, tiềm năng trong tương lai phục vụ cho các quyết định tài chính và đánh giá doanh nghiệp một cách chính xác. Formatted: Indent: First line: 0,95 cm, Tabs: Not at 14,68 cm 2.1.2.2 Mục tiêu Bằng cách so sánh, đánh giá và phân tích xu hướng, phân tích báo cáo tài Formatted: Indent: First line: 0,95 cm chính nhằm các mục tiêu sau: ü Cung cấp đầy đủ, kịp thời và trung thực các thông tin về tài chính cho chủ sở hữu, người cho vay, nhà đầu tư, ban lãnh đạo doanh nghiệp để giúp họ có Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0,95 cm, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 2,22 cm + Tab after: 2,86 cm + Indent at: 2,86 cm, Tabs: 1,59 cm, List tab + Not at 2,86 cm những quyết định đúng đắn trong tương lai. ü Đánh giá đúng thực trạng doanh nghiệp trong kỳ báo cáo, tìm ra các tồn tại và nguyên nhân của nó để có biện pháp đối phó thích hợp trong tương lai. ü Cung cấp những thông tin về tình hình huy động vốn, các hình thức huy động vốn, mức độ sử dụng các loại đòn bẩy nhằm đạt được yêu cầu gia tăng lợi nhuận trong tương lai. 2.1.2.3 Yêu cầu của phân tích tài chính ü Đánh giá thực trạng tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp trên phương diện đảm bảo vốn và phân phối vốn cho sản xuất kinh doanh. ü Đánh giá được hiệu quả sử dụng của từng loại vốn khác nhau trong sản xuất kinh doanh. GVHD: Nguyễn Xuân Vinh 6 SVTH:Phạm Lê Bảo Thương Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0,95 cm, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 2,22 cm + Tab after: 2,86 cm + Indent at: 2,86 cm, Tabs: 1,59 cm, List tab + Not at 2,86 cm Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Dược Hậu Giang ü Lượng hóa được các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. 2.1.2.4 Tài liệu dùng trong phân tích tài chính Formatted: Indent: First line: 0,95 cm a. Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp Formatted: Indent: First line: 1,27 cm - Bảng cân đối kế toán: Phản ánh tổng quát tình hình tài chính của một Formatted: Indent: First line: 0,95 cm doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Kết cấu cơ bản của bảng cân đối kế toán gồm: phần tài sản và phần nguồn vốn. • Phần tài sản: Phản ánh toàn bộ tình hình tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định, bao gồm: vốn bằng tiền, đầu tư chứng khoán ngắn hạn, Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 1,27 cm, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 1,9 cm + Tab after: 2,54 cm + Indent at: 2,54 cm, Tabs: 1,8 cm, Left + Not at 2,4 cm + 2,54 cm khoản phải thu, hàng tồn kho, tài sản cố định, đầu tư chứng khoán dài hạn,… • Phần nguồn vốn: Phản ánh toàn bộ nguồn vốn hình thành nên tài sản của doanh nghiệp, bao gồm: nợ phải trả (ngắn hạn và dài hạn) và nguồn vốn chủ sở hữu. - Bảng kết quả hoạt động kinh doanh: Phản ánh kết quả hoạt động kinh Formatted: Font: Not Italic Formatted: Font: Not Bold doanh của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Số liệu trong báo cáo này cung cấp những thông tin tổng hợp nhất về phương thức kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ cho thấy các hoạt động đó đem lại lợi nhuận hay thua lỗ. Đây là báo cáo được các nhà phân tích quan tâm. - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ hay còn gọi là báo cáo ngân lưu, là báo cáo tài chính cần thiết không những đối với nhà quản trị Formatted: Font: Not Italic Formatted: Indent: First line: 0,95 cm Formatted: Font: Not Italic hoặc giám đốc tài chính mà còn là mối quan tâm của nhiều đối tượng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thể hiện lượng tiền vào và lượng tiền ra trong doanh nghiệp. Kết quả phân tích giúp doanh nghiệp đều phối lượng tiền mặt một cách cân đối giữa các lĩnh vực. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ bao gồm ba phần: • Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động kinh doanh. • Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư. Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 1,27 cm, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 1,9 cm + Tab after: 2,54 cm + Indent at: 2,54 cm, Tabs: 1,78 cm, Left + Not at 2,22 cm + 2,54 cm • Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động tài chính. - Thuyết minh báo cáo tài chính: Bảng thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành báo cáo tài chính của công ty, được lập để giải thích và bổ sung thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kimh doanh, tình hình tài chính của công ty trong kỳ báo cáo mà các báo cáo không rõ hay chi tiết được thuyết GVHD: Nguyễn Xuân Vinh 7 SVTH:Phạm Lê Bảo Thương Formatted: Indent: First line: 0,95 cm
- Xem thêm -