Tài liệu Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần cơ khí và xây lắp sông chu

  • Số trang: 55 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ THANH HÓA – KHOA KINH TẾ ---------d&c--------- BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP SÔNG CHU Họ tên : TRẦN THỊ KIM DUNG Lớp : CDTD12TH MSSV : 10022123 GVHD :Th.s NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH HÓA, THÁNG 3 NĂM 2012 GVHD: TH.S NGUYỄỄN THỊ PHƯƠNG Báo cáo tốt nghiệp BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ THANH HÓA – KHOA KINH TẾ ---------d&c--------- BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP SÔNG CHU Họ tên : TRẦN THỊ KIM DUNG Lớp : CDTD12TH MSSV : 10022123 GVHD : TH.S NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH HÓA, THÁNG 3 NĂM 2012 SVTH: TRẦẦN THỊ KIM DUNG MSSV: 10022123 GVHD: TH.S NGUYỄỄN THỊ PHƯƠNG Báo cáo tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và số liệu trong báo cáo thực tập tốt nghiệp được thực hiện tại Công ty cố phần cơ khí và xây lắp Sông Chu, không sao chép bất lì nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này. Thành phố Thanh hóa, tháng 3 năm 2012 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ……………………………………………………………………………………….. SVTH: TRẦẦN THỊ KIM DUNG MSSV: 10022123 GVHD: TH.S NGUYỄỄN THỊ PHƯƠNG Báo cáo tốt nghiệp ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP SVTH: TRẦẦN THỊ KIM DUNG MSSV: 10022123 GVHD: TH.S NGUYỄỄN THỊ PHƯƠNG Báo cáo tốt nghiệp ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. LỜI CẢM ƠN SVTH: TRẦẦN THỊ KIM DUNG MSSV: 10022123 GVHD: TH.S NGUYỄỄN THỊ PHƯƠNG Báo cáo tốt nghiệp Những gì em có ngày hôm nay tất cả là nhờ sự dạy dỗ tận tình của các thầy cô Khoa Kinh tế - Trường Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các thầy cô đã đem hết lòng nhiệt tình cũng như kiến thức của mình để truyền đạt cho chúng em. Đặc biệt là cô Lê Thị Phương là người đã trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ em trong quá trình thực hiện và hoàn thành báo cáo tốt nghiệp của mình. Cũng xin cảm ơn các anh chị, cô chú trong Công ty cố phần cơ khí và xây lắp Sông Chu đã tạo điều kiện tốt cho em trong suốt quá trình thực tập tại công ty. Đặc biệt em xin chân thanh cảm ơn đến các cô chú và anh chị phòng ban Kế toán- Tài vụ đã tận tình chỉ dẫn và giúp đỡ em hoàn thành bài báo cáo này. Sau cùng, em xin kính chúc thầy cô, các cô chú và anh chị dồi dào sức khỏe , thành công trong sự nghiệp và luôn hạnh phúc. Em xin chân thành cảm ơn ! MỤC LỤC NÔI DUN SVTH: TRẦẦN THỊ KIM DUNG MSSV: 10022123 GVHD: TH.S NGUYỄỄN THỊ PHƯƠNG Báo cáo tốt nghiệp CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP SÔNG CHU..............................- 1 1.1. Khái quát về tài chính doanh nghiệp...................................................- 1 - 1.1.1. Khái niệm........................................................................................- 1 - 1.1.2. Vai trò..............................................................................................- 1 - 1.2. Khái quát về phân tích tài chính doanh nghiệp.................................- 2 - 1.2.1. Khái niệm........................................................................................- 2 - 1.2.2. Vai trò..............................................................................................- 3 - 1.3. Các phương pháp phân tích..................................................................- 4 - 1.4. Các chỉ tiêu phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp....................- 5 - 1.4.1. Phân tích kết cấu tài sản.................................................................- 5 - 1.4.2. Phân tích kết cấu nguồn vốn..........................................................- 5 - 1.4.3. Phân tích khái quát báo cáo tài chính...........................................- 5 - 1.4.4. vốn Phân tích tình hình tỷ lệ của khoản phải thu và phải trả với nguồn -6- 1.4.5. Phân tích khả năng thanh toán......................................................- 6 - Tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt so sánh mối quan hệ giữa vốn bằng tiền và các khoản nợ ngắn hạn. Thể hiện khả năng trả những khoản nợ đến hạn bằng tiền mặt..71.4.6. Phân tích hiệu quả hoạt động của công ty.....................................- 7 - 1.4.7. Phân tích tình hình và khả năng sử dụng đòn bẩy tài chính của công ty.- 8 1.4.8. Các chỉ số lợi nhuận........................................................................- 8 - CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHÂN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP SÔNG CHU...................................................................- 9 2.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ TÌNH HÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHÂN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP SÔNG CHU................................................................- 9 2.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty..............- 9 - 2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty CP Cơ khí và Xây lắp Sông Chu. ........................................................................................................- 10 - 2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần cơ khí và xây lắp Sông Chu....................................- 11 2.1.3.1. Đặc điểm sản phẩm sản và thị trường của Công ty.............- 11 - 2.1.3.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất tại Công ty.................................- 11 - SVTH: TRẦẦN THỊ KIM DUNG MSSV: 10022123 GVHD: TH.S NGUYỄỄN THỊ PHƯƠNG Báo cáo tốt nghiệp 2.1.3.3. Tổ chức công tác quản lý của công ty...................................- 12 - 2.1.3.4. Chức năng và nhiệm vụ từng bộ máy quản lý......................- 13 - 2.1.4. Chu. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty cổ phần cơ khí và xây lắp Sông ........................................................................................................- 14 - 2.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP SÔNG CHU...........................................................- 15 2.2.1. Phân tích chung về tình hình tài chính........................................- 15 - 2.2.2. Phân tích kết cấu tài sản...................................................................17 2.2.3. Phân tích kết cấu nguồn vốn:...........................................................20 2.2.4. Phân tích mối qua hệ và sự biến động trong bảng kết quả hoạt động kinh doanh.............................................................................................22 2.2.5. Phân tích tình hình thanh toán khả năng thanh toán....................26 2.2.6. Phân tích khả năng thanh toán..................................................27 2.2.7. Phân tích hiệu quả hoạt động của công ty.......................................29 2.2.8. Phân tích tình hình và khả năng sử dụng đòn bẩy tài chính của công ty ............................................................................................................. 32 2.2.9. 2.3. Các chỉ số lợi nhuận..........................................................................34 Đánh giá chung tình hình tài chính tại công ty......................................36 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP SÔNG CHU............................................................................................................. 38 3.1. Định hướng...............................................................................................38 3.2. Kiến nghị nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.............................38 DANH MỤC BẢNG SVTH: TRẦẦN THỊ KIM DUNG MSSV: 10022123 GVHD: TH.S NGUYỄỄN THỊ PHƯƠNG Báo cáo tốt nghiệp Bảng 1. Phân tích chung kết cấu của tài sản và nguồn vốn của năm 2010-2012 Bảng 2. Phân tích kết cấu tài sản năm 2010- 2012 Bảng 3. Phân tích kết cấu nguồn vốn những năm 2010-2012 Bảng 4. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty những năm 20102012 Bảng 5. Tỷ lệ giữa các khoản phải thu và nguồn vốn Bảng 6. Tỷ lệ giữa các khoản nợ phải trả và nguồn vốn Bảng 7. Phân tích khả năng thanh toán Bảng 8 : Chỉ tiêu lợi nhuận của công ty DANH MỤC HÌNH Hình 1.Cơ cấu tổ chức bộ máy SVTH: TRẦẦN THỊ KIM DUNG MSSV: 10022123 GVHD: TH.S NGUYỄỄN THỊ PHƯƠNG Báo cáo tốt nghiệp Hình 2. Sơ đồ bộ máy kế toán của công ty DANH MỤC VIẾT TẮT CB- CNV BCTC BCKQHĐKD BCĐKT UBND CP SVTH: TRẦẦN THỊ KIM DUNG Cán bộ - Công nhân viên Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh donah Bảng cân đối kế toán Ủy ban nhân dân Cổ phần MSSV: 10022123 GVHD: TH.S NGUYỄỄN THỊ PHƯƠNG SXKD HĐQT BHXH TSCĐ TSNH TSDH THUẾ TNDN SVTH: TRẦẦN THỊ KIM DUNG Báo cáo tốt nghiệp Sản xuất kinh doanh Hội đồng quản trị Bảo hiểm xã hội Tài sản cố định Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn Thuế thu nhập doanh nghiệp MSSV: 10022123 GVHD: TH.S NGUYỄỄN THỊ PHƯƠNG Báo cáo tốt nghiệp MỞ ĐẦU Quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường của Việt Nam hơn thập kỉ nay kéo theo sự thay đổi sâu sắc trong các doanh nghiệp và nhất là trong phương thức quản lý. Đất nước chuyển sang nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần nền kinh tế tự do cạnh tranh, cùng với xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng, tất yếu doanh nghiệp dù bất cứ loại hình nào cũng phải đối mặt với những khó khăn thử thách và quy luật đào thải từ phía thị trường. Đứng trước môi trường khắc nghiệt như vậy đòi hỏi các doanh nghiệp phải ngày càng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, thực hiên lợi nhuận, sử dụng tốt tài nguyên vật chất cũng như nguồn nhân lực của mình. Để thực hiện được những điều đó doanh nghiệp phải hiểu rõ được tình hình của chính mình, trong đó, vấn đề tài chính là quan trọng nhất và nó chi phối tát cả các mặt còn lại của công ty. Để kinh doanh lợi nhuận, bền vững cần phải có chính sách hiệu quả, đòi hỏi phải đi sâu vào phân tích các bảng số liệu, các chỉ số tài chính , các công cụ hỗ trợ khác để có thể rút ra những kết luận phù hợp với hiện trạng thực tại để mà định hướng, lập kế hoạch sản xuất và sử dụng vốn, hiệu quả kinh doanh… Tình hình tài chính đóng vài trò quan trọng , nó có thể kìm hãm hoặc thúc đẩy sự phát triển của công ty. Đánh giá đúng nhu cầu về vốn, tìm được nguồn tài trợ, sử dụng chúng một cách hiệu quả là vấn đề được quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp . Nhận thức được tầm quan trọng đó, em đã quyết định chọn đề tài “ Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần cơ khí và xây lắp Sông Chu”. Thông qua việc phân tích đánh giá tình hình tài chính tại công ty để làm cơ sở cho việc lập kế hoạch tài chính cho tương lai và đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt đông của công ty. Mục tiêu nghiên cứu là làm rõ thực trạng tài chính doanh nghiệp, phân tích các báo cáo tài chính đặc trưng và sử dụng các công cụ phân tích để năm được điểm mạnh điểm yếu của công ty. Đồng thời giúp doanh nghiệp nhìn thấy trước những biến động tài chính của công ty trong tương lai của mình để có kế hoạch đối phó thích hợp. Bao gồm những nội dung cụ thể như sau: SVTH: TRẦẦN THỊ KIM DUNG MSSV: 10022123 GVHD: TH.S NGUYỄỄN THỊ PHƯƠNG      Báo cáo tốt nghiệp Phân tích và đánh giá tình hình tài chính tại công ty. Giải pháp nâng cao hoàn thiện về vấn đề tài chính tại công ty. Lập kế hoạch tài chính của công ty các năm sau. Vận dụng kiến thức áp dụng vào thực tiễn. Khái quát vấn đề tổng quan làm tài liệu sau này. Đối tượng nghiên cứu: Phân tích tài chính tại công ty cổ phần cơ khí và xây lắp Sông Chu Đánh giá khái quát tình hình tài chính thực tế tại công ty thông qua các báo cáo tài chính trong các năm 2010-2012 Cấu trúc đề cương: Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần cơ khí và xây lắp Sông Chu. Chương 2 : Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phân cơ khí và xây lắp Sông Chu. Chương 3: Định hướng và giải pháp nâng cao kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần cơ khí Sông Chu SVTH: TRẦẦN THỊ KIM DUNG MSSV: 10022123 GVHD: TH.S NGUYỄỄN THỊ PHƯƠNG Báo cáo tốt nghiệp NỘI DUNG CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP SÔNG CHU. 1.1. Khái quát về tài chính doanh nghiệp. 1.1.1. Khái niệm Tài chính doanh nghiệp là những quan hệ kinh tế biểu hiện dưới hình thức giá trị phát sinh trong quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm phụ vụ quá trình tái sản xuất trong mỗi doanh nghiệp và góp phần tích lũy cho nhà nước. Trong đó quan hệ kinh tế bao gồm: - Quan hệ giữa doanh nghiệp với nhà nước : thể hiện thông qua nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp đối với Nhà nước, ngược lại Nhà nước cấp vốn cho - doanh nghiệp, hoặc góp vốn hoặc cho vay. Quan hệ giữa doanh nghiệp với thị trường, gồm:  Quan hệ giữa doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác  Quan hệ giữa doanh nghiệp với nhà đầu tư , bạn hang, khách hàng…. Thông qua việc thanh toán tiền mua bán vật tư, hàng hóa , tiền công, tiền lãi, cổ tức…  Quan hệ giữa doanh nghiệp với ngân hàng, các tổ chức tín dụng thông - qua hoạt động vay, trả nợ vay, lãi… Quan hệ kinh tế trong nội bộ doanh nghiệp:  Giữa doanh nghiệp với các phòng ban, phân xưởng , tổ sản xuất.  Giữa doanh nghiệp với CB- CNV qua việc trả lương, thưởng, phạt… 1.1.2. Vai trò - Tài chính doanh nghiệp gồm 3 chức năng: Chức năng tạo vốn đảm bảo cho vốn quá trình sản xuất kinh doanh: Tài chính doanh nghiệp thanh toán nhu cầu vốn, lựa chọn nguồn vốn , tổ chức huy động và sử dụng đúng đắn nhằm duy trì và thúc đẩy sự phát triển có hiệu - quả quá trình sản xuất kinh doanh. Chức năng phân phối thu nhập bằng tiền : Thu nhập bằng tiền của doanh nghiệp được tài chính doanh nghiệp phân phối như sau: thu nhập đạt được do bán hàng trước tiên phải bù đắp chi phí bỏ ra trong quá trình sản xuất như: SVTH: TRẦẦN THỊ KIM DUNG MSSV: 10022123 1 GVHD: TH.S NGUYỄỄN THỊ PHƯƠNG Báo cáo tốt nghiệp hao mòn máy móc thiết bị , trả lương, mua nhiên, nguyên liệu, thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước. Phần còn lại hình thành các quỹ doanh nghiệp , - thực hiện bảo toàn vốn hoặc trả lợi tức cổ phần. (nếu có). Chức năng kiểm tra bằng tiền đối với hoạt động sản xuất kinh doanh: Tài chính doanh nghiệp căn cứ vào tình hình thu chi tiền tệ và các chỉ tiêu phản ánh bằng tiền để kiểm soát tình hình vốn, sản xuất và hiệu quả kinh doanh. Trên cơ sở đó giúp nhà quản lí phát hiện những khâu mất cân đối, sơ hở trong công tác điều hành để ngăn chặn các tổn thất có thể xảy ra nhằm duy trì nâng cao và hiệu quả kinh doanh. Chức năng này là toàn diện và thường xuyên trong suốt quá trình kinh doanh, vì vậy nó có ý nghĩa quan trọng hàng đầu. Tóm lại, ba chức năng kia quan hệ mật thiết với nhau, chức năng kiểm tra tiến hành tốt là cơ sở quan trọng cho những định hướng phân phối tài chính đúng đắn tạo điều kiện cho sản xuất liên tục. Ngược lại việc tạo vốn và phân phối tốt sẽ khai thông các nguồn tài chính dồi dào đảm bảo cho quá trình hoạt động của doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho chức năng kiểm tra. 1.2. Khái quát về phân tích tài chính doanh nghiệp 1.2.1. Khái niệm Phân tích tài chính là một tập hợp các khái niệm, phương pháp và các công cụ cho phép thu thập và xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác về quản lý nhằm đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp, đánh giá rủi ro, mức độ và chất lượng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đó, khả năng và tiềm lực của doanh nghiệp, giúp người sử dụng thông tin đưa ra các quyết định tài chính, quyết định quản lý phù hợp. Mối quan tâm hàng đầu của các nhà phân tích tài chính là đánh giá rủi ro phá sản tác động tới các doanh nghiệp mà biểu hiện của nó là khả năng thanh toán, đánh giá khả năng cân đối vốn, năng lực hoạt động cũng như khả năng sinh lãi của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, các nhà phân tích tài chính tiếp tục nghiên cứu và đưa ra những dự đoán về kết quả hoạt động nói chung và mức doanh lợi nói riêng của doanh nghiệp trong tương lai. Nói cách khác, phân tích tài chính là cơ sở để dự đoán tài chính - một trong các hướng dự đoán doanh nghiệp. Phân tích tài chính có thể SVTH: TRẦẦN THỊ KIM DUNG MSSV: 10022123 2 GVHD: TH.S NGUYỄỄN THỊ PHƯƠNG Báo cáo tốt nghiệp được ứng dụng theo nhiều hướng khác nhau : với mục đích tác nghiệp (chuẩn bị các quyết định nội bộ), với mục đích nghiên cứu, thông tin hoặc theo vị trí của nhà phân tích( trong doanh nghiệp hoặc ngoài doanh nghiệp ) 1.2.2. Vai trò Phân tích tài chính có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý tài chính doanh nghiệp. Trong hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, các doanh nghiệp thuộc các loại hình sở hữu khác nhau đều bình đẳng trước pháp luật trong việc lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh. Do vậy sẽ có nhiều đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp như : chủ doanh nghiệp, nhà tài trợ, nhà cung cấp, khách hàng... kể cả các cơ quan Nhà nước và người làm công, mỗi đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp trên các góc độ khác nhau.  Đối với người quản lý doanh nghiệp : Đối với người quản lý doanh nghiệp mối quan tâm hàng đầu của họ là tìm kiếm lợi nhuận và khả năng trả nợ. Một doanh nghiệp bị lỗ liên tục sẽ bị cạn kiệt các nguồn lực và buộc phải đóng cửa. Mặt khác, nếu doanh nghiệp không có khả năng thanh toán nợ đến hạn cũng bị buộc phải ngừng hoạt động. Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, nhà quản lý doanh nghiệp phải giải quyết ba vấn đề quan trọng sau đây : Thứ nhất : Doanh nghiệp nên đầu tư vào đâu cho phù hợp với loại hình sản xuất kinh doanh lựa chọn. Đây chính là chiến lược đầu tư dài hạn của doanh nghiệp. Thứ hai : Nguồn vốn tài trợ là nguồn nào? Thứ ba : Nhà doanh nghiệp sẽ quản lý hoạt động tài chính hàng ngày như thế nào?  Đối với các nhà đầu tư vào doanh nghiệp Đối với các nhà đầu tư, mối quan tâm hàng đầu của họ là thời gian hoàn vốn, mức sinh lãi và sự rủi ro. Vì vậy, họ cần các thông tin về điều kiện tài chính, tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh và tiềm năng tăng trưởng của các doanh nghiệp.  Đối với các chủ nợ của doanh nghiệp Đối với các chủ ngân hàng và các nhà cho vay tín dụng, mối quan tâm của họ chủ yếu hướng vào khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Vì vậy, họ chú ý đặc biệt đến số lượng tiền và các tài sản khác có thể chuyển nhanh thành tiền, từ đó so sánh với số nợ ngắn hạn để biết được khả năng thanh toán tức thời của doanh nghiệp. Bên SVTH: TRẦẦN THỊ KIM DUNG MSSV: 10022123 3 GVHD: TH.S NGUYỄỄN THỊ PHƯƠNG Báo cáo tốt nghiệp cạnh đó, các chủ ngân hàng và các nhà cho vay tín dụng cũng rất quan tâm tới số vốn của chủ sở hữu, bởi vì số vốn này là khoản bảo hiểm cho họ trong trường hợp doanh nghiệp bị rủi ro. Như vậy, kỹ thuật phân tích có thể thay đổi theo bản chất và theo thời hạn của các khoản nợ, nhưng cho dù đó là cho vay dài hạn hay ngắn hạn thì người cho vay đều quan tâm đến cơ cấu tài chính biểu hiện mức độ mạo hiểm của doanh nghiệp đi vay.  Đối với các nhà cung ứng vật tư hàng hoá, dịch vụ cho doanh nghiệp, họ phải quyết định xem có cho phép khách hàng sắp tới được mua chịu hàng hay không, họ cần phải biết được khả năng thanh toán của doanh nghiệp hiện tại và trong thời gian sắp tới.  Đối với người lao động trong doanh nghiệp Bên cạnh các nhà đầu tư, nhà quản lý và các chủ nợ của doanh nghiệp, người được hưởng lương trong doanh nghiệp cũng rất quan tâm tới các thông tin tài chính của doanh nghiệp. Điều này cũng dễ hiểu bởi kết quả hoạt động của doanh nghiệp có tác động trực tiếp tới tiền lương, khoản thu nhập chính của người lao động. Ngoài ra trong một số doanh nghiệp, người lao động được tham gia góp vốn mua một lượng cổ phần nhất định. Như vậy, họ cũng là những người chủ doanh nghiệp nên có quyền lợi và trách nhiệm gắn với doanh nghiệp.  Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước Dựa vào các báo cáo tài chính doanh nghiệp, các cơ quan quản lý của Nhà nước thực hiện phân tích tài chính để đánh giá, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính tiền tệ của doanh nghiệp có tuân thủ theo đúng chính sách, chế độ và luật pháp quy định không, tình hình hạch toán chi phí, giá thành, tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và khách hàng... Tóm lại, phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp mà trọng tâm là phân tích các báo cáo tài chính và các chỉ tiêu tài chính đặc trưng thông qua một hệ thống các phương pháp, công cụ và kỹ thuật phân tích, giúp người sử dụng thông tin từ các góc độ khác nhau, vừa đánh giá toàn diện, tổng hợp khái quát, lại vừa xem xét một cách chi tiết hoạt động tài chính doanh nghiệp, tìm ra những điểm mạnh và điểm yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, để nhận biết, phán đoán, dự báo và đưa ra quyết định tài chính, quyết định tài trợ và đầu tư phù hợp. 1.3. Các phương pháp phân tích  Phương pháp thống kê, tổng hợp : Thống kê và tổng hợp các số liệu tài chính của công ty.  Phương pháp phân tích , so sánh SVTH: TRẦẦN THỊ KIM DUNG MSSV: 10022123 4 GVHD: TH.S NGUYỄỄN THỊ PHƯƠNG Báo cáo tốt nghiệp Là phương pháp được sử dụng nhiều nhất trong phân tích BCTC.Tuỳ thuộc v ào mục tiêu cụ thể của việc phân tích có thể so sánh theo các cách khác nhau: So sánh giữa thực tế với kế hoạch để thấy được tình hình thực hiện kế hoạch, so sánh giữa thực tế năm nay với thực tế năm trước( hoặc hàng loạt năm trước ) để thấy được mức độ tăng giảm hoặc xu hướng phát triển, so sánh số liệu của doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác hoặc số bình quân chung của ngành ) để thấy được vị trí và sức mạnh của doanh nghiệp. 1.4. Các chỉ tiêu phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 1.4.1. Phân tích kết cấu tài sản Phân tích kết cấu tài sản tức là phân tích và đánh giá sự biến động các bộ phận cấu thành tổng số vốn của doanh nghiệp một cách khoa học và hợp lí. Qua đó ta sẽ thấy được trình độ sử dụng vốn , cũng như tính hợp lí của việc phân bổ các loại vốn…từ đó đề ra các biện pháp thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 1.4.2. Phân tích kết cấu nguồn vốn Phân tích kết cấu nguồn vốn tức là phân tích và đánh giá sự biến động các bộ phận cấu thành tổng số vốn của doanh nghiệp một cách khoa học và hợp lí. Trên cơ sở phân tích kết cấu nguồn vốn, đơn vị sẽ nắm được khả năng tự tài trợ về mặt tài chính và chủ động kinh doanh hoặc có những khó khăn mà công ty gặp phải trong việc khai thác vốn. 1.4.3. Phân tích khái quát báo cáo tài chính. Khi phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp thông qua BCKQHĐKD , trước hết sử dụng kỹ thuật so sánh theo cột dọc kết hợp so sánh theo chiều ngang và sử dụng mẵu phân tích kết quả kinh doanh sau đó đi phân tích một số nhóm chỉ tiêu .  Lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh  Lợi nhuận từ các hoạt động khác. 1.4.4. Phân tích tình hình tỷ lệ của khoản phải thu và phải trả với nguồn vốn  Tỷ lệ giữa khoản phải thu với tổng vốn: SVTH: TRẦẦN THỊ KIM DUNG MSSV: 10022123 5 GVHD: TH.S NGUYỄỄN THỊ PHƯƠNG Báo cáo tốt nghiệp Các khoản phải thu bao gồm : nợ phải thu , tạm ứng và các khoản kí quỹ , ký cược ngắn hạn. Để đánh giá khoản này ta dựa vào chỉ tiêu sau: Tỷ lệ giữa các khoản phải Các khoản phải thu Tổng nguồn vốn thu và nguồn vốn Chỉ tiêu này được phản ánh với tống nguồn vốn được huy động thì có = bao nhiêu phần trăm vốn thực chất không tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh.  Tỷ lệ giữa khoản phải thu với phải trả Chỉ tiêu này cho thấy cứ 1 đồng nguồn vốn của công ty thì có báo nhiêu đồng nợ. Tỷ số nợ Tổng nợ phải trả Tổng nguồn vốn = 1.4.5. Phân tích khả năng thanh toán  Hệ số thanh toán hiện hành Khả năng thanh toàn hiện thời thể hiện mối quan hệ so sánh giữa tài sản ngắn hạn và các khoản nợ ngắn hạn, thể hiện khả năng chuyển đổi thành tiền của vốn lưu động. Khả năng thanh toán Tài sản lưu động Nợ ngắn hạn hiện thời Tỷ số này cho biết 1 đồng tài sản lưu động thanh toán được bao nhiêu đồng = nợ.  Hệ số thanh toán nhanh Tỷ số thanh toán nhanh cho biết khả năng thanh toán thật sự của doanh nghiệp và được tính toán dựa trên các tài sản lưu động có thể chuyển đổi nhanh thành tiền để đáp ứng nhu cầu thanh toán cần thiết. Tỷ số khả năng thanh = Tiền + khoản phải thu Nợ ngắn hạn toán nhanh  Hệ số thanh toán bằng tiền Tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt so sánh mối quan hệ giữa vốn bằng tiền và các khoản nợ ngắn hạn. Thể hiện khả năng trả những khoản nợ đến hạn bằng tiền mặt. Tỷ số thanh toán nhanh bằng tiền mặt SVTH: TRẦẦN THỊ KIM DUNG = Tiền + các khoản tương đương tiền Nợ phải trả ngắn hạn MSSV: 10022123 6 GVHD: TH.S NGUYỄỄN THỊ PHƯƠNG Báo cáo tốt nghiệp Tỷ số này cho biết khả năng thanh toán được bao nhiêu đồng nợ ngắn hạn bằng tiền và các khoản tương đương tiền. 1.4.6. Phân tích hiệu quả hoạt động của công ty Đánh giá hiệu quả hoạt động thông qua các chỉ số hoạt động  Số vòng quay hàng tồn kho Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp có chiều hướng tốt hay xấu được thể hiện qua vòng quay hàng tồn kho. Vòng quay hàng tồn kho = Doanh thu thuần Hàng tồn kho trung bình  Số vòng quay khoản phải thu Vòng quay các khoản phải thu = Doanh số thuần Các khoản phải thu trung bình Trong đó: Các khoản phải thu trung bình Các khoản phải thu còn lại trong báo cáo của năm trước và = các khoản phải thu năm nay 2  Vòng quay tài sản cố định: Vòng quay tài sản cố định = Doanh thu thuần Bình quân giá trị tài sản cố định Trong đó: Bình quân giá trị tài sản cố định = Tài sản cố định năm trước + Tài sản cố định năm nay 2  Vòng quay tổng tài sản Vòng quay tổng tài sản = Doanh thu thuần Bình quân giá trị tổng tài sản Trong đó: Bình quân giá trị tổng tài sản = Tổng tài sản năm trước + Tổng tài sản năm nay 2  Vòng quay vốn chủ sở hữu Vòng quay vốn chủ sở hữu = Doanh thu thuần SVTH: TRẦẦN THỊ KIM DUNG MSSV: 10022123 7
- Xem thêm -