Tài liệu Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo tài chính của công ty tnhh minh hà

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

LuËn v¨n tèt nghiÖp Kho¸ 6A §HQL & KD HN Luận văn Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo tài chính của Công ty TNHH Minh Hà TrÇn §øc ChÝnh 1 MSV 2001A253 LuËn v¨n tèt nghiÖp Kho¸ 6A §HQL & KD HN lời nói đầu Hoạt động sản xuất kinh doanh ở bất kỳ doanh nghiệp nào đều gắn liền với hoạt động tài chính và hoạt động tài chính không thể tách khỏi quan hệ trao đổi tồn tại giữa các đơn vị kinh tế. Hoạt động tài chính có mặt trong tất cả các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh, từ khâu tạo vốn trong doanh nghiệp đến khâu phân phối tiền lãi thu được từ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong điều kiện kinh doanh theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, các doanh nghiệp thuộc các loại hình sở hữu khác nhau đều bình đẳng trước pháp luật. Trong kinh doanh nhiều đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp như các nhà đầu tư, nhà cho vay, nhà cung cấp, khách hàng.v.v. Mỗi đối tượng này quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp ở các góc độ khác nhau. Song nhìn chung họ đều quan tâm đến khả năng tạo ra các dòng tiền mặt, khả năng sinh lợi, khả năng thanh toán và mức lợi nhuận tối đa.v.v.. Vì vậy, việc thường xuyên tiến hành phân tích tình hình tài chính sẽ giúp cho các nhà doanh nghiệp và các cơ quan chủ quản cấp trên thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, xác định đầy đủ đúng đắn nguyên nhân mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tình hình tài chính, từ đó có những giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cường tình hình tài chính. Xuất phát từ nhận thức về tầm quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính thông qua hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp, tôi đã chọn đề tài: “Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo tài chính của Công ty TNHH Minh Hà” cho luận văn tốt nghiệp của mình. Nội dung của luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận còn gồm có các phần sau: Chương I: Lý luận chung về báo cáo tài chính và phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp Chương II: Thực trạng báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính của Công ty TNHH Minh Hà Chương III: Một số biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty TNHH Minh Hà TrÇn §øc ChÝnh 2 MSV 2001A253 LuËn v¨n tèt nghiÖp Kho¸ 6A §HQL & KD HN Chương I: Lý luận chung về báo cáo tài chính và phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp I. Khái niệm và mục đích của việc lập báo cáo tài chính 1. Khái niệm báo cáo tài chính Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, nguồn vốn chủ sở hữu và công nợ cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong thời kỳ của doanh nghiệp. Nói cách khác, báo cáo kế toán tài chính là phương tiện trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính của doanh nghiệp cho những người quan tâm (chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà cho vay, cơ quan thuế và các cơ quan chức năng.) 2. Mục đích của việc lập báo cáo tài chính Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp được lập với mục đích sau: - Tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, công nợ, nguồn vốn và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ hạch toán. - Cung cấp các thông tin kinh tế tài chính chủ yếu phục vụ cho việc đánh giá tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp đồng thời đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp trong kỳ đã qua và những dự đoán cho tương lai. Thông tin của báo cáo tài chính là căn cứ quan trọng cho việc đề ra các quyết định về quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hay đầu tư vào doanh nghiệp, các chủ sở hữu, các nhà đầu tư, các chủ nợ hiện tại và tương lai của doanh nghiệp. II. Bản chất, vai trò của báo cáo tài chính 1. Bản chất của báo cáo tài chính Báo cáo kế toán quản trị cung cấp cho các nhà quản lý những thông tin cần thiết để lập kế hoạch, đánh giá và kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp, nó tồn tại vì lợi ích của nhà quản lý. Nói một cách tổng quát, nó cung cấp những thông tin phục vụ cho việc ra quyết định của nhà quản lý và chủ yếu mang tính định hướng cho tương lai. Báo cáo kế toán quản trị được lập ra theo yêu cầu quản lý cụ thể của doanh nghiệp, không mang tính pháp lệnh. 2. Vai trò của báo cáo tài chính TrÇn §øc ChÝnh 3 MSV 2001A253 LuËn v¨n tèt nghiÖp Kho¸ 6A §HQL & KD HN Báo cáo tài chính là nguồn thông tin quan trọng không chỉ đối với doanh nghiệp mà còn phục vụ chủ yếu cho các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp như các cơ quan quản lý của Nhà nước, các nhà đầu tư hiện tại và đầu tư tiềm năng, các chủ nợ, các nhà kiểm toán viên độc lập... III. Nội dung của báo cáo tài chính Theo quy định hiện hành (theo Quyết định 167/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000) báo cáo tài chính quy định bắt buộc cho các doanh nghiệp gồm 4 biểu mẫu sau: - Bảng cân đối kế toán (Balance Sheet) - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Outcome Statement) - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Cash Flows) - Thuyết minh báo cáo tài chính (Explaination of Financial Statements) 1. Bảng cân đối kế toán ( B01 - DN) Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh tổng quát tình hình tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định dưới hình thái tiền tệ theo giá trị tài sản và nguồn hình thành. Bảng cân đối kế toán là tài liệu quan trọng nhất để đánh giá ,nghiên cứu một cách tổng quát tình hình và kết quả kinh doanh trình độ sử dụng vốn và những triển vọng kinh tế, tài chính của doanh nghiệp. 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (B02-DNN) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát tình hình và kết quả kinh doanh trong kỳ kế toán của doanh nghiệp chi tiết theo từng loại hoạt động kinh doanh và tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước về thuế, các khoản phải nộp khác . Căn cứ vào số liệu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người sử dụng thông tin có thể nhận xét và đánh giá khái quát tình hình và kết quả kinh doanh cuả doanh nghiệp cũng như tình hình thanh toán các khoản với nhà nước.Thông qua việc phân tích số liệu trên báo cáo này, ta có thể biết được xu hướng phát triển và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp kỳ này so với kỳ trước. 3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (B03 - DN). Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh việc hình thành và sử dụng lượng tiền phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp. Dựa vào báo cáo lưu chuyển tiền tệ, người sử dụng có thể đánh giá được khả TrÇn §øc ChÝnh 4 MSV 2001A253 LuËn v¨n tèt nghiÖp Kho¸ 6A §HQL & KD HN năng tạo ra tiền sự biến động tài sản thuần của doanh nghiệp khả năng thanh toán của doanh nghiệp và dự đoán được luồng tiền trong kỳ tiếp theo của doanh nghiệp. 4. Thuyết minh báo cáo tài chính (B09 - DN). Thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp, được lập nhằm cung cấp các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh chưa có trong hệ thống báo cáo tài chính đồng thời giải thích thêm một số chỉ tiêu mà trong các báo cáo tài chính chưa trình bày một cách rõ ràng và cụ thể được. 5. Một số chỉ tiêu chủ yếu trong thuyết minh báo cáo - Chi phí sản xuất, kinh doanh được lập theo các yếu tố: + Chi phí nguyên vật liệu + Chi phí dịch vụ mua ngoài + Chi phí nhân công + Chi phí khác bằng tiền + Chi phí khấu hao tài sản cố động + Chi phí khác bằng tiền -Tình hình tăng, giảm tài sản cố định. - Tình hình thu nhập của cộng nhân viên. - Tình hình tăng, giảm vốn chủ sở hữu. - Tình hình tăng, giảm các khoản đầu tư vào các đơn vị khác. - Các khoản phải thu và nợ phải trả. - Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp + Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu vốn + Khả năng thanh toán + Tỷ suất sinh lời IV. - Phương pháp phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Khi phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua hệ thống báo cáo tài chính kế toán cần phải sử dụng một số phương pháp chủ yếu, phương pháp so sánh được sử dụng nhiều trong quá trình phân tích. Phương pháp so sánh được dùng để xác định xu hướng phát triển và mức độ biến động của các chỉ tiêu kinh tế. Để tiến hành so sánh được cần phải giải quyết những vấn đề sau : - Chọn tiêu chuẩn so sánh. - Điều kiện có thể so sánh được giữa các chỉ tiêu kinh tế. - Hình thức so sánh. 1 Tổ chức công tác Phân tích tài chính của doanh nghiệp a - Khái quát chung về tổ chức phân tích : TrÇn §øc ChÝnh 5 MSV 2001A253 LuËn v¨n tèt nghiÖp Kho¸ 6A §HQL & KD HN Tổ chức phân tích là vận dụng tổng hợp các phương pháp phân tích để đánh giá đúng kết quả, chỉ rõ những sai lầm và tìm biện pháp sửa chữa thiếu sót trong quản lý tài chính và sử dụng vốn. Đây là một yêu cầu rất cơ bản có ý nghĩa rất thực tiễn đối với người quản lý kinh doanh . b - Quy trình tổ chức công tác phân tích tài chính : Bước 1: Chuẩn bị cho công tác phân tích: Xác định về nội dung, phạm vi thời gian và cách tổ chức phân tích. Nội dung phân tích cần xác định rõ các vấn đề cần được phân tích: có thể toàn bộ các chỉ tiêu hoặc các chỉ tiêu chủ yếu. Đây là cơ sở để xây dựng đề cương cụ thể để tiến hành phân tích. Phạm vi phân tích có thể là toàn bộ Công ty hoặc một đơn vị phụ thuộc, kỳ phân tích có thể là một kỳ kinh doanh (6 tháng hoặc một năm) được chọn để phân tích tuỳ yêu cầu và thực tiễn quản lý mà xác định phạm vi phân tích thích hợp. Sưu tầm tài liệu làm căn cứ phân tích bao gồm: - Bảng cân đối kế toán (còn gọi là bảng tổng kết tài sản) - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh - Một số tài liệu liên quan khác như: số dư tài khoản 131, 331... - Kiểm tra tính hợp pháp của tài liệu, tính chính xác của các con số . Bước 2: - Tiến hành phân tích: Trên cơ sở hệ thống chỉ tiêu, số liệu và phương pháp phân tích, cần xác định hệ thống chỉ tiêu phân tích và phương pháp phân tích phù hợp. Khi phân tích tài chính ta sử dụng các phương pháp chủ yếu: - Phương pháp theo tỷ lệ - Phương pháp chỉ tiêu - Phương pháp xu hướng - Phương pháp so sánh Bước 3: Lập báo cáo phân tích Báo cáo phân tích là bản tổng hợp gồm hai phần: Đánh giá cơ bản cùng những tài liệu chọn lọc để minh hoạ rút ra từ quá trình phân tích. Đánh giá cùng minh hoạ cần nêu rõ cả thực trạng và tiềm năng cần khai thác. Từ đó nêu rõ được phương hướng và biện pháp phấn đấu trong kỳ tới 2. Phân tích các hệ số tài chính đặc trưng của doanh nghiệp 2.1 Các hệ số về khả năng thanh toán • Hệ số khả năng thanh toán tổng quát TrÇn §øc ChÝnh 6 MSV 2001A253 LuËn v¨n tèt nghiÖp Kho¸ 6A §HQL & KD HN Hệ số khả nă thanh toán tổng quát là mối quan hệ giữa tổng tài sản mà hiện nay doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng với tổng số nợ phải trả (Nợ dài hạn + Nợ ngắn hạn) Tổng tài sản Hệ số khả năng = thanh toán tổng quát Nợ ngắn hạn và nợ dài hạn • Hệ số khả năng thanh toán tạm thời Hệ số khả nưng thanh toán tạm thời thể hiện mức độ đảm bảo của tài sản lưu động với nợ ngắn hạn. Hệ số khả năng TSLĐ và Đầu tư ngắn hạn = thanh toán tạm thời Tổng nợ ngắn hạn Hệ số khả năng thanh toán nhanh TSLĐ - Hàng tồn kho Tổng nợ ngắn hạn = • Hệ số khả năng thanh toán tức thời Hệ số khả năng thanh toán nhanh là thước đo về khả nưng trả nợ ngay, không dựa vào việc bán các loại vật tư hàng hoá. Hệ số khả năng thanh toán tức thời = Tiền và các khoản tương đương tiền Tổng nợ ngắn hạn • Hệ số thanh toán lãi vay Hệ số thanh toán lãi vay để đo lường mức độ lợi nhuận có được do sử dụng vốn để đảm bảo trả lãi cho chủ nợ LN trước thuế và lãi vay Hệ số khả năng = thanh toán lãi vay Lãi vay phải trả 2.2 Các hệ số về cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư • Hệ số và tỷ suất tài trợ + Hệ số nợ phản ánh 1đ vốn hiện nay doanh nghiệp đang sử dụng có mấy đ vốn vay nợ Nợ phải trả Hệ số nợ = Tổng nguồn vốn + Tỷ suất tự tài trợ là chỉ tiêu tài chính đo lường sự góp vốn của chủ sở hữu trong tổng số vốn hiện có của doanh nghiệp. Tỷ suất tự tài trợ = Nguồn vốn CSH TrÇn §øc ChÝnh 7 MSV 2001A253 LuËn v¨n tèt nghiÖp Kho¸ 6A §HQL & KD HN Tổng nguồn vốn • Tỷ suất đầu tư Tỷ suất đầu tư là tỷ lệ giữa TSLĐ (giá trị còn lại) với Tổng TS của doanh nghiệp. Giá trị còn lại của TSCĐ và đầu tư dài hạn Tỷ suất đầu tư = Tổng tài sản • Tỷ suất tự tài trợ TSCĐ Tỷ suất tự tài trợ TSCĐ cho biết số vốn CSH của doanh nghiệp dùng để trang bị TSCĐ là bao nhiêu. Vốn chủ sở hữu Tỷ suất tự tài trợ TSCĐ = Giá trị TSCĐ và ĐTDH 2.3 Các chỉ số về hoạt động • Số vòng quay hàng tồn kho Số vòng quay hàng tồn kho là số lần mà hàng hoá tồn kho bình quân luân chuyển trong kỳ. Số vòng quay Giá vốn hàng bán hàng tồn kho = Hàng tồn kho bình quân Trong đó: Hàng tồn kho Hàng tồn kho đầu kỳ + Hàng tồn kho cuối kỳ bình quân = 2 • Số ngày một vòng quay hàng tồn kho Số ngày một vòng quay hàng tồn kho phản ánh số ngày trung bình của một vòng quay hàng tồn kho. Số ngày 1 vòng quay Giá vốn hàng bán hàng tồn kho = Hàng tồn kho bình quân • Vòng quay các khoản phải thu Vòng quay các khoản phải thu phản ánh tốc độ chuyển đổi các khoản phải thu thành tiền mặt của doanh nghiệp. Vòng quay các khoản Doanh thu thuần phải thu = Số dư bình quân các khoản phải thu TrÇn §øc ChÝnh 8 MSV 2001A253 LuËn v¨n tèt nghiÖp Kho¸ 6A §HQL & KD HN Trong đó: Số dư bình quân Số dư các khoản phải + Số dư các khoản phải thu cuối kỳ các khoản phải thu = 2 • Kỳ thu tiền trung bình Kỳ thu tiền trung bình phản ánh số ngày cần thiết để thu được các khoản phải thu. 360 ngày Kỳ thu tiền trung bình = Vòng quay các khoản phải thu • Vòng quay vốn lưu động Vòng quay vốn lưu động phản ánh trong kỳ vốn lưu động quay được mấy vòng Doanh thu thuần Vòng quay Vốn lưu động bình vốn lưu động = quân Trong đó: Vốn lưu động VLĐ đầu kỳ + VLĐ cuối kỳ bình quân = 2 • Số ngày một vòng quay vốn lưu động Số ngày 1 vòng quay vốn lưu động phản ánh trung bình một vòng quay vốn lưu động hết bao nhiêu ngày. Số ngày 1 vòng quay 360 ngày vốn lưu động = Số vòng quay vốn lưu động • Hiệu xuất sử dụng vốn cố định Chỉ tiêu này đo lường hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp. Có nghĩa là cứ đầu tư trung bình 1 đồng vào vốn cố định thì tạo ra bao nhiêu đồng thanh toán. Hiệu suất sử dụng vốn Doanh thu thuần cố định = Vốn cố định bình quân Trong đó: VCĐ đầu kỳ + VCĐ cuối kỳ Vốn cố định bình quân = 2 • Vòng quay toàn bộ vốn TrÇn §øc ChÝnh 9 MSV 2001A253 LuËn v¨n tèt nghiÖp Kho¸ 6A §HQL & KD HN Chỉ tiêu này phản ánh vốn của doanh nghiệp trong kỳ quay được bao nhiêu vòng. Doanh thu thuần Vòng quay toàn bộ vốn = Vốn sản xuất bình quân Trong đó: VSX đầu kỳ + VSX cuối kỳ Vốn sản xuất bình quân = Hàng tồn kho bình quân 2.4 Các chỉ số sinh lời • Tỷ suất doanh lợi doanh thu Tỷ suất này thể hiện trong 1 đồng doanh thu mà doanh nghiệp thực hiện trong kỳ có mấy đồng lợi nhuận Tỷ suất doanh lợi Lợi nhuận thuần doanh thu = Doanh thu thuần • Tỷ suất doanh lợi tổng vốn Đây là chỉ tiêu đo lường mức độ sinh lợi của đồng vốn. Chỉ tiêu này phản ánh cứ 1 đồng vốn bình quân trong kỳ tạo ra mấy đồng lợi nhuận. Tỷ suất doanh lợi Lợi nhuận thuần tổng vốn = Vốn sản xuất bình quân • Doanh lợi vốn chủ sở hữu Là chỉ tiêu đánh giá mức độ thực hiện của mục tiêu này. Chỉ tiêu này cho biết 1 đồng vốn chủ sở hữu tạo ra mấy đồng lợi nhuận sau thuế. Doanh lợi vốn Lợi nhuận thuần chủ sở hữu = Vốn chủ sở hữu bình quân Hoặc Doanh lợi vốn Doanh lợi tổng vốn chủ sở hữu = 1 - Hệ số nợ bình quân • Tỷ suất lợi nhuận Vốn lưu động Chỉ tiêu này cho biết 1 đồng vốn lưu động bình quân toạ ra mấy đồng lợi nhuận sau thuế. Lợi nhuận thuần Tỷ suất lợi nhuận Vốn lưu động bình vốn lưu động = quân • Tỷ suất lợi nhuận vốn cố định TrÇn §øc ChÝnh 10 MSV 2001A253 LuËn v¨n tèt nghiÖp Kho¸ 6A §HQL & KD HN Chỉ tiêu này cho biết 1 đồng vốn cố định bình quân tạo ra mấy đồng lợi nhuận sau thuế. Tỷ suất lợi nhuận Lợi nhuận thuần vốn cố định = Vốn cố định bình quân Chương II: Thực trạng phân tích tài chính của Công ty TNHH Minh Hà I. Vài nét về Công ty TNHH Minh Hà 1. Sự hình thành và phát triển của Công ty TNHH Minh Hà. Công ty TNHH Minh Hà do các cá nhân góp vốn đầu tư, có tư cách pháp nhân và hạch toán độc lập. Là nhà phân phối chính của công ty bánh kẹo Kinh Đô, thuốc lá Thăng Long phục vụ nhu cầu hàng ngày của các tầng lớp nhân dân trên cả nước. TrÇn §øc ChÝnh 11 MSV 2001A253 LuËn v¨n tèt nghiÖp Kho¸ 6A §HQL & KD HN Công ty được thành lập theo Quyết định số 1900/QĐ/UB ngày 20 tháng 7 năm 1996 của UBND tỉnh Hà Tây Công ty TNHH Minh Hà trực thuộc Công ty bánh kẹo Kinh Đô. Theo giấy phép kinh doanh số 37741 SXD do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tây cấp, ngành nghề kinh doanh của Công ty là: + Nghiên cứu nhu cầu thị trường và khả năng tiêu thụ sản phẩm. + Tổ chức các nghiệp vụ cung ứng vạn chuyển nguyên vật liệu cho sản xuất. + Tổ chức phân phối mặt hàng banh kẹo chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc 2. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Minh Hà: Phòng kế toán tại Công ty TNHH Minh Hà có 12 thành viên ( trong đó bộ phận kế toán trực tiếp có 8 người) hoạt động dựa trên tiêu chí đảm bảo nguyên tắc cung cấp thông tin nhanh, gọn nhẹ tránh trung gian không cần thiết, đảm bảo sự lãnh đạo kịp thời của kế toán trưởng và Giám đốc mang lại hiệu quả công tác cao nhất. Bộ máy kế toán của Công ty được bố trí phù hợp với bộ máy tổ chức toàn Công ty. a. Nhiệm vụ chủ yếu của Công ty TNHH Minh Hà. + Nghiên cứu nhu cầu thị trường và khả năng tiêu thụ sản phẩm. + Tổ chức các nghiệp vụ cung ứng vạn chuyển nguyên vật liệu cho sản xuất. + Tổ chức phân phối mặt hàng banh kẹo chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc + Công ty TNHH Minh Hà hoạt động theo nguyên tắc: Tổ chức thực hiện hạch toán kinh doanh nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Công ty và nhằm đamr bảo sự hài hoà giữa lợi ích của Công ty, Nhà nước và người lao động. b. Cơ cấu tổ chức của Công ty (bao gồm) Kế toán trưởng: Chỉ đạo toàn bộ công việc kế toán tài chính chung của cả phòng, phân công công việc. Kế toán trưởng chịu trách nhiệm với Ban giám đốc Công ty về vấn đề tài chính- kế toán, giúp Ban giám đốc quản lý. Ba phó phòng kế toán: một người theo dõi công nợ và hàng khuyến mại, một người lập các báo cáo quyết toán tài chính và báo cáo kế hoạch theo sự yêu cầu của Công ty và Tổng công ty. Một phó phòng tại chi nhánh chịu trách nhiệm quản lý phòng kế toán chi nhánh, có nhiệm vụ tương đương như một kế toán trưởng chi nhánh . TrÇn §øc ChÝnh 12 MSV 2001A253 LuËn v¨n tèt nghiÖp Kho¸ 6A §HQL & KD HN + Kế toán công nợ: theo dõi công nợ người bán, người mua. + Kế toán thanh toán: theo dõi phần tiền mặt kiêm kế toán tiền lương và TSCĐ. + Kế toán ngân hàng kiêm quản lý các cửa hàng giới thiệu sản phẩm của Công ty. + Thủ quỹ: theo dõi chi trả tiền mặt trong kỳ cho các đối tượng có liên quan. Các kế toán viên tại Công ty theo phần việc của mình mà theo dõi mảng công việc đó tại chi nhánh nhằm phục vụ tốt công tác cập nhật số liệu giúp cho phó phòng và kế toán trưởng nắm bắt tình hình tài chính được nhanh chóng và chính xác. Riêng phòng kế toán tại Công ty các kế toán viên theo dõi tiêm mảng công việc của các phần hành tại chi nhánh (quản lý dọc). Trên cơ sở đó phòng kế toán có chức năng, nhiệm vụ như sau - Một là đôn đốc giám sát tình hình hoạt động tài chính, nắm bắt hoạt động kinh doanh của chi nhánh, Công ty một cách kịp thời, đầy đủ, phân tích hoạt động kế toán, tham mưu cho giám đốc Công ty về khả năng, năng lực tài chính của Công ty. - Hai là xây dựng mô hình hạch toán phù hợp với đặc điểm và chức năng nhiệm vụ của Công ty theo hình thức chứng từ ghi sổ. Phản ánh, ghi chép và giám sát các hoạt động kinh tế phát sinh trong Công ty: nắm bắt đầy đủ, kịp thời, chính xác số liệu, kiểm tra tính đúng đắn hợp lý, hợp lệ nội dung chứng từ. Thực hiện ghi sổ và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo các tài khoản, mẫu sổ sách được nhà nước quy định. Tổng hợp và lập các báo cáo kế toán tài chính vào cuối mỗi kỳ kế toán theo chế độ quy định hàng quý, sáu tháng, năm. Năm tài chính của Công ty bắt đầu tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 của năm dương lịch. Lập báo cáo quyết toán và gửi về Tổng công ty và các cơ quan quản lý tài chính Nhà nước như Cục tài chính doanh nghiệp, Cục thuế Hà Tây. - Ba là xây dựng chương trình cho Ban lãnh đạo Công ty ban hành các quy định về quản lý tài chính kế toán, giá cả: Đó là hướng dẫn tổ chức và thực hiện công tác tài chính kế toán của chi nhánh phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty. Đó là đề xuất với Giám đốc Công ty xem xét phân bổ các nguồn vốn và nguồn lực phù hợp với yêu cầu hoạt động kinh doanh. Đề xuất các phương án huy động và sử dụng vốn có hiệu quả, bổ sung nguồn vốn đáp ứng nhiệm vụ kinh doanh của Công ty. Đó là thực hiện các điều kiện thế chấp, cầm cố, theo quy định của Nhà nước, Tổng công ty, Công ty, hạn chế tối đa những rủi ro. Đó TrÇn §øc ChÝnh 13 MSV 2001A253 LuËn v¨n tèt nghiÖp Kho¸ 6A §HQL & KD HN là theo dõi, giám sát, đôn đốc thu hồi công nợ đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn. Và không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ tài chính kế toán nôi bộ. Phối hợp có hiệu quả với chi nhánh trên các mặt công tác nghiệp vụ, lập báo cáo tài chính thống kê theo quy định. - Bốn là phối hợp chặt chẽ với các phòng ban khác như quản lý bán hàng, mua hàng (phòng kinh doanh), quản lý hàng khuyến mại (phòng kinh doanh, phòng thị trường), tiền lương tiền thưởng (phòng tổ chức hành chính), để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phục vụ tốt mục tiêu đề ra của Công ty. Sơ đồ quản lý, phân công công việc phòng kế toán Công ty TNHH Minh Hà Kế toán trưởng Phó phòng kế toán Kế toán thanh toán Kế toán ngân hàng Phó phòng kế toán Kế toán công nợ Thủ quỹ Kế toán thanh toán TrÇn §øc ChÝnh Phó phòng kế toán (Phụ trách CN 14 MSV 2001A253 Kế toán Ngân hàng Kế toán công nợ Thủ quỹ LuËn v¨n tèt nghiÖp Kho¸ 6A §HQL & KD HN II. Thực trạng về lập báo cáo tài chính tại Công ty Trong nền kinh tế thị trường với sự phát triển của nhiều thành phần kinh tế, các doanh nghiệp đều cố gắng giữ vững vị trí của mình và luôn tìm biện pháp nhằm mở rộng thị trường. Để có thể làm được điều đó, các doanh nghiệp không những phải nghiên cứu nhu cầu thị trường mà đồng thời phải đánh giá được thực lực hiện có của mình qua việc phân tích các báo cáo tài chính. Mục đích này chỉ đạt được khi các báo cáo tài chính được lập một cách trung thực. Hàng quý Công ty thực hiện chế độ các báo cáo bao gồm: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính và các phụ biểu khác. III. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Minh Hà 1. Đánh giá khái quát về tình hình tài chính doanh nghiệp Đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp sẽ giúp cho ta nhận định một cách tổng quát về tình hình tài chính trong kỳ kinh doanh là tốt hay xấu. Điều đó cho phép Giám đốc Công ty thấy rõ được thực chất của quá trình hoạt động kinh doanh thương mại và dự đoán được khả năng phát triển hay xu hướng suy thoái của Công ty mình và trên cơ sở đó đề ra biện pháp quản lý hữu hiệu. 1.1 Đánh giá khái quát tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán BẢNG 1. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH MINH HÀ NĂM 2004 Đơn vị tính: (1000 Đồng) Chỉ tiêu Mã số Số đầu năm Số cuối kỳ Phần 1 : Tài sản A.TSLĐ và Đầu tư ngăn hạn I. Tiền 1. Tiền mặt tại quỹ ( gồm cả ngân phiếu) 2. TGNH 3. Tiền đang chuyển II. Các khoản đầu tư ngắn hạn 1. Đầu tư chưng khoán ngăn hạn 2. Đầu tư ngắn hạn khác 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III. Các khoản phải thu 1. Phải thu của khách hàng 2. Trả trước cho người bán 3. Thuế GTGT được khấu trừ 4. PhảI thu nội bộ -Vốn KD ở các đơn vị trực thuộc TrÇn §øc ChÝnh 100 172.491.852 214.074.206 110 9.206.315 37.833.033 111 112 113 120 121 128 129 130 131 132 133 134 135 616.523 8.589.792 859.223 36.973.811 68.226.789 50.037.887 238.700 75.101.117 43.166.327 328.507 8.980.318 29.361.778 15 MSV 2001A253 LuËn v¨n tèt nghiÖp Kho¸ 6A §HQL & KD HN -Phải thu nội bộ khác 5. Các khoản phải thu khác 6. Dự phòng phải thu khó đòi IV. Hàng tồn kho 136 138 139 140 1. Hàng mua đang đi đường 2. Nguyên liệu,Vật liệu tồn kho 3. Công cu,Dụng cụ trong kho 4. Chi phí SXKD dở dang 5. Thành phần tồn kho 6. Hàng hoá tồn kho 7. Hàng gửi đi bán 8. Dự phòng xuống giá hàng tồn kho V. Tài sản lưu động khác 1. Tạm ứng 2. Chi phí trả trước 3. Chi phí chờ hết chuyển 4. Tài sản thiếu chờ xữ lý 5. Các khoản cầm cố,ký quỹ VI. Chi sự nghiệp 141 142 143 144 145 146 147 149 150 151 152 153 154 155 160 1. Chi sự nghiệp năm trước B. TSCĐ và đầu tư dài hạn I. Tài sản cố định 162 200 210 1. Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế 2. TSCĐ đi thuê TC 3. Tài sản cố định vô hình II. Các khoản đầu tư TC dài hạn 1. Đầu tư CK dài hạn 2. Góp vốn liên doanh 3. Đầu tư dài hạn khác 4. Dự phòng xuống giá đầu tư dài hạn khác III. Chi phí xây dựng dở dang IV. Các khoản ký quỹ, ký ước dài hạn Tổng cộng dài hạn 211 212 213 214 217 220 221 222 228 229 230 240 250 A. Nợ phải trả I. Nợ ngắn hạn 8.980.318 8.969.885 29.361.778 2.244.505 94.809.469 100.233.733 1.579.593 3.491.035 96.041.457 96.742.689 -2.811.581 249.278 146.782 102.496 906.322 343.893 562.429 5.136.892 4.866.892 6.523.497 5.970.497 4.866.892 9.178.387 -4.311.495 5.970.197 11.247.008 -5.276.511 270.000 270.000 553.000 553.000 177.628.744 220.597.703 300 132.545.985 165.304.633 310 131.296.267 163.854.562 1. Vay ngắn hạn 2. Nợ dài hạn đến hạn trả 3. Phải trả cho người bán 4. Người mua trả tiền trước 5. Thuế và các khoản phải nộp NN 6. Phải trả công nhân viên 7. Phải trả cho các đơn vị nội bộ 8. Các khoản phải trả, phải nộp khác II. Nợ dài hạn 311 312 313 314 315 316 317 318 320 50.000.000 50.000.000 57.116.634 117.912 14.208.393 799.825 8.980.318 73.185 51.912.893 11.207.114 -1.906.247 2.292.243 49.916.243 432.462 1. Vay dài hạn 2. Nợ dài hạn 321 322 TrÇn §øc ChÝnh 16 MSV 2001A253 LuËn v¨n tèt nghiÖp Kho¸ 6A §HQL & KD HN III. Nợ khác 1. Chi phí phải trả 2. Tài sản thừa chờ xử lý B. Nguồn vốn chủ sở hữu I. Nguồn vốn- Quỹ 1. Nguồn vốn kinh doanh 2. Quỹ đầu tư phát triển 3. Quỹ dự phòng tài chính 4. Lợi nhuận chưa phân phối 5. Nguồn vốn xây dựng cơ bản II. Nguồn kinh phí, quỹ khác 1. Quỹ khen trưởng, phúc lợi 2. Quỹ quản lý của cấp trên 3. Nguồn kinh phí sự nghiệp 4. Nguồn kinh phí đã hoàn thành TSCĐ Tổng cộng nguồn vốn 330 1.249.718 1.450.071 331 332 400 1.249.718 1.450.071 45.082.759 55.293.070 410 44.207.195 54.323.683 411 414 415 416 417 420 422 423 424 427 430 19.786.287 8.625.978 1.846.104 13.879.163 69.664 875.564 875.564 20.265.112 18.214.327 3.095.228 12.679.352 69.664 969.387 969.387 177.628.744 220.597.703 Các chỉ tiêu ngoài bảng CĐKT 1. Tài sản thuê ngoài 2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ 3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhật ký gửi 4. Nợ khó đòi đã xử lý 5. Nguồn vốn vay bằng ngoại tệ 6. Ngoại tệ các loại 7. HM kinh phí còn lại 8. Nguồn vốn KHCB hiện có - Nguồn vốn KHCB ngân sách - Nguồn vốn KH tự bổ xung 9. Tài sản thế chấp, chứng từ có giá trị - Thẻ tiết kiệm - Trái phiếu - Kỳ phiếu - Hồ sơ bất động sản - Bảo lãnh ngân hàng - Tiền gửi ghi danh A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A81 A82 A09 A91 A92 A93 A94 A95 A96 784.959 2.340.579 4.320 4.320 1.999.274 783 1.998.491 44.928.630 14.543.003 11.476.000 16.780.127 966.500 890.000 273.000 1.016.904 783 1.016.121 58.625.675 22.931.509 15.016.184 9.240.482 3.985.500 2.640.000 4.812.000 Qua số liều trên bảng cân đối kế toán (Bảng 1) ta sẽ thấy được quy mô mà Công ty hiện đang quản lý và sử dụng cùng với sự hình thành nguồn vốn ấy như thế nào, đồng thời thấy được xu hướng biến động của chúng là tốt hay chưa tốt qua các kỳ kế toán. Để tìm ra nguyên nhân chủ yếu tác động đến sự biến đổi ấy chúng ta cần đi xâu xem mức độ ảnh hưởng của các khoản mục đến tài sản và nguồn hình thành tài sản như thế nào. Từ đó có biện pháp điều chỉnh cho phù hợp. TrÇn §øc ChÝnh 17 MSV 2001A253 LuËn v¨n tèt nghiÖp Kho¸ 6A §HQL & KD HN Để có thể đạt được mục tiêu trên, ta cần phân tích, đánh giá cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn hình thành tài sản.  Phân tích đánh giá cơ cấu vốn và nguồn hình thành vốn Thực trạng tài chính của Công ty được biểu hiện rõ nét trên bảng cân đối kế toán (Bảng 1) nó nói lên sự biến động trong cơ cấu tài sản, trong cơ cấu nguồn vốn đồng thời cũng chỉ rõ việc doanh nghiệp huy động và sử dụng vốn có hiệu quả hay không giữa hai kỳ kế toán liên tiếp. Về cơ cấu vốn Qua bảng cân đối kế toán năm 2004 (Phụ lục 2.1) ta thấy tổng số tài sản hiện Công ty đang quản lý và sử dụng là 220.597.703.000đ, tăng tuyệt đối so với năm 2003 là +42.968.959.000 đ với tỷ lệ tăng tương đối là 24,19%. Điều này cho thấy quy mô kinh doanh của Công ty tăng lên nhiều so với năm 2003. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, để có thể duy trì và mở rộng thị trường, để có thể cạnh tranh được với các doanh nghiệp cùng ngành khác thì việc mở rộng quy mô vốn kinh doanh là điều hợp lý và tất nhiên. Tuy nhiên để đánh giá thực trạng tài chính của Công ty ta không chỉ dừng lại ở quy mô vốn kinh doanh mà vẫn nắm được sự biến động của tài sản cùng những yếu tố tác động đến sự biến đổi này. Bảng 2:Cơ cấu tài sản Đơn vị tính:(1000) ĐVN 2003 Chỉ tiêu A. TSLĐ và ĐTNH ST 2004 % 172.491.85 ST 2004 So với 2003 % ST % 97,11 214.074.206 97,04 +41.582.354 24,11 5,18 37.833.034 17,15 +28.626.719 310,95 2 I. Tiền II. Đầu tư III. Các khoản phải 9.206.315 - - - - - - 68.226.789 38,41 75.101.117 34,04 +6.874.327 10,08 94.809.469 53,38 100.233.733 45,44 +5.424.264 5,72 249.278 0,14 906.322 0,41 +657.044 263,58 5.136.892 2,89 6.523.497 2,96 +1.386.605 26,99 4.866.892 2,74 5.970.497 2,71 +1.103.605 22,68 270.000 0,15 553.000 0,25 +283.000 104,81 thu IV. Hàng tồn kho V. TSLĐ khác B. TSCĐ và ĐTDH I. TSCĐ II. Đầu tư TCDH III. Chi phí XDCB - TrÇn §øc ChÝnh - - 18 MSV 2001A253 - - LuËn v¨n tèt nghiÖp Kho¸ 6A §HQL & KD HN IV. Các khoản ký quỹ ký cược dài hạn Tổng tài sản - - 177.628.74 100 220.597.703 100 +42.968.959 24,19 4 Ta thấy mức tăng +42.968.959.000đ là khá cao và là điều kiện tốt để Công ty mở rộng phạm vi hoạt động của mình. Năm 2003 Công ty đầu tư 97,11% tổng tài sản vào tài sản lưu động trong khi đó TSCĐ là 2,89% và năm 2004 tỷ trọng tương ứng là 97,04%và 2,96%. Đối với doanh nghiệp như Công ty TNHH Minh Hà thì TSLĐ chiếm tỷ trọng lớn hơn nhiều so với TSCĐ bởi lẽ chu kỳ sản xuất kinh doanh của Công ty ngắn, số vòng quay lớn do đó mà cần nhiều TSLĐ. So với những doanh nghiệp khác trong cùng ngành thì TSLĐ chiếm trên 90% tổng tài sản là hợp lý. Việc đầu tư vào TSLĐ sẽ tạo vốn cho hoạt động kinh doanh đồng thời giải quyết nhanh khâu thanh toán cũng như trả nợ vay. Đến năm 2004 tỷ trọng TSLĐ vẫn chiếm chủ yếu trong tổng tài sản, chiếm 97,04% và TSCĐ là 2,96%. Đây là dấu hiệu chứng tỏ Công ty đã chú trọng hơn đến việc đầu tư vào TSCĐ tuy nhiên việc điều chỉnh này là rất ít, không đáng kể và không làm thay đổi cơ cấu vốn. Từ số liệu bảng 2, ta thấy so với năm 2004 lượng tiền và TSLĐ khác tăng lên rất nhanh ( lượng tiền tăng + 28.626.719.000 đ với mức tăng tương đối là 310,95% và TSLĐ khác tăng là +657.044.000đ và 263,58%). Điều này cho thấy tốc độ tăng của các khoản mục này là rất lớn, song do tỷ trọng của chúng chiếm trong tổng TSLĐ khá nhỏ nên mức độ ảnh hưởng của chúng đến sự biến động của TSLĐ là không lớn. Sở dĩ năm 2004 Công ty có lượng tiền và TSLĐ khác tăng như vậy là do đã giảm được tỷ trọng của các khoản phải thu và hàng tồn kho và do việc mở rộng quy mô kinh doanh. Trong cơ cấu TSLĐ thì các tài khoản phải thu và hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn. Năm 2003 các khoản phải thu chiếm 38,41% và hàng tồn kho chiếm 53,38% tổng tài sản và con số tương ứng của năm 2004 là 34,04% và45,44%. Nếu chỉ xét riêng trong cơ cấu TSLĐ thì năm 2003 riêng 2 khoản phải thu và hàng tồn kho đã chiếm tỷ lệ 94,52% và 81,90% trong năm 2004. Số liệu trên bảng 2 ta thấy tốc độ tăng của các khoản phải thu là 10,08% nhỏ hơn tốc độ tăng của TSLĐ là 24,11%. Và tốc độ tăng của hàng tồn kho giữ ở mức 5,72% điều này chứng tỏ Công ty có xu hướng giảm lượng hàng tồn kho nhằm tránh ứ đọng vốn. Như vậy, sự biến động của TSLĐ chịu ảnh hưởng của 4 nhân tố: tiền, các khoản phải thu, hàng tồn kho, TSLĐ khác. nhìn chung sự biến động này là tương đối tốt song Công ty cần phải quan tâm nhiều hơn nữa trong việc giảm các khoản TrÇn §øc ChÝnh 19 MSV 2001A253 LuËn v¨n tèt nghiÖp Kho¸ 6A §HQL & KD HN phải thu và hàng tồn kho vì xét trong 1 quá trình lâu dài thì 2 khoản này có tác động rất mạnh mẽ đến TSLĐ đồng thời nó cũng thể hiện hiệu quả sử dụng vốn TSLĐ ngày càng tốt hơn. Trong cơ cấu tài sản, TSCĐ và đầu tư dài hạn chiếm tỷ trọng rất nhỏ mặc dù đầu tư vào năm 2004 tăng tuyệt đối +1.386.605.000 đ với tỷ lệ tương đối là 26,99%. Qua khảo sát tình hình TSCĐ tăng là do Công ty trang bị mới một số lượng lớn các máy móc thiết bị và phương tiện vận tải phục vụ cho nhu cầu của Công ty (Phương tiện vận tải tăng 2.355.707.000đ thiết bị, dụng cụ quản lý tăng 72.252.000đ ). Bên cạnh việc tăng TSCĐ thì hoạt động đầu tư tài chính dài hạn của Công ty cũng tăng rõ rệt. Cụ thể: Năm 2003 Công ty đầu tư vào chứng khoán 270.000.000 đ (chiếm 0,16% tổng tài sản) và đến năm 2004 con số này đã tăng lên là 553.000.000đ (chiếm 0,25% tổng tài sản). -Về cơ cấu nguồn vốn Qua việc phân tích cơ cấu nguồn vốn giúp chúng ta thấy, để có vốn cho sản xuất kinh doanh Công ty đã huy động từ những nguồn nào và mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến sự biến động của nguồn vốn. Qua đó thấy mức độ độc lập về mặt tài chính và trách nhiệm pháp lý đối với các khoản nợ của Công ty : Bảng 2: Cơ cấu nguồn vốn Đơn vị tính:(1000) ĐVN 2003 Chỉ tiêu ST 2004 so với 2003 2004 % ST % ST % A. Nợ phải trả 132.545.985 74,62 165.304.633 74,93 +32.758.648 I. Nợ ngắn hạn 131.296.267 73,92 163.854.562 74,28 +32.558.295 + 24,80 II. Nợ dài hạn III. Nợ khác - 0 1.249.718 - - 0 +24,71 - 0,7 1.450.071 0,66 +200.354 +16,03 B. Nguồn vốn CSH 45.082.759 25,38 55.293.070 25,07 +10.210.311 +22,65 I. Nguồn vốn KD, 44.207.195 24,89 54.323.683 24,63 +10.116.487 +22,88 quỹ II. Nguồn KF, quỹ 875.564 0,49 969.387 0,44 +93.823 +10,72 177.628.744 100 220.597.703 100 +42.968.959 +24,19 khác Tổng nguồn vốn Qua số liệu trên bảng 2 năm 2004, so với năm 2003 nguồn vốn tăng 42.968.959.000đ với mức tăng tương đối là 24,19%. Sự tăng, giảm nguồn vốn chịu ảnh hượng của 2 nhân tố là nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu. Nếu như nguồn vốn chủ sở hữu chiếm tỷ lệ cao trong tổng số nguồn vốn thì doanh nghiệp TrÇn §øc ChÝnh 20 MSV 2001A253
- Xem thêm -