Tài liệu Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo tài chính

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

LuËn v¨n tèt nghiÖp Kho¸ 6A §HQL & KD HN lêi nãi ®Çu Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë bÊt kú doanh nghiÖp nµo ®Òu g¾n liÒn víi ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng tµi chÝnh kh«ng thÓ t¸ch khái quan hÖ trao ®æi tån t¹i gi÷a c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ. Ho¹t ®éng tµi chÝnh cã mÆt trong tÊt c¶ c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, tõ kh©u t¹o vèn trong doanh nghiÖp ®Õn kh©u ph©n phèi tiÒn l·i thu ®-îc tõ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Trong ®iÒu kiÖn kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n-íc, c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c lo¹i h×nh së h÷u kh¸c nhau ®Òu b×nh ®¼ng tr-íc ph¸p luËt. Trong kinh doanh nhiÒu ®èi t-îng quan t©m ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp nh- c¸c nhµ ®Çu t-, nhµ cho vay, nhµ cung cÊp, kh¸ch hµng.v.v. Mçi ®èi t-îng nµy quan t©m ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ë c¸c gãc ®é kh¸c nhau. Song nh×n chung hä ®Òu quan t©m ®Õn kh¶ n¨ng t¹o ra c¸c dßng tiÒn mÆt, kh¶ n¨ng sinh lîi, kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ møc lîi nhuËn tèi ®a.v.v.. V× vËy, viÖc th-êng xuyªn tiÕn hµnh ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh sÏ gióp cho c¸c nhµ doanh nghiÖp vµ c¸c c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn thÊy râ thùc tr¹ng ho¹t ®éng tµi chÝnh, x¸c ®Þnh ®Çy ®ñ ®óng ®¾n nguyªn nh©n møc ®é ¶nh h-ëng cña c¸c nh©n tè ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh, tõ ®ã cã nh÷ng gi¶i ph¸p h÷u hiÖu ®Ó æn ®Þnh vµ t¨ng c-êng t×nh h×nh tµi chÝnh. XuÊt ph¸t tõ nhËn thøc vÒ tÇm quan träng cña viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh th«ng qua hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, t«i ®· chän ®Ò tµi: “ Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh qua b¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty TNHH Minh Hµ” cho luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. Néi dung cña luËn v¨n ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn cßn gåm cã c¸c phÇn sau: Ch-¬ng I: Lý luËn chung vÒ b¸o c¸o tµi chÝnh vµ ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng b¸o c¸o tµi chÝnh vµ ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty TNHH Minh Hµ Ch-¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p cô thÓ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh t¹i C«ng ty TNHH Minh Hµ TrÇn §øc ChÝnh 1 MSV 2001A253 LuËn v¨n tèt nghiÖp Kho¸ 6A §HQL & KD HN Ch-¬ng I: Lý luËn chung vÒ b¸o c¸o tµi chÝnh vµ ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp I. Kh¸i niÖm vµ môc ®Ých cña viÖc lËp b¸o c¸o tµi chÝnh 1. Kh¸i niÖm b¸o c¸o tµi chÝnh B¸o c¸o tµi chÝnh lµ nh÷ng b¸o c¸o tæng hîp nhÊt vÒ t×nh h×nh tµi s¶n, nguån vèn chñ së h÷u vµ c«ng nî còng nh- t×nh h×nh tµi chÝnh, kÕt qu¶ kinh doanh trong thêi kú cña doanh nghiÖp. Nãi c¸ch kh¸c, b¸o c¸o kÕ to¸n tµi chÝnh lµ ph-¬ng tiÖn tr×nh bµy kh¶ n¨ng sinh lêi vµ thùc tr¹ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp cho nh÷ng ng-êi quan t©m (chñ doanh nghiÖp, nhµ ®Çu t-, nhµ cho vay, c¬ quan thuÕ vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng.) 2. Môc ®Ých cña viÖc lËp b¸o c¸o tµi chÝnh HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®-îc lËp víi môc ®Ých sau: - Tæng hîp vµ tr×nh bµy mét c¸ch tæng qu¸t, toµn diÖn t×nh h×nh tµi s¶n, c«ng nî, nguån vèn vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trong mét kú h¹ch to¸n. - Cung cÊp c¸c th«ng tin kinh tÕ tµi chÝnh chñ yÕu phôc vô cho viÖc ®¸nh gi¸ t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®ång thêi ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp trong kú ®· qua vµ nh÷ng dù ®o¸n cho t-¬ng lai. Th«ng tin cña b¸o c¸o tµi chÝnh lµ c¨n cø quan träng cho viÖc ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh vÒ qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hay ®Çu t- vµo doanh nghiÖp, c¸c chñ së h÷u, c¸c nhµ ®Çu t-, c¸c chñ nî hiÖn t¹i vµ t-¬ng lai cña doanh nghiÖp. II. B¶n chÊt, vai trß cña b¸o c¸o tµi chÝnh 1. B¶n chÊt cña b¸o c¸o tµi chÝnh B¸o c¸o kÕ to¸n qu¶n trÞ cung cÊp cho c¸c nhµ qu¶n lý nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó lËp kÕ ho¹ch, ®¸nh gi¸ vµ kiÓm so¸t ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, nã tån t¹i v× lîi Ých cña nhµ qu¶n lý. Nãi mét c¸ch tæng qu¸t, nã cung cÊp nh÷ng th«ng tin phôc vô cho viÖc ra quyÕt ®Þnh cña nhµ qu¶n lý vµ chñ yÕu mang tÝnh ®Þnh h-íng cho t-¬ng lai. B¸o c¸o kÕ to¸n qu¶n trÞ ®-îc lËp ra theo yªu cÇu qu¶n lý cô thÓ cña doanh nghiÖp, kh«ng mang tÝnh ph¸p lÖnh. 2. Vai trß cña b¸o c¸o tµi chÝnh B¸o c¸o tµi chÝnh lµ nguån th«ng tin quan träng kh«ng chØ ®èi víi doanh nghiÖp mµ cßn phôc vô chñ yÕu cho c¸c ®èi t-îng bªn ngoµi doanh nghiÖp nhc¸c c¬ quan qu¶n lý cña Nhµ n-íc, c¸c nhµ ®Çu t- hiÖn t¹i vµ ®Çu t- tiÒm n¨ng, c¸c chñ nî, c¸c nhµ kiÓm to¸n viªn ®éc lËp... TrÇn §øc ChÝnh 2 MSV 2001A253 LuËn v¨n tèt nghiÖp Kho¸ 6A §HQL & KD HN III. Néi dung cña b¸o c¸o tµi chÝnh Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh (theo QuyÕt ®Þnh 167/2000/Q§-BTC ngµy 25/10/2000) b¸o c¸o tµi chÝnh quy ®Þnh b¾t buéc cho c¸c doanh nghiÖp gåm 4 biÓu mÉu sau: - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (Balance Sheet) - B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh (Outcome Statement) - B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ (Cash Flows) - ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh (Explaination of Financial Statements) 1. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ( B01 - DN) B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lµ b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp ph¶n ¸nh tæng qu¸t t×nh h×nh tµi s¶n vµ nguån vèn cña doanh nghiÖp t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh d-íi h×nh th¸i tiÒn tÖ theo gi¸ trÞ tµi s¶n vµ nguån h×nh thµnh. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lµ tµi liÖu quan träng nhÊt ®Ó ®¸nh gi¸ ,nghiªn cøu mét c¸ch tæng qu¸t t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ kinh doanh tr×nh ®é sö dông vèn vµ nh÷ng triÓn väng kinh tÕ, tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. 2. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh (B02-DNN) B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh lµ b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp, ph¶n ¸nh tæng qu¸t t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ kinh doanh trong kú kÕ to¸n cña doanh nghiÖp chi tiÕt theo tõng lo¹i ho¹t ®éng kinh doanh vµ t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ n-íc vÒ thuÕ, c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c . C¨n cø vµo sè liÖu trªn b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, ng-êi sö dông th«ng tin cã thÓ nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ kinh doanh cu¶ doanh nghiÖp còng nh- t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n víi nhµ n-íc.Th«ng qua viÖc ph©n tÝch sè liÖu trªn b¸o c¸o nµy, ta cã thÓ biÕt ®-îc xu h-íng ph¸t triÓn vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp kú nµy so víi kú tr-íc. 3. B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ (B03 - DN). B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ lµ b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp ph¶n ¸nh viÖc h×nh thµnh vµ sö dông l-îng tiÒn ph¸t sinh trong kú b¸o c¸o cña doanh nghiÖp. Dùa vµo b¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ, ng-êi sö dông cã thÓ ®¸nh gi¸ ®-îc kh¶ n¨ng t¹o ra tiÒn sù biÕn ®éng tµi s¶n thuÇn cña doanh nghiÖp kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp vµ dù ®o¸n ®-îc luång tiÒn trong kú tiÕp theo cña doanh nghiÖp. 4. ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh (B09 - DN). ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh lµ mét bé phËn hîp thµnh hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, ®-îc lËp nh»m cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ch-a cã trong hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh ®ång thêi gi¶i TrÇn §øc ChÝnh 3 MSV 2001A253 LuËn v¨n tèt nghiÖp Kho¸ 6A §HQL & KD HN thÝch thªm mét sè chØ tiªu mµ trong c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ch-a tr×nh bµy mét c¸ch râ rµng vµ cô thÓ ®-îc. 5. Mét sè chØ tiªu chñ yÕu trong thuyÕt minh b¸o c¸o - Chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh ®-îc lËp theo c¸c yÕu tè: + Chi phÝ nguyªn vËt liÖu + Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi + Chi phÝ nh©n c«ng + Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn + Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®éng + Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn -T×nh h×nh t¨ng, gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh. - T×nh h×nh thu nhËp cña céng nh©n viªn. - T×nh h×nh t¨ng, gi¶m vèn chñ së h÷u. - T×nh h×nh t¨ng, gi¶m c¸c kho¶n ®Çu t- vµo c¸c ®¬n vÞ kh¸c. - C¸c kho¶n ph¶i thu vµ nî ph¶i tr¶. - Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp + Bè trÝ c¬ cÊu tµi s¶n vµ c¬ cÊu vèn + Kh¶ n¨ng thanh to¸n + Tû suÊt sinh lêi IV. - Ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Khi ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp th«ng qua hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh kÕ to¸n cÇn ph¶i sö dông mét sè ph-¬ng ph¸p chñ yÕu, ph-¬ng ph¸p so s¸nh ®-îc sö dông nhiÒu trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch. Ph-¬ng ph¸p so s¸nh ®-îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh xu h-íng ph¸t triÓn vµ møc ®é biÕn ®éng cña c¸c chØ tiªu kinh tÕ. §Ó tiÕn hµnh so s¸nh ®-îc cÇn ph¶i gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò sau : - Chän tiªu chuÈn so s¸nh. - §iÒu kiÖn cã thÓ so s¸nh ®-îc gi÷a c¸c chØ tiªu kinh tÕ. - H×nh thøc so s¸nh. 1 Tæ chøc c«ng t¸c Ph©n tÝch tµi chÝnh cña doanh nghiÖp a - Kh¸i qu¸t chung vÒ tæ chøc ph©n tÝch : Tæ chøc ph©n tÝch lµ vËn dông tæng hîp c¸c ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch ®Ó ®¸nh gi¸ ®óng kÕt qu¶, chØ râ nh÷ng sai lÇm vµ t×m biÖn ph¸p söa ch÷a thiÕu sãt trong qu¶n lý tµi chÝnh vµ sö dông vèn. §©y lµ mét yªu cÇu rÊt c¬ b¶n cã ý nghÜa rÊt thùc tiÔn ®èi víi ng-êi qu¶n lý kinh doanh . b - Quy tr×nh tæ chøc c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh : B-íc 1: ChuÈn bÞ cho c«ng t¸c ph©n tÝch: X¸c ®Þnh vÒ néi dung, ph¹m vi thêi gian vµ c¸ch tæ chøc ph©n tÝch. Néi dung ph©n tÝch cÇn x¸c ®Þnh râ c¸c vÊn ®Ò cÇn ®-îc ph©n tÝch: cã thÓ toµn bé c¸c chØ tiªu hoÆc c¸c chØ tiªu chñ yÕu. §©y lµ c¬ së ®Ó x©y dùng ®Ò c-¬ng cô thÓ ®Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch. TrÇn §øc ChÝnh 4 MSV 2001A253 LuËn v¨n tèt nghiÖp Kho¸ 6A §HQL & KD HN Ph¹m vi ph©n tÝch cã thÓ lµ toµn bé C«ng ty hoÆc mét ®¬n vÞ phô thuéc, kú ph©n tÝch cã thÓ lµ mét kú kinh doanh (6 th¸ng hoÆc mét n¨m) ®-îc chän ®Ó ph©n tÝch tuú yªu cÇu vµ thùc tiÔn qu¶n lý mµ x¸c ®Þnh ph¹m vi ph©n tÝch thÝch hîp. S-u tÇm tµi liÖu lµm c¨n cø ph©n tÝch bao gåm: - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (cßn gäi lµ b¶ng tæng kÕt tµi s¶n) - B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh - Mét sè tµi liÖu liªn quan kh¸c nh-: sè d- tµi kho¶n 131, 331... - KiÓm tra tÝnh hîp ph¸p cña tµi liÖu, tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c con sè . B-íc 2: - TiÕn hµnh ph©n tÝch: Trªn c¬ së hÖ thèng chØ tiªu, sè liÖu vµ ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch, cÇn x¸c ®Þnh hÖ thèng chØ tiªu ph©n tÝch vµ ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch phï hîp. Khi ph©n tÝch tµi chÝnh ta sö dông c¸c ph-¬ng ph¸p chñ yÕu: - Ph-¬ng ph¸p theo tû lÖ - Ph-¬ng ph¸p chØ tiªu - Ph-¬ng ph¸p xu h-íng - Ph-¬ng ph¸p so s¸nh B-íc 3: LËp b¸o c¸o ph©n tÝch B¸o c¸o ph©n tÝch lµ b¶n tæng hîp gåm hai phÇn: §¸nh gi¸ c¬ b¶n cïng nh÷ng tµi liÖu chän läc ®Ó minh ho¹ rót ra tõ qu¸ tr×nh ph©n tÝch. §¸nh gi¸ cïng minh ho¹ cÇn nªu râ c¶ thùc tr¹ng vµ tiÒm n¨ng cÇn khai th¸c. Tõ ®ã nªu râ ®-îc ph-¬ng h-íng vµ biÖn ph¸p phÊn ®Êu trong kú tíi 2. Ph©n tÝch c¸c hÖ sè tµi chÝnh ®Æc tr-ng cña doanh nghiÖp 2.1 C¸c hÖ sè vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n • HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng qu¸t HÖ sè kh¶ n¨ thanh to¸n tæng qu¸t lµ mèi quan hÖ gi÷a tæng tµi s¶n mµ hiÖn nay doanh nghiÖp ®ang qu¶n lý, sö dông víi tæng sè nî ph¶i tr¶ (Nî dµi h¹n + Nî ng¾n h¹n) Tæng tµi s¶n HÖ sè kh¶ n¨ng = thanh to¸n tæng qu¸t Nî ng¾n h¹n vµ nî dµi h¹n • HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n t¹m thêi HÖ sè kh¶ n-ng thanh to¸n t¹m thêi thÓ hiÖn møc ®é ®¶m b¶o cña tµi s¶n l-u ®éng víi nî ng¾n h¹n. TSL§ vµ §Çu t- ng¾n h¹n HÖ sè kh¶ n¨ng = thanh to¸n t¹m thêi Tæng nî ng¾n h¹n TrÇn §øc ChÝnh 5 MSV 2001A253 LuËn v¨n tèt nghiÖp Kho¸ 6A §HQL & KD HN HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh TSL§ - Hµng tån kho Tæng nî ng¾n h¹n = • HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh lµ th-íc ®o vÒ kh¶ n-ng tr¶ nî ngay, kh«ng dùa vµo viÖc b¸n c¸c lo¹i vËt t- hµng ho¸. HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi = TiÒn vµ c¸c kho¶n t-¬ng ®-¬ng tiÒn Tæng nî ng¾n h¹n • HÖ sè thanh to¸n l·i vay HÖ sè thanh to¸n l·i vay ®Ó ®o l-êng møc ®é lîi nhuËn cã ®-îc do sö dông vèn ®Ó ®¶m b¶o tr¶ l·i cho chñ nî LN tr-íc thuÕ vµ l·i vay HÖ sè kh¶ n¨ng = thanh to¸n l·i vay L·i vay ph¶i tr¶ 2.2 C¸c hÖ sè vÒ c¬ cÊu tµi chÝnh vµ t×nh h×nh ®Çu t• HÖ sè vµ tû suÊt tµi trî + HÖ sè nî ph¶n ¸nh 1® vèn hiÖn nay doanh nghiÖp ®ang sö dông cã mÊy ® vèn vay nî Nî ph¶i tr¶ HÖ sè nî = Tæng nguån vèn + Tû suÊt tù tµi trî lµ chØ tiªu tµi chÝnh ®o l-êng sù gãp vèn cña chñ së h÷u trong tæng sè vèn hiÖn cã cña doanh nghiÖp. Nguån vèn CSH Tû suÊt tù tµi trî = Tæng nguån vèn • Tû suÊt ®Çu tTû suÊt ®Çu t- lµ tû lÖ gi÷a TSL§ (gi¸ trÞ cßn l¹i) víi Tæng TS cña doanh nghiÖp. Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ vµ ®Çu t- dµi h¹n Tû suÊt ®Çu t- = Tæng tµi s¶n • Tû suÊt tù tµi trî TSC§ Tû suÊt tù tµi trî TSC§ cho biÕt sè vèn CSH cña doanh nghiÖp dïng ®Ó trang bÞ TSC§ lµ bao nhiªu. Vèn chñ së h÷u Tû suÊt tù tµi trî TSC§ = Gi¸ trÞ TSC§ vµ §TDH TrÇn §øc ChÝnh 6 MSV 2001A253 LuËn v¨n tèt nghiÖp Kho¸ 6A §HQL & KD HN 2.3 C¸c chØ sè vÒ ho¹t ®éng • Sè vßng quay hµng tån kho Sè vßng quay hµng tån kho lµ sè lÇn mµ hµng ho¸ tån kho b×nh qu©n lu©n chuyÓn trong kú. Gi¸ vèn hµng b¸n Sè vßng quay Hµng tån kho b×nh hµng tån kho = qu©n Trong ®ã: Hµng tån kho Hµng tån kho ®Çu kú + Hµng tån kho cuèi kú b×nh qu©n = 2 • Sè ngµy mét vßng quay hµng tån kho Sè ngµy mét vßng quay hµng tån kho ph¶n ¸nh sè ngµy trung b×nh cña mét vßng quay hµng tån kho. Gi¸ vèn hµng b¸n Sè ngµy 1 vßng quay Hµng tån kho b×nh hµng tån kho = qu©n • Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu ph¶n ¸nh tèc ®é chuyÓn ®æi c¸c kho¶n ph¶i thu thµnh tiÒn mÆt cña doanh nghiÖp. Vßng quay c¸c kho¶n Doanh thu thuÇn ph¶i thu = Sè d- b×nh qu©n c¸c kho¶n ph¶i thu Trong ®ã: Sè d- b×nh qu©n Sè d- c¸c kho¶n ph¶i + Sè d- c¸c kho¶n ph¶i thu cuèi kú c¸c kho¶n ph¶i thu = 2 • Kú thu tiÒn trung b×nh Kú thu tiÒn trung b×nh ph¶n ¸nh sè ngµy cÇn thiÕt ®Ó thu ®-îc c¸c kho¶n ph¶i thu. 360 ngµy Kú thu tiÒn trung b×nh = Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu • Vßng quay vèn l-u ®éng Vßng quay vèn l-u ®éng ph¶n ¸nh trong kú vèn l-u ®éng quay ®-îc mÊy vßng Doanh thu thuÇn Vßng quay Vèn l-u ®éng b×nh vèn l-u ®éng = qu©n TrÇn §øc ChÝnh 7 MSV 2001A253 LuËn v¨n tèt nghiÖp Kho¸ 6A §HQL & KD HN Trong ®ã: Vèn l-u ®éng b×nh qu©n = VL§ ®Çu kú + VL§ cuèi kú 2 • Sè ngµy mét vßng quay vèn l-u ®éng Sè ngµy 1 vßng quay vèn l-u ®éng ph¶n ¸nh trung b×nh mét vßng quay vèn l-u ®éng hÕt bao nhiªu ngµy. Sè ngµy 1 vßng quay 360 ngµy vèn l-u ®éng = Sè vßng quay vèn l-u ®éng • HiÖu xuÊt sö dông vèn cè ®Þnh ChØ tiªu nµy ®o l-êng hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp. Cã nghÜa lµ cø ®Çu t- trung b×nh 1 ®ång vµo vèn cè ®Þnh th× t¹o ra bao nhiªu ®ång thanh to¸n. HiÖu suÊt sö dông vèn Doanh thu thuÇn cè ®Þnh = Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n Trong ®ã: VC§ ®Çu kú + VC§ cuèi kú Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n = 2 • Vßng quay toµn bé vèn ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh vèn cña doanh nghiÖp trong kú quay ®-îc bao nhiªu vßng. Doanh thu thuÇn Vßng quay toµn bé vèn = Vèn s¶n xuÊt b×nh qu©n Trong ®ã: VSX ®Çu kú + VSX cuèi kú Vèn s¶n xuÊt b×nh qu©n = Hµng tån kho b×nh qu©n 2.4 C¸c chØ sè sinh lêi • Tû suÊt doanh lîi doanh thu Tû suÊt nµy thÓ hiÖn trong 1 ®ång doanh thu mµ doanh nghiÖp thùc hiÖn trong kú cã mÊy ®ång lîi nhuËn Tû suÊt doanh lîi Lîi nhuËn thuÇn doanh thu = Doanh thu thuÇn • Tû suÊt doanh lîi tæng vèn §©y lµ chØ tiªu ®o l-êng møc ®é sinh lîi cña ®ång vèn. ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø 1 ®ång vèn b×nh qu©n trong kú t¹o ra mÊy ®ång lîi nhuËn. Tû suÊt doanh lîi Lîi nhuËn thuÇn TrÇn §øc ChÝnh 8 MSV 2001A253 LuËn v¨n tèt nghiÖp Kho¸ 6A §HQL & KD HN tæng vèn = Vèn s¶n xuÊt b×nh qu©n • Doanh lîi vèn chñ së h÷u Lµ chØ tiªu ®¸nh gi¸ møc ®é thùc hiÖn cña môc tiªu nµy. ChØ tiªu nµy cho biÕt 1 ®ång vèn chñ së h÷u t¹o ra mÊy ®ång lîi nhuËn sau thuÕ. Doanh lîi vèn Lîi nhuËn thuÇn chñ së h÷u = Vèn chñ së h÷u b×nh qu©n HoÆc Doanh lîi vèn Doanh lîi tæng vèn chñ së h÷u = 1 - HÖ sè nî b×nh qu©n • Tû suÊt lîi nhuËn Vèn l-u ®éng ChØ tiªu nµy cho biÕt 1 ®ång vèn l-u ®éng b×nh qu©n to¹ ra mÊy ®ång lîi nhuËn sau thuÕ. Lîi nhuËn thuÇn Tû suÊt lîi nhuËn Vèn l-u ®éng b×nh vèn l-u ®éng = qu©n • Tû suÊt lîi nhuËn vèn cè ®Þnh ChØ tiªu nµy cho biÕt 1 ®ång vèn cè ®Þnh b×nh qu©n t¹o ra mÊy ®ång lîi nhuËn sau thuÕ. Tû suÊt lîi nhuËn Lîi nhuËn thuÇn vèn cè ®Þnh = Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n TrÇn §øc ChÝnh 9 MSV 2001A253 LuËn v¨n tèt nghiÖp Kho¸ 6A §HQL & KD HN Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng ph©n tÝch tµi chÝnh cña C«ng ty TNHH Minh Hµ I. Vµi nÐt vÒ C«ng ty TNHH Minh Hµ 1. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty TNHH Minh Hµ. C«ng ty TNHH Minh Hµ do c¸c c¸ nh©n gãp vèn ®Çu t-, cã t- c¸ch ph¸p nh©n vµ h¹ch to¸n ®éc lËp. Lµ nhµ ph©n phèi chÝnh cña c«ng ty b¸nh kÑo Kinh §«, thuèc l¸ Th¨ng Long phôc vô nhu cÇu hµng ngµy cña c¸c tÇng líp nh©n d©n trªn c¶ n-íc. C«ng ty ®-îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 1900/Q§/UB ngµy 20 th¸ng 7 n¨m 1996 cña UBND tØnh Hµ T©y C«ng ty TNHH Minh Hµ trùc thuéc C«ng ty b¸nh kÑo Kinh §«. Theo giÊy phÐp kinh doanh sè 37741 SXD do së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t- tØnh Hµ T©y cÊp, ngµnh nghÒ kinh doanh cña C«ng ty lµ: + Nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr-êng vµ kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm. + Tæ chøc c¸c nghiÖp vô cung øng v¹n chuyÓn nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt. + Tæ chøc ph©n phèi mÆt hµng banh kÑo chñ yÕu ë c¸c tØnh phÝa B¾c 2. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty TNHH Minh Hµ: Phßng kÕ to¸n t¹i C«ng ty TNHH Minh Hµ cã 12 thµnh viªn ( trong ®ã bé phËn kÕ to¸n trùc tiÕp cã 8 ng-êi) ho¹t ®éng dùa trªn tiªu chÝ ®¶m b¶o nguyªn t¾c cung cÊp th«ng tin nhanh, gän nhÑ tr¸nh trung gian kh«ng cÇn thiÕt, ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o kÞp thêi cña kÕ to¸n tr-ëng vµ Gi¸m ®èc mang l¹i hiÖu qu¶ c«ng t¸c cao nhÊt. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ®-îc bè trÝ phï hîp víi bé m¸y tæ chøc toµn C«ng ty. a. NhiÖm vô chñ yÕu cña C«ng ty TNHH Minh Hµ. + Nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr-êng vµ kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm. + Tæ chøc c¸c nghiÖp vô cung øng v¹n chuyÓn nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt. + Tæ chøc ph©n phèi mÆt hµng banh kÑo chñ yÕu ë c¸c tØnh phÝa B¾c + C«ng ty TNHH Minh Hµ ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c: TrÇn §øc ChÝnh 10 MSV 2001A253 LuËn v¨n tèt nghiÖp Kho¸ 6A §HQL & KD HN Tæ chøc thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh doanh nh»m sö dông hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc cña C«ng ty vµ nh»m ®amr b¶o sù hµi hoµ gi÷a lîi Ých cña C«ng ty, Nhµ n-íc vµ ng-êi lao ®éng. b. C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty (bao gåm) KÕ to¸n tr-ëng: ChØ ®¹o toµn bé c«ng viÖc kÕ to¸n tµi chÝnh chung cña c¶ phßng, ph©n c«ng c«ng viÖc. KÕ to¸n tr-ëng chÞu tr¸ch nhiÖm víi Ban gi¸m ®èc C«ng ty vÒ vÊn ®Ò tµi chÝnh- kÕ to¸n, gióp Ban gi¸m ®èc qu¶n lý. Ba phã phßng kÕ to¸n: mét ng-êi theo dâi c«ng nî vµ hµng khuyÕn m¹i, mét ng-êi lËp c¸c b¸o c¸o quyÕt to¸n tµi chÝnh vµ b¸o c¸o kÕ ho¹ch theo sù yªu cÇu cña C«ng ty vµ Tæng c«ng ty. Mét phã phßng t¹i chi nh¸nh chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý phßng kÕ to¸n chi nh¸nh, cã nhiÖm vô t-¬ng ®-¬ng nh- mét kÕ to¸n tr-ëng chi nh¸nh . + KÕ to¸n c«ng nî: theo dâi c«ng nî ng-êi b¸n, ng-êi mua. + KÕ to¸n thanh to¸n: theo dâi phÇn tiÒn mÆt kiªm kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ TSC§. + KÕ to¸n ng©n hµng kiªm qu¶n lý c¸c cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm cña C«ng ty. + Thñ quü: theo dâi chi tr¶ tiÒn mÆt trong kú cho c¸c ®èi t-îng cã liªn quan. C¸c kÕ to¸n viªn t¹i C«ng ty theo phÇn viÖc cña m×nh mµ theo dâi m¶ng c«ng viÖc ®ã t¹i chi nh¸nh nh»m phôc vô tèt c«ng t¸c cËp nhËt sè liÖu gióp cho phã phßng vµ kÕ to¸n tr-ëng n¾m b¾t t×nh h×nh tµi chÝnh ®-îc nhanh chãng vµ chÝnh x¸c. Riªng phßng kÕ to¸n t¹i C«ng ty c¸c kÕ to¸n viªn theo dâi tiªm m¶ng c«ng viÖc cña c¸c phÇn hµnh t¹i chi nh¸nh (qu¶n lý däc). Trªn c¬ së ®ã phßng kÕ to¸n cã chøc n¨ng, nhiÖm vô nh- sau - Mét lµ ®«n ®èc gi¸m s¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng tµi chÝnh, n¾m b¾t ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh, C«ng ty mét c¸ch kÞp thêi, ®Çy ®ñ, ph©n tÝch ho¹t ®éng kÕ to¸n, tham m-u cho gi¸m ®èc C«ng ty vÒ kh¶ n¨ng, n¨ng lùc tµi chÝnh cña C«ng ty. - Hai lµ x©y dùng m« h×nh h¹ch to¸n phï hîp víi ®Æc ®iÓm vµ chøc n¨ng nhiÖm vô cña C«ng ty theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ. Ph¶n ¸nh, ghi chÐp vµ gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ph¸t sinh trong C«ng ty: n¾m b¾t ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸c sè liÖu, kiÓm tra tÝnh ®óng ®¾n hîp lý, hîp lÖ néi dung chøng tõ. Thùc hiÖn ghi sæ vµ h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo c¸c tµi kho¶n, mÉu sæ s¸ch ®-îc nhµ n-íc quy ®Þnh. Tæng hîp vµ lËp c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n tµi chÝnh vµo cuèi mçi kú kÕ to¸n theo chÕ ®é quy ®Þnh hµng quý, s¸u th¸ng, n¨m. N¨m tµi chÝnh cña C«ng ty b¾t ®Çu tÝnh tõ ngµy 01/01 ®Õn hÕt ngµy 31/12 cña n¨m d-¬ng TrÇn §øc ChÝnh 11 MSV 2001A253 LuËn v¨n tèt nghiÖp Kho¸ 6A §HQL & KD HN lÞch. LËp b¸o c¸o quyÕt to¸n vµ göi vÒ Tæng c«ng ty vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý tµi chÝnh Nhµ n-íc nh- Côc tµi chÝnh doanh nghiÖp, Côc thuÕ Hµ T©y. - Ba lµ x©y dùng ch-¬ng tr×nh cho Ban l·nh ®¹o C«ng ty ban hµnh c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý tµi chÝnh kÕ to¸n, gi¸ c¶: §ã lµ h-íng dÉn tæ chøc vµ thùc hiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n cña chi nh¸nh phï hîp víi t×nh h×nh kinh doanh cña C«ng ty. §ã lµ ®Ò xuÊt víi Gi¸m ®èc C«ng ty xem xÐt ph©n bæ c¸c nguån vèn vµ nguån lùc phï hîp víi yªu cÇu ho¹t ®éng kinh doanh. §Ò xuÊt c¸c ph-¬ng ¸n huy ®éng vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶, bæ sung nguån vèn ®¸p øng nhiÖm vô kinh doanh cña C«ng ty. §ã lµ thùc hiÖn c¸c ®iÒu kiÖn thÕ chÊp, cÇm cè, theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc, Tæng c«ng ty, C«ng ty, h¹n chÕ tèi ®a nh÷ng rñi ro. §ã lµ theo dâi, gi¸m s¸t, ®«n ®èc thu håi c«ng nî ®¶m b¶o hiÖu qu¶ sö dông vèn. Vµ kh«ng ngõng c¶i tiÕn n©ng cao chÊt l-îng c«ng t¸c nghiÖp vô tµi chÝnh kÕ to¸n n«i bé. Phèi hîp cã hiÖu qu¶ víi chi nh¸nh trªn c¸c mÆt c«ng t¸c nghiÖp vô, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh thèng kª theo quy ®Þnh. - Bèn lµ phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c phßng ban kh¸c nh- qu¶n lý b¸n hµng, mua hµng (phßng kinh doanh), qu¶n lý hµng khuyÕn m¹i (phßng kinh doanh, phßng thÞ tr-êng), tiÒn l-¬ng tiÒn th-ëng (phßng tæ chøc hµnh chÝnh), ®Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô ®-îc giao, phôc vô tèt môc tiªu ®Ò ra cña C«ng ty. S¬ ®å qu¶n lý, ph©n c«ng c«ng viÖc phßng kÕ to¸n C«ng ty TNHH Minh Hµ KÕ to¸n tr-ëng Phã phßng kÕ to¸n KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n ng©n hµng TrÇn §øc ChÝnh Phã phßng kÕ to¸n KÕ to¸n c«ng nî Phã phßng kÕ to¸n (Phô tr¸ch CN Thñ quü KÕ to¸n thanh12to¸n KÕ to¸n KÕ to¸n Thñ quü Ng©n hµng MSV c«ng nî 2001A253 LuËn v¨n tèt nghiÖp Kho¸ 6A §HQL & KD HN II. Thùc tr¹ng vÒ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh t¹i C«ng ty Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng víi sù ph¸t triÓn cña nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp ®Òu cè g¾ng gi÷ v÷ng vÞ trÝ cña m×nh vµ lu«n t×m biÖn ph¸p nh»m më réng thÞ tr-êng. §Ó cã thÓ lµm ®-îc ®iÒu ®ã, c¸c doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng ph¶i nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr-êng mµ ®ång thêi ph¶i ®¸nh gi¸ ®-îc thùc lùc hiÖn cã cña m×nh qua viÖc ph©n tÝch c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. Môc ®Ých nµy chØ ®¹t ®-îc khi c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ®-îc lËp mét c¸ch trung thùc. Hµng quý C«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é c¸c b¸o c¸o bao gåm: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh, b¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ, thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh vµ c¸c phô biÓu kh¸c. III. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i C«ng ty TNHH Minh Hµ 1. §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp §¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp sÏ gióp cho ta nhËn ®Þnh mét c¸ch tæng qu¸t vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh trong kú kinh doanh lµ tèt hay xÊu. §iÒu ®ã cho phÐp Gi¸m ®èc C«ng ty thÊy râ ®-îc thùc chÊt cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh th-¬ng m¹i vµ dù ®o¸n ®-îc kh¶ n¨ng ph¸t triÓn hay xu h-íng suy tho¸i cña C«ng ty m×nh vµ trªn c¬ së ®ã ®Ò ra biÖn ph¸p qu¶n lý h÷u hiÖu. 1.1 §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh qua b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n B¶ng 1. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña C«ng ty TNHH Minh Hµ n¨m 2004 §¬n vÞ tÝnh: (1000 §ång) ChØ tiªu M· sè Sè ®Çu n¨m Sè cuèi kú PhÇn 1 : Tµi s¶n A.TSL§ vµ §Çu t- ng¨n h¹n I. TiÒn 1. TiÒn mÆt t¹i quü ( gåm c¶ ng©n phiÕu) 2. TGNH 3. TiÒn ®ang chuyÓn II. C¸c kho¶n ®Çu t- ng¾n h¹n 1. §Çu t- ch-ng kho¸n ng¨n h¹n 2. §Çu t- ng¾n h¹n kh¸c 3. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t- ng¾n h¹n III. C¸c kho¶n ph¶i thu 1. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 2. Tr¶ tr-íc cho ng-êi b¸n 3. ThuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ 4. Ph¶I thu néi bé -Vèn KD ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc -Ph¶i thu néi bé kh¸c 5. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 6. Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi TrÇn §øc ChÝnh 13 100 172.491.852 214.074.206 110 9.206.315 37.833.033 111 112 113 120 121 128 129 130 131 132 133 134 135 136 138 139 616.523 8.589.792 859.223 36.973.811 68.226.789 50.037.887 238.700 75.101.117 43.166.327 328.507 8.980.318 29.361.778 8.980.318 8.969.885 29.361.778 2.244.505 MSV 2001A253 LuËn v¨n tèt nghiÖp Kho¸ 6A §HQL & KD HN IV. Hµng tån kho 140 94.809.469 100.233.733 1. Hµng mua ®ang ®i ®-êng 2. Nguyªn liÖu,VËt liÖu tån kho 3. C«ng cu,Dông cô trong kho 4. Chi phÝ SXKD dë dang 5. Thµnh phÇn tån kho 6. Hµng ho¸ tån kho 7. Hµng göi ®i b¸n 8. Dù phßng xuèng gi¸ hµng tån kho V. Tµi s¶n l-u ®éng kh¸c 1. T¹m øng 2. Chi phÝ tr¶ tr-íc 3. Chi phÝ chê hÕt chuyÓn 4. Tµi s¶n thiÕu chê x÷ lý 5. C¸c kho¶n cÇm cè,ký quü VI. Chi sù nghiÖp 141 142 143 144 145 146 147 149 150 151 152 153 154 155 160 1.579.593 3.491.035 96.041.457 96.742.689 -2.811.581 249.278 146.782 102.496 906.322 343.893 562.429 1. Chi sù nghiÖp n¨m tr-íc B. TSC§ vµ ®Çu t- dµi h¹n I. Tµi s¶n cè ®Þnh 162 200 210 5.136.892 4.866.892 6.523.497 5.970.497 1. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh - Nguyªn gi¸ - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 2. TSC§ ®i thuª TC 3. Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh II. C¸c kho¶n ®Çu t- TC dµi h¹n 1. §Çu t- CK dµi h¹n 2. Gãp vèn liªn doanh 3. §Çu t- dµi h¹n kh¸c 4. Dù phßng xuèng gi¸ ®Çu t- dµi h¹n kh¸c III. Chi phÝ x©y dùng dë dang IV. C¸c kho¶n ký quü, ký -íc dµi h¹n Tæng céng dµi h¹n 211 212 213 214 217 220 221 222 228 229 230 240 250 4.866.892 9.178.387 -4.311.495 5.970.197 11.247.008 -5.276.511 270.000 270.000 553.000 553.000 177.628.744 220.597.703 A. Nî ph¶i tr¶ 300 132.545.985 165.304.633 I. Nî ng¾n h¹n 310 131.296.267 163.854.562 1. Vay ng¾n h¹n 2. Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 3. Ph¶i tr¶ cho ng-êi b¸n 4. Ng-êi mua tr¶ tiÒn tr-íc 5. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép NN 6. Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 7. Ph¶i tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ néi bé 8. C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c II. Nî dµi h¹n 311 312 313 314 315 316 317 318 320 50.000.000 50.000.000 57.116.634 117.912 14.208.393 799.825 8.980.318 73.185 51.912.893 11.207.114 -1.906.247 2.292.243 49.916.243 432.462 1. Vay dµi h¹n 2. Nî dµi h¹n 321 322 330 1.249.718 1.450.071 1.249.718 1.450.071 III. Nî kh¸c 1. Chi phÝ ph¶i tr¶ 2. Tµi s¶n thõa chê xö lý TrÇn §øc ChÝnh 331 332 14 MSV 2001A253 LuËn v¨n tèt nghiÖp Kho¸ 6A §HQL & KD HN B. Nguån vèn chñ së h÷u 400 45.082.759 55.293.070 I. Nguån vèn- Quü 410 44.207.195 54.323.683 411 414 415 416 417 420 422 423 424 427 430 19.786.287 8.625.978 1.846.104 13.879.163 69.664 875.564 875.564 20.265.112 18.214.327 3.095.228 12.679.352 69.664 969.387 969.387 177.628.744 220.597.703 784.959 2.340.579 4.320 4.320 1.999.274 783 1.998.491 44.928.630 14.543.003 11.476.000 16.780.127 966.500 890.000 273.000 1.016.904 783 1.016.121 58.625.675 22.931.509 15.016.184 9.240.482 3.985.500 2.640.000 4.812.000 1. Nguån vèn kinh doanh 2. Quü ®Çu t- ph¸t triÓn 3. Quü dù phßng tµi chÝnh 4. Lîi nhuËn ch-a ph©n phèi 5. Nguån vèn x©y dùng c¬ b¶n II. Nguån kinh phÝ, quü kh¸c 1. Quü khen tr-ëng, phóc lîi 2. Quü qu¶n lý cña cÊp trªn 3. Nguån kinh phÝ sù nghiÖp 4. Nguån kinh phÝ ®· hoµn thµnh TSC§ Tæng céng nguån vèn C¸c chØ tiªu ngoµi b¶ng C§KT 1. Tµi s¶n thuª ngoµi 2. VËt t-, hµng ho¸ nhËn gi÷ hé 3. Hµng ho¸ nhËn b¸n hé, nhËt ký göi 4. Nî khã ®ßi ®· xö lý 5. Nguån vèn vay b»ng ngo¹i tÖ 6. Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i 7. HM kinh phÝ cßn l¹i 8. Nguån vèn KHCB hiÖn cã - Nguån vèn KHCB ng©n s¸ch - Nguån vèn KH tù bæ xung 9. Tµi s¶n thÕ chÊp, chøng tõ cã gi¸ trÞ - ThÎ tiÕt kiÖm - Tr¸i phiÕu - Kú phiÕu - Hå s¬ bÊt ®éng s¶n - B¶o l·nh ng©n hµng - TiÒn göi ghi danh A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A81 A82 A09 A91 A92 A93 A94 A95 A96 Qua sè liÒu trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (B¶ng 1) ta sÏ thÊy ®-îc quy m« mµ C«ng ty hiÖn ®ang qu¶n lý vµ sö dông cïng víi sù h×nh thµnh nguån vèn Êy nhthÕ nµo, ®ång thêi thÊy ®-îc xu h-íng biÕn ®éng cña chóng lµ tèt hay ch-a tèt qua c¸c kú kÕ to¸n. §Ó t×m ra nguyªn nh©n chñ yÕu t¸c ®éng ®Õn sù biÕn ®æi Êy chóng ta cÇn ®i x©u xem møc ®é ¶nh h-ëng cña c¸c kho¶n môc ®Õn tµi s¶n vµ nguån h×nh thµnh tµi s¶n nh- thÕ nµo. Tõ ®ã cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh cho phï hîp. §Ó cã thÓ ®¹t ®-îc môc tiªu trªn, ta cÇn ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c¬ cÊu tµi s¶n vµ c¬ cÊu nguån h×nh thµnh tµi s¶n.  Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c¬ cÊu vèn vµ nguån h×nh thµnh vèn Thùc tr¹ng tµi chÝnh cña C«ng ty ®-îc biÓu hiÖn râ nÐt trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (B¶ng 1) nã nãi lªn sù biÕn ®éng trong c¬ cÊu tµi s¶n, trong c¬ cÊu nguån TrÇn §øc ChÝnh 15 MSV 2001A253 LuËn v¨n tèt nghiÖp Kho¸ 6A §HQL & KD HN vèn ®ång thêi còng chØ râ viÖc doanh nghiÖp huy ®éng vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶ hay kh«ng gi÷a hai kú kÕ to¸n liªn tiÕp. VÒ c¬ cÊu vèn Qua b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n n¨m 2004 (Phô lôc 2.1) ta thÊy tæng sè tµi s¶n hiÖn C«ng ty ®ang qu¶n lý vµ sö dông lµ 220.597.703.000 ®, t¨ng tuyÖt ®èi so víi n¨m 2003 lµ +42.968.959.000® víi tû lÖ t¨ng t-¬ng ®èi lµ 24,19%. §iÒu nµy cho thÊy quy m« kinh doanh cña C«ng ty t¨ng lªn nhiÒu so víi n¨m 2003. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn nay, ®Ó cã thÓ duy tr× vµ më réng thÞ tr-êng, ®Ó cã thÓ c¹nh tranh ®-îc víi c¸c doanh nghiÖp cïng ngµnh kh¸c th× viÖc më réng quy m« vèn kinh doanh lµ ®iÒu hîp lý vµ tÊt nhiªn. Tuy nhiªn ®Ó ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng tµi chÝnh cña C«ng ty ta kh«ng chØ dõng l¹i ë quy m« vèn kinh doanh mµ vÉn n¾m ®-îc sù biÕn ®éng cña tµi s¶n cïng nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng ®Õn sù biÕn ®æi nµy. B¶ng 2:C¬ cÊu tµi s¶n §¬n vÞ tÝnh:(1000) §VN ChØ tiªu A. TSL§ vµ §TNH I. TiÒn II. §Çu t- 2003 ST 2004 % ST 2004 So víi 2003 % ST % 172.491.852 97,11 214.074.206 97,04 +41.582.354 24,11 9.206.315 5,18 37.833.034 17,15 +28.626.719 310,95 - - - - - - III. C¸c kho¶n ph¶i thu 68.226.789 38,41 75.101.117 34,04 +6.874.327 10,08 IV. Hµng tån kho 94.809.469 53,38 100.233.733 45,44 +5.424.264 5,72 249.278 0,14 906.322 0,41 +657.044 263,58 5.136.892 2,89 6.523.497 2,96 +1.386.605 26,99 4.866.892 2,74 5.970.497 2,71 +1.103.605 22,68 270.000 0,15 553.000 0,25 +283.000 104,81 V. TSL§ kh¸c B. TSC§ vµ §TDH I. TSC§ II. §Çu t- TCDH III. Chi phÝ XDCB IV. C¸c kho¶n ký quü ký c-îc dµi h¹n Tæng tµi s¶n - - - - - - - - - - 177.628.744 100 220.597.703 100 +42.968.959 24,19 Ta thÊy møc t¨ng +42.968.959.000® lµ kh¸ cao vµ lµ ®iÒu kiÖn tèt ®Ó C«ng ty më réng ph¹m vi ho¹t ®éng cña m×nh. N¨m 2003 C«ng ty ®Çu t- 97,11% tæng tµi s¶n vµo tµi s¶n l-u ®éng trong khi ®ã TSC§ lµ 2,89% vµ n¨m 2004 tû träng t-¬ng øng lµ 97,04%vµ 2,96%. §èi víi doanh nghiÖp nh- C«ng ty TNHH Minh Hµ th× TSL§ chiÕm tû träng lín h¬n nhiÒu so víi TSC§ bëi lÏ chu kú s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ng¾n, sè vßng quay lín do ®ã mµ cÇn nhiÒu TSL§. So víi nh÷ng doanh nghiÖp kh¸c trong cïng ngµnh th× TSL§ chiÕm trªn 90% tæng TrÇn §øc ChÝnh 16 MSV 2001A253 LuËn v¨n tèt nghiÖp Kho¸ 6A §HQL & KD HN tµi s¶n lµ hîp lý. ViÖc ®Çu t- vµo TSL§ sÏ t¹o vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh ®ång thêi gi¶i quyÕt nhanh kh©u thanh to¸n còng nh- tr¶ nî vay. §Õn n¨m 2004 tû träng TSL§ vÉn chiÕm chñ yÕu trong tæng tµi s¶n, chiÕm 97,04% vµ TSC§ lµ 2,96%. §©y lµ dÊu hiÖu chøng tá C«ng ty ®· chó träng h¬n ®Õn viÖc ®Çu t- vµo TSC§ tuy nhiªn viÖc ®iÒu chØnh nµy lµ rÊt Ýt, kh«ng ®¸ng kÓ vµ kh«ng lµm thay ®æi c¬ cÊu vèn. Tõ sè liÖu b¶ng 2, ta thÊy so víi n¨m 2004 l-îng tiÒn vµ TSL§ kh¸c t¨ng lªn rÊt nhanh ( l-îng tiÒn t¨ng + 28.626.719.000® víi møc t¨ng t-¬ng ®èi lµ 310,95% vµ TSL§ kh¸c t¨ng lµ +657.044.000® vµ 263,58%). §iÒu nµy cho thÊy tèc ®é t¨ng cña c¸c kho¶n môc nµy lµ rÊt lín, song do tû träng cña chóng chiÕm trong tæng TSL§ kh¸ nhá nªn møc ®é ¶nh h-ëng cña chóng ®Õn sù biÕn ®éng cña TSL§ lµ kh«ng lín. Së dÜ n¨m 2004 C«ng ty cã l-îng tiÒn vµ TSL§ kh¸c t¨ng nh- vËy lµ do ®· gi¶m ®-îc tû träng cña c¸c kho¶n ph¶i thu vµ hµng tån kho vµ do viÖc më réng quy m« kinh doanh. Trong c¬ cÊu TSL§ th× c¸c tµi kho¶n ph¶i thu vµ hµng tån kho chiÕm tû träng lín. N¨m 2003 c¸c kho¶n ph¶i thu chiÕm 38,41% vµ hµng tån kho chiÕm 53,38% tæng tµi s¶n vµ con sè t-¬ng øng cña n¨m 2004 lµ 34,04% vµ45,44%. NÕu chØ xÐt riªng trong c¬ cÊu TSL§ th× n¨m 2003 riªng 2 kho¶n ph¶i thu vµ hµng tån kho ®· chiÕm tû lÖ 94,52% vµ 81,90% trong n¨m 2004. Sè liÖu trªn b¶ng 2 ta thÊy tèc ®é t¨ng cña c¸c kho¶n ph¶i thu lµ 10,08% nhá h¬n tèc ®é t¨ng cña TSL§ lµ 24,11%. Vµ tèc ®é t¨ng cña hµng tån kho gi÷ ë møc 5,72% ®iÒu nµy chøng tá C«ng ty cã xu h-íng gi¶m l-îng hµng tån kho nh»m tr¸nh ø ®äng vèn. Nh- vËy, sù biÕn ®éng cña TSL§ chÞu ¶nh h-ëng cña 4 nh©n tè: tiÒn, c¸c kho¶n ph¶i thu, hµng tån kho, TSL§ kh¸c. nh×n chung sù biÕn ®éng nµy lµ t-¬ng ®èi tèt song C«ng ty cÇn ph¶i quan t©m nhiÒu h¬n n÷a trong viÖc gi¶m c¸c kho¶n ph¶i thu vµ hµng tån kho v× xÐt trong 1 qu¸ tr×nh l©u dµi th× 2 kho¶n nµy cã t¸c ®éng rÊt m¹nh mÏ ®Õn TSL§ ®ång thêi nã còng thÓ hiÖn hiÖu qu¶ sö dông vèn TSL§ ngµy cµng tèt h¬n. Trong c¬ cÊu tµi s¶n, TSC§ vµ ®Çu t- dµi h¹n chiÕm tû träng rÊt nhá mÆc dï ®Çu t- vµo n¨m 2004 t¨ng tuyÖt ®èi +1.386.605.000 ® víi tû lÖ t-¬ng ®èi lµ 26,99%. Qua kh¶o s¸t t×nh h×nh TSC§ t¨ng lµ do C«ng ty trang bÞ míi mét sè l-îng lín c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ vµ ph-¬ng tiÖn vËn t¶i phôc vô cho nhu cÇu cña C«ng ty (Ph-¬ng tiÖn vËn t¶i t¨ng 2.355.707.000 ® thiÕt bÞ, dông cô qu¶n lý t¨ng 72.252.000® ). Bªn c¹nh viÖc t¨ng TSC§ th× ho¹t ®éng ®Çu t- tµi chÝnh dµi h¹n cña C«ng ty còng t¨ng râ rÖt. Cô thÓ: N¨m 2003 C«ng ty ®Çu t- vµo chøng kho¸n 270.000.000® (chiÕm 0,16% tæng tµi s¶n) vµ ®Õn n¨m 2004 con sè nµy ®· t¨ng lªn lµ 553.000.000® (chiÕm 0,25% tæng tµi s¶n). TrÇn §øc ChÝnh 17 MSV 2001A253 LuËn v¨n tèt nghiÖp Kho¸ 6A §HQL & KD HN -VÒ c¬ cÊu nguån vèn Qua viÖc ph©n tÝch c¬ cÊu nguån vèn gióp chóng ta thÊy, ®Ó cã vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty ®· huy ®éng tõ nh÷ng nguån nµo vµ møc ®é ¶nh h-ëng cña tõng nh©n tè ®Õn sù biÕn ®éng cña nguån vèn. Qua ®ã thÊy møc ®é ®éc lËp vÒ mÆt tµi chÝnh vµ tr¸ch nhiÖm ph¸p lý ®èi víi c¸c kho¶n nî cña C«ng ty : B¶ng 2: C¬ cÊu nguån vèn §¬n vÞ tÝnh:(1000) §VN ChØ tiªu 2003 ST 2004 % ST 2004 so víi 2003 % ST % A. Nî ph¶i tr¶ 132.545.985 74,62 165.304.633 74,93 +32.758.648 +24,71 I. Nî ng¾n h¹n 131.296.267 73,92 163.854.562 74,28 +32.558.295 + 24,80 II. Nî dµi h¹n - III. Nî kh¸c 1.249.718 B. Nguån vèn CSH I. Nguån vèn KD, quü II. Nguån KF, quü kh¸c Tæng nguån vèn 0 - - 0 - 0,7 1.450.071 0,66 +200.354 +16,03 45.082.759 25,38 55.293.070 25,07 +10.210.311 +22,65 44.207.195 24,89 54.323.683 24,63 +10.116.487 +22,88 875.564 0,49 969.387 0,44 +93.823 +10,72 177.628.744 100 220.597.703 100 +42.968.959 +24,19 Qua sè liÖu trªn b¶ng 2 n¨m 2004, so víi n¨m 2003 nguån vèn t¨ng 42.968.959.000® víi møc t¨ng t-¬ng ®èi lµ 24,19%. Sù t¨ng, gi¶m nguån vèn chÞu ¶nh h-îng cña 2 nh©n tè lµ nî ph¶i tr¶ vµ nguån vèn chñ së h÷u. NÕu nhnguån vèn chñ së h÷u chiÕm tû lÖ cao trong tæng sè nguån vèn th× doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng tù ®¶m b¶o vÒ mÆt tµi chÝnh vµ møc ®é ®éc lËp cña doanh nghiÖp ®èi víi chñ nî lµ rÊt cao. Ng-îc l¹i nÕu c«ng nî ph¶i tr¶ chiÕm chñ yÕu trong tæng sè nguån vèn th× kh¶ n¨ng b¶o ®¶m vÒ mÆt tµi chÝnh lµ rÊt thÊp. Qua b¶ng sè liÖu trªn cho thÊy tû träng nî ph¶i tr¶ vµ tû träng nguån vèn chñ së h÷u qua 2 kú kÕ to¸n lµ kh«ng cã sù thay ®æi ®¸ng kÓ. N¨m 2003 nî ph¶i tr¶ chiÕm 74,62% vµ nguån vèn chñ së h÷u chiÕm 25,38% tæng nguån vèn, chøng tá kh¶ n¨ng ®¶m b¶o vÒ mÆt tµi chÝnh cña C«ng ty lµ thÊp, tæng sè nî ph¶i tr¶ qu¸ cao. N¨m 2004 sè nî cña C«ng ty vÉn ®¹t 74,93% trong khi nguån vèn chñ së h÷u lµ 25,07%. Møc ®é t¨ng gi÷a 2 n¨m lÇn l-ît lµ 24,71%vµ 22,65%. MÆc dï vèn chñ së h÷u cña C«ng ty ®· t¨ng ®-îc 10 tû ®ång lµ mét con sè ®¸ng mõng nh-ng kÐo theo ®ã lµ sù gia t¨ng cña nî ph¶i tr¶ lµ 32 tû ®ång. Tuy nhiªn, ®©y còng kh«ng ph¶i lµ dÊu hiÖu xÊu v× c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n. Nh-ng bªn c¹nh ®ã C«ng ty còng cÇn cã chÝnh s¸ch thÝch hîp ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî, vay ng¾n h¹n (v× thêi h¹n cña chóng rÊt ng¾n). TrÇn §øc ChÝnh 18 MSV 2001A253 LuËn v¨n tèt nghiÖp Kho¸ 6A §HQL & KD HN  Ph©n tÝch t×nh h×nh ®¶m b¶o nguån vèn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh §Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ®¶m b¶o nguån vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty, cÇn ph¶i ph©n tÝch 2 chØ tiªu lµ nguån tµi trî th-êng xuyªn vµ nguån tµi trî t¹m thêi. ChØ tiªu nguån tµi trî th-êng xuyªn cho ta biÕt ®Ó tµi trî cho c¸c dù ¸n hay kÕ ho¹ch chiÕn l-îc l©u dµi cña C«ng ty th× møc ®é ®ã ®Õn ®©u, cã cÇn ®iÒu chØnh kh«ng vµ ®iÒu chØnh ®Õn møc nµo lµ ®ñ. Tõ sè liÖu trªn b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n n¨m 2004 ta lËp b¶ng ph©n tÝch nguån tµi trî cña C«ng ty. B¶ng 3: B¶ng ph©n tÝch nguån tµi trî §¬n vÞ tÝnh(1000) §VN ChØ tiªu 2003 2004 2004 so víi 2003 ST % I. Nguån tµi trî th-êng xuyªn 1. NVCSH - Quü 2. Vay dµi h¹n 44.207.195 0 3. Nguån kinh phÝ, quü kh¸c 54.323.683 0 10.116.487 0 875.564 969.387 1. Vay ng¾n h¹n 50.000.000 50.000.000 2. Nî ng¾n h¹n 81.296.267 113.854.562 +22,88 - 93.823 +10,72 II. Nguån tµi trî t¹m thêi 0 0 32.558.295 3. Vay kh¸c 0 0 4. Nî kh¸c 1.249.718 1.450.071 200.354 0 0 5. ChiÕm dông bÊt hîp ph¸p 0 0 +40,05 +16,03 - Tæng nguån tµi trî (I+II) % T¹m thêi / Th-êng xuyªn 2940,0% 198,96% Qua sè liÖu trªn b¶ng 3, nguån tµi trî th-êng xuyªn cña n¨m 2004 t¨ng so víi n¨m 2003 lµ 10.210.311.000 ®, tû lÖ t¨ng t-¬ng øng lµ 22,65%. Nguån tµi trî th-êng xuyªn chØ chiÕm 25,4% (n¨m 2003) nhu cÇu vÒ tµi s¶n. Trong nguån tµi trî th-êng xuyªn cña C«ng ty th× chñ yÕu lµ nguån vèn chñ së h÷u, C«ng ty kh«ng cã nî dµi h¹n. §©y lµ dÊu hiÖu tèt v× C«ng ty ®· t¨ng ®-îc nguån vèn chñ së h÷u ®Ó bï ®¾p cho nhu cÇu vÒ tµi s¶n. Trong nguån vèn kinh doanh th× tû träng nguån vèn ng©n s¸ch lµ rÊt lín chiÕm 70% (trong n¨m 2003 lµ 12.733.636.000® vµ n¨m 2004 lµ 13.091.225.000® ) ngoµi ra lµ nguån vèn tù bæ xung. Cã 5 quü ®Ó h×nh thµnh nªn nguån vèn chñ së h÷u cña C«ng ty lµ quü ph¸t triÓn kinh doanh, quü dù phßng tµi chÝnh, quü khen th-ëng, quü phóc lîi vµ quü trî cÊp mÊt viÖc lµm. Trong ®ã C«ng ty -u tiªn t¨ng quü ph¸t triÓn kinh doanh, chiÕm tû lÖ 78% tæng c¸c quü (n¨m 2003 lµ 8.625.978.000 ®, n¨m 2004 lµ 18.214.327.000® ) viÖc t¨ng quü kinh doanh nµy cho thÊy viÖc lµm ¨n cña C«ng ty ngµy cµng më réng. TrÇn §øc ChÝnh 19 MSV 2001A253 LuËn v¨n tèt nghiÖp Kho¸ 6A §HQL & KD HN NÕu so s¸nh nguån tµi trî t¹m thêi vµ nguån tµi trî th-êng xuyªn, ta thÊy tû lÖ nµy ®¹t 294,0% vµo n¨m 2003 vµ ®Õn n¨m 2004 lµ 298,96% (t¨ng 4,96%). Cho thÊy sù thiÕu æn ®Þnh vµ v÷ng ch¾c trong kinh doanh cña C«ng ty kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña C«ng ty ch-a thùc sù m¹nh, thùc lùc cña c«ng ty ch-a ®ñ ®¸p øng nhu cÇu cña kinh doanh vµ nguån tµi trî phô thuéc qu¸ nhiÕu vµo ng¾n h¹n. Khi ph©n tÝch t×nh h×nh b¶o ®¶m vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh ng-êi ta cßn sö dông chØ tiªu "nhu cÇu vèn l-u ®éng th-êng xuyªn". Nhu cÇu vèn l-u ®éng th-êng xuyªn lµ l-îng vèn ng¾n h¹n mµ C«ng ty cÇn ®Ó tµi trî cho 1 phÇn tµi s¶n l-u ®éng lµ hµng tån kho vµ c¸c kho¶n ph¶i thu. Nhu cÇu vèn l-u ®éng th-êng xuyªn cña C«ng ty n¨m 2003, 2004 thÓ hiÖn ë b¶ng sau. B¶ng 4: Nhu cÇu vèn l-u ®éng th-êng xuyªn §¬n vÞ tÝnh:(1000) §VN ChØ tiªu 2003 2004 2004 so víi 2003 Sè tiÒn % 1. Tån kho ph¶i thu 163.036.259 175.334.850 12.298.591 7,54 2. Nî ng¾n h¹n 131.296.267 163.854.562 32.558.295 24,80 3. Nhu cÇu VL§ th-êng xuyªn +31.739.991 +11.480.288 -20.259.704 -63,83 Nh- vËy nhu cÇu vèn l-u ®éng th-êng xuyªn n¨m 2004 so víi n¨m 2003 gi¶m ®i 20.259.704.000®. N¨m 2003 nhu cÇu vèn l-u ®éng th-êng xuyªn lµ +31.739.991.000® nghÜa lµ tån kho vµ ph¶i thu lín h¬n nî ng¾n h¹n chøng tá ngoµi viÖc tµi trî cho tån kho vµ c¸c kho¶n ph¶i thu b»ng nguån vèn ng¾n h¹n, C«ng ty cßn ph¶i dïng nguån chñ së h÷u ®Ó tµi trî cho phÇn chªnh lÖch ®ã (v× C«ng ty kh«ng sö dông nî dµi h¹n). Còng nh- vËy n¨m 2004 C«ng ty vÉn ph¶i sö dông nguån vèn chñ së h÷u ®Ó bï ®¾p cho tån kho vµ ph¶i thu lµ 11.480.288.000®. Tuy nhiªn, theo kÕt qu¶ tÝnh to¸n ®-îc ë b¶ng 4 ta thÊy nhu cÇu vèn l-u ®éng th-êng xuyªn n¨m 2004 gi¶m ®i 20.259.704.000 ® so víi n¨m 2003 nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do nî ng¾n h¹n t¨ng nhanh so víi tån kho vµ ph¶i thu t¨ng lµ 12.298.591.000® ). Nh-ng nÕu chØ dõng ë ®©y ta còng ch-a thÓ ®-a ra kÕt luËn chÝnh x¸c viÖc gi¶m tû lÖ t¨ng hµng tån kho vµ c¸c kho¶n ph¶i thu lµ tèt hay xÊu, v× trong phÇn nµy cã nh÷ng kho¶n môc t¨ng lªn ®«i khi ®-îc coi lµ tèt, ch¼ng h¹n nh- ®Õn cuèi kú mµ gi¸ mua hµng ho¸ t¨ng lªn so víi ®Çu kú trong khi C«ng ty l¹i dù tr÷ nhiÒu th× sÏ lµ ®iÒu tèt v× C«ng ty sÏ ®-îc h-ëng chªnh lÖch gi¸ cña hµng ho¸ nµy. V× vËy ®Ó cã thÓ kÕt luËn chÝnh x¸c ta cÇn ®i s©u ph©n tÝch c¬ cÊu hµng tån kho vµ c¸c kho¶n ph¶i thu, cïng c¬ cÊu nî ng¾n h¹n. Tr-íc tiªn ta h·y xem xÐt c¬ cÊu tån kho vµ c¸c kho¶n ph¶i thu qua viÖc ph©n tÝch c¸c sè liÖu trªn b¶ng sau: TrÇn §øc ChÝnh 20 MSV 2001A253
- Xem thêm -