Tài liệu Phân tích tình hình tài chính ở công ty kinh doanh và chế biến than hà nội.

  • Số trang: 74 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lêi nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng víi xu h-íng toµn cÇu ho¸ vµ héi nhËp th× sù c¹nh tranh cña mçi c«ng ty mçi doanh nghiÖp ®Ó tù kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh lµ hÕt søc khã kh¨n. Mçi doanh nghiÖp ®Òu cÇn cã nh÷ng nguån lùc nhÊt ®Þnh.Tµi chÝnh lµ mét nguån lùc kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi bÊt cø doanh nghiÖp nµo. Song ®Ó nguån lùc ®ã trë thµnh vò khÝ s¾c bÐn - thÕ m¹nh riªng cã cña doanh nghiÖp m×nh th× kh«ng ph¶i lµ ®¬n gi¶n. Ph©n tÝch tµi chÝnh lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n kh«ng thÓ thiÕu cña qu¶n trÞ tµi chÝnh. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c trªn sÏ gióp c¸c nhµ qu¶n trÞ cã ®-îc lîi thÕ trong c¹nh tranh.Qua ph©n tÝch tµi chÝnh gióp ta cã ®-îc nh÷ng th«ng tin h÷u hiÖu cho ho¹t ®éng qu¶n trÞ ; Gióp cho nhµ qu¶n trÞ thÊy ®-îc nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, c¬ héi, nguy c¬; Gióp c¸c nhµ ®Çu t- cã nh÷ng th«ng tin c¬ së cho cho c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t- cña m×nh... Ph©n tÝch tµi chÝnh cã mét vai trß hÕt søc quan träng trong viÖc ho¹ch ®Þnh c¸c chiÕn l-îc ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trong t-¬ng lai. ChÝnh v× thÊy ®-îc tÇm quan träng ®ã nªn t«i quyÕt ®Þnh lùa chän ®Ò tµi trªn. Th«ng qua viÖc hÖ thèng ho¸ lÝ luËn vµ ph¸t triÓn c¸c lÝ luËn ¸p dông vµo thùc tiÔn c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh ë c«ng ty kinh doanh vµ chÕ biÕn than Hµ néi. T«i hy väng sÏ cã ®-îc mét sè nh÷ng khuyÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh ë c«ng ty. Trong ph¹m vi chuyªn ®Ò: Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh ë c«ng ty kinh doanh vµ chÕ biÕn than Hµ néi. Qua c¸c sè liÖu thu thËp ®-îc tõ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh: B¶ng tæng kÕt tµi s¶n, b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña c¸c n¨m tõ 1996 ®Õn n¨m 2000. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B»ng c¸c ph-¬ng ph¸p tæng hîp vµ ph©n tÝch; so s¸nh; to¸n kinh tÕ chuyªn ®Ò ®-îc bè côc nh- sau: Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, danh môc tµi liÖu tham kh¶o chuyªn ®Ò ®-îc kÕt cÊu thµnh 3 phÇn: PhÇn I: Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh lµ mét néi dung quan träng ®Ó qu¶n trÞ tèt c«ng t¸c tµi chÝnh trong c¸c doanh nghiÖp. PhÇn II: Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh ë c«ng ty kinh doanh vµ chÕ biÕn than Hµ néi. PhÇn III: Mét sè khuyÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn, n©ng cao hiÖu qu¶ ph©n tÝch tµi chÝnh ë c«ng ty kinh doanh vµ chÕ biÕn than Hµ néi. Do tr×nh ®é , kinh nghiÖm cßn h¹n chÕ, thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty kinh doanh vµ chÕ biÕn than Hµ néi cã h¹n, nªn chuyªn ®Ò kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt. RÊt mong ®-îc sù gãp ý cña thÇy c« vµ mäi ng-êi. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phÇn I Ph©n tÝch tµi chÝnh mét néi dung quan träng ®Ó qu¶n trÞ tèt c«ng t¸c tµi chÝnh trong c¸c doanh nghiÖp I. Thùc chÊt vµ néi dung ph©n tÝch tµi chÝnh trong doanh nghiÖp 1. ý nghÜa, môc ®Ých cña ph©n tÝch tµi chÝnh Ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ mét trong nh÷ng néi dung c¬ b¶n thuéc ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nã g¾n víi c¸c dßng lu©n chuyÓn tiÒn tÖ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Cã thÓ hiÓu qu¶n trÞ ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ tæng hîp c¸c ho¹t ®éng x¸c ®Þnh vµ t¹o ra c¸c nguån vèn tiÒn tÖ cÇn thiÕt ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp tiÕn hµnh liªn tôc víi hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Ho¹t ®éng tµi chÝnh cã ý nghÜa rÊt quan träng. Mét trong nh÷ng c«ng cô ®Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n trÞ ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp. Ph©n tÝch tµi chÝnh lµ tæng thÓ nh÷ng ph-¬ng ph¸p cho phÐp ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh trong qu¸ khø vµ hiÖn t¹i gióp cho viÖc ra quyÕt ®Þnh qu¶n trÞ vµ ®¸nh gÝa doanh nghiÖp mét c¸ch chÝnh x¸c. ý nghÜa cña ph©n tÝch tµi chÝnh lµ: Th«ng qua ph©n tÝch tµi chÝnh nh»m cung cÊp c¸c th«ng tin h÷u hiÖu cho c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp, gióp hä cã thÓ ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, kh¶ n¨ng sinh lêi, còng nh- kh¶ n¨ng thanh to¸n tr¶ nî, rñi ro tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nã gióp cho c¸c nhµ ®Çu t- sö dông cã hiÖu qu¶ nguån ®Çu t-, cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®Çu t- ®óng th«ng qua c¸c th«ng tin thu ®-îc qua ph©n tÝch tµi chÝnh; Gióp cho nhµ ®Çu t- còng nh- nh÷ng ng-êi sö dông kh¸c trong viÖc ®¸nh gi¸ sè tiÒn, thêi gian, tÝnh kh«ng ch¾c ch¾n cña kho¶n thu tiÒn mÆt dù kiÕn cæ tøc hoÆc tiÒn l·i cña kho¶n ®Çu t- . V× dßng tiÒn cña doanh nghiÖp liªn quan mËt thiÕt víi dßng tiÒn cña hä. Lµ c¬ së cho viÖc dù b¸o tµi chÝnh. §ång thêi lµ c«ng cô cho viÖc kiÓm so¸t ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp.Gióp cho nhµ qu¶n trÞ cã nh÷ng c¬ së dÓ lùa chän ph-¬ng ¸n tèi -u vµ ®¸nh gi¸ ®-îc thùc tr¹ng, tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp. §©y chÝnh lµ môc tiªu quan träng cña ph©n tÝch tµi chÝnh. 2. Mét sè néi dung ph©n tÝch tµi chÝnh 2.1. Ph©n tÝch vèn vµ nguån vèn Th«ng qua viÖc ph©n tÝch c¬ cÊu gi÷a vèn vµ nguån vèn, gióp cho ta cã ®-îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp tèt hay xÊu. 2.2. Ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n Nh»m cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp. 2.3. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh doanh Th«ng qua c¸c sè liÖu thu thËp ®-îc tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh b»ng c¸c biÖn ph¸p nghiÖp vô cÇn thiÕt ta cã thÓ ph¶n ¸nh mét c¸ch chÝnh x¸c kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 2.4. Ph©n tÝch tæng hîp t×nh h×n tµi chÝnh Qua c«ng t¸c ph©n tÝch ®Ó lµm næi bËt kh¶ n¨ng ®øng v÷ng trong c¹nh tranh cña doanh nghiÖp, kh¶ n¨ng thanh to¸n , kh¶ n¨ng t¨ng 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr-ëng, kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu tr-íc m¾t vµ l©u dµi, kh¶ n¨ng chèng ®ì tr-íc t×nh tr¹ng khã kh¨n kÐo dµi vµ kÕt luËn chung vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. 3. C¸c ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp Khi ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh ta cã thÓ sö dông nhiÒu ph-¬ng ph¸p kh¸c nhau, tuú theo ®iÒu kiÖn, nhu cÇu ®ßi hái mét hoÆc hai hay kÕt hîp nhiÒu c¸c ph-¬ng ph¸p cïng mét lóc. C¸c ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch bao gåm 3.1. Ph-¬ng ph¸p chi tiÕt: Lµ ph-¬ng ph¸p khi ph©n tÝch dùa trªn c¸c sè liÖu cô thÓ chi tiÕt theo bé phËn cÊu thµnh theo thêi gian vµ theo ®Þa ®iÓm sau ®ã so s¸nh gi÷a chóngvíi nhau vµ møc ®é ¶nh h-ëng ®Õn tæng thÓ ®Õn kÕt qu¶ ®¹t ®-îc trong s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp 3.2. Ph-¬ng ph¸p so s¸nh Lµ ph-¬ng ph¸p ®-îc sö dông phæ biÕn trong ph©n tÝch. Ph-¬ng ph¸p nµy cho thÊy c¸c biÕn ®éng c¸c trong kho¶n môc trªn c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh râ rµng h¬n, khi sè l-îng cña c¸c kho¶n môc ®ã trong c¸c kú liªn tiÕp nhau ®-îc s¾p xÕp trªn c¸c cét kÕ tiÕp nhau trong cïng mét b¸o c¸o. §Ó ¸p dông ph-¬ng ph¸p nµy cÇn ph¶i thèng nhÊt c¸c chØ tiªu nh-: néi dung, ph-¬ng ph¸p, thêi gian, ®¬n vÞ tÝnh to¸n. Vµ tuú theo môc ®Ých ph©n tÝch ®Ó x¸c ®Þnh kú gèc so s¸nh. Gèc so s¸nh cã thÓ chän gèc thêi gian: Kú kÕ ho¹ch, kú tr-íc, cïng kú n¨m tr-íc... hoÆc kh«ng gian: So s¸nh víi ®¬n vÞ kh¸c cïng ngµnh, thÞ tr-êng kh¸c cña ®¬n vÞ... Kú ®-îc lùa chän lµm gèc so s¸nh gäi lµ kú gèc, cßn kú ph©n tÝch lµ kú ph©n tÝch. C¸c trÞ sè cña chØ tiªu lµ trÞ sè cña kú t-¬ng øng. Khi so s¸nh ng-êi ta th-êng tiÕn hµnh so s¸nh: 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - So s¸nh b»ng sè tuyÖt ®èi: Cho ta biÕt ®-îc khèi l-îng , quy m« v-ît( +) hay hôt( - ) cña c¸c chØ tiªu kú ph©n tÝch víi kú gèc. - So s¸nh b»ng sè t-¬ng ®èi: Ph¶n ¸nh kÕt cÊu mèi quan hÖ, tèc ®é ph¸t triÓn vµ møc ®é cña c¸c chØ tiªu kinh tÕ. Trong ph©n tÝch th-êng sö dông c¸c lo¹i sè t-¬ng ®èi sau: + Sè t-¬ng ®èi ph¶n ¸nh t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch + Sè t-¬ng ®èi kÕ ho¹ch + Sè t-¬ng ®èi ®éng th¸i + Sè t-¬ng ®èi hiÖu suÊt - So s¸nh sè b×nh qu©n: §Ó ph¶n ¸nh ng-êi ta tÝnh ra sè b×nh qu©n b»ng c¸ch san b»ng mäi chªnh lÖch vÒ trÞ sè cña mäi chØ tiªu. Ph-¬ng ph¸p nµy cho thÊy doanh nghiÖp ®ang ë vÞ trÝ nµo cña nghµnh. 3.3. Ph-¬ng ph¸p lo¹i trõ: Khi ph©n tÝch xu h-íng vµ møc ®é ¶nh h-ëng cña tõng nh©n tè ng-êi ta sÏ lo¹i trõ ¶nh h-ëng cña c¸c nh©n tè kh¸c. Ph-¬ng ph¸p lo¹i trõ ®-îc sö dông trong ph©n tÝch d-íi hai d¹ng: -Thay thÕ liªn hoµn: Lµ ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh møc ®é ¶nh h-ëng cña c¸c nh©n tè b»ng c¸ch thay thÕ lÇn l-ît vµ liªn tiÕp c¸c nh©n tè. Tõ gi¸ trÞ kú gèc sang gi¸ trÞ kú ph©n tÝch sau ®ã c¸c trÞ sè cña c¸c chØ tiªu víi nhau. §Æc ®iÓm vµ ®iÒu kiÖn cña thay thÕ liªn hoµn +S¾p xÕp c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng vµ x¸c ®Þnh møc ®é ¶nh h-ëng cña chóng ®Õn chØ tiªu ph©n tÝch ph¶i tu©n theo thø tù tõ nh©n tè sè l-îng ®Õn nh©n tè chÊt l-îng. +Thay thÕ gi¸ trÞ cña tõng nh©n tè ¶nh h-ëng, cã bao nhiªu nh©n tè th× thay thÕ bÊy nhiªu lÇn. Gi¸ trÞ cña nh©n tè ®· thay thÕ sÏ gi÷ nguyªn gi¸ trÞ kú ph©n tÝch cho ®Õn lÇn thay thÕ cuèi cïng. +Tæng hîp ¶nh cña c¸c nh©n tè vµ so s¸nh víi sè biÕn ®éng cña chØ tiªu. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -Sè chªnh lÖch: §iÒu kiÖn ¸p dông gièng ph-¬ng ph¸p thay thÕ liªn hoµn chØ kh¸c nhau ë chç ®Ó x¸c ®Þnh møc ®é ¶nh h-áng cña nh©n tè nµo th× trùc tiÕp dïng sè chªnh lÖch vÒ gi¸ trÞ kú ph©n tÝch so s¸nh víi kú gèc cña nh©n tè ®ã. 3.4. Ph-¬ng ph¸p liªn hÖ Trong s¶n xuÊt kinh doanh mäi kÕt qu¶ kinh doanh ®Òu cã mèi liªn hÖ mËt thiÕt víi nhau gi÷a c¸c mÆt, c¸c bé phËn... §Ó l-îng ho¸ mèi liªn hÖ ®ã ta th-êng sö dông c¸c ph-¬ng ph¸p liªn hÖ: - Liªn hÖ c©n ®èi: lµ liªn hÖ gi÷a hai mÆt cña c¸c yÕu tè vµ qu¸ tr×nh kinh doanh, gi÷a tæng sè vèn vµ tèng sè nguån vèn, gi÷a nguån thu huy ®éng vµ t×nh h×nh sö dông c¸c quü... Dùa vµo nguyªn t¾c nµy cã thÓ x¸c ®Þnh møc ®é ¶nh h-ëng cña c¸c nh©n tè cã quan hÖ tæng sè b»ng liªn hÖ c©n ®èi. - Liªn hÖ trùc tuyÕn: lµ mèi liªn hÖ gi· c¸c chØ tiªu ph©n tÝch theo mét h-íng. VÝ dô : Lîi nhuËn cã mèi liªn hÖ cïng chiÒu víi l-îng hµng b¸n ra. Liªn hÖ phi tuyÕn lµ mèi liªn hÖ gi÷a c¸c chØ tiªu trong ®ã møc ®é liªn hÖ kh«ng x¸c ®Þnh ®-îc tû lÖ vµ vµ chiÒu h-íng lu«n biÕn ®æi. 3.5.Ph-¬ng ph¸p håi quy, t-¬ng quan §©y lµ ph-¬ng ph¸p cña to¸n häc ®-îc vËn dông trong ph©n tÝch kinh doanh ®Ó biÓu hiÖn vµ ®¸nh gi¸ mèi quan hÖ gi÷a c¸c chØ tiªu kinh tÕ. Ph-¬ng ph¸p t-¬ng quan: lµ sù quan s¸t quan s¸t gi÷a mét tiªu thøc lµ kÕt qu¶ víi mét hoÆc nhiÒu tiªu thøc nguyªn nh©n. Ph-¬ng ph¸p håi quy: Lµ ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é biÕn thiªn cña tiªu thøc kÕt qu¶ theo sù biÕn thiªn cña tiªu thøc nguyªn nh©n. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn ph©n tÝch tµi chÝnh §Ó thùc hiÖn c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh chóng ta ph¶i tiÕn hµnh qua c¸c b-íc: Thu thËp , xö lÝ th«ng tin, dù ®o¸n vµ ra quyÕt ®Þnh. V× vËy cã rÊt nhiÒu nh©n tè t¸c ®éng sau ®©y lµ mét sè nh©n tè chñ yÕu 1. Nh÷ng nh©n tè ph¸t sinh tõ bªn trong 1.1. Nguån nh©n lùc §©y lµ mét nh©n tè kh«ng thÓ thiÕu. V× nã t¸c ®éng trùc tiÕp tíi c«ng t¸c nµy. Muèn ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh trë thµnh c«ng cô h÷u hiÖu cho c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp, th× cÇn cã mét ®éi ngò c¸n bé cã ®ñ n¨ng lùc tr×nh ®é, ®¶m nhiÖm c«ng viÖc nµy. Bëi hä míi chÝnh lµ lùc l-îng chñ yÕu ®Ó quyÕt ®Þnh c«ng viÖc sÏ diÔn ra nh- thÕ nµo. Hä cã thÓ lµm gi¶m bít c¸c c¸c phøc t¹p trong c«ng t¸c qu¶n trÞ nh- thêi gian, tiÒn cña... Ng-îc l¹i nÕu ta kh«ng chó träng nhiÒu tíi nh©n tè nµy nã sÏ thµnh mét hµng rµo c¶n trë lín cho c«ng t¸c qu¶n trÞ. 1.2. Trang thiÕt bÞ kü thuËt c«ng nghÖ Ngµy nay khoa häc ph¸t triÓn ngµy cµng m¹nh vµ ®-îc øng dông vµo mäi mÆt cña ®êi sèng x· héi, vµ nã gãp phÇn kh«ng nhá vµo nh÷ng thµnh tùu kinh tÕ. øng dông khoa häc vµ kü thuËt vµo c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh lµ rÊt cÇn thiÕt bëi: Nh÷ng trang thiÕt bÞ kü thuËt sÏ gióp cho c«ng t¸c qu¶n lÝ còng nh- thùc hiÖn ®iÒu hµnh trë nªn ®¬n gi¶n, nhÑ nhµng, khoa häc, cã ®é chÝnh x¸c cao, tèn Ýt nh©n lùc... ViÖc trang bÞ c¸c thiÕt bÞ khoa häc vµo c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh sÏ gióp cho c¸c c¸n bé cã thÓ cËp nhËt ®-îc nh÷ng th«ng tin tµi chÝnh mét c¸ch nhanh chãng vµ chÝnh x¸c, gi¶m bít c¸c khèi l-îng 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c«ng viÖc b»ng lao ®éng thñ c«ng, rót ng¾n thêi gian, lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng...ChÝnh v× vËy nã trë thµnh nh©n tè ¶nh h-ëng lín tíi c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh ë doanh nghiÖp. 1.3. Bé m¸y qu¶n trÞ: §©y lµ mét nh©n tè cã ¶nh h-ëng rÊt quan träng tíi c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh: Nã cã thÓ thóc ®Èy sù tån t¹i, ph¸t triÓn cña c«ng t¸c nµy vµ gióp ph©n tÝch tµi chÝnh trë thµnh mét c«ng cô ®¾c lùc cña qu¶n trÞ tµi chÝnh v× : Ng-êi l·nh ®¹o cã thÊu hiÓu ®-îc tÇm quan träng, vµ hiÓu râ ®-îc c«ng t¸c trªn sÏ cã sù ®Çu t- ®óng cho c«ng t¸c nµy. 2. Nh÷ng nh©n tè ph¸t sinh tõ bªn ngoµi M«i tr-êng kinh doanh lµ mét trong nh÷ng nh©n tè t¸c ®éng rÊt nhiÒu tíi c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh. Ph©n tÝch tµi chÝnh môc ®Ých lµ cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cho c¸c ®èi t¸c cã liªn quan. NÕu m«i tr-êng kinh doanh æn ®Þnh sÏ trë thµnh mét nh©n tè thuËn lîi cho viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c nµy. Ng-îc l¹i sù bÊt æn ®Þnh cña m«i tr-êng kinh doanh sÏ t¹o sù khã kh¨n cho c«ng t¸c kinh doanh vµ gi¸n tiÕp ¶nh h-ëng tíi ph©n tÝch tµi chÝnh. MÆt kh¸c c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh cßn lµ sù dù b¸o tr-íc vÒ kh¶ n¨ng tµi chÝnh còng nh- tõ ph©n tÝch tµi chÝnh cã thÓ thÊy râ ®-îc ®iÓm m¹nh, hay yÕu cña doanh nghiÖp tr-íc nh÷ng sù biÕn ®éng cña m«i tr-êng kinh doanh. Kinh doanh lu«n ph¶i g¾n víi m«i tr-êng cña m×nh, viÖc thu thËp c¸c th«ng tin tõ m«i tr-êng sÏ trë nªn rÊt h÷u Ých cho c«ng t¸c trªn. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 III. Ph-¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp 1. C¸c tµi liÖu ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh 1.1. B¶ng c©n ®èi tµi chÝnh b¶ng c©n ®èi tµi chÝnh: Lµ b¸o c¸o tµi chÝnh ®-îc lËp vµo mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh theo c¸ch ph©n lo¹i vèn vµ nguån h×nh thµnh vèn ®-îc cÊu t¹o d-íi d¹ng b¶ng c©n ®èi sè d- c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n. - KÕt cÊu cña b¶ng c©n ®èi tµi chÝnh + Bªn tr¸i lµ tµi s¶n cã: Tøc gi¸ trÞ toµn bé tµi s¶n hiÖn cã ®Õn thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o thuéc quyÒn qu¶n lÝ vµ sö dông cña doanh nghiÖp cã thÓ tËp hîp thµnh: .Vèn cè ®Þnh (tµi s¶n cè ®Þnh- TSC§). .Vèn l-u ®éng (tµi s¶n l-u ®éng- TSL§) .Vèn thanh to¸n( tµi s¶n thanh to¸n- TSTT) + Bªn ph¶i lµ tµi s¶n nî: Lµ gi¸ trÞ c¸c nguån h×nh thµnh nªn c¸c lo¹i tµi s¶n cña doanh nghiÖp cã thÓ tËp hîp thµnh: . Nguån vèn chñ së h÷u( Vèn cña doanh nghiÖp cã) . Nguån vèn vay: Vay dµi h¹n, Vay ng¾n h¹n. Gi¸ trÞ bªn cã, nî cña b¶ng c©n ®èi bµng nhau ®óng theo sè liÖu ®Çu kú vµ cuèi kú 1.2. B¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh: Lµ b¶n b¸o c¸o thu, chi trong mét thêi kú t-¬ng øng nã thÓ hiÖn tËp hîp c¸c kho¶n thu chi vµ kÕt qu¶ kinh doanh, §©y lµ mét th«ng tin mµ c¸c nhµ bá vèn rÊt quan t©m v× nã ph¶n ¸nh sinh ®éng toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tuú theo hÖ thèng kÕ to¸n mµ cÊu t¹o b¶ng b¸o c¸o kinh doanh cã thÓ kh¸c nhau, nh-ng nh×n chung lµ b¸o c¸o vÒ sù chªnh lÖch gi÷a doanh thu tiªu thô vµ c¸c kho¶n chi phÝ, c¸c kho¶n thuÕ vµ c¸c kho¶n lîi nhuËn dßng vµ phÇn t¸i tÝch luü gåm: 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Doanh thu tiªu thô - Gi¸ vèn hµng b¸n - Chi phÝ chung - Lîi nhuËn kh¸c - Lîi nhuËn tr-íc thuÕ - Lîi nhuËn sau thuÕ - C¸c quü ph©n phèi (c¶ quü dù phßng) - Lîi nhuËn t¸i tÝch luü. Ngoµi ra ®Ó cã thÓ ®¸nh gi¸ so s¸nh t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp; Ng-êi ta cã thÓ dông c¸c chØ tiªu tµi chÝnh cña ngµnh nh- chØ tiªu trung b×nh chØ tiªu cao nhÊt mµ doanh nghiÖp trong nghµnh ®ang dÉn ®Çu. 2. C¸c ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch 2.1. §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh qua b¶ng c©n ®èi tµi chÝnh Khi ®¸nh gi¸ ta xem xÐt phÇn tµi s¶n vµ phÇn nguån vèn. Dùa vµo c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh trong phÇn tµi s¶n cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n nhµ qu¶n trÞ kh¸i qu¸t quy m« vèn vµ c¬ cÊu vèn, quan hÖ gi÷a n¨ng lùc s¶n xuÊt víi tr×nh ®é sö dông vèn cña doanh nghiÖp. PhÇn nguån vèn: + XÐt vÒ mÆt kinh tÕ: C¸c chØ tiªu thuéc phÇn nguån vèn trong b¶ng c©n ®èi tµi chÝnh thÓ hiÖn c¸c nguån h×nh thµnh tµi s¶n mµ doanh nghiÖp hiÖn cã. + XÐt vÒ mÆt ph¸p lÝ: §©y lµ c¸c chØ tiªu thÓ hiÖn tr¸ch nhiÖm ph¸p lÝ vÒ mÆt vËt chÊt cña doanh nghiÖp ®èi víi ®èi t-îng cÊp vèn cho doanh nghiÖp (Nhµ n-íc, cæ ®«ng, nhµ ®Çu t-, ng©n hµng...) C¨n cø vµo c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh trong nguån vèn cña b¶ng c©n ®èi nhµ qu¶n trÞ cã thÓ biÕt ®-îc kÕt qu¶ cña tõng nguån vèn trong tæng nguån vèn hiÖn cã. Nã còng ph¶n ¸nh thùc tr¹ng t×nh h×nh tµi 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chÝnh cña doanh nghiÖp th«ng qua tØ lÖ c¬ cÊu vèn gi÷a vèn chñ vµ c«ng nî. B¶ng c©n ®èi tµi chÝnh lµ tµi liÖu quan träng ®èi víi viÖc nhiªn cøu ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tr×nh ®é sö dông vèn vµ triÓn väng kinh tÕ, tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. 2.2. §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp qua b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ViÖc ®¸nh gi¸ nµy cho ta biÕt kh¸i qu¸t kÕt qu¶ thu chi trong doanh nghiÖp cho ta biÕt ®-îc hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong mét kú kÕ to¸n nhÊt ®Þnh. 2.3. Ph©n tÝch theo chiÒu ngang vµ ph©n tÝch theo chiÒu däc Ph©n tÝch theo chiÒu ngang vµ chiÒu däc lµ hai c«ng cô trong ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh qua b¶ng c©n ®èi tµi chÝnh, vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. - Ph©n tÝch theo chiÒu ngang (chªnh lÖch ®Çu n¨m, cuèi n¨m, ®Çu kú, cuèi kú): Nh»m ph¶n ¸nh sù biÕn ®éng t¨ng gi¶m cña tõng chØ tiªu trong b¶ng c©n ®èi tµi chÝnh còng nh- b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh gi÷a c¸c kú so s¸nh. Ph©n tÝch theo chiÒu ngang cho ta biÕt sù biÕn ®éng cña c¸c kho¶n môc nh-ng ch-a cung cÊp cho ta mèi quan hÖ gi÷a c¸c kho¶n môc trong tæng tµi s¶n hay tæng nguån vèn hoÆc ch-a cho ta biÕt mèi quan hÖ gi÷a c¸c chØ tiªu víi doanh thu thuÇn. §Ó thÊy ®-îc mèi quan hÖ nµy cÇn tiÕn hµnh ph©n tÝch theo chiÒu däc. Ph©n tÝch theo chiÒu däc: Lµ tÊt c¶ c¸c kho¶n môc hoÆc chØ tiªu ®Òu ®-îc so s¸nh víi tæng tµi s¶n hoÆc doanh thu thuÇn ®Ó x¸c ®Þnh tØ lÖ kÕt cÊu cña tõng kho¶n môc, chØ tiªu trong tæng sè. Qua ®ã cã thÓ ®¸nh gi¸ ®-îc sù biÕn ®éng so víi quy m« chung, gi÷a cuèi kú so víi ®Çu kú. C¸ch ph©n tÝch nµy kh«ng nh÷ng ¸p dông trong tr-êng hîp so 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 s¸nh gi÷a hai kú, mµ cßn ¸p dông trong tr-êng hîp so s¸nh gi÷a nhiÒu kú kh¸c nhau, hoÆc gi÷a c¸c doanh nghiÖp kh¸c nhau. 3. Ph©n tÝch c¸c chØ sè tµi chÝnh ViÖc ®¸nh gi¸ ho¹t ®éngkinh doanh cña mét doanh nghiÖp ng-êi ta sö dông c¸c chØ sè tµi chÝnh, c¸c chØ sè nµy ®-îc thiÕt kÕ ®Ó chØ mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn, kho¶n môc cÊu thµnh trong b¶ng c©n ®èi tµi chÝnh vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. ViÖc tÝnh c¸c chØ tiªu nµy cho ta biÕt ®-îc t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. So s¸nh c¸c chØ sè nµy víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong nghµnh th-êng cho chóng ta nh÷ng con sè thèng kª ®Çy ý nghÜa, gióp c¸c nhµ qu¶n trÞ ®¸nh gi¸ ®-îc ®iÓm m¹nh ®iÓm yÕu cña doanh nghiÖp m×nh. 3.1. C¸c chØ sè vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n C¸c chØ sè vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n ph¶n ¸nh c¸c tµi s¶n cã thÓ chuyÓn ®æi thµnh tiÒn nhanh chãng ë møc gi¸ hîp lÝ vµ vÞ trÝ linh ho¹t cña doanh nghiÖp lµ kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp ®¸p óng ®-îc tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n vµ nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ trong vßng mét n¨m. C¸c chØ sè vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n chØ ra mèi quan hÖ gi÷a tiÒn mÆt vµ c¸c tµi s¶n l-u ®éng kh¸c cña doanh nghiÖp víi c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n. a. Tû xuÊt thanh to¸n hiÖn hµnh Nã chØ ra ph¹m vi c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n ®-îc ®¶m b¶o chi tr¶ b»ng c¸c tµi s¶n l-u ®éng. c¨n cø ®Ó ®¸nh gi¸ lµ chØ tiªu trung b×nh cña ngµnh, mçi mét ngµnh ®Òu cã mét chØ sè thanh to¸n hiÖn hµnh nh-ng nh×n trung chØ sè nµy b»ng mét th× doanh nghiÖp cã ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n, hay t×nh h×nh tµi chÝnh b×nh th-êngkh¶ quan. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tµi s¶n l-u ®éng Tû xuÊt thanh to¸n hiÖn hµnh= ------------------------Tæng nî ng¾n h¹n b. Tû xuÊt thanh to¸n nhanh Tû xuÊt thanh to¸n nhanh lµ tû sè gi÷a c¸c kho¶n môc cña tµi cã hiÖn hµnh cã thÓ chuyÓn nhanh thµnh tiÒn mÆt víi tµi s¶n nî hiÖn hµnh. C¸c kho¶n môcnµy lµ tiÒn mÆt, ®Çu t- ng¾n h¹n, c¸c kho¶n ph¶i thu vµ phiÕu nî ph¶i thu. Trªn thùc tÕ chØ sè nµy > 0.5 th× t×nh h×nh thanh to¸n lµ t-¬ng ®èi kh¶ quan, nÕu chØ sè nµy < 0.5 th× doanh nghiÖp cã thÓ gÆp khã kh¨n trong trong viÖc thanh to¸n. Tuy nhiªn tû xuÊt nµy qu¸ cao l¹i ph¶n ¸nh t×nh h×nh kh«ng tèt v× vèn b»ng tiÒn nhiÒu vßng quay tiÒn chËm lµm gi¶m hiÖu qu¶ sö vèn. Tµi s¶n l-u ®éng - Hµng tån kho Tû xuÊt thanh to¸n nhanh= --------------------------------------Tæng nî ng¾n h¹n c. Tû xuÊt thanh to¸n cña vèn l-u ®éng ChØ sè nµy ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi thµnh tiÒn cña tµi s¶n l-u ®éng. Thùc tÕ cho thÊy nÕu chØ sè nµy > 0.5 hoÆc < 0.1 ®Òu kh«ng tèt th× sÏ g©y ø ®äng vèn hoÆc thiÕu tiÒn ®Ó thanh to¸n. Tæng sè vèn b»ng tiÒn Tû xuÊt thanh to¸n cña VL§ = ---------------------------Tæng tµi s¶n l-u ®éng 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3.2. C¸c chØ sè vÒ n¨ng lùc ho¹t ®éng C¸c chØ sè vÒ n¨ng lùc ho¹t ®éng ®¸nh gia chu kú kinh doanh vµ hiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån lùc cña doanh nghiÖp. a. C¸c chØ sè vÒ hµng dù tr÷: - Sè vßng lu©n chuyÓn hµng dù tr÷: nhu cÇu lu©n chuyÓn vèn cña doanh nghiÖp còng bÞ ¶nh h-ëng bëi ®é dµi thêi gian hµng ho¸ ë trong kho. §iÒu nµy cã thÓ tÝnh ®-îc b»ng c¸ch tÝnh sè vßng lu©n chuyÓn hµng dù tr÷ lµ sè lÇn mµ hµng ho¸ tån trong kho trung b×nh ®-îc b¸n trong kú kÕ to¸n. ChØ sè cao th-êng ®-îc ®¸nh gi¸ lµ tèt. NÕu ®øng gãc ®é vèn lu©n chuyÓn doanh nghiÖp cao, th-êng ®ßi hái vèn ®Çu t- thÊp h¬n cho hµng tån kho so víi doanh nghiÖp kh¸c cã cïng møc doanh thu nh-ng cã chØ sè thÊp. MÆt kh¸c sè vßng lu©n chuyÓn hµng tån kho rÊt cao th× viÖc duy tr× møc tån kho thÊp cã thÓ khiÕn cho møc tån kho ®ã kh«ng ®ñ ®¸p øng c¸c hîp ®ång ngay cña kú sau vµ ®iÒu nµy cã thÓ kh«ng tèt ®Õn ho¹t ®éngkinh doanh cña doanh nghiÖp. Gi¸ vèn hµng b¸n Sè vßng lu©n chuyÓn hµng dù tr÷= ------------------------------Gi¸ vèn b×nh qu©n hµng tån kho - Sè ngµy dù tr÷ hµng ho¸ ( sè ngµy cña mét vßng quay kho hµng): 365 ngµy Sè ngµy dù tr÷ hµng ho¸ = --------------------------------Hµng tån kho b×nh qu©n 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 b. C¸c chØ sè vÒ tµi s¶n l-u ®éng (TSL§) tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§ ) - Søc s¶n xuÊt cña vèn l-u ®éng: ChØ sè nµy cho ta biÕt mét ®ång vèn l-u ®éng lµm ra ®-îc mÊy ®ång doanh thu. Tæng doanh thu thuÇn Søc s¶n xuÊt cña vèn l-u ®éng= ---------------------------Vèn l-u ®éng b×nh qu©n - Søc sinh lîi cña vèn l-u ®éng: ChØ sè nµy cho ta biÕt mét ®ång vèn l-u ®éng lµm ra ®-îc mÊy ®ång lîi nhuËn thuÇn hay l·i. Lîi nhuËn thuÇn( l·i gép) Søc sinh cña vèn l-u ®éng = ------------------------------Vèn l-u ®éng b×nh qu©n - Sè vßng quay cña vèn l-u ®éng: Cho ta biÕt tµi s¶n l-u ®éng quay ®-îc mÊy vßng trong kú. NÕu vßng quay t¨ng chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn t¨ng vµ ng-îc l¹i. Tæng doanh thu thuÇn Sè vßng quay cña vèn l-u ®éng = ----------------------------Vèn l-u ®éng b×nh qu©n - Søc s¶n xuÊt cña vèn cè ®Þnh: ChØ sè nµy cho biÕt mét ®ång nguyªn gi¸ b×nh qu©n tµi s¶n cè ®Þnh ®em l¹i mÊy ®ång doanh thu thuÇn. Tæng doanh thu thuÇn Søc s¶n xuÊt cña TSC§ = ----------------------------------Nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Søc sinh lîi cña tµi s¶n cè ®Þnh: Cho biÕt mét ®ång tµ s¶n cè ®Þnh lµm ra mÊy ®ång lîi nhuËn. Lîi nhuËn thuÇn Søc sinh lîi cña TSC§ = ---------------------------------Nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ - SuÊt hao phÝ cña tµi s¶n cè ®Þnh: ChØ sè nµy cho biÕt ®Ó ®¹t ®-îc mét ®ång doanh thu cÇn bao nhiªu ®ång nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh. Nguyªn gi¸ TSC§ SuÊt hao phÝ cña TSC§ = -----------------------Doanh thu thuÇn - Tû suÊt ®Çu t-: Lµ tØ sè gi÷a tµi s¶n cè ®Þnh trªn tæng tµi s¶n, tû sè nµy lu«n nhá h¬n mét. Tµi s¶n cè ®Þnh Tû xuÊt ®Çu t- = ---------------------Tæng tµi s¶n - Tû suÊt tù tµi trî: Cho biÕt vèn tù cã cña doanh nghiÖp dïng ®Ó trang bÞ cho tµi s¶n cè ®Þnh lµ bao nhiªu. Doanh nghiÖp cã tû xuÊt nµy lín h¬n mét lµ doanh nghiÖp cã tµi chÝnh m¹nh. Vèn chñ së h÷u tû suÊt tµi trî = -----------------------Tµi s¶n cè ®Þnh 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - HÖ sè quay vßng cña tµi s¶n: ChØ sè nµy cho biÕt hiÖu qu¶ cña tµi s¶n ®Çu t-. ThÓ hiÖn qua doanh thu thuÇn cña tµi s¶n ®Çu t-. c. C¸c chØ sè vÒ c¸c kho¶n thu - Sè vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu: §¸nh gi¸ tèc ®é chuyÓn ®æi c¸c kho¶n ph¶i thu cña doanh nghiÖp thµnh tiÒn mÆt. NÕu c¸c kho¶n ph¶i thu ®-îc thu håi nhanh th× hÖ sè quay vßng c¸c kho¶n ph¶i thu sÏ cao. Nãi chung th× ®iÒu nµy tèt v× nã cã nghÜa lµ c«ng ty kh«ng ph¶i ®Çu t- nhiÒu vèn vµo c¸c kho¶n ph¶i thu. Tuy nhiªn hÖ sè quay vßng c¸c kho¶n ph¶i thu qu¸ cao, ®iÒu nµy Doanh thuÇn cã nghÜa lµ ph-¬ng thøc tÝn dông qu¸ h¹n chÕ thu th× sÏ ¶nh h-ëng Sè vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu = ----------------------------------kh«ng tÝch cùc ®Õn khèi l-ong tiªu thô. C¸c kho¶n ph¶i thu b×nh qu©n - Kú thu tiÒn (Sè ngµy cña doanh thu ch-a thu): Ph¶n ¸nh sè ngµy thu tiÒn cña mét vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu. 365 ngµy Kú thu tiÒn = --------------------------------------Sè vßng quay c¸c kho¶n thu d. C¸c chØ sè vÒ nguyªn vËt liÖu 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Tû suÊt lu©n chuyÓn nguyªn liÖu(NL): ChØ sè nµy cho ta biÕt sè lÇn nguyªn vËt liÖu dù tr÷ b×nh qu©n ®-îc sö dông trong kú. Chi phÝ cho NL ®· sö dông Tû suÊt lu©n chuyÓn NL = ------------------------------------L-îng NL dù tr÷ b×nh qu©n - Sè vßng lu©n chuyÓn nguyªn liÖu ®-a vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt: Chi phÝ cho hµng ho¸ ®· s¶n xuÊt Sè vßng lu©n chuyÓn NL = -----------------------------------NL dù tr÷ b×nh qu©n e. C¸c chØ tiªu vÒ c¸c kho¶n ph¶i tr¶: Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ph¶i tr¶ trong kú C¸c kho¶n ph¶i tr¶ Ph¶i tr¶ cho mua hµng = ----------------------Hµng mua Hµng mua Hµng ph¶i mua trung b×nh trªn ngµy = -----------------Sè ngµy C¸c kho¶n ph¶i tr¶ Kho¶n ph¶i tr¶ cho hµng mua theo ngµy = ---------------------------L-îng hµng mua TB trªn ngµy Tæng sè nî ph¶i tr¶ Tû lÖ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ trªn c¸c kho¶n ph¶i thu = ---------------------Tæng c¸c kho¶n ph¶i thu 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 NÕu chØ sè nµy cµng lín chøng tá doanh nghiÖp bÞ chiÕm dông vèn cµng nhiÒu vµ ng-îc l¹i. f. C¸c chØ sè vÒ marketing Ng-êi ta d-a ra mét l¹ot c¸c chØ sè ®Ó xem xÐt Doanh thu b¸n hµng  = ----------------------------------Sè l-îng nhu cÇu kh¸ch hµng ChØ sè trªn ph¶n ¸nh sù ®¸p øng nhu cÇu cña doanh nghiÖp víi kh¸ch hµng Chi phÝ hµnh tr×nh  = -------------------------Sè ngµy hµnh tr×nh Cho biÕt c¸c chi phÝ cÇn thiÕt cho viÖc lu©n chuyÓn Chi phÝ b¸n hµng  = -------------------------Doanh thu b¸n hµng Ph¶n ¸nh chi phÝ cÇn ®¸p øng cho b¸n hµng Doanh thu b¸n hµng  = -----------------------------Sè phiÕu b¸n hµng 20
- Xem thêm -